Nicolai

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE NICOLAI

Generatie I


I.1 Nicolaus NICOLAI, overleden op 30 augustus 1741 te Nierhoven-Nuth.
Op 6 februari 1738 leende Claes Nicolaij, gehuwd met Neleken Horsmans, 100 gulden tegen 5% van Adrianus Josephus van der Meer. Hij borgde daartoe met een halve bunder akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Wijenweg, juffrouw Canisius en Joannes Horsmans.
Volgens aantekening was deze lening op 22 maart 1790 afgelost.[1]
Gehuwd voor de kerk op 22 april 1719 te Nuth (getuige(n): Antonius Gobbelen, Maria Horstmans), echtgenoot uit Aubel (B), met toestemming van de pastoor van aldaar met Cornelia HORSTMANS, 29 jaar oud, gedoopt op 3 mei 1689 te Nuth (getuige(n): Matthias Roeckx, Elizabetha Houben namens Maria Bemelmans), overleden op 7 augustus 1778 te Nierhoven-Nuth op 89-jarige leeftijd, begraven op 8 augustus 1778 te Nuth, dochter van Godefridus HORSTMANS en Mechtild HERMENS.
Op 25 mei 1767 deed Cornelia Horsmans, weduwe Nicolaes Nicolaij, afstand van het vruchtgebruik op 70 kleine roeden akkerland "op het kreckelken" in het Nierhovenerveld onder Nuth, grenzend aan Willem Biesjans en de erfgenamen Matthijs Meex, ten behoeve van haar drie meerderjarige zonen Geurt, Lambert en Paulus Nicolai. Vervolgens werd een akte van borgstelling opgemaakt aangaande 176 gulden die Joannes Wouters had gegeven voor 142 (bij meting 133) kleine roeden akkerland die hij genaast had en waarvoor een deel van het geld teruggegeven moest worden vanwege mindermaat. Geurt Nicolaij borgde met 90 kleine roeden op de Geisberg, grenzend aan Peter Ruijters, Joannes Slangen en de Wijenweg. Ale drie broers handelden in deze als voogden over het weeskind van hun overleden broer Nicolaes.[2]
Op 26 februari 1771 deed de weduwe van Claes Nicolaij, wonend te Nierhoven-Nuth, afstand van het vruchtgebruik op 118 kleine roeden minus vier voet weiland te Nierhoven gelegen, grenzend aan Bartel Drummen, weduwe van der Meer en de dorpstraat, ten behoeve van haar kinderen. Vermeld werden Geurt Nicolai, weduwnaar Catharina Leunissen; Lambert Nicolai, gehuwd met Anna Maria Houtbeckers, Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen; Jacobus Souren, gehuwd met Joanna Maria Nicolai, en de voogden Petrus Cremers en Petrus Houben voor het kind van wijlen Nicolaes Nicolai en Anna Elisabeth Daemen. Vervolgens verkochten zij het weiland aan Wilhelmus van der Meer, griffier van het Leenhof Valkenburg, gehuwd met Maria Catharina de Kinder, voor vier gulden per kleine roede. Het geheel was belast met vier vaten rogge aan de kerk van Klimmen en een half vat zaad aan de kerk van Nuth, te korten op de koopsom.[3]

Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 9 maart 1720 te Nuth (getuige(n): W. Scheepers namens pastoor Nicolai uit Beek, Maria Horstmans), overleden op 31 januari 1742 te Nierhoven-Nuth op 21-jarige leeftijd, adolescens.
 • 2. (zie II.2).
 • 3. Anna Mechtildis, gedoopt op 21 februari 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Horstmans, Maria Mulkens namens Anna Nicolai).
 • 4. Joanna Maria, gedoopt op 6 september 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Matthias Brandts, Maria Hermens (tante)), overleden op 18 augustus 1789 te Nierhoven-Nuth op 63-jarige leeftijd.

Gehuwd met Jacobus SOUREN.

 • 5. Lambertus, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 9 januari 1728 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Hermens, Catharina Houtbeckers).

Op 7 februari 1769 verklaarde Lambertus Nicolaij, inwoner van Kleingenhout en gehuwd met Anna Maria Beckers (sic!), dat hij zijn vijfde deel in de erfenis, zoals toegevallen na het overlijden van zijn moeder, aan zijn broer Paulus Nicolaij, gehuwd met Petronella Diederen, voor 550 gulden verkocht had. Hiermee werd de overeenkomst, gesloten op 30 november 1767 vastgelegd. Het geld had hij inmiddels al ontvangen..[4]
Ondertrouwd 26 september 1756 te Beek, bruidegom van Nuth, bruid van Klein-Genhout, gehuwd voor de kerk op 10 oktober 1756 te Beek op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Anna Maria HOUTBECKERS, gedoopt op 19 maart 1737 te Beek, overleden op 14 januari 1803 te Beek op 65-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus HOUTBECKERS en Maria PENRIS.

 • 6. Paulus, timmerman, gedoopt op 10 januari 1730 te Nuth (getuige(n): Mevis Crans, Judith Limpens), overleden op 10 augustus 1799 te Nuth op 69-jarige leeftijd.

Op 7 februari 1769 werd vastgelegd dat Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen, op 30 november 1767 van zijn broer Lambert het vijfde deel in de nalatenschap van hun moeder gekocht had voor 550 gulden.[5]
Op 18 maart 1772 ruilde Elisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, bijgestaan door haar (schoon)kinderen, onroerende goederen met Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen. Zij gaf 151 3/4 kleine roeden weiland te Nierhoven onder Nuth, grenzend aan de gats, het "broeckxken", Leonaerd Onnou en de Meulenweg, belast met een half vat rogge aan de kerk en een half vat rogge aan de armen van Nuth. In ruil gaf Paulus Nicolai 100 kleine reoden weiland "boven de nieuwe weijde" onder Nuth, grenzend aan Caspar Brants, hof Berg, het wederdeel en de weg naar de Driessen, alsmede 80 kleine roeden akkerland op de Wijenweg onder Nuth, grenzend aan Jacobus Bemelmans, Jacobus Souren, de weg en Jacobus Bemelmans.
Vanwege de meermaat kreeg Paulus Nicolai nog 63 gulden uitbetaald.[6]
Op 12 mei 1773 verkocht Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen, aan Wilhelmus Kleinjens [lees: Kleijntjens], gehuwd met Maria Herben [lees: Hermans], 118 kleine roeden akkerland in de Baarsgrubbe onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Smeets, de weg, Jacobus Drummen en secretaris Meijs, voor veertig gulden per grote roede.
Er werd afgesproken dat de verkoper het land zou inzaaien met boekweit en dat de oogst in de schuur van de koper gedorst zou worden, waarna de verkoper de helft zou ontvangen. Ook zou de koper voor de verkoper te Valkenburg met een driespan een kar mergelblokken halen.[7]
Op 14 april 1788 leende Paulus Nicolai, inwoner van Nierhoven-Nuth en gehuwd met Petronella Diederen, 600 gulden tegen 5% van het Kruisherenklooster te Maastricht en stelde tot onderpand de volgende, onder Nuth gelegen, onroerende goederen:
a) 148 3/4 kleine roede huis met moestuin en weiland te Nierhoven, grenzend aan Jacobus Cobben, de Molenweg, de weduwe Joannes Frissen en de gats;
b) 100 kleine roeden beemd "aen den vroegop", grenzend aan Paulus Horstmans, Bartholomeus Drummen, de beek en Henricus Moulin,
c) 190 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch", grenzend aan Paulus Horstmans, de weduwe Matthijs Frijns, de Wijenweg en verschillende anderen.
De lening werd op 3 mei 1791 afgelost.[8]
Eveneens op 14 april 1788 verkocht Reinerus Frissen, inwoner van Hulsberg en gehuwd met Maria Agnes L'Ortije, aan Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen, 100 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Matthijs Frijns, de koper, Paulus Horstmans en de Wijenweg; en voorts 84 kleine roeden akkerland aan de Nierhovergats te Nuth, grenzend aan Willem Biesjans, Petrus Houben, Nicolaus Cordeweners en Bartholomeus Drummen. Iedere kleine roede kostte drie gulden en tien stuivers.[9]
Op 28 april 1789 verklaarde Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen, dat zijn vrouw hem al enkele jaren zonder wettige reden verlaten had. Hij was echter nog steeds bereid om met haar een christelijk en vreedzaam leven te leiden. Inmiddels waren echter ook zijn schoonouders Petrus Diederen en Ida Schutgens overleden, waardoor hij, als erfgenaam via zijn echtgenote, met zijn zwager Henricus Diederen tot een deling van de goederen moest overgaan, hetgeen die zwager niet zomaar wilde. Daarom verklaarde Paulus Nicolai dat hij Henricus Rameckers van Puth wilde machtigen om te Puth naar Petronella Diederen te gaan en haar te vertellen dat zij nog steeds welkom was bij haar echtgenoot te Nierhoven om als christelijke echtelieden samen te wonen. Maar in geval van weigering zou zij gedaagd moeten worden opdat er, hetzij vreedzaam, hetzij langs juridische weg, tot deling van de nagelaten goederen overgegaan kon worden.[10]
Op 17 juni 1790 schonk Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen en wonend te Nierhoven-Nuth, aan de kinderen van zijn aangetrouwde neef Henricus Mouling en Maria Catharina Dols, 100 kleine roeden beemd "omtrent den vroegop" onder Nuth, grenzend aan Bartel Drummen, Paulus Horstmans, de weduwe Jacobus Souren en de Platsbeek, belast met zestig gulden aan de Armenkas van Nuth in het jaargetij van Catharina Frissen.
Wel werd vastgelegd dat de schenker de beemd gedurende zijn leven mocht blijven gebruiken.[11]
Op 6 maart 1792 verklaarde Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen en wonend te Nierhoven-Nuth, dat hij op 22 maart 1790 samen met zijn aangetrouwde neef Henricus Mouling, gehuwd met Maria Catharina Dols aan secretaris Frissen een bouwplaats met moestuin en weide te Nierhoven verkocht had, hetgeen ook op die dag voor het Leenhof Merkelbeek was vastgelegd. Er was toen afgesproken dat Paulus Nicolai het geheel tot zijn dood mocht blijven gebruiken, maar direct na zijn dood alles ontruimd moest worden.
Hij was nu van plan deze bouw te herplaatsen elders op zijn erf. Hij verklaarde dat hij van secretaris Frissen 50 gulden ontvangen had en nu van de bouwplaats en zes kleine roeden moestuin afstand deed en beloofde het terrein binnen veertien dagen te ontruimen.
M.b.t. de weide, die hij op 18 maart 1772 via goederenruil verkregen had, beloofde hij rekenschap af te leggen aangaande de erfpachten onder borgstelling van 100 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan de weduwe Matthijs Frijns, diverse anderen en de Wijenweg.[12]
Op 6 juni 1792 leende Paulus Nicolai, gehuwd met Petronella Diederen, van Joannes Diederen, beheerder van de fundatie Pesch, 100 gulden tegen 5% en stelde daatoe tot onderpand 100 kleine roeden akkerland "op den grooten bosch" onder Nuth, grenzend aan Paulus Horstmans, Paulus Nicolai zelf, diverse anderen en de Wijenweg.[13]
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd te Schinnen met Petronella DIEDEREN, 46 jaar oud, gedoopt op 18 mei 1721 te Schinnen, dochter van Petrus DIEDEREN en Ida SCHUTGENS.

 • 7. (zie II.11).
 • 8. Casparus, gedoopt op 24 september 1738 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Casparus Hermens, Maria Ackermans namens Catharina Limpens).


Generatie IIII.2 Godefridus NICOLAI, gedoopt op 31 oktober 1721 te Nuth (getuige(n): Jacobus Rameckers van Hunnecum namens Jacobus Rameckers van Vaesrade, Ida Brants namens Mechtild Hermens), overleden op 18 augustus 1799 te Nierhoven-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 20 augustus 1799 te Nuth.
Op 17 augustus 1758 verkocht Peter Herts, gehuwd met Ida Maes, aan Geurt Nicolai, gehuwd met Catharina Leunissen, een halve morgen akkerland in de Eertgrubbe in het Grijzegrubbeveld onder Nuth, grenzend aan de weduwe Jan Curfs, de weduwe Jan Frissen, Joannes Frissen en Peter Herts zelf, voor 22 stuivers per kleine roede.[14]
Op 11 augustus 1759 verklaarde Leonardus Houben, wonend in het land van Gulik en getrouwd met Gertruid Corbie, dat hij enige tijd hiervoor aan Geurt Nicolai, gehuwd met Catharina Leunissen. 90 kleine roeden akkerland "aen de vaerte" op de Geisberg onder Nuth, grenzend aan Leonaerd Slangen, erfgenamen Mathhijs Meex, Joannes Bruls en de Wijenweg, verkocht had. Iedere kleine roede kostte dertig stuivers. [15]
Op 20 februari 1772 ruilde Geurt Nicolai, weduwnaar Catharina Leunissen, onroerende goederen met zijn broer Paulus Nicoali, gehuwd met Petronella Dederen. Paulus gaf 141 kleine roeden huis met huiswei en bouwplaats met toebehoor, gelegen te Nierhoven onder Nuth, zoals hij het op 20 augustus 1771 verworven had, grenzend aan vrouwe van der Meer, Mathijs Frijns en de straat, belast met eenderde vat rogge aan de armen van Nuth en het deel in de verheffing voor de leenkamer van St.-Servaes, met de kanttekening dat de roggepacht conform de delingsakte vergoed moest worden.
In ruil gaf Geurt 100 kleine roeden weiland, "op de nieuwe weijde", grenzend aan de weduwe Caspar Brants, de Bergerhof en de straat; en verder 150 kleine roeden beemd nabij Tervoorst, grenzend aan Peter Meijs en de beek; voorts 50, 5 kleine roede akkerland "in de baersgrubben", grenzend aan Jacobus Sour, Nicolaes Nicolai en heer Haenen; en tenslotte nog een schuur te Grijzegrubben, zoals bij erfenis uit de nalatenschap van Paulus Leunissen hem op 29 februari 1768 was toegevallen. Deze schuur diende afgebroken te worden.
Verder werd nog vastgelegd dat de stal langs de straat te Nierhoven, toebehorend aan Jacob Sour, afgebroken diende te worden. En volgens afsprak bij de deling zou Jacob Sour daarvoor 80 gulden ontvangen, welke nu door Geurt Nicolai betaald werd.[16]
Op 11 april 1791 leende Geurt Nicolai, inwoner van Nierhoven onder Nuth, weduwnaar Catharina Leunissen, bijgestaan door zijn kinderen Paulus, Nicolaes en Maria Agnes Nicolai, 450 gulden tegen 5% van het Kruisherenklooster te Maastricht. Hij borgde daartoe met:
a) 45 kleine roeden huis met huisweide te Grijzegrubben, grenzend aan Leonardus Curfs, Joannes Slangen, Servaes Bemelmans en de dorpstraat;
b) 37 kleine roeden akkerland aan de Wenaers, grenzend aan Leonaerd Maes, Andreas Kessels, Paulus Horstmans en de Wijenweg;
c) 90 kleine roeden akkerland op de Gijsberg, grenzend aan Nicolaes Cordeweners, Caspar Frijns en de Wijenweg;
d) 70 kleine roeden akkerland aan de Wijenweg, grenzend aan Dirck Meulenbergh, Jacobus Souren, Servaes Bemelmans en de Wijenweg.[17]
Zoon van Nicolaus NICOLAI (zie I.1) en Cornelia HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 24 juni 1755 te Nuth met Catharina LEUNIS, 33 jaar oud, gedoopt op 14 april 1722 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs, Irmgardis Quaedtackers), overleden op 14 december 1768 te Nuth op 46-jarige leeftijd, begraven op 16 december 1768 te Nuth, dochter van Paulus LEUNIS en Agnes BOESTEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Nicolaes, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 29 september 1755 te Nuth (getuige(n): Paulus Lönissen (grootvader), Cornelia Horstmans).
 • 2. Maria Agnes, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 30 november 1757 te Nuth (getuige(n): Paulus Lönissen (oom), Catharina Limpens namens Agnes Boesten (grootmoeder)), overleden op 13 februari 1839 te Nierhoven-Nuth op 81-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 24 november 1793 te Nuth met Godefridus HERMENS, 34 jaar oud, schoenmaker, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 oktober 1759 te Nuth (getuige(n): Godefridus Hermens, Anna Hermens namens Helena Meijs), overleden op 4 augustus 1821 te Horen-Nuth op 61-jarige leeftijd, zoon van Joannes HERMENS en Anna Catharina MEIJS.

 • 3. (zie III.4).


II.11 Nicolaus NICOLAI, gedoopt op 22 februari 1732 te Nuth (getuige(n): Hubertus Houben, Joanna Brandts), overleden op 13 november 1762 te Nierhoven-Nuth op 30-jarige leeftijd, begraven op 16 november 1762 te Nuth, zoon van Nicolaus NICOLAI (zie I.1) en Cornelia HORSTMANS.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 5 maart 1758 te Wijnandsrade met Anna Elisabeth DAEMEN, overleden op 21 mei 1760 te Nierhoven-Nuth, dochter van Jan Daemen en Margaretha Gubbels uit Geleen.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Nicolaes, geboren te Nierhoven-Nuth, gedoopt op 22 januari 1759 te Nuth (getuige(n): Godefridus Nicolaij (uit Nierhoven), Margaretha Gubbels (uit Geleen)).

Op 21 april 1766 werden Geurt Nicolai en Stas Daemen tot voogd benoemd.[18]
Op 21 februari 1787 verkocht Nicolaus Nicolai, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Agnes Lenarts:
a) 204 kleine roeden huis met moestuin en weiland te Helle onder Hulsberg, grenzend aan de weduwe Joannes Wouters, Joannes Schepers, diverse anderen en de straat;
b) 140 kleine roeden weiland aldaar gelegen "de Bergerweijde", grenzend aan de straat en Joannes Habets, belast met vijftien stuivers aan de kerk van Oud-Valkenburg;
c) 103 kleine roeden akkerland "op den bergh", grenzend aan de erfgenamen Willem Rietrae, Petrus Houben, Nicolaes Raemeckers en het voetpad;
d) 121,5 kleine roede akkerland "in de camp" onder Nuth, grenzend aan Geurt Zijen, erfgenamen Jan Hermens, Petrus Houben en de verkoper;
e) 78 kleine roeden aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Leonaerd Eggen, verschillende anderen, Joannes Raven en Ludovicus Moenen;
f) 37,5 kleine roede akkerland aldaar gelegen, grenzend aan de weduwe Leonaerd Eggen, Geurt Hermens en de verkoper;
g) 73 en eenderde kleine roede akkerland "op de streck", grenzend aan de erfgenamen Willem Rietrae, de weduwe Leonaerd Eggen en diverse anderen, belast met zijn aandeel in zestien stuivers aan de laathof Berg bij overlijden van de eigenaar.
Het geheel werd verkocht aan Anna Vromen, weduwe Leonaerd Eggen, inwoonster van Helle onder Nuth, die voor elke kleine roede drie gulden en tien stuivers betaalde. Ter plekke werd 1000 gulden betaald, De rest zou op 1 oktober 1788 overhandigd worden. Op die dag zou de koopster de goederen ook in gebruik krijgen.[19]
Op 5 maart 1787 verkocht Nicolaes Nicolai, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Agnes Lenarts, de volgende onder Nuth gelegen onroerende goederen:
a) 100 kleine roeden akkerland "op den grootenbosch", grenzend aan Mathijs Frijns, Paulus Nicolai, de Wijenweg en diverse anderen;
b) 84 kleine roeden akkerland aan de Narregats, grenzend aan Willem Biesjans, Peter Houben, Nicolaus Cordeweners en de Narregats;
c) 50,5 kleine roede akkerland "in de Baersgrubben", grenzend aan Leonaerd Smeets, Paulus Nicolai, Hermanus Meijs en Mevis Geurts.
De koper was Reinerus Frissen, gehuwd met Maria Agnes Lortije, die voor eleke kleine roede drie gulden en tien stuivers betaalde.[20]
Gehuwd voor de kerk (1) met Maria Agnes LENAERTS, geboren ca. 1758, overleden op 25 mei 1804 te Maastricht, dochter van Leonard LENAERTS en Helena JANSEN.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd te Maastricht met Joanna GOETHALS, geboren te Maastricht, dochter van Gerard GOETHALS en Anna Maria BOVERYE.

Generatie IIIIII.4 Paulus NICOLAI, gedoopt op 7 juli 1760 te Nuth (getuige(n): Paulus Nicolai, Catharina Limpens).
Op 22 augustus 1793 verkocht Joannes Slangen, gehuwd met Joanna Maria Bruls, aan Paulus Nicolai, gehuwd met Elisabeth Willems, 42 1/2 kleine roeden huis met moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, grenzend aan Leonard Curfs, Servaes Bemelmans en Joannes Slangen zelf. De koopsom bedroeg 325 gulden. Op 18 juni 1793 was dit huis bij opbod verkocht en had Paulus Nicolai het hoogste bod gedaan. 50 gulden was reeds betaald. Een schuld van 100 gulden aan secretaris Frissen werd door de koper overgenomen. Het resterende bedrag werd op 20 september 1793 voldaan. De schuld van 100 gulden werd op 28 mei 1794 betaald.[21]
Zoon van Godefridus NICOLAI (zie II.2) en Catharina LEUNIS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd te Heerlen met Elisabeth WILLEMS, 32 jaar oud, gedoopt op 17 september 1752 te Schimmert, dochter van Wilhelmus WILLEMS en Joanna HEIJNEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Catharina, geboren op 17 september 1785 te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 18 september 1785 te Nuth (getuige(n): Gerardus Nicolai (Nuth), Joanna Maria Heijnen (Schimmert)), overleden op 15 juni 1798 te Grijzegrubben-Nuth op 12-jarige leeftijd.
 • 2. Nicolaus, geboren op 21 april 1788 te Helle-Nuth, gedoopt op 21 april 1788 te Nuth (getuige(n): Godefridus Nicolai (Nuth), Judith Willems (Schinnen)), voornaam vader Nicolaus.
 • 3. Joannes, geboren op 14 januari 1790 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 14 januari 1790 te Nuth (getuige(n): Joannes Petrus Houben namens Joannes Willems (Hulsberg), Maria Agnes Nicolai (Nuth)).
 • 4. Paulus, geboren op 5 april 1792 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 5 april 1792 te Nuth (getuige(n): Paulus Nicolai, Maria Catharina Hertz namens Maria Elisabetha Meens), achternaam moeder Heijnen!
 • 5. Joanna Maria, geboren op 28 maart 1796 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 28 maart 1796 te Nuth (getuige(n): Leonardus Slangen namens Nicolaus Crets (Kerkrade), Maria Agnes Nicolai (Nuth)).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 1758, 64r
 2. HCL-01.075 LvO 1760, 100r
 3. HCL-01.075 LvO 1760, 195r
 4. HCL-01.075 LvO 1760, 196v
 5. HCL-01.075 LvO 1760, 196v
 6. HCL-01.075 LvO 1762, 82v
 7. HCL-01.075 LvO 1760, 248v
 8. HCL-01.075 LvO 1763, 209r
 9. HCL-01.075 LvO 1763, 210v
 10. HCL-01.075 LvO 1763, 161v
 11. HCL-01.075 LvO 1764, 62
 12. HCL-01.075 LvO 1764, 222
 13. HCL-01.075 LvO 1764, 244
 14. HCL-01.075 LvO 1759, 215r
 15. HCL-01.075 LvO 1759, 219v
 16. HCL-01.075 LvO 1760, 235v
 17. HCL-01.075 LvO 1764, 151
 18. HCL-01.075 LvO 1738, genachting 21 april 1766
 19. HCL-01.075 LvO 1763, 117v
 20. HCL-01.075 LvO 1763, 123r
 21. HCL-01.075 LvO 1764, 307

Medewerkers