Pollart

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Pollart (huidige generaties Pollaert) is een nog bestaande oude regentenfamilie uit Roermond.

De naam is volgens het Meertens-instituut een adresnaam, dus ontleend aan een plek. De naam -in de spelling Pollaert- kwam volgens hen in 1947 in Nederland 121 maal voor, waarvan 97 in Limburg, 22 in Brabant en 2 in Gelderland. In 2007 waren er 166 naamdragers in leven, waarvan in Roermond 52, 11 in Maasgouw en Roerdalen 26.

De vroegere Lage Hegstraat te Roermond is lang geleden omgenoemd naar Pollartstraat, naar deze familie.

Wapen

Een roodgetongde zwarte leeuw op een met zwarte blokjes bezaaid gouden veld. Een zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden koord, waaraan een gouden medaillon, en twee rode linten onder den met een driebladige kroon (zonder parels tussen de bladeren) gekroonden helm uithangende. Helmteken: Een uitkomende roodgetongde zwarte leeuw tussen een gouden vlucht. Helmkleden: Zwart en goud.

Genealogie (Exaten)

Mogelijkerwijs begint de eerste generatie met Jan Pollart, dit op basis van een akte uit 2 augustus 1380 (archief RHCL) van waarbij Willem, heer van Horn, aan Jan Pollart van Wessem 4 morgen heide bij Papenhoven geeft omdat Willem voornoemd een gracht had doen graven door de erven van Pollart. Daarnaast is er een vermelding in 1419 van Jan Pollart de jonge, dus is er ook een oude en dat is wellicht deze genoemde.

Generatie 1

I. Diederick Pollart geboren circa 1375, overleden voor 1425, trouwde N.N.

Emont en Johan, kinderen van wijlen Dederic Pollart, verkopen te Roermond op 14 juni 1424 aan Henne, bastaard van Dederic Pollart, hun (half-)broer, en diens vrouw Kathrine ten erfrente van 2 malder rogge ut in litera 23 october 1354. Verkopers staan garant voor hun broer Michiel die in het buitenland is.

Uit dit huwelijk:

 1. Emont Pollart kanunnik vermeld 1424-1447.
 2. Jan Pollart (ook Joannes) volgt II.
 3. Michiel Pollart vermeld 1424-1439, trouwde met Fye. Akte Roermond 14 november 1439: Michiel Pollart en diens vrouw Fye kopen een erfrente van 4 overlandse rijnsguldens, gaande uit een huis met 2 kamers, gelegen op de Schuitenberg, tussen de poortweg van Michiel en het erf van Krempkens.Generatie 2

II. Jan Pollart (ook Joannes) vermeld vanaf 1416, overleden voor 1445, heer van Exaten en Roggenbosch, schepen en burger van Roermond, trouwde met Agnes Trijpperts, overleden voor 1445, dochter van Jan Trijpperts/Tripparts. Roermond 22 december 1434: Sigismund, keizer, geeft Johannes Pollart van Ruremunda, paltsgraaf, volmacht om diverse benoemingen etc. te verrichten en bastaarden te legitimeren. Akte 1 februari 1419, waarbij Zegher van Kessel en Yda van Eelen, echtelieden, bekennen dat Johan Pollart de jonge, burger te Roermond, aan hen een lospacht van 8 malder rogge, gaande uit een stuk land in de "Beeghder Oe", tussen de landweer en Johan Pollaerts beemden gehorende tot zijn hof te Heel, heeft afgelost

Uit dit huwelijk:

 1. Dr. Joannes Pollart overleden Roermond 8 september 1465, licentiaat in de beide rechten, deken/proost van de collegiale kerk van de H. Geest te Roermond en van St. Walburgis te Arnhem en kanunnik van St. Andreas te Keulen, werd in 1443 door de hertog van Gelder naar het hof van Savoye gezonden om een gemalin voor diens zoon Adolf te verwerven; was 26 Juni 1443 met Christiaan van Erpel, doctor in de rechten, uitvoerder van den uitersten wil van Johannes de Lovano, in leven proost der collegiale kerk van St. Victor te Xanten en zij stichtten het St. Hieronymus college te Keulen genaamd het Roermondsche huis; in 1451 op St. Petersdag sloot hij met zijn broeders en met zijn oom Arnold Trijpperts een overeenkomst over de erfenis van Hendrik van Baerle en zijn vrouw Baetse of Elisabeth Krenskens. In de H. Geestkerk te Roermond stichtte hij een wekelijkse mis en twee jaargetijden voor zijn ouders, zijn broeder Dirk, kanunnik te Aken, zijn broeder Dirk, genaamd Craen, diens vrouw en kinderen en voor zichzelf; in 1450 liet hij een prachtig koorvenster schilderen voor de kerk van het klooster van den H. Hieronymus te Roermond, van welk klooster hij een weldoener was. Stichtte het Sint Jheronimus-altaar in de parochiekerk. Hij stichtte ook het Pollartsgasthuis in Roermond, dat in 1482 tot stand kwam.
 2. Dirk Pollart (ook Diederik of Theodericus), overleden na 1482, kanunnik van O.L.V. te Aken, volgde Egmundus de Griend als deken/kannunik van het kapittel van den H. Geest te Roermond op, als zodanig 1435-40 vermeld; in 1435 werd hij door een bul van paus Eugenius IV met Joannes de Novo Lapide, deken van St. Servaas te Maastricht, belast om het klooster van St. Elisabeth bij Nunhem te reformeren en onder de congregatie der reguliere kanunniken van Windesheim te brengen; 26 september 1482 sloot de magistraat van Roermond een overeenkomst met Derick en Johan Pollart, kanunniken te Aken, aangaande de uitvoering van het testament van Johan Pollart, proost van Arnhem, waarin de stichting van een gasthuis voor eerbare huisarmen bevolen wordt. Koopt op 21 februari 1440 een huis te Roermond in de "Beckerstrate", tussen de poortweg van Johannes Weels en het erf van Coen Platvoet en gelegen achter den choer van der Inopper keircken. Roermond 14 april 1440: Heynrick van Krieckenbeecke Heinrixzoon, burger van Roermond, en zijn echtgenote Margriete Geraertsdochter in gher Oe verklaren aan Dederick Pollart, kanunnik te Roermond, ten behoeve van diens broer meester Johan Pollart voor 55 Overlandse Rijnse gulden en zes Keulse witpenningen hun deel van tienden te Ophoven verkocht te hebben.
 3. Dirk Pollart genaamd Craen, volgt IIIa.
 4. Jan Pollart volgt IIIb.Generatie 3

IIIa. Dirk Pollart (ook Derick) genaamd Craen (le Craint), overleden na 1471 en vóór 1482, heer van Exaten en Roggenbosch, legde 20 september 1458 de verklaring af, dat zijn zoon Dirk de hof Hongerbruggen, die hij hem als huwelijksgift had toegedeeld, verruild heeft met Raso Bormans van Baexem tegen andere goederen; Roermond 22 november 1470 Derick Pollart, genaamd Craen, belooft 360 overlandse rijnsguldens te beleggen voor de vestiging van renten t.b.v. de rector van het altaar van wijlen meester Johan Pollart in de parochiekerk, waarop 4 missen per week worden gedaan; 9 maart 1472 kwam hij met zijn broeder Dirk kanunnik te Aken in een akte van Thorn voor, als vergevers van het St. Hieronymusaltaar te Roermond, trouwde met Lieffmonde. Dederich Pollart genaamd Kraen de jonge wordt 17 februari 1471 beleend ten behoeve van de rektor van de missen, die Johan Pollart op een altaar in de parochiekerk van Roermond gesticht heeft.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Pollart (ook Johan Pollart Kraen Pollartzoon) heer van Exaten en Roggenbosch, overleden kort voor 31 januari 1471, draagt 20 april 1470 twee malder rogge erfpacht, welke hij van Johan in den Yseren Huet gekocht had, over aan het altaar van St. Agatha in de kerk van Thorn. Sticht een altaar in de parochiekerk te Roermond. Hij verkrijgt 14 morgen land gelegen in het land van Altena, op 25 augustus 1469 en geeft aan (zijn broer) Aert Pollaert Kraen Pollartzoon een lijfrente hierover.
 2. Dirk Pollart volgt IVa.
 3. Arnold Pollart (ook Aert) vermeld 25 augustus 1469 en 25 augustus 1496.


IIIb. Jan Pollart (ook Johan) gehuwd met Katrijne van Ossen, vermeld 9 augustus 1449.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Pollart.
 2. Franck Pollart volgt IVb.
 3. Mechtelt Pollart trouwde met van Liecke.Generatie 4

IVa. Dirk Pollart bijgenaamd de Jonge (Dirk Dirkszoon Pollart 9 maart 1472), vermeld 1458-90, heer van Exaten, Roggenbosch en van Kouhlen/Coulen, verruilt 20 september 1458 zijn hof Hongerbruggen, komt 7 augustus 1468 met Frank Pollart als scheidsrechter voor in een geschil tussen het kapittel van Thorn en Rutgher opghen Eynde; 27 augustus 1470 in een akte der abdis van Thorn, Elsa van Buren, aangaande een erfpacht van twee malder rogge, op Kukenbosch, ten voordeele van het St. Nicolaasaltaar in de stiftskerk van Thorn; 24 juni 1471: bevestiging eigendom (bij huwelijk al verkregen) de hof te Stevensweert en 9 à 10 bunder in de weerd en een weide en beemd te Wessem genaamd Pullengoed met een hof; 8 augustus 1471 als scheidsman over een erfmangeling van de hoeve ter Haghen onder Grathem; 10 juni 1472 als getuige van Willem Raetzen van der Heyden, toen deze aan Frank Pollart, drossard te Dalenbroeck, een rente van 12 rijnsche gulden verkocht; In 1482 verleent hij een beneficie in de kerk van Roermond aan Hugo Pollart; 21 november 1477 als scheidsman in een twist ontstaan tussen het kapittel van Thorn en Aben inghen Slaede en Hendrik Muyssen, man van Aben's zuster Christina, betreffende Sluffkens molen, tegenover de abdij Thorn gelegen; evenzo 27 december 1477, als deze personen zich verstaan met de abdij over het onderhoud van de genoemden molen; 30 juli 1480 als leenheer der abdis, bij de verkoop van een laatbank, gelegen te Kessenich en geheten ‘den Ghoenen Ceenis’, door Leonard van Stockbroeck, meier van Thorn, aan Katharina van Ghoir, weduwe van Gerard Haeck van Thorn; in 1483, zondags na Pinksteren, bezegelt hij het huwelijkscontract van Willem van Baerlo en Godefrida Mercator; 21 december 1483 en 19 juni 1490 zegelt hij als meier van Thorn een akte. Hij trouwde met Agnes van Coulen. Ze hebben een stenen huis op de Munsterstraat en nog een huis op de Schuitenberg. Hun nalatenschap wordt onder hun 4 zonen verdeeld 1484.

Uit dit huwelijk:

 1. Lismonde Pollart [zie ook Rhoe van Obsinnich (hoofdartikel)].
 2. Johan Pollart priester, geeft aan het Pollarts-gasthuis te Roermond vanaf 1493/94 3 goudguldens jaarrente. Johan Paill, proost te Wassenberg, Johan van Nymacghen, deken (van de H. Geest) te Roermond, Johan Hillen, burgemeester van Roermond, Dyderich Pollart, hofmeester van de abdis van Thorn, als arbiters tussen de gebroeders 1. Johan en 2. Huge, Lambrecht en Heynrich Pollart verklaren de scheiding en deling van 1484 in stand te houden behalve inzake 15 malder rogge 's jaars die Johan aan Huge zal uitreiken uit de hof ter Culen (leenroerig aan de heer van Stein), Huge zal van alle recht op die hof afstand doen. Johan zal Huge 150 goudguldens betalen. Johan zal een erfrente van 2 goudguldens ten laste van het Klooster op den Empsen geven aan het altaar van Hugo in de parochiekerk van Roermond. Schepen van Breberen oorkonden 3 juni 1522 dat Wilm Claes en Kathrijn, echtelieden, schuldig zijn aan Johan Pollart, Kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, 3 malder rogge Waldfeuchter maat 's jaars, gaande uit met name genoemd onroerend goed t.b.v. de fundatie die Johan in de Minderbroederskerk te Roermond heeft gesticht. Hij heeft in 1522 een hof en leengoed tzo der Ailen in het land van Millen, leenroerig aan de heer van Stein. Is tevens kanunnik van het stift te Thorn. Maakt op 4 juni 1525 zijn testament. Vermeld Roermond 1536-1537 als rector.
 3. Hugo Pollart kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, vermeld Roermond 1523 als rector magister. Hugo de Pollart, kanunnik van O.L. Vrouw te Aken, schenkt 9 januari 1509 bij testament aan het Hieronymusklooster te Roermond 200 Akense guldens ter opleiding van een arme student tot de geestelijke stand.
 4. Lambert Pollart volgt Va.
 5. Herman Pollart (ook Heynrich) vermeld 1484-1491.


IVb. Franck Pollart (ook Frans) drossaard van Dalenbroeck 1471-81, schout van Maaseik 1481, was gehuwd met Vullinck van Holtmeulen, dochter van Vullinck van Holtmeulen, doet 27 januari 1471 afstand van de hof Inninghoven bij Effeld, Wassenbergs leen, ten behoeve van de Roermondse burger Johan van Mapreyt. Roermond 16 februari 1453: Schepenen van Wessem oorkonden dat Franck Pollart, zoon van wijlen Johan, schuldig is aan prior en convent van St.Hieronymus (Jeronimus) te Roermond en prior en convent van St. Elisabethsdal 1500 rijnsguldens volgens testament van wijlen Emont Pollart, oom van Franck, tevens voor Franck’s zuster Mechtelt van Liecke. Franck stelt als onderpand al zijn goederen te Wessem, met name huis en hof naast Gaert Gielen’s huis, 4 morgen bij Maldeman, 2 bunders op Thoerrebeecke naast die Heecke, 1 bunder bij het valderen naast land van de kerk van Wessem, 1 bunder op der Sleyden, 3 bunder broek gelegen ‘t’Alst aan de molen, 1 vrecht in der Sullich, 6 oude groten uit een huis naast de stal van Johan Kortlevers. De kloosters mogen deze goederen gebruiken totdat de 1500 rijnsguldens betaald zijn. Akte van transport Roermond 25 juni 1458 door Francke Pollart van een erfrente van 2 rijnsguldens, gaande uit een huis en twee kamers op de Schuitenberg met retroakte 21 november 1439 (vererft en zie ook zijn familielid Michiel Pollart).

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Pollart volgt Vb.Generatie 5

Va. Lambert Pollart heer van Exaten en Roggenbosch, trouwde met Elisabeth van Asselt. Roermond 23 februari 1487: Johan Pollart, priester, Huge Pollart, kanunnik van OL Vrouw te Aken, en Lambrecht Pollart, gebroeders, verkopen het stenen huis in de Munsterstraat, tussen huizen van Willem Schere en Thijske van Leeuwen, aan Engelbrecht Goltsteyn, scholaster in de H. Geest te Roermond. Verkopers staan garant voor hun broer Herman die thans buitenlands verblijft. Ze hebben gezamelijk ook een huis op de Schuitenberg. Lambrecht en Heynrick Pollart, gebroeders, verkopen huis 4 januari 1490 in de Munsterstraat tussen de huizen van Engelbrecht Goltsteyn, priester, en Thijske van Leeuwen, zoals zij geërfd hebben van hun vader en na scheiding en deling hebben verworven.

Uit dit huwelijk:

 1. Andries Pollart volgt VIa.
 2. Johan Pollart.
 3. Margaretha Pollart trouwde met Joachim van Bocholts.
 4. Lismonde Pollart trouwde met Frederick van Obsinnich gen. Rhoe.


Vb. Johan Pollart trouwde met van Bemmel.

Uit dit huwelijk:

 1. Rutger Pollart volgt VIb.
 2. Cunera Pollart.Generatie 6

VIa. Andries Pollart trouwde met Anna van den Weyell. Akte van kwijting 29 augustus 1565 door het Minderbroederklooster te Roermond voor Andries Pollart wegens de aflossing van een grondrente ten laste van de hof Ter Cuylen, gevestigd door Johan Pollart, kanunnik te Aken Roermond; 5 januari 1572: Johan van Cruchten, schout te Roermond, Lambert van Cruchten, Christoffer van Dursdall, de broers Dederick Pollart en Lambrecht Pollart, Loef in ghen Haeff, Johan van Lom, Carell en Wilhelm van der Wijse/van den Weyell, Joachim van Boicholtz, Stoffer Staill van Holstein en Emont van Barle, allen familieleden van beide contractanten, bezegelen het huwelijkscontract tussen Dederick Pollart, zoon van Andries en Anna van der Wijse, enerzijds, en Johanna van Lom, dochter van wijlen Johan van Lom en Eva van Baerle, anderzijds.

Uit dit huwelijk:

 1. Lambert Pollart maakt testament 1605, trouwde 1. met Margaretha van Galen en trouwde 2. met Adriana (van) Hartzen, overleden voor 1605. Acte 19 mei 1571 waarin Philips Gielis, kanunnik en zanger van de collegiale kerk van St. Catharina te Maaseyck, zijn huis, gelegen te Aldeneyck, vroeger bewoond door zijn vader Johan Gielis zaliger, verkoopt aan Lambrecht van Pollart voor 1300 gulden brabants, en jaarlijks een "alden groeten", erfelijk aan het kapittel te betalen. Koopt 17 mei 1572 met zijn tweede vrouw het voormalig claustraal huis te Aldeneyck aan het kerkhof gelegen. Twee actes 16 mei en 20 december 1572 betreffende de verkoop van een stuk grond te Aldeneyck bij het kerkhof, waar vroeger een claustraal huis op gestaan had, door Henryck van Mewen, kanunnik der collegiale kerk van O. L. vrouw te Aldeneyck, aan jor. Lambrecht Pollart (tot Aldeneyck) en diens vrouw Adriaen Hertzen. Stuk 1619 en 1621 betreffende een som geld uit te betalen aan Elsken Pollart, natuurlijk dochter van Lambrecht van Pollart, ingevolge Lambrechts testament.
 2. Elisabeth Pollart.
 3. Margaretha Pollart trouwde met Jan van Lom tot Westeringh, zoon van Johan van Lom en Eva van Baerle genaamd Krieckenbeck.
 4. Dirk Pollart volgt VIIa.
 5. Anna Pollart.
 6. Joanna Pollart.
 7. Lismonde Pollart.
 8. Willem Pollart.


VIb. Rutger Pollart trouwde met Elisabeth van Langeveld. 27 november 1528 proces met Hendrik van Kessel en Johan van der Heijden over 12 malder rogge ten laste van 7 bunder land gelegen in de Oe te Thorn en benoemde 23 maart 1530 de licentiaat Jacob Hurkel tot zijn procureur in een proces voor het keizerlijk kamergerecht te Spiers die 7 september 1536 verklaarde 12 malder rogge schuldig te zijn aan het altaar van de H. Drievuldigheid te Thorn.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pollart volgt VIIb.Generatie 7

VIIa. Dirk Pollart (ook Dederick) trouwde Roermond huwelijksvoorwaarden 5 januari 1572 met Johanna van Lom, dochter van Johan van Lom tot Westeringh en Eva van Baerle genaamd Kriekenbeck.

Uit dit huwelijk:

 1. Andries Pollart volgt VIII.
 2. Eva van Pollart trouwde 1598 met Otto van Gaelen, vermeld 1587-1598, schepen Roermond, zoon van Otto van Galen en Anna van Dursdael.


VIIb. Jan Pollart (of Ruger ?) overleden voor 1601, trouwde met Margaretha van Dorne (zij leefde nog na 1610), dochter van Hendrik, heer van Liesfeld en van Maria van Eijck, hij komt 30 november 1550 als scholtis te Thorn voor; huwde omstreeks 1555 Elisabeth van Erp genaamd Warenberg, dochter van Godard en van Johanna Vinck, erfgename van het kasteel Langenveld onder Wanckum, welke als weduwe in 1576 het Warenbergsche kocht van Willem van Erp, haar neef, doch dit eerst 23 Mei 1588 in bezit kreeg wegens wanbetaling; haar kinderen, die 18 Juni 1590 deelden, waren: Jan, heer van Warenberg, nam 20 Juli 1582 een kapitaal op van 300 gulden, rentende 27 brabantse gulden bij Vaesken, het weeskind van wijlen Johan Vosrouwer en Katharina diens huisvrouw te Maeseyck.

Uit dit huwelijk:

 1. Godart Pollart kreeg het adellijk huis te Thorn en de halven hof Bloemart te Kessenich.
 2. Vullinck Pollart kreeg het huis Stockbroeck
 3. Anna Pollart kreeg de hof Berck, huwde volgens contract 5 februari 1581 Godard van Keverberg genaamd Meeuwen, zoon van Jan en van Clara van Raadt.
 4. Cornelia Pollart overleden Daelheim 13 februari 1626, kloosterdame en later priorin te Daelhem.Generatie 8

VIII. Andries Pollart overleden 4 december 1610, heer van Exaten, trouwde met Barbara van Eyck, overleden 17 augustus 1649, dochter van Godevaert van Eyck, heer van Zeelst van Eyck en Elisabeth Proening van Deventer. Overeenkomst 1639 tussen Derck en Johan Pollart als zwager van Johan van Laer tot Baerloe over een legaat van pandpenningen.

Uit dit huwelijk:

 1. Dirk van Pollart volgt IXa.
 2. Elisabeth van Pollart begraven Haelen 18 augustus 1652, trouwde volgens huwelijkscontract van 19 februari 1628 met Lambert van Keverberg genaamd van Meeuwen (of Mewen), heer van kasteel Middelbeeck te Hinsbeck, later ook heer van Aldenghoor, geboren omstreeks 1607, begraven Haelen 29 oktober 1664, zoon van Hans Everard van Keverberg. Kwitantie 1646 van Lambert van Keverberg en zijn vrouw Elysabeth van Pollaert, voor Johan van Pollaert tot Aldeneyck
 3. Anna van Pollart overleden 1641, trouwde met Herman Hirtz van Landskron.
 4. Agnes van Pollart begraven 19 maart 1663.
 5. Catharina van Pollart
 6. Johan van Pollart volgt IXb.Generatie 9

IXa. Dirk van Pollart, heer van Exaten, trouwde Baarlo 17 maart 1635 met Sophie Maria van Laer van Hoenlo.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard Bertram van Pollart volgt Xa.
 2. Hendrik van Pollart trouwde met Anna Apostelina van Eyck.
 3. Angela van Pollart.
 4. Mathilde Sophia van Pollart trouwde met Albert Frans van de Voordt.
 5. Lambert van Polleart.
 6. Anna Elisabeth van Pollart trouwde met Hans Hendrik van Grevenbroeck, heer tot Swijnsbergen, zoon van Cornelis van Grevenbroeck en Anna van Eyck.


IXb. Johan van Pollart begraven Aldeneyck (België) 4 december 1678, trouwde 1. Baarlo 20 juni 1636 met Elisabeth van Laer van Hoenlo, begraven Baarlo 9 oktober 1647, dochter van Henric van Laer en Chistina van Bylandt; 2. Broekhuizenvorst 3 november 1648 met Anna van Ingenhoven (In gen Haeve), maakte testament en overleden in 1650 en trouwde 3. met Catharina Clara von Spee, overleden april 1668. Conditie en voorwaarden circa 1640 waarop Johan van Pollart en Elisabeth van Laer, zijn vrouw, enige landerijen in 't Velperbroek verkopen; bezitten ook de bouwhof "die Coosdonck" te Baarlo. Accoord 1651 tussen Jor. Johan van Pollart, weduwnaar van joffr. Anna Ingen Haeve, en de erfgenamen van laatstgenoemde eerste man, wijlen jor. Seger van Broeckhuysen (adel). Overeenkomst 1659 en 1662 tussen jor. Johan van Pollart en zijn vrouw Catharina von Spee.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Johanna Bertrande van Pollart vermeld 1656 als dochter en non in het klooster te Houthem/Valkenburg St. Gerlach.
 2. Lambert van Pollart geboren Aldeneyck 1638, begraven Baarlo 4 september 1674, trouwde Baarlo 31 januari 1671 met Johanna Adelheid van Hardenraeth, gedoopt Baarlo 5 september 1646, begraven Baarlo 21 oktober 1704. Bezit de hof ter Coulen en de hof ter Voordt. Accoord 1679 tussen Joanne Adelheijdt van Hardenraedt, weduwe van Pollart, en haar zwager Hendrick van Pollart. Ze hertrouwde met Jan baron de Rhoe Obsinnich.
 3. Andries van Pollart geboren Aldeneyck 1640.
 4. Anna Sophia van Pollart geboren Aldeneyck 1641, 1667 zus van Lambert en non in het klooster der Arme Clarissen te Roermond.
 5. Engelberta van Pollart gedoopt Baarlo 7 mei 1643, vermeld 1656 als non in het klooster Mariagaard te Roermond.
 6. Jan Franciscus van Pollart gedoopt Aldeneyck 10 juli 1646.
 7. Maria Matgaretha van Pollart gedoopt Aldeneyck 1 oktober 1647, 1662 dochter en non in het klooster te Heinsberg.
 8. Hendrik Hieronimus van Pollart volgt Xb.Generatie 10

Xa. Gerard Bertram van Pollart heer van Exaten, trouwde met Margaretha (van Lom) van Westeringh. Brief 1677 van Gerart van Pollart tot Exaten aan zijn nicht, waarbij hij haar de dood meldt van zijn vader, Diderick van Pollart, heer te Exaten.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerard van Pollart volgt XIa.
 2. Mathilde van Pollart


Xb. Hendrik Hieronimus van Pollart gedoopt Aldeneyck 29 november 164., overleden voor 1696, trouwde 5 juli 1689 met Agnes Margaretha van Twickello, dochter van Frederick van Twickello en Anna Agnes van Hovell. Acte 1692, waarin Hendrick van Pollart van Aldeneyck verklaart dat het adelijk huis en goederen van Aldeneyck, die hij daags tevoren in eigendom heeft verkregen, zullen zijn ten behoeve van zijn kinderen, en gemelde goederen niet meer te bezwaren dan tot nu toe is gedaan.
Mogelijk dezelfde die trouwde te Haelen 26 januari 1684 met Anna Postuluna van Eijck.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Agnes van Pollaert trouwde met Gijsbert van Kuil.
 2. Fredericka Helena van Pollaert.
 3. Joannes van Pollaert: hieruit wellicht de Hornse tak Pollaert (bron ?).

Uit het huwelijk met Anna Postuluna van Eijck:

 1. Andreas Florentius, baron de Pollart, volgt XIb.Generatie 11

XIa. Gerard van Pollart trouwde met Elisabeth Emilia van Baexem.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Antonius van Pollart volgt XIIa.


XIb. Andreas Florentius, baron de Pollart, heer van Exaten en Groot Buggenum, trouwde Grathem 18 augustus 1716 met Anna Sibilla Maria Constantia van Kerckem, gedoopt Grathem 5 februari 1695, dochter van Joannes Wilhelmus, baron van Kerckem en Anna Barbara van Gulpen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Barbara Antonetta, gedoopt Grathem 13 september 1717. Trouwde Grathem 5 april 1742 met Jean Baptiste Ernest, graaf de Borchgrave d’Altena, heer van Bovelingen en Quaedmechelen, geboren rond 1720, overleden 23 april 1772, zoon van Michel Frans de Borchgrave en Maria de Geloes.Generatie 12

XIIa. Gerardus Antonius van Pollart geboren circa 1670, begraven Buggenum 23 november 1726, trouwde Thorn 31 oktober 1695 met Joanna Maria de Randenraedt, geboren Thorn circa 1675, begraven Weert 14 mei 1749, dochter van Philip Jacob van Randenraedt en Maria Agnes d’Ivora. Ze hertrouwde met Joannes Hieronimus Hensen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gabriel van Pollart gedoopt Buggenum 31 december 1696, jong overleden..
 2. Joanna Baptista van Pollart gedoopt Buggenum 10 december 1698, begraven Buggenum 25 juni 1729.
 3. Isabella Catharina van Pollart gedoopt Buggenum 21 novmeber 1700, begraven Buggenum 16 maart 1703 of 1704.
 4. Philip Jacob van Pollart, gedoopt Buggenum 26 februari 1702, Volgt tak XIIIa.
 5. Isabella Maria van Pollart gedoopt Buggenum 6 maart 1706 of 1707, begraven Buggenum 28 april 1748, trouwde Buggenum 13 februari 1736 of 1737 met Matthias aen den Boom.
 6. Gerardus Philip Jacobus van Pollart, gedoopt Buggenum 22 augustus 1706. Volgt XIIIb.
 7. Henricus van Pollaert gedoopt Buggenum 1 december 1708, begraven Buggenum 26 december 1710.
 8. Henricus van Pollaert gedoopt Buggenum 24 december 1710, jong overleden.
 9. Maria Magdalena van Pollaert gedoopt Buggenum 5 april 1714, overleden in 1746, trouwde Buggenum 1 april 1740 met Mathias van der Linden.
 10. Anna Margaretha van Pollaert gedoopt Buggenum 3 april 1717, begraven Buggenum 3 mei 1746.
 11. Gerardus van Pollaert gedoopt Buggenum 23 september 1719, begraven Buggenum 27 september 1726.Generatie 13

XIIIa. Philippe Jacob van Pollart gedoopt Buggenum 26 februari 1702, overleden Weert 25 november 1789 trouwde (1.) Buggenum 02 mei 1737 met Gertrudis Gorissen, overleden rond 1740. Hij trouwde (2.) Buggenum 4 februari 1742 met Maria Theunissen, gedoopt Weert 30 november 1717.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Gertrudis van Pollart gedoopt Buggenum 21 juli 1739, overleden Weert 8 april 1818.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Joanna Baptista de Pollaert gedoopt Weert 17 oktober 1743, overleden Weert 8 april 1818, trouwde met Maria Rutten, overleden Weert 1 oktober 1819.
 2. Joannes de Pollaert volgt XIVa.1.
 3. Christianus de Pollaert gedoopt Weert 25 december 1748, overleden Weert 6 juli 1816.
 4. Gerardus de Pollaert gedoopt Weert 25 oktober 1751, vermoedelijk jong overleden.
 5. Joanna Maria de Pollaert gedoopt Weert 9 april 1753, begraven Weert 18 september 1754.
 6. Gerardus de Pollaert volgt XIVa.2.
 7. Jacobus de Pollaert gedoopt Weert 29 maart 1755.


XIIIb. Gerardus Josephus Pollart, gedoopt Buggenum 22 augustus 1706, overleden Buggenum 17 december 1756. Hij trouwde te Buggenum 28 april 1728 met Maria Geradts, geboren Neer, overleden Buggenum 3 mei 1764.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Pollart, gedoopt Buggenum 19 maart 1729, jong overleden.
 2. Maria Elisabeth Pollart, gedoopt Buggenum 5 juni 1730, jong overleden.
 3. Gertrudis Pollart, gedoopt Buggenum 9 januari 1732, aldaar overleden 11 juni 1736.
 4. Elisabeth Joanna Pollart, gedoopt Buggenum 27 september 1734, jong overleden.
 5. Gerardus Pollart, gedoopt Buggenum 4 mei 1737. Volgt XIVb.
 6. Maria Margaretha Agnes Pollart, gedoopt Buggenum 29 augustus 1739, aldaar overleden 26 februari 1742.
 7. Mathias Gabriel Pollart, gedoopt Buggenum 6 maart 1742, aldaar overleden oktober 1746.
 8. Elisabeth Pollart, gedoopt Buggenum 13 juni 1745, aldaar overleden september 1747.Generatie 14

XIVa.1. Joannes de Pollaert gedoopt Weert 25 februari 1745/46, overleden Weert 30 november 1826, trouwde Weert 21 oktober 1770 met Maria Martens, gedoopt Nederweert 26 maart 1746.

Uit dit huwelijk:

 1. Helene de Pollaert geboren Olse, trouwde Weert 22 juni 1810 met Guillaume Kistemackers, geboren Weert 19 oktober 1773, zoon van Philip Kistemackers en Elisabeth van den Mortel. Hij was eerder weduwnaar van Marie Catherine Knapen.
 2. Joanna Maria de Pollaert gedoopt Grathem 5 september 1771.
 3. Anna Maria de Pollaert gedoopt Grathem 1773, overleden Weert 1 mei 1839.
 4. Gerardus Joseph de Pollaert volgt XVa.1.
 5. Martinus de Pollaert gedoopt Grathem 10 juni 1775, begraven Grathem 24 augustus 1775.
 6. Leonard de Pollaert volgt XVa.2.
 7. Johanna Gerarda de Pollaert gedoopt Grathem 9 april 1777, overleden Heemstede 12 april 1860, trouwde met Matthijs Kuipers, gedoopt Nederweert 5 november 1781, overleden Heemstede 19 november 1851.
 8. Philippus Jacobus de Pollaert gedoopt Grathem 7 februari 1783.


XIVa.2. Gerardus de Pollaert gedoopt Weert 6 juli 1754, overleden Molenbeersel 23 november 1843, trouwde Weert 28 mei 1787 met Joanna Catharina van Tulden, geboren Weert circa 1763, overleden Weert (Zwartbroek) 13 februari 1813.

Uit dit huwelijk:

 1. Philippus Jacobus de Pollaert geboren 1788, begraven Weert 9 december 1788.
 2. Philippus Jacobus de Pollaert gedoopt Weert 23 december 1791, begraven Weert 23 januari 1795.
 3. Anna Maria de Pollaert gedoopt Weert 30 december 1794, begraven Weert 19 januari 1795.
 4. Philippus Jacobus de Pollaert gedoopt Weert 7 juli 1796, begraven Weert 8 november 1796.
 5. Joannes Antonius de Pollaert volgt XVa.3.
 6. Petrus Josephus de Pollaert (ook Pierre Joseph) geboren Weert 24 februari 1801.
 7. Martinus de Pollaert volgt XVa.4.
 8. Petrus de Pollaert (ook Pierre) geboren Weert 12 mei 1806, overleden Weert 11 juni 1806.
 9. Jacobus Matheus de Pollaert geboren Weert 10 maart 1808.


XIVb. Gerard Joseph de Pollart gedoopt Buggenum 4 mei 1737, overleden Blerick 12 maart 1805, trouwde Venlo 4 mei 1767 met Marie Christine van den Vaero, gedoopt Venlo 16 mei 1750, overleden Venlo 7 juni 1810, dochter van Jean van den Vaero en Jeanne Catharine Willemsen.

Uit dit huwelijk:

 1. Anna Christina Hendrika de Pollart gedoopt Venlo 11 juni 1769, overleden Venlo 6 november 1828, ongehuwd.
 2. Johanna Maria Josephina de Pollart geboren Hinsbeck (Duitsland) 11 oktober 1770, overleden Venlo 20 mei 1840, trouwde 1. Venlo 4 juli 1807 met Adriaan Hendrik de Réquilé, geboren Zutphen 30 januari 1744, overleden 17 juni 1824, zoon van Johan Renier de Réquilé en Johanna Petronella de Benne (hij was eerder weduwnaar van Cornelie Jeanne van Weijsenborg) en trouwde 2. Venlo 20 augustus 1825 met Dionisius Joseph Mulder, geboren Bergen op Zoom 24 oktober 1769, overleden Venlo 21 maart 1840, zoon van Willem Mulder en Frederika Brand. Hij was 3 keer eerder weduwnaar. Bij testament van 29 mei 1818 schonk Adrianus de Requilé, oud-schepen van Venlo, aan zijn echtgenote Johanna Maria Josephina de Pollaert o.a. het vruchtgebruik van hoeve De Veegtes in het Veen bij Venlo gelegen.
 3. Philip Andries Florentina de Pollart gedoopt Helden 22 juli 1772, overleden Venlo 22 december 1834, ongehuwd.
 4. Maximilianus Hubertus Antonius de Pollaert gedoopt Mook 19 oktober 1777, begraven Mook 22 oktober 1777.
 5. Maximilianus Egidius Hubertus de Pollaert gedoopt Mook 11 februari 1779, vermoedelijk jong overleden.
 6. Jean Joseph Antoine de Pollard volgt XVb.
 7. Hermina Theresia Huberta de Pollaert gedoopt Mook 14 juni 1783, vermoedelijk jong overleden.

Op 23 april 1818 vond scheiding en deling plaats door de erfgenamen van Gerard Joseph de Pollaert en Maria Christina van den Vaero, te weten hun kinderen elk voor een vierde deel: Johan Joseph Antoon de Pollaert, rentenier te Beesel en diens echtgenote Sophia Emerentiane de Lutz; Johanna Maria Josephina de Pollaert, gehuwd met Adrianus de Requilé, oud-schepen van Venlo; Anna Christina Henrietta de Pollaert, ongehuwd zonder beroep wonend te Venlo; en Johan Conrard van den Vaero, raadslid van Venlo, als voogd van Philip Andries Florent de Pollaert, "zinneloos en geïnterdiceerd" (onder curatele). Als goederen worden o.a. genoemd Bouterhof onder Blerick, twee boerderijen genaamd Voorste en Achterste Koekerlo te Maasbree, en een huis op het Maasschriksel.

Generatie 15

XVa.1. Gerardus Joseph de Pollaert gedoopt Grathem 7 juli 1773, trouwde Weert 6 april 1809 met Maria Dreesen, gedoopt Nederweert/Hunsel 26 maart 1746, dochter van Matthieu Dreesen en Cristine Vleeshouwers.

Uit dit huwelijk:

 1. Jeanne Marguerite Pollart geboren Weert 8 april 1805.
 2. Jacques Pollaert geboren Weert 18 april 1809.
 3. Maria Elisabeth de Pollaert geboren Weert 14 april 1810, trouwde met Jacob Goofers.
 4. Jeanne de Pollaert geboren Weert 4 november 1813, trouwde Weert 1 oktober 1837 met Mart. Kollee, geboren Hillegom 26 april 1812.
 5. Jean Mathieu de Pollaert geboren Weert 24 augustus 1817, overleden Weert 8 oktober 1817.


XVa.2. Leonard de Pollaert geboren Oolder/Olse circa 1786, overleden Nederweert 19 januari 1871, trouwde Weert 8 januari 1810 met Johanna Maria Knapen, geboren Weert, dochter van Deonis Knapen en Helena Homans.

Uit dit huwelijk:

 1. Martin de Pollaert geboren Weert 20 oktober 1810.
 2. Joannes Dionisius de Pollaert volgt XVIa.
 3. Anna Maria Elisabeth de Pollaert geboren Weert 18 februari 1814, overleden Nederweert 8 juni 1879, trouwde Nederweert 5 mei 1845 met Leonardus Geuns, geboren Nederweert 24 januari 1817, zoon van Pieter Geuns en Hendrina Hulsers.
 4. Anna Catherina de Pollaert geboren Weert 11 september 1817, overleden Nederweert 24 juni 1854, trouwde Weert 15 oktober 1842 met Jan Mathijs Sniers, geboren Weert 16 november 1822, zoon van Pieter Johan Sniers en Adriana Hermans.


XVa.3. Joannes Antonius de Pollaert geboren Weert 23 juni 1798, overleden Molenbeersel 22 december 1856, trouwde Ittervoort 12 juli 1827 met Gertrudis Smeets, geboren Neeritter 14 juli 1809, dochter van Jan Mathijs Smeets en Maria Tulkens.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Elisabeth Pollaert geboren Nederweert 11 november 1836, overleden op Molenbeersel 29 januari 1922, trouwde met Servaas Janssen, geboren Molenbeersel 1 maart 1827, overleden Molenbeersel 16 oktober 1888.
 2. Pieter Jan Mathijs Pollaert geboren Nederweert 15 november 1838, overleden Nederweert 23 januari 1844.
 3. Gerard Philippus Jacobus Pollaert geboren Ittervoort 10 april 1840, overleden Spa (België) circa 1898, trouwde 1. circa 1862 met Anna Maria Weishaupt, geboren circa 1840, overleden op Pepinster 2 augustus 1884 en trouwde 2. circa 1865 met Bertha Christina Becker, geboren Elberfeld (Duitsland) 29 mei 1822, overleden Spa (België) september 1898.
 4. Maria Catharina Pollaert geboren Kessenich 3 februari 1844, overleden Maaseik 18 februari 1908, trouwde met Leonardus Dirks, geboren Susteren 15 september 1838, overleden Maaseik 15 december 1890, natuurlijke zoon van Maria Gertrudis Elisabeth Dirks.
 5. Anna Maria Hubertina Pollaert geboren Molenbeersel 15 oktober 1846, overleden Neeritter, trouwde 1. Thorn 28 april 1865 met Lodewijk Verlaak en trouwde 2. met Peter Henricus Vorselen, geboren Wessem 1836, overleden Neeritter 11 maart 1917.
 6. Peter Mathijs Hubert Pollaert geboren Molenbeersel 4 april 1849, overleden Molenbeersel 7 april 1853.
 7. Anna Gertrudis Pollaert geboren Molenbeersel 25 januari 1857, overleden Molenbeersel 5 december 1928, trouwde met Peter Jacob Jacobs, geboren Kessenich 14 juni 1844, overleden Molenbeersel 17 oktober 1911.


XVa.4. Martinus de Pollaert geboren Weert (Zwartbroek) 2 november 1803, dienstknecht, trouwde Grathem 1 april 1826 met Maria Helena Hendrikx, geboren Grathem, dochter van Hendrik Hendrix en Joanna Clefas.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Pollaert geboren Weert 27 januari 1827, overleden Weert 21 mei 1919, trouwde met Silvester Gorissen.
 2. Maria Gertrudis Pollaert geboren Weert 16 maart 1829.
 3. Petrus Mathias Pollaert geboren Weert 23 januari 1831, overleden Hunsel 29 april 1870, ongehuwd.
 4. Joannes Baptista Pollaert geboren Weert 29 augustus 1833, overleden Weert 5 maart 1834.
 5. Joanna Maria Pollaert geboren Weert 25 december 1834, overleden Weert 7 maart 1920, trouwde Weert 16 januari 1867 met Joannes Mathias Josephus Stultiens, geboren Weert 10 april 1834, zoon van Joannes Stultiens en Elisabeth van Bogget. Hij was eerder weduwnaar van Anna Maria Philippina Teeuwen.
 6. Barbara Pollaert geboren circa 1836, overleden Grathem 8 juli 1856, ongehuwd.
 7. Henricus Pollaert geboren Weert 12 oktober 1837, overleden Weert 29 april 1838.
 8. Johanna Pollaert geboren Weert 31 januari 1839.
 9. Henricus Pollaert geboren Weert 22 maart 1841, overleden Weert 19 november 1907, ongehuwd.
 10. Maria Helena Pollaert geboren Weert 26 januari 1844.
 11. Joannes Hubertus Pollaert geboren Weert 15 januari 1847.


XVb. Jean Joseph Antoine de Pollard (ook Joannes Josephus Antonius) geboren Mook circa 1781, overleden Beesel 4 juli 1839, rentenier, trouwde Beesel 21 november 1816 met Sophie Marie Philippine Emerence de Lutz, geb. Roermond 21 januari 1791, overleden Beesel 11 oktober 1860, rentenierster, dochter van Emerique Joseph (chevalier de) Lutz (ook Lute) en Marie Theodore van der Schuren. Ze hertrouwde Beesel 5-8-1841 met Joannes Ludovicus Arnoldus Soiron.

Uit dit huwelijk:

 1. Marie Therese Hubertine De Pollart geboren Beesel 29 maart 1818, overleden Heer 19 januari 1860, trouwde Beesel 31 augustus 1847 met Desiderius Joannes Hubertus Leesens, geboren Heer 31 maart 1824, overleden Heer 15 mei 1914, zoon van Thomas Leesens en Anna Elisabeth Sophia Soeron.
 2. Jacobus Emeritius Hubertus De Pollart geboren Beesel 8 mei 1820.
 3. Joannes Franciscus Hubertus De Pollart geboren Beesel 21 mei 1823, overleden Baarlo 2 september 1884, rentenier, trouwde Maasbree 1 mei 1849 met Elisabetha Augustina Lambrechts, geboren Boxmeer 22 september 1809, overleden Baarlo 31 december 1887, rentenierster, dochter van Theodorus Martinus Lambrechts en Maria Ida Smeets.
 4. Annetta Joseph Hubertina de Pollart, geboren en gedoopt Beesel 25 maart 1826 (als Anna Maria Josepha Huberta de Pollaert, doopget. Dionisius Mulder en Joanna Josepha de Pollaert), trouwde Beesel 16 september 1851 met Jacobus Wilhelmus Hubertus Verwins, geboren Venlo 1 juni 1812, overleden Antwerpen, luitenant-kolonel, zoon Petrus Mathias Verwins en Anna Louisa Josephina Mertz.
 5. Eduardus Carolus Wilhelmus Hubertus De Pollart geboren Beesel 14 juni 1829, overleden Beesel 25 juli 1881, ongehuwd.Generatie 16

XVIa. Joannes Dionisius de Pollaert geboren Weert 1 maart 1812, overleden Weert 29 september 1894, trouwde Nederweert 28 april 1855 met Maria Vaes, geboren circa 1821, overleden Weert 5 februari 1891, dochter van Theodorus Vaes en Gertrudis Goedhert.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Mathijs de Pollaert geboren Nederweert 16 mei 1875.
 2. Anna Catharina de Pollaert geboren Nederweert 5 maart 1861.
 3. Catharina de Pollaert geboren Nederweert 21 oktober 1863, overleden Weert 13 januari 1925, trouwde Weert 12 oktober 1888 met Willem Lemmen, geboren Weert 3 januari 1861, zoon van Jacob Lemmen en Petronella Veuskens.
 4. Anna Maria de Pollaert geboren Nederweert, overleden na 1941, trouwde Weert 3 oktober 1894 met Martinus Wullems, geboren Weert, overleden Weert 13 maart 1942, zoon van Wilhelmus Wullems en Maria Elisabeth Kollée.Genealogie (adelijke, uitgestorven tak)

Generatie 1

I. Frans Pollart beleend met de hof "opgen Ouwen” of "opgen Oeveren" te St. Odiliënberg ten behoeve van de Minderbroeders van Roermond en de nonnen van het Heilig Graf 6 december 1528, tr. N.N. Vernieuwde de eed hiervoor 8 mei 1544.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Pollart volgt II.


Generatie 2

II. Arnoldus Pollart beleend met de hof "opgen Ouwen” 19 april 1569, rentmeester ambt Montfort, begraven Montfort 1573, trouwde omstreeks 1550 Elisabeth van Wessem, dochter van Rochus van Wessem en Gertrudis Pyll. Ze was eerder gehuwd met Thomas van Broemelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Pollart volgt III.
 2. Joanna Pollart trouwde met Johan Kehr genant Froenhoven, scholtis van Asselt, Swalmen en Leeuwen bij Roermond, burgemeester Montfort. Hij was eerder gehuwd met Catharina Gevaerts.


Generatie 3

III. Frans Pollart rentmeester Ambt Montfort, overleden voor 23 juni 1583, trouwde met Elisabeth van Rede.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Pollart volgt IV.


Generatie 4

IV. Arnoldus Pollart geboren circa 1570, overleden 15 oktober 1629, sinds 30 mei 1605 schout van het ambt Montfort, rentmeester van Venlo 1610, peyburgemeester Venlo 1612, schepen van Venlo 1613-1615, trouwde 1605 met Catharina Cremer, overleden Roermond 3 september 1643, dochter van Gerard Cremer en Gertrudis Buegel. Hij stond 23 juni 1583 onder voogdij van Johan Keer genant Froenhoven, scholtis van het ambt Montfort, kocht 10 juni 1605 bij de Paters Minderbroeders van Roermond de verplichting af van twee wekelijkse H.Missen en een jaargetijde, wegens een jaarlijkse rente ten laste van de hoeve "opghen Ouwen"te Montfort, welke hoeve door zijn grootouders van de helft op 23 maart 1572 aan de Franciscanen in erfpacht was gegeven.

Uit dit huwelijk:

 1. Franciscus Pollart volgt V.


Generatie 5

V. Franciscus Pollart (ook Frans) geboren circa 1606, overleden Roermond 1674, schepen van Roermond 1633-74, regerend burgemeester 1637, 1639, 1645, 1646, 1653, 1654, 1665 en 1666 werd 16 februari 1634 naar den Haag afgevaardigd, 19 november 1637 provisor der moederkerk, bleef 17 april 1654 borg voor de som van 600 gulden voor Jan Romer, die 13 januari 1654 door den Koning van Spanje ter vervanging van zijn vader tot scholtis van Venlo werd benoemd; 2 mei 1656 werd hij commissaris van het 6e kwartier der stad Roermond; kreeg 8 februari 1657 toezegging, dat een van zijn zoons de eerste vaceerende plaats in het college St. Hieronymus zou krijgen, werd 12 April 1661 commissaris der wollewevers, 2 maart 1663 belast de archieven der stad na te zien; 5 april 1666 naar Brussel afgevaardigd, ten einde aldaar de landvoogd met de armelijke toestand der inwoners van de afgebrande stad Roermond bekend te maken en de zo noodzakelijke ondersteuning te verzoeken. Hij trouwde Venlo 18 januari 1627 Maria Romer, begraven Roermond 30 december 1655, dochter van Joannes Romer en Lucia van Stalbergen.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnold Pollart volgt VI.
 2. Lucia Pollart gedoopt Roermond 31 januari 1630.
 3. Joannes Pollart gedoopt Venlo 20 oktober 1632, jong gestorven.
 4. Gerardus Pollart gedoopt Venlo 20 oktober 1632, jong gestorven.
 5. Joannes Pollart gedoopt Roermond 10 maart 1639, begraven Roermond 27 oktober 1679, j.u. lic. aan de Hoogeschool te Douai, werd 27 Maart 1662 tot kanunnik van de domkerk te Roermond gekozen, ter vervanging van Gerard Bossman; hij maakte 29 augustus 1679 zijn testament en stelde zijn broeder Arnold Pollart tot algemeen erfgenaam van zijn goederen en renten.


Generatie 6

VI. Arnold Pollart gedoopt Roermond 5 januari 1628, begraven Roermond 9 juni 1694, secretaris van Roermond sedert 1 juli 1656 en eveneens 1ste secretaris van het Souvereine Hof tot aan zijn dood, huwde Roermond 15 november 1669 met Gertrudis de Woestingh, gedoopt Roermond 11 mei 1637, overleden Roermond na 17 juni 1710, dochter van Tilmannus de Woestingh en Elisabeth van der Donck.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Pollart gedoopt Roermond 29 september 1670, begraven Roermond 8 april 1729, trouwde huwelijksvoorwaarden 24 juli 1706 met Hermannus Jacobus van den Bergh, gedoopt Roermond 22 september 1669, overleden 17 december 1727.
 2. Aldegonda Elisabeth Pollart non, leefde nog 1742.
 3. Joannes Franciscus Pollart volgt.


Generatie 7

VII. Joannes Franciscus Pollart gedoopt Roernond 24 juni 1674, overleden Roermond 25 december 1738, trouwde 1. met Maria Rosa van Boshuysen en trouwde 2. Roermond 4 oktober 1714 met Maria Elisabeth Go(e)semans, gedoopt Roermond 11 juni 1687, overleden Roermond 20 maart 1759, dochter van Mr. Theodorus Goesemans en Sophia Bors.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnoldus Theodorus Josephus Pollart volgt VIII.


Generatie 8

VIII. Mr. Arnoldus Theodorus Josephus Pollart gedoopt Roermond 2 april 1724, overleden Roermond 9 maart 1778, advocaat, trouwde Venlo 23 februari 1749 met Maria Mechtildis van Darth gedoopt Venlo 28 mei 1723, overleden Roermond 3 (begraven 5) januari 1785, dochter van Henricus van Darth en Maria Aldegonda van Aerssen. Akte van volmacht 1747 door Arnold Carel Philip August, graaf van Varo, baron Dumagny, aan Arnold Joseph Pollart, om in zijn naam in leen te ontvangen van en te releveren bij de mankamer van het kapittel te Susteren de hoeve De Donck, gelegen in de heerlijkheid Swolgen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Antonius Franciscus Pollart, volgt IXa.
 2. Maria Aldegondis (de) Pollart vermeld 1785-1818, trouwde met Jhr. Petrus Philippus Josephus Fabricius Petit (d'Oudenborg), geboren circa 1747, overleden Roermond 8 juni 1827. Ze stichten te Roermond voor tijdelijke verpleging van zieken en gekwetsten het Louisahuis.
 3. Henricus Constantinus de Pollart (van Baerlo) volgt IXb.


Generatie 9

IXa. Jhr. Joannes Antonius Franciscus de Pollart gedoopt Roermond 3 februari 1755, overleden Roermond 1 augustus 1838, landscholtis Ambt Montfort 1779-1794, lid Provinciale Staten van Limburg, burgemeester Roermond 1824-1828, trouwde 1. Roermond 20 juni 1779 met Joanna Maria Rijcksz, geboren Montfort 17 mei 1751, overleden Roermond 1 mei 1806, dochter van Joannes Carolus Rijcksz en Maria Margaretha van Baerle; trouwde 2. Aken 8 mei 1809 met Marra Mechtildis Jeannette Emonts, geboren Aken 30 augustus 1781, overleden Roermond 11 februari 1816, dochter van Charles Joseph Emonts en Maria Helena Louisa Leonards. Bij Koninklijk Bersluit 16 februari 1816, no. 62 werd Jean Antoine Francois de Pollart benoemd in de Ridderschap van Limburg, met acte van bewijs.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Jkvr. Maria Louisa Charlotta Hubertina de Pollart geboren Roermond 20 April 1810, overleden Roermond 15 december 1855, ongehuwd.
 2. Jkvr. Maria Agnes Raphaël Anthonia Constantina Hubertina de Pollart geboren Roermond 31 mei 1811, overleden Roermond 30 januari 1838, ongehuwd.


IXb. Henricus Constantinus de Pollart van Paerlo geboren 1756, overleden Sint Odiliënberg 21 november 1813, trouwde met Maria Theresia Simon de Vlodrop, geboren 1758, overleden Roermond 1 juli 1843.

Uit dit huwelijk:

 1. Sophia Theodora Henriette Hubertina De Pollart geboren circa 1792, overleden Sint Odiliënberg 30 juli 1873, ongehuwd.
 2. Maria Isabella Ernestina Hubertina de Pollard geboren circa 1795, overleden Roermond 19 december 1870, ongehuwd.
 3. Jacques Arnold Hubert Pollart geboren Sint Odiliënberg 22 januari 1799, overleden Sint Odiliënberg 15 april 1801.

Genealogie (Horn)

Generatie 1

I. Joannes Pollaert begraven Horn 3 oktober 1747, trouwde Horn 18 februari 1698 met Catharina Lenssen, begraven Horn 17 september 1747, dochter van Martinus Lenssen en Sophia van Thoor.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Pollaert gedoopt december 1698, begraven Horn 8 februari 1723.
 2. Martinus Pollaert gedoopt Horn 2 februari 1700, begraven Horn 8 februari 1723.
 3. Christophorus Pollaert gedoopt Horn 11 oktober 1702, volgt II.
 4. Franciscus Pollaert gedoopt Horn 26 december 1704, overleden voor 1706.
 5. Franciscus Pollaert gedoopt Horn 27 september 1706.
 6. Anna Catharina Pollaert gedoopt Horn 1 oktober 1708, begraven Horn 16 november 1777, trouwde Horn 30 november 1748 met Joannes Adams, uit Heel.
 7. Sophia Pollaert gedoopt Horn 5 december 1711, begraven Horn 1 juni 1753.


Generatie 2

II. Christophorus Pollaert gedoopt Horn 11 oktober 1702, begraven Horn 20 maart 1764, trouwde 1. Horn met Joanna Segers, gedoopt Linne 31 juli 1707, begraven Horn 11 februari 1750, dochter van Mathias Segers en Catharina en trouwde 2. Horn 22 juli 1750 met Catharina Coninkx.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Joannes Pollaert gedoopt Horn 2 november 1734, volgt IIIa..
 2. Jacobus Pollaert gedoopt Horn 19 november 1736.
 3. Cornelia Pollaert gedoopt Horn 13 augustus 1739, overleden Haelen 21 april 1817, trouwde Horn 13 juli 1769 met Joannes van Horck, gedoopt Haelen 18 november 1744, overleden Haelen 15 september 1814.
 4. Matheus Pollaert gedoopt Horn 9 november 1741.
 5. Martinus Pollaert gedoopt Horn 27 juli 1743, overleden Horn 2 november 1818, trouwde Horn 25 januari 1774 met Cornelia Fabry.
 6. Matthias Pollaert gedoopt Horn 5 november 1745,volgt IIIb..
 7. Godefridus Pollaert gedoopt Horn 26 maart 1749.


Generatie 3

IIIa. Joannes Pollaert (ook Jean) gedoopt Horn 2 november 1734, overleden Horn 22 december 1801, trouwde Horn 28 mei 1765 met Maria Linssen, gedoopt Horn 18 september 1741, overleden Horn 25 juli 1810, dochter van Jacques Linsen (ook Jacobus) en Christina Thijssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Pollaert geboren circa 1765, overleden Horn 16 mei 1818, trouwde met Godfroid Kaelen.
 2. Joachima Pollaert geboren circa 1768.
 3. Christoffel Pollaert gedoopt Horn 16 januari 1771, volgt IVa.1.
 4. Jacquie Pollaert geboren Horn, trouwde Horn 2 februari 1805 met Henrij Jacques Jansens, geboren Maasniel, zoon van Henrij Jansens en Marie du Pont.
 5. Andries Pollaert gedoopt Horn 28 januari 1776, volgt IVa.2.
 6. Anna Catharina Pollaert geboren Roermond, trouwde 1. met Jacques Keren en trouwde 2. Roermond 4 april 1812 met Edmond Timmerman, geboren Swalmen, zoon van Joachim Timmerman en Gertrude van Vlodrop.
 7. Joannes Pollaert gedoopt Horn, volgt IVa.3.


IIIb. Matthias van Pollaert (ook Mathieu) gedoopt Horn 5 november 1745, overleden Horn 11 maart 1796, trouwde Horn 25 november 1779 met Joanna Boomen (ook Boumen), geboren circa 1753, overleden Horn 22 mei 1795.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Pollaert gedoopt Horn 25 januari 1782, trouwde Buggenum 15 september 1813 met Henri Bongaerts, geboren Buggenum, zoon van Mathieu Bongaerts en Sibille Seems. Hij was eerder weduwnaar van Sebille Truijen.
 2. Martina Pollaert gedoopt Horn 19 februari 1784, trouwde Buggenum 4 oktober 1810 met Pierre Mathieu Chrisostome Creutser, geboren Kirchhoven 27 januari 1786, zoon van Mathieu Nicolas Creutser en Marie Agnes Keulen. Hij was eerder weduwnaar van Anne Schreurs.
 3. Jacobus Pollaert gedoopt Horn 11 mei 1787.
 4. Henricus Pollaert volgt IVb.

Generatie 4

IVa.1. Christoffel Pollaert gedoopt Horn 16 januari 1771, trouwde Heythuysen 9 juli 1800 met Catharina Veggelers, geboren 1767, overleden Heel en Panheel 28 december 1850, dochter van Anthoine Veggelers (Vechtelers) en Anne Leters.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Pollaertgeboren Heel 7 februari 1801, volgt Va.1.
 2. Anna Maria Pollaert geboren Heel 9 januari 1803.
 3. Jan Pollaert geboren Heel 2 oktober 1806, volgt Va.2.


IVa.2. Andries Pollaert (ook Andre) geboren Horn 28 januari 1776, overleden Maasbree 10 april 1849, trouwde Maasbree 22 april 1805 met Anna Wolters, geboren Bree circa 1775, overleden Maasbree 3 juli 1850, dochter van Jan Wolters en Joanna Janssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Pollaerts geboren circa 1815, overleden Bree 27 november 1817.


IVa.3. Joannes Pollaert (ook Jean) geboren Horn, trouwde Nunhem 5 februari 1807 met Jeanne Stocks, geboren Nunhem, dochter van Martin Stocks en Marguerithe Knoops

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Pollaert geboren Horn 11 januari 1817volgt Va.3.


IVb. Henricus Pollaert (ook Hendrik/Henrij) gedoopt Horn 2 juni 1790, dienstknecht, trouwde Maasniel 20 oktober 1819 met Elisabeth Slabbers, geboren Maasniel 30 mei 1795, overleden Maasniel 1 december 1876, dochter van Jan Slabbers en Maria Agnes Fijten.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus Hubertus Pollaert geboren Maasniel 10 september 1823, volgt Vb.1.
 2. Martinus Hubertus Pollaert geboren Maasniel 8 april 1825, volgt Vb.2.
 3. Leonardus Pollaert geboren 1827, overleden Maasniel 23 augustus 1828.
 4. Ludovicus Pollaert geboren Maasniel 3 juli 1833, volgt Vb.3.

Generatie 5

Va.1. Antonius Pollaert geboren Heel 7 februari 1801, overleden Roermond 15 februari 1885, trouwde 1. Herten 2 februari 1822 met Helena Bouten, geboren Herten circa 1793, overleden Roermond 30 mei 1862, dochter van Pieter Bouten en Mechtildis Bongaerts en trouwde 2. Roermond 9 mei 1867 met Geertruda van den Broek, geboren Mierlo 10 mei 1811, overleden Roermond 4 maart 1875, dochter van Hendrik van den Broek en Adriana van Lierop. Ze was eerder getrouwd met Cornelis van Bragt.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Pieter Johannes Hubertus Pollaert geboren Herten 30 november 1822.
 2. Jacobus Hubertus Pollaert geboren Herten 21 december 1824, volgt VIa.1.
 3. Mechteldis Hubertina Pollaert geboren Herten 15 juni 1837, overleden Venlo 14 december 1919, trouwde Venlo 25 mei 1880 met Anton Joseph Zanders, geboren Kaldenkirchen (Duitsland) 19 december 1838, zoon van Anton Zanders en Gertrud Abels.


Va.2.Jan Pollaert (ook Joannes) geboren Heel 2 oktober 1806, overleden Heel en Panheel 22 januari 1882, trouwde Wessem 29 april 1835 met Maria Petronella Coumans, geboren Heel, overleden Heel en Panheel 18 januari 1881, dochter van Jan Michiel Coumans en Gertrudis Verstappen.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Hubertus Pollaert geboren Wessem 14 maart 1837.
 2. Antonius Hubertus Pollaert geboren Wessem 25 februari 1839, volgt VIa.2.
 3. Gertrud Hubertina Pollaerts geboren Wessem 20 december 1840.
 4. Anna Catharina Hubertina Pollaert geboren Heel en Panheel 26 februari 1843, trouwde Heel en Panheel 20 april 1870 met Theodor Jacob Janssen, geboren Heythuysen 5 januari 1845, zoon van Cornelis Janssen en Maria Peters.
 5. Christoffel Hubertus Pollaert geboren Heel en Panheel 11 januari 1845, overleden Heel en Panheel 23 maart 1847.
 6. Gertrudis Hubertina Pollaert geboren Heel en Panheel 21 december 1847, overleden Heel en Panheel 19 januari 1866, ongehuwd.
 7. Christoffel Hubertus Pollaert geboren Heel en Panheel 7 augustus 1850, overleden Sittard 1 juni 1929, lid Koninklijke Marechaussee 09.05.1883-23.12.1886, trouwde met Maria Sibilla Demandt.
 8. Elisabeth Hubertina Pollaert geboren circa 1853, overleden Heel en Panheel 17 november 1855.
 9. Peter Hubertus Pollaert geboren Heel en Panheel 10 januari 1855, overleden Linne 15 juni 1870.
 10. Gertrudus Hubertina Pollaert geboren Heel en Panheel 15 november 1857, trouwde Heel en Panheel 17 april 1879 met Henricus Hubertus Gijsen, geboren Heel 18 juni 1846, zoon van Peter Joannes Gijsen en Petronella Suntjens.
 11. Henricus Hubertus Pollaert geboren Heel en Panheel 10 april 1861.


Va.3. Jan Pollaert geboren Horn 11 januari 1817, overleden Maasniel 5 juli 1888, trouwde Maasniel 1 oktober 1847 met Anna Catharina Verheggen, geboren Swalmen 10 januari 1817, overleden Maasniel 13 januari 1882, dochter van Johannes Verheggen en Cornelia Willems.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannus Pollaert geboren Maasniel 22 december 1848, overleden Maasniel 2 januari 1874, ongehuwd.
 2. Caspar Pollaert 13 februari 1853, volgt VIa.3.
 3. Hermanus Pollaert geboren Maasniel 5 januari 1856, overleden Maasniel 16 mei 1934, ongehuwd.
 4. Peter Pollaert geboren Maasniel 14 mei 1863, volgt VIa.4.


Vb.1. Henricus Hubertus Pollaert geboren Maasniel 10 september 1823, trouwde 1. Maasniel 25 april 1861 met Maria Elisabeth Maessen, geboren Maasniel 25 oktober 1826, overleden Maasniel 17 oktober 1866, dochter van Johannes Maessen en Maria Obers en trouwde 2. Maasniel 20 april 1868 met Cornelia Klerks, geboren Horn 30 oktober 1831, dochter van Andreas Klerks en Maria op Municum.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Elisabeth Pollaert geboren Maasniel 26 maart 1863, overleden Maasniel 27 augustus 1863.
 2. Mathis Hubertus Pollaert geboren Maasniel 18 maart 1864, volgt VIb.1.
 3. Johannes Pollaert geboren Maasniel 23 februari 1866, volgt VIb.2.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. zoon levenloos geboren Maasniel 1 maart 1869.
 2. Maria Elisabeth Pollaert geboren Maasniel 26 juli 1870, overleden Maasniel 14 augustus 1870.
 3. Hendrik Pollaert geboren Maasniel 15 januari 1872.
 4. Theodorus Eugenius Pollaert geboren Maasniel 11 maart 1873, volgt VIb.3.


Vb.2. Martinus Hubertus Pollaert geboren Maasniel 8 april 1825, overleden Dussen 30 juni 1893, trouwde 1. Maasniel 23 oktober 1857 met Catharina Hubertina Kessels, geboren Swalmen 15 april 1831, overleden Maasniel 22 september 1865, dochter van Godefridus Kessels en Maria Agnes van Buggenum en trouwde 2. Maasniel 28 augustus 1867 met Wilhelmina Theelen, geboren Buggenum 26 september 1829, overleden Maasniel 6 februari 1890, dochter van Peter Theelen en Maria Cuijpers.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Jan Baptist Pollaert geboren Maasniel 9 juli 1858, volgt VIb.4.
 2. Elisabeth Pollaert geboren Maasniel 9 juli 1858, overleden Maasniel 29 juni 1860.
 3. Maria Agnes Pollaert geboren circa 1862, overleden Maasniel 19 januari 1882, ongehuwd.
 4. Ludovicus Hendricus Pollaert geboren Maasniel 26 juli 1863, volgt VIb.5.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Peter Josephus Pollaert geboren Maasniel 2 september 1868.


Vb.3. Ludovicus Pollaert geboren Maasniel 3 juli 1833, overleden Swalmen 6 april 1908, landbouwer, trouwde 1. met Gertrudis Schmitz geboren 30 oktober 1825 en trouwde 2. Swalmen 24 april 1862 met Gertrudis Polmans, geboren Swalmen 22 november 1835, overleden Swalmen 30 januari 1900, dochter van Theodorus Polmans en Joannes Dings.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Theodorus Pollaert geboren Swalmen 1863, overleden Swalmen 16 oktober 1863.
 2. Johanna Margaretha Pollaert geboren Swalmen 31 augustus 1864, overleden Swalmen 9 augustus 1899, trouwde Swalmen 6 februari 1890 met Sebastianus Peeters, geboren Swalmen 2 juli 1856, overleden Swalmen 9 maart 1913, zoon van Andreas Peeters en Anna Maria Willems. Hij hertrouwde met haar zus Wilhelmins Pollaert.
 3. Hubertina Elisabeth Pollaert geboren Swalmen 3 oktober 1866, overleden Swalmen 10 januari 1868.
 4. Theodorus Pollaert geboren Swalmen 14 maart 1869, overleden Swalmen 18 maart 1869.
 5. Elisabeth Pollaert geboren Swalmen 14 maart 1869, overleden Swalmen 14 maart 1869.
 6. Elisabeth Pollaert geboren Swalmen 4 februari 1870, trouwde Swalmen 21 april 1892 met Theodorus Hubertus Hinssen, geboren Buggenum 15 juli 1863, zoon van Joannes Hinssen en Maria Deriks.
 7. Hendrikus Hubertus Pollaert geboren Swalmen 13 februari 1872.
 8. Wilhelmina Pollaert geboren Swalmen 6 oktober 1876, trouwde Swalmen 24 november 1899 met Sebastianus Peeters, geboren Swalmen 2 juli 1856, zoon van Andreas Peeters en Anna Maria Willems. Hij was eerder weduwnaar van haar zus Johanna Margaretha Pollaert.

Generatie 6

VIa.1 Jacobus Hubertus Pollaert geboren Herten 21 december 1824, trouwde Maasniel 6 mei 1853 met Margaretha Theelen, geboren Maasniel 25 januari 1823, dochter van Jacob Theelen en Ida Slijpen.

Uit dit huwelijk:

 1. Ida Hubertina Pollaert geboren Maasniel 23 februari 1858, overleden Maasniel 25 januari 1923, trouwde Maasniel 25 april 1881 met Joannes Hubertus Slijpen, geboren Swalmen 26 juli 1854, zoon van Joannes Henricus Slijpen en Joanna van Horn.
 2. zoon levenloos geboren Maasniel 5 maart 1860.
 3. Jacobus Pollaert geboren Maasniel 1 oktober 1861, overleden Maasniel 18 mei 1937, trouwde Maasniel 27 april 1885 met Ida Maria Hubertina Stox, geboren Maasniel 18 januari 1866, zoon van Hendricus Hubertus Stox en Petronella Mertens.


VIa.2. Antonius Hubertus Pollaert geboren Wessem 25 februari 1839, overleden Beegden 12 november 1896, trouwde 1. Beegden 1 april 1869 met Gertrudis Hubertina Hoogmans, geboren Beegden circa 1842, overleden Beegden 25 maart 1877, dochter van Laurentius Hoogmans en Maria Agnes Puts en trouwde 2. Beegden 17 augustus 1877 met Gertrudis Kuipers, geboren Roggel circa 1842, overleden Beegden 6 maart 1919, dochter van Engelbert Kuipers en Margaretha Stoks.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Laurens Hubert Pollaert geboren Beegden 19 februari 1870.
 2. Agnes Catharina Pollaert geboren Beegden 20 oktober 1871.
 3. Jan Hubert Pollaert geboren Beegden 27 september 1873.
 4. Peter Hubert Pollaert geboren Beegden 31 januari 1876, overleden Beegden 3 februari 1877.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Peter Hubert Pollaert geboren Beegden 13 december 1877, overleden Beegden 7 februari 1940, trouwde met Antoinette Hubertina Kuijven.
 2. Petronella Pollaert geboren Beegden 24 maart 1882.
 3. Gertrudis Hubertina Pollaert geboren Beegden 11 september 1884, trouwde Beegden 18 januari 1907 met Frans Jozef Soentjens, geboren Beegden, zoon van Gerard Hubert Soentjens en Elisabeth Caris.
 4. Margaretha Pollaert geboren Beegden 5 november 1887.


VIa.3. Caspar Pollaert geboren Maasniel 13 februari 1853, overleden Maasniel 22 november 1927, trouwde Maasniel 24 april 1880 met Maria Catharina Geraedts, geboren Maasniel 18 november 1854, dochter van Willem Geraaedts en Maria Elisabeth Cox.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Pollaert geboren Maasniel 7 februari 1881, trouwde Vlodrop 15 juni 1908 met Johannes Janssen, geboren Vlodrop, natuurlijke zoon van Gertrudis Janssen.
 2. Catharina Margaretha Pollaert geboren Maasniel 24 april 1886, trouwde Maasniel 23 mei 1910 met Jan Baptist Christiaan Maessen, geboren Maasniel, zoon van Bernardus Hubertus Maessen en Anna Catharina Cox.
 3. Wilhelmus Gerardus Pollaert geboren Maasniel 5 februari 1892, trouwde Maasniel 1 mei 1922 met Petronella Cox, geboren Maasniel, dochter van Johannes Cox en Hubertina van der Vorst.


VIa.4. Peter Pollaert geboren Maasniel 14 mei 1863, overleden voor 1920, trouwde Maasniel 14 april 1890 met Aldegonda Petronella Arts, geboren Venray, dochter van Peter Antoon Arts en Hubertha Aldegonda Dommeck. Ze hertrouwde met Johannes Hermanus Pollaert, zoon van Casper Pollaert en Maria Catharina Geraedts.

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Joannes Hubertus Pollaerts geboren Maasniel 21 augustus 1892, overleden Kerkrade 12 februari 1974, trouwde Neer 22 augustus 1921 met Anna Elisabeth Beckers, geboren Swalmen, dochter van Jan Hendrik Beckers en Hendrina Schoenmakers.
 2. Catharina Hubertina Pollaerts geboren Maasniel 23 oktober 1894.
 3. Johannes Hermanus Pollaert geboren Maasniel 15 oktober 1896, overleden Maasniel 7 november 1896.
 4. Hendricus Hermanus Pollaerts geboren Maasniel 7 januari 1899, trouwde Maasniel 11 juli 1921 met Wilhelmina Anna Maria Polmans, geboren Maasniel, dochter van Martinus Polmans en Catharina Janssen.
 5. Huberta Maria Pollaerts geboren Maasniel 4 mei 1901.
 6. Peter Joseph Hubertus Pollaerts geboren Maasniel 4 mei 1901.
 7. Casper Johannes Pollaerts geboren Maasniel 1907, overleden Maasniel 21 maart 1909.


VIb.1. Mathis Hubertus Pollaert geboren Maasniel 18 maart 1864, overleden Maasniel 14 juni 1919, trouwde Maasniel 8 juni 1891 met Maria Hubertina Coulen, geboren Roermond, dochter van Gerard Coulen en Anna Maria Leenen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus Henricus Hubertus Pollaert geboren Maasniel 4 oktober 1891, trouwde Maasniel 2 juni 1914 met Maria Margaretha Schmitz, geboren Maasniel, dochter van Wilhelmus Hubertus Schmitz en Cornelia Hubertina Flekken.
 2. Maria Elisabeth Pollaert geboren Maasniel 23 maart 1893, overleden Maasniel 21 juli 1893.
 3. Elisabeth Hubertina Pollaert geboren Maasniel 4 maart 1894, overleden Roermond 18 november 1970, trouwde Maasniel 4 juni 1917 met Fredericus Henricus Gerardus Hubertus Munnicks, geboren Maasniel, zoon van Franciscus Munnicks en Catharina Hubertina Thomassen.
 4. Joseph Hubert Pollaert geboren Maasniel 22 juni 1897.
 5. Theodorus Eugene Pollaert geboren Maasniel 2 februari 1899.
 6. Hubertus Hendricus Pollaert geboren Maasniel 18 december 1901, trouwde Maasniel 1 mei 1922 met Anna IJzermans, geboren Dulken, dochter van Gerhard IJzermans en Anna van Megen.


VIb.2. Johannes Pollaert geboren Maasniel 23 februari 1866, trouwde Maasniel 20 mei 1901 met Maria Catharina Cox, geboren Maasniel, dochter van Jan Baptist Cox en Maria Heppener.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth Helena Hubertina Pollaert geboren Maasniel 20 februari 1902.
 2. zoon levenloos geboren Maasniel 7 september 1903.
 3. Hendrikus Hubertus Pollaert geboren maart 1906, overleden Maasniel 10 maart 1906.


VIb.3. Theodorus Eugenius Pollaert geboren Maasniel 11 maart 1873, overleden Roermond 22 februari 1933, meester-machinist bij de Nederlandse Spoorwegen, trouwde 1. Heer 21 januari 1904 met Anna Maria Petronella Getrudis Lemmens, geboren Maastricht 23 januari 1875, overleden Roermond 22 maart 1917, dochter van Johannes Lemmens en Anna Petronella Huntjens en trouwde 2. Melick en Herckenbosch 9 oktober 1917 met Maria Catharina Martina van Melick, geboren Melick, dochter van Johannes Hubertus van Melick en Martina Reijnders.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Johannes Hubertus Pollaert geboren Heer (Maastricht) 17 november 1905.
 2. Hendricus Hubertus Pollaert geboren Heer 6 maart 1907, overleden Venlo 20 maart 1986, lid Koninklijke Marechaussse 05.06.1928-17.07.1934, trouwde Roermond 5 maart met Maria Petronella Everarda Carolina Gubbels, geboren Venlo 26 januari 1910, overleden Venlo 7 maart 1982, dochter van Henricus Hubertus Gubbels en van Maria Christina Gerrits.
 3. Mathias Hubertus Pollaert geboren Roermond 31 oktober 1908.
 4. Maria Petronella Pollaert geboren Roermond 1911.
 5. Petronella Maria Pollaert geboren Roermond 1913.
 6. kind levenloos geboren Roermond 18 maart 1917.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Martina H. M. Pollaert geboren Roermond 1918.
 2. Henriette J.M. Pollaert geboren Roermond 12 december 1919.
 3. Joseph Johan Marie Pollaert geboren Roermond 17 februari 1921.
 4. Anna Maria Cornelia Pollaert geboren Roermond april 1923, overleden Roermond 2 mei 1923.
 5. Johanna M.C. Pollaert geboren Roermond 22 april 1929.

Noot van P.Pollaert: Kinderen van Hendricus Hubertus Pollaert geboren te Venlo: Theodorus Christiaan Johannes Marie Pollaert, geb. 28 juni 1936, Maria Henriette Petronella Gertrudis Pollaert, geb. op 15 maart 1938, Petronella Paulina Maria Gertrudis Pollaert geboren op 12 mei 1940, Henricus Johannes Petrus Marie Pollaert geboren op 24 okt 1941, Matheus Johannes Christiaan Marie Pollaert geb.1 december 1942, Anna Elisabeth Antonia Marie(Anneliesje) Pollaert geb. 4 mei 1948, overleden te Venlo 6 november 1948, Anneliesje Pollaerrt die in 1949 kort na haar geboorte overleden is, Thierry Pollaert die in 1951 dood geboren is. Theodorus Chr.J. M.Pollaert,chemisch-ingenieur in New York U.S.A., trouwde 14 december 1962 met Everdina Johanna Maria van den Breemer, dochter van Johannes van den Breemer, Luitenant-Kolonel, Kazernecommandant te Venlo en van Elisabeth Alida Theresia de Boer. Uit dit huwelijk werden geboren:1.Elisabeth Petronella (Liz) op 5 nov. 1963 te New York U.S.A.2.Annemarie Harriette, op 18juli1966 te New York U.S.A.3. Nicole Christine,op 6 dec. 1968te Stamford Connecticut U.S.A. MariaH.P.G.huwde te Venlo,9juli 1963 met Henri Louis Wijnans geb.te Venlo9 juli1929 zoon van Petrus Johannes Lambertus en van Aldegonda Maria Hendricks. uit dit huwelijk werden geboren:1Maria Louise(Marlou) op 1 febr.1964 en 2:Martinus(Maarten) te Tegelen 23 juni 1970, PetronellaP.M.G. Pollaert bleef ongehuwd. Hendricus J.P.M. Pollaert, vliegtuigbouwkundig ingenieur huwde Weert op 18 februari 1971 met Maria Francisca Josepha Gerarda Stals geb.te Weert, 29 okt.1937 dochter van Thomas Josephus Lambertus, dierenarts te Weert,overleden te Eindhoven 20 maart 1951, en van Johanna Henrica Elisa Florentina Jansen. uit dit huwelijk werden te Weert geboren 1:Thomas Johannes Hendricus Petrus en b:Johanna Petronella Hendrica Maria(Jeannelie)beiden op13 december 1971 Peter en Meter waren:Hendricus Hubertus Pollaert enJohanna Stals,Matheus J.CH.M.Pollaert werktuigbauwkundig ingenieur. Hij huwde in Darmstadt((D) op 23 aug.1974 met:Gertud Elisabeth Sauer, dochter van Albert en van Hanna Neuter. uit dit huwelijk werden te Darmstadt geboren:1.Meike Kim 16 sept.1976 en 2.Jan Piet op 30 maart 1978,uit een 2de huwelijk werd in 1985 nog een dochter : Stefanie geboren. Wilhelmus J.TH.H.Pollaert, werktuigbouwkundig ingenieur. Hij huwde te Tegelen in 1976 met Mieke van de Werk, dochter van Wiebe en van Rita Koet, geboren te Rotterdam, 16 maart 1958. Uit dit huwelijk werd te Tegelen op 21 dec. 1977 een zoon : Wiebe geboren.


VIb.4. Jan Baptist Pollaert geboren Maasniel 9 juli 1858, overleden Maasniel 5 december 1937, trouwde Maasniel 6 mei 1889 met Agnes Hubertina Diels, geboren Roermond 26 januari 1854, overleden Maasniel 1 maart 1927, dochter van Joris Diels en Maria Elisabeth Hubertina Engelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Cornelia Pollaert geboren Maasniel 30 januari 1890, overleden Maasniel 29 oktober 1892.
 2. Maria Catharina Pollaert geboren Maasniel 8 juli 1893, trouwde Maasniel 5 oktober 1920 met Peter Joannes Hubertus Heber, geboren Haelen 29 januari 1896, zoon van Wilhelmus Hubertus Heber en Petronella Hubertina Jegers.
 3. Maria Catharina Cornelia Pollaert trouwde Maasniel 11 september 1917 met Jules Guillaume Joseph Hubert Geerlings, geboren Roermond 8 februari 1892, zoon van Andrea Hubertus Geerlings en Helena Catharina Hubertina Langenhoff.
 4. Anna Antonetta Pollaert geboren Maasniel 2 oktober 1894, overleden Maasniel 8 februari 1895.


VIb.5. Ludovicus Hendricus Pollaert geboren Maasniel 26 juli 1863, overleden Roermond 21 december 1945, trouwde Maasbree 22 mei 1891 met Maria Elisabeth Broekmans, geboren Blerick 16 juni 1869, overleden Roermond 20 april 1942, dochter van Gerardus Broekmans en Anna Margaretha Derx.

Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Johannes Baptist Pollaert geboren Maasbree december 1893, overleden Maasbree 11 februari 1894.
 2. Wilhelmina Catharina Margaretha Pollaert geboren Maasniel 31 juli 1895.
 3. Maria Josephina Antonia Cornelia Pollaert geboren Roermond 31 januari 1898.
 4. Adeleida Hendrica Margaretha Pollaert geboren Roermond 28 november 1900.

Door het nog niet digitaal ter beschikking zijn van de geboorteregisters vanaf 1902 is deze generatie nog niet compleet