Cordeweners

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE CORDEWENERS

Generatie I


I.1 Hermanus CORDEWENERS.
Na overlijden van zijn schoonvader Peter Nuchelmans van Hunnecum ontving Herman Corduwener een weide te Hunnecum, grenzend aan Frans Vorsten, erfgenamen Jan Maes, de hof Berg en de weg van Hunnecum naar de put.
De jaarlijkse last was "een alt moerken" en bij overlijden het dubbele.
Op 25 juni 1630, na overlijden van Herman Corduwener, werd het pand ontvangen door Nijs Nuchelmans.[1]
[Er staat 1630 maar dat is in strijd met andere gegevens, zoals dochter Anna, gedoopt in 1632!].
Tr. kerk ca. 1622 Elisabeth NUCHELMANS, ged. Nuth 7 juni 1591 (get.: Jan Lijkens uit Schimmert, Leenken Daemen, Gertruijt Lenerts, ..., Itgen in den Lap, Nees Claesen), vader vermeld als Petrus Nuchelmans uit Hunnecum, dr. van Petrus NUCHELMANS en Maria (FRISSEN?). {Zij tr. ca. 1613 NN MEIJS.}
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna CORDEWENERS, geb. ca. 1622, overl. Meerssen 31 december 1687, uyt de Slack, uxor Joannis Vrancken, tr. Joannes VRANCKEN, geb. ca. 1620, overl. Meerssen 17 maart 1707, begr. Meerssen 19 maart 1707, maritus Johanna ... Slack.

Op 15 mei 1666, ten overstaan van notaris Bemelmans, leende Gerard Maes, gehuwd met Anna Olislagers, 100 gulden aan Jan Vrancken, gehuwd met Joanna Cordeweners.
Tot onderpand stelde Jan Vrancken acht grote roeden "wijwas" in de Slack onder Ulestraten, grenzend aan Claes Vrancken en zijn huis, hoofdzijde de dorpstraat.[2]

 • 2. Margaretha CORDEWENERS, ged. Nuth 11 november 1625 (get.: Bartholomeus Ploechmeckers, Mella e.v. Christianus Wijngarts), otr. Beek 14 oktober 1663. Willem Wauben jonkm. van Ulestraten en Meijken Cordeweners jond. van Nutt, tr. Beek 28 oktober 1663 Willem WAUBEN.
 • 3. Nicolaus CORDEWENERS, ged. Nuth 2 maart 1628 (get.: [nog te ontcijferen]), overl. 1628/1630.
 • 4. Nicolaus CORDEWENERS, ged. Nuth 18 maart 1630 (zie II.6).
 • 5. Anna CORDEWENERS, ged. Nuth 30 november 1632 (get.: Servatius Huntgens senior, Mechtildis Bosch), Dochter van Herman, geen naam moeder gegeven., overl. Nuth 9 maart 1696, tr. kerk Nuth 6 februari 1669 Hermanus ODEKERCKEN, ged. Nuth 12 november 1641 (get.: Joannes Cortten junior), schepen, overl. Nuth 16 februari 1711, zn. van Joannes ODEKERCKEN, schoenmaker, en Sophia TESSERS.

Op 27 april 1695 verklaarde schepen Hermen Odekercken, gehuwd met Anneken Cordeweners, dat hun "vleeselijcke nichte" Anneken Maes gedurende zeven jaar bij hun als dienstmaagd in huis geweest was en gedurende die tijd tot hun tevredenheid had gewerkt en hun trouw had bijgestaan. Anneken Maes stond op het punt om te gaan trouwen met Matthis Jongen en aangezien de toekomende bruid en bruidegom beloofden het echtpaar Odekercken ook in de toekomst bij te staan, stond Hermen Odekercken hen het gebruik af van al zijn onder Nuth en Wijnandsrade gelegen goederen. Daar werd ook het huis met alle toebehoor onder begrepen. Het echtpaar Odekercken behield alleen het vruchtgebruik voor hun oude dag. De eventuele kinderen van Anneken Maes zouden de goederen later erven. Wel liet Hermen Odekercken nog enige extra voorwaarden vastleggen. De halve bunder (en 20 kleine roeden) land in de sijpen, grenzend aan de erfgenamen Caspar Maes en de erfgenamen Vaes Roeckx, zou toevallen aan de kinderen van de broers en zussen van Hermen Odekercken. De kinderen moesten dan wel 50 gulden betalen aan Severen Bemelmans. Verder kregen de erfgenamen van Claes Cordeweners, de erfgenamen van Jan Vrancken en het weeskind van Willem Wauben elk acht pattacons.[3]

Generatie II


II.6 Nicolaus CORDEWENERS, ged. Nuth 18 maart 1630 (get.: Wilhelmus Bruls, Itten Putteners), molenaar, overl. 19 september 1703, begr. ald. 21 september 1703.
De drie dochters zijn op grond van diverse akten bewijsbaar zussen van elkaar.
Augustinus Hausteder wordt vermeld als voogd van de kinderen Laheij-Cordeweners.[4]
Voorts treedt Augustinus Hausteder op als voogd van de kinderen Cnoren-Cordeweners.[5]
Ook blijkt de relatie uit het testament van Herman Cordeweners die Hausteder, Lahaije en Cnoren als zwagers noemt.[6]
Op 15 april 1665 verkocht Meij Crousen voor de laathof Berg aan Claes Kourdeweders, gehuwd met Kaeterein Beckers, 60 kleine roeden beemd te Tervoorst, grenzend aan Jan Gruels, de straat en de beek, voor 28 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met een malder haver en 5,5 oort penninggeld en zijn deel in de keur, niet te korten op de koopsom.[7]
Uit processtukken Anna Odekercken vs Joannes Tribels blijkt dat Anna Odekercken als dienstmeid bij Claes Cordeweners, molenaar te Nuth, woonde.[8]
Claes Cordeweners ontving op 7 juni 1686, na overlijden van Joannes Vorst, een weide te Hunnecum aan de weg van Hunnecum naar de put.[9]
Op 30 juni 1693 trad Claes Cordeweners samen met Hermen Odekercken op als voogd van Margriet Nuchelmans, enig overlevend kind van Jan Nuchelmans en Catharina van Beeck. Deze Jan Nuchelmans is een neef van Claes Cordeweners.[10]
RHCL-LvO 1756, 148v: Op 21 oktober 1700 leende Claes Cordeweners, gehuwd met Catharina Beckers, 25 pattacons tegen 5% van Melchior Canisius, kanunnik van St.-Paulus te Luik. Hij borgde daartoe met zijn huis en hof met huisweide, gelegen Tervoorst onder Nuth, grenzend aan Augustijn Housteder, de Kampweide, de erfgenamen Peter Pleuchmeckers en de straat.
Tr. kerk Nuth 14 januari 1655 (get.: E.H. Joannes Huntgens, Servatius Huntgens) Catharina BECKERS (Helgers), overl. Nuth 15 juni 1703.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria CORDEWENERS, ged. Nuth 12 maart 1656 (get.: Mathias Tribels), achternaam moeder Helgers, overl. Nuth 22 augustus 1690, tr. Joannes KNOREN, ged. Nuth 13 oktober 1656 (get.: [geen getuigen vermeld]), overl. voor 9 oktober 1706, zn. van Wilhelmus KNOREN en Petronella PIJLS.

Op 25 september 1704 bepaalde Herman Cordeweners in zijn testament dat de drie kinderen van zijn zus bij Jan Cnoren elk een pattacon zouden erven.[11]
Op 9 oktober 1706 werd een overeenkomst gesloten aangaande de nalatenschap van Jan Cnoren en Maria Cordeweners door de voogden Augustijn Hausteder, gehuwd met Gertruijdt Cordeweners, en Claes Cnoren. Er werd afgesproken dat zoon Willem Cnoren de goederen te Vaesrade zou krijgen, zoals ze eertijds aan zijn vader waren toebedeeld.
De goederen onder Nuth zouden aan de twee andere kinderen toebedeeld worden. En omdat de goederen te Nuth meer waard waren zouden de zusters elk 53 gulden aan hun broer geven. Bovendien mocht Willem uit de goederen onder Nuth de beste eikenboom en de beste es uitkiezen.
Eventuele uitstaande schat te Vaesrade zou gezamenlijk betaald worden.
Augustijn Hausteder betaalde ter plekke namens de kinderen Catrijn en Jenne Cnoren 62 gulden en vijftien stuivers en verder nog 32 gulden zeventien stuivers aan schatgelden en nog twee gulden van een lening.[12]

 • 2. Gertrudis CORDEWENERS, geb. ca. 1660 (geschat), overl. Tervoorst-Nuth 23 augustus 1722, voornaam bij overlijden Margaretha, tr. kerk ca. 1681 Augustinus HAUSTEDER, overl. Nuth 19 augustus 1724. {Hij tr. kerk Nuth 6 oktober 1723 (get.: Franciscus Hermens, Joannes Hermens) Petronella LEMMENS.}
 • 3. Elisabeth CORDEWENERS, geb. ca. 1665 (geschat), overl. Nuth 20 mei 1703, tr. kerk ald. 31 maart 1693 (get.: Philippus de la Heij, Anna ...) Hubertus de la HAYE, ged. Simpelveld 22 juli 1665 (get.: Jacobus Crumel, schout, Maria Lowis), overl. Nuth 13 november 1751, zn. van Leonard de la HAYE en Anna van BEECK (Meessen). {Hij tr. kerk Nuth 4 oktober 1711 (get.: Wilhelmus Schepers, Joannes Urlings). Hubertus Laheij viduus Cordewener Maria van der LIJNDEN, ged. Nuth 8 juni 1678 (get.: Leonardus Putmans, Sibilla van der Lijnden), overl. Hunnecum-Nuth 28 mei 1758, ingeschreven als Maria Lindemans, dr. van Paulus van der LINDEN en Anna CEULEN.}
 • 4. Hermanus CORDEWENERS, ged. Nuth 5 april 1667 (get.: [geen getuigen vermeld]), achternaam moeder Beckers alias Helgers, overl. Nuth 7 juni 1705.

Op 7 juni 1700 verkocht Jan Erckens, gehuwd met Marie Wijnen, aan de ongehuwde Hermen Cordeweners ca. 141,5 kleine roeden beemd, grenzend aan Claes Cordeweners, Melser Drummen, de beek en de dorpstraat van Tervoorst, voor 200 gulden. Het geheel was belast met een malder haver en het zesde deel van een halve oort in de cijnskaart Berg.[13]
Op 30 mei 1701 verkocht de ongehuwde Hermen Cordeweners aan Matthijs Meex, gehuwd met Mettien Schettiens, 173,5 kleine roeden weide "het pannaeckerken" te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan Claes Lina Vranck, Joannes Wustenraedt de jonge en de dorpstraat, voor 17 stuivers per kleine roede. Het geheel was belast met veertien stuivers aan de kerk van Nuth. Hermen Cordeweners had dit land op 26 april 1700 via naasting verkregen.[14]
Op 25 september 1704 maakt Hermanus Cordeweners zijn testament. Hij laat aan Herman Housteder, zoon van zijn zus, een huisje te Hunnecum, zoals verworven van Jan Vrijen, voorts het vijfde deel van een weide die hij via ruil van Jacob Drummen en Ida Tessers verkregen had. Voorts gaf hij aan Herman, die zijn petekind was, een popelweide, gelegen tegenover het huis in Tervoorst, om het vervallen huis te kunnen repareren. De drie kinderen van zijn zus, verwekt met Jan Knoren, zouden elk een pattacon krijgen. Ook de twee kinderen van zijn zus, verwekt met Houb Lahaije, zouden elk een pattacon krijgen. Universeel erfgenaam werd zwager Augustijn Hausteder, als dank voor de goede verzorging.[15]

Bronnen

 1. Archief Amstenrade B-VII-3 Laathof Berg, 2
 2. HCL-Notarieel Archief inv. nr. 1455 notaris Bemelmans Maastricht
 3. HCL-01.075 LvO 1756, 49v
 4. HCL-01.075 LvO 1757, 150r
 5. HCL-01.075 LvO 1756, 205v en 221r
 6. HCL-01.075 LvO 1756, 183v
 7. HCL-01.075 LvO 1771
 8. HCL-01.075 LvO 1743
 9. Archief Amstenrade B-VII-3 Laathof Berg, 2
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 133v
 11. HCL-01.075 LvO 1756, 183v
 12. HCL-01.075 LvO 1756, 205r
 13. HCL-01.075 LvO 1756, 157r
 14. HCL-01.075 LvO 1756, 161r
 15. HCL-01.075 LvO 1756, 183v

Medewerkers