Overzee

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE OVERZEE

Generatie I

I.1 Theodorus OVERZEE, overleden op 10 april 1652 te Nuth. Dirck Overtzee, vermoedelijk een broer van Frans Overzee, gehuwd met Anna Cogelen.
Gehuwd met Gertrudis CRENSKENS.
Op 10 mei 1652 verklaarde Geet Crenskens, weduwe Dirck Overzee, bijgestaan door Frans Overtsee en Jan Gerits als voogden van haar kinderen, dat zij van alle kanten door schuldeisers werd belaagd en dat executie dreigde, en zij, omdat zij geen geld had, gedwongen was haar erfgoed te verkopen. Derhalve verkocht zij drie morgen akkerland in twee percelen, te weten anderhalve morgen omtrent Terstraten op of omtrent de Trichterweg, grenzend aan Geurt Hermans en Ficken Crousen, hoofdzijden Lenaert Caris en Vaes Limpens; en anderhalve morgen, ook omtrent Terstraten, grenzend aan Geurt Bouts en Vaes Haemers, Vaes Limpens en Lemmen Limpens, hoofdzijden Vaes Limpens en de pastoor van Voerendaal.
Het geheel werd gekocht door Lens Meijs, gehuwd met Jeut Smiets, voor dertig stuivers per kleine roede. Ook zou Lens Meijs vier vaten rogge, elk gewaardeerd drie gulden en drie stuivers, leveren. Verder zou hij voor haar het land bemesten en bewerken dat zij in pacht had van haar schoonmoeder, zonder vergoeding. Ook de twee reizen naar Maastricht en de vier gulden executiegeld ter instantie van Gerardt in de Koelenmeij, waren voor rekening van de koper. Verder zou het wassende rogge gedeeld worden.
De voogden zouden met het geld schulden aflossen en daarvan de koper rekenschap geven. De vijftien gulden die de koper al had voorgeschoten werd van de koopsom afgetrokken.
Op 2 oktober 1652 werd aan Lens Meijs een kwitantie gegeven ten teken dat hij alles verrekend had met de weduwe en de voogden.[1]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus, gedoopt op 29 oktober 1646 te Wijnandsrade (getuige(n): Teodorus en Anna Overzee).

Op 21 januari 1668 gingen te Valkenburg in ondertrouw Frans van Overschee jm van Aelbeck met Barbara Slangen jd van Nuth.
Niet zeker of het dezelfde persoon is.

 • 2. Bartholomeus (zie II.1).
 • 3. Clemens (zie II.2).
 • 4. Catharina, geboren ca. 1650, overleden op 28 augustus 1708 te Hulsberg.

Op 19 juli 1697 liet Frans Oversee een akte realiseren voor de schepenbank Klimmen, opgesteld 23 februari 1683.
Op die dag verkocht Erken Schreurs, weduwnaar en Trichtenaar, bijgestaan door zijn zonen Willem en Frans Schreurs, aan Catharina Oversee, ongehuwd, een morgen en vijf kleine roeden akkerland op de Aalbeker Mesweg, grenzend aan Willem Ackermans en de weduwe Lambert Ackermans, hoofdzijde Frans Boshouwers, voor 21,5 stuiver per kleine roede.
Jan Kerckherderen en Clement Oversee waren als getuigen aanwezig.[2]
Op 12 mei 1697 verkocht Hendrick Habets, ongehuwd, aan Frans en Catharina Overzee 141,5 kleine roeden akkerland "op de hoeff" onder Aalbeek, grenzend aan Creijen en Hen. Wijnen, hoofdzijde de vloedgraaf, voor een gulden en vijf stuivers per kleine roede, en een ham van zeven pond.[3]

 • 5. Anna, geboren ca. 1650, overleden op 18 maart 1717 te Hulsberg.

Gehuwd voor de kerk op 9 februari 1679 te Hulsberg met Remigius ACKERMANS, 25 jaar oud, gedoopt op 4 april 1653 te Hulsberg (getuige(n): Arnoldus Mulckens, Elisabeta Vrencken), overleden op 31 mei 1716 te Hulsberg op 63-jarige leeftijd, zoon van Franciscus ACKERMANS en Maria CURVERS.

Generatie II


II.1 Bartholomeus OVERZEE, geboren ca. 1650. Op 19 september 1649 wordt te Wijnandsrade een onbekende zoon van Teodorus Overzee gedoopt, overleden op 22 november 1711 te Hellebroek-Nuth, zoon van Theodorus OVERZEE (zie I.1) en Gertrudis CRENSKENS.
Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1675 te Schinnen met Beatrix JANSSEN (Henrix), overleden op 23 april 1699 te Nuth, begraven op 25 april 1699 te Nuth.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Theodorus, gedoopt op 25 mei 1681 te Nuth (getuige(n): Franciscus Overzee, Elisabeth Corduweners), achternaam moeder Henrix.
 • 2. Joannes, gedoopt op 9 april 1691 te Nuth (getuige(n): Augustinus Hausteders, Maria Cremers namens Catharina Overzeer), achternaam bij doop Overzeer.


II.2 Clemens OVERZEE, geboren ca. 1650. Op 19 september 1649 wordt te Wijnandsrade een onbekende zoon van Teodorus Overzee gedoopt, overleden op 20 augustus 1714 te Aalbeek-Hulsberg, zoon van Theodorus OVERZEE (zie I.1) en Gertrudis CRENSKENS.
Op 23 november 1681 verkocht Peter Odekercken, ruiter onder het regiment van overste Soussenbrock, mede voor zijn zussen Meijken en Anna en broer Jan, tevens bijgestaan door Gerardus Bosch, aan Klement Overseen, gehuwd met Fijcken Odekercken, een morgen en vijftig kleine roeden weide te Hulsberg, grenzend aan de kosterij, de kerkgats en de straat, voor twee gulden per kleine roede. De weide was belast met een vat en anderhalve kop rogge aan de pastorie van Hulsberg en drie koppen aan de Armen, te korten op de koopsom.
Van de opbrengst ging aan Haenen 150 gulden, aan Jan Helgers 33 gulden, aan Frans Ramaekers 28 gulden, aan de schatheffer 18 gulden, aan Peter Helgers 5 gulden en drie gulden "aen oncosten gedaen den gelder".[4]
Op 26 oktober 1689 verkocht Anthonius Huntgens, inwoner van Ophoven onder Oirsbeek, man en voogd van Catharina Janssen, aan Clement Overzee, gehuwd met Sophia Odekercken, 95 kleine roeden land op de vloedgraaf te Aalbeek, grenzend aan heer Steijn en Ardt Schreurs, hoofdzijden Frans Snackers en Thonis Rameckers, voor een gulden en zes stuivers per kleine roede.[5]
Op 6 mei 1693 verkochten Willem Lammerschop en diens zoon Christiaan Lammerschop aan Clemens Oversee, gehuwd met Sophia Odekercken, vier grote roeden land in de Aalbekerdel, grenzend aan Simon Moenen en Daniel Privaes, hoofdzijdende gemene weg, voor achttien stuivers en twee oort per kleine roede.[6]
Op 9 maart 1694 verklaarde Jan Cnols, gehuwd met Maria Brouns, 171 gulden en vijftien stuivers ontvangen te hebben van Clement Overzee en Fijcken Odekercken. Daarvoor verzette hij voor de tijd van 24 jaar aan Clemens Oversee een morgen en 27 kleine roeden akkerland op de Bosserweg, grenzend aan Peter Hubrichs en Lenard Houben. De staande gewassen zouden gedeeld worden.
Indien na de afgesproken termijn Jan Cnols of zijn erfgenamen het bedrag niet zouden inlossen, zou het land eigendom worden van Oversee of diens erfgenamen.[7]
Op 10 juli 1694 verklaarde Jan Cnols dat hij het land dat op 9 maart 1694 aan Clemens Oversee verzet was nu aan hem verkocht werd.
Oversee gaf nog 30 gulden en acht stuivers, alsmede een stuk rundvlees, waarna het land zijn eigendom werd.[8]
Op 23 maart 1697 verschenen voor de schepenbank Klimmen Jan Jongen, Gillis Habets, Simon Weusten, Simon Bresker en Jan Kerckherderen als voogden van de erfgenamen Jeuck Frissen, gezamenlijke erfgenamen van Jan Paumbroeck de jonge. Zij droegen aan Clemens Overzee, gehuwd met Fijcken Odekercken, de volgende onroerende goederen over, afkomstig van Jan Paumbroeck, tegen 30,5 stuiver per kleine roede:
a) 711 kleine roeden land in het Bosserveld "aen den groenen pael", grenzend aan Simon Moonen en de koper;
b) anderhalve morgen land "aen den langen graeff", grenzend aan Simon Moonen en Nelis Wetzels.
Het geheel was belast met 100 gulden aan Jan Frissen, te korten op de koopsom.
Uit de verkochte goederen ruilde de koper drie grote roeden met Simon Weusten tegen drie grote roeden op de Raerweg, grenzend aan Simon Weusten en Jan Ackermans.[9]
Op 5 juni 1698 verkocht Peter Cnols de jonge, gehuwd met Margareta Custers, aan Clement Oversee, gehuwd met Fijcken Odekercken, een morgen en 29 kleine roeden akkerland bij Aalbeek gelegen, grenzend aan Peter Houpperichs en Leonard Houben, hoofdzijde de Bosserweg, voor 36 stuivers per kleine roede, de helft van de staande gewassen en het betalen van de schat over 1698.[10]
Op 15 januari 1699 verkocht Simon Vlecken, gehuwd met Cathrijn Brouwers, aan Clemens Overzee, gehuwd met Ficken Odekercken, 277 kleine roeden weide en akkerland "op de hoeff" onder Aalbeek, grenzend aan Jan Frissen, Peter Cnols en de straat, voor 33 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met 5,5 kop rogge aan de pastorie van Wijnandsrade, die nu door Hendrick Brouwers overgenomen zou worden.[11]
Enkele jaren later, op 2 mei 1701, bleek dat omtrent die erfpacht onenigheid was ontstaan. Clemens Overzee nam de pacht op de zeven grote roeden weiland over op voorwaarde dat Simon Vlecken hem 70 gulden zou terugbetalen.[12]
Op 21 september 1699 verkochten Nelis Wijnen en Dirck Slangen, mede voor Dirck Slangen, en tevens voor Lijsbet, Barbara en broer Aret Slangen, aan Clement Overzee, gehuwd met Fijcken Odekercken, een halve morgen akkerland op de Bosserweg onder Aalbeek, grenzend aan Leonard Houben en Peter Habets, voor 28 stuivers per kleine roede.[13]
Op 1 mei 1702 verkocht Meijs Ackermans, gehuwd met Encken Overzee, aan zijn zwager Clemens Overzee, gehuwd met Fijcken Odekercken, het deel in de weide dat hem aangestorven was van zijn zwager Frans Overzee. De weide, gelegen te Aalbeek, groot 46 kleine roeden, grenzend aan de koper en de verkoper, werd verkocht voor 52 stuivers licht per kleine roede. Tevens verkocht hij voor 50 gulden licht zijn deel in de bouw, te weten de neere met "het afbehanck".
De koper zou van de koopsom 150 gulden betalen aan Anna Odekercken, zijncde het bedrag wat Meijs Ackermans van haar geleend had.[14]
Op 26 april 1707 verkocht Severen Habets, gehuwd met Anna Keijsers, aan Clement Oversee, gehuwd met Fijcken Odekercken, 96 kleine roeden akkerland "op gen bouwen" achter Aalbeek, grenzend aan landmeter Jan Ackermans en Trijn Overzee, hoofdzijden Nelis en Simon Habets, voor een gulden en vijf stuivers per kleine roede.
Op 10 augustus 1707, verklaatde Nelis Wetzels, in tweede huwelijk met Margarita Habets, 31 rijksdaalders en twee schillingen ontvangen te hebben van Clemens Oversee, gehuwd met Fijcken Odekercken.
Hiervoor verzette hij aan Oversee een morgen akkerland "aen den langen graeff", aan weerszijden grenzend aan Clemens Oversee. De helft van het wassende haver en stro was eveneens voor Oversee.[15]
Op 30 mei 1709 verkochten Alexander Korst en diens echtgenote Anna Maria Meijers, wonende te Arenberg boven Keulen, aan Clement Oversee, gehuwd met Fijcken Odekercken, 118 kleine roeden akkerland "op de hoeve", grenzend aan de koper en Cathrijn Habets, hoofdzijden Peter Cnols en Giel Voncken, voor twee schillingen per kleine roede.[16]
Gehuwd voor de kerk op 25 november 1677 te Hulsberg met Sophia ODEKERCKEN, 36 jaar oud, gedoopt op 30 april 1641 te Klimmen (getuige(n): Gerardus Odekercken, Agnes van den Enden?), overleden op 6 december 1723 te Aalbeek-Hulsberg op 82-jarige leeftijd, dochter van Martinus ODEKERCKEN en Anna JONGEN. {Zij was eerder ondertrouwd op 20 mei 1665 te Valkenburg. Joris Swilders jongman van Limmel met Fijtje Odekercke jongd. tot Climmen met Joris WILDERS.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Franciscus (zie III.1).


Generatie III


III.1 Franciscus OVERZEE, gedoopt op 18 april 1687 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Houben, Catharina Overzee), overleden op 24 januari 1766 te Aalbeek-Hulsberg op 78-jarige leeftijd. Franciscus Overzee viduus 80ta circiter annorum ex Aelbeeck, zoon van Clemens OVERZEE (zie II.2) en Sophia ODEKERCKEN.
Op 7 maart 1710 verkocht Jacobus Rameckers, ongehuwd, aan Frans Overzee, gehuwd met Anna Arets, 95,5 kleine roeden akkerland op de Mestweg, grenzend aan Willem Schouteten en Jan Curvers, alsmede 107 kleine roeden akkerland "in de Doorecuijl", grenzend aan Wouter Limpens en de erfgenamen Croon, hoofdzijde de Kinckevoerderweg, voor 26,5 stuiver per kleine roede.[17]
Op 19 februari 1720 verklaarden Nelis Wetzels, in tweede huwelijk met Margretha Habets, en diens dochter Anna Wetzels, dat zij volgens notariële akte van 13 februari 1720 aan Frans Overzee, gehuwd met Anna Arets, een morgen akkerland op de lange graaf verkocht hadden, aan weerszijden grenzend aan Clemens Overzee. Dit land had Nelis Wetzels eertijds voor 37 rijksdaalders en twee schillingen in verzet gedaan aan de vader van Frans Overzee. Frans Overzee gaf nog zes rijksdaalders en werd daardoor eigenaar van genoemde morgen.[18]
Op 31 augustus 1722 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 23 augustus 1722 opgesteld door notaris Demelinne te Maastricht.
Frans Overzee, gehuwd met Anna Arents, tonend een akte van tochtdoding van zijn moeder Sophia Odekercken, verklaarde van Cornelia Jeckermans, weduwe Nicolaus Bemelmans, 1500 gulden tegen 5% geleend te hebben.
Met dit geld wilde hij de nalatenschap van zijn oom en tante Meijs Ackermans en Anna Overzee inlossen, te weten:
a) ca. vier grote roeden huis, hof en weide binnen Aalbeek gelegen, grenzend aan hemzelf en Wolter Limpens;
b) zes grote roeden land aldaar gelegen, grenzend aan hemzelf en Wolter Limpens;
c) zeven grote roeden akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Ackermans en Jan Sleijpen;
d) een morgen akkerland aldaar gelegen, grenzend aan Jan Erkens en Joannes Houben;
e) anderhalve morgen akkerland "op het bosken", grenzend aan Jan Ackermans en de weg;
f) zeven grote roeden land op het Panhuisveld, grenzend aan Jan Wijnen en Claes Huntgens;
g) drie grote roeden land "op het kuijt", grenzend aan Jan Ackermans en Claes Huntgens met pastorieland;
h) zeven grote roeden land "op te Bauwen", grenzend aan Jan Ackermans en Thijs Thijssen;
i) 3,5 grote roeden akkerland, grenzend aan Jan Ackermans en Peter Snackers;
j) ca. een morgen land "op Mullens coolhoff", grenzend aan Jan Ackermans en Nelis Habets;
k) een halve morgen akkerland "int houterveldt", grenzend aan Jan Sleijpen en Joannes Frissen.
Naast deze goederen stelde hij tot onderpand de volgende:
1. vier morgen huis, hof en weide te Aalbeek, grenzend aan Claes Huntgens en het huis afkomstig van Meijs Ackermans
2. negen grote en tien kleine roeden weiland aldaar gelegen, grenzend aan Peter Cnols en de erfgenamen Leonard Frissen;
3. 3,5 morgen akkerland daarachter gelegen, grenzend aan Peter Wijnen en Lenardt Frissen;
4. een bunder land "op de looteringer wegh", grenzend aan Cornelia Jekermans en Wolter Limpens.
Aansluitend werd de akte van zijn moeder Sophia Odekercken, opgesteld 22 augustus 1722, vermeld. Zij deed afstand van haar rechten op voorwaarde dat haar zoon haar de rest van haar leven zou verzorgen[19]
Op 31 mei 1728 verkocht Frans Overzee, gehuwd met Anna Arets, aan Geurt Habets, gehuwd met Catharina Ackermans, een huis met hof en weide en alles wat daartoe behoorde, gelegen te Aalbeek, met een oppervlak van zes grote en zes kleine roeden. Het geheel grensde oostwaarts aan Paulus Drummen, westwaarts Peter Houbrichts, hoofdzijde Jan Collaris. Het geheel zou aankomende Sint Remigius overgedragen worden voor 430 gulden, welk bedrag door Geurt Habets reeds was overhandigd.[20]
Op 3 april 1745 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, verleden voor notaris Swildens te Voerendaal op 22 januari 1745.
Frans Oversee, weduwnaar Anna Arets, verscheen samen met zijn schoonzoon Matthijs Habets, gehuwd met Anna Mechel Oversee, allen wonende te Aalbeek onder de bank Klimmen.
Matthijs Habets leende vervolgens van Anna Elisabeth Limpens, weduwe Melchior Sauveur, eveneens wonend te Aalbeek, 200 gulden tegen 5%.
Frans Oversee stelde tot onderpand de volgende, nog niet onder zijn twee kinderen verdeelde onroerende goederen:
a) de helft in een huis en hof en weide te Aalbeek, grenzend aan Clement Habets en de erfgenamen Wolter Limpens, groot 520 kleine roeden;
b) 418 kleine roeden akkerland op de lange graaf onder Aalbeek, grenzend aan Johannes Frisschen en Wijn Habets, hoofdzijden Dirck Habets en Willem Moenen;
c) 450 kleine roeden akkerland en weide op gen hoef, grenzend aan Peter Snackers en Jan Wijnen, hoofdzijden Peter Rietra en Joannes Hoeben;
d) 100 kleine roeden akkerland op de Houter Mesweg, grenzend aan Willem Schouteten en Jacob Deckers, hoofdzijde de weg;
e) 140 kleine roeden land in de Dorecoel, aan weerszijden grenzend aan de erfgenamen Wolterus Limpens, hoofdzijde de weg;
f) 100 kleine roeden akkerland aan de groene paal, grenzend aan voornoemde erfgenamen Limpens en Peter Habets, hoofdzijde Clement Habets.[21]
Op 19 januari 1745, ten overstaan van notaris Caris, werden de huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Frans Overzee, weduwnaar uit Aalbeek, bijgestaan door zijn schoonzonen Herman Snackers en Matthias Habets, en Maria Haenraets, weduwe Peter Steijns.
Indien uit het huwelijk kinderen geboren zouden worden mochten deze kinderen het eigendom genieten van een halve bunder land in twee percelen gelegen onder Hulsberg, zijnde:
a) anderhalve morgen, oostwaarts Pieter Snaken, westwaarts Jan Wijnen, hoofdzijde de vloedgraaf;
b) 55 kleine roeden, oostwaarts Jan Ackermans, westwaarts Joannes Habets
Hiervoor gaven de schoonzonen van Frans Overzee toestemming.
Indien er geen kinderen zouden zijn en de bruid de bruidegom zou overleven mocht de bruid de tocht van deze goederen genieten, waarna ze zouden vervallen aan de voornoemde schoonzonen of hun kinderen.
Maria Haenraets bracht negen grote roeden akkerland te Vilt onder Berg in, door haar als weduwe gekocht.
Mocht de bruid voor de bruidegom overlijden dan zouden haar huisraad en meubelen gedeeld moeten worden onder haar voor- en nakinderen [22]
Op 1 mei 1746, ten overstaan van notaris Burtin, verkocht Frans Overzee, weduwnaar Anna Arets, wonend te Aalbeek, aan zijn schoonzoon Matthias Habets, gehuwd met Anna Mechtild Overzee, ook wonend te Aalbeek, al zijn roerende goederen, waaronder landbouwgereedschap en vee, uitgezonderd zijn kleding en linnen en wollen lijfgoed.
Hiervoor had hij al op 22 januari 1745 ten overstaan van notaris Swildens te Voerendaal 50 pattacons ontvangen, zoals gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen op 3 april 1745.[23]
Op 15 juli 1748, ten overstaan van notaris Welters, huurde Frans Overzee van Cornelia Lenaerts, weduwe kapitein Caspar Levin Hendrick van Penning, een huis op de Hogebrugstraat te Maastricht naast "de rode Haen", grenzend aan heer van der Smissen en Nicolaes Brandts.
De huur werd aangegaan voor zes jaar tegen 20 rijksdaalders te betalen in twee gelijke halfjaarlijkse termijnen.
De huurtermijn was ingegaan op de tweede dinsdag van april 1748.[24]
Op 19 april 1763, ten overstaan van notaris Philippens verpachtte Frans Overzee, weduwnaar Maria Steijns(!), wonend te Aalbeek, aan zijn schoonzoon Mathias Habets, gehuwd met Mechteld Overzee, zijn huis met hof, schuur, stallen, landerijen en weiden, groot zeven bunders en acht kleine roeden, uitgezonderd 2,5 morgen die zijn schoonzoon Herman Snackers onder de ploeg had, geelegen onder Aalbeek en Hulsberg.
De pacht werd aangegaan voor zes jaar tegen een pachtsom van 126 gulden en acht stuivers jaarlijks, halfjaarlijks te betalen.
[25]
Ondertrouwd (1) op 18 september 1706 te Klimmen. Frans Overzee jongeman van Aalbeek, Anna Arets van de Spaanse Scheijdt geboortig, gehuwd op 19-jarige leeftijd op 3 oktober 1706 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 3 oktober 1706 te Hulsberg met Anna ARETS, overleden op 8 oktober 1743 te Aalbeek-Hulsberg. Anna Arets uxor 78ta(!) circiter annorum ex Aelbeeck.
Ondertrouwd (2) op 1 februari 1745 te Klimmen. Frans Overzee weduwnaar wijlen Anna Aarts wonende te Aalbeek onder Hulsberg met Maria Haanraats weduwe wijlen Pieter Steens geboortig van Heerlen en wonende tot Wijck bij Maastricht, gehuwd voor de kerk op 57-jarige leeftijd op 24 februari 1745 te Sint Martinus-Maastricht (getuige(n): Gerardus Steijns, Anna Helena Pijls) met Maria HAENRAETS, overleden op 6 maart 1760 te Sint Martinus-Maastricht.
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria Catharina, gedoopt op 16 januari 1707 te Hulsberg (getuige(n): Alexander Arets, Gertrudis Sijmens), overleden op 14 april 1777 te Aalbeek-Hulsberg op 70-jarige leeftijd. Maria Catharina Overzee uxor Hermani Snackers praecedentis defuncti 69 circiter annorum ex Aelbeck.

Ondertrouwd op 12 februari 1729 te Klimmen, jongeman en jongedochter van Aalbeek met Hermanus SNACKERS, 30 jaar oud, gedoopt op 11 januari 1699 te Hulsberg (getuige(n): Joanna Frissen namens Maria Roobroeck), overleden op 9 april 1777 te Aalbeek-Hulsberg op 78-jarige leeftijd. Hermanus Snackers maritus Maria Catharina Overzee 68 circiter annorum ex Aelbeck, zoon van Petrus SNACKERS en Margaretha COX.

 • 2. Anna Mechtildis, gedoopt op 24 mei 1709 te Hulsberg (getuige(n): Petrus Habets, Anna Pluijmen), overleden op 23 maart 1793 te Hulsberg op 83-jarige leeftijd. Anna Mectildis Overzee vidua Matthai Habets aetatis circiter 80 annorum.

Op 28 juni 1765, ten overstaan van notaris l'Allemand, leende Anna Mechtildis Overzee, weduwe Matthias Habets, wonend te Aalbeek, met haar twee zonen Francis en Peter Habets, zij voor het vruchtgebruik, de kinderen voor het eigendom, 100 gulden tegen 5% van Joannes Gheelen, burger van Valkenburg en gehuwd met Sophia Dofnaij.
Tot onderpand dienden veertien grote en tien kleine roeden land op de Aalbeker Kerkweg gaande naar Hulsberg, grenzend aan Hendrick Collaris naar Hulsberg toe en aan Joannes Ackermans, alsmede 150 kleine roeden land onder het Schargerleen achter de Blockerweide, grenzend aan de erfgenamen Stassen en heer Dolmans.
Ook werd geborgd met door haar vader resp. hun grootvader Frans Overzee na te laten goederen, tussen de drie en vier bunders groot, door hem in tocht bezeten na het overlijden van Anna Arets, haar moeder resp. hun grootmoeder.
Zowel Anna Mechtild als haar zonen ondertekenden de akte.[26]
Ondertrouwd op 15 juni 1737 te Klimmen, bruidegom uit Arensgenhout, bruid uit Aalbeek, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30 juni 1737 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 30 juni 1737 te Hulsberg met Matthias HABETS, 31 jaar oud, gedoopt op 12 februari 1706 te Hulsberg, overleden op 27 februari 1765 te Aalbeek-Hulsberg op 59-jarige leeftijd. Matthias Habets vir 50ta circiter annorum ex Aelbeeck, zoon van Petrus HABETS en Catharina DECKERS.

 • 3. Cornelia, gedoopt op 19 december 1710 te Hulsberg (getuige(n): Willem Conen, Catharina Boschouwers), jong overleden.


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1755, 150v
 2. HCL-01.075 LvO 7092, 16
 3. HCL-01.075 LvO 7091, 601
 4. HCL-01.075 LvO 7099, 146
 5. HCL-01.075 LvO 7091, 238
 6. HCL-01.075 LvO 7091, 387
 7. HCL-01.075 LvO 7091, 543
 8. HCL-01.075 LvO 7091, 441
 9. HCL-01.075 LvO 7091, 561
 10. HCL-01.075 LvO 7092, 100
 11. HCL-01.075 LvO 7092, 165
 12. HCL-01.075 LvO 7092, 321
 13. HCL-01.075 LvO 7092, 251
 14. HCL-01.075 LvO 7093, 32
 15. HCL-01.075 LvO 7093, 124
 16. HCL-01.075 LvO 7093, 277
 17. HCL-01.075 LvO 7094, 345
 18. HCL-01.075 LvO 7096, 137
 19. HCL-01.075 LvO 7096, 161
 20. HCL-01.075 LvO 7097, 198
 21. HCL-01.075 LvO 7099, 545; HCL-09.001 Notariële Archieven 4433 (1745), 12 Swildens Voerendaal
 22. HCL-Notarieel Archief 1933 Caris Maastricht
 23. HCL-Notarieel Archief 2057 Burtin Maastricht
 24. HCL-Notarieel Archief 2113 Welters Maastricht
 25. HCL-09.001 Notariële Archieven 4241 Philippens Houthem
 26. HCL-09.001 Notariële Archieven 4185 L'Allemand Valkenburg

Medewerkers

Harry Luijten; eerste versie op 15 mei 2024