Veekens

Uit Genealogie Limburg Wiki
Familiewapen Veekens

Algemene informatie

De oudste vermeldingen van de familienaam Veekens (oorspronkelijk Veeckens) zijn te vinden in de kerkregisters van Roermond. Op 23 november 1627 wordt daar Jacobus Veeckens gedoopt, zoon van Andreas Veeckens (misschien alias Janssen) en Clara Teuwe. De familie Veeckens woonde in de zeventiende eeuw in Horn, vooral in de Horner Weerd. Na 1760 ontstond er een tak in Baarlo, die zich later uitstrekte naar oostelijk Brabant. In de loop van de negentiende eeuw komt de naam Vekens voor in Grathem en Helden.

De kerkregisters in Horn zijn pas vanaf 1695 bewaard gebleven. In de schepenboeken hebben vroege naamdragers echter al hun sporen nagelaten. We vinden daar de namen Jan, Isabella en Gielis Veeckens. Het is mogelijk dat dit leden zijn van één gezin.

Genealogie

Generatie 1.

I.1. Joannes (Jan) Veeckens

Wordt voor het eerst genoemd in een gicht van 1 augustus 1695 als gezworene van het dorp Horn[1]. In latere gichten wordt ook de naam van zijn vrouw genoemd, Geertien Veugeleers (alias Nelissen):

Gicht Horn 25 november 1700: "Jan Veeckens ende Geertien Nelissen eheluijden beijde p[rese]nt accepterende de beterschap van eenen morgen landts ..."

Gicht Horn 28 april 1704: "Jan Veeckens ende Geertien Veugeleers sijne huijsvrouwe present ende accepterende in eenen graesbaendt gelegen alhier achter het casteel inde Oe"

Jan Veeckens is overleden op 14 maart 1722 in Horn. Gertrudis Vogelers (er zijn in Horn twee personen met die naam) overleed op 11 april 1717 of 9 augustus 1725 in Horn.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Veeckens (IIa.1.)
 2. Franciscus (Francis) Veeckens (IIa.2.)
 3. Sophia Veeckens (IIa.3.)
 4. Matthijs Veeckens (IIa.4.)
 5. Christina Veeckens (IIa.5.)
 6. Margaretha (Grietien) Veeckens (IIa.6.)
 7. Petrus Veeckens, wordt vermeld op vormingslijst Horn (ca. 1695) als zoon van Joannes Veeckens en Gertrudis Vogelers.


I.2. Isabella Veeckens, geb. circa 1626, overl. tussen 5 februari 1616 en 17 januari 1720; tr. (1) met Jacob Houberts, waarschijnlijk overl. Horn, tr. (2) circa 1685 met Martinus Nijellen, N(i)elen, molenaar op de Heythuysense watermolen, overl. ald. 25 oktober 1720, weduwnaar van Cathartina Nijskens; zoon van Conrardus Nielen en Maria Coijmans. Uit beide huwelijken geen kinderen.


Haar testament is gedateerd op 29 april 1715[2]. Daarin is sprake van “haeren hooghen ouderdom” en van “haeren broeder Jan Veeckens”. Volgens het zelfde document is ze echtgenote van Merten Nielen en weduwe van Jacob Houberts.

I.3. Egidius (Gielis) Veeckens

In de criminele rolle van het hoofdgerecht Horn wordt op 15 maart 1698 als getuige vermeld: “Gielis Veeckens inwoonder alhier oudt omtrent 55 jaeren”[3]. Hij zal dus in 1643 geboren zijn. In een gicht van 6 mei 1694 wordt ook zijn vrouw Anna Thijssen (alias Krachten) genoemd:

“Comparerende voor ons Thijs Baetsen stadthouder vanden hr landtscholtis Hendrick de Fostier ende Steven Aquarius schepenen des hooffsgerichts Horne den eersaemen Peter Cremers als volmachtiger van Lijsbeth Cremers sijne suster heeft den selven beleden ende bekant eenen tijdt en[de] toust van vijff entwintigh iaeren stedigh versatt te hebben ende te versetten mits desen aende oock eersaemen Gielis Veeckens ende Anna Thijssen sijne huijvre beijde p[rese]nt ende accepterende seeckeren baendt onder dese jurisdictie gelegen groot ongeveer twee morgen reijg[eno]ten ten beijden sijden het kircken goet uijtschietende op s’landts heere baendt ende sulx om ende voor eene alinge somme van seshondert guldens Ruremunts geldt”.

Egidius Veeckens is overleden op 21 april 1709. Anna Thijssen, “vidua Gelis Veeckens” is overleden op 8 juli 1723.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Catharina Veeckens (IIb.1.)
 2. Joannes Veeckens (IIb.2.)

Generatie 2a

IIa.1. Jacobus Veeckens

Komt voor op de vormingslijst van Horn van ca. 1695: “Jacobus Veeckens filius Jo[ann]is Veeckens et Gertrudis Vogelers”.

Overleden op 17 maart 1715 in Horn.

Gehuwd (1) omstreeks 1694 met Lucia, Sophia (Sijken) Schrijvers (weduwe van Houb Houben, volgens een gicht van 14 februari 1710, Horn), dochter van Petrus Schrijvers en Walburgis Vestiens, gedoopt op 7 maart 1654 in Buggenum, overleden op 10 november 1702 in Horn (“obiit Sophia vulgo Sijken Schrijvers").

Gehuwd (2) omstreeks 1704 met Joanna (Jenne) Franssen, overleden op 31 oktober 1747 in Horn.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Petronella Veeckens, gedoopt op 29 augustus 1695 in Roermond.
 2. Joannes Veeckens, gedoopt op 5 april 1699 in Horn, overleden op 7 februari 1741 in Horn.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Lucia Veeckens, gedoopt op 24 augustus 1705 in Horn, overleden op 27 mei 1768 in Horn. Gehuwd op 12 oktober 1738 in Horn met Matheus Verlinden.
 2. Catharina Veeckens, gedoopt op 21 februari 1707 in Horn, overleden op 7 december 1782 in Grathem. Gehuwd op 15 november 1782 in Horn met Joannes Hendrix.
 3. Sibilla Veeckens, gedoopt op 11 oktober 1709 in Horn, overleden op 22 oktober 1747 in Horn (“Dijsenteria morti adscripsit Sijbillam Vekens”)
 4. Henricus Veeckens, gedoopt op 1 januari 1712 in Horn.
 5. Aegidius Veeckens, gedoopt op 5 fabruari 1715 in Horn.


IIa.2. Franciscus (Francis) Veeckens

Burgemeester van Horn (gicht 11 juli 1699). Overleden op hoge leeftijd (“in senectute bonis”) op 18 april 1748 in de Roermondse Weerd (“in insula sub Ruremondis”).

Gehuwd op 30 augustus 1695 (“vi rubri sigilli”) met Christina Peters, geboren in 1669, overleden op 2 augustus 1754 op het goed de Donck in de Weerd (“obiit in villa de Donck præmunita Christina Peters 85 annorum”).


IIa.3. Sophia Veeckens Overleden op 30 juni 1695 in Horn.

Gehuwd op 19 juli 1695 in Horn met Martinus (Marten) van Asch, schepen van Horn, zoon van Frans van Ass alias Stricken en Jenne Marcelis, overleden op 8 december 1745 in Horn.


IIa.4. Mathias (Mathijs) Veeckens

Overleden op 5 maart 1735 in Horn.

Gehuwd op 24 februari 1707 in Horn met Gertrudis Peters, weduwe van Jan op de Boel, dochter van Petrus Peters en Mechtildis Crompvoets, overleden op hoge leeftijd (“in senectute bona”) op 10 januari 1749 in Horn.

Het huwelijk bleef kinderloos. Het kerkregister van Horn bevat het testament van Mathijs Veekens en Geertruij Peters, gedateerd op 4 maart 1735[4].


Veekens1.JPG
Handtekeningen van Mathijs Veekens en Geertruij Peters (1735)


IIa.5. Christina Veeckens

Overleden op 24 juli 1734 in de Weerd (“in insula Ruremondensi”).

Gehuwd op 6 februari 1697 in Horn met Guilielmus (Willem) Peters, zoon van Petrus Peters en Mechtildis Crompvoets, overleden op 21 februari 1754 in Horn.


IIa.6. Margaretha (Grietien) Veeckens

Gehuwd met Wilhelmus van Herten, zoon van Leonardus van Herten alias Hooghbergen en Margaritha van der Vorst alias Raemakers, geboren op 10 juli 1765 in Roermond, overleden op 3 oktober 1727 in de Weerd.

Staat middels een “erffbuijtinge” op 1 april 1734 een huis met moeshof af aan haar schoonzus, Jenne Franssen (zie IIa.1.): "... Grietien Veeckens ter eenre, ende Jenne Franssen ter andere sijde, hebben de selve mits desen beleden, ende bekent eene erffbuijtinge te hebben ingegaen, ende gemaeckt in voegen, en[de] volgende maniere, dat de eerste comparante Grietien Veeckens aen de twede Jenne Franssen erffelijcken in vollen eijgendomme cedeert, en[de] overgeeft een huijs, en[de] moeshoff, het welcke Jenne voors[chreven] als nu is bewoonende ..."

Generatie 2b

IIb.1. Catharina Veeckens

Overleden op 8 september 1751 in Horn.

Gehuwd op 21 augustus 1707 in Horn met Petrus (Peter) Peters, zoon van Hermanus Peters en Maria Vossen, overleden op 29 december 1761 in Horn.

Het echtpaar koopt op 5 mei 1746 een huis in de Horner Weerd: "... den Eerw. Heer de Smackers soo voor hem als voor sijnen Hr broeder Emanuel Joseph, ende Joffr[ouw]en sijne susters Anna Wilhelmina, en Clara Gertrudis de Smackers, den welcken den vijffden Meij 1746 vercocht heeft seeker huijs, hoff, scheur, stallinge ende ackerlandt geleegen in den Horner Weerdt groot ongeveer drij boender ... aen Peter Peters, ende dessens huijsvrouwe Catharina Veekens ... voor eene alincke somme van vierthienhondert, en vijfenseventigh pattacons, ende spellegelt acht Franse pistoolen ..."


IIb.2. Joannes Veeckens

Komt voor op de vormingslijst van Horn van ca. 1695: “Jo[ann]es Veeckens filius Egidij Veeckens et Anna Krachten, patrinus Martinus van Asch”. Overleden op 14 augustus 1731 in Horn.

Gehuwd op 29 januari 1712 in Horn met Mechtildis Colbers, dochter van Petrus Colbers en Mechtildis Lenssen, overleden op 27 september 1778 in Horn [?].

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Catharina Veeckens, gedoopt op 21 oktober 1711 in Horn, vermoedelijk jong overleden.
 2. Petrus Veeckens, gedoopt op 18 januari 1713 in Horn, overleden op 16 augustus 1751 in Horn (“caelebs”: ongehuwd).
 3. Catharina Veeckens, gedoopt op 18 november 1715 in Horn.
 4. Mathias Veeckens, gedoopt op 2 augustus 1718 in Horn, overleden op 28 februari 1748 in de Weerd, “a multis annis sensibus destitutus” (sinds meerdere jaren van zijn zinnen beroofd).
 5. Jacobus Veeckens, "jonckman", gedoopt op 1 augustus 1720 in Horn, overleden op 28 augustus 1781 in Horn, 61 jaar oud. Maakt op 24 augustus 1781 zijn testament: "... soo geeft hij aen sijnen broeder genaemt Joannes een ducaet in specie ende aen sijnen broeder Aegidius 50 gulden Luijcks eens tot eene erkantenisse en aen de kinders van sijnen broeder Mertinus alle sijne goederen soo mobiliere als immobiliere al waer vindttelijck ende aen sijnen broeder Martinus de toght van de selve soo langh hij leeft."
 6. Joannes Veeckens, gedoopt op 3 september 1723 in Horn, overleden op 12 december 1787 in Baarlo, 64 jaar oud.
 7. Aegidius Veeckens, gedoopt op 18 maart 1727 in Horn, overleden na 1781.
 8. Martinus Veeckens, gedoopt op 12 februari 1731 in Horn, overleden op 7 mei 1802 in Baarlo. Gehuwd (1) met Joanna Janssen en (2) met Joanna Gerardts. Stamvader van de “Brabantse tak” [1].

Bronnen

 1. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 373, Schepenbank Horn, Register vrijwillige rechtspraak
 2. RHCL, Notariële archieven (09.001), inv.nr. 4828, Minuutakten Judocus Snijckers, Pastoor te Horn
 3. RHCL, Graafschap Horn (01.063), inv.nr. 360, Schepenbank Horn, Bijlagen bij de ordinaris criminele rollen
 4. RHCL, Retroacta van de burgerlijke stand (11.01), Inv.nr. 60.1. Horn, doopregister, pp. 126-128

Externe links