Vinck

Uit Genealogie Limburg Wiki

Vinck (soms ook Vyncken) is een uitgestorven regentenfamilie uit Venlo, die eeuwenlang in Noord-Limburg machtig is geweest. Het vermoeden bestaat dat twee of drie gebroeders Vinck uit de grote handelsstad Dordrecht afkomstig zijn en zich in het snel ontwikkelende middeleeuwse Venlo hebben gevestigd. Venlo maakte toen een grote bloeiperiode door, nieuwe straten met handelshuizen werden aangelegd en het was dus aantrekkelijk om zich daar te vestigen. Al kort na hun aankomst vervulden ze bestuursfuncties op grond van hun kennis, ervaring en vooral rijkdom. Het was een familie van (wijn)handelaren.

Wapen

Wapen familie Vinck

Het sprekend familiewapen is een schild met keper, waarop een vogel (vink) zit, in de bovenhoek van het schild een roos.

Genealogie

Uiteraard kent een middeleeuwse genealogie vele onzekerheden en dit moet worden beschouwd als een aanzet tot een genealogie van deze familie. Daar vele familieleden dezelfde voornamen droegen, is het vaak lastig ze te plaatsen.

De familie is rond 1650 uitgestorven.

Generatie 1

 • Jan Vinck wellicht richter te Venlo 1390-1397 als "Johan Vinc Arnts Soens", trouwde met N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Arnolt Vinck Janszoon volgt IIa.
 2. Johan Vinck peijburgemeester Venlo 1383 + 1387, richter te Venlo 1398-1402.

Dit is bebaseerd op het voorkomen van een Arnolt Vinck Janszoon en een Johan Vinck Sanderszoon, waarbij er dan logischerwijs ook een Arnolt Vinck Sanderszoon en een Johan Vinck Janszoon geweest zou moeten zijn.

 • Sander Vinck vermeld als rechter te Venlo 1366 en 1367 (zoon van de rechter Sander Vinck), schepen Venlo 1385-1393, peijburgemeester Venlo 1388, trouwde met N.N.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Vinck Sanderszoon vermeld 1393-1420, schepen Venlo 1393-1398.
 2. Kertsken Vinck (ook Korstgen) vermeld 1420-1438.
 3. Sander Vinck vermeld 1420.
 4. Arnolt Vinck Sanderszoon (?).

Archief Roermond 1420 maart 30: upten heyligen Palmavont Jannes die Coester, Jan van den Staede en Jan Goessenssoon, laten te Lottum, verklaren dat Sander Vinck, Sander Vinck en Korstgen Vinck, gebroeders, wettige zonen van Sander Vinck voornoemd, verkopen aan Johan van Darth en diens echtgenote Aliden, al hun erfthinsgoed met het water, in de heerlijkheid Lottum, dat ze “haldende sijn” van “onser Vrouwen van Nuyssen” (de abdis van Neuss); hiermee werd het Huis Vinck te Lottum vervolgens Huis Darth genoemd.

Noot: Sander Vinck, de rechter, zegelde met het volledig wapen in de periode van 1361-1364. Een Sander Vinck (Sanderszoon), ook rechter 1366-1367, zegelde met een barensteel in zijn wapen, hetgeen "de jongere" betekent. Op grond hiervan zijn ze niet identiek. Dit houdt in dat Sander Vinck als rechter door zijn gelijknamige zoon is opgevolgd.

Generatie 2

IIa. Arnolt Vinck (Janszoon), vermeld 1358-1399, rechter 1371-1393, schepen 1380-1399, burgemeester van Venlo 1377 en 1396, trouwde met Katharina.

Kinderen van Arnolt en Katharina:

 1. Arndt Vinck vermeld 1393-1400, pastoor te Lippe.
 2. Johan Vinck volgt IIIa.
 3. Willem Vinck schepen te Venlo 1388, vermoedelijk overleden voor 1393.
 4. Heinrich Vinck vermeld 1393-1412, richter te Venlo 1406-1412, trouwde Willemina Lyssen, vermeld 1408.
 5. Sander Vinck volgt IIIb.
 6. Aleyd Vinck trouwde Goedaert van Nederhoeven (alias Godart van Kessel genaamd Roffaert), vermeld 1393-1404.

Archief Venlo 5 maart 1368: koop door Arnt Vinck en diens vrouw Katherine van ridder Johan van Broeckhuysen en diens vrouw Lijsbeth, van diens huis en andere onroerende goederen te Venlo gelegen nabij de Hertogshof.

24 januari 1393: op Sint Tymotheus ende Sint Symphorianusdach der heyliger martelleer, voor Heinryck heer te Wickrath, richter, en Goeswijn van Lomme en Johan Vinck Sanderszoon, schepenen te Venlo, scheiding en deling tussen Arnolt Vinck en zijn kinderen: Arnolt, Johan, Heinryck en Sander, zoons, en Aleyde, dochter, met haar man Goedaert van Nederhoeven, te aanvaarden na Arnolts dood: - Arnold, de zoon, de hof Muelenhusen bij de hof van de hertog buiten Venlo aan de (stads-)muur bij de Laerpoort, en 6 morgen land bij de Preeckenstoel aen den Stappen en 2/3 groten gaande opten Beke; Arnold zal aan zijn broer Sander jaarlijks uit de molen 5 malder rogge uitkeren; - Johan: het huis op de Alde Mert en de stal achter het huis van Johan van den Haen en 13 mark 4 solidi erfeijns en 6 morgen land, waarvan 3 "te Blerick en 3 aan Scheelnendenkamp; - Henryck: het Steynhuus op de Jodenstraat en 1? mark 9 solidi 4 denarii 's jaars cijns binnen Venlo en 12 morgen buiten de Tiegelre poort; - Sander: de hof te Eeckenraede over de Maas en het huis op de Vleesstraat en 5 malder rogge 's jaars van zijn broer Arnolt en 8 mark jaarcijns; - Aleyd: de hof te Oyrle ter waarde van 350 schilden a 12 arnhemse placken en 10 mark 8 solidi jaarcijns te Venlo en het huis op de Nyerstrate.

Generatie 3

IIIa. Johan Vinck (Arntszoon) schepen (1404) 1425-1448, schout te Venlo 1406/12 en burgemeester van Venlo, tevens ambtman. Vermeld tot 1424, trouwde met Greten (Margaretha) Spee. Bezat de hof en erf toe Moelenhuesen mitter hovereisingen c.a. buiten de stad Venlo en de watermolen met watergang aan de stadsmuur en de sluis achter de molen en de wel buiten de stad.

Kinderen van Johan en Greten:

 1. Arnolt Vinck volgt IVa.
 2. Johan Vinck volgt IVb.
 3. Catharina Vinck Johansdochter Arnoldszoon, trouwde 1434 met Gerard van Kessel genaamd Roffaert, schepen van Venlo 1441/43, burgemeester Venlo 1443, overleden voor 1451, zoon van Godart van Kessel genaamd Roffaert en Aleyd Vinck. Hij verkreeg van zijn schoonvader de molen die later Roffartsmolen werd genoemd gelegen bij de huidige Picardie in Venlo.
 4. Willem Vinck vermeld 1448-1474, schepen van Venlo 1448-1468, trouwde met Bele.

14 augustus 1434: Voor richter en schepenen te Venlo dragen Johan Vinck Arntssoen en Margarete, echtelieden, over aan hun schoonzoon Gerat Roffart en Katharine, hun dochter, echtelieden, hun hof en erf te Molenhuis, buiten de stad, en de watermolen aan de stadsmuur, de sluizen achter de molen en de wellen. Johan had het goed eerder in erfpacht verkregen van zijn broer Arnt Vincke, pastoor te Lippe, en daarna bij scheiding met zijn broer Sander Vinck in eigendom. 22 januari 1451: Na bemiddeling van bloedverwanten en vrienden, Sybrecht van Kriekenbeck en Johan en Willem Vinck, broers, sluiten Katherine Vinck, weduwe Rofferts, en haar zoons Elbert en Godert van Kessel genaamd Rofferts, een accoord met Sander Vinck en diens kinderen Arnt en Katrijn Vinck over de sluis en wal buiten de stad Venlo tegenover Roffertsmolen. Archief Venlo 6 januari 1466: Gegeven in den jair Onss Heren dusent vierhondert sessendetsestich opten werdighen heiligen Durtteenavent" Arnt Vynck, Johan en Katrijne Vynck, broers en zuster, verklaren t.o.v. beiderzijdse magen en vrienden m.n. Johan van Lomme Artzoen en Ludolff van Belffelt een deling te zijn aangegaan van alle goederen gelegen binnen en buiten het gericht van Venle, afkomstig van wijlen hun ouders. Arnt Vynck en zijn echtgenote Margriet krijgen de hoeff te Eetgenraede met de laten c.a. gelegen in het kerspel Blerick en Gribbenvurst [Grubbevorst], de "husingen, kameren, invart, schueren ende coelgarde" gelegen op de Vleisstraten [Vleesstraat] naast het erf dat van Nezen van Raede placht te zijn. Johan Vynck krijgt de hoeff, molen en erf tghienen Venne gelegen bij Bruggen in het kerspel Borne met zijn laten en een malder rogge erfpacht c.a., met 4 morgen land en erf gelegen aen ghienen Raevenaess in het kerspel Kaldekircken [Kaldenkirchen], en verder een huis en erf te Venle op de Joedenstraten [Jodenstraat] naast erf van Lambert Mercator en een bij dit huis horende koolgaard buiten de Tyegelreporten [Tegelpoort] gelegen, een 1/2 malder rogge erfpacht en een kapoen erfgulden t.l.v. land gelegen achter de schuur van Willem Vynck bij Scholmontz en nog 12 witpenningen erftijns t.l.v. het huis en erf dat van Wyndelken Stoelen placht te zijn gelegen tegenover des Hertoighenhoeve van Gelre. Omdat het deel van Arnt beter is dan dat van Johan, moet Arnt nog 100 Rijns gulden en 25 malder roggen aan Johan geven.

IIIb. Sander Vinck vermeld 1385-1417, schepen en burgemeester van Venlo.

Kinderen van Sander:

 1. Jan Vinck Sanderszoon, rector en pater klooster Maria Weide te Venlo, vermeld 1462 tot 1489
 2. Arnt Vinck Sanderszoon volgt IVc.
 3. Johan Vinck Sanderszoon, schepen van Venlo vanaf 1428, 1436 + 1445 + 1449 burgemeester van Venlo.
 4. Katrijn Vinck vermeld 1451.

Generatie 4

IVa. Arnolt Vinck Janszoon, schepen Venlo 1455-1481, burgemeester Venlo in 1476 en 1479.

Misschien zijn de kinderen die hieronder staan bij de andere Arnt (IVc) de zijne.

IVb. Johan Vinck vermeld tot 1499, schepen Venllo 1449. Hij trouwde Seventh. Erfdeling van hun kinderen 15 maart 1485.

Kinderen van Johan en Seventh:

 1. Baatzen Vinck trouwde Hector Villayn.
 2. Christijne Vinck trouwde Wolter Seeman.
 3. Zander Vinck lekenbroeder St. Elisabethdal; erfde het huis op de Lomstraat te Venlo.
 4. Mery Vinck
 5. Alvard Vinck trouwde een Van Lom.

IVc. Arnt Vinck Sanderszoon, vermeld 1454-1483, schepen van Venlo 1473-1498, vermoedelijk ook schepen te Beesel, leenman van de hertog van Gelre aldaar 1476, trouwde Margaretha (Margriet) van Beesel genaamd Reijde. Hij was beleend met de korentiend en de smaltiend te Maasbree, ten Kuiksen rechte in 1454 en 1/6 van de gehele tiend en 1/3 der smaltiend als erfgenaam van zijn vader.

Kinderen van Arnt en Margaretha:

 1. Goert Vinck Arntzoon volgt Vb.
 2. Johan Vinck Arntszoon, trouwde Margriet van den Griende, samen vermeld 1496-1505.
 3. Sander Vinck
 4. Katharina Vinck overleden na 1509, trouwde (huwelijksvoorwaarden 10 februari 1491) 1492 met Godert III van Nyvenheim, heer van Wylre bij Venlo, overleden 27 december 1508.
 5. Johanna Vinck (ook Janna) trouwde Johan van den Griende, zoon van Hendrick van den Griende. Ze woonden op de Nederstraat te Roermond.

Archief Venlo no. 1880: Huwelijkse voorwaarden tussen Goedert van Nyvenheim en Kathrijn Vinck. Getuigen: Claes van Nyvenheim, Willem Roesse, Arnt Vinck Gaert Spede, Sander Vinck en Gaert Vinck, gebroeders, Gaert van Kessel genaamd Roffairts.

1454 - 1483: Arnt Vinck Sanderszoon, gehuwd met Margaretha van Besel genaamd van Reyde, beleend met een tiend te Maasbree nl. de korentiend en de smaltiend, ten Kuiksen rechte in 1454 1/6 van de gehele tiend en 1/j der smaltiend als erve zijns vaders; zij erven na de dood van hun zwager/broer Johan van Besel van Reyde, gehuwd met Katharina van Bocholtz, beiden overleden vóór 7 mei 1483, hun goederen te Hinsbeck.

IVd. Wilhelm Vinck vermeld bij overdracht 22 juli 1488, schepen 1485-november 1538, trouwde met Baetz van Lom, dochter van Johan van Lom en Elisabeth van Stalbergen. Wilhem Vinck vernieuwt 1493 de leeneed van een goed te Leuth gelegen, genaamd Toessemoelen of Dussmoelen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jan Vinck Wilhelmszoon volgt Vc.

Generatie 5

Va. Arnt Vinck overleden 1547/1549, trouwde Aleid van Grefrath. Ze hadden een groot woonhuis aan de zuidkant van de Oude Markt (genaamd Vinckenhuyser). Erfdeling Venlo 24 februari 1554.

Kinderen van Arnt en Aleith:

 1. Henrick Vink woonde aan het eind van de Vleesstraat (oostzijde) in 1576, beleend 1583 met Oude Schei of Vynkkenhoff te Beesel.
 2. Johan Vinck volgt VIa.
 3. Sander Vinck trouwde Tryn, beiden vermeld als wonende aan de Oude Markt bij een splitsingakte van 20 augustus 1569 met zijn broer Johan, vermeld als eigenaar 1572.
 4. Gerardt Vinck

Archief Venlo, splitsingakte van 21 september 1554: de kinderen van wijlen Art Vinck en Aeleth van Greffrade, te weten de gebroeders Henrick, Johan, Sander en Gerard Vinck ter eenre en ten andere Johan van Greffrade en Johanna van Roosteren verdelen de hof Tgenscheide te Beesel.

Archief Venlo, splitsingakte van 20 augustus 1569: Deling tussen de gebroeders Johan Vinck en Sander Vinck. Het huis gelegen op de Alden Merckt [Oude Markt] waarin wijlen hun ouders Aert Vinck en Aelheidt van Greffraidt verstorven waren is thans in twee huizen en woonplaatsen verdeeld en hiervan krijgt Johan voornoemd en zijn echtgenote Walberg het huis met de daarachter liggende stal naast enerzijds het huis en erf van de kinderen van Elyzabeth in gen Huyß, en met de "hael" en de kist aan de deur en met de "croenen"; verder de koolhof, die omsloten is, gelegen bij de Tiegelstraten [Tegelstraat]. Aangezien voornoemd huis met stal minder waard is als het ernaast gelegen huis met stal c.a. zullen Johan en Walberg voornoemd van de acht morgen land gelegen aan gen Stelenboomken in het Hoenrevelt één morgen vooruit krijgen en bovendien zal Sander hen alle huidige schulden kwijtschelden en bovendien zullen de scheidsrechters een som geld vasstellen die Sander hen moet betalen. Sander en zijn echtgenote Tryn krijgen het huis gelegen naast het huis en erf van wijlen Peter Put en met de stal gelegen naast het huis en erf van de weduwe Anna Boener en ook achter en naast voornoemd huisplus de 100 rijders die daarop bezwaart staan. Het roerend goed dat in de huizen staat en hen beiden toekomt zal in de huizen blijven staan met name in Sanders huis de bedstede met de ingemaakte kist en in Johans huis de "hael", de kist aan de deur en "die croen". Sander en Tryn krijgen verder nog de omsloten koolhof, de helft van voornoemd land, waarvan Johan een morgen in vooruit krijgt.

Vb. Goert Vinck Arntzoon (Godert) schepen Venlo 1505-1530, trouwde 1488 met Cornelia Spee, dochter van Jan Spe(d)e van Langenfeld en Johanna van Haeften, en gaf hypotheek op hun huis (bij de hoger kerk naast Hilleken Kueblox en de trappen naar de Helpoort) in Venlo 1502. Hij erfde de Muterkenshof te Hinsbeck. Zij was eerder weduwe van Tilman van Kessel. Zij erfde het goed Langeveld in Wankum (BRD). Hij werd vermeld als tiendheer te Wankum in 1489. Landscholtis van het ambt Kriekenbeek in 1509. Godart Vinck werd 17 maart 1509 ten behoeve van zijn zuster Catharina (weduwe) beleend met haar lijftocht aan het leengoed Wylre.

Uit dit huwelijk:

 1. Sander Vinck heer van Langeveld/Langenfeld.
 2. Johanna Vinck gehuwd met Godart van Erp genaamd Warenberg in 1515, zoon van Godert van Erp tot den Vinckendonck en Berta van Brempt tot Elmpt.

16 Maart 1507: Godart van Nyvenheim en Catharina Vinck verklaarden, dat zij Godart Vinck en Cornelia Spee, hun zwager, broeder en nicht, uit de inkomsten van Wylre schadeloos zouden houden voor de 600 gulden, waarmede zij hun erfdeel belast hadden ten behoeve van Godart, toen hij gevangen was (waarschijnlijk wegens den manslag). De 23sten februari 1509 verklaarde Catharina Vinck voor de schepenen van Venlo, Godart Bugell en Willem van Oeijen, dat haar echtgenoot Godart van Nyvenheim 27 december 1508 overleden was, en bewilligde dat Godart Vinck, haar broeder, het geheele leengoed Wylre aanhield, zoowel wegens haar lijftocht, als ook wegens verschrijvingen aan hem en zijn echtgenote Cornelia van Spee door haar echtgenoot gedaan.

IVc. Jan Vinck Wilhelmszoon, woont 1563 in Ensenbroick en huis verkocht in Venlo. Beleend met een molen te Tegelen op 9 oktober 1558. Wellicht gehuwd met Catharina Ingenhuys, dochter van Johan Ingenhuys Peterszoon en Elisabeth van Douveren.

Generatie 6

VIa.Johan Vinck doet afstand van de belening met De Oude Schei te Beesel 1589 ten bate van zijn zoon Arnt, trouwde Walburg van Bellinghoven (zij leefde nog in 1609). Erfde half huis aan de Oude Markt in 1569.

Kinderen van Johan en Walburg:

 1. Arnt Vinck volgt VII.

VIb. Johan Vinck schepen van Roermond 1568-1577, burgemeester Roermond 1573, overleden ca. 1579, trouwde Geertruidt van Cruchten, genoemd in 1551, 1552 en overleden 1592-1602, dochter van Diderick van Cruchten en Mechtildis van Lom. Erfde half huis aan de Oude Markt in 1569.

Generatie 7

VII. Arnt Vinck (ook genaamd Arnolt) overleden in 1603, trouwde Mechtildis Kiespennick, beleend met De Oude Schei te Beesel in 1589 en 1594. Erfdeling in 1603, waarbij zijn drie kinderen dan met de hof te Beesel beleend worden. Bezat een huis aan de Oude Markt te Venlo, dat in 1628 door zijn 2 erven (Jan en Anna) verkocht werd. In 1558-1587 was een Arnold Vynk schepen te Geldern en wellicht was deze identiek.

Kinderen van Arnt en Mechtildis:

 1. Jan Vinck volgt VII.
 2. Arnt Vinck, overleden tussen 1603-1628.
 3. Anna Vinck vermeld 1603-1628, trouwde Venlo 24 april 1622 met Wilhelmus de Laet. Hij was eerder weduwnaar van Sijbilla.

Generatie 8

VIII. Jan Vinck (Joannis in de kerkboeken) vermeld 1603-1628 en als huwelijksgetuige bij zijn zus in 1622, trouwde met Catharina Coeninx.

Kinderen van Jan en Catharina:

 1. Elisabeth Vinck gedoopt Venlo 3 maart 1634.
 2. Maria Catharina Vinck gedoopt Venlo 19 november 1635.

wellicht hier nog te plaatsen

 • Peter Vinck beleend met de hof De Oude Schei of Vynkkenhof te Beesel 1574.
 • Archief Roermond 1568 april 8: Voor schepenen van Haelen verklaart Mathijs Vinck (1537 : rektor magister te Horn), deken van de H. Geestkerk te Roermond, pastoor te Horn, schuldig te zijn aan Marie Vinck, bastaard dochter van zijn broer Willem Vinck, 200 joachimsdaalders à 30 st. brab. tegen 10 jaarlijkse rente, gaande uit Mathijs’Loonse goederen, zijnde het Beggaardenland te Horn, groot 12 bunder. De rente is losbaar met de hoofdsom. Na dode Marie zonder wettige erven valt de rente terug op Mathijs. Bezegeld met gemeen schepenambtszegel.

Literatuur

 • Jan Verzijl, Genealogie der Venlosche regeeringsfamilie Vinck. In: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (1932).
 • Loe Giesen, De Oude Schei. In: Jaarboek Maas- en Swalmdal 6 (1986), blz. 59-87.