Spijckers

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE SPIJCKERS

Generatie I


I.1 Servatius SPIJCKERS, smid, gedoopt op 16 september 1640 te Heerlen (getuige(n): Servatius van den Hoof, Maria Clingen), overleden op 6 februari 1708 te Nuth op 67-jarige leeftijd, overleden op 6 februari 1708 te Nuth, zoon van Jacobus SPIJCKERS en Catharina NN.
Op 30 januari 1679 droeg Servaas Spijckers 50 gulden over aan Thijs Reuckens, gehuwd met Anna Leunis. Dit bedrag was afkomstig van Barbara Coppen, dienstmaagd van de landdeken, voor een gesticht jaargetijde.[1]
Op 29 juli 1681 verklaarde Gerardt Crijns, gehuwd met Peulken Tesschers, dat Vaes Spickerts, smid te Tervoorst, beslag had laten leggen op zijn vee en roerend goed te Nieuwstadt. Spickerts had namelijk nog 22 pattacons te vorderen vanwege de verkoop van een paard en arbeidsloon (waarschijnlijk voor het beslaan). Tot borg stelde hij nu 165 kleine roeden akkerland achter de Korfsweide, grenzend aan Crijn Crijns, de erven Jan Vorst, Vaes Roex en Paum Coex. Spickerts mocht gedurende zes jaar, of tot betaling toe, van het land gebruik maken.[2]
Op 10 juni 1682 verkocht Nijst van Iseren, gehuwd met Meijken Henrichs, aan Vaes Spijckerts de volgende goederen:
a) de helft van ongeveer een halve bunder weiland te Hunnecum, genaamd de Kurfsweide, grenzend aan Crijn Crijns en Jan Gieraerts
b) de helft van 4,5 morgen land, grenzend aan Caspar Maes, Jan Gieraerts en Paum Coex, waarvan 129 kleine roeden onder beslag lagen voor schatting door collecteur Jan Coumans
c) de helft van ongeveer een bunder land "op den Knuppart", grenzend aan Thijs Keijsers en de weg genaamd "lijsdamer voetpadt"
d) de helft van ongeveer drie morgen land onder Nuth, grenzend aan de Bergerhof en Lintgen Heuts.
De koopsom bedroeg 33 pattacons en het overnemen van schulden van de verkoper aan advocaat Soons. De koopsom werd niet uitbetaald maar bleef gedurende vijf jaar staan om eventuele andere vorderingen te voldoen. Verder zou de verkoper Vaes Spickerts schadeloos stellen indien Adam Vorst uit de oorlog terug zou keren en zijn derde deel uit de goederen zou opeisen.[3]
Op 26 november 1687 verkocht luitenant Paulus Paludanus een groot aantal goederen aan diverse personen. Vaes Spijckers verwierf 120 kleine roeden land, oostwaarts Caspar Maes, westwaarts hijzelf en ruim 36 kleine roeden land tussen de erven Nuchelmans en het voetpad naar de Bergerhof. Het geheel was belast met drie koppen rogge aan het huis Wijnandsrade en een vat rogge aan de pastorie van Wijnandsrade. De koopsom bedroeg negen stuivers per kleine roede.[4]
Op 23 mei 1690, ten overstaan van notaris Veugen, werd een goederenruil aangegaan door Jan Nijpels, burger van Maastricht en gehuwd met Anna Meijs, en Vaes Spijckers, inwoner van Nuth en gehuwd met Berb Hermens.
Jan Nijpels gaf zijn derde deel in een bunder en acht kleine roeden weiland te Nuth, nog ongedeeld tussen hem, de erfgenamen Merode en juffrouw Malherbe, grenzend aan Geertruijt Limpens en de Bergerhof, hoofdzijde de straat; verder nog zijn derde deel in een broek te Nuth, eveneens ongedeeld, zeven grote en en een halve kleine roede in oppervlak, grenzend aan Lenardt Hendricks en de erfgenamen Jan Grouwels, hoofdzijde de straat.
Vaes Spijckers gaf een halve bunder en ca. 20 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Peter Knols en de erfgenamen Jan Nuchelmans, hoofdzijde de weg.
Aansluitend werd een akte ingeschreven waarin Spijckers het land kocht voor 148 gulden.[5]
Op 30 mei 1690, ten overstaan van notaris Veugen, leende Vaes Spijckers 150 gulden van Agatha van Heex, weduwe van Hubert Leenerts, en stelde daartoe tot onderpand zijn huis met hof en weilanden, gelegen te Tervoorst, groot ongeveer 5,5 morgen.[6]
Op 27 januari 1694 verkocht Crijn Meijs, ruim 24 jaar oud, uit de goederen die hij van zijn ouders geërfd, een morgen land aan lambrichtswijen, grenzend aan de koper, Servaes Spijckers, de rein naar Aalbeek, Encken Tessers en Jan Schilders. Servaes Spijckers betaalde 18 stuivers per kleine roede.[7]
Op 7 februari 1698 trad Vaes Spijckers, gehuwd met Berb Hermens, op als "borge principael" van Paulus Hermens, gehuwd met Francine de Noble. Paulus Hermens had, onder borgstelling van zeven bunders land en zijn huis te Vaesrade, 400 gulden geleend van Agatha van Hex, weduwe van Hubert Lenarts.[8]
Op 23 december 1700 werd vastgelegd dat Giel Gruijls, gehuwd met Agnes Maessen, op 15 november 1700 land verkocht had aan Servaas Spijckers. Het ging om 34 kleine roeden land, grenzend aan de heer van Welsden, Claes Cordeweners, de Platsmolen en de Bergerhof. De verkoopsom bedroeg 25 1/2 stuiver per roede en drie vaten rogge. De verkoper zou 45 gulden van de koopsom aan kapitein Poorts van Maastricht betalen.[9]
Op 3 september 1704 verklaarde Servaes Spijckers, bijgestaan door de voogden Wolter Spijckers en Paulus Hermans, dat hij alle onroerende goederen zou laten aan zijn drie kinderen, voor hemzelf alleen het vruchtgebruik reserverend. De roerende goederen en het vee behield hij voor zijn eigen onderhoud. De kinderen beloofden hem bij te staan en, indien nodig, gaven hem toestemming om in geval van nood voor zijn eigen onderhoud goederen te verkopen.[10]
Op 7 oktober 1706 werd een akkoord gesloten tussen Servaes Spijckers en Catharina Galles, in aanwezigheid van de pastoors van Wijnandsrade en Nuth, alsmede de kapelaan van Nuth, handelende als arbiters.
Servaes had Catharina zwanger gemaakt en zij had nu een kind gebaard, genaamd Servaes.
De volgende afspraken werden gemaakt:
a) De moeder zou gedurende acht jaar met Pasen een malder rogge krijgen.
b) De vader of zijn wettige kinderen moesten de kleine Servaes onderhouden en het smidsambacht laten leren, waartoe de vader alle gerei behalve blaasbalg en aambeeld zou bezorgen.
c) Aan het kind moesten 33 pattacons gegeven worden, waarvan de moeder jaarlijks zes gulden zou trekken, 23 jaar lang
d) Aan het kind moest een koe gegeven worden wanneer hij een eigen huishouden zou beginnen.[11]
[Servaas Spijckers is vervolgens wel met haar getrouwd, alleen is niet bekend waar en wanneer. Hij wordt immers als echtgenoot van Catharina Gallus in het overlijdensregister ingeschreven.].
Gehuwd voor de kerk (1) op 6 februari 1669 te Nuth met Barbara HERMENS, gedoopt op 20 maart 1642 te Nuth (getuige(n): Gerardus Houben, Cornelia Sloers), overleden op 12 november 1702 te Nuth, dochter van Henricus HERMENS en Elisabeth PROESTEN
Het is niet zeker of haar doopdatum klopt omdat bij die doop geen voornaam wordt vermeld
Gehuwd (2) na 7 oktober 1706 met Catharina GALLES, geboren 1660/1670, geschat, overleden op 4 maart 1742 te Reuken-Nuth, dochter van Theodorus GALLAS en Gertrudis NUCHELMANS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Jacobus, gedoopt op 7 april 1669 te Nuth (getuige(n): Henricus Spijckarts, Catharina Leuffkens), overl. voor 3 september 1704; Hij wordt op die dag niet vermeld als een van de kinderen van Servatius Spijckers.[12]
 • 2. Elisabeth, gedoopt op 4 januari 1671 te Nuth (getuige(n): Paulus Hermans, Joanna Houben, e.v. Henricus Frissen), overleden op 2 september 1730 te Nuth op 59-jarige leeftijd.

Gehuwd met Herman CRIJNS, molenaar, gedoopt op 28 augustus 1671 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Thomas Crijns, Catharina, e.v. Hermanus Gruels namens Catharina Hartmans), overleden op 21 april 1751 te Vaesrade op 79-jarige leeftijd, zoon van Petrus CRIJNS en Maria HARTMANS.

 • 3. Maria, gedoopt op 27 december 1674 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermens, Johanna Caris), achternaam bij doop Spijcarts, overleden op 19 april 1736 te Nuth op 61-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk (1) op 26-jarige leeftijd op 6 februari 1701 te Wijnandsrade met Joannes COUMANS, 20 jaar oud, gedoopt op 24 februari 1680 te Wijnandsrade, overleden op 14 februari 1709 te Wijnandsrade op 28-jarige leeftijd, zoon van Joannes COUMANS en Joanna DAMIANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 38-jarige leeftijd op 10 september 1713 te Nuth (getuige(n): Gerardus Celis, Petrus Meulenbergh). Maria Spijckers vidua Joannes Coomans met Alexander CELISSEN, 42 jaar oud, gedoopt op 12 april 1671 te Nuth (getuige(n): Alexander van Schaelsborgh, Catharina Fabritius e.v. Willem Goffin), overleden op 25 februari 1741 te Tervoorst-Nuth op 69-jarige leeftijd, zoon van Joannes CELISSEN, gerechtsbode, en Gertrudis CURFFS.

 • 4. Barbara, gedoopt op 24 september 1678 te Nuth (getuige(n): Godefridus Horsmans, Anna Cordeweners, e.v. Hermanus Odekercken), overleden op 15 juni 1696 te Tervoorst-Nuth op 17-jarige leeftijd.
 • 5. Joannes (zie II.8).

Uit het tweede huwelijk:

 • 6. Servatius SPICKERS, gedoopt op 11 mei 1706 te Nuth (getuige(n): Wilh. Scheepers, Gertrudis ...), filius illegitimus Servatii Spickers vidui et Catharina Gallus.

Generatie II


II.8 Joannes SPIJCKERS, smid, gedoopt op 31 mei 1681 te Nuth (getuige(n): Henricus Hermens, Anna Corduweners namens Francisca van Nobel), achternaam bij doop Spijcarts, overleden op 6 november 1733 te Nuth op 52-jarige leeftijd, faber ferr. (smid).
Tijdens de genachting van 13 december 1717 werd Joannes Spickers gedaagd aangaande zijn deel in een lening van 200 gulden met verlopen interest, toegevallen bij erfenis. Aangezien bij de andere erfgenamen Tijs, Anna, Elisabeth en Alet Roex, weduwe Holtbeckers genoemd worden, is het aannemelijk dat het hier om een erfenis van zijn vrouw Gertruid Celis uit haar huwelijk met Conradus Roex gaat.[13]
Op 15 mei 1722 verkocht Herman Crijns, gehuwd met Elisabeth Spijckers, aan zijn zwager Joannes Spijckers, gehuwd met Gertruid Celis, de volgende goederen:
a) zijn deel in huis en hof te Tervoorst, zoals toebedeeld uit de erfenis van Servaes Spijckers, te weten de keuken, de neere, de smidse, twee stalletjes en 10 kleine roeden plaats
b) 97 kleine roeden land achter Corffsweide onder Wijnandsrade, west Gores Goressen, oost Joannes Spijckers, geldende 33 stuivers aan de cijnskaart Oppem en een kop rogge aan de armen van Wijnandsrade
c) 97 kleine roeden land in Eggendael, west de koper, oost Maria Spijckers, hoofdzijde Dirck Drummen van de Brand, belast met drie koppen rogge in de Nieuwhof
d) 71 kleine roeden in de huiswei te Tervoorst naast de koper
e) 70 kleine roeden in de latweide met het deel in de moestuin, naast de koper gelegen
f) 93 kleine roeden land achter de huiswei naast Joannes Janssen en de koper, belast met een kapoen aan de Nieuwenhof
De totale koopsom bedroeg 134 pattacons, drie schillingen, drie stuivers en twee oort, waarvan reeds 30 pattacons, zeven schillingen, drie stuivers en twee oort waren betaald. 100 pattacons zouden aan een door de verkoper aan te wijzen crediteur betaald worden. 14 gulden werden ter plaatse aan de verkoper overhandigd.[14]
Op 28 juni 1731 verkochten Servaes en Joannes Coumans aan Joannes Spijckers, gehuwd met Gertruid Eggen, 111 roeden akkerland nabij Grijzegrubben "op den Bastaert", grenzend aan Gerard Schils, Leonaerd Limpens, Reijner Crijns en Vaes Limpens. Elke roede kostte 18 stuivers.[15]
Op 18 februari 1734 werd een erfenisgeschil tussen Gertruid Eggen en de kinderen van Joannes Spijckers uit zijn eerste huwelijk bijgelegd. Bepaald werd:
1) dat de halve bunder land die Coen Roex aan Gertruid Celissen had verkocht buiten het akkoord werd gehouden,
2) dat Gertruid Eggen het volle eigendom over alle goederen zou krijgen,
3) dat zij afstand zou doen van de goederen, die op 15 mei 1722 waren gekocht, maar nog niet gerealiseerd waren, en dat zij de daarvoor reeds betaalde som zou ontvangen,
4) dat zij de kinderen het smeedgereedschap zou geven in ruil voor een morgen land "aen het Stepken", oost Jan Timmers, west Jan Coumans,
5) dat zij de helft van 14 gulden zou uitbetalen uit de verkoop van een huis aan Willem Celis,
6) dat de mest tot half maart gedeeld zou worden, alle stro over 1733 en de helft van de gewassen voor Gertruid Eggen zouden zijn.[16]
Zoon van Servatius SPIJCKERS (zie I.1) en Barbara HERMENS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 32-jarige leeftijd op 10 september 1713 te Nuth (getuige(n): Gerardus Celis, Petrus Meulenbergh). Gertrudis Celis vidua Cornradus Roox met Gertruid CELISSEN, 26 jaar oud, gedoopt op 1 november 1686 te Nuth (getuige(n): Gulielmus Celissen namens Godefridus Brants, Ida Pemelmans (!)), overleden op 2 mei 1726 te Tervoorst-Nuth op 39-jarige leeftijd, dochter van Hermanus CELISSEN, molenaar, en Elisabeth BRAMANTS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 45-jarige leeftijd op 16 november 1726 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Servatius Coemans) met Gertruid EGGEN, 29 jaar oud, gedoopt op 3 maart 1697 te Schin op Geul (getuige(n): Joannes Loijens, Maria Smits), overleden op 27 november 1774 te Terstraten-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 29 november 1774 te Nuth, dochter van Matthias EGGEN en Cornelia RAVEN.
Op 27 februari 1734 verkocht Servaes Coumans, ongehuwd en soldaat in Staatse dienst, aan Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, 117 kleine roeden akkerland nabij de jofferweide onder Nuth, grenzend aan Jan Drummen, Geraerd Schils en het voetpad; en verder nog 87 kleine roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Cremers en Geraerd Schils. Iedere kleine roede kostte 18 stuivers. Het land zou pas per 1 oktober 1736 beschikbaar komen.[17]
Op 21 april 1736 verkocht Joannes Muijlkens, gehuwd met Ida Eggen, het erfdeel, zoals toegevallen van zijn schoonvader Matthijs Eggen, 51,5 kleine roeden huis, bestaande uit keuken, neere en kamer, met huisweide, gelegen Terstraten onder Nuth, met inbegrip van de timmerplaats; voorts 110 kleine roeden weiland ook te Terstraten gelegen, grenzend aan Frans Ackermans en Peter Eggen, aan zijn schoonzus Gertruijd Eggen, weduwe Joannes Spijckers, voor 480 gulden. Gertruijd Eggen betaalde door het overnemen van een schuld van 100 gulden die Joannes Muijlkens bij zijn zwager Hendrick Eggen had, door het overnemen van diens vierde deel in een schuld van 200 gulden aan de armen van Nuth, en het overdragen van 100 kleine roeden akkerland aan het Stepken onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Joannes Spijckers, Johan Timmers en de Trichterweg.[18]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Anna Barbara, gedoopt op 19 juli 1714 te Nuth (getuige(n): Hermanus Celissen (grootvader), Elisabetha Spijckers).
 • 2. Hermanus, gedoopt op 15 augustus 1715 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Hermanus Celis (grootvader), Maria Celis).
 • 3. Maria Elisabeth, gedoopt op 17 juni 1716 te Nuth (getuige(n): Daniel Celis, Joanna Henrix namens Maria Hermens).
 • 4 Servatius (zie III.4).
 • 5. Barbara, gedoopt op 28 maart 1719 te Nuth (getuige(n): Gerardus Celis, Margaretha Celis).
 • 6. Hermanus, gedoopt op 14 februari 1721 te Nuth (getuige(n): Hermanus Crijns, Elisabeth Brandts ipv Sibilla Hennen).
 • 7. Joannes Henricus (zie III.8).
 • 8. Maria Elisabeth, gedoopt op 15 juni 1724 te Nuth (getuige(n): Servatius Spikarts, Elisabeth Corten), doopnaam Spicarts.

Uit het tweede huwelijk:

 • 9. Mathias SPICKERS, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 1 november 1727 te Nuth (getuige(n): Henricus Eggen (oom), Maria Spickers (tante)).
 • 10. Petrus (zie III.12).
 • 11. Maria Barbara, gedoopt op 8 december 1731 te Nuth (getuige(n): Servatius Coemans, Maria Eggen), overleden op 31 maart 1797 te Terstraten-Nuth op 65-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 24 augustus 1760 te Nuth met Joannes LIMPENS, 23 jaar oud, gedoopt op 7 januari 1737 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Maria Timmers), overleden op 6 mei 1822 te Terstraten-Nuth op 85-jarige leeftijd, zoon van Leonardus LIMPENS en Ida RAVEN.

Generatie III


III.4 Servatius SPIJCKERS, gedoopt op 6 september 1717 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Hermans, Barbara Crijns), overleden op 24 maart 1773 te Tervoorst-Nuth op 55-jarige leeftijd, begraven op 26 maart 1773 te Nuth.
Op 24 februari 1736 leende Servaes Spijckers, bijgestaan door zijn voogden Gerard Celissen en Herman Crijns, 400 gulden tegen 5% van Hermen Jonghen, gehuwd met Elisabeth Roex, onder borgstelling van huis en weide, 150 kleine roeden, te Tervoorst, anderhalve morgen weide en moestuin bij dit huis, twee morgen akkerland "in de latt". Met het geld betaalde hij de aankoop van land, door zijn vader op 22 mei 1722 gekocht van voornoemde Herman Crijns.[19]
Zoon van Joannes SPIJCKERS (zie II.8) en Gertruid CELISSEN.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 11 december 1737 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers, Gerard Daemen) met Catharina DAEMEN, 26 jaar oud, gedoopt op 28 mei 1711 te Nuth (getuige(n): Willem Schepers namens Joannes Daemen, Maria Francken (grootmoeder) namens Maria Maes), overleden op 14 augustus 1777 te Tervoorst-Nuth op 66-jarige leeftijd, begraven op 15 augustus 1777 te Nuth, dochter van Hermanus DAEMEN en Anna MAES(SEN).
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 22 oktober 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijkers, Anna Maes), overleden op 10 februari 1819 te Tervoorst-Nuth op 80-jarige leeftijd.

Op 20 februari 1771 verklaarde de vroedvrouw Catharina Weusten, weduwe Joannes Gijsen, voor notaris Peusens van Schinnen, dat zij ten huize van Willem Biesjans diens dochter had geholpen bij de geboorte van een zoon, waarvan Joannes, zoon van Servatius Spijckers van Tervoorst, de vader zou zijn.[20]

 • 2. Anna Gertrudis, gedoopt op 18 december 1741 te Nuth (getuige(n): Gerardus Damen namens Hermanus Damen, Gertrudis Eggen).
 • 3. Hermanus, gedoopt op 11 december 1743 te Nuth (getuige(n): Gerardus Damen, Maria Gossens), mogelijk gelijk aan de dienstknecht Hermanus Spijckers die op 17 augustus 1791 overleed ten gevolge van een val van de overden van huis den Dael.
 • 4. Henricus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 8 juli 1747 te Nuth (getuige(n): Henricus Jongen, Maria Zelis).
 • 5. Maria Barbara, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 10 juni 1749 te Nuth (getuige(n): Joannes Damen), overleden op 6 juli 1805 te Nuth op 56-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 18 oktober 1772 te Nuth met Gerardus EIJMAEL, 26 jaar oud, gedoopt op 2 augustus 1746 te Hoensbroek (getuige(n): Gerard Janssen, Catharina Haenen), overleden op 1 mei 1811 te Nuth op 64-jarige leeftijd, zoon van Leonardus EIJMAEL en Aldegonda JANSSEN.

 • 6. Maria Elisabeth, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 2 maart 1752 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijkers, Elisabeth Corten), overleden op 10 juni 1822 te Tervoorst-Nuth op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 19 mei 1789 te Nuth met Henricus HOUBEN, 28 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 23 april 1761 te Nuth (getuige(n): Henricus Weustenraedt, Elisabeth La Haije), zoon van Godefridus HOUBEN en Anna Elisabeth TIMMERS.

III.8 Joannes Henricus SPIJCKERS, gedoopt op 9 augustus 1722 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Henricus Wilkens, Maria Zelissen namens Maria Lenarts), achternaam bij doop Spikaerts, overleden op 30 april 1789 te Tervoorst-Nuth op 66-jarige leeftijd.
Op 19 augustus 1746 leende Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Goessens, 200 gulden tegen 5% van de weduwe Canisius. Tot onderpand dienden ca. 81 kleine roeden weiland "de lattweijde" te Tervoorst, oostwaarts Gores Goressen, westwaarts Servaes Spijckers, voorhoofd de dorpstraat; 90 kleine roeden akkerland op het veld naast de huisweide, grenzend aan Reijner Meulenbergh, Servaes Coumans en de Bergerhof; 75 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, oostwaarts Servaes Coumans, westwaarts Servaes Spijckers, voorhoofd Joannes Limpens.[21]
Zoon van Joannes SPIJCKERS (zie II.8) en Gertruid CELISSEN.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 7 november 1743 te Nuth (getuige(n): Severinus Bemelmans, Jacobus Hautvast) met Maria GOSSENS, 20 jaar oud, gedoopt op 11 april 1723 te Nuth (getuige(n): Joannes Janssen, Catharina Ortmans), overleden op 17 september 1781 te Tervoorst-Nuth op 58-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 18 september 1781 te Nuth, dochter van Joannes GOOSSENS en Catharina BEMELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 6 oktober 1744 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijkers, Catharina Bemelmans).
 • 2. Joannes Leonardus (zie IV.10).
 • 3. Servatius, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 30 september 1749 te Nuth (getuige(n): Leonardus Smeets, Barbara Spijkers).
 • 4. Maria Catharina, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 15 maart 1752 te Nuth (getuige(n): Servatius Spijkers, Catharina Gossens), overleden op 21 juni 1805 te Nuth op 53-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 31 augustus 1783 te Nuth met Nicolaus Dominicus MARTIN, 26 jaar oud, gedoopt op 4 augustus 1757 te Beek, overleden op 13 november 1800 te Nuth op 43-jarige leeftijd, achternaam bij overlijden Martens, zoon van Michael MARTIN en Anna SIJEN.

 • 5. Joannes Petrus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 27 november 1755 te Nuth (getuige(n): Petrus Spijkers, Margaretha Habets namens Cornelia Gossens), overleden op 30 april 1808 te Nuth op 52-jarige leeftijd.
 • 6. Maria Gertrudis, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 6 augustus 1759 te Nuth (getuige(n): Leonardus Smeets, Catharina Doemen).
 • 7. Joanna Maria, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 19 juli 1762 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Martinus Gielen, Joanna Rietraedt).
 • 8. Henricus, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 4 oktober 1765 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Henricus Mennens, Gertrudis Smeets).
 • 9. Maria Elisabeth, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 21 november 1768 te Nuth (getuige(n): Joannes Limpens, Maria Elisabeth Frissen), overleden op 21 september 1781 te Tervoorst-Nuth op 12-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 23 september 1781 te Nuth.


III.12 Petrus SPIJCKERS, gedoopt op 20 november 1729 te Nuth (getuige(n): Petrus Crins, Ida Raven), achternaam bij doop Spickers, overleden op 3 februari 1786 te Terstraten-Nuth op 56-jarige leeftijd.
Op 20 april 1750 verkocht Servaes Limpens, gehuwd met Marija Elisabet Jansen, aan Petrus Spijckers en zijn zus Maria Barbara 84 kleine roeden akkerland "op den wateros" onder Nuth, grenzend aan Hermen Meis, Klaes Ruijsop, Henderick Eggen en Joannes Beckers, voor 27 stuivers per kleine roede.[22]
Op 12 december 1763 verkocht Lambertus Raeven, gehuwd met Anna Maria Ceuten, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Petrus Spijckers, ongehuwd, 40 kleine roeden akkerland "in de hell sijpen" onder Nuth, grenzend aan Willem Raeven, Cornelis Lemmens en Gerit Lemmens, alsmede 33 kleine roeden akkerland in het Helleveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Thevis Hermens, Joannes Meijs en Joseph Meijs. Iedere kleine roede kostte twee gulden. Verder zpouden nog twee vaten tarwe en een vat boekweit geleverd worden.[23]
Op 1 december 1766 verkocht Anna Mechtildis Meijs, weduwe Claes Coenen, bijgestaan door haar kinderen, aan Joannes Limpens, gehuwd met Barbara Spijckers, en diens zwager Peter Spijckers, weduwnaar Helena Hermens, 469 kleine roeden akkerland in het Hellebos onder Nuth, oostwaarts Hermen Snackers en Gertruid Eggen, westwaarts Gabriel Limpens en Nicolaes a Campo, hoofdzijde erfgenamen Thevis Hermens. Iedere kleine roede kostte 41 stuivers.
Het land was belast met een vat rogge aan de armen van Nuth. Als betaling werd een lening van 800 gulden, eertijds aan Claes Coenen verstrekt door de E.H. Werden uit Sittard, overgenomen. Het restant werd ter plekke uitbetaald.[24]
Op 4 april 1775 leende Peter Spijckers, in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs, 50 gulden tegen 5% aan Willem Mulckens, gehuwd met Joanna Catharina Drummen.[25]
Op 8 mei 1775 verkocht de ongehuwde Maria Moberts, inwoonster van Haasdal, aan Petrus Spijckers, inwoner van Terstraten en in tweede huwelijk met Anna Kerckhoffs, 100 kleine roeden akkerland "op de streeck" onder Nuth, grenzend aan Willem Willems en juffrouw Tijssen. Iedere kleine roede kostte 45 stuivers.[26]
Op 10 augustus 1775 kreeg vrouwe Canisius, weduwe van der Meer, 400 gulden van Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhoffs. Hiervoor nam Petrus Spijckers een lening van 400 gulden, die zij op 1 februari 1775 verstrekt had aan Jacobus Wolters, gehuwd met Mechtild Rutten.[27]
Op 21 september 1775 verkochten Lambertus Hoeneij, koster te Neerharen en gehuwd met Maria Peters, en zijn zwager Thomas Janssen, inwoner van Geulle en gehuwd met Mechtild Peters, de onroerende goederen onder Nuth die zij bij erfenis van Gertruid Peters verworven hadden, aan Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhoffs, en Joannes Schorens, gehuwd met Johanna Limpens, inwoners van Terstraten-Nuth. Het betrof 98 3/4 kleine roeden akkerland op de gats, grenzend aan Joannes Hermens, Joseph Meijs, de gats en Peter Mulkens; en verder 92 kleine roeden akkerland op de Beckerweg, grenzend aan Nicolaes a Campo, Hendrick van Loo en de Beckerweg, belast met een kop rogge aan het klooster van St.-Gerlach. Iedere kleine roede kostte twee gulden en tien stuivers.[28]
Op 16 april 1777 verkocht Nicolaas Snackers, gehuwd met Maria Gertrudis Smeets, nadat zijn vader Hermen Snackers, weduwnaar van Catharina Voncken, afstand had gedaan van het vruchtgebruik, aan Peter Spijckers, gehuwd met Anna Kerckis(!), 108 kleine roeden akkerland "op den helbosch" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Snackers, Joannes Limpens en Peter Spijckers, voor twee gulden per kleine roede. Als voorwaarden bij de koop gold het recht van de verkoper om het land een jaar later terug te kopen, met een vergoeding van 5% rente. Verder werd bepaald dat, indien het verkochte land niet tot het erfdeel van de verkoper zou behoren, hij een gelijkwaardig stuk moest leveren. Als dat niet mogelijk was, dan moest hij de koper schadelos stellen.[29]
Op 9 december 1777 ruilden Wilhelmus Welters, gehuwd met Maria Catharina Lemmens, en Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhoffs, onroerende goederen. Wilhelmus Welters gaf 151 kleine roeden akkerland op de Nelisweg onder Nuth, grenzend aan Hendrick Bemelmans, Peter Spijckers zelf, de Nelisweg en de erfgenamen Gerith Timmers. In ruil gaf Perus Spijckers 100 kleine roeden akkerland op de Achtbunder onder Nuth, grenzend aan Willem Biesjans, Joannes Drummen, Arnold Bemelmans en de erfgenamen Cornelis Lemmens. Verder moest hij voor de extra 51 kleine roeden nog 102 gulden en tien stuivers betalen.[30]
Op 17 juli 1778 verkocht Peter Mulckens, inwoner van Helle-Nuth en gehuwd met Joanna Roebroeckx, aan Peter Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhoffs, 50 kleine roeden akkerland "in de hellsijpen" onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Jan Janssen en Joseph Raeven, voor 147 gulden en tien stuivers.[31]
Op 17 juli 1780 leende Christiaen Bruls, inwoner van Strabeek-Houthem en gehuwd met Mechel Moers, 200 gulden tegen 5% van Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhoffs.[32]
Op 25 juni 1782 leende Joannes Bruls, ongehuwd en woonachtig te Wijnandsrade, 70 gulden tegen 5% van Petrus Spijckers, gehuwd met Ana Kerckhofs.[33]
Op 18 februari 1783 leende Joannes Kerckhoffs, inwoner van Schimmert en gehuwd met Anna Elisabeth Voncken, 200 gulden tegen 5% van Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhofs.[34]
Op 1 april 1783 verkocht Adam Voncken, inwoner van Schimmert en gehuwd met Margaretha Janssen, aan Petrus Spijckers, inwoner van Terstraten-Nuth en gehuwd met Anna Kerckhofs, 132 kleine roeden akkerland "in de hellsijpen" onder Nuth, grenzend aan Martinus Voncken, Geurt Hermens, Nicolaas Frijns en de vloedgraaf, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.[35]
Op 9 december 1783 verklaarde Peter Drummen, gehuwd met Maria Catharina Helders, 50 gulden schuldig te zijn aan Peter Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhofs, vanwege een koe die Spijckers hem verkocht had. Deze schuld werd nu omgezet in een lening tegen 5%[36]
Op 5 april 1784 leende Jacobus Drummen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Joana Hautvast, 50 gulden tegen 5% van Petrus Spijckers, gehuwd met Anna Kerckhofs.[37]
Genachting 1 maart 1786: Joannes Limpens, gehuwd met Maria Barbara Spijckers, verklaarde dat zijn zwager Petrus Spijckers, thans overleden, uit zijn eerste huwelijk met Helena Hermens een zoon had, Joannes Spijckers, thans 19 jaar oud. Zijn zwager was een tweede huwelijk aangegaan met Anna Kerckhoffs en had met haar op 5 juni 1770 schriftelijk vastgelegd dat zoon Joannes en echtgenote Anna Kerckhoffs na zijn dood ieder voor de helft zouden erven. Aangezien Joannes Spijckers nog minderjarig was, werd om aanstelling van voogden gevraagd. Joannes Limpens en secretaris J.W. Frissen werden nu tot voogden benoemd.[38]
Zoon van Joannes SPIJCKERS (zie II.8) en Gertruid EGGEN.
Gehuwd voor de kerk (1) op 34-jarige leeftijd op 17 juni 1764 te Nuth, met dispensatie 4e graad bloedverwantschap[39] met Helena HERMENS, 28 jaar oud, gedoopt op 7 mei 1736 te Nuth (getuige(n): Matthias Eggen, Anna Elisabeth Habets), overleden op 27 juli 1766 te Helle-Nuth op 30-jarige leeftijd, begraven op 29 juli 1766 te Nuth, dochter van Matthias HERMANS en Ida EGGEN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 39-jarige leeftijd op 23 april 1769 te Schimmert met Anna KERCKHOFS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Godefridus (zie IV.21).

Generatie IV


IV.10 Joannes Leonardus SPIJCKERS, geboren te Tervoorst-Nuth, gedoopt op 8 maart 1746 te Nuth (getuige(n): Leonardus Smeets, Gertrudis Eggen), overleden op 29 mei 1810 te Nuth op 64-jarige leeftijd.
Op 20 april 1774 verkocht Joannes Leonardus Spijckers, gehuwd met Maria Rosa Dederen, aan Joannes Limpens, inwoner van Terstraten en gehuwd met Barbara Spijckers, 110 kleine roeden akkerland "in de swarte coul" onder Nuth, grenzend aan Hermen Meijs, Henderick Bemelmans en het withegger paadje. Iedere roede kostte 26 stuivers. De gewassen, alsmede het kaf en stro, bleef aan de verkoper.[40]
Op 3 december 1784 leende Joannes Leonardus Spijckers, inwoner van Schinnen en gehuwd met Maria Rosa Diederen, 400 gulden tegen 4% van de ongehuwde Hermanus Spijckers, inwoner van Nuth. Tot onderpand stelde hij zijn kindsdeel, zijnde het vierde deel in ongeveer drie bunders akkerland, weiden, beemden en behuizing, gelegen onder Nuth en Wijnandsrade, welk deel door het overlijden van zijn moeder Maria Goossens hem reeds deels toegevallen was. Zijn vader borgde voor zijn deel.
Op 7 september 1790 werd vastgelegd dat de lening afgelost was.[41]
Op 10 oktober 1787 verkocht Joannes Leonardus Spijckers, inwoner van Schinnen en gehuwd met Maria Rosa Diederen, zijn erfdeel aan zijn mede-erfgenamen. Dat waren Nicolaes Martens, gehuwd met Maria Catharina Spijckers en de ongehuwde Joannes Petrus en Maria Gertrudis Spijckers. Vader Joannes Spijckers gaf toestemming. Het erfdeel moest 800 gulden opbrengen.[42]
Zoon van Joannes Henricus SPIJCKERS (zie III.8) en Maria GOSSENS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 26 juli 1769 te Nuth met Maria Rosa DIEDEREN, 23 jaar oud, gedoopt op 25 september 1745 te Schinnen, overleden op 19 januari 1793 te Schinnen op 47-jarige leeftijd, dochter van Joannes DIEDEREN en Cecilia Elisabeth van BRONSFELDT.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 21 augustus 1797 te Hoensbroek met Maria Helena PACKBIER, 34 jaar oud, gedoopt op 22 juli 1763 te Merkelbeek, overleden op 3 februari 1852 te Nuth op 88-jarige leeftijd, dochter van Mathias PACKBIER en Maria EIJMAEL.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Leonardus, gedoopt op 23 juni 1769 te Nuth (getuige(n): Joannes Spijckers (grootvader), Maria Caecilia van Bronsvelt), buitenechtelijk, erkend bij huwelijk, overleden op 26 augustus 1786 te Schinnen op 17-jarige leeftijd.
 • 2. Joannes Franciscus, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 26 augustus 1770 te Nuth (getuige(n): Joannes Casparus Goossens namens Joannes Franciscus Kerckhoffs, Maria Goossens), overleden op 3 september 1781 te Schinnen op 11-jarige leeftijd.


IV.21 Joannes Godefridus SPIJCKERS, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 7 november 1765 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Gertrudis Eggen), overleden op 4 maart 1850 te Nuth op 84-jarige leeftijd.
Op 1 mei 1787 verkochten de kinderen van Nicolaus Snackers en Barbara Hennen aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 100 kleine roeden akkerland achter de Stratenderweide onder Nuth, grenzend aan Geurt Hermens, Mathijs Hermens en Joannes Spijckers, voor vier gulden en vijf stuivers per kleine roede. Op 14 december 1786 had Joannes Spijckers tijdens een veiling het hoogste bod op dit stuk land uitgebracht.[43]
Op 26 november 1689 verkocht Petrus Curfs, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Helena Hermens, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 115,5 kleine roeden weiland (met de drift van 4,5 kleine roeden) in het Horen onder Nuth, grenzend aan Petrus Mennens, Joannes Diederen, Franciscus Waltmans, Theodorus Houben, Gerardus Bisschops, Petrus Antonius Houben en de Horenweg, voor vier gulden en achttien stuivers per kleine roede.[44]
Op 14 december 1789 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij de St.-Bavokapel onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Vaes Spijckers, erfgenamen Mathijs Jongen, de Kempkensweg en Gabriel LImpens, voor vier gulden en tien stuivers per kleine roede.[45]
Op 12 maart 1790 verkocht Gabriel Limpens, gehuwd met Catharina Elisabeth Diederen, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 50 kleine roeden akkerland nabij "den ouden bosch" onder Nuth en Wijnandsrade, grenzend aan de erfgenamen Mathijs Jongen, weduwe Joannes Slangen, Joannes Spijckers zelf en deweg, voor drie gulden en tien stuivers per kleine roede. Het land was belast met 2 1/2 kop rogge aan het Huis Wijnandsrade.[46]
Op 14 januari 1791 verkocht Thomas Anthoen Lahaije, gehuwd met Maria Helena Vreuls, aan Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum en gehuwd met Maria Helena Slangen, 84 3/4 kleine roeden akkerland nabij Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Dirck Meulenbergh, Joannes Adamus Lahaije, Leonard Coumans en de Bergerhof, voor vier gulden en vijf stuivers per kleine roede. Het land was nog tot 15 maart verpacht aan Joannes Adamus Lahaije, naar wie ook de helft van de gewassen zou gaan. De andere helft en het kaf en stro waren voor de koper.[47]
Op 23 september 1791 leende Joannes Spijckers, inwoner van Hunnecum-Nuth en gehuwd met Maria Helena Slangen, 900 gulden tegen 5% van Maria Elisabeth Lenaerts, ongehuwde burgeres van Maastricht. Hij borgde daartoe met goederen onder Nuth gelegen, die hem als enig kind uit de nalatenschap van zijn oom Mathevis Hermens, gehuwd met Ida Eggen, op 15 april 1769 waren toebedeeld, te weten:
a) 102 1/2 kleine roeden akkerland in het Helleveld, grenzend aan Joannes Hermens, de erfgenamen Hermen Snackers en Nicolaes a Campo;
b) 125 kleine roeden akkerland "op het lanckvelt", grenzend aan Simon Hermens, Joannes Diederen en de erfgenamen Jan Hermens
c) 150 kleine roeden akkerland op de Grachtweg, grenzend aan de weduwe Mathijs Eggen, Simon Hermens en de weg;
d) 90 3/4 kleine roeden akkerland "op Sijpensbergh", grenzend aan de weduwe Jan Hermens, weduwe Jan Raeven, de weg en de vloedgraaf;
e) 31 1/4 kleine roeden akkerland "op den Dirck", grenzend aan Peter Mulckens en de erfgenamen Mathevis Hermens.
Verder borgde hij nog met 100 kleine roeden akkerland die hij op 1 mei 1787 gekocht had.
Deze lening werd op 27 februari 1794 afgelost.[48]
Op 18 september 1794 verkocht Leonard Onnou, gehuwd met Joanna Brouns, aan Joannes Spijckers, gehuwd met Maria Helena Slangen, 150 kleine roeden akkerland op de Maastrichterweg onder Nuth, grenzend aan Bartel Bemelmans, erfgenamen Joannes Tummers, Lambertus Raeven en de Maastrichterweg, voor vijf gulden en twee stuivers per kleine roede, zijnde het bedrag dat op de veiling van 27 september 1793 geboden was. Het land was belast met een kop rogge aan de kerk van Nuth.[49]
Zoon van Petrus SPIJCKERS (zie III.12) en Helena HERMENS.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 18 oktober 1786 te Nuth met Maria Helena SLANGEN, 20 jaar oud, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 19 augustus 1766 te Nuth (getuige(n): Gerardus Goossens namens Christianus Lahaije, Elisabeth Slangen), overleden op 27 juli 1840 te Terstraten-Nuth op 73-jarige leeftijd, dochter van Joannes SLANGEN en Cornelia DOUVEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Petrus, geboren op 30 augustus 1787 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 30 augustus 1787 te Nuth (getuige(n): Joannes Slangen (Nuth), Joanna Barbara Spijkers (Nuth)).
 • 2. Maria Cornelia, geboren op 14 maart 1789 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 15 maart 1789 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens (Nuth), Cornelia Douven (Nuth)), overleden op 26 augustus 1853 te Grijzegrubben op 64-jarige leeftijd.

Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24 juli 1812 te Nuth met Joannes Andreas BEMELMANS, 23 jaar oud, geboren op 21 mei 1789 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 21 mei 1789 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Andreas Sijstermans (Hoensbroek), Joanna Maria Bemelmans (Nuth)), overleden op 19 maart 1855 te Grijzegrubben-Nuth op 65-jarige leeftijd, zoon van Servatius BEMELMANS en Anna Margaretha HAUTVAST.

 • 3. Joannes Wilhelmus, geboren op 18 juli 1791 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 18 juli 1791 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Slangen (Nuth), Anna Catharina Hermens (Nuth)), overleden op 24 april 1835 te Driessen-Nuth op 43-jarige leeftijd.

Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 17 juni 1826 te Nuth met Maria Helena FRISSEN, 28 jaar oud, gedoopt op 22 oktober 1797 te Hulsberg, overleden op 19 augustus 1841 te Nuth op 43-jarige leeftijd, dochter van Reinerus FRISSEN en Maria Agnes L'ORTYE.

 • 4. Joannes Leonardus (zie V.8).
 • 5. Joannes Mathias, geboren op 22 mei 1796 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 22 mei 1796 te Nuth (getuige(n): Gerardus Hermens namens Mathias Hermens (Nuth), Joanna Maria Biesjans (Nuth)).
 • 6. Anna Maria, gedoopt op 25 januari 1798 te Nuth.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 2 november 1822 te Schinnen met Petrus Wilhelmus PEUSENS, geboren te Munstergeleen, zoon van Petrus PEUSENS en Maria Agnes SCHUTGENS.

 • 7. Mathias Josephus, gedoopt op 14 juli 1800 te Nuth, overleden op 2 juli 1871 te Nuth op 70-jarige leeftijd.

Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 11 juli 1839 te Nuth met Anna Catharina FRISSEN, 39 jaar oud, gedoopt op 24 mei 1800 te Hulsberg, overleden op 7 mei 1883 te Nuth op 82-jarige leeftijd, dochter van Reinerus FRISSEN en Maria Agnes L'ORTYE.

 • 8. Anna Elisabeth, geboren op 12 februari 1803 te Nuth, overleden op 16 november 1847 te Terstraten-Nuth op 44-jarige leeftijd.

Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 9 augustus 1824 te Nuth met Jan Martinus a CAMPO, 22 jaar oud, geboren op 25 november 1801 te Schinnen, zoon van Joannes Wilhelmus a CAMPO en Joanna Catharina RAMACKERS.

Generatie V


V.8 Joannes Leonardus SPIJCKERS, geboren op 10 mei 1794 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 10 mei 1794 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Joannes Limpens (Nuth), Maria Elisabetha Paes (Nuth)), overleden op 8 februari 1869 te Hunnecum-Nuth op 74-jarige leeftijd, zoon van Joannes Godefridus SPIJCKERS (zie IV.21) en Maria Helena SLANGEN.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 26 juli 1838 te Nuth met Maria Josepha a CAMPO, 28 jaar oud, geboren op 21 februari 1810 te Nagelbeek-Schinnen, overleden op 17 februari 1849 te Hunnecum-Nuth op 38-jarige leeftijd, dochter van Joannes Wilhelmus a CAMPO en Joanna Catharina RAMACKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Jacobus SPIJKERS (zie VI.1).

Generatie VI


VI.1 Joannes Jacobus SPIJKERS, geboren op 18 mei 1846 te Nuth, overleden op 22 november 1886 te Nuth op 40-jarige leeftijd, zoon van Joannes Leonardus SPIJCKERS (zie V.8) en Maria Josepha a CAMPO.
Gehuwd met Maria Theresia SLANGEN, geboren op 22 september 1844 te Nuth, overleden op 23 april 1886 te Nuth op 41-jarige leeftijd, dochter van Joannes Matthias SLANGEN en Anna Catharina DREMMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Carolina, geboren op 21 januari 1885 te Nuth, overleden op 8 oktober 1919 te Nuth op 34-jarige leeftijd.

Gehuwd op 16 april 1913 te Nuth met Johannes Hubertus ERENS, landbouwer, wethouder van Nuth, geboren op 6 december 1886 te Wijnandsrade, overleden op 9 oktober 1954 te Sittard op 67-jarige leeftijd, begraven te Nuth, zoon van Christiaan Alphonsus ERENS, landbouwer, herbergier, en Maria Elisabeth JANSEN.

Bronnen

 1. Rijckheyt-Archief Sint-Bavo inv. 25
 2. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 66
 3. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 85
 4. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 197
 5. HCL-Notarieel Archief 1556 Veugen Maastricht
 6. HCL-Notarieel Archief 1556 Veugen Maastricht; HCL-01.075 LvO 1756, 45r
 7. HCL-01.075 LvO 1756, 21v
 8. HCL-01.075 LvO 2135, 65-67
 9. HCL-01.075 LvO 1756, 158r
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 117r
 11. HCL-01.075 LvO 1756, 204r
 12. HCL-01.075 LvO 1756, 117r
 13. HCL-01.075 LvO 1735
 14. HCL-01.075 LvO 1758, 122r
 15. HCL-01.075 LvO 1757, 273v
 16. HCL-01.075 LvO 1758, 21r
 17. HCL-01.075 LvO 1758, 25r
 18. HCL-01.075 LvO 1758, 58r
 19. HCL-01.075 LvO 1758, 53v
 20. HCL-09.001 Notariële Archieven Peusens Schinnen inv. 3798, 207
 21. HCL-01.075 LvO 1759, 3v
 22. HCL-01.075 LvO 1759, 48v
 23. HCL-01.075 LvO 1760, 23r
 24. HCL-01.075 LvO 1760, 104r
 25. HCL-01.075 LvO 1760, 274r
 26. HCL-01.075 LvO 1760, 276v
 27. HCL-01.075 LvO 1761, 107r
 28. HCL-01.075 LvO 1761, 105r
 29. HCL-01.075 LvO 1761, 53r
 30. HCL-01.075 LvO 1761, 106r
 31. HCL-01.075 LvO 1762, 51v
 32. HCL-01.075 LvO 1761, 186v
 33. HCL-01.075 LvO 1762, 118v
 34. HCL-01.075 LvO 1762, 173v
 35. HCL-01.075 LvO 1762, 195v
 36. HCL-01.075 LvO 1762, 208r
 37. HCL-01.075 LvO 1762, 234v
 38. HCL-01.075 LvO 1741
 39. HCL-huwelijksdispensaties supplement, 124
 40. HCL-01.075 LvO 1760, 258v
 41. HCL-01.075 LvO 1763, 5r
 42. HCL-01.075 LvO 1763, 241r
 43. HCL-01.075 LvO 1763, 147v
 44. HCL-01.075 LvO 1764, 18
 45. HCL-01.075 LvO 1764, 24
 46. HCL-01.075 LvO 1764, 45
 47. HCL-01.075 LvO 1764, 114
 48. HCL-01.075 LvO 1764, 174
 49. HCL-01.075 LvO 1764, 410

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 13 december 2006
Harry Luijten, bijgewerkte versie op 21 februari 2024