Van Cruchten

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familie Van Cruchten (ook Van Crugten) is een uit de middeleeuwen stammende regentenfamilie uit Roermond, die ook rondom deze stad woonachig was.

Daarnaast zijn er enkele gelijknamige families die zich te Roermond vestigden. Zie ook artikel Cruchten, van.


Genealogie regentenfamilie

Deze familie voerde als wapen in een zwart schild, drie gouden rechterschuinbalken. Dekkleden: Goud en zwart. Helmteken: Op een gekroonde helm een drakenkop en gebalkte hals.


Generatie 1

I. Lambrecht van Cruchten lid der O.L.Vrouwe Broederschap Op Ter Poorten, leenman van Willem van Vlodrop in 15 juli 1458. Hij komt voor in de lijst de peijburgemeesters die niet vermeld zijn onder de schepenen en raadsverwanten 1454 en 1459. Mogelijk worden hier vader en gelijknamige zoon genoemd. Lambrecht van Crugten, getuige bij een huwelijk, 1451. Lambrecht van Kruchten, Laat te Leeuwen en burgemeester van Roermond, 1454.

Uit dit huwelijk:

 1. Dederick van Cruchten volgt II.


Generatie 2

II. Dederick van Cruchten overleden vóór 30 januari 1533, lid van de O.L. Vrouwe Broederschap “Op Ter Poorten”, trouwde met Catharina (Hillen?). Derik van Cruchten was scholtis van Roermond vanaf 5 oktober 1473. Hertog Arnold van Gelre stelt hem aan tot scholt (schout, richter), belovende hem van die bediening niet te ontzetten, eer hij hem de pandpenning van 800 Franse Schilden en 23 Rijnse gulden terug betaald heeft. De hertog stelt hem aan op 31 augustus 1472 en in oktober 1473 wordt hij bevestigd in zijn ambt, waarbij Derik zegt de bediening getrouw waar te nemen. Dirk vernieuwt de eed in 1474 van een goed gelegen in het kerspel van Echt, groot 34 bunders, waarvan hij het grootste gedeelte bezit. Dirk koopt 18 maart 1482 de aanwas van de Maas, onder Maasbracht. In 1484 een Jud. Dederick Hillen, Compar. Kathryne ux. Dederick van Kruchten vend alsulcke 4 bescheiden enkele Rynsche gl. Thyns die Derick v. K. vurs. feeft ouch mit geloift voir syne ande bruederen en susteren aen sonen van Breempt der Beecker en Juffen v. Geylekercken uxor datum seda Sa. Port francisci. Deric van Kruchten heeft huis aan de Swalmerstraat te Roermond 1488, 1491 en 1489 land buiten de Moirkenpoort in de Gruenstraite. [G.A.R., Res Gestae I, II, III]. Hij zegelt reeds met de drie rechterschuinbalken.

Uit dit huwelijk:

 1. Dederick van Cruchten volgt IIIa.
 2. Mathias van Cruchten volgt IIIb.
 3. Hendrik van Cruchten schepen Roermond 1499, 1500.


Generatie 3

IIIa. Dederick van Cruchten (ook Diederick en Derik) geboren 1472, overleden in 1548, trouwde met Mechtildis van Lom, dochter van Johan van Lom (de Oude), die burgemeester en schepen te Roermond was en Margaretha van Vernich of Verningen. Dederick was lid van de O.L. Vrouwe Broederschap “Op Ter Poorten”. Derik was groot-grondbezitter. Zo erft hij van zijn vader “een goet geheeten die Molengrynt in den Ampt Monfoort”. Mechtildis van Lom bracht “De Roode Beek” aan hem ten huwelijk. Hij was scholtis te Roermond. Johan van Cruchten, schout, Lambrecht van Cruchten, Gertruydt van Cruchten en de kinderen van wijlen hun broer Dederich van Cruchten staan op 9 januari 1599 de buurman nieuwbouw toe. Lambrecht en Gertruydt van Cruchten verkopen 21 augustus 1555 de plaats met halve kelder onder het erf van Elisabeth van Cruchtente, zijnde het voorste gedeelte aan de Markt met een keldergat.

Uit dit huwelijk:

 1. Dederick vn Cruchten volgt IVa.
 2. Arnold (Aert) Johannes (Jan) van Cruchten volgt IVb.
 3. Lambrecht van Cruchten volgt IVc.
 4. Gerard van Cruchten volgt IVd.
 5. Maria van Cruchten.
 6. Geertruidt van Cruchten genoemd in 1551, 1552 en overleden circa. 1592-1602, trouwde met Johan Vinck (Vynck), schepen van Roermond 1568-1577, vereed 04-11-1568, regeerend burgemeester 1573, overleden circa 1579. Op 22 oktober 1561 vekocht Guert Hoeufft, met toestemming zijner echtgenote een plaats van een schuur met zijne gerechtigheden, gelegen “up der Laer” aan Johan Vynk en Gertruyd van Cruchten zijne echtgenote. Op 11 oktober 1579 verkocht Joffer Gertruyd van Cruchten 13½ daalder aan en op 4 morgen aarland met zijne gerechtigheden, gelegen buiten de Muerkensport aan Heer Willem Squaden en Gerith van Asselt, als voogden van Henrich van Walraven van Nehr, onmondige kinderen van Mr. Daniëls van Nehr zaliger, tot behoef derselver kinderen. Op 20 februari 1581 verkocht Joffer Gertrudt van Cruchten, weduwe Johan Vinck zaliger een jaarrente van 4 gulden en 3½ stuiver brabants aan en op 7 morgen lands met zijne gerechtigheden gelegen bij den windmolen van den voogd van Roermond, aan Broeder Matthaeus Craen, pater of rector van het klooster de Godsweerd, ten behoeve van genoemd convent. Op den 25 augustus 1582 verklaarde zij jaarlijks verschuldigd te zijn aan Heer Nicolaas Janssoon de Bruyn een rente van 6 gulden brabants op ongeveer 6 morgen aarland met zijne gerechtigheden buiten de Muerkenspoort bij den windmolen van den voogd tusschen de erven of kamps der gebroeders Johan en Lambert van Cruchten ter eenre en Henrich van Hushoven ter andere zijden. Op 27 april 1602 deelden de kinderen van Lambert van Cruchten de erfgoederen hunner tante Gertrudis van Cruchten, waarvan hun een derde deel bij magscheid van 23 Juni 1592 met de kinderen van Dederich en Johan van Cruchten was aangevallen.

IIIb. Mathias van Cruchten (ook Mathys, Thys) overleden vóór 16 januari 1551, trouwde met Catharina (Cathryn) N.N.. Zij was toen reeds gehuwd met Jaspar Heese (of Heere). Catharina, weduwe Mathias of Thys van Cruchten droeg 16 januari 1551 al haar recht en gerechtigheden aan alle hare erven en goederen, in den gericht van Roermond gelegen over aan haar kinderen en onmondig kleinkind, door haar zoon Heynrich nagelaten, volgens een verdrag met haar tegenwoordigen man Jaspar Heren gemaakt.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendrik (Heynrich) van Cruchten overleden vóór 1551, liet onmondige kinderen na. (trouwde met Adriana van Dursdaill ?).
 2. Elisabeth (Elysabeth) van Cruchten trouwde met Geryth van Pruymere(n) (Gerrit van Pruijmeren), beiden genoemd 1551.
 3. Adriaen (Ariaan) van Cruchten genoemd 1551, draagt over aan Geraerd van Prumeren en zijn echtgenote Elysabeth zijn zwager en zuster, al zijn goederen. Geraerd verklaart dat Adriaen naar vreemde landen zal vertrekken en bij terugkeer de goederen weer terugkrijgt.
 4. Ceciliana van Cruchten (ook C(a)ecilia van Kruchten), genoemd 1551, overleden vóór 12 februari 1552.


Generatie 4

IVa. Dederick van Cruchten (Dirk, Dederich), overleden vóór 12 februari 1552, scholtis van Roermond, huwde Margaretha van Dursdael, dochter van Raboth van Duersdael en Margaretha van Wachtendonck. Dirk erft 1548 “De Roode Beek”. Dederich van Cruchten en Elisabeth van Dursdaill kochten 9 juni 1548 huis in de Molensteeg. Op 12 februari 1552 verkocht Christoffel van Dursdael, met toestemming van zijn echtgenote Anna van Nederhaven, de helft van een huis met zijn gerechtigheden, gelegen “Op ten Driess” aan de erfgenamen van Dederich van Cruchten zaliger, die reeds de andere helft ervan in eigendom hadden, aan Dederich van Cruchten en Geertrude van Cruchten, diens zuster, t.b.v. hun beiden en t.b.v. Jan, Rabeth, Katherine, Anne en Mettele, hun broers en zusters.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan van Cruchten overleden vóór 9 augustus 1547, trouwde met Maria Heijster, dochter van Johan, voogd van Sittard en Catharina van Huckelhoven; schepen van Roermond 1552-1556, Peyburgemeester 1548. Jan (Johan) betaald 1579 belasting: 20 goltgl. noch 4 goltgl. noch van Vuirken renthe 8 goltgl. maekt 74 g. 12 st. Curr. daer betaelt: 5695 st.
 2. Raboth van Cruchten (ook Rabeth) volgt Va.
 3. Katharina van Cruchten overleden vóór 9 augustus 1547, trouwde met Jacobus van Cronenborgh.
 4. Anna van Cruchten genoemd 1593, overleden voor 29 november 1624, trouwde met Adam van Olmussen, genaamd Mülstro(h) tot Millich, jongste zoon van Hendrik en Elisabeth van Bee(c)k, genaamd Krickenbeek. Zij was weduwe 13 mei 1617 en verkocht toen een huis gelegen “opten Dries” aan haar neef Arnold Hoeufft, zoon van Diederick. Zij bezat de hoeve of hof de Roobeek of Roode Beeck onder Wellerlooi, die zij als weduwe aan haar neef Arnold Hoeufft verkocht, die 13 Juni 1617 daarmee werd beleend. In de beleningsakte wordt zij genoemd: Anna van Kruchten, Wittib von Mulstro zu Millich, terwijl zij zelf ondertekende Anna van Cruchten, vroue van Mulstroe.
 5. Mechtildis van Cruchten (ook Mettele).

Daarnaast de erkende natuurlijke kinderen:

 1. Dederick van Cruchten volgt Vb.
 2. Gertrudis van Cruchten (Geertruid van Kruchten), geboren 1530, overleden Roermond 29 november 1624, genoemd als weduwe van Derk Hoeufft in 1579, 1589, trouwde met Dederick Hoefft (Jhr. Dirk Hoeufft), zoon van Dirk en Catharina Vercken (of: zv. Johan en Maria Thielen?), overleden 10 september 1596.

IVb. Arnold (Aert) Johannes (Jan) van Cruchten, overleden 22 of 23 februari 1587, trouwde met Rijcka van Leeuwen (Lewen, Leuven, Lövenich), dochter van Godfried van Leeuwen en Elisabeth van Ruremunde. Via dit huwelijk werd Jan van Cruchten eigenaar van hoeve De Zang, gelegen in de buurtschap Leeuwen onder Beesel. Jan was schepen van Venlo 30-01-1533, 1536 tot 1538. In 1537 en 1543 was Jan regerend burgemeester van Venlo. Op 14 november 1537 tekende hij namens de stad Venlo het verbond der steden. Hij geeft als burgemeester de stad Venlo over na 7 september 1543 aan keizer Karel V (Tractaat van Venlo). Dirk van Cruchten draagt het (verpande) schoutambt van Roermond over aan zijn broer Johan van Cruchten, die beëdigd wordt op 16 april 1548 door het Hof van Gelderland. Hij was burgemeester Roermond in 1567 en 1573. Op 5 maart 1552: Johan van Cruchten, de schout, en Lambrecht (van Cruchten), diens broer, wegens de som die Garet van Stralen had geleend aan diens broer wijlen Dederich van Cruchten. Het hof van Gelre schrijft 1 maart 1553 aan Johan van Cruchten, schout te Roermond, te willen tegengaan dat zijn broer Lambert van Cruchten zich onttrekt van de verplichting als burgemeester van Roermond na daartoe gekozen te zijn. In 1579 betaalt hij belasting: 15 goltgl., maekt 34 gl. st. Curr. betaelt: 34 gl. 10 st. Bij zijn aftreden in 1584 kreeg hij als ‘vastenspise’ jaarlijks een ton haring. Op 11 februari 1584 verkochten Johan van Cruchten, scholtis en Jouffer Gertruidt van Cruchten, mede voor hun afwezende broeder en zuster een plaatsje met zijne gerechtigheden, “gelegen op ten oirth und den hoeck van den Camiell rechts tegens Jacob op ten Caniells des brouwers huijs over” aan zuster Gertruydt Hoven procuratrice van het klooster Mariawee en tot behoef van genoemd convent. Johan van Cruchten, schout van Roermond en Rycke van Lewen, echtelieden kopen 16-18 februari 1551 een huis (op de Steenweg) te Roermond.

Uit dit huwelijk:

 1. Godfridus van Cruchten (ook Goddart), volgt Vc.
 2. Matthias van Cruchten jong gestorven; 29 april 1552: Johan van Cruchten en Tijss (van Cruchten), gebroeders, kinderen van (Johan van Cruchten, de) schout van Roermond 2 1/2 hornsgld jaarrente ut in litera 27-7-1546.
 3. Joannes van Cruchten (ook Tijss) jong gestorven.
 4. Mechtildis van Cruchten overleden vóór 12 februari 1552, huwde volgens contract te Roermond 10 februari 1568 met Jan Boegell (Buegell), schepen van Roermond sedert 28 augustus 1591, regerend burgemeester 1595, 1600, 1607, 1613, 1620, raadsverwant 01-02-1591. Hij overleed september 1620. Zijn naam komt vanaf circa 1595 voor in schattingslijsten van [[Beesel], vermoedelijk wegens zijn aandeel in hoeve De Zang aldaar. Op 1 februari 1607 wordt hij genoemd als Jor. Joh. van Buegel, zoon van Jan Boegell en Mechtildis van der Weide van de Wijer.

IVc. Lambrecht van Cruchten (ook Lambert) overleden Roermond september 1581, schepen van 1558-1591, burgemeester 1560, 1565 en 1570, peyburgemeester 1553, schepen sedert november 1558-1581; trouwde Venlo 26 januari 1553 (huwelijkscontract 15 december 1552) met Maria van Hushoven van den Weyer, zij leefde nog in 1595, dochter van Johan van Hushoven van den Weyer en Gebel van Hushaven. Lambert erft 5 maart 1550 “die Molengrynt”. Woonde 1558 in de Hegstraat. 12 september 1540, "toe Ruermundt gescheit" Jonker Johan van Rossem, heer te Bruchuissen en Neijvelt etc., oorkondt dat voor hem als leenheer Lambert van Echruchten (Cruchten) heeft verzocht om te worden beleend met de gehele korentiende van Zwolgen zoals Derick van Zuchtelen deze bezeten heeft volgens inhoud van zijn leenregister. Lambert is hiermee beleend, heeft de eed en hulde afgelegd en het heergewaad van het pondige leen, te weten 15 overlandse gouden rijnse gulden, betaald (archief kasteel Broekhuizen).

Uit dit huwelijk:

 1. Henrick van Cruchten had vermoedelijk drie dochters; een Hendrik van Cruchten bezit in 1612 Grooten Hof (nu: Einderhof) te Rijkel onder Beesel.
 2. Maria van Cruchten trouwde met Jhr. Arnold van Horpusch, schepenmeester, schepen en raadsburgemeester.
 3. Mettelen van Cruchten (ook Mechteld, Mechtildis) trouwde met Johan van Oeyen (of Cocx?), rentmeester van Venlo, zoon van Willem van Oeyen en Agnes van Roesteren. In 1618 schonk hij met zijn echtgenote 27 gulden voor een glas in het klooster Frans Cedrou te Venlo.
 4. Catharina van Cruchten trouwde vermoedelijk met Arnold van Dursdael.

IVd. Gerard van Cruchten trouwde met Agnes of Agatha Scheres, dochter van Heynrich Scheres/Schrerers en Marie. Kopen 20 februari 1549 een huis aan de Swalmerstraat. Op 6 maart 1550 verkocht Gerrairt van Cruchten met toestemming van zijn echtgenote op zijn huis gelegen op de Swalmerstraat tussen de erven van Jacob Coen en Jacob van Aecken een rente van 5 gulden Geldersche Rijder aan Godert van Wessem en zijn echtgenote Margaretha van Itter en aan Christoffel van Wessem en Catharina Cremer, diens vrouw ieder voor de helft. In 15 januari 1558 hebben ene Willem van Cruchten en ene Agnes een proces om een huis aan de H. Geist, tussen Jan Schroers en Jacob van Bleewyok. Jonker Gerard van Cruchten wordt genoemd in 1593.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Cruchten overleden 1575, kanunnik van de H. Geest te Roermond 1554-1575. Op 28 oktober 1554 droeg “Here Johan van Cruchten Canonick der Collegiaten Kyrchen in den Heiligen Geist” over “alle alsulcken synen gedeils ind gerechticheyt als ym van gereyden ind erffschappen annersteyrven is van Heynen Schereres ind Marien uxoris alde vader ind moeder zaliger gedachtenyss” aan Derich van Wessem en Ursula van Cruchten, echtelieden, zijn schoonmoeder en zuster. Genoemd 1569, zijn dienstmeid is zijn erfgenaam. Transporteert 11 november 1574 al zijn gereede en ongereede goederen aan zijn dienstmaagd Odilia Maendtz ten behoeve van zijn 7 kinderen, die hij bij haar gewonnen had. In 1554 gaf hij zijn deel van de erfenis van zijn opa Hein Scheres aan zijn zus en zwager, wat er op zou duiden dat zijn ouders reeds overleden zijn.
 2. Ursula van Cruchten trouwde met Derick van Wessem ook genaamd Dierich van Kercken, zoon van Johan van Wessem en Maria Thielen. Beide genoemd 1554, 1555. In een niet volledig afgeschreven akte van 6 oktober 1557 komen voor Diederich van Cruchten x Lysbett van Baer en Dederich van Wessem x Ursula van Cruchten. In een overdracht van 28 februari 1570 komt voor Elisabeth van Bair, nagelaten weduwe van Dederich van Cruchten naturlich (natuurlijke of onechte zoon) zeliger, die een rente van 30 gulden brabants en 11 rijder, gevestigd op de huizen van Johan Stocx zaliger in de Swalmerstraat, alsmede een jaarrente van 11 rijder gulden, op het huis van Gerard Stricken, voorheen toebehoorende aan Johan van Verssen, gelegen bij het Minderbroedersklooster, overdroeg aan Dederich van Wessem en zijne echtgenoote Ursula van Cruchten, onder voorbehoud, dat zij jaarlijks de helft ervan zouden uitbetalen aan “Heer Johan van Cruchten, Cannonick in den Heiligen Geist”.

Natuurlijk kind:

 1. Dederick van Cruchten (ook Derk of Theodoor) genoemd in 1552, overleden vóór 1555, natuurlijke zoon van Gerard van Cruchten en Agnes of Agatha Scherers; hij was gehuwd met Elisabeth Cremer, dochter van Mr. Gerard Cremer, regerend burgemeester Roermond 1528, en Catharina Roerders. Elisabeth Cremer werd ook in acten Van Baer genoemd. Hij was ook bezitter van vijf maalder rogge op goed Ingendaal (=In gen dael?) onder St.-Odiliënberg. Vernieuwt 8 juli 1544 de eed op het goed de Molengriend. Koopt 8 augustus 1544 met zijn vrouw Elisabeth een erfcijns op het goed Ingendaell onder St. Odiliënberg. De verkoop hiervan geschiedde opdat de kerk in deze roerige tijden in het bezit zou blijven van haar kostbaarheden. In 1548 is een Elisabeth van Baer de echtgenote van Dirick van Chruchten natürlicher (=bastaardzoon). Deze verkoopt dan met toestemming van zijn echtgenote Lijsbeth een jaarrente, zoals hij in 1554 met haar toestemming een plaats in de Neerstraat te Roermond verkoopt. Hij leeft nog op 30 oktober 1556. In 1557 geeft dan Elizabeth van Baer weduwe van Dederich van Chruchten basterd een volmacht aan Dederich van Wessem. (Elisabeth is waarschijnlijk een der oudste kinderen geweest, immers in 1548 is zij reeds gehuwd, wanneer zij identiek is aan de dochter van Goyart van Baer, schout te Horn). Johan Kaell 8 januari 1554 gemachtigd in alle zaken voor het gerecht Roermond, tot wederroepens, door Elizabeth, weduwe Derich van Cruchten. Op 13 maart 1563 verkoop Dierich van Kercken (alias van Wessem, en zijn vrouw Ursule, mede namens Elisabeth van Baer sijnre moene (tante) en met toestemming van Dierick en Johan van Chruchten, sijnre swaegers, het 6e deel van een bouwplaats. Op 28 februari 1570 schenkt Elisabeth van Baer weduwe van Dederich van Chruchten natürlicher aan Dederick van Wessem en diens vrouw Ursule een tweetal jaarrenten, onder voorbehoud dat de helft van deze renten getrokken zal worden door heer Johan van Chruchten, kanunnik in de Heilige Geest te Roermond zolang deze leeft, en na diens dood zullen Dederich van Wessem en diens vrouw hiervan ook de renten innen. Op dezelfde dag verkocht dezelfde Elisabeth van Baer weduwe van Dederich van Chruchten natürlicher ook haar helft van een huis in de Lombartstraat (te Roermond, de huidige Jezuïtenstraat) voor een rente van 15 gouden guldens per jaar aan dezelfde Dederich van Wessem en diens vrouw Ursule. Heer Johan van Chruchten (de kanunnik) krijgt onder dezélfde voorwaarden als in de vorige akten gedurende zijn leven het vruchtgebruik. Elisabeth van Baer blijkt als weduwe nog op 11-11-1574 in leven te zijn geweest (zij is overleden waarschijnlijk voor 1577). Folio 275 meldt, dat zij op die datum verklaart in vruchtgebruik te hebben een tweetal jaarrenten, 4 malder rogge erfpacht ten laste van Dyrck van Kercken, te lossen met 75 dalder en nog een rente, 55 gl. op haar eigen huis ten laste van Dyrck van Kercken, nog twee renten, een moeshof buiten de Eselpoort op dye Wierdt en het huis waarin ze woont. Dit alles schenkt zij bij die akte aan Dyrck van Wessem alias Kercken. Zij moet met deze en diens vrouw wel een bijzondere band gehad hebben. Wordt in ieder geval sijnre moene genoemd. Het is niet onmogelijk dat Elisabeth die met Van Cruchten trouwde zelf ook een bastaardkind is geweest van een der Van Baer’s. Of had zij reeds een natuurlijk kind alvorens zij met Dirick van Chruchten trouwde?

Hiervan stamt vermoedelijk de tak te Sint Odiliënberg af (zie hieronder).

Generatie 5

Va. Raboth van Cruchten (ook Robrecht) trouwde met Anna.

Uit dit huwelijk:

 1. Rabot van Cruchten gedoopt 12 juni 1602.

Vb. Dirk van Cruchten (natuurlijke zoon) trouwde met Elisabeth Hoeufft, dochter van Diederik Hoeufft en Catherine Vercken. Dirk ontvangt 27 augustus 1559 een erfenis “De Roode Beek” (Roobeek). Derich van Cruchten, bastaard en Lijsbeth, echtelieden verkopen 1 augustus 1548 twee hornsguldens jaarrente.

Uit dit huwelijk:

 1. Elisabeth van Cruchten trouwde met Johan van Huen(g)en, genaamd Wassenbergh. Zij ontving een erfenis 13 oktober 1641, nl. behuizing van de overleden Arnold Hoeufft, zoon van Dirk en Gertrudis van Cruchten. Wordt vermeld in een overdracht van 9 augustus 1547 en 6 maart 1603.

Vc. Mr. Godfridus van Cruchten (ook Goddart) overleden 7 september 1606, licentiaat in de rechten, schepen van Roermond en deed de eed 12 juni 1571 en blijft dit tot 1606, Ritzburgemeester 1601 en tijdelijk regerend burgemeester 1590, trouwde vermoedelijk 31 juli 1589 met Maria Behr van Laer (Berr van Lear/Lair, de Beer, Beer), dochter van Tilman Bheer (Behr van Lahr) en Elisabeth Royen (Roijen, Rhoe, Rode). 18-06-1592 commissaris voor de nieuwe schrijfkamerbouw.

Uit dit huwelijk is bekend:

 1. Elisabeth van Cruchten overleden 14 september 1609, trouwde met Johannes van Dursdael, overleden 27 oktober 1610, schepen Roermond, zoon van Christoffel van Dursdael tot Ransberg Raebetszoon en Anna van Nederhoven genaamd Lö(e)venich.

Losse fragmenten van eerdere Van Cruchten's

 • Henricus van Cruchten 1234 schepen van Roermond.
 • Joannes van Cruchten schepen Roermond in charter juli 1234 en 1240 als getuige en schepen genoemd en is zelf leenheer.
 • Hermannus van Cruchten getuige bij verkoop mei 1265, schepen te Roermond en genoemd als schepen te Echt.
 • Henricus de Cruchten schepen Roermond 1268, 1278, 1307, 1309 en 1310.
 • Theodoricus van Cruchten met Rutger de Wickerode genoemd wegens de aan hen voltrokken doodstraf door de Drost van Gelre, ter verdediging van het land, 1295-1295.
 • Jan Hendricksoon van Cruchten genoemd anno 1326, richter te Roermond, helt 6 bunre lants in den werde te Rurmund, 1326.
 • Jorys van Krochten lid van de rentschap van den Walt ende Broick tot Echt, ± 1350.
 • Gertrudis van Cruchten vermeld 18 februari 1358.
 • Lambrecht van Cruchten goudsmid 10 april 1376 en gehuwd met Aleijden; verder genoemd in 1388 en 1390.
 • Johan van Kruchten en Sille van Kruchten worden genoemd in een erfeniskwestie, 1459-1487.
 • Hendrik van Cruchten schepen Roermond 1499 en 1500.

Tak Sint Odiliënberg

Familiewapen Van Cruchten uit St. Odiliënberg


Generatie 1

I. Theodorus van Cruchten (ook Dirick/Dirck) wellicht gedoopt Roermond 20 augustus 1598 (en dan zoon van Theodrus van Cruchten en Catharina van Bael), trouwde met Cornelia Lisken en kreeg een natuurlijk kind bij Petronella/Peterken Mylarts.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus van Cruchten gedoopt Sint Odiliënberg 23 november 1629.
 2. Merten van Cruchten gedoopt Sint Odiliënberg 22 mei 1633, trouwde Sint Odiliënberg 8 februari 1653 met Cornelia Lahman.
 3. Theodorus Vijten van Kruchten gedoopt Sint Odiliënberg 1635.

Natuurlijk kind:

 1. This van Cruchten volgt II.


Generatie 2

II. This van Cruchten (ook Matthias van Kruchten) gedoopt Sint Odiliënberg 20 augustus 1636, trouwde (trouwgetuige Henricus van Kruchten) Sint Odiliënberg 30 november 1679 met Sibilla Hendriks/Henricx, begraven Sint Odiliënberg 1 april 1708.

Uit dit huwelijk:

 1. Cornelia van Creuchten trouwde Sint Odiliënberg 1684 met Henricus Timmermans.
 2. Henricus van Crugten volgt III.


Generatie 3

III. Henricus van Crugten gedoopt Sint Odiliëberg 22 juli 1681, trouwde Sint Odiliënberg 7 september 1704 met Gertrudis Jansen, begraven Waldfeucht 8 januari 1755, dochter van Petrus Janssen en Margaretha Cnabben.

Uit dit huwelijk:

 1. Mathias van Creugten gedoopt Sint Odiliënberg 4 juni 1705, begraven Waldfeucht (D) 15 oktober 1747, trouwde Waldfeucht 15 februari 1733 met Helena Heggen, begraven Waldfeucht 12 maart 1763. dochter
 2. Joannes van Creugten gedoopt Sint Odiliënberg 13 mei 1707, begraven Sint Odiliënberg 31 oktober 1749.
 3. Theodorus van Kruchten gedoopt Sint Odiliënberg 8 oktober 1710, overleden 4 april/begraven Sint Odiliënberg 6 april 1789, trouwde Sint Odiliënberg 26 september 1734 met Anna Catharina Anna Wulms, gedoopt 6 juni 1705, overleden Sint Odiliënberg 5 februari 1785, begraven 7 februari, dochter van Petrus Wulms en Anna Nelissen.
 4. Petrus van Cruchten volgt IV.
 5. Melchior van Creughten gedoopt Sint Odiliënberg 11 maart 1714.
 6. Catharina van Creughten gedoopt Sint Odiliënberg 7 januari 1716.
 7. Odilia van Creughten gedoopt Sint Odiliënberg 11 december 1717, begraven Sint Odiliënberg 1723.
 8. Catharina van Chruchten gedoopt Sint Odiliënberg 4 november 1719.
 9. Joanna van Chruchten gedoopt Sint Odiliënberg 26 februari 1722.
 10. Odilia van Chruchten gedoopt Sint Odiliënberg 6 februari 1724.
 11. Maria van Cruchten gedoopt Echt 11 augustus 1726.


Generatie 4

IV. Petrus van Cruchten (ook van Kruchten) gedoopt Sint Odiliënberg 13 april 1712, overleden Sint Odiliënberg 19 maart 1762, trouwde 1. Sint Odiliënberg 28 juli 1733 met Helena Cornelia Gertrudis Janssen, gedoopt Sint Odiliënberg 26 maart 1712, begraven Sint Odiliënberg 31 december 1756, dochter van Gerardus Janssen en Christina Cnips en trouwde 2. Sint Odiliënberg 4 september 1757 met Catharina Heilwegen, gedoopt Sint Odiliënberg 24 december 1715, begraven Thorn 16 april 1787, dochter van Petrus Heilwegen en Cornelia Houben.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Joannes van Cruchten volgt V.
 2. Henricus van Chruchten gedoopt Sint Odiliënberg 25 oktober 1736, begraven Sint Odiliënberg 30 september 1785, trouwde met Maria Catharina Scheffers, overleden Sint Odiliënberg 16 november 1804.
 3. Michael van Kruchten gedoopt Sint Odiliënberg 5 januari 1739, begraven Sint Odiliënberg 5 januari 1739.
 4. Elizabeth van Cruchten gedoopt Sint Odiliënberg 7 februari 1742, begraven Sint Odiliënberg 7 februari 1742.
 5. Michael van Chruchten gedoopt Sint Odiliënberg 15 juni 1743, overleden Sint Odiliënberg 24 januari 1802, trouwde Sint Odiliënberg 1 mei 1766 met Anna Maria Rijnboom, gedoopt Sint Odilënberg 24 augustus 1740, overleden Sint Odiliënberg 26 april 1795, dochter van Wilhelmus Rijnboom en Maria Coenen.
 6. Maria van Chruchten gedoopt Sint Odiliënberg 1748, begraven Grave 12 november 1812, trouwde met Jan Dobbelaar.
 7. Petrus van Krugten (ook van Chruchten) gedoopt Sint Odiliënberg 2 april 1752, overleden Schiedam 17 december 1808, trouwde met Delfhaven 6 mei 1786 met Barbara Slootmaker, geboren Stein, overleden Schiedam 30 mei 1812.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Leonardus van Cruchten gedoopt Sint Odiliënberg 16 januari 1759.


Generatie 5

V.Joannes van Cruchten (ook van Chruchten) gedoopt Sint Odiliënberg 25 oktober 1733, begraven Sint Odiliënberg 20 december 1799, trouwde Melick 13 oktober 1761 met Gertrudis Puts, begraven Sint-Odiliënberg 11 maart 1783.

Uit dit huwelijk:

 1. Henricus van Krugten gedoopt Sint-Odiliënberg 14 februari 1762, overleden Sint Odiliënberg 19 September 1837, trouwde Sint Odiliënberg 9 oktober 1791 met Cornelia Sniet, overleden Sint Odiliënberg 16 september 1830.
 2. Petrus van Cruchten gedoopt Sint-Odiliënberg 11 november 1765, overleden Swalmen 21 januari 1831, trouwde Maasniel 6 juli 1794 met Johanna Joosten, gedoopt Swalmen 22 april 1765, overleden Swalmen 17 September 1830, dochter van Christianus Joosten en Elisabetha Gubbels.
 3. Cornelia van Cruchten gedoopt Sint-Odiliënberg 19 maart 1769, begraven Sint Odiliënberg 28 februari 1770.
 4. Mathias van Cruchten gedoopt Sint-Odiliënberg 11 februari 1771, overleden Maasniel 2 januari 1839, trouwde Maasniel 18 oktober 1807 met Christine Lamers, geboren 1785.
 5. Cornelia van Cruchten gedoopt Sint-Odiliënberg 11 november 1773, overleden Sint Odiliënberg 11 februari 1843, trouwde Sint Odilënberg 16 april 1801 met Hendricus Beckers, gedoopt Sint Odiliënberg 5 juni 1756, overleden Sint Odiliënberg 7 april 1817, zoon van Theodore Beckers en Hendrina Hendrix.
 6. Euletina van Cruchten gedoopt Sint-Odiliënberg 1775, begraven Sint Odiliënberg 11 mei 1783.
 7. Nicolaus van Crugten volgt VI.


Generatie 6

VI. Nicolaas van Crugten (ook Nicolaus/van Cruchten) gedoopt St. Odiliënberg 26 februari 1777, overleden Roermond 7 juli 1840, trouwde St. Odilënberg 25 oktober 1808 met Joanna Maria Rijnboom, gedoopt Posterholt 17 september 1782, overleden Roermond 27 mei 1828, dochter van Joannes Rijnboom en Maria Tegels. Zij woonden o.a. te Beesel en te Roer, op het Roerderhof (nu Hoflaan).

Uit dit huwelijk:

 1. Jean van Crugten volgt VII-1
 2. Pieter Jacob van Crugten volgt VII-2.
 3. Anna Gertrudis van Crugten geboren Beesel 3 augustus 1815, overleden Roermond 10 juli 1862, trouwde met Joseph Geraets.
 4. Maria van Crugten geboren Beesel, trouwde Roermond 23 augustus 1845 met Pieter Kessels, geboren Swalmen 6 april 1820, zoon van Mathijs Kessels en Anna Catharina Simons.
 5. Mathias van Crugten geboren Beesel 28 maart 1818, overleden Beesel 3 september 1818.
 6. Anna Marie van Crugten geboren Beesel 19 november 1819.
 7. Johannes Joseph van Crugten geboren Beesel 2 januari 1823, overleden Roermond 28 juli 1896, ongehuwd.


Generatie 7

VII-1. Jean van Crugten (ook Joannes) geboren Sint Odiliënberg 9 augustus 1809, overleden Roermond 24 september 1872, akkerman, trouwde met Anna Gertrudis Schrijnewerckers, geboren Swalmen 23 februari 1823, overleden Tilburg 9 november 1885, dochter van Hubertus Schrijnewerckers en Anna Maria Kerckhofs. Zij woonden o.a. te Beesel op de Waterloo en als eerste bewoners op Heidenheim aldaar.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Nicolas Hubertus van Crugten volgt VIII-1.
 2. Joseph Hubertus van Crugten volgt VIII-2.
 3. Joanna Hubertina van Crugten geboren Beesel 30 oktober 1851, overleden Tilburg 24 januari 1928, trouwde Tilburg 8 november 1877 met Hendrikus Adrianus Tooten, geboren Tilburg 6 augustus 1852, overleden Tilburg 3 juni 1929, zoon van Johan Baptist Tooten en Anna Maria Goesten.
 4. Maria Hubertina Barbara van Crugten geboren Beesel 4 december 1853, overleden Beesel 2 januari 1854.

VII-2. Pieter Jacob van Crugten (ook Pierre Jacques) geboren Beesel 1 maart 1812, overleden Roermond 11 februari 1883, trouwde Posterholt 2 juni 1848 met Anna Catharina Claessens, geboren Posterholt, overleden Roermond 1 juni 1893, dochter van Jan Theodore Claessens en Anna Maria Faessen.

Uit dit huwelijk:

 1. Johannes Nicolaas Hubert van Crugten geboren Roermond 17 maart 1849, overleden Roermond 3 november 1899, ongehuwd.
 2. Theodoor Hubert van Crugten volgt VIII-3.
 3. Joseph Bernard Hubert van Crugten geboren Roermond 20 augustus 1853, overleden Roermond 15 mei 1931, ongehuwd.
 4. dochter levenloos geboren Roermond 26 oktober 1855.
 5. Servaas Hubert van Crugten geboren Roermond 19 maart 1857, overleden Buggenum 31 augustus 1930, priester gewijd 25 maart 1882, kapelaan te Noorbeek en Thorn en pastoor te America en Heythuysen.
 6. Paul Hubert van Crugten volgt VIII-4.


Generatie 8

VIII-1. Jacobus Nicolas Hubertus van Crugten geboren Beesel 21 januari 1848, overleden 1 augustus 1892, veldwachter en bakker te Viersen (D), trouwde Kerkrade 3 april 1880 met Maria Elisabetha Bemelmans, geboren Kerkrade 27 juli 1853, overleden Maastricht 24 juni 1920, dochter van Gerard Frans Bemelmans en Gertrudis Schmitz. Zijn nageslacht leeft in Engeland en Den Haag.

Uit dit huwelijk:

 1. Frans Johan van Crugten geboren Kerkrade 21 juni 1880, overleden Maastricht 8 november 1952, trouwde 1. Maastricht 10 mei 1906 met Getrudis Verheijden, geboren Maastricht 5 december 1881, overleden Den Haag 20 september 1965, dochter van Andreas Verheijden en Hendrika Adriana van der Venne en trouwde 2. Den Haag 9 januari 1935 met Minna Helene Marie Louise Thees, geboren Graböw (D) 1 september 1897, dochter van August Thees en Wilhelmina Arendt.
 2. Maria Gertrudis Hubertina van Crugten geboren Kerkrade 19 november 1881.
 3. Henricus van Crugten geboren Gulpen 19 augustus 1884, overleden Greenwich/Londen (Engeland) 4 oktober 1951, trouwde 1. met Elisabeth Westaway en trouwde 2. Sint Pangras/Londen 27 April 1918 met Daisy Ellen Presswell, geboren 1898, overleden 1991.
 4. Henricus Hubertus van Crugten geboren Valkenburg 23 januari 1887, overleden Visé (B) 22 juni 1924, trouwde Maastricht 24 april 1917 met Maria Minses, geboren Maastricht 14 mei 1892, dochter van Wilhelmus Minses en Johanna Corbée.
 5. Maria Elisabeth van Crugten geboren Maastricht 19 mei 1890.
 6. Maria Petronella van Crugten geboren Meerssen 14 december 1891, overleden Maastricht 2 januari 1893.

VIII-2 Joseph Hubertus van Crugten geboren Beesel 25 augustus 1849, overleden Schaarbeek (België) 1 december 1925, trouwde Sint Jans Molenbeek (B) 20 mei 1878, Sint Jans Molenbeek (B) met Joséphine Marie Calis, geboren Sint Servais (B) 13 april 1855 overleden Schaerbeek 28 september 1928, dochter van Edouard Antoine Calis en Josephine Lemineur.

Uit dit huwelijk:

 1. Léontine Joséphine van Crugten geboren Sint Servais 31 oktober 1872, overleden Schaarbeek 28 juli 1943, trouwde 7 augustus 1912 met Jean Baptiste Coffé, geboren 1862, overleden 1914 en trouwde Schaarbeek 17 november 1915 met Léon Charles Descamps geboren 1866, overleden 1943.
 2. Frédérique Eugénie Gertrude van Crugten geboren Sint Jans Molenbeek 19 september 1877, overleden Schaarbeek 16 december 1920, trouwde Schaarbeek 6 mei 1914 met Guillaume Peeters, geboren Schaarbeek 28 september 1875, overleden Schaarbeek 11 juli 1923.
 3. Marie Joséphine Léa van Crugten geboren Sint Jans Molenbeek 5 juni 1882, overleden Schaarbeek 7 maart 1930.
 4. Jules Joseph Hubert van Crugten geboren Neder over Heembeek 9 november 1883, overleden Schaarbeek 6 november 1944, trouwde Etterbeek (B) 27 juli 1910 met Margarite Jeanne Adèle Galesloot, geboren Schaarbeek 5 december 1885.
 5. Gerard Joseph Omer van Crugten geboren Neder over Heembeek 23 juli 1885, overleden Sint Lambrechts-Woluwe (B) 5 december 1952, trouwde 1. Schaarbeek 20 maart 1919 met Stéfanie Dumont, geboren Laeken (B) 10 februari 1884, overleden Etterbeek 22 november 1932, dochter van Louis Joseph Dumont en Caroline Demol en trouwde 2. Schaarbeek 27 januari 1934 met Charlotte Thom, geboren Brussel 25 februari 1906, dochter van Ferdinand Thom en Marie Schrijvers.
 6. Marie Gabrielle van Crugten geboren Neder over Heembeek (B) 16 april 1887, overleden Neder over Heembeek 1 september 1887.
 7. Marie Antoinette Marthe van Crugten geboren Neder over Heembeek (B) 27 mei 1888, overleden Neder over Heembeek 3 augustus 1888.
 8. Anna Françoise Joséphine van Crugten geboren Neder over Heembeek 5 maart 1890.
 9. Marie Hermine van Crugten geboren Neder over Heembeek 18 juni 1895.
 10. Marie Joséphine Berthe van Crugten geboren Neder over Heembeek 18 juni 1895.

VIII-3. Theodoor Hubert van Crugten geboren Roermond 22 mei 1851, overleden Roermond 31 juli 1936, koopman in koloniale waren en grossier, trouwde Roermond 3 mei 1881 met Henrietta Anna Maria Finken, geboren Roermond 20 februari 1859, overleden Roermond 30 november 1934, dochter van Frans Ernest Finken en Anna Maria Hubertina Lommen.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Jacquelina Antoinetta van Crugten geboren Roermond 8 februari 1882, overleden Roermond 27 februari 1976, trouwde Roermond 9 februari 1904 met Edmond Hubert Theodore Lommen, geboren Roermond 9 december 1871, overleden Roermond 29 november 1959, zoon van Matheus Hubertus Dominicus Lommen en Maria Josephina Christina van de Winkel.
 2. Ernest Paul Theodore van Crugten geboren Roermond 21 januari 1888, overleden Roermond 10 april 1968, koopman in koloniale waren en grossier.

VIII-4. Paul Hubert van Crugten geboren Roermond 10 juli 1859, overleden Roermond 15 maart 1932, trouwde Roermond 30 augustus 1887 met Maria Catharina Lucia Hubertina Heijnen, geboren Roermond 1862, overleden Roermond 15 februari 1935, dochter van Jan Hubert Antoon Heijnen en Maria Agnes Hubertina Thissen.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Antoinetta Lucia Hubertina van Crugten geboren Roermond 1 augustus 1888, overleden 1969, trouwde Roermond 8 oktober 1917 met Alphonse Servais Jean Clocquet, geboren Roermond 1878, overleden 1946, zoon van Johannes Baptista Mathijas Clocquet en Millanie Carolina Maria Roersch.
 2. Paul Jean Hubert van Crugten geboren Roermond 2 augustus 1890, overleden Roermond 1 april 1976, jurist-notaris, (ere)president Kon. Harmonie, trouwde Roermond 16 oktober 1922 met Marie Hortense Laurence Hubertine Linssen, geboren Roermond 1899, overleden Roermond 1960, dochter van Jozef Laurens Hubert Linssen en Maria Theresia Hendrika Hubertina Berger.
 3. Joseph Henri Hubert van Crugten geboren Roermond 22 juli 1892, overleden Roermond 14 mei 1969, rentmeester/grondeigenaar, raadslid Herten 1931-1939, wethouder 1935-1939, trouwde Herten 25 april 1923 met Wilhelmina Josephina Maria Antoinette Clocquet, geboren Antwerpen (België) 7 april 1900, overleden Roermond 23 november 1988, dochter van Joseph Marie Hubert Antoine Clocquet en Wilhelmine Catharina van Overveld.

Externe links