Odekercken

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE ODEKERCKEN

Inleiding

In de transportregisters van de schepenbank Klimmen werd een akte aangetroffen (HCL-01.075 LvO 7095, 122-125) die een belangrijke bijdrage vormde voor de opstelling van onderstaande genealogie Odekercken.
Het betreft de regeling van een geschil in 1711 tussen de erfgenamen Gerard Odekercken (zie II.1) en de vertegenwoordigers van wijlen diens echtgenote Elisabeth Willems enerzijds en Simon Vlecken (gehuwd met Helena Voncken), Marten en Jan Voncken, Joannes Gierlinx en hun aanhang anderzijds. Inzet was de nalatenschap van Peter Oensel (gehuwd met Margaretha Odekercken, zie II.1.1), laatste erfgenaam en bezitter van de goederen van wijlen Gerard Odekercken, gelegen onder Schimmert.
Marten Voncken kocht deze goederen in voor 2600 gulden en moest de diverse partijen hun deel betalen.
De volgende personen ondertekenden de akte:
Clemens Overzee, gehuwd met Sophia Odekercken (zie II.4.2)
Meerdere kinderen van Joannes Weustenraedt en Sophia Odekercken (zie II.3.2)
Joannes Tribels, de buitenechtelijke zoon van Anna Odekercken (zie II.2.2), mede voor zijn oom Hendrick Odekercken (II.2.6)
Elisabeth Frissen, dochter van Jacobus en Cornelia Odekercken (zie II.2.5).
Meerdere kinderen van Joannes Odekercken (zie III.1)
Dit houdt dus in dat Gerardus (II.1), Joannes (II.2), Hubertus (II.3) en Martinus (II.4) broers zijn.
Henricus (zie II.5) is waarschijnlijk ook een broer maar dat kan niet op grond van deze akte aangetoond worden.


Generatie I

I.1 Joannes ODEKERCKEN ( alias Ifens), geboren ca. 1570.
Op 26 juni 1591 verkocht Thijs Wauben "aengen cruijs" namens zijn zieke zwager Ercken Rentgens een halve morgen land "in de ramscuijl", grenzend aan Gherardt Boschouwers en Dirck Debets, aan de ongehuwde Jan Odekijrcken.[1]
Op 17 september 1597 verkocht Johan Odenkyrcken, gehuwd met Sophia, aan Mathijs Bosch, gehuwd met Trijneken, een halve morgen land "aent oppemer buscken", grenzend aan Mathijs Bosch en Jan Rameckers, voor 17 daalders.[2]
Op 8 januari 1602 verkocht Jan Odekercken een rente van 25 gulden, die Huijb Senden eertijds was geldende op Henrick Schepers van Heek, afkomstig van Ernen Kicken. Koper was Lens Brants van Heek.[3]
Op 22 januari 1602 stelde Jan Odekercken zijn huis en hof te Aalbeek als onderpand voor een bedrag van 70 gulden, verschuldigd aan Jan Steffens en Heijn Auluffs.[4]
Op 13 maart 1608 verkochten de zwagers Claes Huijben Senden en Jan Ifens aan Geraert Schillings, gehuwd met een dochter van Hendrick Eggen, de erfpacht van twee vaten rogge die zij hadden staan op goederen van Hendrick Eggen, en wel voor tien daalders per vat.[5]
Op 31 december 1613 verkocht schepen Henrick Finiers aan Jan van Odekercken genaamd Jan Itens van Aalbeek, een stukje land voor tien stuivers per kleine roede. Het land lag "langs die oppener delle" en grensde aan het wederdeel, komend vanuit de Oppenerhof, en de koper.[6]
Op 30 juli 1614 verkocht jonker Wijnant van Imstenraedt, heer tot Mheer, aan Jannen van Odekercken, alias Jan Itens van Aalbeek, ca. een halve bunder akkerland bij Aalbeek, uitschietend op de Trichtergats, grenzend aan "nelekens landt op die hoeff", naar Aalbeek grenzend aan Sijmon Frisschen, Jaeck Goessens e.a. en verder uitschietend op land van de koper. Iedere kleine roede kostte 20 stuivers.
De koper mocht in twee termijnen betalen, waarvan de eerste per komende Maria Lichtmis en de tweede per Maria Lichtmis 1616.[7]
Op 16 januari 1619 verkocht Jan Odekercken van Haasdal, gehuwd met Ficken Houben, aan Jannen Roebroecx, gehuwd met Anna Hagelsteen, een morgen en drie kleine roeden akkerland "omtrent die Ramscoulle", grenzend oostwaarts aan de erfgenamen Steven Smismans, westwaarts Jenne Noolen, voor 23 stuivers per kleine roede.[8]
Gehuwd, voor 17 september 1597 met Sophia SENDEN (Houben), geboren ca. 1572 (geschat), dochter van Hubertus SENDEN en Cornelia BOSCHOUWERS[9].
Uit dit huwelijk:

 • 1. Gerardus (zie II.1).
 • 2. Joannes (zie II.2).
 • 3. Hubertus (zie II.3).
 • 4. Martinus (zie II.4).
 • 5. Henricus (zie II.5).


Generatie II

II.1 Gerardus ODEKERCKEN, secretaris, geboren ca. 1600, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie I.1) en Sophia SENDEN.
Op 25 maart 1625 ruilde Gerard Odekercken met Hendrick Habets. Odekercken gaf zes grote roeden minus twee kleine roeden akkerland in het Bosserveld, grenzend aan Hubricht Cloeps en Reijner Habets.
Habets gaf vier grote roeden akkerland op de Haasdallerweg, naar Schimmert toe grenzend aan Proosdijland, aan de andere kant aan de Haasdallerweg.
Verder gaf Habets nog 38 gulden toe.
Vervolgens verkocht Gerard Odekercken het verworven land voor twintig gulden per grote roede aan Geurt Habets, gehuwd met Jenne Raemeckers.[10]
Op 8 april 1628 verkocht Gerardt Odekercken aan Willem Habets, gehuwd met Agata Slangen, acht grote en vijftien kleine roeden akkerland "in den scherpenbeck", grenzend aan Henrijck Sleijpen en Jacop Frissen, voor 21 stuivers per kleine roede.[11]
Op 5 maart 1639 leende Gerard Odekercken, secretaris der schepenbank Klimmen en gehuwd met Elisabeth Willems, 150 gulden tegen 6,25% van Johan Philippens, gehuwd met Isabella van Geul.
Tot onderpand diende ... grote roeden akkerland achter zijn huiswei te Schimmert, grenzend aan weerskanten aan de weduwe Marten Snijders. Voorts borgde hij nog met drie percelen akkerland, waarvan een morgen aan voornoemde weide gelegen en grenzend aan Thijs Mulckens en Anna Voncken; een morgen grenzend aan Alexander Snijders en Gerardt Heppen; en een morgen grenzend aan Reijner Habets en de erfgenamen Marten Helgers.[12]
Op 9 juli 1646 doodde Gerardt Odekercken, secretaris van de hoofdbank Klimmen, de tocht van een halve bunder bunder en 8,5 kleine roeden land "achter de heuffe van Haesdael", grenzend aan Jan Willems, hoofdzijde het bos van wijlen Willem Willems, alsmede van een morgen land op de Bremecoul, aan weerszijden grenzend aan Peter Willems, hoofdzijde Giel Custers, zulks ten behoeve van zijn kinderen Meicken, Grietien en Hendrick Odekercken.
Vervolgens verkochten Meicken en Griettien, mede voor hun broer Hendrick, het geheel aan Peter Willems, gehuwd met Cattrijn Coicx, voor 24 gulden per grote roede.
De koopsom werd voldaan alsook het aandeel dat Odekercken had in het huis en hof waar de koper nu in woonde, te weten het zevende deel van 450 gulden.[13]
Gehuwd met Elisabeth WILLEMS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, geboren ca. 1625 (geschat).

Op 9 maart 1669 verkochten Peter Oensel van Schimmert, gehuwd met Grietin Odekercken, en zijn schoonzus Marie Odekercken aan Peter Willems van Haasdal, gehuwd met Neel Nuchelmans, negen grote roeden bos te Haasdal, grenzend aan de erfgenamen Jan Willems, hoofdzijden "Buevens bosch" en Meijcken Willems, voor twaalf gulden per grote roede.[14]
Op 1 april 1675, ten overstaan van notaris Bemelmans, verkocht Marie Odekercken, met schriftelijke toestemming van haar zwager Peter Oensel, aan Nicolaes Wolfs, gehuwd met Margaretha Habets, een morgen akkerland aan Habets koolhof te Haasdal onder de bank Klimmen, grenzend aan Jan Mullens en Aert Piron, hoofdzijde jonker Bock, met de gewassen en het stro, voor 25 stuivers per kleine roede.[15]
Op 16 juli 1675, ten overstaan van notaris Roumans, naastte Marten Voncken van Schimmert, als bloedverwant van Peter Oensel en Marie Odekercken, vijf grote roeden akkerland onder Klimmen van Nicolaes Wolfs, die dit land enkele maanden eerder van Peter Oensel en Marie Odekercken gekocht had.[16]

 • 2. Margaretha, geboren ca. 1625.

Ondertrouwd op 30 september 1657 te Beek Peter Oensel jongm. van Oensel en Grijtjen Odekercken jongd. van Schimmert, gehuwd voor de kerk op 23 september 1657 te Schimmert (getuige(n): Wilhelmus Onsel, Maria Odekircken). NB: data volgens inschrijving! Echtgenoot is Petrus OENSEL.

 • 3. Elisabeth, gedoopt op 11 april 1627 te Schimmert (getuige(n): Godefridus Frisschen, Anna Robroeck), jong overleden.
 • 4. Henricus, geboren ca. 1630.

Op 14 juli 1659 verkocht meester Peter Franssen, met geschreven volmacht van zijn zwager Christoffel Mantels, vicaris van Sint Gereon te Keulen, en Gerard Bammens van Zonhoven als schoonvader van Maria Mantels, aan Hendrick Odekercken twee bunder en tachtig kleine roeden akkerland achter Schimmert "in het veltgen" genaamd Speckhouwersdel.
Dit land was toegevallen uit de nalatenschap van Christoffel Speckhouwers, grootvader van Christoffel en Maria Mantels.
Ieder kleine roede werd verkocht voor 24,5 stuiver.
Zwager Peter Oensel accepteerde de overdracht namens Hendrick Odekercken.[17]
Op 31 juli 1660 verkocht Elisabetha de Buijr, weduwe Maximiliaan de Buijr, bijgestaan door zoon Peter de Buijr, mede voor Elisabeth en Barbara de Buijr, aan Hendrick Odekercken de volgende onroerende goederen:
a) drie grote roeden weide in de huiswei van Hendrick Odekercken zelf, gelegen tot Schimmert, grenzend aan de steeg naar de kerk van Schimmert en de gemene straat;
b) een halve morgen in de Kampweide, grenzend aan Odekercken zelf, hoofzijden voornoemde steeg en het veld van Schimmert;
c) drie grote roeden land achter de Kamp, grenzend aan Odekercken zelf en het gemene voetpad, hoofdzijde voornoemde steeg;
d) drie morgen land "aen de eenweijden", grenzend aan Lenaert Houben;
e) 21 kleine roeden land aan het Kruis, grenzend aan Odekercken zelf, hoofdzijde de Trichterstraat;
f) vier grote roeden land "in den waember", grenzend aan Odekercken zelf, welke vier roeden vielen onder de bank Meerssen.
Alle goederen waren de verkopers bij scheiding en deling toegevallen uit de goederen van Marten Snijders.
De koopsom bedroeg 600 gulden en was door Odekercken betaald.[18]

II.2 Joannes ODEKERCKEN, schoenmaker, geboren ca. 1605, overleden november 1670 te Nuth, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie I.1) en Sophia SENDEN.
Op 1 april 1636, ten overstaan van notaris de Vaulx, verklaarde Jan Odekercken, gehuwd met Ficken Tessers, dochter van Hermen Tessers en Meijcken Nuchelmans, 200 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Matthijs van Hex, koopman van Maastricht.
Tot onderpand stelde hij zijn huis en hof te Nuth genaamd "Hemelrijck", grenzend aan de gemene weg en de erven Houb Houben, hoofdzijden de gemene weg en Jan Roecx, alsmede een halve bunder land nabij zijn huis, grenzend aan Houb Houben en de koolhoven.
Hij handelde namens zijn schoonvader.[19]
Op 11 april 1645 verklaarde Jan Odekercken van Nuth dat hij een rekening had opgemaakt met Matthijs van Hex als erfgenaam van wijlen Heijlken Graven.
Jan Odekercken verklaarde dat hij van Heijlken kapleer had gekocht en dat hij aan van Hex als haar erfgenaam nog 150 gulden schuldig was. Hij beloofde dit bedrag in vier termijnen te voldoen binnen drie jaar.
Tot onderpand stelde hij tien roeden te Nuth op de weg "aen de Duijvelsweijde", naar Hunnecum grenzend aan Henrick Tessers, naar Nuth aan Ercken Bemelmans, hoofdzijden Henrick Tessers en Herman Tessers.
De akte werd opgemaakt door notaris Euven ten woonhuize van Matthijs van Hex in de Grote Laurerstraat binnen Maastricht.[20]
Op 27 mei 1658 verklaarde Jan Odekercken, gehuwd met Ficken Tessers, dat hij 300 gulden schuldig was aan Christine Helgers. Omdat hij geen geld had droeg hij aan haar 86 kleine roeden akkerland over, gelegen "in de sijpen" bij Nuth, aan weerskanten grenzend aan Jan Gruels, hoofdzijden de Nieuwenhof en de weg. Verder beloofde hij haar nog vijftig pond boter te leveren, 25 pond met Remigius 1658 en 25 met Remigius 1659, waarna de schuld vereffend zou zijn.
Tegelijkertijd werd vastgelegd dat Peter Jongen, voorzoon van Ficken Tessers, een ander stuk akkerland vooruit zou krijgen, zo groot als hem anders uit de 86 kleine roeden bij overlijden van zijn moeder zou toekomen.
Jan Odekercken mocht het wassende graan houden, maar moest kaf en stro bij het land laten.[21]
Op 8 mei 1691 droegen de erfgenamen van Jan Odekercken en Sophia Tesschers, te weten Herman, Jan, Hendrick, Anna en Urm Odekercken, gehuwd met Jan Moberts, 150 kleine roeden binnen Nuth over aan Willem Canisius. Canisius had voor hen een schuld van 225 gulden aan de Sacristije Biessen afgelost.[22]
Bij akte van 17 november 1696 verklaarden Jan Moberts, man en voogd van Urm Odekercken en voogd van de weeskinderen van Jacob Frissen en Nelen Odekercken, samen met Marij Jansen, handelend met volmacht van haar man Peter Jongen, samen ook optredend voor Hendrick Odekercken, dat zij voorgaande overeenkomst met Willem Canisius bevestigden.[23]
Gehuwd voor de kerk op 4 november 1634 te Nuth met Sophia TESSERS, 27 jaar oud, gedoopt op 12 november 1606 te Nuth (getuige(n): Hubertus Huberti [=Houben], Maria e.v. Wilhelmus van Onsel, Margaretha e.v. Henricus Beck), overleden op 31 augustus 1678 te Nuth op 71-jarige leeftijd, weduwe Joannes Odekercken, dochter van Hermanus TESSERS, schepen, en Maria NUCHELMANS.
Op 22 maart 1641 wordt zij genoemd als weduwe Hendrick Jongen, bij wie zij een nog levend kind had (Peter) en als echtgenote Joannes Odekercken, bij wie zij op dat moment drie kinderen had.[24]
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 27 oktober 1627 te Nuth met Henricus JONGEN, overleden tussen 12 januari 1632 en 12 december 1633.[25]}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie III.1).
 • 2. Anna, geboren ca. 1640.

Eind 1661, begin 1662 procedeerde Anna Odekercken tegen Geurt Bemelmans, bij wie zij rond 1658 een buitenechtelijk kind gekregen had.[26]
Vanwege een lacune in het doopregister van Nuth is de doop onvindbaar.
Bij de genachtingen van 17 december 1661 en 6 maart 1662 trad haar vader Jan Odekercken namens haar op.[27]
Op 1 april 1715 liet Anna Odekercken een schenking vastleggen voor haar buitenechtelijke kinderen Jan Tripels en Jenne Budé.
Vanwege de verleende en nog te beloven steun, schonk zij 200 gulden, staande op haar deel in huis, hof en moestuin en weide, genaamd "het Hemelrijck", grenzend aan Jan Boesten, de straat en Thijs Roeckx, belast met enige cijns in de cijnskaart Berg. Dit bedrag dienden haar erfgenamen met verlopen rente na haar dood aan haar kinderen te betalen.
Verder werd vastgelegd dat haar zoon Jan Tripels haar drie pattacons gegeven had, zijnde haar deel in ca. een halve bunder land in de sijpen, grenzend aan de erfgenamen Jan Frissen, de erfgenamen Caspar Maes. Dit deel werd bij deze aan haar zoon overgedragen.
Anna Odekercken behield zich het recht voor om in geval van nood haar aandeel in het huis met land te verkopen.[28]

 • 3. Matheus, gedoopt op 4 mei 1640 te Nuth (getuige(n): Christianus [Wijngarts?], Cornelia Jongen e.v. Henricus Tessers).
 • 4. Hermanus (zie III.2).
 • 5. Cornelia, gedoopt op 11 november 1643 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Houben, Maria Nuchelmans e.v. Joannes Nuchelmans), overleden op 6 april 1681 te Hulsberg op 37-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 16 mei 1676 te Hulsberg met Jacobus FRISSEN, zoon van Joannes FRISSEN en Catharina PAUMBROECK.

 • 6. Henderick, geboren ca. 1645.
 • 7. Maria, gedoopt op 24 maart 1648 te Nuth (getuige(n): Servatius Corten, Margaretha Odekercken), overleden op 25 mei 1674 te Nuth op 26-jarige leeftijd, datum van overlijden niet zeker; in ieder geval overleden voor 8 mei 1691 aangezien zij op die dag niet als erfgename van haar ouders optreedt.
 • 8. Emerentia, gedoopt op 12 april 1654 te Nuth (getuige(n): Sijmon Paumbroeck, Maria Ritselvelt), overleden op 4 augustus 1710 te Hunnecum-Nuth op 56-jarige leeftijd.

Mogelijk gelijk aan Urm Odekercken die een buitenechtelijke relatie had met Joannes Ruijters; hun niet met naam genoemde zoon werrd op 28 september 1686 te Nuth gedoopt.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 30 december 1686 te Nuth, inschrijving door beschadiging slechts gedeeltelijk leesbaar met Joannes MOBERTS, overleden op 19 december 1737 te Hunnecum-Nuth, senex viduus

II.3 Hubertus ODEKERCKEN, geboren ca. 1605, overleden op 8 oktober 1654 te Nuth, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie I.1) en Sophia SENDEN.
Gehuwd met Elisabeth TESSERS, geboren ca. 1605, dochter van Hermanus TESSERS, schepen, en Maria NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna, gedoopt op 14 mei 1629 te Nuth (getuige(n): Godefridus Odekercken, Margareta Meessen).
 • 2. Sophia, gedoopt op 18 oktober 1631 te Nuth (getuige(n): Petrus Tessers, Sophia Crombachs), overleden op 21 maart 1694 te Nuth op 62-jarige leeftijd, begraven op 23 maart 1694 te Nuth.

Gehuwd met Joannes WEUSTENRAEDT, overleden op 22 juni 1713 te Nuth. Jan Wuestenraet prope centenarius viduus op gen reucken.

 • 3. Cornelia, gedoopt op 18 januari 1635 te Nuth (getuige(n): Leonardus Caris, Cornelia Eijmael).
 • 4. Maria, gedoopt op 13 mei 1638 te Valkenburg (getuige(n): Arnoldus Hendrickx, Catharina Dee).
 • 5. Walberta, gedoopt op 10 september 1641 te Nuth (getuige(n): Hermanus Tessers, Mechtildis e.v. Severinus Kortten).
 • 6. Joannes, gedoopt op 28 juli 1644 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Bemelmans op den Drinck).
 • 7. Mechtildis, gedoopt op 25 maart 1649 te Nuth (getuige(n): Petrus Cremers, Anna Eijmael). NB: Enige twijfel of deze inschrijving een Odekercken betreft. De pastoor noteert Huberti N et Elisabetha.


II.4 Martinus ODEKERCKEN, geboren ca. 1605, overleden na 12 mei 1679, mogelijk omstreeks 1683, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie I.1) en Sophia SENDEN.
Op 2 december 1639 leende Marten Odekercken, gehuwd met Anna Jongen, 600 gulden tegen 6,25% van Anna van Eijnde.
Tot onderpand dienden huis en hof te Klimmen, grenzend aan Lenart Spiers en Mees Melheuts, alsmede twee bunder weide bij het huis gelegen, grenzend aan Lenart Spiers en Nelen Houben.[29]
Op 15 december 1658 werd voor de schepnbank Klimmen een akte gerealiseerd, verleden voor notaris Heissen te Maastricht op 24 juni 1655.
Marten Odekercken, gehuwd met Entien Jongen, verklaarde op 13 december 1648 van Anna van den Enden 200 gulden ontvangen te hebben, waarvoor hij jaarlijks 6,25% rente beloofde te betalen.
Tot onderpand stelde hij zijn huis en hof te Klimmen, grenzend aan Lenaert Spiers en Mees Moelheuts.
Het huis was al belast met 600 gulden, door Anna van den Enden verstrekt op 2 december 1639.[30]
In 1663 bewoont Marten Odekercken zijn huis met drie bunders drie morgen en 50 kleine roeden [in Heek][31]
Op 28 juni 1665 verkocht Marten Odekercken, gehuwd met Anneken Jongen, aan Paulus Hermans een halve bunder en 4,5 kleine roeden akkerland "achter Klimmen", grenzend aan de Proosdij Meerssen en Nelen Nuchelmans, voor drie schillingen per kleine roede.[32]
Op 5 september 1675 verkocht Maarten Odekercken, gehuwd met Anna Jongen, aan Cornelia Jaspers, weduwe Paulus Hermans, een morgen en acht kleine roeden akkerland te Klimmen "omtrent den Cruijsboom", grenzend naar Klimmen toe aan Jan Raeven en Lemmen Duits, en verder aan de straat, voor 20 stuivers per kleine roede.[33]
Op 13 april 1680 overlegde Leonaerdt Odekercken een akte van 12 mei 1679 waarin zijn vader Marten Odekercken afstand deed van zijn rechten op een morgen en anderhalve kleine roeden akkerland te Klimmen aan de weide genaamd "Dollenbergh", grenzend aan Jan Rietraedt en de weide van Dirck Rietraedt.[34]
Vervolgens verkocht Leonardt Odekercken het perceel voor 25 stuivers per kleine roede aan Peter Jacobs.
In een akte van 16 september 1681 blijkt dat Werner Rietrae voor die tijd "aen de keerse gegolden", het huis afkomstig van Merten Odekercken.[35]
Gehuwd met Anna JONGEN, gedoopt op 22 maart 1612 te Hoensbroek (getuige(n): Ulricus Elderen, Elisabeth Muijs loco pastoris in Voerendael), overleden op 9 januari 1676 te Klimmen op 63-jarige leeftijd, dochter van Leonardus JONGEN en Maria HOUBEN.[36]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria, gedoopt op 21 oktober 1638 te Valkenburg (getuige(n): Martinus Duijs, Maria Moenen), uit Klimmen.

Op 19 januari 1679, ten overstaan van notaris Roumans verklaarden de broers Peter en Matthijs Wilders, bijgestaan door Jan en Joris Wilders, broers en vaderlijke ooms, handelend voor het kind van wijlen Wilders bij zijn tweede echtgenote Maria Odekercken, dat zij voor burgemeester en gezworenen een proces hadden aangespannen tegen hun stiefmoeder.
Het ging daarbij om een vordering van 30 pattacons, voor elk der broers 15 pattacons, zoals bij testament door hun moeder Senton Clement, op 8 mei 1665 verleden voor notaris Natalis, was versproken.
Er werd nu vastgelegd dat Maria Odekercken 100 gulden zou betalen, maar omdat ze dat geld niet had werd dit een lening tegen 6,25%.
Daarvoor stelde zij tot onderpand haar huis tot Wijck "aen de Coelpoorte", naar de stadswal grenzend aan de erfgenamen Stas Slangen, naar de Hoogbrugpoort de "corps de guarde".
Maria Odekercken zette haar handtekening, de broers plaatsten een kruisje onder de akte.[37]
Gehuwd met Petrus WILDERS.[38]

 • 2. Sophia, gedoopt op 30 april 1641 te Klimmen (getuige(n): Gerardus Odekercken, Agnes van den Enden?), overleden op 6 december 1723 te Aalbeek-Hulsberg op 82-jarige leeftijd.

Ondertrouwd (1) op 20 mei 1665 te Valkenburg. Joris Swilders jongman van Limmel met Fijtje Odekercke jongd. tot Climmen met Joris WILDERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 36-jarige leeftijd op 25 november 1677 te Hulsberg met Clemens OVERZEE, geboren ca. 1650, overleden op 20 augustus 1714 te Aalbeek-Hulsberg, zoon van Theodorus OVERZEE en Gertrudis CRENSKENS.
Op 23 november 1681 verkocht Peter Odekercken, ruiter onder het regiment van overste Soussenbrock, mede voor zijn zussen Meijken en Anna en broer Jan, tevens bijgestaan door Gerardus Bosch, aan Klement Overseen, gehuwd met Fijcken Odekercken, een morgen en vijftig kleine roeden weide te Hulsberg, grenzend aan de kosterij, de kerkgats en de straat, voor twee gulden per kleine roede. De weide was belast met een vat en anderhalve kop rogge aan de pastorie van Hulsberg en drie koppen aan de Armen, te korten op de koopsom.
Van de opbrengst ging aan Haenen 150 gulden, aan Jan Helgers 33 gulden, aan Frans Ramaekers 28 gulden, aan de schatheffer 18 gulden, aan Peter Helgers 5 gulden en drie gulden "aen oncosten gedaen den gelder".[39]

 • 3. Catharina, gedoopt op 3 januari 1646 te Klimmen (getuige(n): Joannes Raven, Johanna Rameckers).
 • 4. Joannes, gedoopt op 11 juli 1647 te Klimmen (getuige(n): Godefridus Hubben, Cornelia Nuchelmans).
 • 5. Leonardus (zie III.3).
 • 6. Ida, gedoopt op 2 oktober 1652 te Klimmen (getuige(n): Petrus Frissen, Margaretha Wingarts), overleden op 15 december 1728 te Sint Martinus-Maastricht op 76-jarige leeftijd.

Gehuwd ca. 1673 (geschat) met Petrus WILDERS, koopman, geboren ca. 1650, overleden op 7 mei 1703 te Sint Martinus-Maastricht.[40]

II.5 Henricus ODEKERCKEN, geboren ca. 1605, hypothetisch, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie I.1) en Sophia SENDEN.
Had een buitenechtelijke relatie met Catharina GABRIELS waaruit:

 • 1. Sophia GABRIELS, gedoopt op 15 april 1636 te Valkenburg (getuige(n): Hubertus Snijders, Elisabeth Tessers). ouders vermeld als Henricus Odekercken tot Aelbeek, Catharina Gabriels tot Retersbeek.


Generatie III

III.1 Joannes ODEKERCKEN, gedoopt jan. 1636 te Nuth (getuige(n): Petrus Vuncken, Elisabeth Willems), overleden op 8 augustus 1708 te Nuth, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie II.2) en Sophia TESSERS.
Hij wordt in maart 1668 vermeld als Jan Odekercken de Jonge, in de 30 jaar oud[41]
Gehuwd voor de kerk (1) op 8 februari 1668 te Nuth met Agnes CRANS (Krenskens), 32 jaar oud, gedoopt op 19 februari 1635 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Huben, Anna e.v. Wilhelmus Bosch), overleden op 8 november 1695 te Nierhoven-Nuth op 60-jarige leeftijd. Agnes Krans ex nierhoven, dochter van Bartholomeus CRANS en Sibilla NN.
Gehuwd voor de kerk (2) op 12 mei 1696 te Nuth (getuige(n): Henricus Boots, Wilhelmus Schepers) met Catharina BECKERS, overleden op 18 februari 1718 te Nuth. Catharina Helgers vidua Joannis Odekercken (vanwege deze vermelding mogelijk een dochter van Petrus Helgers alias Beckers en Helena Proosten).
Op 2 januari 1697 maakte Catharina Beckers, in tweede huwelijk met Jan Odekercken, haar testament. Zij liet aan hem al haar goederen na en indien hij voor haar zou overlijden aan de kinderen uit het eerste huwelijk van haar man.
Aan haar twee, buitenechtelijk verwekte, dochters liet zij elk 50 gulden na, staande op haar goederen.
Indien zij en haar echtgenote spoedig zouden overlijden, droeg zij de zorg voor haar jongste dochter Cecilia over op de twee zonen van haar man.[42]
Op 25 juni 1708 herriep Catharina Beckers, gehuwd met Jan Odekircken, het testament dat zij op 2 januari 1697 had laten vastleggen.[43]
Op 26 februari 1709 verklaarde Catharina Beckers, weduwe Jan Odekercken, dat zij geen wettige kinderen had, maar wel twee buitenechtelijke dochters. Zij schonk nu aan haar dochters Cecilia 650 gulden en aan Joanna 50 gulden, staande op haar huis, hof en weide, gelegen te Nierhoven onder Nuth, alsmede al haar andere onroerende goederen, samen groot vijf morgen en belast met een half malder rogge aan de kerk van Nuth.
Aangezien haar dochter Joanna, gehuwd met een zekere Leonard "buitenslands" verkeerde en onzeker was of zij, of een van haar kinderen de 50 gulden zou komen ophalen, zou dat bedrag ook bij haar dochter Cecilia in bewaring gegeven worden.
Cecilia kreeg de 650 gulden vanwege de trouwe diensten aan haar moeder.
Catharina Beckers behield zich het recht voor om bij wanprestatie de schenking ongedaan te maken.[44]
{Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 12 augustus 1688 te Nuth met Henricus VLEUGELS, overleden op 26 september 1695 te Nierhoven-Nuth.}
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Hermanus, gedoopt op 1 juni 1670 te Nuth (getuige(n): Theodorus Habets namens Petrus Oensel, Anna Corduweners). In 1719 verklaarde zijn broer Bartholomeus dat hij al ruim 25 jaar uit Nuth weg was en vermoedelijk als soldaat gesneuveld was.[45]
 • 2. Bartholomeus, gedoopt op 26 juli 1671 te Nuth (getuige(n): Joannes Loijen namens Arnoldus Bemelmans).

Hij woonde in 1719 "omtrent de elff uhren" van Nuth in het land van Gulik. Hij verklaarde dat hij zo'n negen tot tien jaar eerder aan Mevis Crans voor 16 pattacons een weiland, gelegen te Nuth, verkocht had. Hij had van hem acht pattacons ontvangen. De overige acht pattacons waren voor zijn broer die nu al meer dan 25 jaar weg was en waarschijnlijk als soldaat gesneuveld was. Daarom eiste hij nu als naaste verwant het resterende bedrag van Mevis Crans, die, ondanks herhaald verzoek, in gebreke was gebleven.[46]

 • 3. Maria, gedoopt op 30 maart 1676 te Nuth (getuige(n): Theodorus Keulen, Judith Nerbeeck).


III.2 Hermanus ODEKERCKEN, schepen, gedoopt op 12 november 1641 te Nuth (getuige(n): Joannes Cortten junior), overleden op 16 februari 1711 te Nuth op 69-jarige leeftijd, zoon van Joannes ODEKERCKEN (zie II.1) en Sophia TESSERS.
Op 27 april 1695 verklaarde schepen Hermen Odekercken, gehuwd met Anneken Cordeweners, dat hun "vleeselijcke nichte" Anneken Maes [zij was een kleinkind van Joanna Cordeweners, zus van Anneken Cordeweners] gedurende zeven jaar bij hun als dienstmaagd in huis geweest was en gedurende die tijd tot hun tevredenheid had gewerkt en hun trouw had bijgestaan.
Anneken Maes stond op het punt om te gaan trouwen met Matthis Jongen en aangezien de toekomende bruid en bruidegom beloofden het echtpaar Odekercken ook in de toekomst bij te staan, stond Hermen Odekercken hen het gebruik af van al zijn onder Nuth en Wijnandsrade gelegen goederen.
Daar werd ook het huis met alle toebehoor onder begrepen. Het echtpaar Odekercken behield alleen het vruchtgebruik voor hun oude dag.
De eventuele kinderen van Anneken Maes zouden de goederen later erven.
Wel liet Hermen Odekercken nog enige extra voorwaarden vastleggen.
De halve bunder (en 20 kleine roeden) land in de sijpen, grenzend aan de erfgenamen Caspar Maes en de erfgenamen Vaes Roeckx, zou toevallen aan de kinderen van de broers en zussen van Hermen Odekercken. De kinderen moesten dan wel 50 gulden betalen aan Severen Bemelmans.
Verder kregen de erfgenamen van Claes Cordeweners, de erfgenamen van Jan Vrancken en het weeskind van Willem Wauben elk acht pattacons.[47]
Waarschijnlijk in 1711 werd Hermanus Daemen, als erfgenaam van Herman Odekercken [hij was gehuwd met Anna Maes, nicht van Herman Odekercken], gedaagd vanwege een rekening van in totaal 282 gulden voor geleverd schoenleer die door wijlen Hermen Odekercken niet betaald was.[48]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 6 februari 1669 te Nuth met Anna CORDEWENERS, 36 jaar oud, gedoopt op 30 november 1632 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens senior, Mechtildis Bosch), overleden op 9 maart 1696 te Nuth op 63-jarige leeftijd, dochter van Herman, geen naam moeder gegeven, dochter van Hermanus CORDEWENERS en Elisabeth NUCHELMANS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus, gedoopt op 27 april 1670 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Wilhelmus Wauben, Joanna Corduwener namens Judith Nirbeeck).
 • 2. Joannes, gedoopt op 24 mei 1671 te Nuth (getuige(n): Henricus Schepers namens Joannes Vrancken, Catharina Meijs namens Anna Crijns, e.v. Petrus Meijs).
 • 3. Hermanus, gedoopt op 17 augustus 1673 te Nuth (getuige(n): Henricus Odekercken, Catharina Erckens).
 • 4. Petrus, gedoopt op 6 augustus 1675 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens NN, NN Helgers namens Catharina Beckers).


III.3 Leonardus ODEKERCKEN, gedoopt op 20 februari 1649 te Klimmen (getuige(n): Leonardus Speirs, Mechtildis Geilen), overleden op 31 oktober 1721 te Aalbeek-Hulsberg op 72-jarige leeftijd, zoon van Martinus ODEKERCKEN (zie II.4) en Anna JONGEN.
Op 31 oktober 1681, ten overstaan van notaris Demelinne, verhuurde Peter Musch, bakker en burger van Maastricht, aan Lenaert Odekercken van Klimmen, gehuwd met Apollonia Habets, ca. 9,5 grote roede huis te Limmel, met achterliggende weide en alle toebehoor, oostwaarts erfgenamen Goessen Borren, westwaarts heer Roemers, uitschietend op de steeg.
Het huurcontract had een looptijd van twaalf jaar, ingaand 1 december 1681, met een jaarlijkse huur van 36 gulden.[49]
Op 10 maart 1699, ten overstaan van notaris Schaepen, verklaarde Lenart Odekercken, wonend te Aalbeek onder de bank Klimmen en gehuwd met Apolonia Habets, van Petrus Hogers, gehuwd met Willemina Savelcoul, 65 gulden ontvangen te hebben.
Dit bedrag werd toegevoegd aan de 135 gulden die hij al op 29 juli 1697 had opgenomen tegen een rente van 5%.
Tot onderpand diende:
a) een halve bunder akkerland te Aalbeek, aan weerszijden grenzend aan Matthijs Habets, hoofdzijde Willem Habets;
b) drie morgen akkerland te Aalbeek, oostwaarts Matthijs Habets, westwaarts Willem Habets;
c) een morgen akkerland te Aalbeek nabij voornoemde drie morgen, oostwaarts Hendrick Wijnen, westwaarts heer Blisia, hoofdzijde Peter Voncken.
Hij ondertekende met Lijenardt Odekerck.[50]
Eveneens op 10 maart 1699, ten overstaan van notaris Schaepen, verkocht Lenart Odekercken, wonend te Aalbeek onder de bank Klimmen en gehuwd met Apolonia Habets, aan Peter Voncken, ook wonend te Aalbeek, de 75 kleine roeden akkerland die hij op 30 juli 1697 via beschudrecht, in aanwezigheid van Jan Kerckherderen en schutbode Jacob Simons van Peter Voncken had verkregen.
Het land, oostwaarts Hendrick Habets en Peter Voncken zelf, naar Schimmert Lenart Odekercken zelf en Hendrick Wijnen, westwaarts Jan Bollen, werd verkocht voor twee gulden per kleine roede.[51]
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 17 november 1675 te Klimmen (getuige(n): mr. Fransen, Rutger Quicx e.a.) met Apollonia HABETS, gedoopt .. november 1648 te Valkenburg, overleden op 15 januari 1733 te Aalbeek-Hulsberg op 84-jarige leeftijd, dochter van Joannes HABETS en Aleida FRANSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Aleida, gedoopt op 5 mei 1678 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus a Campo namens Wilhelmus Habets, Anna Ursula Vilvoy), begraven op 20 februari 1757 te Sint Jacob-Maastricht op 79-jarige leeftijd sepulta est in caemitario Aleydis Odekercken ex platea calcaris [Sporenstraat]

Op 28 juni 1737 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, verleden voor notaris Ruijters te Maastricht op 17 juni 1737.
Aleijdis Odekercke, meerderjarige dochter, leende 300 gulden tegen 4% van Maria Clara Fosseroul, vrouwe van het Wiitevrouwenklooster te Maastricht.
Met het geld werden drie leningen afgelost [afkomstig van haar ouders], te weten 135 gulden, opgenomen bij heer Hogers op 9 juni 1697, 65 gulden, opgenomen bij heer Hogers op 10 maart 1699 en 100 gulden opgenomen bij Arnold Walpots, gehuwd met Anna Simons.
Tot onderpand diende huis en hof "de Bergh" te Aalbeek, grenzend aan Willem Willems en Peter Voncken, hoofdzijde Mathijs Habets, met nog drie morgen bij het huis gelegen.[52]
Op 1 augustus 1750 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, dezelde dag verleden voor notaris Thielen te Maastricht.
Aleidis Odekercken, bejaarde jongedochter en wonend te Maastricht als dienstmeid in het Wittevrouwenklooster, leende 200 gulden tegen 4% van de eerwaarde moeder Maria Dorotha Kerens, priorin van het Wittevrouwenklooster.
Het geld was bestemd voor de aankoop van het vierde deel van haar nicht Maria Starremans in een huis en hof met enige morgen weide en land, gelegen tot Aalbeek onder de bank Klimmen.
Tot onderpand stelde zij:
a) drie vierde parten in een huis en hof tot Aalbeek, genaamd "den bergh", grenzend aan Willem Willems en Pieter Voncken;
b) drie vierde parten in ca. drie morgen weide bij het voornoemde huis gelegen;
c) drie vierde parten in drie percelen land, samen ca. zeven morgen groot achter voornoemde weide gelegen.
Het vierde deel van haar nicht had zij dezelfde dag verkregen.
Het resterende kwart behoorde toe aan haar andere nicht Aleidis Starremans.
Het geheel was al belast met 300 gulden aan het Wittevrouwenklooster.[53]
Aansluitend werd de akte gerealiseerd, dezelfde dag verleden voor notaris Thielen, waarin Maria Starremans, meerderjarige jongedochter, wonend te Maastricht, aan haar tante ("moeije") Aleidis Odekercken voor 200 gulden haar vierde deel in voornoemde goederen verkocht.[54]
Op 18 september 1751 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld door notaris Ruijters te Maastricht op 11 juni 1751.
Alet Odekercken, bejaarde jongedochter, verkocht samen met haar neef Joannes Beckers, gehuwd met Alet Starremans, allen wonend te Maastricht, aan Matthijs Starremans, gehuwd met Catharina Ackermans, de volgende onroerende goederen, afkomstig van wijlen Lendert Odekircken en Appolonia Habets, haar ouders en zijn grootschoonouders:
a) tien grote en enkele kleine roeden huis en hof met stallen en weide, gelegen binnen Aalbeek, grenzend aan Pieter Willems en Elisabeth Habets;
b) negen grote en één kleine roede akkerland onder Aalbeek achter het huis gelegen, grenzend aan Alet Habets en Thijs Siben;
c) tien grote en enige kleine roeden akkerland onder Aalbeek achter de Bergweide, grenzend aan Nol Raven en Joannes Gheelen;
d) tien grote roeden akkerland onder Wijnandsrade in het Vinckeveld, grenzend aan Joannes Ghijsen en advocaat Limpens;
e) vijf grote roeden akkerland op de Schimmerterweg onder Hulsberg, grenzend aan Jacobus Gelders en Houb Slangen;
f) een halve morgen weiland niet ver van het huis, grenzend aan de Schimmerterweg en de Haasdallerweg.
Alet Odekercken verkocht haar helft uit hoofde van mede-erfgenaam van haar ouders, als ook voor een kwart uit hoofde van cessionaris van haar nicht Maria Starremans, volgens akte verleden voor notaris Thielen en gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen. (zie hiervoor)
Joannes Beckers verkocht het resterende kwart namens zijn echtgenote.
Het geheel werd verkocht voor 1200 gulden te minderen met 200 gulden die Joannes Beckers dezelfde dag had ontvangen.
Verder nam de koper nog een lening van 500 gulden over die op de goederen stond, eertijds opgenomen bij het Wittevrouwenklooster van Maastricht.
De resterende 500 gulden bleven als lening op de verkochte goederen staan tegen een rente van 4%, te betalen aan Alet Odekercken of haar erfgenamen.
Het verkochte huis met hof en weide was belast met twee vaten rogge aan de pastorie van Nuth en het land in het Vinckeveld met twee vaten rogge aan heer van der Heijden, niet te korten op de koopsom.[55]

 • 2. Joannes, gedoopt op 1 augustus 1679 te Klimmen (getuige(n): Joannes Schepers namens Petrus Vaes, Maria Habetz), wwarschijnlijk jong overleden.
 • 3. Anna, geb. ca. 1685 (geschat), overleden op 6 december 1722 te Aalbeek-Hulsberg, 6 10bris tempore nocturne obijt Anna Oderkercken marita ex Aelbeeck.

Ondertrouwd op 10 september 1718 te Klimmen Mattijs Sterreman jm sone van Willem Sterreman en Meijke Hanen met Anna Odekircken jd dochter van Lenard Odekircken en Apollonia Habets beijde van Aelbeck, gehuwd op 25 september 1718 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 25 september 1718 te Hulsberg met Mathias STARMANS, 28 jaar oud, gedoopt op 1 november 1689 te Eys, zoon van Wilhelmus STARMANS en Maria HAENEN.

Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7078, 92
 2. HCL-01.075 LvO 7078, 255r
 3. HCL-01.075 LvO 7079, 118
 4. HCL-01.075 LvO 7079, 124
 5. HCL-01.075 LvO 7080, 21r
 6. HCL-01.075 LvO 7080, 239r
 7. HCL-01.075 LvO 7081, 23v
 8. HCL-01.075 LvO 7082, 91r
 9. A.S.M. Patelski en prof.dr. J.A. Nota Zuid-Limburgse voorouders van prof.dr. J.A. Nota in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 37 (2009), 114
 10. HCL-01.075 LvO 7083, 50v
 11. HCL-01.075 LvO 7083, 50v
 12. HCL-01.075 LvO 7083, 240r
 13. HCL-01.075 LvO 7317, 365
 14. HCL-01.075 LvO 7319, 75r
 15. HCL-Notarieel Archief 1469 Bemelmans Maastricht
 16. HCL-Notarieel Archief 1396 Roumans Maastricht
 17. HCL-01.075 LvO 7084, 151
 18. HCL-01.075 LvO 7084, 174
 19. HCL-Notarieel Archief 1130 de Vaulx Maastricht
 20. HCL-01.075 LvO 1755, 51r
 21. HCL-01.075 LvO 1755, 197v
 22. HCL-01.075 LvO 1756, 61r en 68v
 23. HCL-01.075 LvO 1756, 69r
 24. HCL-01.075 LvO 1755, 22r
 25. 12 januari 1632 doop kind te Nuth; HCL-01.075 LvO 1730, 6r: tijdens de genachting van 12 december 1633 is sprake van de weduwe en erfgenamen Hendrick Jongen
 26. HCL-01.075 LvO 1743
 27. HCL-01.075 LvO 1730, 329r en 333r
 28. HCL-01.075 LvO 1757, 81v
 29. HCL-01.075 LvO 7083, 249
 30. HCL-01.075 LvO 7084, 127; HCL-Notarieel Archief 1242 Heissen Maastricht
 31. HCL-01.075 LvO 144-III Klimmen, 6
 32. HCL-01.075 LvO 7086, 136
 33. HCL-01.075 LvO 7089, 20
 34. HCL-01.075 LvO 7090, 39
 35. HCL-01.075 LvO 7090, 133
 36. A.S.M. Patelski en prof.dr. J.A. Nota Zuid-Limburgse voorouders van prof.dr. J.A. Nota in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 37 (2009), 112
 37. HCL-Notarieel Archief 1398 Roumans Maastricht
 38. A.S.M. Patelski en prof.dr. J.A. Nota Zuid-Limburgse voorouders van prof.dr. J.A. Nota in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 37 (2009), 120, noot 26
 39. HCL-01.075 LvO 7090, 146
 40. A.S.M. Patelski en prof.dr. J.A. Nota Zuid-Limburgse voorouders van prof.dr. J.A. Nota in: Limburgs Tijdschrift voor Genealogie 37 (2009), 109
 41. HCL-01.075 LvO 1725, 35
 42. HCL-01.075 LvO 1756, 77v`
 43. HCL-01.075 LvO 1757, 1r
 44. HCL-01.075 LvO 1757, 8r
 45. HCL-01.075 LvO 1747, losse stukken
 46. HCL-01.075 LvO 1747, losse stukken
 47. HCL-01.075 LvO 1756, 49v
 48. HCL-01.075 LvO 1747, losse rekeningen
 49. HCL-Notarieel Archief 1383 Demelinne Maastricht
 50. HCL-Notarieel Archief 1548 Schaepen Maastricht
 51. HCL-Notarieel Archief 1548 Schaepen Maastricht
 52. HCL-01.075 LvO 7099, 51
 53. HCL-01.075 LvO 7100, 352
 54. HCL-01.075 LvO 7100, 355
 55. HCL-01.075 LvO 7101, 205

Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 7 juli 2007
Harry Luijten, herziene versie op 15 maart 2024