Van Oest

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg
Van Oest

Algemene informatie

Het adellijke geslacht Van Oest ontleent zijn naam aan de plaats Oost bij Maastricht. De familie werd in de late 14e eeuw o.a. eigenaar van kasteel Hillenraad bij Swalmen.

Generatie 1

I
Dirk van Oest, op 28 juni 1380 vermeld als eigenaar van kasteel Hillenraad. Tr. met Felicitas van Oupeye (ook: Uppey). Kocht in 1381 van Robijn van Swalmen het oude huis van Swalmen genaamd Rathem, ook wel Naborch genoemd. Getuige hierbij was o.a. Johan Mascherel, heer van Wijnandsrade (gehuwd met Maria van Oupeye). Samen met zijn vrouw en zijn zwager Adam van Uppey verkocht Dirk in 1382 bezittingen bij Oost en Breust. Dirk sloot op 7 december 1392 een verbond met de stad Keulen, waarbij hij beloofde zijn kasteel open te stellen voor de dienaren van de stad. In 1398 kreeg Dirk toestemming voor het lezen van een mis.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Oest, volgt II.

Generatie 2

II.
Johan van Oest, voor het eerst vermeld in 1423, in 1425 als eigenaar van goederen bij Rijkel onder Beesel. Tr. met Wilhelma van Bellinghoven (ook: Bellinghaven), dochter van Thomas. Door dit huwelijk eigenaar van bezittingen bij Weeze (D). Johan werd in 1427 namens zijn vrouw beleend met het kasteel te Millingen. Johan en Wilhelma droegen in 1443 hun te Kessel geheven Tol van Asselt over aan hun zoon Dirk. Johan werd in 1451 voor het laatst beleend met Hillenraad.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van Oest, volgt IIIa.
 2. Felicitas van Oest, vrouwe van Rijckholt en Leuth (B), overl. 16 mei 1492. Tr. met Willem van Vlodrop.
 3. Thomas (Maes) van Oest, volgt IIIb.

Generatie 3

Zerk van Isabella van Oest. Randschrift: Int · jaer · ons · Heren · M · CCCCC · ende ·I I · opden · XVdach · v · den · april · sterft · joffer · Isabel · Schenck · dochter· van · Oest · bidt · God · voir · de · ziel

IIIa.
Dirk van Oest. Tr. volgens huwelijksvoorwaarden van 7 september 1463 met Aleid, dochter van Peter van Tüschenbroich genaamd Eggeraede en Alverade van Brempt.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Oest, pastoor van Swalmen, slechts bekend uit een ongedateerde brief die hij schreef aan zijn vader.
 2. Willem van Oest, slechts vermeld in bovengenoemde brief, waarin wordt vermeld dat niets van hem werd vernomen sinds zijn vertrek naar Rome.
 3. Isabella van Oest, overl. 15 april 1502 en begraven in het kruisherenklooster te Sint Agatha. Tr. met Arnold Schenck van Nydeggen.
 4. Alverade van Oest. Tr. 1) met Arnold van Ghoor tot Aldenghoor; 2) met Werner van Pallandt, drost van Wassenberg. Na zijn dood behield Alverade dit drostambt en noemde ze zich drostin. Gertruda van Ghoor, dochter uit Alverade's eerste huwelijk, trouwde in 1514 met Dirk van den Boetzelaer, die in 1535 - samen met Christoffel Schenck en Philips van Wisschel - werd beleend met de Naborch in Swalmen.
 5. Felicitas van Oest, overl. vóór 11 juli 1552. Tr. met Evert van Brempt, drost van Straelen.
 6. Wilhelma van Oest, vermeld als kloosterjuffer (1518).
 7. Johanna van Oest, vermeld als kloosterjuffer (1518), in 1520 priorin van het Munsterklooster te Roermond.

Verder wordt vanaf 1485 een halfbroer Dirk van Oest vermeld, bastaardzoon van een onbekende moeder. Tr. met Catharina (Kathrijn) Crompvoets, met wie hij in 1485 wordt vermeld (Schloss Haag, inv.nr. 4231). In 1489 trad hij op als plaatsvervanger voor zijn zwager Arnold Schenck; in 1491 was hij richter van diens laathof.

IIIb.
Thomas (Maes) van Oest, in 1438 beleend met twee tienden bij Elst in de Betuwe. In 1451 genoemd als heer van het huis Caen bij Straelen (D).

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Oest (Oyst), in 1487 beleend met de tienden te Elst. Erf huis Caen. Hij stichtte in 1504 vier erfmissen in de kerk te Straelen.
 2. Elisabeth van Oest, erft huis Caen in 1529 van haar broer Johan. Tr. met Willem Vel van Wevelhoven. Samen verkochten ze huis Caen in 1529 aan de abdij Siegburg.
 3. NN van Oest. Tr. met NN van Poelen. Hun dochter Anna van Poelen tr. met Philips van Wisschel, die in 1527 namens de weduwe Vel werd beleend met de tienden te Elst. In 1535 werd hij samen met Christoffel Schenck en Dirk van den Boetzelaer beleend met de Naborch in Swalmen.

Nog te plaatsen

 • Catharina van Oest (ook: Oehst, Oechst) van Swalmen. Tr. rond 1510 met Philip von Hausen, burggraaf van Schaumberg. Volgens sommige websites [1] werd zij rond 1480 geboren als dochter van Dirk van Oest en Aleid (van Tüschenbroich genaamd Eggerade). Bron: Hans Peter Klauck: Die Einwohner der alten Stadt Wallerfangen vor 1687.

Een bastaardtak in Roermond en Swalmen?

In Roermond en Swalmen komt de familienaam Van Oest nog tot in de 17e eeuw voor. Hoewel de voornamen Dirk en Thomas ook hier voorkomen, is het niet duidelijk of er een relatie is met de adellijke familie. Bovendien zijn de gegevens vooralsnog te gefragmenteerd om veel relaties te kunnen reconstrueren.

Johan van Oest, vermeld 1557 onder Swalmen.

Dirk van Oest, in 1562 vermeld onder Swalmen.

Wolter van Oest van Swalmen, in 1600 wonend te Venlo. Tr. vóór 17 februari 1600 met Richardis (Rijck) van Zutphen, overl. vóór 5-2-1602, eerder weduwe van NN, waarvan kinderen. Mogelijk dezelfde als Wolter van Oist, in 1617 genoemd als gerechtsbode van Haelen.

Threincken van Oist en haar man Aerett van gen Spickh verkopen 1602 (z.d.) land te Swalmen.

Wendelina van Oest. Tr. vóór 5 oktober 1614 met Hendrik van Dijck, waarvan kinderen te Roermond.

Joannes van Oest. Tr. 1) vóór 3 mei 1608 met Wendelina Solemaeckers (Weindel Solemaekers); 2) mogelijk Roermond 8 juli 1636 met Gertrudis Manen.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Joanna van Oost, ged. Roermond 3-5-1608 (get. Arnoldus Schoncken en Catharina Solemekers; dr. van Joannes x Windel).
 2. Theodorus van Oost, ged. Roermond 12-1-1610 (get. Thomas van Oost en Gertrudis Hacken; zn. van Joannes x Windel), overl. ald. 1649. Tr. Roermond 6-5-1632 met Catharina van Mulbracht.
 3. Martinus van Oost, ged. Roermond 25-3-1612 (get. Peter van der Hert en Judith Bosman; zn. van Joannes x Windel).
 4. Conrardus van Oost, ged. Roermond 20-2-1614 (get. Henrick van Dijck en Neeske van Elmpt; zn. van Joannes x Windel), verm. jong overl.
 5. Gertrudis van Oost, ged. Roermond 15-3-1615 (get. Jan Solemaker en Jenneke Ramekers; dr. van Joannes x Wendel).
 6. Conrardus van Oost, ged. Roermond 27-7-1617 (get. Sibertus Wolffs en Theodora Solemakers; zn. van Joannes x Wendel), overl. MOGELIJK Roermond 3-1-1652.
 7. Joannes van Oost, ged. Roermond 24-10-1621 (get. Joannes Fijneman en Elyzabeth, echtgenote van Joannes Solemaeckers; zn. van Joannes x Windela Solemaekers), verm. jong overl.
 8. Joannes van Oost, ged. Roermond 27-11-1623 (get. Hellebrandus Holtman en Henrica Becx; zn. van Joannes x Windela Solemakers).
 9. Thomas van Oest, ged. Roermond 23-12-1626 (get. Reinerus Meissenborch en NN; zn. van Joannes x Weindel Salemakers).


Joannes van Oost. Tr. ... met Margaretha Baeckhoven.

Uit dit huwelijk:

 1. Christianus van Oost, ged. Roermond 5-10-1620 (get. Matthias Thijssen en Catharina Feibus; zn. van Joannes x Margareta Backovens).

Joannes van Oost. Tr. ... met Catharina van Ool.

Uit dit huwelijk:

 1. Henrica van Oost, ged. Roermond 7-7-1622 (get. Theodorus Raeymakers en Cornelia Adams; dr. van Joannes x Catharina van Ool).

Wilhelm van Oist, vermeld 1-6-1624 en 12-5-1626 als grondeigenaar te Swalmen.

Thomas van Oest, vermeld mei 1625 en 10-9-1626 als grondeigenaar te Swalmen.

Trincken van Oest. Verkoopt samen met haar man Dierck Vossen van Echt en hun zoon Johan Vossen enkele landerijen te Swalmen.

Cornelis van Oest, doopgetuige te Roermond 20-6-1627. Nielisken van Oist, vermeld 25-1-1628 als landeigenaar te Swalmen.Verkocht mogelijk 1616 (z.d.) land te Swalmen (als Nelissken van Echt "offte van Oist").

Phlups van Oest en zijn zuster Itgen van Oest verkochten op 15 november 1634 akkerland te Swalmen.

Sebastianus van Oest, vermeld als getuige mei 1604 (z.d.). Tr. Catharina Febis alias van Graet, begr. Swalmen 9-6-1666, vermeld als zijn vrouw 6-1-1648, als zijn weduwe 20-10-1648.

Uit dit huwelijk:

 1. Mechtildis van Oest alias Bastiaens. Tr. Roermond 29-6-1632 met Renerus Schoncken.
 2. Theodora van Oest alias Bastiaans, begr. Swalmen 24-10-1676. Tr. Swalmen 13 mei 1637 met Henricus Heinen, pachter van de Genaanhof te Swalmen..
 3. mogelijk Catharina Sebastiaens (Sebastiani), vermeld als doopgetuige te Swalmen op 23-1-1649, 25-3-1649, 3-12-1653. Vermeld als grondeigenaar te Beesel 1654 (Trenken Baesteyans tot Swaemen). Mogelijk wordt echter Catharina Febis bedoeld, in dat geval aangeduid met de voornaam van haar overleden man.

Bronnen