Nelissen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Nelissen (Neelissen) is een patroniem, ontstaan uit de roepnaam Nelis. Nelis komt van het latijnse Cornelis of Cornelius. Bij de volkstelling van 1947 kwam de naam Nelissen 1.665 maal voor in Nederland, waarvan 1.074 keer in Limburg.

Genealogie (Heel)

In Heel ontstaat de familienaam Nelissen in het begin van de 17e eeuw. De familie Nelissen komt veel voor in Heel, ook onder de namen Cornelii (Cornelij) en van Osen. Ook zijn er diverse schepenen in deze familie.

De koppelingen verwijzen naar de oorspronkelijke teksten uit de kerkboeken, in te zien na inloggen bij https://www.familysearch.org/


Generatie 1

1. Nelis van Oesden (Osen) alias Thonissen is geboren omstreeks 1590. Dit blijkt uit een getuigenis uit 1667 (Schepenbank Heel) waarin hij aangeeft 77 jaar oud te zijn. Nelis is overleden op 9 oktober 1675 in Heel [1], ongeveer 85 jaar oud. Nelis is schepen van Heel van 1655 tot 1668. Nelis trouwt met Itthen (Jetien, Jeeth, Judich) Peters. Itthen is overleden op 20 december 1667. Zij is begraven op 22 december 1667 in Heel [2]. Op 16 april 1667 maakt Nelis met consent sijnder huijsfrou Jetien een testament ten overstaan van de pastoor [3], considerende hunner beijdden hoogen ouderdom ende considerende dat er niet sekender is als de doot ende niet onsekender als de ure des selfen. Hierin vermeldt hij zonen Theunis en Heijn. Bovendien soo begeert hij testateur als dat men sal op sijn graff stellen eenen blau naemse steenen cruijs.

Dit grafkruis is nog aanwezig maar niet meer leesbaar, onderaan is nog vaag een doodshoofd met knekels te herkennen. Dat dit waarschijnlijk het grafkruis van Nelis is volgt uit J. Belonje, Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Limburg, 1961, waarin hij melding maakt van 4 oude grafkruisen incl. opschrift op het kerkhof van Heel. Drie daarvan zijn anno 2008 nog leesbaar en niet van Nelis Thonissen. Het 4e kruis zou dan van Nelis moeten zijn. Bovenin heeft een eg gestaan, oftewel een raam waarin pennen zijn gestoken die na het ploegen over de akker wordt gesleept. Dit verwijst waarschijnlijk naar het beroep van Nelis, namelijk landbouwer. Het kruis is uit Naamse steen gemaakt, een soort kalksteen verwant aan blauwe hardsteen. Deze steensoort heeft de eigenschap bij verwering laagsgewijs af te bladderen, wat duidelijk zichtbaar is en door Belonje ook wordt aangegeven (verminkt kruis).

Het grafschrift vermeldt als echtgenote Ivdich (Judich) Peters, overleden op 26 december 1667. De DTB-boeken vermelden dat Jetien Nelis van Oosen uit Heel op 22 december 1667 is begraven. Het vermoeden bestaat dat de overlijdensdatum op het kruis geen 26 maar 20 december moet zijn aangezien men meestal 2 dagen na overlijden wordt begraven (misschien heeft Belonje op het verminkte kruis de 0 voor een 6 aangezien).Kinderen van Nelis en Itthen:

 1. Anthonius Oesden [1.1] (ouders zijn Neliss Oesden en Itthen), ged. Heel 29 november 1620 (get. Jan op Vorster Oosden, Henke Korsten filia ex Bracht) [4], waarschijnlijk overl. vóór 21 januari 1622.
 2. Anthonius ex Oesden, (ouders zijn Neelis ex Oesden en Itthen), ged. Heel 21 januari 1622 (get. Joest Henkens, Enken Swiers) [5], volgt 1.2.
 3. Henricus ex Oesden (ouders zijn Nelis ex Oesden en Jeeth (Ieeth?), geb. Oesden, ged. Heel 31 augustus 1625 (get. Simon Havegen van Bracht, Joest Henkenspers van Lindt) [6], volgt 1.3.
 4. Maria Thonissen [1.4] (ouders zijn Nelis Thonissen en Ietthen), geb. Oesden, ged. Heel 16 december 1627 (get. Peter Thonissen, Metthen Korsthen) [7], verm. jong overl..
 5. Jacobus van Oesden [1.5] (ouders zijn Neliss van Oesden en Ietthen), geb. Oesden, ged. Heel 28 september 1631 (get. Peter Phaggers van Horn, Berber van Berg) [8], verm. jong overl.


De voornamen worden volgens een traditioneel stramien betrokken uit de nabije familie (maar is geen wet van meden en perzen). De oudste zoon krijgt in de regel de naam van zijn grootvader van vaderszijde, de oudste dochter de naam van haar grootmoeder van moederszijde. De tweede zoon krijgt de voornaam van zijn grootvader van moederszijde, de tweede dochter van de grootmoeder van vaderszijde. Daarna worden de kinderen vernoemd naar hun overgrootouders of naar broers en zussen van de ouders, dus hun ooms en tantes (bron: Limburgse voorouders, R. de La Haye). Volgens dit patroon zou de vader van Nelis de naam Anthonius dragen (wat je eveneens terug ziet in de naam Nelis Thonissen, oftewel Nelis, zoon van Anthonius). De voornamen die de pastoor van de vader van de boreling in het Nederlands of (met meer waarschijnlijkheid) in het plat hoort, noteert hij in zijn doopboek in het Latijn. De eigenlijke naam is natuurlijk de Nederlandse naam, zelfs veeleer de dialect-variant. Anthonius komen we tegen als Theunis, Thoenis, Thuenis,Thonis of Thenus; Henricus als Hendrick of Heijn. In de schrijfwijze van de ouders door de pastoor valt op dat de namen meestal fonetisch genoteerd worden (dus zoals ze klinken): de echtgenote van Nelis heet Itthen, Ietthen, Jeeth of Jetien. En Nelis is ook Neliss of Neelis en Nelissen (bij overlijden).


Is de achternaam nu Oesden (gehucht bij Heel), Cornelij (zoon van (Cor-)Nelis, in het latijn Cornelii (kerkboeken) en vaak geschreven als Cornelij en later in het nederlands als Nelijssen of Nelissen), Thonissen of een combinatie ervan? Voor de pastoor maakte dit niet zoveel uit, als voor hem maar geen verwarring mogelijk was. Zo zien we in generatie 2 bij de dopen van kinderen van Anthonius de vadersnaam Antonius (of Antonij) Cornelij en Anthonius ab Osen. Bij de dopen van kinderen van Henricus zien we de vadersnaam Henrici Cornelij, Henrici Cornelij van Oosen en Henrici Nelissen.

Generatie 2

1.2. Anthonius Cornelij (Theunis), zoon van Nelis van Oesden en Itthen Peters. Hij is gedoopt op 21 januari 1622 in Heel [9]. Theunis is overleden voor 1684. Hij trouwt met Joanna Vogels (Jenne) (geen huwelijk gevonden in Heel). Jenne is een dochter van Frans Vogels en Anna (Engelen). Zij is gedoopt op 2 januari 1622 in Heel [10]. Het gezin woonde tot ongeveer 1645 in Heel, daarna in Wessem waar Thonis Nelissen in 1654 burgemeester was.

Procesdossiers schepenbank Wessem:

 • 1647: Jr. Johan Hendrick van en tot Elmpt, drossaard van het Graafschap Horn, tegen Thuenis van Osen wegens chantage (publiekelijk geweld/bedreiging). Rond kerstmis 1646 wilde Thonis Nelissen met zijn neef Thonisken in een herberg in Buggenum 's avonds percé meer bier getapt hebben. Aangezien het echter al laat was en het volgens een verbod van de heer Johan Hendrick van en tot Elmpt niet geoorloofd is om na negenen voir vollsuijpers ende drincpaerts te tappen, werd Thonis door de waard niet meer binnengelaten nadat hij eerder op de avond een glas kapot gegooid had en zonder zijn gelag te betalen naar buiten was gegaan. Met hun schietgeweren (roers) hebben beide Thonissen vervolgens vele malen op de deur geklopt, geslagen en gestoten, willende daer in sijn ende voor hun gelt getapt hebben. Thonis dreigde eenieder die het huis uitkomt neer te schieten. De waard heeft nog geprobeerd vanaf de zolder de twee in der vriendschappen aen te spreecken ende te stillen maar de twee waren niet te stillen waarna Thonis de waard tweemaal door diens op zijn hoofd staande hoed heeft geschoten. Vonnis onbekend.
 • 1657: Jan in gen Roet tegen Thonis Nelissen wegens belediging
 • 1667: Scholtis tegen Thoenis Nelissen wegens mishandeling van burgemeester

Kinderen van Theunis en Jenne:

 1. Margareta Anna Cornelij [1.2.1]. Zij is gedoopt op 22 februari 1643 in Heel [11]. Ouders zijn Antonij Cornelij en Joanna Francisci (dochter van Frans).
 2. Maria Cornelij alias Theunissen [1.2.2]. Zij is gedoopt op 9 februari 1644 in Heel [12]. Ouders zijn Antonij Cornelij en Joanna. Doopheffer is Henricus Cornelij, overleden na 1702. Trouwde (1.) rond 1667 met Mathias Ramaeckers, overleden rond 1673. Trouwde (2.) met Philippus Spiegel.
 3. Anna van Osen alias Theunissen [1.2.3]. Zij is gedoopt op 21 november 1645 in Wessem. Ouders zijn Anthonius ab Osen en Joanna Vogels. Trouwde te Wessem 26 november 1669 met Goswinus (Goessen) Severijns, geboren rond 1640, overleden te Wessem 13 juni 1716.
 4. Cornelis Nelyssen (zeer onzeker). Op 19 oktober 1719 vermeldt het gichtregister van Heel een Cornelis Nelyssen, in Heel woonachtig en zoon van Thenus Nelyssen. Hij is vermoedelijk ca. 1670-1675 geboren (geen doop gevonden) en vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde Nelis Thonissen. Is hij een nakomeling (is Thenus Nelyssen opnieuw getrouwd?) net zoals zijn neef Cornelius [1.3.9]? Volgt 1.2.4.


1.3. Henricus Cornelij (Hendrick, Heijn), zoon van Nelis van Oesden en Itthen Peters. Hij is gedoopt op 31 augustus 1625 in Heel [13]. Hendrick is overleden op 14 juli 1686 in Heel [14], 60 jaar oud. Hendrick was schepen van Heel van 1683 tot 1686. Hij trouwt, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1650 met Catharina (Vogels). Dit huwelijk heeft vermoedelijk in Heel plaatsgevonden (uit de periode 1645-1663 ontbreken de huwelijksregisters). Catharina is een dochter van Dirck Vogels en Anna Thewen. Zij is gedoopt op 2 mei 1624 in Heel [15]. Hendrick trouwt, 56 jaar oud, op 23 juni 1682 in Heel met Jacobina (Vossen) (Juechken, Jeuxken, Jacomina), ongeveer 22-27 jaar oud [16]. Jacobina is geboren omstreeks 1655-1660. Jacobina is overleden op 25 november 1722 in Heel, ongeveer 62-67 jaar oud [17]. Zij heeft 5 echtgenotes begraven (Hendrick was de 2e). Op 10 juli 1686, 4 dagen voor zijn overlijden, maakt Hendrick bij pastoor Petrus Rombouts een testament. Na herhaald aandringen van zijn familie c.q. erfgenamen wordt het testament op 21 mei 1688 door de schepenbank goedgekeurd (geapprobert). Het testament zelf is in de DTB- en schepenboeken niet teruggevonden.

Kinderen van Hendrick en Catarina/Jacobina:

 1. Maria Cornelij (Merry) [1.3.1]. Zij is gedoopt op 25 maart 1650 in Heel [18]. Ouders zijn Henrici Cornelij en Catarina. Maria trouwt, 21 jaar oud, op 18 augustus 1671 in Heel met Arnoldus Puts (Arie/Aerit), 25 jaar oud. Huwelijksgetuige is Godefridus Caelen (die in 1687 trouwt met Jacobina Vossen nadat Hendrick in 1686 is overleden). Arnoldus is een zoon van Jacobus Puts en Cornelia. Hij is gedoopt op 3 juni 1646 in Heel. De eerste zoon van Arie en Merry, gedoopt in Heel, heet Cornelius naar zijn overgrootvader van moederskant Cornelius Antonij (Nelis Thonissen) die ook doopheffer is. Moeder is Maria Hendrixs oftewel Maria, dochter van Hendrick. Doopheffers bij de overige 3 kinderen zijn Elijsabetha Voeghels (Vogels), Petrus Nelissen, Stephanus Peeters en Joanna Vogels.
 2. Anna Cornelij van Oosen [1.3.2]. Zij is gedoopt op 14 september 1652 in Heel [19]. Ouders zijn Henrici Cornelij van Oosen en Catarina Vogels. Anna trouwt, 21 jaar oud, op 3 februari 1674 in Heel met Stephanus Peeters. Doopheffers bij de 4 gedoopte kinderen in Heel zijn Arnoldus Puts, Joanna Voeghels (Vogels) en Henricus Nelissen.
 3. Jacobus Cornelij [1.3.3]. Hij is gedoopt op 1 april 1655 in Heel (volgens index maar niet gevonden in DTB). Ouders zijn Henrici Cornelij en Catarina.
 4. Petrus Cornelij [1.3.4]. Hij is gedoopt op 6 november 1657 in Heel [20]. Ouders zijn Henrici Cornelij en Catarina.
 5. Joanna Cornelij [1.3.5]. Zij is gedoopt op 18 december 1659 in Heel [21]. Ouders zijn Henrici Cornelij en Catarina.
 6. Margareta Cornelij [1.3.6]. Zij is gedoopt op ? maart 1665 in Heel (volgens index maar onleesbaar in DTB). Ouders zijn Henrici Cornelij en Catarina.
 7. Petrus, gedoopt op 20 februari 1666 in Heel [22]. Ouders zijn Henrici en Catarina. Volgt 1.3.7.
 8. Cornelius Cornelij [1.3.8], gedoopt op 3 februari 1683 in Heel [23] en vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde Nelis Thonissen. Ouders zijn Henrici Cornelij en Jacobina. Doopheffer is Henricus Crijns in naam van Walterus Vossen. Cornelius is vermoedelijk overleden voor 9 mei 1686.
 9. Cornelius Nelissen, gedoopt op 9 mei 1686 in Heel [24] en vermoedelijk vernoemd naar zijn overleden broer. Ouders zijn Henrici Nelissen en Jacobina. Doopheffers zijn Petrus Nelissen en Mathia Vossen. Volgt 1.3.9.

Generatie 3

1.2.4. Cornelis Nelyssen, zoon van Thenus Nelyssen. Hij is geboren ca. 1670-1675 (geen doop gevonden in DTB-boeken en Gendalim). Cornelis dankt zijn bestaan aan een vermelding in het gichtregister van Heel waarin op 19 oktober 1719 staat dat Cornelis Nelyssen, in Heel woonachtig en zoon van Thenus Nelyssen, 150 gulden leent van de armen van Heel. Hij is vermoedelijk overleden op 21 februari 1748 in Heel [25], ca. 75 jaar oud. Cornelius is mogelijk koster van Heel geweest die volgens een verslag uit 1726 gehuwd is en sinds 15 jaar op loffelijke wijze zijn taak volbrengt. Hij trouwt met Martina Willems (geen huwelijk gevonden in Heel). Martina is een dochter van Jacobus Willems en Catharina. Zij is gedoopt op 15 mei 1678 in Heel [26]. Martina is vermoedelijk overleden op 9 maart 1729 in Heel [27] (in het begraafboek staat Martina Nelissen i.p.v. Martina Willems), 50 jaar oud. Dat deze Cornelius vermoedelijk koster was en niet zijn neef Cornelius [1.3.9] volgt uit het feit dat het niet gebruikelijk is dat een burger zowel koster als schepen is. Een schepen moet namelijk onafhankelijk kunnen optreden; een koster daarentegen verkeert in een afhankelijke positie t.o.v. pastoor en gemeente, door wie hij wordt benoemd (maar er zijn burgers bekend die koster én schepen zijn).

Kinderen van Cornelis en Martina:

 1. Margareta Nelissen [1.2.4.1]. Zij is gedoopt op 12 november 1713 in Heel [28] en vernoemd naar haar tante van vaders zijde. Ouders zijn Cornelij Nelissen en Martina. Vermoedelijk is Margareta overleden voor 4 juli 1716.
 2. Margareta Nelissen [1.2.4.2]. Zij is gedoopt op 4 juli 1716 in Heel [29] en vermoedelijk vernoemd naar haar overleden zus. Ouders zijn Cornelij Nelissen en Martina. Doopheffer is Cornelius Nelissen. Margareta is overleden op 12 januari 1798 in Heel en begraven op 14 januari 1798 in Heel, 81 jaar oud. Zij trouwt, 24 jaar oud, op 2 mei 1741 in Heel met Michael Hofman [30]. Hij is overleden op 13 februari 1789 in Heel [31]. Margareta en Michael krijgen 4 dochters (doopboek Heel).
 3. Anthonius Nelissen, gedoopt op 29 januari 1721 in Heel [32] en vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde. Ouders zijn Cornelis Nelissen en Martina Willems. Volgt 1.2.4.3.


afstammingsreeks van 1.3.7. Peter Nelissen en 1.3.7.6. Hendrick Michaël Nelissen, bron: Oud-archief van de stad Roermond, vergeving studiebeurzen bloedverwanten, met dank aan Joep Hendrix

1.3.7. Petrus Cornelij, zoon van Henrici en Catarina (Vogels). Hij is gedoopt op 20 februari 1666 in Heel [33]. Petrus is overleden op 28 januari 1727 in Maaseik(B), 60 jaar oud. Hij trouwt, 25 jaar oud, op 29 mei 1691 in Maaseik(B) met Agnes Mechtildis Rutten. Zij is gedoopt in Maaseik(B) op 7 maart 1662, aldaar overleden op 25 oktober 1728, 66 jaar oud, dochter van Ruthgerus Rutten en Catharina Corstens (Corstiens).

Kinderen van Petrus en Agnes:

 1. Henricus Nelissen [1.3.7.1]. Hij is gedoopt op 26 februari 1692 in Maaseik(B).
 2. Jacobus Nelissen [1.3.7.2]. Hij is gedoopt op 26 februari 1692 in Maaseik(B).
 3. Anna Nelissen [1.3.7.3]. Zij is gedoopt op 12 april 1694 in Maaseik(B).
 4. Cornelius Nelissen [1.3.7.4]. Hij is gedoopt op 9 juli 1696 in Maaseik(B).
 5. Maria Elisabeth Nelissen, [1.3.7.5]. Zij is gedoopt op 27 november 1698 in Maaseik(B).
 6. Henricus Michael Nelissen, [1.3.7.6]. Hij is gedoopt op 4 augustus 1704 in Maaseik(B).


Noot: in generatie 2 zijn er twee dopen van een Petrus. We weten niet zeker of de eerste is overleden voor de geboorte van de tweede. Twee dezelfde voornamen binnen een familie kunnen ook door vernoeming zijn ontstaan.


handtekening Nelis Nelissen, schepenboeken Heel 1734

1.3.9. Cornelius Nelissen (Nelis), zoon van Henrici Nelissen en Jacobina (Vossen). Hij is gedoopt op 9 mei 1686 in Heel [34]. Nelis is overleden op 26 juli 1750 in Heel [35], 64 jaar oud. Van 1722 tot 1750 is Nelis schepen van Heel. Mogelijk is Nelis ook koster geweest, zie [1.2.4]. Nelis trouwt, 23 jaar oud, op 3 juli 1709 in Heel met Mathia Gielen (Thijsken), 22 jaar oud [36]. De kerk heeft in dit huwelijk moeten toestemmen i.v.m. bloedverwantschap in de 3e en 4e graad: Nelis en Mathia hebben een gemeenschappelijke voorouder op 3 en 4 geboortes terug. Mathia is een dochter van Petrus Gielen en Odilia (Joosten). Zij is gedoopt op 20 februari 1687 in Heel [37]. Mathia is overleden na 1734, minstens 47 jaar oud. Deze Cornelius was schepen en niet zijn neef Cornelius [1.2.4] omdat het gichtregister van Heel vermeldt dat schepen Nelis Nelissen op 3 december 1727 vijftig gulden van de pastoor leent voor het eenmaal per jaar opdragen van een Heilige mis voor het zieleheil van Hendrick Nelissen, vader van de geldopnemer. Verder heeft schepen Nelis Nelissen volgens het gichtregister tot 1750 dit ambt bekleedt zodat zijn neef Cornelis [1.2.4] in 1748 overleden moet zijn en de schepen Cornelis in 1750.


Kinderen van Nelis en Mathia:

 1. Odilia Nelissen [1.3.9.1]. Zij is gedoopt op 26 november 1710 in Heel [38]. Odilia is overleden op 6 maart 1776 in Heel [39], 65 jaar oud.
 2. Judith Nelissen [1.3.9.2]. Zij is gedoopt op 24 september 1713 in Heel [40]. Doopheffer is Jacobina Vossen. Judith is overleden op 31 januari 1787 in Wessem, 73 jaar oud.
 3. Joanna Nelissen [1.3.9.3]. Zij is gedoopt op 7 november 1716 in Heel [41]. Doopheffer is Jacobina Vossen.
 4. Henricus Nelissen, gedoopt op 28 augustus 1718 in Heel [42] en vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde. Volgt 1.3.9.4.
 5. Petrus Nelissen [1.3.9.5]. Hij is gedoopt op 27 januari 1722 in Heel [43] en vernoemd naar zijn grootvader van moeders zijde.
 6. Leonardus Nelissen [1.3.9.6]. Hij is gedoopt op 8 februari 1726 in Heel [44].
 7. Jacobus Nelissen [1.3.9.7]. Hij is gedoopt op 8 februari 1726 in Heel [45]. Doopheffer is Maria Nelissen.


Noot: dat Cornelis Nelissen [1.3.9] vermoedelijk met Mathia Gielen is getrouwd en Cornelis Nelissen [1.2.4] met Martina Willems (en niet andersom) is af te leiden uit de vernoemingsregels: beide oudste zonen heten zo naar hun grootvader van vaders kant.

Generatie 4

1.2.4.3. Anthonius (Antoon) Nelissen, zoon van Cornelius Nelissen en Martina Willems. Hij is gedoopt op 29 januari 1721 in Heel [46]. Antoon is overleden omstreeks 1760, ongeveer 40 jaar oud (zijn echtgenote hertrouwt in 1763 in Heel). Antoon trouwt, 27 jaar oud, op 25 augustus 1748 in Overveen (R.K. statie) met Aldegondis (Aleidis, Aaltje) Albers (Alders, Alberts), ongeveer 28 jaar oud [47]. In het trouwboek staat slechts: Antoni Nellesse, Aaltje Alberse. In facie Ecclesia. Helaas geen vermelding van plaats van herkomst (kennelijk kende de pastoor hen goed) en geen vermelding van getuigen. Zij is geboren omstreeks 1720. Aleidis is overleden op 1 november 1796 in Heel [48], ongeveer 76 jaar oud. Waarschijnlijk werken Antoon en Aleidis als seizoenarbeider in de regio Overveen. Deze plaats bevalt kennelijk zo goed dat hun zonen Hermanus, Jacobus en Martinus rond 1780 hier naartoe migreren. Startend als warmoesier stapt men later over naar de lucratieve bloembollenteelt die vanaf het begin van de 19e eeuw in deze regio begint op te komen. Ook van de familie Geerlings uit Heel zijn een aantal leden naar Bloemendaal (Overveen) verhuisd. Waarschijnlijk hebben economische motieven hier een niet onbelangrijke rol gespeeld.

Kinderen van Antoon en Aleidis:

 1. Cornelius Nelissen [1.2.4.3.1]. Hij is gedoopt op 22 november 1748 in Heel [49] en vernoemd naar zijn grootvader van vaders zijde.
 2. Hermanus Nelissen [1.2.4.3.2]. Hij is gedoopt op 5 maart 1751 in Heel [50]. Hermanus is overleden in Haarlem (galziekte) en begraven op 18 december 1785 [51] op de Zuiderbegraafplaats in Haarlem, 34 jaar oud. Hermanus was warmoesier van beroep. Hij trouwt zowel voor de kerk als voor de schepenbank pro deo, 32 jaar oud, op 9 november 1783 in Heemstede (Glip) met Christina Kraken [52]. Zij wonen in 1785 aan de Brouwersvaart in Haarlem. Op 4 december 1785 maken zij een testament bij notaris J.P. Kuenen in Haarlem.
 3. Jacobus Nelissen [1.2.4.3.3]. Hij is gedoopt op 25 juli 1753 in Heel [53]. Jacobus is overleden op 21 juni 1822 in Bloemendaal en begraven op de algemene begraafplaats van Overveen (1 1/2 uur luiden), 68 jaar oud. Jacobus is warmoesier/tuinder van beroep. Hij trouwt, 28 jaar oud, op 5 mei 1782 in Bloemendaal met Helena Cramer [54]. Jacobus en Helena krijgen een dochter Aaltje, gedoopt op 17 augustus 1783 in Overveen [55]. Helena is overleden op 4 mei 1796 te Tetterode (Overveen) en op 6 mei aldaar begraven (5/4 uur luiden). Hij trouwt, 44 jaar oud, op 25 februari 1798 in Bloemendaal met Femmetje Kosters [56], weduwe Steven Scheelings. In 1810 is hij eigenaar en bewoner van een warmoesiershuis aan de Houtvaart B19 in Overveen. Op 8 september 1806 maken zij een testament bij notaris P. van Lee in Haarlem.
 4. Joannes Mathias Nelissen, gedoopt op 24 september 1755 in Heel [57]. Volgt 1.2.4.3.4.
 5. Martinus Nelissen, gedoopt op 7 januari 1758 in Heel [58]. Volgt 1.2.4.3.5.1.3.9.4. Henricus Nelissen, zoon van Cornelius (Nelis) Nelissen en Mathia Gielen. Hij is gedoopt op 28 augustus 1718 in Heel [59]. Henricus is overleden op 26 april 1779 in Heel [60], 60 jaar oud. Henricus trouwt, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1756 met Christina Vissers, ongeveer 21 jaar oud. Christina is een dochter van Theodorus Vissers en Anna Reuten. Zij is gedoopt op 20 maart 1735 in Wessem. Christina is overleden op 15 april 1803 in Heel, 68 jaar oud.

Kinderen van Henricus en Christina:

 1. Mathias Nelissen [1.3.9.4.1]. Hij is gedoopt op 20 november 1757 in Heel [61]. Mathias is overleden op 23 september 1840 in Haarlem, 82 jaar oud. Hij was schoenmaker van beroep. Hij trouwt, 26 jaar oud, op 23 mei 1784 in Haarlem met Anna Sebil [62]. Anna is een dochter van Johannes Sebil en Joanna Knijper. Zij is gedoopt op 18 februari 1760 in Haarlem [63]. Uit dit huwelijk ontstaat een Nelissen-tak in Haarlem. Zie Metterwoon in Kennemerland, Afd. Kennemerland van de NGV, 1998.
 2. Theodorus Nelissen [1.3.9.4.2]. Hij is gedoopt op 11 april 1760 in Heel [64]. Theodorus is overleden op 22 maart 1804 in Beegden, 43 jaar oud. Theodorus is niet getrouwd.
 3. Maria Elisabeth Nelissen [1.3.9.4.3]. Zij is gedoopt op 7 september 1762 in Heel [65]. Maria is overleden op 9 september 1843 in Heel, 81 jaar oud.
 4. Catharina Nelissen [1.3.9.4.4]. Zij is gedoopt op 17 juli 1766 in Heel [66]. Catharina is overleden op 5 april 1844 in Beegden, 77 jaar oud.
 5. Cornelius Nelissen, gedoopt op 2 mei 1771 in Heel [67]. Volgt 1.3.9.4.5.
 6. Hermanus Nelissen [1.3.9.4.6]. Hij is gedoopt op 2 mei 1771 in Heel [68]. Hermanus is overleden op 14 augustus 1800 in Heel, 29 jaar oud. Hermanus is niet getrouwd.
 7. Anna Maria Nelissen [1.3.9.4.7]. Zij is gedoopt op 7 juni 1777 in Wessem.

Generatie 5

1.2.4.3.4. Joannes Mathias Nelissen (Mathijs, Maty), zoon van Antonius Nelissen en Aldegondis (Aleidis) Albers (Alders). Hij is gedoopt op 24 september 1755 in Heel [69]. Mathijs is overleden op 27 augustus 1842 in Heel, 86 jaar oud. Mathijs woont in Heel op de Dorpstraat 33 (C471). Hij was landbouwer van beroep. Mathijs trouwt, 25 jaar oud, op 22 juli 1781 in Heel met Margaretha Heuvelmans (Margriet), 26 jaar oud [70]. Margaretha is een dochter van Joannes Stephanus (Jois) Heuvelmans en Isabella Linssen (Lenssen). Zij is gedoopt op 28 maart 1755 in Maasbracht. Margriet is overleden op 19 maart 1812 in Heel, 56 jaar oud.

Kinderen van Mathijs en Margaretha:

 1. Angelina Nelissen [1.2.4.3.4.1]. Zij is gedoopt op 28 april 1783 in Heel [71]. Angelina is overleden op 27 december 1858 in Wessem, 75 jaar oud. Angelina trouwt, 23 jaar oud, op 30 april 1806 in Wessem met Arnold Bours, 40 jaar oud. Hij is gedoopt op 11 januari 1766 in Wessem. Arnold is overleden op 6 februari 1828 in Wessem, 62 jaar oud.
 2. Antonius Nelissen, gedoopt op 1 augustus 1784 in Heel [72]. Volgt 1.2.4.3.4.2.
 3. Joannes Jacobus Nelissen [1.2.4.3.4.3]. Hij is gedoopt op 1 december 1786 in Heel [73]. Joannes is overleden op 4 augustus 1790 in Heel, 3 jaar oud [74].
 4. Isabella Nelissen [1.2.4.3.4.4]. Zij is gedoopt op 11 februari 1789 in Heel [75]. Isabella is overleden op 8 oktober 1850 in Heel, 61 jaar oud. Zij was van beroep dagloonster. Isabella is niet getrouwd. In 1830 (volkstelling) was zij inwonend bij vader Mathijs op de Dorpstraat 33 in Heel.
 5. Cornelius Nelissen [1.2.4.3.4.5]. Hij is gedoopt op 16 juli 1791 in Heel [76]. Cornelius is overleden op 2 augustus 1794 in Heel, 3 jaar oud [77].
 6. Hermanus Nelissen [1.2.4.3.4.6]. Hij is gedoopt op 27 maart 1793 in Heel [78]. Hermanus is overleden op 23 juli 1794 in Heel, 1 jaar oud [79].
 7. Cornelius Nelissen, gedoopt op 13 augustus 1795 in Heel [80]. Volgt 1.2.4.3.4.7.


veilingbiljet Maarten Nelissen, 1810

1.2.4.3.5. Martinus Nelissen (Maarten), zoon van Antonius Nelissen en Aldegonda Albers. Hij is gedoopt op 7 januari 1758 in Heel(L) [81]. Maarten is overleden op 25 juli 1814 in zijn woonhuis B24 aan de Houtvaart in Overveen, 56 jaar oud. Hij was warmoesier/bloem(bollen)kweker van beroep. Maarten trouwt, 25 jaar oud, op 2 november 1783 in Overveen (RK statie) met Lijsbeth (Elisabeth, Lijsje) Jans (Tielemans, Tieleman Janse), 23 jaar oud [82]. Lijsje is een dochter van Tieleman Jans en Grietje Jans Leuring. Zij is gedoopt op 19 april 1760 in Overveen [83]. Lijsje is begraven op 31 juli 1788 op de algemene begraafplaats in Overveen (driekwart uur luiden), 28 jaar oud. Maarten trouwt, 31 jaar oud, op 12 mei 1789 in Overveen (RK statie) met Cornelia Bijeren (Beeren), ongeveer 39 jaar oud [84]. Cornelia is omstreeks 1750 geboren in Neer (L). Cornelia is overleden op 17 maart 1830 ten haren woonhuize aan de Houtvaart in Overveen en begraven op de algemene begraafplaats in Overveen (anderhalf uur luiden), ongeveer 80 jaar oud. Zij was warmoesierster van beroep. Maarten en Cornelia hebben op 11 mei 1794 bij notaris J.P. Kuenen in Haarlem hun testament gemaakt. Cornelia heeft op 11 april 1828 bij notaris W.A. Haselaar in Haarlem haar testament gemaakt.

Kinderen van Maarten en Lijsje/Cornelia:

 1. Antoni Nelisse [1.2.4.3.5.1]. Hij is gedoopt op 18 februari 1784 in Overveen. Antonij is overleden op 6 mei 1784, 3 maanden oud.
 2. Margarita Nelisse [1.2.4.3.5.2]. Zij is gedoopt op 13 februari 1785 in Overveen. Margarita is overleden op 1 februari 1826 in Haarlem aan de Korte Poellaan 109, 40 jaar oud. Zij trouwt, 36 jaar oud, op 31 oktober 1821 in Bloemendaal(BS) met Mattheus Geerlings (Matthijs), 31 jaar oud, van beroep tuinder/bloemistenknecht. Matthijs is een zoon van Pieter Geerlings en Femmetje Wiegmans (Pieter is buurman van Maarten aan de Houtvaart B25 in Overveen en eveneens afkomstig uit Heel). Hij is gedoopt op 20 december 1789 in Overveen. Matthijs is overleden op 1 januari 1844 in Haarlem, 54 jaar oud. Margarita en Matthijs krijgen één dochter Margaretha Elisabeth Geerlings. Op 21 juli 1826 is bij vredegerecht benoemd tot toeziend voogd van het half jaar oude kind: Hermanus Nelissen (broer van Margarita).
 3. Hermanus Neelisse, gedoopt op 18 oktober 1786 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.3.
 4. Joannes Nelisse [1.2.4.3.5.4]. Hij is gedoopt op 16 juli 1788 in Overveen. Joannes is begraven op 9 oktober 1789, 1 jaar oud.
 5. Antoni Nelis [1.2.4.3.5.5]. Hij is gedoopt op 16 mei 1791 in Overveen. Antoni is overleden in 1795 of 1796 te Tetterode (Overveen), 3 of 5 jaar oud. Hij is begraven op de algemene begraafplaats van Overveen.
 6. Joannes Nelissen [1.2.4.3.5.6]. Hij is gedoopt op 6 juli 1793 in Overveen. Doopheffer is Aaltje Aalberts (uit Heel, grootmoeder van de boreling). Joannes is overleden in 1795 of 1796 te Tetterode (Overveen), 1 of 2 jaar oud. Hij is begraven op de algemene begraafplaats van Overveen.
 7. Cornelia Nelissen [1.2.4.3.5.7]. Zij is gedoopt op 25 mei 1796 in Overveen. Doopheffer is Ale Aalberts (uit Heel, grootmoeder van de boreling). Cornelia is overleden op 4 december 1827 op de warmoesierderij B24 aan de Houtvaart in Overveen, 31 jaar oud. Zij is begraven op de algemene begraafplaats van Overveen (1 uur luiden). Cornelia trouwt (BS + kerk), 31 jaar oud, op 19 september 1827 in Bloemendaal met Hermanus Geerlings (Herman), 28 jaar oud, van beroep warmoesier. Herman is een zoon van Pieter Geerlings en Femmetje Wiegmans (Pieter is buurman van Maarten aan de Houtvaart B25 in Overveen en eveneens afkomstig uit Heel). Hij is gedoopt op 2 september 1799 in Overveen. Herman is overleden op 15 mei 1859 in Overveen, 59 jaar oud. Hij is een broer van Matthijs (zie [1.2.4.3.5.2]). Op 6 mei 1828 heeft Cornelia Beeren bij notaris Haselaar in Haarlem opstal B24 overgedaan aan Herman Geerlings. Zij blijft inwonend en hij hertrouwt met Johanna Margaretha van de Veldt. In 1829 werken op de warmoesierderij 3 tuindersknechten en 1 tuindersmeid.
 8. Antonij Nelisse, gedoopt op 16 april 1799 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.8.1.3.9.4.5 Cornelius Nelissen, zoon van Henricus Nelissen en Christina Vissers. Hij is gedoopt op 2 mei 1771 in Heel [85]. Cornelius is overleden op 15 april 1852 in Roermond, 80 jaar oud. Cornelius was landbouwer van beroep. Hij trouwde, 29 jaar oud, op 19 februari 1801 in Maasniel met Joanna van Uffelt, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21 april 1800 in Maasniel. Zij is gedoopt op 20 september 1775 in Maasniel.

Kinderen van Cornelius en Joanna:

 1. Henrica Nelissen [1.3.9.4.5.1], gedoopt op 30 maart 1801 in Roermond, overleden op 8 september 1816 in Roermond, 15 jaar oud.
 2. Maria Christina Nelissen [1.3.9.4.5.2], geboren op 21 maart 1804 in Roermond, overleden op 7 maart 1881 in Roermond, 76 jaar oud. Maria trouwde, 32 jaar oud, op 29 juli 1836 in Roermond met Jacobus Mathias van Munster, ongeveer 35 jaar oud. Jacobus is geboren omstreeks 1801, zoon van Leonard van Munster en Anna Maria Josepha van Borren. Hij overleed op 27 november 1882 in Roermond, ongeveer 81 jaar oud.
 3. Odillia Nelissen [1.3.9.4.5.3], geboren op 11 juni 1806 in Roermond, overleden op 14 april 1816 in Roermond, 9 jaar oud.
 4. Joanna Hubertina Nelissen [1.3.9.4.5.4], geboren op 30 april 1809 in Roerond.
 5. Hendrik Hubertus Nelissen, geboren op 7 juli 1810 in Roermond. Volgt 1.3.9.4.5.5.
 6. Anna Maria Nelissen [1.3.9.4.5.6], geboren op 26 mei 1813 in Roermond.
 7. Arnold Hubert Nelissen [1.3.9.4.5.7], geboren op 5 december 1817 in Roermond. Arnold is overleden op 26 september 1823 in Roermond, 5 jaar oud.
 8. Mathias Hubert Nelissen, geboren op 25 juni 1821 in Roermond. Volgt 1.3.9.4.5.8.
 9. Hermanus Nelissen [1.3.9.4.5.9], geboren op 27 april 1824 in Roermond.

Generatie 6

Woning van Antoon Nelissen in Maasbracht-Beek

1.2.4.3.4.2. Antoon Nelissen, zoon van Joannes Mathias (Mathijs) Nelissen en Margaretha Heuvelmans. Hij is gedoopt op zondag 1 augustus 1784 in Heel [86]. Antoon is overleden op maandag 10 januari 1853 in Maasbracht, 68 jaar oud. Hij woonde als dagloner in Maasbracht-Beek, nr B274, 275. Antoon trouwt, 29 jaar oud, op vrijdag 5 november 1813 in Heel met Gertrudis van Lerop, ongeveer 32 jaar oud. Gertrudis is geboren omstreeks 1781 in Maasbracht, dochter van Jacobus van Lerop en Elisabeth Cleutz. Gertrudis is overleden op zondag 31 december 1854 in Maasbracht, ongeveer 73 jaar oud.

Kinderen van Antoon en Gertrudis:

 1. Elisabeth Nelissen [1.2.4.3.4.2.1]. Zij is geboren op zaterdag 13 augustus 1814 in Maasbracht. Elisabeth is overleden op vrijdag 16 juni 1848 in Maasbracht, 33 jaar oud. Elisabeth is ongehuwd gebleven. Elisabeth bleef kinderloos.
 2. Anna Margaretha Nelissen [1.2.4.3.4.2.2]. Zij is geboren op zondag 7 november 1819 in Maasbracht. Anna is overleden op dinsdag 25 juli 1882 in Maasbracht, 62 jaar oud. Anna trouwt, 23 jaar oud, op donderdag 20 april 1843 in Maasbracht met Willem Seegers.
 3. Joanna Maria Catharina (Anna) Nelissen [1.2.4.3.4.2.3]. Zij is geboren op zondag 3 november 1822 in Maasbracht. Anna trouwt, 25 jaar oud, op vrijdag 13 oktober 1848 in Herten met Antonius (Antoon) Evers, ongeveer 53 jaar oud. Antoon is gedoopt op 20 maart 1794 in Karken (D.), zoon van Henricus Everts en Anna Catharina Schmitz (Smits, Smeets). Antoon is overleden op vrijdag 15 februari 1878 in Ool, 83 jaar oud. Antoon is weduwnaar van Elisabeth van Pol (1787-1847), met wie hij trouwt op zondag 3 oktober 1819 in Herten.


1.2.4.3.4.7. Cornelius Nelissen, zoon van Joannes Mathias (Mathijs) Nelissen en Margaretha Heuvelmans. Hij is gedoopt op donderdag 13 augustus 1795 in Heel [87]. Cornelius is overleden op zaterdag 21 augustus 1852 in Heel, 57 jaar oud. Cornelius was akkerman (landbouwer) van beroep. Hij trouwt, 24 jaar oud, op maandag 10 april 1820 in Heel met Mechtildis Kosten (Kersten), ongeveer 26 jaar oud. Mechtildis is geboren omstreeks 1794 in Herten, dochter van Joannes Baptiste Kosten (Korsten) en Mechtildis Theunissen. Mechtildis is overleden op maandag 3 maart 1851 in Heel, ongeveer 57 jaar oud. Cornelius woont met zijn gezin in 1830 bij vader Mathijs Nelissen op de Dorpstraat 33 in Heel. Hij trouwt, 56 jaar oud, op dinsdag 20 april 1852 in Heel met Anna Margaretha Walraven, 42 jaar oud. Anna is geboren op donderdag 5 april 1810 in Maasbracht. Anna is overleden op woensdag 12 juli 1871 in Heel, 61 jaar oud.

Kinderen van Cornelius en Mechtildis:

 1. Maria Margaretha Nelissen [1.2.4.3.4.7.1]. Zij is geboren op zondag 27 augustus 1820 in Heel. Maria is overleden op dinsdag 18 oktober 1859 in Heel, 39 jaar oud. Maria trouwt, 29 jaar oud, op donderdag 11 oktober 1849 in Heel met Joannes Mathias Halermans, 31 jaar oud. Joannes is geboren op zaterdag 17 januari 1818 in Heel, zoon van Thomas Halermans en Anna Catharina Janssen. Joannes is overleden op vrijdag 29 oktober 1852 in Heel, 34 jaar oud. Maria trouwt, 34 jaar oud, op woensdag 6 september 1854 in Heel met Petrus Stappers, 30 jaar oud. Petrus is geboren op woensdag 26 mei 1824 in Baexem. Petrus is overleden op vrijdag 29 januari 1869 in Heel, 44 jaar oud.
 2. Joannes Mathias Nelissen (Mathijs) [1.2.4.3.4.7.2]. Hij is geboren op vrijdag 12 maart 1824 in Heel. Joannes is overleden op donderdag 11 oktober 1849 in Heel, 25 jaar oud. Joannes is ongehuwd gebleven. Joannes bleef kinderloos.
 3. Arnoldus Nelissen [1.2.4.3.4.7.3]. Hij is geboren op zaterdag 15 december 1827 in Heel. Arnoldus is overleden op zondag 25 maart 1849 in Heel, 21 jaar oud. Arnoldus is ongehuwd gebleven. Arnoldus bleef kinderloos.
 4. Mechtildis Nelissen [1.2.4.3.4.7.4]. Zij is geboren op dinsdag 19 juni 1832 in Heel. Mechtildis is overleden op woensdag 19 september 1849 in Heel, 17 jaar oud.
 5. Joanna Nelissen [1.2.4.3.4.7.5]. Zij is geboren op zondag 8 januari 1837 in Heel. Joanna is overleden op zondag 10 september 1911 in Heel, 74 jaar oud. Joanna trouwt, 26 jaar oud, op donderdag 9 april 1863 in Grathem met Christiaan Hendrickx, 32 jaar oud. Christiaan is geboren op donderdag 30 december 1830 in Grathem. Christiaan is overleden op donderdag 16 juli 1891 in Heel, 60 jaar oud.


Houtvaart 42, voorheen B29 en B118, waar 3 generaties Neelissen gewoond hebben

1.2.4.3.5.3. Hermanus Neelisse (Neelissen), zoon van Maarten Nelissen en Lijsje Tielemans. Hij is gedoopt op 18 oktober 1786 in Overveen. Hermanus is overleden op 20 oktober 1866 in het woonhuis B119 aan de Houtvaart in Overveen, 80 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). Hij was arbeider/aardwerker/tuinder/warmoesier/bloemkweker van beroep. In 1828 wordt Hermanus eigenaar van de warmoesierswoning B29 aan de Houtvaart. Hij trouwt [88], 31 jaar oud, op 28 december 1817 in Bloemendaal (BS) met Magtildis Smits, 27 jaar oud. Magtildis is een dochter van Arnoldus Smits en Catharina Broers. Zij is gedoopt op 11 januari 1789 in Overveen. Magtildis is overleden op 11 januari 1823 in de gemeente Bloemendaal, 34 jaar oud. Hermanus trouwt [89], 39 jaar oud, op 2 november 1825 (RK statie + BS) in Overveen gemeente Bloemendaal met Cornelia Beeren, 36 jaar oud. Cornelia is een dochter van Petrus Beeren en Aldegonda Derckx. Zij is gedoopt juli 1789 in Maasniel(L). Cornelia is overleden op 11 juli 1858 in het woonhuis B118 aan de Houtvaart (was huisnummer B29 voor 1842), 68 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). In 1839 zijn er in het huis B29 twee inwonende personeelsleden: een tuindersknecht en een tuindersmeid. Hermanus trouwt [90], 72 jaar oud, op 2 augustus 1859 in Overveen (RK kerk) / Bloemendaal (BS) met Maria (Mietje) Loman, 49 jaar oud, van beroep warmoesierster, weduwe, woonachtig aan de Houtvaart B28 (buurvrouw van Hermanus). Mietje is een dochter van Jan Loman en Jansje Verkooij. Zij is gedoopt op 9 februari 1810 in Overveen. Mietje is overleden op 3 december 1880 in het woonhuis B119 aan de Houtvaart (was huisnummer B28 voor 1842), 70 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). In datzelfde jaar 1859 verkoopt Hermanus zijn bloemisterij aan de Houtvaart voor ƒ 7000,- aan zijn zoon Pieter. De bloemisterij omvat een woonhuis, een zomerhuis, een loods (schuur) en bloembollengrond met een totale oppervlakte van 1.33.60 ha (1,34 ha).

Kinderen van Hermanus en Magtildis/Cornelia:

 1. Cornelia Elisabeth Nelissen [1.2.4.3.5.3.1]. Zij is geboren op 14 december 1818 in de gemeente Bloemendaal. Cornelia is overleden op 1 januari 1900 in Haarlem (Brouwersvaart 10), 81 jaar oud. Zij trouwt, 25 jaar oud, op 30 oktober 1844 in Overveen (RK statie) / Bloemendaal (BS) met Jean (Jan) Michel Janssen, 26 jaar oud. Jan is een zoon van Cornelis Janssen en Anna Maria Knapen. Hij is gedoopt op 14 juli 1818 in Nederweert(L). Jan is overleden op 31 mei 1899 in Haarlem (Brouwersvaart 10), 80 jaar oud. Hij was van beroep arbeider/bloemkweker/werkman. Zeker 6 kinderen van Jan en Cornelia zijn binnen 4 maanden overleden.
 2. Martinus Neelissen (Maarten), geboren op 20 april 1820 in de gemeente Bloemendaal. Volgt 1.2.4.3.5.3.2.
 3. Arnoldus Neelissen [1.2.4.3.5.3.3]. Hij is geboren op 12 december 1822 in Overveen. Arnoldus is overleden op 11 november 1840 in het woonhuis B29 aan de Houtvaart in Overveen, 17 jaar oud, en begraven op de algemene begraafplaats (1 uur luiden). Hij was tuinder van beroep.
 4. Alegonda Neelissen (Alida) [1.2.4.3.5.3.4]. Zij is geboren op 11 februari 1827 in de gemeente Bloemendaal. Alida is overleden op 7 februari 1910 in de gemeente Bloemendaal, bijna 83 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63). Zij trouwt, 24 jaar oud, op 23 november 1851 in Overveen (RK statie) / Bloemendaal (BS) met Johannes (Jan) Loman, 30 jaar oud, van beroep arbeider. Jan is een zoon van Jan Loman en Cornelia Nijsse. Hij is geboren op 9 oktober 1821 in Haarlem. Jan is overleden op 30 april 1853 in het woonhuis B116a aan de Houtvaart in Overveen, 31 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats in Overveen (nr.63). Alida trouwt, 28 jaar oud, op 31 mei 1855 in Overveen (RK) / Bloemendaal (BS) met Nicolaas Kuenen, 34 jaar oud, van beroep arbeider. Nicolaas is een zoon van Frans Kuenen en van Jaapje van der Boot. Hij is geboren op 13 juli 1820 in de gemeente Bloemendaal. Nicolaas is overleden op 9 maart 1902 in Overveen (Houtvaart), 81 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63).
 5. Petrus Neelissen (Pieter), geboren op 20 april 1830 in de gemeente Bloemendaal. Volgt 1.2.4.3.5.3.5.
 6. Anthonij Neelissen [1.2.4.3.5.3.6]. Hij is geboren op 15 juli 1832 in de gemeente Bloemendaal. Anthonij is overleden op 20 november 1834 in de gemeente Bloemendaal, 2 jaar oud, en begraven op de algemene begraafplaats van Overveen.


1.2.4.3.5.8. Antonij Nelisse (Neelissen), zoon van Maarten Nelissen en Cornelia Beeren. Hij is gedoopt op 16 april 1799 in Overveen. Antonie is overleden op 1 juli 1863 in zijn woonhuis B122 aan de Houtvaart in Overveen, 64 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.65). Hij was tuinder/warmoesier/bloemkweeker van beroep en kerkmeester van de RK kerk van Overveen. Hij trouwt [91], 28 jaar oud, op 16 mei 1827 in Overveen (RK statie) / Bloemendaal (BS) met Apolonia van der Veldt, 22 jaar oud. Apolonia is een dochter van Albert Klaaszn van der Veldt en Grietje Fransdr van Velzen. Zij is gedoopt op 26 juni 1804 in Overveen. Apolonia is overleden op 29 juli 1878 in het woonhuis B122 aan de Houtvaart in Overveen, 74 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.65). In 1828 wordt Antonie eigenaar van de warmoesierswoning B26 aan de Houtvaart (is huisnummer B122 na 1842), gekocht van zijn schoonvader Albert van der Veldt die nog een tijdje samen met zijn vrouw in het huis blijft wonen. Naast de familie Neelissen wonen in 1839 in het huis nog 3 knechten en 2 meiden. Volgens een afschrift van het militieregister uit 1823 luidt het signalement van Antonie als volgt: lengte 1 El, 9 Palm (1.90 meter), rond aangezicht, rond voorhoofd, bruine ogen, ronde kin, bruin haar, bruine wenkbrauwen. Omdat hij kostwinner is en zijn moeder weduwe is Antonie vrijgesteld van militaire dienst. Antonie koopt na 1842 een heerenhuis/buitenverblijf genaamd Ruimzigt aan de Zijlweg vlakbij de huidige Julianalaan. Hij verkoopt, zoals veel kwekers, regelmatig per groene veiling: de bollen worden groen te velde staande in april/mei verkocht. Antonie verkoopt vooral hyacinten. Antonie en Apolonia maken op 31 juli 1828 hun testament bij notaris A.W. Sacré in Haarlem. Tot zijn nalatenschap behoren de volgende onroerende goederen: een warmoesierderij incl. moes- en bloemtuin met huizing, schuren en verdere getimmerten aan de Houtvaart, een moes- en bloemtuin aan de Zijlweg, samen groot 2,91 ha (2 bunder, 90 roeden, 85 ellen), en het genoemd huis Ruimzigt, alles gelegen te Overveen gemeente Bloemendaal; voorts een partij wei- of hooiland gelegen in de gemeente Heemstede ter grootte van 6,69 ha (6 bunders, 68 roeden, 70 ellen) en een partij wei- of hooiland gelegen in de gemeente Haarlem met een gezamenlijke grootte van 3,27 ha (3 bunders, 26 roeden, 62 ellen). Na zijn overlijden gaat de bloembollenkwekerij aan de Houtvaart over op zijn zoon Antoon. De rest van het vastgoed blijft eigendom van de weduwe Neelissen-van der Veldt. Zij maakt op 4 februari 1876 haar testament bij notaris J. ter Hoffsteede in Bloemendaal. Erfgenamen zijn haar twee dochters Cornelia Margaretha en Margaretha (beiden weduwe ten tijde van overlijden van hun moeder), en de zes kinderen van wijlen haar zoon Antonius Jacobus. Haar nalatenschap vertegenwoordigt een waarde van ƒ 55.369,62½ (anno 2008 ruim een half miljoen euro).Kinderen van Antonie en Apolonia:

 1. Cornelia Margaretha Neelissen [1.2.4.3.5.8.1]. Zij is geboren op 24 december 1828 in de gemeente Bloemendaal. Cornelia is overleden op 13 januari 1882 in Overveen (B92), 53 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.14). Zij trouwt, 23 jaar oud, op 22 september 1852 in Overveen (RK) / Bloemendaal (BS) met Anthonius Johannes van Velsen, 24 jaar oud. Anthonius is een zoon van Petrus van Velsen en Anna van Koningsbruggen. Hij is geboren op 11 oktober 1827 in de gemeente Bloemendaal. Anthonius is overleden op 13 oktober 1876 in Overveen (B92), 49 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.14), nalatende 11 kinderen, voor het merendeel te jong om hun verlies te beseffen. Hij was van beroep bloemist.
 2. Margaretha Neelissen [1.2.4.3.5.8.2]. Zij is geboren op 17 juni 1830 in Overveen. Margaretha is overleden op 6 maart 1903 in het huis aan de Hoofdstraat 196 in Hillegom, 72 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Hillegom. Zij trouwt, 24 jaar oud, op 14 februari 1855 in Overveen (RK) / Bloemendaal (BS) met Johan Balthazar van der Schoot (Jan), 29 jaar oud. Jan is een zoon van Rudolf van der Schoot en Anna Elizabeth Schenk. Hij is geboren op 9 november 1825 in Hillegom. Jan is overleden op 23 september 1878 in Utrecht, 52 jaar oud. Hij was van beroep bloembollenhandelaar/bloemist. Als eerste bollenreiziger is hij naar Amerika gevaren. Na het overlijden van haar man mobiliseert Margaretha het hele gezin (6 kinderen) om de firma R. van der Schoot & Zoon te redden. Zo staat de nog onervaren 18-jarige oudste zoon Rudolf, krachtig gestimuleerd door zijn zeer energieke moeder, aan het hoofd van een wereld-exportzaak, waaraan verbonden is een der meest uitgebreide kwekerijen uit die tijd. Tot verbazing van velen gaat de firma in elk opzicht vooruit. Uit R. van der Schoot & Zoon onstaan in 1917 drie firma's onder leiding van de drie zoons van Jan. Het einde van deze firma's komt met de crisisjaren dertig en de tweede wereldoorlog.
 3. Martinus Neelissen [1.2.4.3.5.8.3]. Hij is geboren op 27 november 1832 in de gemeente Bloemendaal. Martinus is overleden op 29 april 1842 in het huis aan de Houtvaart B26 in Overveen, 9 jaar oud.
 4. Sophia Neelissen [1.2.4.3.5.8.4]. Zij is geboren op 6 maart 1835 in de gemeente Bloemendaal. Sophia is overleden op 1 mei 1835 in de gemeente Bloemendaal, 2 maanden oud, en begraven op de algemene begraafplaats van Overveen.
 5. Hermanus Neelissen [1.2.4.3.5.8.5]. Hij is geboren op 11 november 1838 in de gemeente Bloemendaal. Hermanus is overleden op 7 maart 1860 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen, 21 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.64). Hij was van beroep bloemkweker.
 6. Antonius Jacobus Neelissen (Antoon), geboren op 16 april 1843 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.8.6.


Meerdere generaties Neelissen in Overveen wonen langs de Houtvaart. In de 15e eeuw wordt al melding gemaakt van de Aerdenhoutsvaart wat later afgekort is tot Houtvaart. De aanduiding vaart wijst erop dat het water gegraven is als afwatering voor het kwelwater uit de duinen. De ruim 20 woningen langs de Houtvaart staan ten westen van het water. In 1944 gaan bijna alle tuinderswoningen, inclusief bijbehorende bollenschuren, op last van de bezetter tegen de vlakte. Later wordt hier de Westelijke Randweg gebouwd die op het tweede kaartje pal ten westen van de vroegere Houtvaart te zien is. Wat opvalt is dat in 175 jaar veel perceelgrenzen hetzelfde zijn gebleven. Iets zuidelijker loopt vanaf de Houtvaartkade nog een authentiek deel van de Houtvaart die na een haakse bocht uitmondt in de Leidsevaart.Overveen is eeuwenlang een R.K. gemeenschap geweest. Vermoedelijk wordt in 1692 de statie Overveen gesticht voor een vollediger en bestendiger bediening van de katholieken van Overveen, Bloemendaal en Zandvoort. Op de plaats van de huidige kerk stond sinds het einde van de zeventiende eeuw een schuilkerk, met het aanzien van een schuur met rode dakpannen en een pastorie gelijkend op een woonhuis, waar de katholieken hun erediensten konden houden. In deze tijd werd het katholicisme door het wereldlijk gezag oogluikend toegestaan. In 1853 heeft paus Pius IX de kerkelijke hiërarchie in Nederland hersteld en Franciscus Jacobus van Vree tot bisschop van Haarlem benoemd. Bij besluit van 30 oktober 1854 verheft hij de statie Overveen tot parochie. Alvast rekening houdend met de ligging van een nieuw te bouwen kerk, begint men met de aanleg van een kerkhof aan de noordzijde van de schuilkerk, die in 1851 gereed komt. Uiteindelijk verrijst in 1855, gefinancierd door Overveense bollenkwekers, op de plek van de oude kerk een neo-gothische kerk, die op 24 september 1856 door bisschop Van Vree wordt ingewijd en toegewijd aan Maria Onbevlekt Ontvangenis. De oude algemene begraafplaats in het centrum van Overveen blijft tot 1917 in gebruik. Bij gebrek aan onderhoud vervalt zij tot ongenoegen van omwonenden en bezoekers zienderogen. Op 10 september 1930 valt in de Bloemendaalse gemeenteraad het besluit tot opruiming, 4 jaar later. Er is ter plaatse niets meer dat herinnert aan de vroegere bestemming. Op de RK begraafplaats zijn anno 2008 nog de volgende Neelissen-graven aanwezig: 234A (C001), 88 (B031) en G059.1.3.9.4.5.5 Hendrik Hubertus Nelissen is geboren op 7 juli 1810 in Roermond, zoon van Cornelius Nelissen en Joanna van Uffelt. Hendrik is overleden op 21 december 1863 in Roermond, 53 jaar oud. Vermeld als arbieder, fabrieksarbeider en landbouwer. Hendrik trouwde, 35 jaar oud, op 30 januari 1846 in Roermond met Maria Catharina op de Graef, 20 jaar oud, geboren op 30 oktober 1825 in Roermond, dochter van Josephus op de Graef en Joanna Goldschmitz. Maria is overleden op 5 juni 1869 in Roermond, 43 jaar oud.

Kinderen van Hendrik en Maria:

 1. Leonardus Rochus Hubertus Nelissen, geboren op 16 augustus 1844 in Roermond. Volgt 1.3.9.4.5.5.1.
 2. Anna Maria Hubertina Nelissen '[1.3.9.4.5.5.2], geboren op 20 juli 1846 in Roermond. Anna is overleden op 2 juni 1871 in Roermond, 24 jaar oud. Anna trouwde, 23 jaar oud, op 5 oktober 1869 in Roermond met Franciscus Hubertus Jacobs, 29 jaar oud. Franciscus is geboren op 18 oktober 1839 in Roermond. Franciscus is overleden op 23 mei 1906 in Roermond, 66 jaar oud.
 3. Joseph Cornelis Hubertus Nelissen[1.3.9.4.5.5.3], geboren op 14 oktober 1848 in Roermond, overleden op 7 april 1866 in Roermond, 17 jaar oud.
 4. Willem Hubert Nelissen[1.3.9.4.5.5.4], geboren op 28 februari 1851 in Roermond.
 5. Hendrik Hubert Nelissen[1.3.9.4.5.5.5], geboren op 15 juli 1853 in Roermond, overleden op 16 oktober 1870 in Roermond, 17 jaar oud.
 6. Aldegonda Hubertina Nelissen[1.3.9.4.5.5.6], geboren op 29 november 1855 in Roermond, overleden op 2 september 1873 in Roermond, 17 jaar oud.
 7. Leonardus Henricus Hubertus Nelissen[1.3.9.4.5.5.7], geboren op 3 september 1858 in Roermond, overleden op 22 september 1858 in Roermond, 19 dagen oud.
 8. Jacobus Josephus Hubertus Nelissen[1.3.9.4.5.5.8], geboren op 18 maart 1863 in Roermond, overleden op 27 september 1865 in Roermond, 2 jaar oud.


1.3.9.4.5.8 Mathias Hubert Nelissen is geboren op 25 juni 1821 in Roermond, zoon van Cornelius Nelissen en Joanna van Uffelt. In 1844 vermeld als schrijnwerker. Mathias trouwde, 23 jaar oud, op 7 oktober 1844 in Roermond met Christina Thomé. Christina is geboren in Roermond, dochter van Wilhelmus Thomé en Anna Catharina Schomers.

Kinderen van Mathias en Christina:

 1. Joanna Hubertina Nelissen [1.3.9.4.5.8.1], geboren op 10 november 1845 in Roermond.
 2. Catharina Hubertina Nelissen [1.3.9.4.5.8.2], geboren op 19 februari 1847 in Roermond.

Generatie 7

1.2.4.3.5.3.2. Martinus Neelissen (Maarten), zoon van Hermanus Neelissen en Magtildis Smits. Hij is geboren op 20 april 1820 in de gemeente Bloemendaal. Maarten is overleden op 11 mei 1886 in het huis op de Houtmarkt 13 in Haarlem, 66 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63). Hij was van beroep arbeider/warmoezenier/bloemkweker. In 1842 is hij hoofdbewoner van B105a (Rampenlaan). Hij trouwt, 29 jaar oud, op 28 november 1849 in de gemeente Bloemendaal met Agnes Coolen, 22 jaar oud. Agnes is een dochter van Theodorus Coolen (Koolen) en Hendrika van Bogget. Zij is geboren op 17 januari 1827 in Haarlem. Agnes is overleden op 29 augustus 1854 in Overveen (B63a), 27 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63). Maarten trouwt, 40 jaar oud, op 6 juni 1860 in Haarlem met Elizabeth van Staveren, 35 jaar oud. Elizabeth is een dochter van Willem van Staveren en Johanna Janse Nouts. Zij is geboren op 19 oktober 1824 in Haarlem. Elizabeth is overleden op 21 februari 1891 in het huis aan de Houtmarkt 13 in Haarlem, 66 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63).

Kinderen van Maarten en Agnes/Elizabeth:

 1. Hermanus Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.1]. Hij is geboren op 23 september 1850 in het huis Rampenlaan B105a in Overveen. Hermanus is overleden op 20 augustus 1851 in het huis Houtvaart B112a in Overveen, 11 maanden oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.70).
 2. Hendrika Mathilda Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.2]. Zij is geboren op 17 augustus 1852 in Overveen (B63a). Hendrika is overleden op 22 maart 1884 in het huis aan de Houtmarkt 17 in Haarlem, 31 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63). Zij trouwt, 22 jaar oud, op 11 november 1874 in Haarlem met Nicolaas Stephanus Blesgraaf, 21 jaar oud. Nicolaas is een zoon van Nicolaas Stephanus Blesgraaf en Elizabeth van der Zanden. Hij is geboren op 5 augustus 1853 in Haarlem. Nicolaas is overleden op 10 december 1933 in het huis Hooimarkt 18 in Haarlem, 80 jaar oud. Hij was van beroep schipper.
 3. Cornelia Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.3]. Zij is geboren op 13 augustus 1854 in Overveen (B63a). Cornelia is overleden op 6 september 1854 in Overveen (B63a), 3 weken oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63) (bij haar moeder die 8 dagen eerder is overleden).
 4. Anna Maria Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.4]. Zij is geboren op 4 augustus 1861 in het huis aan de Houtvaart B121 in Overveen. Anna is overleden op 14 maart 1930 in Haarlem, 68 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats St. Barbara in Haarlem. Zij trouwt, 29 jaar oud, op 2 juli 1891 in Haarlem met Nicolaas Stephanus Blesgraaf, 37 jaar oud, weduwnaar van Hendrika Mathilda Neelissen. Nicolaas is een zoon van Nicolaas Stephanus Blesgraaf en Elizabeth van der Zanden. Hij is geboren op 5 augustus 1853 in Haarlem. Nicolaas is overleden op 10 december 1933 in het huis Hooimarkt 18 in Haarlem, 80 jaar oud. Hij was van beroep schipper.
 5. Wilhelmus Hermanus Neelissen, geboren op 27 mei 1863 in het huis Houtvaart B122 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.3.2.5.
 6. Anna Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.6]. Zij is geboren op 2 juni 1866 in het huis aan de Houtmarkt wijk 1 nr.228 in Haarlem. Anna is overleden op 23 juli 1869 in het huis aan de Houtmarkt wijk 1 nr.228 in Haarlem, 3 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen.


zonen van Pieter Neelissen: links Jaap en rechts broer Piet op de tuin nabij de Houtvaart met knecht Gerrit Corsten, ca. 1925-1930

1.2.4.3.5.3.5. Petrus Neelissen (Pieter), zoon van Hermanus Neelissen en Cornelia Beeren. Hij is geboren op 20 april 1830 in de gemeente Bloemendaal. Pieter is overleden op 16 februari 1907 aan de Houtvaart in Overveen, 76 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). Hij was van beroep warmoezenier/tuinder/bloemkweker/bloemist. Hij trouwt, 25 jaar oud, op 21 november 1855 in Overveen(RK) / Bloemendaal(BS) met Maria Huijbens, 22 jaar oud. Maria is een dochter van Gerrit Huijbens en Maria Loman. Zij is geboren op 14 juli 1833 in de gemeente Bloemendaal. Maria is overleden op 4 juli 1856 in het huis B119 aan de Houtvaart in Overveen, 22 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.63). Pieter trouwt, 29 jaar oud, op 2 november 1859 in Overveen(RK) / Bloemendaal (BS) met Maria Petronella van der Vossen, 24 jaar oud. Maria is een dochter van Andries van der Vossen en van Anna van Galen. Zij is geboren op 18 maart 1835 in Haarlem. Maria is overleden op 12 maart 1891 aan de Houtvaart in Overveen, 55 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). In 1859 koopt Pieter van zijn vader de bloemisterij aan de Houtvaart.

Kinderen van Pieter en Maria Petronella:

 1. Hermanus Andreas Neelissen, geboren op 5 januari 1861 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.3.5.1.
 2. Cornelia Maria Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.2]. Zij is geboren op 26 mei 1863 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Cornelia is overleden op 26 december 1920 in Gorcum (Gorinchem), 57 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). Zij trouwt, 30 jaar oud, op 8 mei 1894 in Overveen(RK) / Bloemendaal (BS) met Johannes Anthonius Nieuwendijk, 25 jaar oud. Johannes is een zoon van Gijsbertus Nieuwendijk en Christina Ternooy. Hij is geboren op 5 maart 1869 in Nederhorst den Berg. Johannes was van beroep slager.
 3. Anna Maria Neelissen (Anna) [1.2.4.3.5.3.5.3]. Zij is geboren op 26 mei 1863 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Anna is overleden op 17 oktober 1941 in Heemstede, 78 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). Anna is ongehuwd gebleven. Anna woont, samen met haar broers Jaap en Piet, in het huis Houtvaart 42 (voorheen B118).
 4. Anna Elisabeth Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.4]. Zij is geboren op 30 oktober 1864 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Anna is overleden op 2 juni 1935 in de gemeente Bloemendaal, 70 jaar oud.
 5. Wilhelmina Euphemia Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.5]. Zij is geboren op 22 december 1865 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Wilhelmina is overleden op 22 april 1950 in Vogelenzang (gem. Bloemendaal), 84 jaar oud, en begraven op RK begraafplaats van Vogelenzang. Zij trouwt, 26 jaar oud, op 15 september 1892 in Overveen(RK) / Bloemendaal(BS) met Quirinus Lambertus Freriks, 24 jaar oud. Quirinus is een zoon van Cornelis Philippus Freriks en Ida Margaretha de Jong. Hij is geboren op 22 februari 1868 in Vogelenzang (gem. Bloemendaal). Quirinus is overleden op 2 juli 1936 in Heemstede, 68 jaar oud. Hij was van beroep broodbakker. Quirinus en Wilhelmina krijgen 8 kinderen.
 6. Jacob Neelissen (Jaap) [1.2.4.3.5.3.5.6]. Hij is geboren op 16 januari 1867 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Jaap is overleden op 30 april 1941 in Haarlem, 74 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). Hij was bloem(bollen)kweker/landbouwer van beroep. Jaap is ongehuwd gebleven. Samen met zijn broer Piet koopt hij na het overlijden van vader Pieter in 1907 het ouderlijk bedrijf aan de Houtvaart 42, waar zij samen met hun zus Anna blijven wonen.
 7. Petrus Neelissen (Piet) [1.2.4.3.5.3.5.7]. Hij is geboren op 17 september 1870 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Piet is overleden op 7 januari 1947 in Haarlem, 76 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.62). Hij was bloemkweker/tuinder/bloemist van beroep. Piet is ongehuwd gebleven. Samen met zijn broer Jaap koopt hij na het overlijden van vader Pieter in 1907 het ouderlijk bedrijf aan de Houtvaart 42, waar zij samen met hun zus Anna blijven wonen. Piet moet nog meemaken dat zijn woonhuis en de schuren in het voorjaar van 1944 op last van de duitse autoriteiten worden gesloopt. Zijn laatste jaren brengt hij door in een huurwoning. Op 10 april 1947 wordt, op verzoek van de erfgenamen van wijlen de heer P. Neelissen, een perceel bloembollengrond met schuur aan de Houtvaart te Haarlem, groot 1.39.12 ha publiek geveild. Piet en Jaap Neelissen zijn bekende hyacintenkwekers, met wat tulpen en narcissen en bijgoed (vooral anemonen en ranonkels). Zij hebben zich in W.O.1 kunnen handhaven, wellicht mede door hun eenvoudige wijze van leven. Ook zij krijgen te maken met de gevolgen van de grote crisis in de jaren dertig. In 1932/33 komt een groot aantal hyacintenkwekers een beperkingscontract overeen, neerkomend op inlevering van een hoeveelheid hyacintenplantgoed, beperking van de opplant. Ook mogen geen zaken worden gedaan met kwekers-niet-ondertekenaars.
 8. Andreas Hendrikus Neelissen, geboren op 24 januari 1872 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.3.5.8.
 9. Johanna Maria Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.9]. Zij is geboren op 20 juni 1874 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Johanna is overleden op 27 februari 1921 in de Lange Veerstraat 19 in Haarlem, 46 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats St. Barbara aan het Soendaplein in Haarlem. Zij trouwt, 28 jaar oud, op 11 september 1902 in Overveen(RK) / Bloemendaal(BS) met Emile Francois Sweerts, 37 jaar oud. Emile is een zoon van Servatius Lambertus Sweerts, laarzenmaker, en Barbara Catharina Dierix. Hij is geboren op 28 oktober 1864 in de Lange Veerstraat wijk 2 nr.1084 in Haarlem. Emile was van beroep winkelier. Hij is overleden op 8 augustus 1910 in de Lange Veerstraat 19 in Haarlem, 45 jaar oud. Emile en Johanna krijgen vier kinderen.


1.2.4.3.5.8.6. Antonius Jacobus Neelissen (Antoon), zoon van Antonij Nelisse en Apolonia van der Veldt. Hij is geboren op 16 april 1843 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Antoon is overleden op 27 augustus 1874 in hetzelfde huis, 31 jaar oud. Op 31 augustus 1874 is het ligchaam in eene schuit naar de Marcelissevaart gevoerd, aldaar in eene lijkkoets gevolgd door vigilanten (gesloten huurrijtuigen) naar de kerk gebracht en in een eigen graf begraven (nr.64). Hij was van beroep bloemkweker. Antoon trouwt [92], 21 jaar oud, op 21 september 1864 in Overveen(RK) / Bloemendaal (BS) met Wilhelmina Euphemia Geerlings (Euphemia), 20 jaar oud. Euphemia is een dochter van Pieter Geerlings, warmoesier, en Jannetje van der Veldt. Zij is geboren op 11 juli 1844 in het huis aan de Houtvaart B123 in Overveen (buurmeisje van Antoon en kleindochter van Pieter Geerlings, geboren Heel 1762, daarna Overveen Houtvaart B25). Euphemia is overleden op 2 september 1928 in Huize Duinrust in Overveen (een bejaardentehuis voor rooms-katholieke ouden van dagen, gesticht door het armbestuur van de RK kerk van Overveen), 84 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.64). De jonge Antoon breidt zijn bedrijf uit met een extra kwekerij aan de Houtvaart gelegen naast de ouderlijke kwekerij (perceelnr. 370 op kaart uit 1832, groot 0,94 ha) en 3 weilanden in Overveen (groot 1,53 ha). Antoon overlijdt in 1874, nalatende zes kinderen, te jong om hun verlies te beseffen. De kwekerij aan de Houtvaart gaat over op de weduwe Neelissen-Geerlings. Uit een catalogus blijkt dat zij op 19 april 1880 een openbare verkoping houdt van bloembollen op haar tuin aan de Houtvaart. Vanaf 1890 doet zij het bedrijf in delen over aan haar zoons Antoon, Piet, Herman, Jaap en Jan.

Kinderen van Antoon en Euphemia:

 1. Antonius Jacobus Neelissen (Antoon), geboren op 30 september 1864 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.8.6.1.
 2. Petrus Antonius Neelissen Az. (Piet) [1.2.4.3.5.8.6.2]. Hij is geboren op 18 mei 1866 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Piet is overleden op 8 maart 1929 in IJmuiden gemeente Velsen (Kennemergasthuis locatie Zeeweg), 62 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.64). Hij was van beroep bloemkweker. Piet is ongehuwd gebleven. Rond 1890 neemt hij een (bescheiden) kwekerij over van zijn moeder Euphemia Neelissen-Geerlings, gelegen aan de Houtvaart. In de advertenties van Weekblad voor Bloembollencultuur is jammer genoeg meestal geen sprake van de aanduiding Az. (Antoon-zoon) of Pz. (Pieter-zoon) (neef). Uit de advertenties, waarin bollen te koop worden aangeboden, is wel af te leiden dat de bloembollenkraam hoofdzakelijk uit hyacinten bestaat, met wat tulpen en bijgoed. Piet heeft niet zolang geteeld, op 4 mei 1916 wordt de liquidatieveiling gehouden. Zijn broer Jan neemt zijn tuin over. Wat Piet daarna is gaan doen, is niet bekend. Wel staat er op 31 december 1920 nog een ingezonden brief van hem in Bloembollencultuur waarin hij zijn mening geeft over de moeilijke situatie in het bloembollenvak.
 3. Johanna Margaretha Neelissen [1.2.4.3.5.8.6.3]. Zij is geboren op 21 mei 1867 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Johanna is overleden op 11 september 1939 in de Maria Stichting aan de Kamperlaan 4 in Haarlem, 72 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats St. Barbara in Haarlem. Zij trouwt, 29 jaar oud, op 29 september 1896 in Overveen(RK) / Bloemendaal(BS) met Johannes Wilhelmus de Graaff, 29 jaar oud. Johannes is een zoon van Johannes Wilhelmus de Graaff (spekslager) en Catharina Holleman. Hij is geboren op 18 oktober 1866 in het huis aan de Zijlstraat 318 in Haarlem. Johannes is overleden na 1939. Hij was van beroep spekslager. Johannes en Johanna wonen aan de Abeelstraat 20 in Haarlem. Zij krijgen kinderen.
 4. Hermanus Neelissen Az. (Herman) [1.2.4.3.5.8.6.4]. Hij is geboren op 23 juni 1868 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Herman is overleden op 11 maart 1917 in zijn woonhuis Zijlweg 324 in Overveen, 48 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.64). Hij was van beroep bloem(bollen)kweker. Herman is ongehuwd gebleven. Hij krijgt rond 1890 een kleine kwekerij van zijn moeder Euphemia Neelissen-Geerlings. Herman heeft getuind langs de Houtvaart en Marcelisvaart en nabij Rolland. Een enkele keer houdt hij een groene veiling. Uit een advertentie in 1896/97 valt af te leiden dat Herman hyacinten en anemonen teelt. Vanaf 1907 is hij lid van het Parochiaal Armbestuur van de RK kerk van Overveen. Herman is regent van Huize Duinrust, een bejaardentehuis voor rooms-katholieke ouden van dagen.
 5. Jacobus Petrus Neelissen Az. (Jaap), geboren op 18 november 1869 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.8.6.5.
 6. Johannes Rudolf Neelissen (Jan), geboren op 23 november 1873 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.8.6.6.1.3.9.4.5.5.1. Leonardus Rochus Hubertus Nelissen is geboren op 16 augustus 1844 in Roermond, zoon van Hendrik Hubertus Nelissen en Maria Catharina op de Graef. Leonardus is overleden op 1 januari 1899 in Breda, 54 jaar oud. Kwam in 1867 in Breda wonen als smidsknecht. Vanaf 1868 wonende op de Ginnekenstraat, wijk A nr. 73 te Breda als smid. Van 1886 tot 1889 vermeld als winkelier, daarna als monteur. Leonardus trouwde (1), 26 jaar oud, op 19 april 1871 in Breda met Helena Hendrika van Daasdonk, 20 jaar oud. Helena is geboren op 10 januari 1851 in Breda. Helena is overleden op 20 november 1884 in Breda, 33 jaar oud. Leonardus trouwde (1), 40 jaar oud, op 9 juli 1885 in Breda met Maria Hoppenbrouwers, 35 jaar oud. Maria is geboren op 29 augustus 1849 in Groot Zundert. Maria is overleden op 22 november 1895 in Breda, 46 jaar oud.

Kinderen van Leonardus en Helena:

 1. Allegonda Antoinetta Maria Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.1], geboren op 22 augustus 1872 in Breda.
 2. Jan Baptist Cornelis Petrus Maria Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.2], geboren op 12 juni 1879 in Breda, hoefsmid, vertrok op 2 mei 1906 naar Rotterdam volgens het bevolkingsregister van Breda.
 3. Leonardus Hermanus Maria Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.3], geboren op 12 augustus 1881 in Breda, slager, vertrok op 11 augustus 1902 naar Antwerpen volgens het bevolkingsregister van Breda.
 4. Bernardus Johannes Maria Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.4], geboren op 25 september 1883 in Breda.
 5. Barbara Johanna Maria Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.5], geboren op 23 augustus 1884 in Breda, overleden op 4 oktober 1884 in Breda, 1 maand oud.

Kinderen van Leonardus en Maria:

 1. Elisabeth Maria Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.6], geboren op 1 oktober 1886 in Breda.
 2. Johanna Cornelia Maria Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.7],, geboren op 12 april 1888 in Breda.
 3. Franciscus Johannes Hubertus Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.8],, geboren op 23 oktober 1889 in Breda.
 4. Martinus Antonius Leonardus Nelissen [1.3.9.4.5.5.1.9],, geboren op 19 augustus 1893 in Breda.

Generatie 8

1.2.4.3.5.3.2.5. Wilhelmus Hermanus Neelissen, zoon van Martinus Neelissen en Elizabeth van Staveren. Hij is geboren op 27 mei 1863 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Wilhelmus is overleden op 23 september 1922 in het huis aan de Parklaan 37 in Haarlem, 59 jaar oud. Hij was timmerman/aannemer van beroep. Hij trouwt, 28 jaar oud, op 28 april 1892 in Haarlem(BS) met Anna Catharina Berg, 25 jaar oud. Anna is een dochter van Gerrit Berg en Maria Catharina Bierman. Zij is geboren op 20 september 1866 in Haarlem. Anna is overleden op 9 januari 1938 op het adres Kamperlaan 4 in Haarlem (Maria Stichting), 71 jaar oud.

Kinderen van Wilhelmus en Anna:

 1. Wilhelmus Hermanus Nicolaas Neelissen, geboren op 14 juli 1893 in Haarlem. Volgt 1.2.4.3.5.3.2.5.1.
 2. Catharina Maria Elisabeth Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.5.2]. Zij is geboren op 2 februari 1896 in het huis aan de Houtmarkt 13 in Haarlem. Catharina is overleden op 27 januari 1970 in Huize St. Jozef in Haarlem, 73 jaar oud, en begraven op de begraafplaats St. Martinus in Hillegom. Zij was van beroep onderwijzeres. Vanaf 1935 woonde Catharina aan de Mariastraat in Hillegom. Zij is ongehuwd gebleven.
 3. Anna Maria Josephine Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.5.3]. Zij is geboren op 4 februari 1898 in het huis aan de Houtmarkt 13 in Haarlem. Anna is overleden op 8 juni 1976 in Haarlem, 78 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats Adelbert in Bloemendaal. Zij trouwt, 20 jaar oud, op 14 november 1918 in Haarlem(BS) met Franciscus Wilhelmus Adrianus Brom (Frans), 23 jaar oud. Frans is een zoon van Bernardus Gerardus Brom en Elisabeth Francisca König. Hij is geboren op 10 maart 1895 in Hoorn. Frans is overleden op 27 april 1970, 75 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats Adelbert in Bloemendaal. Hij was van beroep kassier.
 4. Hendricus Nicolaas Johannes Neelissen, geboren op 31 augustus 1902 in Haarlem. Volgt 1.2.4.3.5.3.2.5.4.


1.2.4.3.5.3.5.1. Hermanus Andreas Neelissen, zoon van Petrus Neelissen en Maria Petronella van der Vossen. Hermanus is geboren op 5 januari 1861 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Hij is overleden op 3 december 1939 in Alkmaar, 78 jaar oud. Hermanus was van beroep landbouwer. Hij woonde in Castricum. Hij trouwt, 28 jaar oud, op 6 juni 1889 in Velsen(BS) met Martha Margaretha Maas, 27 jaar oud. Martha is een dochter van Johannes Maas, landbouwer, en Martha (Mattje) Kors. Zij is geboren op 12 januari 1862 in Bloemendaal. Martha is overleden op 30 november 1926 in Castricum, 64 jaar oud.

Kinderen van Hermanus en Martha:

 1. Maria Petronella Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.1]. Zij is geboren op 24 september 1890 in Overveen. Maria is overleden op 20 december 1966 in Castricum, 76 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Zij trouwt, 30 jaar oud, op 20 april 1921 in Castricum met Fransiscus (Frans) Glorie, 33 jaar oud. Frans is een zoon van Wulbert Glorie, landbouwer, en Maartje Louter. Hij is geboren op 2 april 1888 in Castricum. Frans is overleden op 28 maart 1969 in Alkmaar, 80 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Hij was van beroep landbouwer/kruidenier. Frans en Maria woonden aan de Brakersweg in Castricum. Zij krijgen 8 kinderen.
 2. Johannes Hermanus Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.2]. Hij is geboren op 23 juni 1892 in Overveen. Johannes is overleden op 24 maart 1979 in Heemskerk, 86 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Johannes was van beroep landbouwer/tuinder/bloembollenkweker. Hij woonde aan de Brakersweg in Castricum. Hij is ongehuwd gebleven.
 3. Cornelia Johanna Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.3]. Zij is geboren op 26 oktober 1894 aan de Leidsche Vaart in Heemstede. Cornelia is overleden op 17 december 1972 in Castricum, 78 jaar oud. Zij trouwt, 27 jaar oud, op 16 november 1921 in Castricum met Johannes Wester, 28 jaar oud. Johannes is een zoon van Arie Wester, broodbakker, en Marijtje de Wit. Hij is geboren op 14 augustus 1893 in Oterleek(NH). Johannes was van beroep bakker.
 4. Johanna Jacoba Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.4]. Zij is geboren op 30 juni 1899 in het huis aan de Noordeind 533 in Castricum. Johanna is overleden op 8 februari 1984 in Castricum, 84 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Zij trouwt, 29 jaar oud, op 12 juni 1929 in Castricum met Nicolaas Veldt, 27 jaar oud. Nicolaas is een zoon van Pieter Veldt en Grietje Zonneveld. Hij is geboren op 28 juni 1901 in Castricum. Nicolaas is overleden op 16 april 1985 in Heemskerk, 83 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Hij was van beroep landbouwer. Nicolaas en Johanna woonden aan de Brakersweg in Castricum. Zij krijgen vier kinderen.
 5. Petrus Gerardus Neelissen, geboren op 30 juni 1899 in Castricum. Volgt 1.2.4.3.5.3.5.1.5.
 6. Martha Cornelia Henderica Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.6]. Zij is geboren op 3 juni 1907 in Castricum. Martha is overleden op 14 oktober 1987 in Castricum, 80 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Martha is ongehuwd gebleven.


1.2.4.3.5.3.5.8. Andreas Hendrikus Neelissen, zoon van Pieter Neelissen en Maria Petronella van der Vossen. Andreas is geboren op 24 januari 1872 in het huis aan de Houtvaart B118 in Overveen. Hij is overleden op 19 december 1951 in Kwintsheul gemeente Monster(ZH), 79 jaar oud. Andreas was van beroep caféhouder/bloemkweker. Hij trouwt, 27 jaar oud, op 25 mei 1899 in Lith(NB) met Brigitta Maria van Heck, 26 jaar oud. Brigitta is een dochter van Johannes van Heck en Anna Henskens. Zij is geboren op 6 mei 1873 in Lith(NB).

Kinderen van Andreas en Brigitta:

 1. Maria Petronella Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.8.1]. Zij is geboren op 19 augustus 1903 in Den Haag. Maria trouwt, 21 jaar oud, op 29 oktober 1924 met A.P. van Gogh.
 2. Anna Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.8.2]. Zij is geboren op 12 december 1908 in Den Haag. Anna is overleden op 21 oktober 1982 in Noordwijk, 73 jaar oud. Zij trouwt, 25 jaar oud, op 30 mei 1934 in Den Haag met Jan Willem Smit, 34 jaar oud, weduwnaar van Lena Maria Lasschuijt. Jan Willem is een zoon van Jan Willem Smit en Maria Catharina Rutgers. Hij is geboren op 3 juli 1899 in Leiden. Jan Willem is overleden op 28 april 1970 in Leiden, 70 jaar oud. Hij was van beroep techniker academisch ziekenhuis/fabrikant röntgen medische apparatuur. Vanaf 1934 wonen Anna en Jan Willem in Oegstgeest. Zij krijgen een zoon Jan Willem.


1.2.4.3.5.8.6.1. Antonius Jacobus Neelissen (Antoon), zoon van Antonius Jacobus Neelissen en Wilhelmina Euphemia Geerlings. Antoon is geboren op 30 september 1864 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Antoon is overleden op 25 november 1916 aan de Rampenlaan, 52 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats in Overveen (nr.84). Hij was van beroep bloem(bollen)kweker. Antoon trouwt, 27 jaar oud, op 4 februari 1892 in Overveen(RK) / Bloemendaal(BS) met Apolonia Maria Roozen (Lien), 28 jaar oud. Apolonia is een dochter van Hendrik Roozen, bloemist en mede-initiatiefnemer van de oprichting van het kwekers- en exportbedrijf Gebr. Roozen aan het Rollandspad te Overveen, en Effemia Holleman. Zij is geboren op 23 september 1863 in Haarlem. Apolonia is overleden op 17 september 1948 in Overveen, 84 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.84). Het gezin Neelissen-Roozen woont in een kwekerswoning met de voor zichzelf sprekende naam Bloomfield, gelegen aan de westzijde van de Rampenlaan. Antoon laat in 1908 een nieuw woonhuis Bloomfield aan de Ramplaan 24 bouwen met daarnaast een moderne grote bollenschuur Ramplaan 22. Antoons tuin loopt van de Ramplaan, ongeveer waar nu het winkelcentrum is, tot aan de Elswoutslaan. Uit een plantboek van Antoon van begin 20ste eeuw blijkt zijn assortiment te bestaan uit voornamelijk hyacinten, daarnaast tulpen, irissen, anemonen, ranonkels en overige. Hij is werkzaam op maar liefst 37 verschillende tuinen met een totaaloppervlakte van zo'n viereneenhalve hectare, waarvan het overgrote gedeelte gehuurd is. In 1914 breekt W.O.I uit die voor de teelt en export desastreuze gevolgen heeft. In 1917 wordt de export zelfs verboden ten behoeve van de groententeelt voor de voedselvoorziening. Antoon Neelissen heeft het laatste niet meer meegemaakt. Na een langdurige ziekte overlijdt hij op slechts 52-jarige leeftijd. De weduwe Neelissen-Roozen zet het bedrijf nog enige tijd voort onder de naam Firma A.J. Neelissen. De gevolgen van W.O.I. zijn duidelijk merkbaar. De teelt voor de export moet bijna van voren af aan beginnen. Veel kwekerijen leggen het loodje, ook in Overveen. In 1922 valt het doek, in mei van dat jaar wordt de liquidatieveiling gehouden. Het oude Bloomfield maakt plaats voor de nieuwe wijk Tuindorp (incl. Bloemveldlaan) en de grond rondom het nieuwe Bloomfield wordt in de dertiger jaren van de hand gedaan voor de bouw van het winkelcentrum en een aantal woonhuizen aan en bij de Ramplaan. Het woonhuis en de bollenschuur blijven echter eigendom. Apolonia overlijdt in 1948 op 84-jarige leeftijd. Haar zoon Jan met gezin gaat er vanaf september 1949 wonen. In 1955 wordt Bloomfield verkocht aan een particulier. De bollenschuur Ramplaan 22 wordt overgenomen door het bloembollenbedrijf P. Bijvoet & Co in Overveen die het in 1986 weer van de hand doet wegens bedrijfsbeëindiging. Het wordt thans in appartementen bewoond.Kinderen van Antoon en Apolonia:

vlnr Leo, Toos, Jan, Han, Ria, Mien, Jo en Ton
 1. Antonius Petrus Maria Neelissen (Ton) [1.2.4.3.5.8.6.1.1]. Hij is geboren op 21 november 1893 in Overveen. Ton is overleden op 31 maart 1920 in St. Johannes de Deo aan de Maerten van Heemskerkstraat 2 in Haarlem aan vallende ziekte, 26 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.84). Hij was van beroep bloembollenkweker. Ton is ongehuwd gebleven.
 2. Hendrikus Maria Neelissen [1.2.4.3.5.8.6.1.2]. Hij is geboren op 16 februari 1895 in Overveen. Hendrikus is overleden op 5 mei 1896 aan de Rampenlaan, 1 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.88). In graf 88 zijn in 1858 en 1862 de ouders van Wilhelmina Euphemia Geerlings begraven. Op 8 mei 1896 is het graf op haar naam komen staan, is het geschud en is Hendrikus er begraven.
 3. Johanna Hermina Maria Neelissen (Jo) [1.2.4.3.5.8.6.1.3]. Zij is geboren op 2 april 1896 in Overveen. Jo trouwt met Frits Jacot. Zij krijgen twee kinderen Kook en Ank.
 4. Euphemia Hendrika Maria Antonia Neelissen (Mien) [1.2.4.3.5.8.6.1.4]. Zij is geboren op 13 juli 1897 in Overveen. Mien is overleden op 2 januari 1995 in Bloemendaal, 97 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.B031). Zij was onderwijzeres van beroep. Mien trouwt, 42 jaar oud, op 30 augustus 1939 in Den Haag met Johannes Kaal, 45 jaar oud. Johannes is geboren op 29 juli 1894 in Den Haag. Hij is overleden op 27 augustus 1960 in Den Haag, 66 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Nieuw Eykenduynen in Den Haag. Johannes was directeur van een slachthuis.
 5. Maria Jacoba Pauline Neelissen (Ria) [1.2.4.3.5.8.6.1.5]. Zij is geboren op 23 juli 1898 in Overveen. Ria is overleden op 6 november 1999 in Huize Oldenhove in Overveen, 101 jaar oud, en begraven op de algemene begraafplaats Nunspeet-Oost. Zij trouwt, 27 jaar oud, op 23 (22?) juli 1925 in Bloemendaal met Antonius Petrus de Wild (Ton), 29 jaar oud. Ton is geboren op 18 februari 1896 in Bloemendaal. Hij is overleden op 21 februari 1983 in Bloemendaal, 87 jaar oud, en begraven op de algemene begraafplaats Nunspeet-Oost. Ton was gezagvoerder ter koopvaardij. Ton en Ria krijgen twee kinderen Ton en Lien.
 6. Henricus Cornelius Maria Neelissen (Han) [1.2.4.3.5.8.6.1.6]. Hij is geboren op 29 oktober 1899 in Overveen. Han is overleden op 19 juni 1977 in Boekel(NB), 77 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.84). Tussen september 1927 en juli 1946 woont hij op de Ramplaan 24 (Bloomfield). Op dit adres drijft Han onder de naam H.C. Neelissen een bloembollencultuur- en handelsbedrijf. In 1936 wordt formeel in het Handelsregister vermeld dat het bedrijf is opgeheven. Het heeft bestaan van 1928 tot 1933. Na een hersenontsteking (na inenting tegen pokken) is Han vanaf 1946 zijn hele leven opgenomen geweest in Huize Padua in Boekel. Hij was administrateur van beroep.
 7. Johannes Antonius Maria Neelissen (Jan), geboren op 1 februari 1901 in Overveen. Volgt 1.2.4.3.5.8.6.1.7.
 8. Catharina Johanna Maria Neelissen (Toos) [1.2.4.3.5.8.6.1.8]. Zij is geboren op 5 januari 1904 in Bloemendaal (Overveen). Toos is overleden op 23 december 1988 in Bloemendaal, 84 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.B027). Zij was van beroep correctrice/kantoorbediende van het Haarlems Dagblad. Toos is ongehuwd gebleven.
 9. Leonardus Antonius Maria Neelissen (Leo), geboren op 30 mei 1906 in Bloemendaal (Overveen). Volgt 1.2.4.3.5.8.6.1.9.


1.2.4.3.5.8.6.5. Jacobus Petrus Neelissen (Jaap), zoon van Antoon Neelissen en Euphemia Geerlings. Hij is geboren op 18 november 1869 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Jaap is overleden op 17 september 1925 aan de Prinsessekade 19 in Heemstede, 55 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.88/B031). Hij was van beroep bloem(bollen)kweker. Jaap trouwt, 39 jaar oud, op 26 november 1908 in Purmerend met Sophia Stuijt (Fie), 39 jaar oud. Sophia is een dochter van Cornelis Stuijt en Maria van Beusekom. Zij is geboren op 19 november 1869 in Purmerend. Sophia is overleden op 8 augustus 1929 aan de Ramplaan 9b in Haarlem, 59 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.88/B031). Mede dankzij zijn moeder begint Jaap rond 1890 met de bollenteelt. Hij teelt op een tuin aan de Houtvaart, nabij zwembad De Houtvaart. Ook Jaap was een echte hyacintenkweker. Op 27 april 1926 houdt de weduwe Neelissen-Stuijt een liquidatieveiling op tuin Klaasse aan de Houtvaart.

Kind van Jaap en Sophia:

 1. Wilhelmina Petronella Antonia Maria Neelissen (Mientje/Mieke) [1.2.4.3.5.8.6.5.1]. Zij is geboren op 12 oktober 1909 aan de Oranjekade 9 in Heemstede. Wilhelmina is overleden op 5 november 1998 in Soest, 89 jaar oud. Zij trouwt, 25 jaar oud, op 9 september 1935 in Bloemendaal(BS) en op 10 september 1935 in Overveen(RK) met Hendrik Gerardus Rupert, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op 11 februari 1908 in Gendringen(Gld). Hij is overleden op 17 mei 1977 in Soest, 69 jaar oud. Hij was van beroep arts. Wilhelmina heeft voor 1930 aan de Ramplaan 24 (Bloomfield) gewoond, tot 1934 in huize Duinrust (bejaardentehuis in Overveen) gewerkt en is daarna vertrokken naar de Mariastichting aan de Kamperlaan 4 in Haarlem. Vanaf september 1935 wonen Hendrik en Wilhelmina in Soest. Zij krijgen 10 kinderen.


1.2.4.3.5.8.6.6. Johannes Rudolf Neelissen (Jan), zoon van Antoon Neelissen en Euphemia Geerlings. Hij is geboren op 23 november 1873 in het huis aan de Houtvaart B122 in Overveen. Jan is overleden op 30 oktober 1952 in Aerdenhout-Bentveld, 78 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.C001). Hij was bloemkweker van beroep. Jan trouwt, 33 jaar oud, op 21 november 1907 in Overveen(RK) / Bloemendaal(BS) met Johanna Henrica Anthonia Maria Roozen, 33 jaar oud. Johanna is een dochter van Leonardus (Leen) Roozen en Maria (Marie) Geertruida Roozen (villa Beatrix, Zijlweg). Zij is geboren op 10 oktober 1874 in Bloemendaal. Johanna is overleden op 1 november 1948 in Bloemendaal, 74 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.C001). Jan koopt van zijn moeder Euphemia Neelissen-Geerlings in 1912 de bloembollenkwekerij aan de Houtvaart voor ƒ 12.500,- en in 1921 een perceel bloembollenland ter grootte van 0,77 ha achter de Ramplaan voor ƒ 6.250,-. Daarvoor, in 1908, heeft hij al twee percelen bloembollenland aan de Ramplaan gekocht. Door de uitbreidingsplannen van de gemeente Bloemendaal, de bouw van de wijk Tuindorp, is hij verplicht ruim 2½ ha bloembollenland aan de Ramplaan aan de gemeente te verkopen voor ƒ 33.000,- , een forse som voor die tijd. Als compensatie koopt hij in 1916 van zijn broer Piet Neelissen diens tuingrond en in 1927 van zijn zwager Nic.L.A. Roozen zijn tuingrond aan de Haverkamp (nabij de Houtvaart tegenover de Pijlslaan), groot 1,57 ha. Na deze aankopen beschikt Jan over twee eigen tuinen: die langs de Houtvaart en de Haverkamp. Als bewijs van zekere welstand laat hij op Houtvaart nr.50 op het perceel van de (voor)ouderlijke kwekerij een flink nieuw huis met bollenschuur bouwen. Tijdens en vlak na W.O.I. leggen veel kwekers het loodje door wegvallende export, slechte prijzen en overproductie. Jan Neelissen overleeft. In 1932/33, het hoogtepunt van de wereldwijde crisis, komt een groot aantal hyacintenkwekers, waaronder J.R. Neelissen, een beperkingscontract overeen, o.a. neerkomend op inlevering van een hoeveelheid hyacintenplantgoed. Ook mogen geen zaken worden gedaan met kwekers-niet-ondertekenaars. Tijdens de crisis zijn faillissementen aan de orde van de dag, ook in Overveen. De Coöperatieve Haarlemsche Groenten- en Bloembollenveiling, waarvan een steeds groter gebruik wordt gemaakt, gaat over de kop. Door de juridische rechtsvorm worden de leden-kwekers mede aangesproken voor het tekort. Om de financiële risico's te beperken worden rond 1935 een aantal bedrijven omgezet in een naamloze vennootschap. Op 29 maart 1935 vermeldt Weekblad voor Bloembollencultuur een nieuwe inschrijving in het handelsregister: N.V. Bloembollenkwekerij en -handel voorheen J.R. Neelissen, Houtvaart 50. Dir.: J.R. Neelissen. Maatschapp.kap. ƒ 40.000,- hetwelk geheel geplaatst en volgestort is. Ingebracht worden de bollentuinen, schuren, woonhuizen, wei- en hooilanden te Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in totaal meer dan 11 ha groot. Conform het door de Duitse bezetter gedicteerd Liquidatiebesluit 1941 wordt de N.V. in december 1941 ontbonden. De activa worden verdeeld onder de twee voormalige directeuren Jan R. Neelissen en zijn zoon Antoon P.L.M. Neelissen. Door de oorlogsomstandigheden is er in de bollenteelt geen droog brood te verdienen. In september 1942 wordt het bedrijf opgeheven. Jan gaat de beschikbare grond grotendeels verhuren. De grote klap komt in het voorjaar van 1944. De Duitse bezetter wil een vrij schootsveld hebben bij een mogelijke geallieerde invasie. Het gevolg is ondermeer de sloop van bijna alle woonhuizen en bollenschuren langs de Houtvaart en een gedeelte langs de Zijlweg. Ook het huis en de schuur van Jan worden gesloopt. Het gezin moet noodgedwongen verhuizen naar Bentveldsweg 114 in Aerdenhout. Na W.O.II pakt Jan de draad weer op. Het Weekblad voor Bloembollencultuur meldt op 14 september 1945: Wederom telefonisch aangesloten onder nr. 27873 J.R. Neelissen, Kantoor: Bentveldsweg 114, Aerdenhout.Kinderen van Jan en Johanna:

 1. Anthonius Petrus Leonardus Maria Neelissen (Antoon) [1.2.4.3.5.8.6.6.1]. Hij is geboren op 19 februari 1909 in Heemstede. Antoon is na een langdurig zwaar lijden overleden op 25 december 1966 in het Academisch Ziekenhuis van Leiden, 57 jaar oud, en begraven op het RK kerkhof van Limmen. Hij was van beroep bloembollenkweker/tuinder. Antoon trouwt, 42 jaar oud, op 27 november 1951 in Haarlem met Anna Catharina Maria Bos (Annie), 46 jaar oud. Anna is geboren op 1 oktober 1905 in Bloemendaal. Zij is overleden na 1989. Na hun huwelijk verhuizen Antoon en Anna naar Breezand waar hij als één van de eersten boven het Noordzeekanaal een bollenkwekerij begint. Het bedrijf bestaat slechts 10 jaar. Op 22 mei 1962 wordt een groene liquidatieveiling gehouden op zijn tuin aan de Meerweg 22 waar diverse soorten tulpen, hyacinten, narcissen en crocussen worden geveild. In november 1962 verhuizen Antoon en Annie naar Limmen. Zij krijgen geen kinderen.
 2. Maria Leonarda Antonia Wilhelmina Neelissen [1.2.4.3.5.8.6.6.2]. Zij is geboren op 17 augustus 1910 in de gemeente Bloemendaal (Houtvaart 50?). Maria is overleden op 6 december 1981 in Bloemendaal, 71 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.C001). Zij was van beroep huishoudster. Maria is ongehuwd gebleven.
 3. Apolonia Anthonia Maria Neelissen (Paula) [1.2.4.3.5.8.6.6.3]. Zij is geboren op 2 januari 1913 in de gemeente Bloemendaal (Houtvaart 50?). Paula is overleden circa 25 november 1996, 83 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.C001). Zij was van beroep secretaresse.
 4. Bertha Maria Josepha Neelissen (Bert/Bep) [1.2.4.3.5.8.6.6.4]. Zij is geboren op 18 maart 1915 in de gemeente Bloemendaal (Houtvaart 50?). Bertha is overleden op 14 juli 2006 in Goirle, 91 jaar oud, gecremeerd in Tilburg en bijgezet op de RK begraafplaats Maria Boodschap in Goirle. Zij was van beroep verpleegster. Op 8 december 1944 verlooft zij zich met Koo Roozen.
 5. Sophia Jacoba Maria Neelissen [1.2.4.3.5.8.6.6.5]. Zij is geboren op 31 oktober 1916 in de gemeente Bloemendaal (Houtvaart 50?). Sophia is overleden op 3 maart 1917 aan de Rampenlaan in Overveen, 4 maanden oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen.
 6. Johannes Nicolaas Maria Neelissen (Jan) [1.2.4.3.5.8.6.6.6]. Hij is geboren op 17 december 1917 in de gemeente Bloemendaal (Houtvaart 50?). Jan is overleden op 22 december 1989 in Haarlem, 72 jaar oud, en gecremeerd in Driehuis. Hij was van beroep bollenkweker/sigarenwinkelier (Amsterdam)/verkoper. Jan trouwt, 34 jaar oud, op 3 december 1952 in Bloemendaal met Alida Catharina Maria Pleiter (Jo), 40 jaar oud. Alida is geboren op 7 augustus 1912 in Amsterdam. Zij is overleden op 1 februari 2000 in Haarlem, 87 jaar oud. Jan en Alida krijgen geen kinderen.

Generatie 9

1.2.4.3.5.3.2.5.1. Wilhelmus Hermanus Nicolaas Neelissen, zoon van Wilhelmus Hermanus Neelissen en Anna Catharina Berg. Hij is geboren op 14 juli 1893 in het huis aan de Houtmarkt 13 in Haarlem. Wilhelmus is overleden te Noordwijk op 29 juli 1963, 70 jaar oud. Hij was van beroep metselaar/timmerman/aannemer/bouwkundige. Wilhelmus woonde/werkte aan de Parklaan 37 in Haarlem. Hij trouwt, 27 jaar oud, op 23 november 1920 in Schoten met Maria Cecilia Teeuwen (Mies), 29 jaar oud. Zij is een dochter van Gustaaf Ernest Albert Teeuwen, veehouder, en Maria Cecilia Nelis. Maria is geboren op 15 februari 1891 in Schoten.

Kinderen van Wilhelmus en Maria:

 1. Anna Wilhelmina Hendrika Neelissen (An) [1.2.4.3.5.3.2.5.1.1]. Anna is geboren op 6 augustus 1923 in Haarlem. Zij trouwt, 28 jaar oud, op 26 februari 1952 in Noordwijk met Wilhelmus Gerardus Franciscus Boogaards, 26 jaar oud. Wilhelmus is geboren op 3 juni 1925 in Noordwijk. Hij is overleden op 9 september 2000 in Katwijk, 75 jaar oud. Anna en Wilhelmus krijgen een zoon Gerardus.
 2. Maria Alida Cecilia Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.5.1.2]. Maria is geboren op 10 oktober 1925 in Haarlem. Zij trouwt op 19 november 1963 in Noordwijk met Hendrikus Adrianus Leonardus van den Berg, 32 jaar oud en weduwnaar van haar zus Catharina. Hendrikus is geboren op 25 januari 1931 in Noordwijk. Hij is overleden op 21 juli 2000 in Opijnen, 69 jaar oud. Maria en Hendrikus krijgen een zoon Gustaaf.
 3. Catharina Maria Hendrika Neelissen[1.2.4.3.5.3.2.5.1.3]. Catharina is geboren op 4 maart 1927 in Haarlem. Zij is overleden op 7 juni 1962 in Leiden, 35 jaar oud. Catharina trouwt, 29 jaar oud, op 29 mei 1956 in Noordwijk met Hendrikus Adrianus Leonardus van den Berg, 25 jaar oud. Hendrikus is geboren op 25 januari 1931 in Noordwijk. Hij is overleden op 21 juli 2000 in Opijnen, 69 jaar oud. Catharina en Hendrikus krijgen drie kinderen Geertruida, Wilhelmus en Hendrikus.
 4. Gustaaf Johannes Petrus Neelissen (Guus) [1.2.4.3.5.3.2.5.1.4]. Guus is geboren op 9 augustus 1928 in Haarlem. Hij is overleden op 4 mei 2005 in 's-Hertogenbosch, 76 jaar oud, en begraven op de R.K. begraafplaats in Berlicum. Guus was van beroep bouwkundige. Hij trouwt, 35 jaar oud, op 10 oktober 1963 in Noordwijk met Cornelia de Groot (Corrie), 36 jaar oud. Zij is geboren op 21 april 1927 in Alphen aan de Rijn. Guus en Corrie krijgen drie kinderen Wim, Karin en Desirée.
 5. Wilhelmus Hermanus Franciscus Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.5.1.5]. Wilhelmus is geboren op 9 januari 1930 in Haarlem.


1.2.4.3.5.3.2.5.4. Hendricus Nicolaas Johannes Neelissen, zoon van Wilhelmus Hermanus Neelissen en Anna Catharina Berg. Hendricus is geboren op 31 augustus 1902 in het huis aan de Parklaan 33 in Haarlem. Hij is overleden op 4 maart 1966 in Haarlem, 63 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Berkenrode in Heemstede. Hendricus was van beroep winkelchef/schoenhandelaar. Hij trouwt, 25 jaar oud, op 22 augustus 1928 met Gijsberdina Maria Hendrica Hommes, 27 jaar oud. Zij is geboren op 28 november 1900 in Haarlem. Gijsberdina is overleden op 11 januari 1983 in Haarlem, 82 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Berkenrode in Heemstede.

Kinderen van Hendricus en Gijsberdina:

 1. Hendricus Maria Adrianus Neelissen [1.2.4.3.5.3.2.5.4.1]. Hendricus is geboren op 21 juni 1929 in Haarlem. Hij is overleden op 28 april 2006 in Haarlem, 76 jaar oud, en begraven op de R.K. begraafplaats Adelbert in Bloemendaal. Hendricus was directeur van Nelson Schoenen BV en Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Hij trouwt, 30 jaar oud, op 19 mei 1959 in 's-Hertogenbosch met W.A.P.M. van Dam (Helma). Hendricus en Gijsberdina krijgen drie kinderen Jean-Paul, René en Caroline. Sinds 1949 bestaat het familiebedrijf Nelson Schoenen, nu in handen van de derde generatie.
 2. Gijsberdina Anna Maria Neelissen (Ine) [1.2.4.3.5.3.2.5.4.2]. Zij is geboren op 25 mei 1932 in Haarlem. Ine is ongehuwd gebleven. Zij woont samen met broer Ton in het ouderlijk huis in Bennebroek.
 3. Anthonie Marie José Neelissen (Ton) [1.2.4.3.5.3.2.5.4.3]. Hij is geboren op 5 augustus 1941. Ton is ongehuwd gebleven. Hij woont samen met zus Ine in het ouderlijk huis in Bennebroek.


1.2.4.3.5.3.5.1.5 Petrus Gerardus Neelissen, zoon van Hermanus Andreas Neelissen en Martha Margaretha Maas. Petrus is geboren op 30 juni 1899 in het huis aan de Noordeind 533 in Castricum. Petrus is overleden op 14 augustus 1965 in Heemstede, 66 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Hij was van beroep bloemist. Petrus trouwt, 31 jaar oud, op 17 juni 1931 in Castricum met Margaretha Veldt (Grietje), 28 jaar oud. Margaretha is een dochter van Pieter Veldt, landbouwer, en Grietje Zonneveld. Zij is geboren op 21 december 1902 in Castricum. Margaretha is overleden op 26 juni 1997, 94 jaar oud, en begraven op de begraafplaats Onderlangs in Castricum. Petrus en Margaretha woonden aan de 1e Groenelaan en aan de Duinweg in Castricum.

Kinderen van Petrus en Margaretha:

 1. Martha Theodora Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.5.1]. Zij is geboren op 1 oktober 1933 in Castricum. Martha trouwt, 22 jaar oud, op 1 mei 1956 met P.C.W. Eijking.
 2. Petrus Joseph Neelissen (Piet) [1.2.4.3.5.3.5.1.5.2]. Hij is geboren op 6 augustus 1935 in Castricum.
 3. Theodora Maria Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.5.3]. Zij is geboren op 22 februari 1937 in Castricum. Theodora trouwt, 26 jaar oud, op 17 september 1963 met C.J. Schoenmakers.
 4. Margaretha Maria Neelissen [1.2.4.3.5.3.5.1.5.4]. Zij is geboren op 8 november 1938 in Castricum. Margaretha trouwt, 22 jaar oud, op 8 november 1960 met A.J.J. van Duin.
 5. Hermanus Johannes Neelissen (Herman) [1.2.4.3.5.3.5.1.5.5]. Hij is geboren op 18 mei 1942 in Castricum. Herman is bollenteler te Castricum. Voor het vele bestuurswerk dat hij vanaf eind jaren tachtig voor de bloembollensector heeft verricht ontvangt Herman de koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
 6. Maria Martha Neelissen. [1.2.4.3.5.3.5.1.5.6]. Zij is geboren op 25 november 1944 in Castricum.

De zonen Piet en Herman volgen vader Petrus op onder de naam bloembollenkwekerij P.G. Neelissen & Zn. Zij zijn o.a. gespecialiseerd in hyacinten. Kleinzoon Peter Paul gaat verder onder Fa. P.P. Neelissen. Hij teelt bloembollen op circa 25 ha: tulpen, hyacinten, narcissen en crocussen. Peter Paul is van zijn generatie Neelissen de enige die nog in de bloembollen werkzaam is. Bloembollenvisie van februari 2011 vermeldt dat hij in 2010 gestopt is met de bloembollenkwekerij.


1.2.4.3.5.8.6.1.7. Johannes Antonius Maria Neelissen (Jan), zoon van Antonius Jacobus Neelissen en Apolonia Maria Roozen. Jan is geboren op 1 februari 1901 in Overveen in het oude Bloomfield (vermoedelijk). Hij is overleden op 20 juli 1975 in Huize Oldenhove in Overveen, 74 jaar oud, en begraven op de R.K. begraafplaats St. Barbara in Amsterdam. Jan was restaurateur/hotelhouder van beroep. Hij trouwt [93], 25 jaar oud, op 19 mei 1926 in Haarlem met Johanna Maria Antonia van der Vaart (Joop), 25 jaar oud. Zij is een dochter van Josephus Fredricus van der Vaart, smid, en Maria Henrica Heijdeman. Joop is geboren op 23 oktober 1900 in Haarlem. Zij is overleden op 17 augustus 1974 in Bloemendaal, 73 jaar oud, en begraven op de R.K. begraafplaats St. Barbara in Amsterdam.

Hotel Royal, 1935

In het bevolkingsregister van Bloemendaal/Overveen van begin 20-ste eeuw staat Jan vermeld als bloembollenkweker. Vermoedelijk vanwege de tanende bollenhandel in de regio stapt hij over naar de horeca. Jan geniet vanaf 1920 zijn opleiding in Hotel Wittebrug in Den Haag-Scheveningen bij L.A. (Leen) Roozen (wiens vader bloemkweker was in Bloemendaal). In de jaren t/m 1925 is hij werkzaam/loopt stage bij Palace Hotel in Scheveningen, Suvrettahouse in St. Moritz, Hotel Curhaus in Davos, Hotel Lausanne-Palace en Hotel de Caux (bij Montreux). Jan is werkzaam als Chef de Réception, Sekretär, Journalführer & Annonceur beim Service, demi-Chef, Sommelier, Secretaire im Buro & Service Aufsicht im Saal und Restaurant. Hij wordt omschreven als een jongeman die serieus, beleefd, capabel, intelligent en vlijtig is en die zich uitmuntend van zijn taken kwijt. In de jaren ‘20 is een bloeiperiode van Philips er de oorzaak van dat de voormalige villa van Mignot aan het stationsplein in Eindhoven als hotel wordt ingericht vanwege de behoefte aan een eersteklas logiesgelegenheid. De eerste gerant van Grand Hotel Restaurant Royal is G. van den Berg. Vanaf 1 juni 1926 neemt J. Neelissen de exploitatie over. Zijn eerste Philips-opdracht is op 17 september 1926 waarbij de keukenbrigade van Hotel Wittebrug van Leen Roozen ingeschakeld wordt voor het “diner der 1000” in het gebouw van de sociëteit Apollo’s Lust aan de Vestdijk in Eindhoven. Hiermee legde Jan een proeve van bekwaamheid af tegenover Frits Philips: "Neelissen, als dit diner niet in orde is, kun je in Eindhoven wel inpakken". Philips als internationale onderneming blijkt door de jaren heen een belangrijke opdrachtgever. Jan Neelissen breidt het kapitale pand met zijn sfeerrijke en mooi betimmerde kamers uit op het vroegere terras waardoor hij beneden een in Franse stijl ingerichte eetzaal wint en boven nog meer logiesruimte. In 1930 wordt Royal een N.V. met als commissarissen/aandeelhouders o.a. L.A. Roozen (Hotel Wittebrug) en J.F. van der Vaart (schoonvader). Tot 1933 woont de familie Neelissen in Royal, daarna verhuizen zij naar een klein bovenhuis boven een sigarenwinkel tegenover het hotel. De jaren dertig verlopen voorspoedig tot het begin van de 2e wereldoorlog. In een brief van 14 juni 1940 bericht echtgenote Joop van der Vaart over een hevig luchtgevecht boven Eindhoven: 2 duitse machine’s neergeschoten, luchtalarm, afweergeschut tot 4 uur ’s nachts, het is vreselijk als je dan met 6 hummels door het huis loopt. De Eindhovense NSB-afdeling loopt in mei 1941 landelijk vooruit op de verordening van de bezetter om aan Joden de toegang tot openbare gelegenheden te verbieden. Elf plaatselijke hotelexploitanten geven hun medewerking aan het NSB-verzoekschrift van Kringleider Pulles aan B&W. Het betreft de hotels Schimmelpenninck, Du Commerce, Suisse, Oranjehotel, Old Dutch, Germania, Beatrix, Hertog Hendrik, Trianon, Limburgia en Cecil. Burgemeester Verdijk weigert echter er gevolg aan te geven wat later mede tot zijn ontslag heeft geleid. Ook Jan heeft altijd geweigerd het bordje 'Verboden voor Joden' op te hangen. Als donderslag vorderen de Duitsers op 24 februari 1942 hotel Royal inclusief inventaris: ab Heute ist es hier beschlagnahmt, wat door NSB-burgemeester Pulles twee dagen later in een brief wordt bevestigd: 1 maart moet de zaak gesloten worden. Nadat Jan deze grote klap te boven is gekomen heeft hij een dag of tien stevig met de bezetter moeten onderhandelen om de helft van de wijnkelder, 90% van de eetwaren en 80% van de inboedel te mogen houden. Jan Neelissen zet de zaak onder de handelsnaam Hotel Royal voort en tevens gaat hij diners uitzenden. Het handelsadres wordt het woonadres tegenover het hotel. Verder huurt Jan 8 kamers in Hotel Atlanta schuin tegenover het station waarmee hij met hulp van Philips deze tijd probeert door te komen. Boven de ingang van Royal hangen de duitsers een groot bord Ortskommandantur, het hoofdkwartier van de Duitsers in Eindhoven. De winst is een schrale, de duitsers betalen als schadeloosstelling elke maand iets meer dan hfl. 300,- . Daarvoor gaat een prachtzaak kapot. De bezetting van Royal duurt tot 9 juni 1944. Omdat een restauratie van Royal niet mogelijk blijkt gaat Jan na de oorlog werken in het Apollo Paviljoen in Amsterdam. De hele familie verhuist in 1949 naar Haarlem naar Jan’s ouderlijk huis, het nieuwe Bloomfield, en woont daar tot 1955. Getuige de menukaarten van na de oorlog is Jan in diverse hotels werkzaam: o.a. Hotel Parkzicht Eindhoven, Victoria Hotel Amsterdam, Hotel Plasmolen Mook, Hotel Carlton Amsterdam. Bovendien is hij actief als lid, voorzitter, vice-voorziter en erelid van de Verenigde Katholieke Hoteliers en Restaurateurs Hocres, één van de drie werkgeversorganisaties binnen het horecabedrijf in Nederland. Maar de horecabranche heeft het in de zestiger jaren niet gemakkelijk. In de woorden van Jan Neelissen: voorbij is de tijd dat de gast uit Engeland komt en zijn Rolls-Royce meeneemt, naast de veranderende gewoonten van het buitenshuis eten zoals de opkomst van de Indische en Chinese restaurants, de cafetaria en snackbars, de plate-service tot motels en botels aan toe. In 1966 lobbyt Jan voor één grote gezonde krachtige horecabond. Voor het vele werk dat hij in 40 jaar voor Hocres heeft verricht ontvangt Jan Neelissen de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. Het gebouw van het voormalige hotel Royal wordt in 1967 afgebroken. Na de oorlog hebben er een tijdlang Engelse soldaten in gewoond. Laatstelijk was er een depot van de Amsterdamse kininefabriek in gevestigd.
Kinderen van Jan en Joop:

 1. Maria Johanna Antonia Neelissen (Ria) [1.2.4.3.5.8.6.1.7.1]. Zij is geboren op 1 maart 1927 in Eindhoven (Hotel Royal). Maria is overleden op 10 maart 2012 in Berg & Dal, 85 jaar oud. Zij was kinderrechter plv. van beroep. Ria trouwt, 29 jaar oud, in 1956 in Haarlem met G.C.J.J. van den Bergh (Govaert). Hij is geboren op 18 maart 1926 in Haarlem. Hij is overleden op 22 juli 2005 in Beek(Gld), 79 jaar oud. Govaert was hoogleraar Recht aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Ria en Govaert krijgen vier kinderen Frank (1957-2011), Esther, Marieke en Anne.
 2. Antonius Johannes Maria Neelissen (Ton) [1.2.4.3.5.8.6.1.7.2]. Hij is geboren op 30 maart 1929 in Eindhoven (Hotel Royal). Ton is overleden op 3 november 2004 in Lage Mierde, 75 jaar oud. Hij was kunstredacteur van het Haarlems Dagblad, programmamaker bij de NOS en docent aan de Tilburgse Academie voor Journalistiek. Ton trouwt, 26 jaar oud, in 1955 in Amsterdam met Harriët Laurey. Zij is geboren op 20 december 1924 in Eindhoven. Harriët is overleden op 25 juli 2004 in Lage Mierde, 79 jaar oud. Zij was kinderboekenschrijfster en werd in 1959 en 1970 bekroond voor het beste kinderboek. Ton en Harriët krijgen twee kinderen Bernadette en Catalien.
 3. Johannes Antonius Maria Neelissen (Jan) [1.2.4.3.5.8.6.1.7.3]. Hij is geboren op 20 juni 1932 in Eindhoven (Hotel Royal). Jan is overleden op 22 augustus 2004 in Oss, 72 jaar oud en begraven op de begraafplaats Hoogen Heuvel in Oss. Hij was bedrijfsrestaurateur van beroep. Jan trouwt, 29 jaar oud, op 10 juni 1961 in Bad Nauheim(D) met Rosemarie A.A. Handrick (Romy), 24 jaar oud. Zij is geboren op 25 april 1937 in Frankfurt(D). Jan en Romy krijgen vier kinderen Fred, Jan, Rob en Nicolien.
 4. Johanna Maria Antonia Neelissen (Jopie) [1.2.4.3.5.8.6.1.7.4]. Zij is geboren op 25 december 1933 in Eindhoven. Jopie trouwt, 26 jaar oud, op 6 mei 1960 in Haarlem met J.P.I.C. Daniëls (Jennes). Jopie en Jennes krijgen drie kinderen Juliëtte, Pieter en Jan-Bas.
 5. Antonia Johanna Maria Neelissen (Ank) [1.2.4.3.5.8.6.1.7.5]. Zij is geboren op 28 september 1936 in Eindhoven. Ank trouwt, 31 jaar oud, op 28 december 1967 in Bloemendaal (BS) en in 1968 voor de kerk in Seeon(D) met L.A. Wils (Lex). Hij is geboren op 5 oktober 1930. Lex is overleden op 6 mei 2020 in Rhenen, 89 jaar oud.
 6. Fredericus Josephus Maria Neelissen (Fred) [1.2.4.3.5.8.6.1.7.6]. Hij is geboren op 7 januari 1939 in Eindhoven. Fred trouwt, 25 jaar oud, in 1964 in Utrecht met J.C. van Mourik (Corrie). Zij is geboren op 2 mei 1940 in Beusichem. Corrie is overleden op 20 april 2020, 79 jaar oud. Fred en Corrie krijgen vijf kinderen Victorien, Roeland, Boudewijn, Frederieke en Carlijn.
 7. Margaretha Johanna Maria Neelissen (Margriet) [1.2.4.3.5.8.6.1.7.7]. Zij is geboren op 21 juli 1943 in Eindhoven. Margriet trouwt, 23 jaar oud, op 15 augustus 1966 in Haarlem met B.J.C.M. de Vet (Ben). Margriet en Ben krijgen drie kinderen Francien, Willem-Jan en Thomas.


1.2.4.3.5.8.6.1.9. Leonardus Antonius Maria Neelissen (Leo), zoon van Antonius Jacobus Neelissen en Apolonia Maria Roozen. Leo is geboren op 30 mei 1906 in Bloemendaal. Leo is overleden op 19 augustus 1981 in Haarlem, 75 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.G059). Hij was van beroep bloembollenhandelaar/zaalchef (bij Brinkman)/adj dir rest bedrijf/bedrijfsleider/vertegenwoordiger/adm medewerker. Hij trouwt, 30 jaar oud, op 5 mei 1937 in Haarlem met Alphonsa Henriette Johanna van Buchem (Fonnie), 30 jaar oud. Zij is geboren op 25 mei 1906 in Haarlem. Alphonsa is overleden op 15 september 1970 in Haarlem, 64 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (nr.G059). Leo trouwt, 66 jaar oud, met Gijsbertha Louise van Buchem (Bep), 55 jaar oud. Zij is geboren op 14 juni 1917 in Haarlem. Gijsbertha is overleden op 11 augustus 1994 in Haarlem, 77 jaar oud, en begraven op de RK begraafplaats van Overveen (G059).

Kinderen van Leo en Alphonsa:

 1. Antonius Jacobus Maria Neelissen (Ton) [1.2.4.3.5.8.6.1.9.1]. Hij is geboren op 5 maart 1939 in Haarlem. Ton trouwt, 25 jaar oud, op 23 februari 1965 met P.G.M. van Soest (Pia). Ton en Pia krijgen drie kinderen Marieke, Paul en Linda.
 2. Leontine Louise Maria Neelissen (Leontien) [1.2.4.3.5.8.6.1.9.2]. Zij is geboren op 8 februari 1945 in Haarlem. Leontien trouwt, 27 jaar oud, op 25 november 1972 met R.M. Smits (Rob). Leontien en Rob krijgen twee kinderen Gitta en Ewout.
 3. Alphonsus Antonius Maria Neelissen (Fons) [1.2.4.3.5.8.6.1.9.3]. Hij is geboren op 1 december 1946 in Haarlem. Fons trouwt, 24 jaar oud, op 10 juni 1971 in Alkmaar met C.H.E.M. Broekman (Ineke). Fons en Ineke krijgen twee kinderen Ronald en Ellen.

Tot slot

Voor zover is na te gaan zijn alle Neelissen in Nederland (anno 2008) directe afstammelingen van de Neelissen die op deze webpagina vermeld staan. In het verleden (in de 18e, 19e en ook 20ste eeuw) zijn er meerdere (niet verwante) families Neelissen geweest (met name in Noord-Brabant en Limburg) waarvan de naam echter is uitgestorven.

Externe links