Geerlings

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

De familienaam Geerlings is ontstaan uit Geerling, een roepnaam voor Gerlachus.

De familienaam Geerlings in Beesel en omgeving

De oudste akten met betrekking tot de familie Geerlings in de omgeving van Beesel lijken te wijzen op een sterke relatie met de familienamen Jaecken of Jeucken en Stricken. De Maas lijkt als een rode draad langs hun bezittingen te lopen. Ook Buggenum heeft sterke kaarten als bakermat van de familie Geerlings.

Heel misschien kan Geerling Jaecken worden geïdentificeerd als voorlopige stamvader. Samen met zijn vrouw Ulytge (of staat er: Vlytge?) wordt Geerlynck Jaecken in april 1555 genoemd. In een akte van 8 mei 1555 is sprake van een Gierlynck Jaeck van Buggenum, die toen - samen met enkele anderen - optrad namens het graafschap Horn. In een akte van 25 april 1561 met betrekking tot Beesel is sprake van Goirdt Slabberts "Gerlyngh Jaeckennsoenn". Deze Geirlingh Jeucken was op 3 juli 1589 bewoner van de Slousenhof te Rijkel. Indien het steeds dezelfde persoon betreft, zal Geerling Jaecken een respectabele leeftijd hebben bereikt.

De erfgenamen van Geirlingh Jaecken bezaten in augustus 1596 nog land onder Beesel. In Venlo kochten Lenart van Belfelt en zijn vrouw Heyl Gerlings in september 1599 een gedeelte van een huis. Van een eventuele verwantschap met de 'Beeselse' Geerlings is echter niets bekend.

In Roermond woonde op het eind van de 16e eeuw een zekere Arnoldus Geerlings, ook genoemd Timmerman. Een "Gheerlinxs den Timmerman" was op 23 november 1594 doopgetuige te Roermond en het is dan ook mogelijk dat Arnoldus' aliasnaam betrekking had op zijn beroep. Hij was getrouwd met een zekere Daniela, een voornaam die we niet zo vaak aantreffen.
Uit het huwelijk van Arnoldus en Daniela zijn vijf kinderen bekend:

  1. Wilhelmus Timmerman, ged. Roermond 4-7-1593 (get. Wilhelmus Ceesels en Johanna Dencken; zn. van Arnoldus x Danielken NN).
  2. Petrus Timmerman, ged. Roermond 1-10-1595 (get. Willem de Voerman en Katarina Blocken; fol. 65: zn. van Arnoldus x Danielken NN), verm. jong overl.
  3. Daniel Geerlings, ged. Roermond 28-9-1597 (get. Willemke van Straelen en Henrixken Luchtgens; zn. van Arnoldus x Danielken NN).
  4. Gertrudis Geerlings, ged. Roermond 13-4-1599 (get. Joannes Dencken en Cristina Mestkerck; dr. van Arnoldus x Danielken).
  5. Petrus Geling, ged. Roermond 12-5-1602 (get. Geerling Timmerman en Maria Cockels; zn. van Arnoldus x Denelke NN).

Aereth Geerlings en diens echtgenote Danielken kochten op het eind van de 16e eeuw land in Roermond buiten de Nielder poort gelegen. Arreth Geirlinghs verkocht waarschijnlijk rond deze periode (z.d.) ook zijn aandeel in de eerdergenoemde Slousenhof te Beesel-Rijkel. Mogelijk was hij verwant aan Goert Geerlings, op het eind van de 16e eeuw (z.d.) genoemd te Beesel. Op 13 februari 1606 woonde Arret Geirlinghs te Maaseik. Die dag bekende Heindrich Schlabbertz thoe Hoesten (Hoosten, tussen Swalmen-Wieler en Beesel-Rijkel gelegen) dat Arrett Geirlinghs thoe Maseickh en Jaeck Stricken 'offt Geirlings', gebroeders, krachtens obligatie een jaarlijkse rente hadden ontvangen, gevestigd op onderpanden die eigendom en in gebruik waren van comparant Heindrich Schlabbertz en Heincken Ingelen.
De Slousenhof bij Beesel wordt opnieuw vermeld in een akte van april 1613. Toen droegen Nellis Vestgens met toestemming van zijn vrouw Threincken en Peter van Aes met toestemming van zijn vrouw Marie, hun aandeel van de hoeve genaamd Ther Schlousen, gelegen te Reickell, zoals zij deze hadden geërfd van wijlen hun vader Jaeck Stricken, in erfruil over aan Theiss Schloussen, schepen van Beesel, en Berdtgen Schlabbertz, echtelieden.

Een doopakte van 18 juni 1616 noemt in Roermond nog Arnoldus Geerlings (was hij weduwnaar van Daniela?) en een zekere Cornelia als trotse ouders van een zoon Gerlacus Gerlinx (doopgetuigen: Wilm Joosten en Elizabeth Damen / Maria Even). Mogelijk was het dit kind dat op 8 juni 1637 in Buggenum trouwde met Maria de Houter.

Externe links