Alers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 26 jan 2024 om 22:17
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Alers (ook: Allers) heeft zijn oorsprong in Limburg mogelijk in Swalmen of omgeving. Ook nu nog ligt het zwaartepunt van de namen Alers en vooral Allers rond Swalmen.

Naam

(Noot AJW)
De achternaam Alers (ook: Allers) is een patroniem uitgaand van de voornaam Al(l)ert, die zelf is afgeleid uit de Germaanse persoonsnaam Adalhard, met een genitief /-s/ (Al(l)ertszoon > A(l)lers).

Verspreiding

 • In 1947 waren er in Nederland 255 personen met de naam Alers, waarvan 97 in Limburg. In 2007 waren dat er voor heel Nederland 276, met een concentratie (31 personen) in de gemeente Roermond, waartoe Swalmen behoort. Een sterke concentratie van de naam is er ook in Zuidoost-Drente.
 • Voor Allers is de situatie vergelijkbaar. In Nederland waren daarvan in 2007: 190 naamdragers, tegen 145 in 1947. Ook hier vormt Swalmen en omgeving het zwaartepunt. Allers komt buiten Limburg minder voor dan Alers.
 • Ook in Duitsland komen de namen Alers en Allers voor. De laatste is daar in telefoonaansluitingen gemeten (324) ruim driemaal zo frequent als de eerste (met 101). Er is geen duidelijke concentratie in het Rijnland.

d-epenthese

Veel frequenter en vooral elders in Nederland komt de variant Aalders voor, met weer haar eigen varianten als Alders en Olders. Hier kan het uitgangspunt zijn geweest hetzij de voornaam Aaldert, waarvan het patroniem ook weer met een tweede naamvals /-s/ kon worden gevormd, of anders Alert, waarna de /d/ later bij de familienaam werd ingevoegd: Alertszoon > Alers > Aalders. Het resultaat was in beide gevallen hetzelfde: in de spreektaal werd op enig moment de letter /d/ ingelast. In taalkundige kringen spreekt men van d-epenthese.

Hoe groot het verschil in frequentie is tussen de vier genoemde varianten toont de volgende vergelijking:

Varianten met /d/:

 • Aalders: ----1947: 1.518 --- 2007: 2.539
 • Alders: ------1947: 845 ----- 2007: 1.261

Varianten zonder /d/:

 • Alers: --------1947: 255 ----- 2007: 276
 • Allers:--------1947: 145 ----- 2007: 190


Bron: Meertensinstituut

Genealogische fragmenten

 • Johan Aelertz, schepen van Swalmen in 1544, idem in 1551 (Johan Alerts in gen Beick).
 • Alert Alerts. Rond 1644 (z.d.) droegen Alert Alerts en Encken van Wassenbergh, als aangeboren voogd van zijn zuster en broers, ongeveer ½ morgen akkerland in het Wilervelt aan gen Haelijck gelegen tussen Wullem Bex en aankopers, met de korte zijden grenzend aan Thijs her Goetzschalck en Zijl in gen Quack, belast met jaarlijks 1 vat rogge waartegen de aankoper echter 1 vat rogge ontvangt van Dirick Stams, voor een bedrag van 53 gulden over aan Peeter Cuipers en Geertgen Jansen.
 • Elisabeth Alerts. Lijsbettgen Aelerts legde op 23 juni 1648 een verklaring inzake erfrecht af.
 • Anna Alerts, vermeld als doopgetuige te Swalmen op 26 oktober 1652.
 • Theodorus Alerts, vermeld als huwelijksgetuige te Asselt op 7 februari 1657.
 • Gertrudis Alers. Dierck Bongarts en Geert Aelerts, echtelieden, kochten op 21 april 1673 akkerland te Beesel.
 • Jacobus Alerts (Oelers), begr. Asselt 21 december 1678. Tr. Asselt 19 mei (of augustus?) 1667 (getuigen: Matthias Alerts en Guilielmus Heijnen) met Gertrudis Willems (Truijtien alias Theelen, Tielen), verm. dr. van Wilhelmus Theelen; zij hertr. Asselt 13 augustus 1679 met Petrus Bullers.

Uit dit huwelijk:

 1. Albertus Alerts, ged. Asselt 24-4-1668 (get. Joannes Goessens vervangen door koster Leonardus Stockmans en Gertrudis Jois Franssens; zn. van Jacobus x Gertrudis Tielis), verm. jong overl.
 2. Elisabetha Alerts, ged. Asselt 7-8-1670 (get. Leonardus Stockmans, koster, namens Matthias Alerts en Catharina Couijven; dr. van Jacobus x Gertrudis Tielen), begr. ald. 14-7-1722. Tr. Asselt 4-2-1695 met Jacobus Janssen.
 3. Maria Alerts, ged. Asselt 7-10-1672 (get. Goswinus Peeks en Maria Simons, peter vervangen door koster Leonardus Stockmans; dr. van Jacobus x Gertrudis Thielen), begr. ald. 14-8-1693.
 4. Guilielmus Oelers, ged. Asselt 15-9-1675 (get. Joannes Herpers en Lucia Quijten; zn. van Jacobus x Gertrudis Tile..), leeft 22-4-1697, verm. begr. Swalmen 4-7-1714. Tr. verm. Asselt 26-5-1707 met Catharina Janssen alias Slabbers.
 5. Albertus Alarts, ged. Asselt 17-7-1678 (get. Joannes Slabbers vervangen door Leonardus Stockmans en Maria Quijten vervangen door Matthia Dorsers; zn. van Jacobus x Gertrudis NN), verm. jong overl.

Jacobus Alerts en Truijtien Theelen, echtelieden, bekenden op 24 augustus 1677 dat zij een bedrag van 100 gulden hadden opgenomen van Daem Rauckus met als onderpand al hun roerende en onroerende goederen. Op 22 april 1697 droegen Jacob Janssen als man en voogd van Lijsbet Alerts en Jan Janssen als voogd van Willem Alerts een half huis te Asselt in het dorp gelegen naast Aquarius en Theel Theelen, met de moesgaard groot 1 vierdel en een kwart roede, alsmede 16 roede in Theelen Camp gelegen, voor de helft van 250 gulden ten behoeve van de armen van Buggenum en Gerard Pelsers, over aan Theel Theelen voornoemd.

 • Matthias Alerts, begr. Swalmen 15 april 1683. Tr. Swalmen 2 juni 1672 (getuigen: Joannes Haijwinckel en Joannes Coonen) met Elisabeth Walravens, verm. begr. Swalmen 23 december 1680 als Elisabeth in de Hawinckel; verm. wed. van Paulus Nelissen alias in gen Haijwinckel, geh. Swalmen 7 oktober 1664, begr. ald. 24 januari 1672].
 • Frans Alers, wonend te Kessel. Tr. met Margaretha Smeets (Smets, Smiets, Smits), begr. Kessel 31 maart 1717.

Hij kocht samen met zijn vrouw op 30 juni 1687 land te Offenbeek. Deze goederen werden pas op 16 april 1708 officieel overgedragen aan de erfgenamen van Frans Alers en Grietien Smiets. Greetje Smeets, weduwe van Frans Alerts te Kessel, machtigde op 26 januari 1709 haar broer Caspar Smeets om haar goederen o.a. te Swalmen en Beesel gelegen te verpachten. Op 26 juni 1718 gaven Antonius Alers met toestemming van zijn vrouw Cornelia Engelen; Paulus Struijcken met toestemming van zijn vrouw Anna Voegels; zich gezamenlijk mede sterkmakend voor de medeerfgenamen van de goederen nagelaten door wijlen Frans Alers en Gretie Smits, gewezen echtelieden, krachtens volmacht d.d. 28 oktober 1717 ondertekend door Peter Winckens en Catherina Alers, Geurt Boussen, Jan Evers, Emmel Coonen en Peter Kurstiens, een 'maese' of bemdje in onberekend gebruik aan de Kruisheren te Venlo in ruil voor een niet nader genoemd bedrag.

 • Anna Alerts (Alarts), begr. Kessel 30 augustus 1719. Tr. Kessel 1 februari 1692 met Petrus Winckens. Hij hertr. Kessel 28-11-1719 met Matthia Dorssers.
 • Wilhelmus Olers (Alarts, Alert, Aulers), mogelijk begr. Swalmen 4 juli 1714 of Asselt 1 oktober 1722, verm. ged. Asselt 15 september 1675 als zn. van Jacobus Oelers en Gertrudis Tilen. Tr. Asselt 26 mei 1707 (getuigen: Godefridus Spe en Joannes Lucas) met Catharina Janssen (Jansen alias Slabbers), mogelijk begr. Swalmen 20 oktober 1723].

Uit dit huwelijk:

 1. Jacoba 'vulgo Jacomin' Olers, ged. Swalmen 26-10-1708 (get. Sibertus Naus en Gertrudis Janssen), begr. Asselt 1-11-1708.
 2. Hinrica Aulers, ged. Swalmen 2-11-1709 (get. Johannes Albers en Catharina Meijels).
 3. Getrudis Alert, ged. Swalmen 1-3-1712 (get. Jacobus Jansens en Petronella Lenerts; dr. van Wilhelmus x Catharina Jansen),verm. jong overl.
 4. Getrudis Alers, ged. Swalmen 2-12-1714 (get. Godefridus Peters en Anna Naus; dr. van Wilhelmus x Catharina Slabbers).
 • Albertus Alers. In de hoofdschat over het jaar 1702 samen met zijn vrouw vermeld onder de buurtschap Wieler.

Een voorlopige genealogie werd samengesteld door dhr. Jos Alers te Swalmen.