Erens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE ERENS

Algemene opmerkingen

De familienaam Erens (ook Errens, Ernst) is een patroniem afgeleid van de voornaam Ernst.
In Zuid-Limburg komen meerdere families voor waarvan de omderlinge verwantschap (nog) niet vastgesteld kon worden.
Onderstaande genealogie behandelt de familie Erens die vanaf 1722 in Wijnandsrade wordt aangetroffen.


Generatie I

I.1 Joannes ERENS, overl. Kerkrade 11 augustus 1699.
Mogelijk ook gelijk aan Johan der schmidt von Klosterrade.
Tr. Anna NELIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna ERENS, ged. Kerkrade 12 maart 1651 (get.: Heilger Konnen, Threin Busz), vader Johan der schmidt zu Klosteraedt, moeder Engen Nelis.
 • 2. Leonardus ERENS, ged. Kerkrade 28 oktober 1654 (zie II.2).
 • 3. Nicolaus ERENS, ged. Kerkrade 11 april 1657 (get.: Hermanus Wetzel, Elisabeth Lauters "loco alterius"). Joannes Errets, Anna Nellis.
 • 4. Mathias ERENS, ged. Kerkrade 2 november 1659 (get.: Matthijas Souren, Gertrudis Beuck). Joannes Errens, Joanna Nelles.
 • 5. Arnoldus ERENS, ged. Kerkrade 14 mei 1662 (get.: Wilhelmus Dauzenbergs, Helena Kusters). Joannes Errentz, Anna Nellis.
 • 6. Joannes ERENS, ged. Kerkrade 19 april 1665 (get.: Hubertus Savelberg, Catharina Kirchoffs). Joannes Erens, Anna Nelles.
 • 7. Petrus ERENS, ged. Kerkrade 9 september 1668 (get.: Petrus Corckens, Maria Nellis). Joannes Erens, Anna Nellis.


Generatie II

II.2 Leonardus ERENS, ged. Kerkrade 28 oktober 1654 (get.: Herman Reutzelveld, Mergen Peter Kreickelberg hausfrau), overleden tussen 4 december 1708 en 19 februari 1709.[1]
Zijn afstamming is hypothetisch. Doopboek Kerkrade is een afschrift en geeft als ouders Johan Arer en Engen Nelis; vermoedelijk een leesfout bij het transcriberen.
Op 26 augustus 1698 verkocht Nellis Scheren, gehuwd met Catharina Bunis, aan Lenart Erens, gehuwd met Maria Scheren, 172 kleine roeden akkerland "op den graeff", zijnde leen van Brucheim Anstel, grenzend aan Lenardt Errens en Goris Scheren, hoofdzijden de Baener- en Groeneweg; voorts 80 kleine roeden grasland "in die baemweijde" en eveneens leen van Brucheim Anstel, grenzend aan Hendrick en Zander Scheren, hoofdzijde de Baenweg en de beek. Iedere morgen werd verkocht voor 100 daalder.[2]
Op 31 maart 1705 verscheen Lenart Erens, "in huwelijck sittende" met Mergen Scheren (sic!), voor de Mankamer van stad en land van Hertogenrade, en overhandigde een verklaring, getekend door de heer Fabritius, pastoor te Merkstein, zaakgelastigde van Caspar Dautzenberg, en verzocht gegicht te worden in negen "vierdels" akkerland, gelegen in twee percelen in de Ham, te weten anderhalve morgen, grenzend aan baron Trips en Jan Baelen, hoofdzijde de groeneweg, alsmede drie "vierdel", grenzend aan de weduwe Hendrick Scheren en Christiaen Swarts, hoofdzijden baron Trips en de Hamweg.
De verklaring vermeldde dat Lenart Erens ca. vijf morgen land in de Ham onder Kerkrade had gekocht van wijlen Caspar Doutzenberg, in leven raadsheer en fiscaal van de keurvorst van Palts, voor een bedrag van 215 pattacons. In een andere akte, dezelfde dag ingeschreven, wordt Lenart Erenst genoemd als leenman van de Mankamer van Hertogenrade.[3]
Tijdens de genachting van de schepenbank Kerkrade op 27 september 1707 werd Lenard Errens "tegenwoordigh woonende op den hoff Onderste Vroenraedt" gedaagd door Willem Theodor Chorris, landdeken van Kriekenbeek en pastoor van Wachtendonk vanwege "diverse pretensien"
Op 29 november 1707 werd aangedrongen op een antwoord, want Leonard Errens had nog niet gereageerd op het verzoek dat hij in oktober had ontvangen.
Op 20 december 1707 bleek dat Lenard Errens 99 kleine roeden weiland van Peter Geilenkirchen gekocht had en dat op die weide zes Akense gulden en een halve kop rogge aan de tijdelijke kapelaan van Kerkrade stonden. Dit kwam bovenop hetgeen bij verkoop gemeld was en daarover wilde Erens uitsluitsel.
Ondertussen, op dezelfde dag, vroeg de landdeken wederom om antwoord en het verzoek aan te tekenen dat Errens in gebreke was gebleven.
En werd herhaald om antwoord gevraagd op 17 januari en 31 januari 1708.
Op 3 juli 1708 trad procureur Kevers op namens de landdeken met verzoek aan Erens om binnen veertien dagen te reageren op de stukken die de procureur had voorgelegd.
Tijdens de genachting van 16 oktober 1708 bleek de kwestie nog steeds te spelen.
Op 30 oktober 1708 reageerde procureur Kevers nogmaals, refererend aan een akte van Theobald a Campo van 27 januari 1707. Hij verklaarde domicilie te kiezen ten huize van landmeter Spierts.
Nogmaals gevraagd om reactie op 13 november 1708.
Op 4 december 1708 bleek ook Leonard Errens te reageren. Hij wees op de akte van a Campo die niets met zijn zaak te doen had maar alleen betrekking had op de komst van a Campo op Mittel Fronrath.
Als er op 19 februari 1709 weer een aantekening wordt gemaakt, blijkt dat Leonard Errens inmiddels overleden is. Procureur Kevers richt zich dan ook tot zijn erfgenamen om in deze zaak genoegdoening te geven, en herhaalt dit verzoek op 29 april 1709
Waarschijnlijk is de zaak vervolgens door de erfgenamen geregeld want er komen geen verdere vermeldingen meer voor.[4] Op de genachting van 28 november 1718 verklaarde de weduwe van Hendrick Scheren, samen met haar kinderen, dat baron van Trips en baron van Eijnatten, heer van Nuth, een vordering hadden op de erfgenamen van Niclaes Scheren vanwege vervallen rente op een lening van 100 pattacons. Deze schuld was bij verdeling van de erfenis aan Goris Scheren en de erfgenamen van Lenard Erens toegevallen.
Maar deze waren niet van plan om te betalen. Derhalve verzocht de weduwe om dagvaarding.[5]
Op de genachting van 7 december 1728 werden wederom de erfschulden uitgebreid besproken.
Niclaes Scheren, grootvader van de aangeklaagden, had 100 gulden geleend van barones, weduwe van Roist, en bij de verdeling van de erfenis op 28 maart 1693 was deze schuld toegevallen aan Goris Scheren en Lenard Errens, twee van de zeven belanghebbenden.
De overige vijf erfgenamen zouden vanaf die dag geen verplichtingen meer hebben m.b.t. deze schuld.
Zij drongen dan ook aan op dagvaarding van Joannes Errens en Marten Thielen, gehuwd met Anna Scheren, als vertegenwoordigers van genoemde erfgenamen om hen te vrijwaren van enige vorm van aansprakelijkheid.
Met grote regelmaat werd er in de loop van 1729 en 1730 om medewerking en reactie gevraagd.
Op 18 maart 1732 werd een overzicht gegeven van de achterstallige rente op de lening die Niclaes Scheren eertijds was aangegaan en op 5 oktober 1649 gerealiseerd voor de schepenbank Kerkrade.
Tot 5 oktober 1728 was de rente opgelopen tot 116 en een kwart pattacon en daarna nog verder gegroeid.
Baron van Trips eiste nu betaling en daar werd regelmatig tegen geprotesteerd omdat men niet zeker was of Trips wel de rechte erfgenaam van deze lening was. De kwestie werd in 1737 voor de erfgenamen Erens afgesloten maar niet voor de erfgenamen Scheren [392][6]
Op 17 mei 1737 werd voor de schepenbank Kerkrade door Caspar Rhoen een kwitantie ter realisatie aangeboden.
Daarin verklaarde de heer Trips dat hij op 3 mei 1737 van Caspar Rhoen, gehuwd met Anna Scheren, 33 pattacons ontvangen had, waarmee hij namens zijn echtgenote en de erfgenamen Lenard Erens, hun deel in een schuld van 100 pattacons tot laste van de erfgenamen Niclaes Scheren had betaald.
[7]

Tr. kerk Kerkrade 3 november 1680 (get.: Godefridus Baur, Leonardus Pöttgens) Maria SCHEREN, ged. Kerkrade 7 juli 1658 (get.: Joannes Hagelstein, Maria van den Hoff). Nicolais Scheren defuncti[8], overl. Mittel Fronrath. Maria Scheren uxor Leonardi Errens obijt in patria Heidensi vulgo in villa mithel froenrath, begr. Kerkrade 8 maart 1700, dr. van Nicolaas Gregorius SCHEREN en Anna DORTANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes ERENS, ged. Kerkrade 3 april 1681 (zie III.1).
 • 2. Anna ERENS, ged. Kerkrade 13 oktober 1683 (get.: Joannes Beckers, Caecilia Hagelstein [gehuwd met Joannes Scheren]).
 • 3. Anna Catharina ERENS, ged. Kerkrade 18 april 1686 (get.: Godefridus Krombach, Anna Catharina Fabritius).
 • 4. Reinerus ERENS, ged. Kerkrade 24 oktober 1688 (get.: Mathijas Erens, Elisabeth Scheren).
 • 5. Elisabeth ERENS, ged. Kerkrade 17 januari 1694 (get.: Arnoldus Erens, Elisabeth Savelberg).
 • 6. Henricus ERENS, ged. Kerkrade 1 februari 1695 (zie III.7).


Generatie III

III.1 Joannes ERENS, ged. Kerkrade 3 april 1681 (get.: Gregorius Scheren, Maria Nellis), pachter hof Scheperije, overl. Kerkrade 24 oktober 1761.
Op 23 november 1713 ontving Nelis Scheren, gehuwd met Catharina Bours, voor de leenhof Kloosterrade de goederen die hem waren aangestorven van zijn schoonvader Renard Bours.
Vervolgens verkocht hij hieruit aan Jan Errens, gehuwd met Engen Trumpener, ca. een halve morgen beemd in het Wijngartsberger leen tot Haanrade, grenzend aan Jan Bours en diverse anderen, hoofdzijde baron de Trips en Willem Scholtissen, voor de erfpacht aan de abdij Kloosterrade, staande op deze beemd. Het betrof 3,5 " rumpsel" rogge en een kop haver en twee "bouschen" hoendergeld jaarlijks.[9]
Op 28 maart 1715 verkocht Joannes Errens, gehuwd met Engen Trumpener, aan Peter Jongen zijn kindsdeel, bestaande uit het zesde deel in huis, hof en ca. 11 morgen weide en akkerland "in en omtrent den haam" (Ham onder Kerkrade) gelegen. De koper gaf hiervoor 125 Akense daalders en beloofde verder een aantal schulden over te nemen, te weten:
a) het zesde deel in 50 pattacons aan baron van Trips;
b) het zesde deel in 500 Akense daalders aan de Regulieren te Aken;
c) jaarlijks het zesde deel van zeven vaten haver in de herenpacht te Kerkrade;
d) jaarlijks het zesde deel van een half vat rogge in de hoeve van Goris Scheren;
e) jaarlijks het zesde deel van 3,5 kop rogge en een halve kop haver aan heer Willem Hend. Poyck;
f) jaarlijks het zesde deel van een vat rogge aan de tijdelijke kapelaan van Kerkrade;
g) jaarlijks het zesde deel van een halve kapoen aan de pastoor van Kerkrade.[10]
Jan Errens wordt genoemd als een van de bezitters van het Wijngartsberger leen op 22 september 1718[11]
Op 30 augustus 1719 verkocht Joannes Ernst, gehuwd met Anna Trumpener, aan Joannes Trumpener, gehuwd met Anna Longheim, 2,5 vierdel grasland, grenzend aan Merten Trumpener en Frijn Clotten, hoofdzijde an Sentis, gelegen in het Rutservelder leen, voor 32 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een kop haver in de Domeinen en vier Akense daalders in de Heijdener goudguldenpacht.[12]
Op 6 april 1720 verklaarde Joannes Erents, gehuwd met Anna Trumpener, pachter van de hof Scheperije, dat hij als borgstelling ten behoeve van baron van Trips, het kindsdeel van zijn vrouw tot onderpand stelde, bestaande uit de helft in het Hoeverhuis en 11 morgen weide- en akkerland daartoe behorende, gelegen te Vinck onder Kerkrade.[13]
Op 11 juni 1720 verklaarde schepen Matthijs Thielen namens zijn zwagers Frans Trumpener en Joannes Erents, dat Mathijs Olijsläger vanwege goederen afkomstig van Michiel Schmits hen elf koppen en twee "rumpselen" rogge erfpacht verschuldigd was.
Niet alleen was hij een jaar achterstallig maar had Olischläger ook het onderpand in waarde verminderd door het huis af te breken en het bouwmateriaal af te voeren.
Thielen verzocht dan ook om arrest op alle goederen van Olijsläger in de Holtskuil en elders gelegen.[14]
Op 7 maart 1724 trof Joannes Erents, halfwin op de Scheperije, mede namens zijn broers en zussen, een schikking met zijn oom Thijs Erents. Thijs Erents beloofde binnen een half jaar 65 Akense daalders te betalen.
Op 11 februari 1726 bevestigde Joannes Erents dat de weduwe van Mathijs Erents hem 55 Akense daalders betaald had.
Op 31 maart 1728 bevestigde Jan Meeuwese, man van Maria Erens, dat het aandeel van zijn vrouw, bestaande in 10 Akense daalders, 21 mark en vier bouschen, door de weduwe Mathijs Erens betaald was.[15]
Op 23 augustus 1724 verkocht Joannes Errens, gehuwd met Entgen Trumpener, voor de mankamer van het land van Hertogenrade aan Arnoldt Nijssen, gehuwd met Catharina Rompgens, ca. 180 kleine roeden grasland in de Ham onder Kerkrade, grenzend aan Caspar Bollen en Giel Boonen, hoofdzijde Christiaen Creuwen. Het land, vallend onder Broekhuijs en Anstelleen, werd verkocht voor 158 daalders, te betalen binnen drie dagen.
Dit land had hij diezelfde dag voor hetzelfde bedrag verworven van Dirck Ahn, gehuwd met Joanna Straeten.[16]
Op 3 maart 1728 verkocht Jenne Konigs, weduwe Mathijs Errens, bijgestaan door zoon Joannes Errens, mede voor zijn broers en zussen, aan Joannes Errens, gehuwd met Anna Trumpener, 2,5 vierdel akkerland in het Haanrader veldje onder de bank Kerkrade,grenzend aan de koper en Peter Henry, hoofdzijden Xander Souren en Peter Werden, voor 57,5 daalder.
De akte opgesteld voor de schout en schepenen van Kerkrade, werd op 16 maart 1741 voor de laathof Kloosterrade getoond door Joannes Leonard Errens namens zijn vader en toen bevestigd.[17]
Dit perceel werd op 22 juni 1741 genaast door Reiner Erens en zijn zwager Goris Knops.[18]
Op 11 januari 1742 kreeg hij dit perceel deels via goederenruil weer terug.
Alexander Souren had het in de tussentijd verworven en liet een half vierdel, grenzend aan hemzelf en Matthis Scholtis, aan Joannes Errens die hiervoor in ruil een half vierdel, grenzend aan voornoemde schepen Souren en de Lichtenbergergraaf.[19]
Op 20 april 1749 liet Joannes Errens voor de schepenbank Kerkrade een akte realiseren, op 17 januari 1739 door de schepenen van Kerkrade opgesteld.
Op die dag deed Quirinus Centes, in tweede huwelijk met Joanna Peutgens, in verzetting aan Joannes Errens, in eerste huwelijk met Anna Trumpener, een halve morgen akkerland op de Lichtenberg onder Kerkrade, grenzend aan Jan Vasen en Peter Ackermans, hoofdzijden Peter Kerris en Matthias Scholtis, voor 21,5 Akense rijksdaalders, met een looptijd van twaalf jaar.[20]
Tr. kerk Afden 30 januari 1709 Anna TRUMPENER, ged. Merkstein 20 december 1686, overl. Kerkrade 18 oktober 1760, dr. van Petrus TRUMPENER en Agatha BECKERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria ERENS, ged. Afden 20 december 1709 (get.: Nicolaus Pötgens, Anna Trumpener), overl. Afden 20 december 1709.
 • 2. Catharina ERENS, ged. Afden 26 juli 1713 (get.: Joannes Pötgens, Catharina Savelberg).
 • 3. Gertrudis ERENS, ged. Afden 6 juni 1716 (get.: Joannes Schils namens Joannes Kleuken, Gertrudis Trumpener), tr. Joannes BAURMANS.
 • 4. Joannes Leonardus ERENS, ged. Afden 24 januari 1720 (get.: Joannes Trumpener, Catharina Pötgens).


III.7 Henricus ERENS, ged. Kerkrade 1 februari 1695 (get.: Joannes Scheren, Barbara Driessen), gedoopt als Franciscus Henricus, overl. Swier-Wijnandsrade 14 januari 1758, obiit in Schwijer Henricus Erens 2do matrimonio juncti perpestus multos miserius 60ta aetatis vel plur.
Op 1 maart 1717 verkocht Hendrick Erens, gehuwd met Maria Horbach, aan Peter Jongen zijn kindsdeel, bestaande uit het zesde deel in huis, hof en ca. 11 morgen weide en akkerland "in en omtrent den haam" (onder Kerkrade) gelegen. De koper gaf hiervoor 125 Akense daalders en beloofde verder een aantal schulden over te nemen, te weten:
a) het zesde deel in 50 pattacons aan baron van Trips;
b) het zesde deel in 500 Akense daalders aan de Regulieren te Aken;
c) jaarlijks het zesde deel van zeven vaten haver in de herenpacht te Kerkrade;
d) jaarlijks het zesde deel van een half vat rogge in de hoeve van Goris Scheren;
e) jaarlijks het zesde deel van 3,5 kop rogge en een halve kop haver aan heer Willem Hend. Poyck;
f) jaarlijks het zesde deel van een vat rogge aan de tijdelijke kapelaan van Kerkrade;
g) jaarlijks het zesde deel van een halve kapoen aan de pastoor van Kerkrade.[21]
Op 2 september 1722 tekende Hendricken Ernst het pachtcontract voor de molen van Wijnandsrade, gelegen te Brommelen. Tot borg stelde hij twee morgen land en weide te Ham in de bank Kerkrade.[22]
Op 15 september 1734, vlak voor het verstrijken van de pachttermijn van twaalf jaar, werd arrest gelegd op zijn roerende goederen wegens achterstallige pacht. Hij was in totaal 73 pattacons en 44 stuivers schuldig. De bode meldde dat hij op de molen twee paarden en een veulen, twee koeien en een kalf en een zeug met acht biggen had aangetroffen. Aan gewassen had de molenaar 10 voeders koren, 10 voeders tarwe en zes voeders gerst aangegeven.
Uit de akte bleek verder dat een nieuwe pachttermijn jaarlijks 150 vaten rogge, zes vaten koolzaad, zes vaten erwten en 15 pattacons 60 stuivers zou kosten.[23]
Vermoedelijk is de pacht verlengd, maar in 1745 wordt de molen verpacht aan Otto Eggen, zoals blijkt uit de laatste pagina van de pachtakte.
Hendrik Erens is waarschijnlijk tegen oktober 1746 verhuisd naar Vaesrade.
Op 30 april 1746, ten overstaan van notaris Looijmans te Schinnen, verpachtte juffrouw Isabella Lutgardis Klocker, mede voor haar broer, kanunnik Francicus Klocker, en haar zus Magdalena Klocker, aan Hendrick Herens(!), inwoner van Brommelen, huis, hof en landerijen tot Vaesrade en Hoensbroek, met drie weilanden, te weten de huisweide, overweide en een weide in de Waterstraat, en twee beemden, te weten Kathagenbeemd en een beemd in de Slacken, alles aan de pachter bekend.
De pachtermijn bedroeg zes jaar en ging Remigius 1746 in.
De pacht was 100 gulden jaarlijks, te betalen in twee gelijke termijnen.[24]
In de loop van 1750 trok hij naar Prickescheijdt onder Schaesberg.
Volgens akte van 28 april 1750 verpachtte Joannes Stevens, gehuwd met Maria Agnes Consten, zijn huis met hof, stallen, mestplaats, weide en koolhof op de Scheijdt onder Schaesberg, alsmede de bijbehorende, onder Heerlen gelegen, landerijen, aan Hendrick Erens, in tweede huwelijk met Anna Meijers.
De pachtsom bedroeg 26 pattacons en zes pond tin jaarlijks, alsmede de helft van de gewassen, zonder het stro.
De pacht gold vanaf Remigius 1749 voor een periode van zes jaar, opzegbaar na drie jaar.[25]
Op 24 oktober 1750 verkocht Hendrick Erenst, in tweede huwelijk met Anna Meijers, samen met zijn schoonzus Cornelia Meijers, gehuwd met Quirinus Joannes Josephus Corneli, aan Libinus Conings, gehuwd met Maria Heuten, de volgende onroerende goederen:
a) een morgen land aan het Overbroek in het leen van Terlinden
b) 118 kleine roeden weiland aan het Overbroek naast Jan Smeets
c) 90 kleine roeden beemd aan het Overbroek in de keur van Peter Stassen
d) het derde deel van een moestuin, groot 13 kleine roeden en vijf voet naast de weduwe Reiner Cremers.
Het geheel was belast met een vat haver aan de pastorij van Hoensbroek, een half vat haver in de hoeve van Gerard Tevissen en twee malder tarwe in de hoeve van Jan Boumans, en 13 gulden aan de erven kanunnik Kerckhoffs. Deze lasten werden niet gekort op de koopsom van 100 pattacons. De verkopers waren aansprakelijk voor eventuele aanspraken van hun zwager en broer Joannes Meijers, reeds jaren afwezig zonder woon- of verblijfplaats. Tot borg dienden hun goederen onder Swier, dertien morgen groot. Joannes Meijers verklaarde op 23 juni 1752 dat hij met zijn familie tot overeenstemming was gekomen en geen bezwaren tegen de verkoop had.[26]
Op 11 maart 1752 verkocht Hend. Eerens van Scheijdt, gehuwd met Anna Meijers, mede handelend voor zijn afwezige zwager Joannes Meijers, aan Hubertus Goffing, gehuwd met Elisabeth Quaedvlieg, 47,5 kleine roeden akkerland te Weustenrade onder Klimmen, genaamd het Culken, grenzend aan Johannes Moenen, Jan Moenen en diverse anderen, voor 31 stuivers "luijxs" per kleine roede.[27]
Op 20 maart 1752, ten overstaan van notaris Ruijters te Maastricht, kocht Hendrik Erens van Prickescheijt-Schaesberg, gehuwd met Anna Meijers, van zijn "oom" Pascasius Bovij, weduwnaar van Maria Meijers, een halve bunder beemd aan de Bongard te Wijnandsrade, grenzend aan Jan Beckers en huis Wijnandsrade, hoofdzijde Anth, Habets, voor 100 gulden. Hendrik Erens betaalde 61 gulden en beloofde de rest voor 1 oktober 1752 te betalen. Verder kocht hij van zijn "oom" het vruchtgebruik op de goederen van wijlen Maria Meijers, waarvoor hij, eventueel in termijnen, 225 gulden moest betalen. Verder zou Bovij jaarlijks nog een half vat tarwe krijgen. De vermelde goederen bestonden uit een kamer met kelder, paarden-, koeien- en runderstal.[28]
In de loop van 1752 ontstond er een conflict tussen Hendrick Erens en zijn pachtheer Joannes Stevens.
In een processtuk van 11 augustus 1752 liet Joannes Stevens het volgende liet noteren:
a) Hendrick Erens had in 1750 alle linzen en "wikken" genoten van een perceel aan het "Scheijtereijksken", waarvoor hij beloofde het land te zullen "kalken", welke belofte nog niet ingelost was.
b) Stevens had hem een ton van zijn beste bier gegeven. De belofte om een gelijke ton bier terug te leveren was evenmin nagekomen.
c) Erens had van 114 kleine roeden land het tarwe, stro en kaf genoten.
d) Erens had van 130 kleine roeden land de rogge met stro en kaf genoten.
e) Erens moest ook nog de helft van 88 bussels koren op een morgen land "in den domick" leveren.
f) Erens moest ook nog de helft van de gewassen van ca. een morgen land leveren. Stevens had hiervoor zijn knechten gestuurd om te dorsen maar Erens had hen weggezonden.
Vervolgens werd vermeld dat Erens vanaf Sint Remigius 1749 voor zes jaar, opzegbaar na drie jaar, huis, hof en landerijen van Stevens onder Schaesberg en Heerlen had gepacht.
Er was afgesproken dat hij de helft van de gewassen zou leveren, uitgezonderd de harde vruchten over 1750.
Tevens diende jaarlijks 25 pattacons en zes pond Engelse tin betaald te worden.
De schatpenningen zouden half om half betaald worden, uitgezonderd het eerste jaar, dat de verpachter geheel zou betalen.
De pachter was nu 50 pattacons en twaalf pond tin schuldig over de jaren 1750 en 1751 en de helft van de schat over 1751, tenzij hij kon bewijzen dat alles betaald was.
De verpachter beweerde alleen op 3 augustus 1751 een bedrag van 32 gulden lichtt en een veulen t.w.v. 36 gulden ontvangen te hebben, verder nog een rund t.w.v. zeven pattacons, 8,5 vat tarwe gerekend aan vijf schillingen het vat en een vat erwten.
Dus diende Erens hem nog 82 gulden en 15 stuivers, alsmede twee pond Engels tin te leveren, alsmede het bewijs dat de schattingen betaald waren.
Uiteraard was dit exclusief de verplichtingen over het jaar 1752.ref>HCL-01.075 LvO 7844 (74) processtukken Stevens vs Erens</ref>
Tijdens de genachting van 7 augustus 1752 zei Hendrik Erens zeer verbaasd te zijn dat hij door Stevens gedaagd was. Immers, de pacht verviel pas op Sint Remigius. En aangaande de overige rekeningen had hij diverse malen gevraagd om een overzicht.
Hij verzocht dan ook de verpachter in het bijzijn van twee halfwinnen een overzicht van de uitstaande rekeningen te maken.
De schepenen verzochten Stevens uiterlijk 11 augustus om tien uur 's morgens dit overzicht in te dienen.
Zoals uit voorgaand processtuk blijkt, voldeed Stevens aan dit verzoek en verzocht vervolgens om een reactie binnen drie dagen.
De bode kreeg nu de opdracht de schuur te sluiten en de opgeslagen oogst te registreren. Erens mocht er niet meer aankomen en moest uiterlijk 16 augustus reageren.
De verpachter was niet tevreden, immers behoorde de helft van de vruchten hem al rechtens toe en verzocht hij ook beslag op de veestapel van de pachter.
Tevens vroeg hij om de verkoop van de bederflijke waar.
De schepenen bepaalden dat tegen 19 augustus aan de verplichtingen voldaan moest worden.[29]
Daarna geen verdere vermeldingen. Gezien het feit dat Hendrik Erens een jaar later weer in Wijnandsrade woont, is het aannemelijk dat na dit gebeuren het contract opgezegd werd.
Tr. (1) voor 1 maart 1717 Maria HORBACH, overl. Wijnandsrade 8 april 1743, uxor Henrici Eerens molitoris.
Vermoedelijk een zuster Maria Elisabeth, gehuwd met Nicolaus Alstorff; mogelijk ook een zuster Anna Barbara Horbach.
Tr. kerk (2) Wijnandsrade 18 mei 1744. Henricus Erens viduus Anna MEIJERS, ged. Wijnandsrade 30 april 1713 (get.: Helena Meijers), overleden na 30 juni 1766, dochter van Leonardus MEIJERS en Aleidis GIELEN.
Op 6 juli 1763, ten overstaan van notaris Hupkens, verklaarden Jan Corneli, wonend te Maastricht, als man en voogd van Cornelia Meijers, en Anna Meijers, weduwe van Henri Erens, wonend te Wijnandsrade, dochters van Leonard Meijers en Aleidis Gielen, Hendrik IJnmale van Flins te bevestigen in alle goederen van wijlen hun broer Jan Meijers, overleden te Mortaigne.[30]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1 Joannes Gerardus ERENS, ged. Kerkrade 15 januari 1721 (get.: Gerardus Custers, Anna Theilen). Henrici Ernst et Maria Horbag ex Vinck.
 • 2 Henricus ERENS, ged. Wijnandsrade 11 oktober 1723 (get.: Henri Crijns, Anna Barbara Horbach), overl. Wijnandsrade 26 december 1740, caelebs adolescentulus filius molitoris (ongehuwde adolescent, zoon van de molenaar).
 • 3. Johannes ERENS, ged. Wijnandsrade 26 maart 1726 (get.: Johannes Hendrikus Reijms, Maria Elisabeth Horbach).
 • 4. Anna Barbara ERENS, ged. Wijnandsrade 3 januari 1730 (get.: Nicolaus Alstdrop, Anna Barbara Horbach), overl. Wijnandsrade 4 maart 1798, 12 Ventose VI; 69 jaar, geen ouders vermeld, tr. Leonard SOMERS, ged. Wijnandsrade 7 mei 1724 (get.: Wilhelmus Roijen, Maria Meijers), overl. Swier-Wijnandsrade 4 mei 1768, 4ta maji [1768] obiit in Schwijr Leonardus Somers 44 circiter annorum relinquens uxor cum septem prolibus, zn. van Petrus SOMERS en Helena MEIJERS.

Uit het tweede huwelijk:

 • 5. Cornelia ERENS, ged. Wijnandsrade 21 april 1745 (get.: Johannes Meijers, Cornelia Meijers), overl. Wijnandsrade 31 augustus 1826.
 • 6. Anna Maria ERENS, ged. Wijnandsrade 23 februari 1746 (get.: Joannes Bruls, Cornelia Somers).
 • 7. Johannes Anthonius ERENS, geb. Vaesrade, ged. Nuth 18 januari 1748 (get.: Antonius Somers, Maria Schrijen namens Cornelia Meijers).
 • 8. Johannes Leonardus ERENS, geb. Vaesrade (zie IV.14).
 • 9. Maria Helena ERENS, geb. Vaesrade, ged. Nuth 18 februari 1750 (get.: Christianus Bruls, Cornelia Somers), achternaam bij doop Errens, overl. Wijnandsrade 14 januari 1817.
 • 10. Maria Anna ERENS, ged. Wijnandsrade 15 september 1753 (get.: Philip Coenen namens Andreas Grootjans, Cornelia Somers namens Maria Odekercken).
 • 11.Maria Agnes ERENS, ged. Wijnandsrade 31 mei 1755 (get.: Johannes Cornelis Coenen namens Philip Coenen, Maria Agnes Bartholomeus namens Cornelia Somers), overl. Wijnandsrade 1 januari 1792.

Generatie IV


IV.14 Johannes Leonardus ERENS, geb. Vaesrade, ged. Nuth 14 februari 1749 (get.: Joannes ...., Cornelia Meijers), overl. Wijnandsrade 11 januari 1811, huis nr. 56.
Hans Lenard Erens, voornemens om te huwen, kocht op 25 november 1782 van Geurt Vrolix, gehuwd met Maria Gerits, de helft van 62 roeden land en beemd te Swier en de helft van 23 roeden land achter het Heilig, belast met de helft van drie malder rogge aan het Huis Wijnandsrade, voor 60 gulden.[31]>
Leonard Erens woonde in 1796 in het huis Swier nummer 43 (later omgenummerd naar 56).[32]
Op 2 maart 1816 verkochten de erfgenamen van Leonard Erens tijdens een openbare verkoop roerende goederen uit de erfenis als huisraad, gewassen, drie koeien en een varken voor 492 gulden en 96 centen.[33]
Tr. kerk Wijnandsrade 26 november 1782 (get.: Matthias Somers, Anna Maria Engelen) Maria Helena ENGELEN, ged. Wijnandsrade 13 februari 1755 (get.: Joannes Slevers, Maria Gerards namens Helena Meijers), overl. Swier-Wijnandsrade 20 februari 1816, dr. van Andreas ENGELEN en Anna Maria SLEVERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Maria ERENS, ged. Wijnandsrade 27 oktober 1783 (get.: Henricus Hensen, Maria Slevers), overl. Wijnandsrade 16 juli 1858.

Tr. Wijnandsrade 3 oktober 1807 Adam LIMPENS, ged. Merkelbeek 11 april 1780, landbouwer, overl. Wijnandsrade 15 april 1862, zn. van Leonardus LIMPENS en Maria Catharina KNOOREN.

 • 2. Maria Anna ERENS, ged. Wijnandsrade 2 februari 1787 (get.: Antonius Somers namens Mathias Somers, Anna Maria Engelen), overl. Voerendaal 15 juni 1855, tr. Hulsberg 10 juli 1813 Leonard BROUWERS, ged. Hulsberg 7 mei 1789, overl. Klimmen 20 december 1857, zn. van Joannes Wilhelmus BROUWERS en Joanna Maria ORTMANS.
 • 3. Jan Hendrik ERENS, ged. Wijnandsrade 8 maart 1791 (zie V.5).
 • 4. Maria Helena ERENS, ged. Wijnandsrade 1 april 1794, tussengevoegde regel; ouders worden niet genoemd maar het is zeer waarschijnlijk dat Leonardus Erens en Helena Engelen de ouders zijn.
 • 5. Johannes Jacobus ERENS, ged. Wijnandsrade 19 augustus 1795 (get.: Johannes Jacobus Hermans, Maria Elisabeth Somers), overl. Klimmen 13 mei 1822.

Generatie V


V.5 Jan Hendrik ERENS, ged. Wijnandsrade 8 maart 1791 (get.: Michael Gelen, Cornelia Errens), dagloner, dienstknecht, landbouwer, overl. Wijnandsrade 5 oktober 1866.
Jan Hendrik Erens werd vrijgesteld van militaire dienst omdat hij ten tijde van zijn oproep (lichting 1815) al gehuwd was.
Volgens het signalement was hij een el, zeven palmen, drie duim en acht streep lang (ca. 1.70m), had grijze ogen en bruin haar, een plat gezicht met gerimpeld voorhoofd, platte neus, grote mond en een kleine kin.HCL-Burgerlijke Stand Wijnandsrade huwelijkse bijlagen 1824
Op 30 december 1822 liet Hendrik Eerens, werkman te Swier onder Wijnandsrade, diverse roerende goederen bij openbare verkoop veilen. Het geheel bracht 97 gulden en 34 centen op.[34]
Op 5 maart 1834, ten overstaan van notaris Kerckhoffs te Schinnen, verkocht Hendrik Erens, dagloner en gehuwd met Anna Catharina Heuts, aan Jan Hendrik Drummen, pachter van de Bongerd en gehuwd met Anna Maria Habets, een huis met schuur, stallen, mestplaats, huisweide en moestuin, groot 53 roeden en 82 ellen, gelegen te Swier en grenzend aan Willem Meijs, heer de Bongart en de straat, alsmede een stuk hooi- en akkerland aldaar gelegen, groot 16 roeden en 56 ellen, grenzend aan Jozef Habets en de heer de Bongart.
Adam Limpens en Leonard Brouwers, zwagers van de verkopers gaven hun toestemming als zijnde mede-erfgenamen van de verkochte goederen.
Drummen betaalde 900 franken.
Verder werd bepaald dat het geheel binnen vijf jaar teruggekocht mocht worden, mits de onkosten betaald werden.[35]
Jan Jacob, Jan Hendrik en Anna Maria Erens, ongehuwd, allen landbouwers wonend te Wijnandsrade, deden op 5 januari 1867 aangifte van de nalatenschap van hun zonder testament overleden vader Jan Hendrik Erens.
De onroerende goederen bestonden uit:
a) huis met tuin, boomgaard en bakhuis, gelegen te Swier, 54 roeden en 20 ellen groot, kadastraal bekend A 832, 833, 834 en 835;
b) bouwland en hooiland "in de heuk", 16 roeden en 50 ellen groot, kadastraal bekend A 196 en 742
c) bouwland achter Swier "op de Tienvreij", 12 roeden en 40 ellen groot, kadastraal bekend A 701
d) bouwland "op het Molenveld", 17 roeden en 8 ellen groot, kadastraal bekend A 975[36]
Op 28 december 1866 waren voornoemde nagelaten onroerende goederen verdeeld onder de drie genoemde kinderen van Jan Hendrik Erens.
Anna Maria Erens, ongehuwd ontving lot A, zijnde een deel van het ouderlijk huis, bestaande in kamer, keuken en ingang, de gehele mestplaats, een deel van de tuin en een deel van de boomgaard met het bakhuis, 20 roeden en 70 kleine ellen groot, grenzend aan Drummen, lot B en de beek.
Jan Hendrik Erens, dienstknecht en gehuwd met Maria Mechtildis Emons, ontving lot B, zijnde de rest van het ouderlijk huis, bestaande in schuur en koeienstal, een deel van de tuin en een deel van de boomgaard, 20 roeden en 70 ellen groot, grenzend aan lot A en lot C en de beek.
Jan Jacob Erens, landbouwer en gehuwd met Maria Elisabeth Vroemen, ontving lot C, te weten 16 roeden en 50 ellen bouwland in de Heuk, grenzend aan Corten, Habets en baron de Bongart, alsmede het restant van de boomgaard, groot 12 roeden en 80 ellen, grenzend aan lot B en baron de Bongart.[37]
Op dezelfde dag hadden de drie kinderen van Jan Hendrik Erens de percelen op de Tiendvrij en op het Molenveld verkocht aan Jan Hendrik Drummen, landbouwer op de pachthoeve Bongart onder Wijnandsrade. De koopsom bedroeg 350 gulden.[38]

Tr. (1) Wijnandsrade 18 mei 1815 Maria Helena GERARDS, ged. Wijnandsrade 7 januari 1793 (get.: Jacobus Hermans, Maria Helena Luten), overl. Wijnandsrade 19 december 1822, zij is overleden in het kraambed, dr. van Johannes GERARDS, landbouwer, en Anna NIJSTEN, tr. (2) Wijnandsrade 16 oktober 1824 Maria Catharina HEUTS, ged. Heerlen 21 oktober 1792 (get.: Joannes Petrus Wilkens, Anna Catharina Heuts), overl. Wijnandsrade 29 april 1844, dr. van Hermanus HEUTS, dagloner, en Maria Sibilla WILKENS.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Joannes Jacobus ERENS, geb. Wijnandsrade 16 juni 1816 (zie VI.1).
 • 2. Jan Hendrik ERENS, geb. Wijnandsrade 16 december 1818, overl.Wijnandsrade 16 december 1818.
 • 3. Jan Hendrikus ERENS, geb. Wijnandsrade 22 februari 1820 (zie VI.4).
 • 4. Reinerus ERENS, geb. Wijnandsrade 19 december 1822, overl. Wijnandsrade 19 december 1822.

Uit het tweede huwelijk:

 • 5. Leonardus ERENS, geb. Wijnandsrade 27 december 1825, overl. Wijnandsrade 23 maart 1835.
 • 6 Anna Maria ERENS, geb. Wijnandsrade 12 maart 1830, overl. Heerlen 9 juli 1904.

Tr. Heerlen 12 februari 1868 Johan Caspar BEUKEN, geb. Heerlen 16 februari 1828, landbouwer, overl. Heerlen 14 mei 1909, zn. van Hendrik BEUKEN en Anna Geertruida CUIJPERS.

Generatie VI


VI.1 Joannes Jacobus ERENS, geb. Wijnandsrade 16 juni 1816, landbouwer, overl. Oude Bongard-Wijnandsrade 21 maart 1894
Jan Jacob Erens was niet opgeroepen voor militaire dienst. Zijn signalement luidde: een el zeven palmen een duim en drie streep lang, langwerpig gezicht, bedekt voorhoofd, blauwe ogen, matige neus, kleine mond, ronde kin en bruin haar, geen littekens e.d.
Ten overstaan van notaris Cremers te Hoensbroek verkocht Anna Maria Erens, bijgestaan door haar echtgenoot Jan Caspar Beuken, landbouwer te Welten onder Heerlen, aan haar broer Jan Jacob Erens, landbouwer te Wijnandsrade, een huis met plaats, tuin, bakhuis en boomgaard, gelegen te Swier, grenzend aan Drummen en Hendrik Erens, groot 20 roeden 70 ellen en kadastraal bekend onder A833 geheel en A834 en A835 gedeeltelijk, zoals bij erfdeling verkregen.
Het geheel werd verkocht voor 430 gulden, welk bedrag zij voorafgaand aan het passeren van de akte had ontvangen.[39]

Tr. Wijnandsrade 12 april 1844 Maria Elisabeth VROMEN, geb. Wijnandsrade 2 december 1824, overl. Oude Bongard-Wijnandsrade 9 januari 1901, dr. van Mathias Jozef VROMEN, landbouwer, en Joanna Margaretha CUSTERS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Margaretha (Greetje) ERENS, geb. Wijnandsrade 24 juli 1845, overl. Wijnandsrade 22 september 1923, tr. Wijnandsrade 7 juni 1889 Petrus Jacobus Hubertus JANSEN, geb. Wijnandsrade 30 oktober 1852, brouwersknecht, overl. na 1925, zn. van Mathijs JANSEN en Maria Margaretha HENSEN.
 • 2. Joanna Maria Philomena ERENS, geb. Wijnandsrade 13 juni 1847, overl. Wijnandsrade. 13 februari 1926.
 • 3. Joannes Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 24 februari 1849 (zie VII.4).
 • 4. Joannes Henricus (Driek) ERENS, geb. Wijnandsrade 5 mei 1851, overl. Wijnandsrade 1 juli 1924.

Jan Anthoon Hubert Hermans, koster te Hoensbroek, handelend namens Jan Michael Wilhelmus Hubertus L Ortije, directeur van de normaalschool te Echt, verkocht aan Johannes Hendrikus Erens, Leonardus Erens en Philomena Erens, landbouwers te Swier-Wijnandsrade 38 are 50 centiare boomgaard aan de Oude Bongart te Wijnandsrade, kadastraal A 1632.
Johannes Hendrikus Erens, handelend mede namens de anderen, betaalde 1400 gulden.[40]

 • 5. Joannes Hermanus ERENS, geb. Oude Bongard-Wijnandsrade 10 juni 1856 (zie VII.7).
 • 6. Hubertus Josephus ERENS, geb. Wijnandsrade 23 januari 1858, overl. Valkenburg 26 juli 1937, tr. (1) Wijnandsrade 11 juni 1897 Maria Helena BELTGENS, geb. Wijnandsrade 19 juni 1857, dr. van Mathijs BELTGENS en Maria Catharina STASSEN, tr. (2) Merkelbeek 4 november 1915 Josephina Maria MEENS, geb. Merkelbeek 18 december 1881, dr. van Hendrik Alphonsus MEENS en Maria Elisabeth CAMPO.
 • 7. Joannes Hubertus Leonardus (Lei) ERENS, geb. Wijnandsrade 28 oktober 1867, overl. Wijnandsrade 9 september 1934.


VI.4 Jan Hendrikus ERENS, geb. Wijnandsrade 22 februari 1820, landbouwer, overl. Wijnandsrade 17 augustus 1877.
Tr. Wijnandsrade 22 oktober 1847 Maria Mechtildis EMONS, geb. Wijnandsrade 27 juli 1817, overl. Wijnandsrade 9 november 1908, dr. van Christiaan EMONS en Maria Sibilla HENSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Sibilla ERENS, geb. Wijnandsrade 24 juli 1848, overl. Wijnandsrade 11 november 1924.

Ongehuwd.

 • 2. Christiaan Alphonsus ERENS, geb. Wijnandsrade 4 april 1850 (zie VII.14).
 • 3. Joannes Gerardus ERENS, geb. Wijnandsrade 25 augustus 1852, overl. Wijnandsrade 19 juli 1863.
 • 4. Jacobus ERENS, geb. Wijnandsrade 20 oktober 1854 (zie VII.17).
 • 5. Maria Catharina ERENS, geb. Wijnandsrade 14 april 1859, overl. Wijnandsrade 13 november 1859.
 • 6. Joannes Jacobus Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 12 februari 1861 (zie VII.21).

Generatie VII


VII.4 Joannes Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 24 februari 1849, landbouwer, overl. Wijnandsrade 12 december 1929, tr. Hulsberg 20 april 1882 Elisabeth SIJBEN, geb. Hulsberg 20 januari 1852.
Uit dit huwelijk:

 • 1 Anna Maria ERENS, geb. Hoensbroek 3 mei 1883, overl. 15 november 1961.
 • 2. Laurens Josef Hubertus ERENS, geb. Hoensbroek 4 oktober 1884.
 • 3. Johannes Hendrikus Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 10 november 1887.
 • 4. Johannes Augustinus ERENS, geb. Wijnandsrade 3 april 1889, landbouwer, tr. Hoensbroek 30 augustus 1920 Anna Hubertina Elisabeth WILLEMS, geb. Hoensbroek 16 januari 1892.
 • 5. Johannes Hubertus Jozef ERENS, geb. Wijnandsrade 22 november 1890, overl. Wijnandsrade 24 december 1890.
 • 6. Paulus Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 16 maart 1892, landbouwer, tr. Hoensbroek 30 april 1925 Maria Ida Hendrika WILLEMS, geb. Hoensbroek 31 augustus 1893.


VII.7Joannes Hermanus ERENS, geb. Oude Bongard-Wijnandsrade 10 juni 1856, landbouwer, overl. Hunnecum-Nuth 6 februari 1941 overlijden aangegeven door zoon Harie Erens. Het bidprentje geeft als datum van overlijden 7 februari!
Te Nieuwenhagen woonde hij te Heide aan de Gang van 12 november 1886 tot 21 maart 1890.[41]
Op 15 januari 1909 verschenen voor notaris Beckers te Hoensbroek Johannes Hubertus Erens, landbouwer te Laar onder Wijnandsrade; Johannes Hendrikus Erens, landbouwer te Swier onder Wijnandsrade; Hubertina Harren, zonder beroep, met mondelinge volmacht van haar echtgenoot Jan Herman Erens, landbouwer te Heerlen, voor wie ook de andere aanwezigen optraden; Hubert Joseph Erens, landbouwer te Douvergenhout onder Merkelbeek; Leo Erens, landbouwer te Swier onder Wijnandsrade; Jacobus Janssen, landbouwer te Wijnandsrade, gehuwd met Margaretha Erens.
Gezamenlijk traden zij ook nog op voor Philomena Erens, landbouwster te Wijnandsrade; Maria Sibilla Erens, landbouwster te Swier-Wijnandsrade; Christiaan Alphonsus Erens, landbouwer te Swier-Wijnandsrade en Johannes Jacobus Erens, eveneens landbouwer te Swier-Wijnandsrade.
Zij verkochten aan Caspar Joseph Beuken, landbouwer te Welten onder Heerlen, hun onverdeelde delen in de nalatenschap van Anna Maria Erens, echtgenote in tweede huwelijk van voornoemde Beuken.
Anna Maria Erens had voor notaris Smeets te Heerlen op 11 februari 1868 bij huwelijkscontract verklaard haar man het vruchtgebruik van haar nalatenschap te gunnen en de helft van haar erfenis aan de kinderen van haar broers Jacobus (genoemde aanwezigen) en Hendrik (vertegenwoordigd door de aanwezigen) alsmede de reeds overleden Hubertus Jacobus Erens
De kinderen van Jacobus kregen elk 48 gulden (waarvan 30 gulden 86 cent betaald) en de kinderen van Hendrik elk 72 gulden (geheel betaald).
De erfenis bestond uit de onverdeelde helft van:
a) 40 are tien centiare boomgaard en bouwland te Heerlen, kadastraal E 846, 623 en 882;
b) 43 are en 25 centiare van de aanhorigheden van een huis te Heerlen, kadastraal E 2391 gedeeltelijk;
c) 35 are 55 centiare bouwland te Veoerendaal, kadastraal C 120 en 208 en B 438.
Op deze goederen stonden schulden t.w.v. 2083,50 waarvan de helft ten laste van de nalatenschap.
De koper beloofde het restant van de koopsom uiterlijk komende 15 maart te voldoen.[42]
Tr. Wittem 7 juni 1886 Maria Catharina Hubertina HAEREN, geb. Wijnandsrade 2 september 1859, overl. Houthem 8 januari 1936, overlijden aangegeven door zoon Huub, dr. van Jacobus Hermanus HAEREN, landbouwer, en Petronella KNUBBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Hubertina Petronella ERENS, geb. Heide-Nieuwenhagen 6 maart 1887, overl. Heide-Nieuwenhagen 10 mei 1887.
 • 2. NN ERENS, geb. Heide-Nieuwenhagen 7 december 1887, overl. Heide-Nieuwenhagen 7 december 1887, levenloos geboren.
 • 3. NN ERENS, geb. Heide-Nieuwenhagen 21 juli 1888, overl. Heide-Nieuwenhagen 21 juli 1888, levenloos geboren.
 • 4. Johan Herman ERENS, geb. Dentgenbach-Kerkrade 10 mei 1889, overl. op den Toren-Eijgelshoven 24 januari 1890, overleden bij zijn oom Leonard Haeren (en grootouders Haeren).
 • 5. Maria Hubertina Antoinette (Tonia) ERENS, geb. Dentgenbach-Kerkrade 9 november 1890, overl. Kerkrade 3 maart 1970, begr. Eijgelshoven, tr. Heerlen 30 augustus 1917 Leonard Hubert SCHöRGERS, geb. Sittard 27 mei 1886, overl. Eijgelshoven 19 februari 1960, zn. van Leonard SCHöRGERS en Maria Josepha BOHNEN.
 • 6. Alois Hubert Jacob (Alois) ERENS, geb. Dentgenbach-Kerkrade 30 november 1892, bierbottelaar, limonadefabrikant, overl. Heerlen 5 juli 1967, begr. Simpelveld, tr. Voerendaal 7 april 1921 Catharina Antoinette HABETS, geb. Heerlen 22 maart 1900, overl. Bocholtz 21 april 1976.
 • 7. Hubertus Hendrikus Jozef (Joep) ERENS, geb. Ten Esschen-Voerendaal 8 april 1895, knecht, wegarbeider, overl. Klimmen 1 mei 1961, tr. Maria Antonia WIEGERS, geb. Kerkrade 21 april 1906, overl. Heerlen 16 november 1957, begr. Klimmen.
 • 8. Maria Hubertina Coletta (Mária) ERENS, geb. Ten Esschen-Voerendaal 24 mei 1896, overl. Heerlen 17 april 1983, begr. Houthem, tr. (1) Houthem 27 december 1935 Johannes Hubertus Wilhelmus ACKERMANS, geb. Maastricht 28 maart 1883. Tafelstraat 2435, landbouwer, overl. Houthem 6 november 1953, zn. van Johannes ACKERMANS, spekslager, en Anna Maria Hubertina VAESSEN, tr. (2) Joseph Hubertus van HEEL, geb. Venlo 29 november 1888, "aan de gasfabriek", politieambtenaar, overl. Roermond 8 maart 1972, zn. van Renier Hubertus van HEEL en Johanna Hubertina STEMKENS, tr. (3) Jozef WILMS, geb. Broeksittard 12 maart 1895, handelaar in groente en fruit, overl. Sittard 20 juni 1981, zn. van Mathijs WILMS, koopman, en Maria Catharina CORSTEN.
 • 9. Jan Jozef Hubert (Huub) ERENS, geb. Ten Esschen-Voerendaal 4 augustus 1898, wegarbeider, grondwerker, overl. Wijnandsrade 19 juni 1978, verdronken in de vijver tegenover de school, tr. Vaals 2 juli 1931 Anna Maria (Anna) BLEEZER, geb. Aken (D) 12 november 1896, overl. Wijnandsrade 16 maart 1962, dr. van Hubertus (Bert) BLEZER, voerknecht, metselaar, hoogovenarbeider, en Anna Maria NIESTEN. {Zij tr. Vaals 6 januari 1921 Marinus PETERS, geb. Wijchen 17 april 1896, overl. Vijlen-Vaals 17 januari 1929, zn. van Hendrika PETERS.}
 • 10. Hubertina Wilhelmina Leonie ERENS, geb. Ten Esschen-Voerendaal 4 maart 1901, overl. Eijkent-Heerlen 21 februari 1902.
 • 11. Hubertus Hendrikus Franciscus (Harry) ERENS, geb. Eijkholt-Heerlen 24 augustus 1904, bierbottelaar, mijnwerker, overl. Nuth 23 november 1998, tr. Brunssum 2 oktober 1931Anna Maria Elisabeth (Mia) BLEZER, geb. Vijlen-Vaals 10 juni 1908, overl. Heerlen 2 februari 1978, begr. Nuth, dr. van Hubertus (Bert) BLEZER, voerknecht, metselaar, hoogovenarbeider, en Anna Maria NIESTEN.


VII.14 Christiaan Alphonsus ERENS, geb. Wijnandsrade 4 april 1850, landbouwer, herbergier, overl. Wijnandsrade 18 april 1932, tr. Wijnandsrade 4 januari 1878 Maria Elisabeth JANSEN, geb. Wijnandsrade 14 juli 1854, overl. Wijnandsrade 15 augustus 1920.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johannes Jacobus ERENS, geb. Wijnandsrade 1 oktober 1878, timmerman, tr. Wijnandsrade 24 mei 1907 Sophia Hubertina DIEDEREN, geb. Nuth 5 augustus 1881.
 • 2. Johannes Leonardus ERENS, geb. Wijnandsrade 14 april 1880.
 • 3. Hendrik Joseph ERENS, geb. Wijnandsrade 16 augustus 1881.
 • 4. Maria Hubertina ERENS, geb. Wijnandsrade 9 oktober 1882, overl. Schimmert 3 oktober 1964, tr. Wijnandsrade 4 november 1910 Joannes Wilhelmus BRULS, geb. Schimmert 20 oktober 1885, zn. van Nicolaas BRULS en Maria LEMMENS.
 • 5. Maria Josephina ERENS, geb. Wijnandsrade 24 april 1884, overl. Heerlen 22 december 1963, tr. Johannes Petrus ROEBROECK.
 • 6. Johannes Leonardus ERENS, geb. Wijnandsrade 21 september 1885, metselaar, winkelier, overl. Wijnandsrade 25 november 1934, tr. Wijnandsrade 28 april 1915 Anna STEINS, geb. Nuth 30 juni 1884, overl. Wijnandsrade 21 augustus 1928.
 • 7. Johannes Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 6 december 1886, landbouwer, wethouder van Nuth, overl. Sittard 9 oktober 1954, begr. Nuth, tr. (1) voor 1914 Carolina SPIJKERS, geb. Nuth 21 januari 1885, overl. Nuth 8 oktober 1919, dr. van Joannes Jacobus SPIJKERS en Maria Theresia SLANGEN, tr. (2) Hulsberg 3 november 1921 Hubertina MUIJS, geb. Hulsberg 4 mei 1893, overl. Heerlen 6 juli 1958, begr. Nuth.
 • 8. Wilhelmus Jacobus ERENS, geb. Wijnandsrade 28 augustus 1888, overl. Wijnandsrade 19 februari 1963.
 • 9. Maria Elisabeth ERENS, geb. Wijnandsrade 13 oktober 1889, overl. Wijnandsrade 14 oktober 1964, tr. Johannes HABETS.
 • 10. Johannes Hendrikus ERENS, geb. Wijnandsrade 17 januari 1891, jong overleden.
 • 11. Mathias Leonardus ERENS, geb. Wijnandsrade 9 november 1892, jong overleden.
 • 12. Franciscus Wilhelmus ERENS, geb. Wijnandsrade 28 februari 1895, mijnwerker, melkventer, overl. Wijnandsrade 9 oktober 1953, tr. Wijnandsrade 26 mei 1920 Maria Gertruda CRIJNS, geb. Schinnen 20 juni 1890, overl. 3 september 1972, dr. van Joannes Hendrikus CRIJNS en Maria Johanna DIEDEREN.
 • 13. Goswinus (Guus) ERENS, geb. Wijnandsrade 11 januari 1897, overl. Heerlen 2 maart 1975, ongehuwd.
 • 14. Felix Joseph ERENS, geb. Wijnandsrade 6 oktober 1898, molenaar, overl. Heerlen 1 maart 1982, tr. Oirsbeek 24 april 1931 Maria Hubertina Antonia NOTTEN, geb. Slenaken 2 oktober 1903.
 • 15. Antonia Hubertina ERENS, geb. Wijnandsrade 16 juli 1900, overl. Wijnandsrade 12 februari 1960, tr. Wijnandsrade 19 november 1920 Johannes Wilhelmus BRULS, geb. Wijnandsrade 25 december 1889, zn. van Wilhelmus BRULS en Josephina GERARDS.


VII.17 Jacobus ERENS, geb. Wijnandsrade 20 oktober 1854, radmaker, overl. Wijnandsrade 6 mei 1931, tr. (1) Klimmen 21 april 1881 Maria Hubertina HABETS, geb. Klimmen 19 april 1856, overl. Wijnandsrade 10 september 1892, dr. van Peter HABETS en Maria Elisabeth RAEMAKERS, tr. (2) Wijnandsrade 4 oktober 1893 Anna Barbara VLIEGEN, geb. Voerendaal 4 oktober 1860.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth ERENS, geb. Wijnandsrade 24 juni 1882, tr. Hoensbroek 31 maart 1913 Jan Willem FRANSSEN.
 • 2. Maria Mechtilda Philomena ERENS, geb. Wijnandsrade 23 december 1883, tr. Nuth 22 april 1909 Pieter Hubert SLANGEN, geb. Beek 13 april 1879, zn. van Jan Renier SLANGEN en Maria Hubertina MEVIS.
 • 3. Johannes Wilhelmus ERENS, geb. Wijnandsrade 14 april 1886, overl. Nuth 21 april 1968.
 • 4. Johannes Jacobus Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 2 juni 1887, overl. Wijnandsrade 19 februari 1890.
 • 5. Anna Maria Sibilla ERENS, geb. Wijnandsrade 17 februari 1889, tr. Wijnandsrade 24 oktober 1913 Antoon Hubert EUSSEN, geb. Voerendaal 28 oktober 1884, mijnwerker.
 • 6 Johannes Jacobus Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 2 december 1890, overl. Wijnandsrade 30 mei 1969, tr. Heerlen 7 mei 1914 Hubertina Jozefina COENEN.
 • 7. Maria Catharina ERENS, geb. Wijnandsrade 10 september 1892, overl. Wijnandsrade 20 september 1892.

Uit het tweede huwelijk:

 • 8. Johannes Wilhelmus ERENS, geb. Wijnandsrade 14 juli 1894, timmerman, overl. Wijnandsrade 3 oktober 1951, tr. Houthem 2 juni 1922 Anna Maria KUSTERS, geb. Schin op Geul 20 januari 1900, overl. Wijnandsrade 19 november 1974.
 • 9. Maria Agnes ERENS, geb. Wijnandsrade 5 oktober 1895, tr. Wijnandsrade 20 juni 1921 Johannes Leonardus BRULS.
 • 10. Johannes Hendrikus ERENS, geb. Wijnandsrade 4 maart 1897, overl. Wijnandsrade 11 september 1898.
 • 11. Hubertus Josephus ERENS, geb. Wijnandsrade 26 augustus 1898, overl. Wijnandsrade 26 september 1907.
 • 12. Johannes Mathijs ERENS, geb. Wijnandsrade 15 maart 1901, timmerman, tr. Wijnandsrade 14 oktober 1930 Anna Maria Hubertina BEMELMANS, geb. Wijnandsrade 12 april 1903.
 • 13. Johannes Hendrikus ERENS, geb. Wijnandsrade 13 oktober 1902.


VII.21 Joannes Jacobus Hubertus ERENS, geb. Wijnandsrade 12 februari 1861, klompenmaker, tr. Wijnandsrade 13 december 1908, tr. Wijnandsrade 23 mei 1902 Maria Philomena RITZEN, geb. Wijnandsrade 5 oktober 1866, overl. Heerlen 4 maart 1926.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Frans Joseph ERENS, geb. Wijnandsrade 7 december 1904.


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 2390: Op 4 december 1708 verschijnt hij nog voor het gerecht; op 19 februari 1709 treden zijn erfgenamen op
 2. HCL-01.075 LvO 2281, 165v
 3. HCL-01.075 LvO 2282, 23v
 4. HCL-01.075 LvO 2390, 149v e.v. diverse genachtingen tussen 27 september 1707 en 29 april 1709
 5. HCL-01.075 LvO 2391, genachting van 28 november 1718
 6. HCL-01.075 LvO 2391, genachtingen vanaf 7 december 1728
 7. HCL-01.075 LvO 2425
 8. vader was overleden voor haar geboorte
 9. HCL-14.D006 Archief Kloosterrade 1627, 32
 10. HCL-01.075 LvO 2424
 11. HCL-Abdij Kloosterrade 1627, 102
 12. HCL-01.075 LvO 2293, 3
 13. HCL-01.075 LvO 2424
 14. HCL-01.075 LvO 2391
 15. HCL-01.075 LvO 2430
 16. HCL-01.075 LvO 2283, 99r
 17. HCL-Kloosterrade 1629, 18
 18. HCL-Kloosterrade 1629, 27
 19. HCL-Kloosterrade 1629, 42
 20. HCL-01.075 LvO 2425
 21. HCL-01.075 LvO 2424
 22. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 7; In de inventaris staat ten onrechte dat het de pachtakte van Otto Ecken betreft
 23. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 165, genachting 15 september 1734
 24. HCL-09.001 Notariële Archieven 3797 Looijmans Schinnen
 25. HCL-01.075 LvO 7944 (77) processtukken Stevens vs Erens
 26. Rijckheyt-002 LvO 1674, 171-176
 27. Rijckheyt-Notariële Archieven 58, 36
 28. HCL-Notariële Archieven 2144 Ruijters Maastricht; HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 171, losse akte 65
 29. HCL 7836
 30. HCL-Notarieel Archief 2258 Hupkens Maastricht
 31. Rijckheyt-002 LvO 1677, 135
 32. HCL-Frans Archief 1053 Wijnandsrade
 33. Rijckheyt-Notarieel Archief L. Willems Hoensbroek 1816, 24
 34. HCL-Notarieel Archief Kerckhoffs Schinnen 1822, 1180
 35. HCL-Notarieel Archief Kerckhoffs Schinnen 1834, 2668
 36. HCL-Memories van Successie Wijnandsrade 1867
 37. Rijckheyt-Notarieel Archief Cremers Hoensbroek 1866, 20
 38. Rijckheyt-Notarieel Archief Cremers Hoensbroek 1866, 21
 39. Rijckheyt-Notarieel Archief Cremers Hoensbroek 1868, 59
 40. Rijckheyt-Notarieel Archief Beckers Hoensbroek 1909, 1968/35
 41. Bevolkingsregister Nieuwenhagen 1880-1920, blad 142 letter E
 42. Rijckheyt-Notarieel Archief Beckers Hoensbroek 1909, 1948/15

Medewerkers

Harry Luijten: eerste versie op 5 februari 2024