Gubbels

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

De familienaam Gubbels is een patroniem afgeleid van de roepnaam Gubbel. Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Gubbels 1.262 keer voor, waarvan 838 maal in Limburg. De telefoongids van 1993 telde 895 abonnees met de naam Gubbels, met de nadruk op Limburg.

De voornaam Gubbel of Gobbel is al vroeg aanwijsbaar in Limburg, bijvoorbeeld in de Beeselse pondschatting van 1369. In sommige akten komen we de voluit geschreven naam tegen: Gobbelinus (Roermond, 1381) of Gobelinus (Swalmen, 1638). Een verkleinvorm of vleivorm is er ook: Gobbelke (Roermond, 1449). In Roermond vinden we in het midden van de 15e eeuw ook een variant van de achternaam Gubbels: Heynrick Gobbelijn (1467). Pas veel later zal de voornaam Gobbel geassocieerd worden met de Latijnse naam Gabriel.

De eerste gegevens zijn over het algemeen fragmentarisch. Zoals bijna altijd, is de familie Gubbels niet alleen interessant voor mensen die deze achternaam dragen, maar ook voor onderzoekers die deze naam in hun kwartierstaat hebben.

Beesel

In 1358 is Gubbel van den Scheide schepen te Beesel. Hier zien we in 1398 en 1412 nog hoe de achternaam (precies 'volgens het boekje') wordt gevormd, als Heinken Gobbelsson (in 1398 gehuwd met Katherijn Hennen) of Gubbelsson wordt vermeld als leenman van Zeger van Kessel. De naam duikt pas weer op in een cijnsregister uit het midden van de 16e eeuw waarin kennelijk wordt verwezen naar de eerdergenoemde Heincken Gubbelszoon.

Een Peter Gobbelszoon is in 1425 pastoor te Beesel. In dezelfde akte worden ook zijn broers en zussen genoemd: Gubbel, Tyes, Sybken, Jeniken en Lenard, broers, plus zwager Kirstken Strick gehuwd met zus Lysbeth. Volgens een andere akte uit 1425 zou het kunnen gaan om landerijen afkomstig van Gobbel Grouwels, Growels of Gruwels. In akte uit 1427 en 1438 is sprake van Gobbelsgoed of Gubbelsgoed, gelegen te Rijkel. Uit een andere akte uit 1428 blijkt dat Gobbel senior een broer is van Peter van der Maesen, priester en profesbroeder van het klooster Maria Weide te Venlo. In 1430 wordt Gobbel van Byesel vermeld als eigenaar van een huis in de Swalmerstraat te Roermond. Het lijkt erop dat uit al deze vermeldingen geen blijvende achternaam Gubbels ontstaat.

In een Beeselse lijst van huizen die grevenrecht moesten betalen van jeder huiss dair vuyr und liecht uytgait zien we Geridt Gobbels erff. Volgens een akte van 1559 is Gerrit Gobbels gehuwd met een dochter van Gerit Roevers. In 1587 wordt Gerit Gubbels vermeld als laat van een laathof in Beesel. De erfgenamen van Gerart Gubbels verkopen in 1630 land. Na naasting wordt Ercken van Hoesten als bloedverwant echter de nieuwe eigenaar.

In 1608 wordt Hendrik Gubbels uit Beesel aangesteld tot koster te Kessel. In 1630 verkopen een Heinderich Gubbels en zijn vrouw Jacoba een moeshof in Beesel. Of het om dezelfde persoon gaat, is niet bekend.

In 1635 is een Johan Gubbels landeigenaar te Beesel. Zijn weduwe Stijncken betaalt in 1651 een tijnshoen aan het huis Nieuwenbroeck. Deze kip wordt in 1654 afgedragen door Jan Gubbels en in 1655 door Peter Hendericks soon in gen Raetgen.

In 1672 verkopen de erfgenamen van wijlen Gerit Gubbels en Neulken Hors bij openbare verkoop de nalatenschap, waaronder huis en koolhof en een stuk land in de Stege (te Rijkel) gelegen.

In 1676 verkopen Jan Gubbels, Rombout Deckers en Lisbet Gubbels een huis met moeshof en akkerland, aan het Bussereyndt gelegen. Een jaar later verkopen Jan Gubbels en zijn vrouw Merrije Engels eveneens land bij Bussereind.

In 1701 is het huis van Peeter Gubbels verlaten ten gevolge van de Spaanse Successie-oorlog.

Swalmen

Jacob Gubbels is in 1623 schepen te Swalmen; in 1626 wordt zijn naam geschreven als Gobbels en Gobbelts. Hij is gehuwd met Elisabeth Lindemans alias op den Berg. Ze kopen in 1644 een huis op de Leuker. In 1653 doet Lisbeth op den Bergh, weduwe van Jacob Gubbels, afstand van haar vruchtgebruiksrechten op 1 morgen land op de Luecker gelegen. Deze morgen wordt met toestemming van al haar kinderen verkocht ten behoeve van de betaling van schulden van haar dochter Angenes tijdens haar huwelijk met wijlen haar vorige man Peeter Baerlagh. Ruth van Valckenburch en Evert Peeters verzoeken het gerecht toestemming te geven voor deze verkoop. In deze zelfde periode (z.d.) wijst Lisbeth op den Bergh aan Evert Peeters 2 morgen land aan op de Luijcker gelegen. Evert zal dit land moeten delen met Peeter Gubbels, met recht van toegang ('soo dat den eenen den anderen can wegen'). Lisbeth behoudt gedurende de rest van haar leven het vruchtgebruik.

Mogelijk is Jacob de vader van Johan Gubbels, in 1628 nog ongehuwd. In 1648 worden Wernardt van Epzendorp en Evert Peeters beëdigd als voogden van Peeter, het nagelaten kind van wijlen Jan Gubbels en Metgen Ruitzen, om alle goederen van wijlen diens vader te 'dirigieren' en hiervan behoorlijke aantekeningen van inventaris, rekening en bewijzen te overleggen. Peter Gubbels alias op den Berch trouwt in 1656 met Henrica van de Winkelmeulen, waarvan een zoon Johan en dochter Agnes. Deze Agnes trouwt rond 1692 met Henricus Wuts. Zoon Johan heeft in 1703 een buitenechtelijke zoon Jacobus, die met drie huwelijken (en opnieuw een buitenchtelijke zoon) ook weer zorgt voor nakomelingen.

Jacob en Elsabeth hebben in ieder geval een dochter Agnes. Zij trouwt in 1639 met Petrus Berlach en verhuist naar Roermond. In 1651 hertrouwt Agnes met Simon Jaspers. In 1659 verkopen Evert Peeters en Ruth van Valckenburgh, als voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Peeter Gemmerla en Angenees Gubbels, gewezen echtelieden, land in het Voorvelt gelegen aan gerechtsbode Albert Meuter en zijn vrouw Geertien Heijnen. Lisbet op den Bergh, 'bestemoeder', heeft afstand gedaan van haar vruchtgebruiksrechten van dit land. De verkoop wordt door de schepenbank toegestaan vanwege 'de groote aermoede waerinne de moeder van de voorss. onmundige is geraeckt om mette meerreste om te timmeren haere schuer dat sij in de selve can woonen'.

Margaretha Gubbels, een andere docher van Jacob en Elisabeth, trouwt in 1641 als Margareta op te Berch met weduwnaar Everardus Peters. Margaretha Gubbels en haar kinderen Heijlken en Jacob verkopen op 15-4-1687 land te Swalmen.

In 1629 koopt Willemken Gubbels een lege huisplaats in Middelhoven. Willemken verkoopt de huisplaats in 1631 aan Kersten den Schmeet en Thrincken Krompfoetz. In 1637 trouwt Willem Gubbels, bijgenaamd 'Laam Willemken te Middelhoven' met Gertrudis van Gratum. Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend. Gertrudis overlijdt in juli 1669, haar man enkele maanden later.
In 1641 blijkt een andere Wullem Gubbels gehuwd met een Trincken. Mogelijk is het deze Willemken Gubbels die in 1668 wordt begraven.

Derick Gubbels wordt in 1628 genoemd als landeigenaar in Swalmen. Derick verkoopt in 1630 met toestemming van zijn vrouw Mercken land te Swalmen-Heide. Theodorus Gubbels van Swamen is in 1638 doopgetuige te Roermond.

In 1638 trouwt Henricus Gubbels met Mechtildis van Schaerbroeck. Voor het huwelijk wordt een huwelijksdispensatie gegeven wegens bloedverwantschap. Uit dit huwelijk worden tenminste zeven kinderen geboren. Hendrik overlijdt in 1668. Zoon Jan Gubbels trouwt in 1669 met Agnes Peters alias in gen Diep.

In Swalmen zien we nog in het midden van de 17e eeuw hoe de naam Gubbels als patroniem wordt gebruikt. In 1661 trouwt Joannes Gubbels met Margaretha Laeren. Jan blijkt een zoon van Gubbel Lenis op de Hei en hun kinderen worden gedoopt onder de namen Gubbels en Lenis. In 1669 verkopen Jan en zijn zwager Dierck Loeren een huis op de Hei.