Leunissen (Nuth)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE LEUNISSEN (Nuth)


Generatie I

I.1 NN LEUNIS. Op grond van huwelijksdispensatie uit 1716[1] van Paulus Leunis en Agnes Boesten zijn Joannes en Helena Leunis broer en zus. Kinderen:

 • 1. Joannes (zie II.1).
 • 2. Paulus, geb. ca. 1640 (geschat).

Er is sprake van een Paulus Leunis als peetoom bij Paulus Leunis in 1680 en als voogd van de kinderen van Helena in 1704.

 • 3. Helena, geb ca. 1650, overleden op 3 oktober 1692 te Oirsbeek.

Gehuwd met Severinus BOESTEN, overleden op 13 juli 1700 te Oirsbeek.
Op 25 maart 1704 verkochten de erfgenamen van Severen Boesten aan Thies Smeets 124 kleine roeden akkerland "op den schalsbergh" onder Oirsbeek, grenzend aan Aret Hoen, Jan Smiets, de tienhof en de weg, voor 24 stuivers per kleine roede
Het geheel was belast met een vat rogge aan de pastorie van Oirsbeek.
De opbrengst van de verkoop zou onder meer besteed worden aan het aflossen van een schuld van 100 gulden aan Adam "de velbereijder" uit Sittard.
Als voogden voor de minderjarige kinderen traden Paulus Leunis en Corst Pitsweg op.[2]

Generatie II

II.1 Joannes LEUNIS, geboren ca. 1635, overleden op 19 december 1721 te Nuth, nonagenarius maritus Joanna Rameckers ex Grijsengr.
Op 1 november 1670 toonden Jan Luenis, gehuwd met Jen Raemaeckers, en Segerus Leunis een volmacht van Joris Kobben, schoonvader van Jan Lonis (sic!). Joris Kobben deed afstand van de "tochte" op een morgen akkerland "aengen esschen" bij Hulsberg, grenzend aan Nicolaus Frissen, erfgenamen Clops en de weduwe Frans Spee.
Vervolgens verkochten Jan en Seger Leunis dit perceel aan Nelis Swilden, gehuwd met Catharina Brants, voor 19 stuivers per kleine roede.[3]
Op 28 januari 1676 verkocht Jan Leniss [in marge staat Lemmens!], in tweede huwelijk met Johanna Rameckers, namens het kind uit zijn eerste huwelijk met wijlen Maria Cobben, in deze bijgestaan door voogd Seger Lenis, aan Jacob Raemeckers, gehuwd met Catrijn Wijnen, de volgende onroerende goederen:
a) 164 kleine roeden weiland te Arensgenhout;
b) 153,5 kleine roeden land achter de weide, grenzend aan Wiilem Lammerschop, Wijn Wijnen, Thijs Habets en de straat;
c) 160 kleine roeden land aan de Haldersweg bij Ravensbos, grenzend aan de erfgenamen Geurt Hillenbergh, Nelis Frissen, de straat en Matthijs Habets.
De koopsom bedroeg 11 ducatons, drie schillingen, zeven stuivers en twee oort.
De akte werd op 5 februari 1676 gerealiseerd voor de schepenbank Nuth omdat de verkopers als garantie geborgd hadden met een bunder akkerland te Grijzegrubben onder Nuth.
De originele akte was door de schepenen van Klimmen opgesteld maar werd pas op 5 juli 1704 in het transportregister ingeschreven.[4]
Seger Leunis was waarschijnlijk een oom van Jan. Hij was getrouwd met Helena Bouts
2 mei 1702 is er sprake van land onder Nuth dat Jan Leunissen van Grijzegrubben als halfwin had van Helena, Stas en Peter Slangen uit Maastricht en door hen verkocht aan Johan Knoren.[5]
Op 24 januari 1712 verkocht Jan Leunissen, gehuwd met Johanna Raemeckers, aan zijn zoon Jan Leunissen, burger van Maastricht en gehuwd met Anna Smeets, een halve bunder akkerland te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Leonard Limpens, westwaarts de verkoper, hoofdzijden Paulus Meijs en de verkoper, voor een gulden per kleine roede. Het wassende koren zou gelijkelijk verdeeld worden.[6]
Op 22 februari 1717 verklaarde Jan Leunissen, gehuwd met Jenne Raemeckers, dat hij van zoon Paulus diverse bedragen tot een totaal van 722 gulden 18 stuivers en een oort ontvangen had. Dit geld had o.a. gediend tot aflossing van een lening. Hij gaf nu aan zijn zoon:
a) halve bunder weiland met beemd, grenzend aan de erfgenamen Thijs Reintiens, Jacob Meijs, Lenart Corfs, Willem Bruls, de beek en de straat door Tervoorst, gewaardeerd 250 gulden en belast met 4 1/2 brabants in de cijnskaart Nieuwenhof;
b) 170 kleine roeden akkerland in de Wittehegge bij Grijzegrubben, grenzend aan Matthijs Hautvast de jonge, Jan Leunissen de jonge, Lenaert Limpens en steven Leunis, gewaardeerd 170 gulden, belast met "een vierijseren" aan de prinses van Amstenraedt.
Het overige bedrag bleef als schuld openstaan met als onderpand huis en hof te Grijzegrubben, grenzend aan Jan Goessen en Leonaert Corffs. De schuld zou na overlijden vooraf uit de erfenis door de mede-erfgenamen uitbetaald worden.[7]
Op 15 november 1737 werd door Wilhelmus en Elisabeth Dresens een lening van 300 gulden overgedragen aan Joannes Franciscus Daemen. De lening was afkomstig van hun grootvader Jan Melchers, leertouwer te Maastricht, gehuwd met Maria Rameckers.
Deze lening had hun grootvader op 30 maart 1680, ten overstaan van notaris Aussems, verstrekt aan Jan Leunis, gehuwd met Johanna Raemeckers, en viel nu tot laste van zijn kinderen Jan Leunis, leertouwer en wonend in de Witmakersstraat te Maastricht, Paulus Leunis, wonend te Grijzegrubben-Nuth en kleinzoon Peter Horstmans, wonend te Overbroek.[8]
Zoon van NN LEUNIS (zie I.1).
Gehuwd kerk (1) Valkenburg 28 augustus 1662, jongeman van Nuth, jongedochter van Hulsberg Maria COBBEN, geb. Hulsberg, gedoopt op 1 april 1636 te Valkenburg (getuige(n): Wilhelmus Ubachs, Margaretha Coniarts), overleden op 24 oktober 1664 te Nuth, dochter van Georgius COBBEN en Gertrudis KICKEN
Gehuwd (2) 1665/1667 met Joanna RAEMECKERS (Timmers), gedoopt op 21 december 1639 te Nuth (getuige(n): Joannes Eggen, Johanna Jongen), overleden op 21 april 1722 te Nuth op 82-jarige leeftijd, dochter van Stephanus RAEMECKERS (Timmers) en Gertrudis WELDEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 25 maart 1667 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers, Margaretha, e.v. Gerardus Willems, pachter in Grijzengrubben), overleden voor 1672.
 • 2. Maria, gedoopt op 1 mei 1669 te Nuth (getuige(n): Joannes Raven, Helena Hermans, e.v. Leonardus Caris), overleden op 14 oktober 1730 te Nuth op 61-jarige leeftijd.

Op 14 maart 1712 toonde Maria Leunis, weduwe Lambert Horsmans, thans gehuwd met Joannes Nicolaus Bour, een akte van lening, gedateerd 9 september 1700, met bijbehorende afrekening, gedateerd 3 maart 1711, welke lening zij met haar eerste man had afgesloten met Jan Frissen ten bedrage van 300 gulden. Deze akte moest nu voor de schepenbank vastgelegd worden.
Verder verklaarde zij met haar eerste man via het "beschudrecht" van Thijs Roeckx ca. vijf morgen akkerland en weiland aan de Ping onder Hellebroek verworven had, afkomstig van de erfgenamen Claes Cnoren en belast met 6 1/2 kop aan de heer van Wijnandsrade en een halve kop rogge aan de armen van Wijnandsrade.
Deze lasten waren al geruime tijd niet betaald en om een gedwongen verkoop te voorkomen besloot zij nu, met instemming van de voogden Steven Leunis en Mathijs Brants, tot de verkoop van een stuk land.
Zij verkocht nu aan Jan Boisten, gehuwd met Anna Cremers, 82 kleine roeden akkerland te Nuth, grenzend aan het kapittel van Aken, de weduwe Willem Canisius, de Meulenweide en de straat, voor 14 stuivers en een oort per kleine roede.[9]
Op 12 december 1722 verkocht Maria Leunissen, met volmacht van haar echtgenoot Joannes Nicolaes Bour, bijgestaan door haar zoon Peter Horstmans en haar broer Jan Leunissen, aan Willem Hautvast, gehuwd met Cornelia Bouts, 266 kleine roeden weiland "op den Brandt" onder Wijnandsrade, grenzend aan Thijs Eggen, Jan Eggen, de gats en de beek, voor 18 stuivers per kleine roede.[10]
Gehuwd voor de kerk (1) op 25-jarige leeftijd op 8 september 1694 te Nuth (getuige(n): Joannes Luenis, Sophia Vroemen) met Lambertus HORSTMANS, overleden op 4 mei 1710 te Tempelburg (Polen). Lambertus Horstmans op gen Pingh obijt in Tempelburgh oppido Poloniae, zoon van Petrus en Elisabeth Brants? Gehuwd voor de kerk (2) op 42-jarige leeftijd op 11 oktober 1711 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Schepers, Stephanus Leunis). Maria Leunis vidua Lambertus Horstmans met Joannes Georgius BAUR.

 • 3. Joannes, leertouwer, gedoopt op 17 februari 1672 te Nuth (getuige(n): [geen doopgetuigen vermeld]), overl. Sint Nicolaas Maastricht 20 juli 1740, templo Bogard.

Johannis Leunisse geboortig van Nuth land van Valkenburg is burger afgeroepen door bode Janssen onder het schoenmakersambacht en heeft de eed afgelegd voor burgemeester Leijens op 17 oktober 1702[11]
Op 30 augustus 1705, ten overstaan van notaris Jekermans, huurde Jan Leunissen voor de duur van zes jaar een huis aan de Leererstraat, grenzend aan oud-schepen Graeven en Ghiel van Geleen, voor 100 gulden per jaar.[12]
Op 31 augustus 1722 verkocht Joannes Leunissen, burger van Maastricht en gehuwd met Maria Smeets, aan Nijst Aloffs, gehuwd met Maria Limpens, een halve bunder akkerland "de witte hegge" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Paulus Leunissen, Paulus Meijs en Jan Limpens, voor 25 pattacons. De staande gewassen zouden gelijkelijk verdeeld worden.[13]
Op 28 april 1734 verkocht Jan Leunis, gehuwd met Anna Smiedts, aan Peter Horstmans, gehuwd met Ida Limpens, 50 kleine roeden akkerland aan de vaart in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Jan Meis, Peter Horstmans zelf, Peter Meis en Jacob Meijs, voor 25 stuivers per kleine roede. Het land was belast met een leenschuld van 15 gulden, te korten op de koopsom.[14]
Tr. kerk Sint Nicolaas Maastricht 26 juli 1701 (get.: Bertrandus Smeets, Catharina en Maria Gertrude Melsers) Anna SMEETS.

 • 4. Stephanus, gedoopt op 15 december 1674 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Anna Hermans namens Catharina Tijmmers), achternaam moeder Tijmmers, overleden op 17 november 1721 te Nuth op 46-jarige leeftijd, aan de gevolgen van een klap tijdens een ruzie te Kelmont.

Op 16 maart 1707 leende Steven Leunissen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Marie Waelen, 1000 gulden tegen 5% van Agatha Munix, ongehuwd, en stelde tot onderpand drie bunder akkerland in twee percelen gelegen te Grijzegrubben onder Nuth. Het ene stuk, groot twee bunders, grensde aan Jacob Meijs, de weg, de weduwe Peter Coumans en Vaes Vromen. Het andere stuk, gelegen nabij "puts cuijl", groot een bunder, grensde aan Peter Meijs, Jacob Hautvast en de weduwe Peter Coumans. Voorts borgde hij nog met drie bunder akkerland in zes percelen die met het geleende bedrag betaald zouden worden. Zijn broer Jan, leertouwer te Maastricht, en zijn vader Jan Leunissen uit Grijzegrubben, traden als getuigen op.[15]
Tijdens de genachting van 17 november 1721 werd Joannes van Loo uit Helle-Nuth genoemd als degene die Stephanus Leunissen had neergestoken.[16]
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 5 juli 1703 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Walen, Gertrudis Leunis) met Maria WAELEN, 19 jaar oud, gedoopt op 5 oktober 1683 te Nuth (getuige(n): Guilhelmus Walen, Maria Habets), dochter van Nicolaus WAELEN en Cornelia HOUBEN.

 • 5. Paulus (zie III.9).
 • 6. Gertrudis, gedoopt op 9 mei 1683 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Tijmmers, Maria Robroeck).

Generatie III

III.9 Paulus LEUNIS, gedoopt op 26 mei 1680 te Nuth (getuige(n): Paulus Leunis, Jehenna Caris), achternaam moeder Tijmmers, overleden op 9 juni 1767 te Grijzegrubben-Nuth op 87-jarige leeftijd, 87 jaar, begraven op 11 juni 1767 te Nuth.
Op 6 december 1723 kocht Paulus Leunis voor 16 stuivers per kleine roede 797 kleine roeden land in diverse percelen van de kinderen van Peter Smitsmans en Anna Leunis. De percelen land waren:
a) 50 kleine roeden en 12 voet weide en beemd op de vroegop tussen Mathias Hautvast en Mevis Crans
b) 23 kleine roeden beemd aldaar naast de weduwe Canisius en Mathias Hautvast
c) 55 1/2 kleine roeden moestuin en 98 1/2 kleine roeden weiland op de Nieuwweide tussen Mathias Hautvast en de weduwe Steven Leunis
d) 102 kleine roeden en twee voet akkerland in de Eertgrubbe tussen Merten a Campo en Meijcken Leunis
e) 104 kleine roeden en vier voet in de Withegge tussen Ercken Hermans en Peter Meijs, zijnde dit land belast met een malder haver en een halve penning aan de cijnskaart Bergh
f) 24 1/3 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe tussen Willem Bruls en Simon Hertz
g) 163 1/2 kleine roeden land aan het voetpad van Grijzegrubben naar Spaubeek
h) 77 kleine roeden land achter het heufken tussen de erven Mathijs Renckens en de erven Jacob Meijs.[17]
Op 6 december 1723 verkocht Paulus Leunis 179 1/2 kleine roeden akkerland in de withegge, oostwaarts Mathias Hautvast, westwaarts Nijst Aloffs, voor 18 stuivers per kleine roede aan Nijst Aloffs, gehuwd met Maria Limpens, in deze vertegenwoordigd door schepen Leonaerd Limpens.[18]
Op 7 februari 1724 leende Paulus Leunissen 200 gulden van de ongehuwde Vaes Hamers. Tot borg dienden een halve morgen weide en moestuin nabij Driesschen aan de Nieuwweide tussen de Holleweg en de nijerweg, alsmede anderhalve morgen weide en beemd aan de vroegop. Deze lening werd door zoon Paulus Leunis op 19 december 1781 afgelost.[19]
Op 30 januari 1728 verkocht Paulus Leunis 240 kleine roeden akkerland in het Grijzegrubberveld, genaamd Witheggergraaf, grenzend aan Nijst Aloffs en hijzelf. Nijst Aloffs kocht het land voor 22 stuivers per kleine roede.[20]
Op 24 juli 1750 verklaarden Mathijs Meex, 86 tot 87 jaar oud, inwoner van Nierhoven en weduwnaar van Maria Schettjens, eertijds burgemeester van Nuth, Paulus Leunis, inwoner van Grijzegrubben, gehuwd met Agnes Boesten en 69 jaar oud, alsmede Herman Meijs, inwoner van Terstraten, gehuwd met Helena Hautvast en 76 tot 77 jaar oud, ter rekwisitie van de heer van Nuth, baron van Eijnatten, dat zij nog nooit hadden gehoord van een stemrecht van de inwoners van Vaesrade bij de benoeming van een koster in de parochie Nuth. De akte gaat verder in op de procedure van de kosterbenoeming.[21]
Op 12 mei 1758 schonk Paulus Leunis, "geslaegen van de gichte", aan zijn zoon Paulus, vanwege de goede zorgen, 100 kleine roeden land in de Eertgrubbe in het Grijzegrubberveld, oostwaarts Nicolaes a Campo, westwaarts Leonaerd Slanghen.[22]
Op 3 april 1764 legde Paulus Leunissen het volgende vast. Zijn zoon Paulus en diens vrouw Elisabeth Philippens zouden alle roerende goederen krijgen, behalve een kleerkast, bestemd voor dochter Catharina wegens bewezen diensten. In ruil zou hij zijn verdere leven verzorgd worden, zou de begrafenis door zoon Paulus geregeld worden en het huis en goed door hem onderhouden worden.[23]
Zoon van Joannes LEUNIS (zie II.1) en Joanna RAEMECKERS (Timmers).
Gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 12 januari 1717 te Nuth (getuige(n): Petrus Horstmans, Guilh. Scheepers), met dispensatie in de tweede graad met Agnes BOESTEN, geboren voor 1692, overleden op 4 september 1758 te Nuth.
Voor keuze ouderpaar pleit bloedverwantschap tweede graad (naam moeder is Leunissen of Tummers), voornaam oudste dochter (Helena) en doopgetuige Hermen Boesten. Dochter van Severinus BOESTEN en Helena LEUNIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Johannes (zie IV.1).
 • 2. Helena, gedoopt op 1 mei 1718 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers namens Stephanus Lönis, Joanna Tummers).
 • 3. Joanna LONIS, gedoopt op 19 april 1719 te Nuth (getuige(n): W. Schepers namens Paulus Lonis, Maria Rameckers).
 • 4. Anna Maria LÖNIS, gedoopt op 10 januari 1721 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs namens Joannes Loinis (oom), Maria Loinis namens Ida Limpens e.v. Petrus Horstmans), overleden op 9 januari 1757 te Nuth op 35-jarige leeftijd.<br<

Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17 november 1743 te Nuth (getuige(n): Paulus en Severinus Lönissen) met Joannes MEULENBERGH, 30 jaar oud, gedoopt op 14 februari 1713 te Nuth (getuige(n): Lambertus Meulenbergh (grootvader) namens Jacobus Meijs, Ida Tessers), overleden op 10 december 1770 te Tervoorst-Nuth op 57-jarige leeftijd, begraven op 12 december 1770 te Nuth, zoon van Renerus MEULENBERGH en Elisabeth DREMMEN.

 • 5. Catharina, gedoopt op 14 april 1722 te Nuth (getuige(n): Paulus Meijs, Irmgardis Quaedtackers), overleden op 14 december 1768 te Nuth op 46-jarige leeftijd, begraven op 16 december 1768 te Nuth.Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 24 juni 1755 te Nuth met Godefridus NICOLAI, 33 jaar oud, gedoopt op 31 oktober 1721 te Nuth (getuige(n): Jacobus Rameckers van Hunnecum namens Jacobus Rameckers van Vaesrade, Ida Brants namens Mechtild Hermens), overleden op 18 augustus 1799 te Nierhoven-Nuth op 77-jarige leeftijd, begraven op 20 augustus 1799 te Nuth. Zoon van Nicolaus NICOLAI en Cornelia HORSTMANS.
 • 6. Gertrudis LÖNIS, gedoopt op 25 februari 1724 te Nuth (getuige(n): Joannes Coumans namens Hermanus Boesten, Maria Lönis namens Gertrudis Lönis).
 • 7. Paulus LÖNIS, gedoopt op 15 juli 1725 te Nuth (getuige(n): Joannes Nicolaus Baur, Maria Heijmans), overleden op 26 augustus 1769 te Grijzegrubben-Nuth op 44-jarige leeftijd, begraven op 27 augustus 1769 te Nuth.

Op 28 april 1762 verklaarde de nog ongehuwde Paulus Leunissen dat hij 100 gulden geleend had tegen 5% van de erfgenamen van Henricus Wolters, in leven pastoor te Nuth. Hij borgde daartoe met 108 kleine roeden akkerland in de Eertgrubbe aan de vaart in het Grijzegrubberveld onder Nuth, oostwaarts Nicolaes a Campo, westwaarts Joannes Limpens, zuidwaarts secretaris Meijs en noordwaarts Paulus Hautvast, welk land hij via schenking op 12 mei 1758 verworven had.Deze lening werd op 4 mei 1794 door Peter Moenen afgelost.[24]
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 23 oktober 1763 te Nuth met Elisabeth PHILIPPENS, overleden op 16 november 1790 te Kamp-Nuth.

 • 8. Franciscus LÖNIS, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 november 1727 te Nuth (getuige(n): heer van Schaesbergh, Catharina Meijs), naam moeder Lönis! Overleden op 3 november 1727 te Grijzegrubben-Nuth, onder de doopinschrijving staat: obijt.
 • 9. Severinus LÖNIS (zie IV.13).

Generatie IV

IV.1 Johannes LEUNIS, metselaar, gedoopt op 21 januari 1717 te Nuth (getuige(n): Joannes Leunis (grootvader), Maria Leunis), overleden op 29 januari 1763 te Terstraten-Nuth op 46-jarige leeftijd, begraven op 31 januari 1763 te Nuth.
Op 18 augustus 1740 kocht Joannes Leunis van Lenaert Gruijse, gehuwd met Lijsbeth Pitsweggen, een huis met moestuin en weide, gelegen tussen de gats en de Dorpstraat van Hunnecum. Voor het geheel, twee morgen groot, betaalde hij 600 gulden. Verder beloofde hij gedurende vijf maanden een kind van de verkopers in de kost te nemen.[25]
Op 21 november 1740 leende hij 500 gulden van de kanunnik Mathias Kerckhoffs. Tot onderpand dienden 53 kleine roeden weiland, genaamd het Kempken, gelegen onder Terstraten, grenzend aan Joannes Didden en Lenaert Limpens, 83 kleine roeden akkerland aan het Kruis, grenzend aan Arnold Bemelmans en Joannes Limpens, 82 kleine roeden land op de Bastaert, grenzend aan Jan Wijnen en Lenaert Limpens, een weide onder Terstraten naast Arnold Bemelmans, en de goederen die hij op 18 augustus 1740 had gekocht.[26]
Tussen 6 april 1745 en 27 juni 1746 liep voor de schepenbank Nuth een proces tegen Joannes Leunissen wegens geweldpleging.
Op 6 april 1745 verklaarde Joannes Leunissen, 27 of 28 jaar oud, gehuwd, wonend te Hunnecum en steinmetser (metselaar) van beroep, dat hij op 12 juli 1744 in de herberg van Maria Limpens, weduwe Steven Roecks, geweest was, samen met Christiaen Laheij, Joannes Paes, Paulus Leunissen, Hermen Hermens, Joannes en Peter Hautvast, Thijs Bouts en Severen Bemelmans. Aldaar was een speelman aanwezig. Later kwamen nog Lens Snijders en Machiel Sleijpen van Vaesrade, in gezelschap van de speelman Willem uit Spaubeek. Ook verschenen nog Jacobus Houben en Weren Palmen.
Allen dronken bier in de herberg tot het al enige tijd donker was. Behalve hijzelf, Christiaan Laheij en Joannes Paes was een ieder al weggegaan.
Hij verklaarde verder dat twee man op hem afgekomen waren en hem twee stokslagen hadden gegeven en dat vervolgens Jacobus Houben en Weren Palmen hem, terwijl hij op de grond lag, enige vuistslagen hadden toegediend.
Hij vertelde vervolgens dat hij niets van een ruzie tussen de twee groepen gasten afwist en dat Christiaan Laheij, die reeds verder op weg was, en zijn broer Paulus Leunissen hem geholpen hadden omdat hij niet meer op eigen kracht verder kon gaan.
Hij was slechts met een mispelbomen stok van circa een vinger dik op pad geweest. Hij wees de aantijging van de hand dat hij met een dikke stok in blinde woede Weren Palmen, Laurens Snijders of Michiel Snijders in elkaar geslagen had. Het was volgens hem juist andersom gegaan.
Op 11 juni 1745 werd door de andere partij verklaard dat op die dag beide partijen buiten de herberg elkaar vanaf een afstand van honderd pas hadden aangeschreeuwd. Zij naderden elkaar, voorzien van stokken. Weren Palmen en Joannes Hautvast wilden de zaak uitvechten, maar na enige discussie besloot men de zaak in de herberg af te drinken.
Op dat moment kwamen Joannes Leunissen, Christiaen Laheij en Joannes Paes naar buiten. Christiaen Laheij werd toen kwaad om een opmerking en door Joannes Leunissen opgehitst om actie te ondernemen. Joannes Leunissen bracht vervolgens Weren Palmen enkele zware stokslagen toe. Terwijl deze gewond op de grond bleef liggen, gaf hij Lens Snijders een stomp op de borst en kreeg Machiel Sleijpen, die tussenbeide kwam, ook twee stokslagen.
Weren Palmen overleed op 25 juli 1745 aan zijn verwondingen.[27]
[verdere gang van zaken nog uitzoeken in rechtsstukken]
Op 17 mei 1746 verkocht Joannes Leunissen aan Gores Goressen het in 1740 gekochte goed voor 725 gulden, alsmede 50 kleine roeden land in de lat tussen Joannes Slangen en Vaes Coumans, het geheel belast met 500 gulden aan kanunnik Kerckhoffs.[28]
Op 5 november 1750 kocht Joannes Leunissen van zijn zwager Servatius Limpens, gehuwd met Maria Elisabeth Janssen, 64 kleine roeden land aan het Kruis, grenzend aan Joannes Meijs en Coen Hautvast; 90 1/2 kleine roeden land in de Swartcuijl, grenzend aan Houb Bouts en Gerard Leunissen; en een weide van 69 kleine roeden onder Terstraten, grenzend aan de weduwe Laurens Cremers, elke roede voor 32 stuivers.[29]
Op 16 december 1750 leende Joannes Leunissen 400 gulden van Johannes Gerrese, gehuwd met Catharina Sijen, en stelde tot onderpand zijn huis met hof en een halve morgen weiland onder Terstraten, grenzend aan Claes Ruijsop, alsmede 53 kleine roeden weiland "het Kempken" aan de Koolheggerweg, 80 kleine roeden land op de Bastaert aan de Beckerweg, 82 kleine roeden land op het Kruis, 60 kleine roeden land op de zevenmorgen aan de Trichterweg, alsmede de goederen die hij van zijn zwager gekocht had.[30]
Op 28 juli 1751 kocht Joannes Leunissen van Jan Bouts, weduwnaar van Metgen Roex, en diens kinderen 50 kleine roeden land in de Swartcuijl, oostwaarts Coen Hautvast, westwaarts Jan Leunissen, voor 25 stuivers per roede.[31]
Op 25 maart 1754 verkocht Joannes Leunissen aan Joannes Meijs, gehuwd met Mechtild Silverentans, 50 kleine roeden land in de lat, oostwaarts Joannes Slangen, westwaarts de weduwe Servaes Coumans, voor 30 1/2 stuiver per kleine roede.[32]
In het schatboek van Nuth (ca. 1772) stonden voor Catharina Limpens, weduwe Joannes Leunissen, wonende te Terstraten, de volgende goederen geregistreerd:
a) 24 1/2 kleine roeden op de Tegger, noord, zuid en oost de weduwe Joannes Curfs, west Christ. Jaex
b) 120 kleine roeden in Withegge, noord en west Hermen Meijs, zuid Joannes Meulenbergh, oost de weduwe Paulus Leunissen
c) 83 kleine roeden aan het Cruijs, noord Claes Ruijsop, zuid de Trichterweg, oost Nol Bemelmans, west Joannes Limpens
d) 50 kleine roeden op de Bastaart, noord Christiaen Hautvast, zuid de Bekerweg, oost Joannes Meijs, west Nicolaes a Campo
e) 68 kleine roeden op sevenmorgen, noord weduwe Joannes Frissen, zuid de weg, oost Nicolaes a Campo, west Claes Ruijsop
f) 64 kleine roeden aan het Cruijs, noord Nicolaes . Campo, zuid en oost Joannes Meijs, west Claes Ruijsop
g) 43 kleine roeden "achter gen Driessen", noord en oost de erven Bergerhof, zuid zijzelf, west weduwe Joannes Frissen
h) 18 kleine roeden achter Terstraten, noord Claes Ruijsop, zuid en oost weduwe Frissen, west weduwe Lendert Limpens
i) 13 kleine roeden moestuin binnen Grijzegrubben, noord en west Joannes Slangen, zuid zijzelf, oost weduwe Paulus Leunissen
j) twee kleine roeden hof bij haar huis, zuid en west zijzelf, noord en oost Claes Ruijsop
k) 26 kleine roeden huisweide, noord de moestuin, zuid zijzelf, oost weduwe Paulus Leunissen, west Joannes Slangen
l) 77 kleine roeden weiland op de Nieuweweg, noord de Holenweg, zuid de straat, oost en west de weduwe Frissen
m) 57 kleine roeden weiland "aen gen Driesken", noord de straat, zuid zijzelf, oost en west de weduwe Frissen
n) 38 kleine roeden huisweide bij haar huis te Terstraten, oost Claes Ruijsop
o) 79 kleine roeden in de Helleweijde, noord de erven Joannes Beckers, zuid de beek, oost weduwe Laurens Cremers, west Claes Ruijsop
p) huis met schuur en stal binnen Grijzegrubben, zuid de weduwe Paulus Leunissen, west Joannes Slangen, oost Lendert Curfs
q) 10 kleine roeden huis met stal te Terstraten, noord Claes Ruijsop, zuid en oost zijzelf[33]
Zoon van Paulus LEUNIS (zie III.9) en Agnes BOESTEN.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 4 juli 1739 te Nuth (getuige(n): Leonardus Limpens, Paulus Lönis) met Catharina LIMPENS, 24 jaar oud, gedoopt op 6 oktober 1714 te Nuth (getuige(n): Theodorus Bemelmans, Helena Onnouw), overleden op 15 februari 1799 te Nuth op 84-jarige leeftijd, dochter van Servatius LIMPENS en Maria HERMANS.
'Op de bevolkingslijst van 1796 onder nr. 382, woonachtig Terstraten[34]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Paulus LÖNIS, gedoopt op 29 januari 1740 te Nuth (getuige(n): Paulus Lönis (grootvader), Mechtildis Limpens), overleden op 29 januari 1740 te Nuth, voornaam moeder Gertrudis.
 • 2. Maria Mechtildis LÖNIS, gedoopt op 29 januari 1740 te Nuth (getuige(n): Severinus Limpens, Helena Limpens namens Agnes Boesten), overleden op 29 januari 1740 te Nuth.
 • 3. Servaas LEUNISSEN (zie V.3).
 • 4. Maria Agnes LÖNIS, gedoopt op 19 augustus 1743 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken, Agnes Boesten), overleden op 31 oktober 1808 te Brunssum op 65-jarige leeftijd.
 • 5. Paulus LÖNIS (zie V.6).
 • 6. Maria Catharina LÖNISSEN, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 2 april 1749 te Nuth (getuige(n): Severinus Lönissen, Maria Limpens), overleden op 22 december 1828 te Terstraten-Nuth op 79-jarige leeftijd.

Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 20 mei 1787 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens (Nuth), Maria Agnes Nicolai (Nuth)) met Joannes Wilhelmus CAUBO, 21 jaar oud, gedoopt op 17 december 1765 te Wijlre, overleden op 1 april 1838 te Terstraten-Nuth op 72-jarige leeftijd, zoon van Helgerus CAUBO en Anna Maria MEESSEN.
Op 15 oktober 1789 leende Joannes Wilhelmus Caubo, gehuwd met Catharina Leunissen, inwoner van Terstraten-Nuth, 81 gulden en vier stuivers van zijn zwager Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Catharina Lintzen. Dit bedrag zou bij overlijden van zijn schoonmoeder Catharina Limpens, weduwe Joannes Leunissen, afgelost moeten worden.
Hij borgde daartoe met het erfdeel van zijn echtgenote, zoals toebedeeld bij het overlijden van haar vader, bestaande uit het zesde deel in huis, weide- en akkerland in en nabij Terstraten onder Nuth.[35]

 • 7. Maria Elisabeth LÖNISSEN, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 31 januari 1752 te Nuth (getuige(n): Nicolaus Ruijsop, Catharina Lönissen).
 • 8. Anna Mechtildis LÖNISSEN, gedoopt op 16 oktober 1753 te Nuth (getuige(n): Gabriel Limpens, Anna Catharina Hermens).
 • 9. Joannes Andreas LÖNISSEN (zie V.12).

IV.13 Severinus LÖNIS, gedoopt op 22 februari 1729 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Laurentius Meijs, Catharina Creuwen), overleden op 29 november 1763 te Terstraten-Nuth op 34-jarige leeftijd, begraven op 1 december 1763 te Nuth, zoon van Paulus LEUNIS (zie III.9) en Agnes BOESTEN.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24 juni 1753 te Nuth met Anna Catharina HERMENS, 20 jaar oud, gedoopt op 26 augustus 1732 te Nuth (getuige(n): Franciscus Schreurs, Ida Eggen), overleden op 21 juli 1800 te Nuth op 67-jarige leeftijd, dochter van Matthias HERMANS en Ida EGGEN.
In het schatboek van Nuth (ca. 1772) werden voor Anna Catharina Hermens, weduwe Leunissen, woonachtig in de Hell, de volgende goederen geregistreerd:
a) 110 kleine roeden op de Grachtweg, noord Jan Hermens, zuid de weduwe Lendert Eggen, oost de weg, west Willem Rietra
b) 116 kleine roeden aldaar, noord Matthias Habets, zuid Lambert Raeven, oost de weg, west Willem Rietra
c) 31 kleine roeden omtrent aldaar, noord Lambert Raeven, zuid Geurt Hermens, oost Peter Mulckens en Geurt Hermens, west Peter Spijckers
d) 48 kleine roeden in Hellesijpen, noord Joannes Mulckens, zuid en oost Nelis Lemmens, west Adam Voncken
e) 102 1/2 kleine roeden onder de Graaff, noord, zuid en oost Jan Hermens, west Peter Muijlkens, Joannes Frissen e.a.
f) 102 1/2 kleine roeden achter het getsken, noord Thevis Hermens, zuid, oost en west Jan Hermens
g) 37 3/4 kleine roeden op Helleveld, noord, zuid en oost Jan Hermens, west Peter Spijckers
h) 12 1/2 kleine roeden aan de vloedgraaf achter Helle, noord Hendrick van Loo, zuid Hendrick Roebroeck, oost Jan Hermens, west de vloedgraaf
i) 121 1/2 kleine roeden in het Grijzegrubberveld, noord de weduwe Joannes Leunissen, zuid W. Habets, oost Joannes Meulenbergh, west Joannes Hermens
j) 72 kleine roeden land omtrent Tervoorst, noord de beek, zuid zijzelf, oost weduwe Joannes Curfs, west Geurt Nicolaij
k) een morgen weide te Tervoorst, noord de beemd, zuid de weg, oost Dirk Meulenbergh, west Anthoen Timmers
l) 196 kleine roeden "houbweide" in de Helle, noord Lambert Raeven, zuid de weg, oost weduwe Mathijs Moenen, west Claes Hermens[36]
Op 31 december 1789 verkocht Ludovicus Moenen, inwoner van Schimmert en gehuwd met Maria Catharina Willems, 60 kleine roeden akkerland op de Grachtweg te Nuth, grenzend aan Joannes Raeven, Joannes Rietrae en Mathijs Eggen, voor 180 gulden aan Geurt Hermens, die de koop ook namens zijn zuster Anna Catharina Hermens, weduwe Severen Leunissen, verrichtte.[37]
Op 18 juli 1812 verklaarde Mathias Leunissen uit Helle-Nuth, alsmede Jan Spijckers uit Nuth en Willem Knols, gehuwd met Maria Ida Leunissen, inwoner van Hulsberg, dat hun (schoon)moeder sedert november 1790 met haar broers Godfried en Mathias Hermans had samengewoond. Zij was in 1800 overleden, haar broer Mathias in 1808 en broer Godfried in mei 1812. Mathias Leunissen kocht de nagelaten goederen van Mathias Hermans voor 150 franken.[38]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Paulus LÖNISSEN, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 11 juni 1753 te Nuth (getuige(n): Paulus Lönissen (grootvader), Ida Eggen), overleden op 2 september 1781 te Helle-Nuth op 28-jarige leeftijd, buikloop, begraven op 2 september 1781 te Nuth.
 • 2. Ida LÖNISSEN, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 19 december 1755 te Nuth (getuige(n): Joannes Hermens (oom), Catharina Lönissen namens Agnes Boesten).Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 13 juni 1790 te Hulsberg met Willem KNOLS, 31 jaar oud, gedoopt op 1 januari 1759 te Hulsberg, zoon van Petrus KNOLS en Anna PHILIPS.
 • 3. Maria Anna LEUNISSEN, geboren te Helle-Nuth, gedoopt op 14 mei 1759 te Nuth (getuige(n): Joannes Pricken namens Joannes Leunissen, Anna Hermens).
 • 4. Mathias LÖNISSEN (zie V.18).

Generatie V

V.3 Servaas LEUNISSEN, gedoopt op 28 december 1740 te Nuth (getuige(n): Severinus Limpens namens Leonard Limpens, Maria Leunis), overleden op 23 mei 1812 te Amstenrade op 71-jarige leeftijd.
Op 3 oktober 1789 verkochten Servatius Leunissen, gehuwd met Anna Gertruidis Donners, en Andreas Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Alers, allen inwoners van Amstenrade, hun zesde deel in de volgende goederen:
a) 77 kleine roeden weiland nabij de Nieuwweij onder Nuth, grenzend aan de weduwe Caspar Brants, erfgenamen Paulus Leunissen, weduwe Joannes Frissen, en de Holleweg;
b) 120 kleine roeden akkerland in de Wittehegge, grenzend aan Hermanus Meijs, erfgenamen Paulus Eggen en diverse anderen, belast met een malder haver in de cijnskaart Berg;
c) 24 1/2 kleine roeden akkerland op de Tegger, grenzend aan de erfgenamen Joannes Curfs en Joannes Houben, belast met 3 1/2 malder rogge in de cijnskaart Berg.
Zij verkochten hun erfdelen aan hun ongehuwde, te Gronsveld woonachtige zus Agnes Leunissen. Elke kleine roede kostte vier gulden.[39]
Zoon van Johannes LEUNIS (zie IV.1) en Catharina LIMPENS.
Gehuwd met Maria Gertruid DONNERS, gedoopt op 15 juni 1750 te Amstenrade (getuige(n): Fredericus Brauers, Sophia Smeets), overleden op 18 november 1830 te Amstenrade op 80-jarige leeftijd, dochter van Daniel DONNERS en Catharina SMEETS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes, gedoopt op 25 januari 1778 te Amstenrade (getuige(n): Daniel Donners, Maria Leunisen), overleden op 6 november 1861 te Amstenrade op 83-jarige leeftijd.Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12 oktober 1802 te Amstenrade met Maria Helena DEBIE, 25 jaar oud, gedoopt op 23 oktober 1776 te Brunssum, dochter van Hendrik DEBIE en Anna Elisabeth LENSEN.Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 6 november 1830 te Amstenrade met Anna Sibilla STEINS, geboren te Wittem, dochter van Andreas STEINS en Anna Maria BOESTEN.
 • 2. Paulus, gedoopt op 12 mei 1779 te Amstenrade (getuige(n): Josephus Gielen ipv Paulus Leunissen, Maria Gertrudis Donners), overleden op 22 juni 1802 te Amstenrade op 23-jarige leeftijd.
 • 3. Maria Agnes, gedoopt op 8 oktober 1780 te Amstenrade (getuige(n): Reinerus Canisius, Anna Gertruid Houben ipv Maria Agnes Leunissen), overleden op 5 maart 1824 te Amstenrade op 43-jarige leeftijd.Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15 november 1810 te Amstenrade met Joannes Petrus BECKERS, 28 jaar oud, gedoopt op 24 november 1781 te Amstenrade, zoon van Cornelis BECKERS en Maria Christina KLINCKENBERG.
 • 4. Joanna Catharina, gedoopt op 7 juni 1783 te Oirsbeek (getuige(n): Petrus Arets ipv Andreas Leunissen, Anna Maria Donners ipv Maria Sophia Donners).Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25 januari 1815 te Brunssum met Johann Arnold JESSER, 23 jaar oud, gedoopt op 14 september 1791 te Tüddern (D), zoon van Michael JESSER en Elisabeth SCHRODEN.
 • 5. Maria Gertrudis, gedoopt op 17 maart 1785 te Merkelbeek (getuige(n): Daniel Celis ipv Servatius Donders, Maria Catharina Leunissen).
 • 6. Jan Nicolaas (zie VI.10).
 • 7. Maria Mechtildis, gedoopt op 2 oktober 1789 te Merkelbeek (getuige(n): Gerard Donders, Maria Geelen ipv Mechtild Geelen), overleden op 7 november 1789 te Merkelbeek, 36 dagen oud.
 • 8. Anna Maria, gedoopt op 9 maart 1791 te Merkelbeek (getuige(n): Joannes Jaspars, Anna Maria Donders uit Ophoven), overleden op 21 december 1864 te Amstenrade op 73-jarige leeftijd.
 • 9. Maria Elisabetha, gedoopt op 22 september 1793 te Amstenrade (getuige(n): Cornelis Beckers, Maria Elisabeth Oirbants ipv Maria Elisabeth Lenssen).Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 14 februari 1838 te Oirsbeek met Jan Hendrik HERMANS, geboren te Sittard, zoon van Michiel HERMANS en Maria Catharina MEULENBERG.

V.6 Paulus LÖNIS, geboren te Hunnecum-Nuth, gedoopt op 27 maart 1746 te Nuth (getuige(n): Paulus Lönis, Mechtildis Limpens).
Op 28 december 1778 verkocht landmeter Klinckenbergh namens vrouwe van der Meer aan Paulus Leunissen, gehuwd met Elijsabeth Lenssen, 579 kleine roeden akker- en weiland "de vroeghop" onder Nuth, grenzend aan de Narregats, Mathevis Bemelmans en de straat van Nierhoven naar Grijzegrubben, belast met twee koppen zaad aan de kerk van Nuth. Van de staande gewassen was het koren geheel voor de verkoopster, terwijl het rogge gelijkelijk verdeeld werd. Paulus Leunissen had bij veiling met 27 stuivers per kleine roede het hoogste geboden.[40]
Op 28 januari 1783 verkocht Machiel Debets, inwoner van Hellebroek en gehuwd met Maria Schepers, aan Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, 37 3/4 kleine roeden akkerland aan de "Peutscoule" in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Willem Kessels, Leonard Smeets en de "Peutscoul", voor twee gulden per kleine roede.[41]
Op 11 december 1784 ruilde Petrus Raemeckers, inwoner van Nagelbeek-Schinnen, en gehuwd met Gertruid Peusens, onroerende goederen met Paulus Leunissen, inwoner van Grijzegrubben-Nuth en gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen. Petrus Raemeckers gaf 333 kleine roeden akkerland in de Baersgrubbe onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Dirck Leunissen, heer a Blisia en de erfgenamen Jacobus Hautvast. In ruil gaf Paulus Leunissen 82 kleine roeden akkerland op de Sittarderweg onder Schinnen, grenzend aan Dirck Clootz, de weduwe Laurens de Bije en de hof Reijmersbeek. Daarnaast betaalde hij nog 790 gulden en dertien stuivers.[42]
Op 9 februari 1787 leende Paulus Leunissen, inwoner van Grijzegrubben en gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, 600 gulden tegen 5% van het Kruisherenklooster te Maastricht. Hij stelde daartoe tot onderpand:
a) 60 kleine roeden huis met bijgebouwen en moestuin te Grijzegrubben onder Nuth, oostwaarts Christiaen Jaeqs, westwaarts Dirck Clootz, zuidwaarts Hermanus Meijs, noordwaarts de dorpstraat, vallend onder de cijnskaart Nuinhof;
b) 32 kleine roeden akkerland achter de moestuinen in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Caspar Herts, Petrus Curfs, Joannes Wilhelmus Welters en Petrus Curfs, vallend onder de Nieuwenhof;
c) 60 kleine roeden akkerland tegenover het Nieuwhuijs onder Nuth, grenzend aan Nicolaes Ruijsop, Martinus a Campo, Joannes Spijckers en de Maastrichterweg;
d) 336 kleine roeden akkerland boven de "Pertscoul", grenzend aan Severen Hautvast, de kinderen van Christiaen Hautvast en de erfgenamen Dirck Leunissen;
e) 400 kleine roeden akkerland achter de Vroegop, grenzend aan Joannes Bemelmans, de Narregats en de straat.[43]
Op 19 februari 1787 verkochten Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lintzen, en Joannes Wilhelmus Helgers, gehuwd met Maria Helena Limpens, aan Joannes Diederen, gehuwd met Helena Meijs, en Rlisabeth Crijns, weduwe Joannes Frissen, 33 3/4 kleine roede akkerland aan de Vaart achter Terstraten onder Nuth, waarvan 27 3/4 kleine roede voor Joannes Diederen, grenzend aan de weduwe Frissen, Nicolaas Ruijsop, de weduwe Joannes Leunissen en Joannes Diederen zelf; en de weduwe Frissen zes kleine roeden, grenzend aan haarzelf, Joannes Diederen en de weduwe Joannes Leunissen, voor 55 stuivers per kleine roede.[44]
Op 24 februari 1787 verkochten de erfgenamen Nicolaes Snackers aan Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, 97,5 kleine roede akkerland aan de Vaart in het Grijzegrubberveld onder Nuth, grenzend aan Nicolaes a Campo, Paulus Hautvast, Joannes Wouters en de vloedgraaf, voor 37 stuivers per kleine roede, zoals op 14 december 1786 bij openbare verkoop was geboden.[45]
Op 15 oktober 1789 leende Paulus Leunissen, gehuwd met Elisabeth Lentzen, 81 gulden en vier stuivers van de kinderen van Servaes Brants en Joanna Barbara Frissen, in deze vertegenwoordigd door hun voogden Franciscus Frissen en Petrus Claessens. Hij borgde daartoe met 60 kleine roeden akkerland nabij het Nieuwhuis onder Nuth, grenzend aan Martinus a Campo, Claes Ruijsop en de weg.
Vervolgens leende hij dit bedrag aan zijn zwager Joannes Wilhelmus Caubo, gehuwd met Maria Catharina Leunissen, die beloofde om dit bedrag terug te betalen na de dood van zijn schoonmoeder Catharina Limpens, weduwe Joannes Leunissen.[46]
Op 9 maart 1791 verkocht Andreas Kessels, wonend te Hellebroek-Nuth en weduwnaar van Maria Elisabeth Helgers, aan Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, 62 1/2 kleine roeden akkerland "in de Swarte Cuijle" onder Nuth, grenzend aan Paulus Leunissen, Wilhelmus Kleintjens, Joannes Ludovicus Frissen en de weg, voor vier gulden per kleine roede.[47]
Op 8 april 1791 verkochten de erfgenamen Paulus Leunissen aan hun nede-erfgenaam Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, 80 kleine roeden akkerland aan de Houwenas onder Nuth, grenzend aan de kinderen Paulus Hautvast, Joannes Hermens, Nicolaes a Campo en de weg, voor 76 stuivers per kleine roede.[48]
Op 7 mei 1791 verkocht Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen het op 8 april 1791 gekochte land aan Petrus Mathias en Anna Mechtildis Hautvast, kinderen van Paulus Hautvast en Maria Catharina Sijstermans, voor 76 stuivers per kleine roede.[49]
Op 30 juni 1792 had Paulus Leunis bij een openbare verkoop voor 93 gulden een koperen siroopketel gekocht, afkomstig van Joannes Adamus Delahaije[50]
Op 7 februari 1794 verkocht Christiaen Houben, gehuwd met Joanna Hermens, aan Paulus Leunissen, gehuwd met Maria Elisabeth Lentzen, 61 1/2 kleine roeden akkerland "in de Swarte Coule" onder Nuth, grenzend aan Joannes Schoorens, Andries Coumans en de weg, voor 90 stuivers per kleine roede.[51]
Zoon van Johannes LEUNIS (zie IV.1) en Catharina LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 24 november 1771 te Oirsbeek (getuige(n): Petrus Arets, Joannes Meutgens, Christina Meutgens) met Maria Elisabeth LENSEN, 17 jaar oud, gedoopt op 10 december 1753 te Oirsbeek (getuige(n): Simon Mairckx (Heerlen), Sibilla Hausmans (Brunssum)), dochter van Wilhelmus LENSSEN en Joanna Elisabeth NIJSSEN.
Op 12 december 1808 verschenen voor notaris Leonard Willems, notaris te Hoensbroek, Marie Elisabeth Lenssen, weduwe van Paul Leunissen, zonder beroep, wonende te Grijsegrubben onder Nuth en haar kinderen, Jean Guillaume Leunissen, koopman wonende te West-Zaandam in het koninkrijk Holland en Jeanne Catherine Leunissen, gehuwd met Francois Guillaume Claus, ook koopman, wonende te Brunssum.
Ze verkochten aan Joseph Dewez, gehuwd met Marie Sibille Leunissen, schoonzoon van Marie Elisabeth Lenssen, ook wonende te Grijsegrubben, een huis, tuin en schuur gelegen te Grijsegrubben.[52]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joanna Catharina LEUNISSEN, gedoopt op 21 december 1772 te Oirsbeek. Gehuwd met Franciscus Wilhelmus CLAUS, koopman.
 • 2. Joannes Wilhelmus Marcus LEUNISSEN, gedoopt op 25 april 1774 te Oirsbeek, koopman te Zaandam.
 • 3. Joannes Wilhelmus LEUNISSEN, gedoopt op 6 januari 1776 te Oirsbeek, overleden op 8 januari 1776 te Oirsbeek, 2 dagen oud.
 • 4. Maria Agnes LEUNISSEN, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 24 juni 1777 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Lenssen namens Severinus Lenssen, Mechtild Leunissen namens Maria Agnes Leunissen).
 • 5. Johannes Leonardus LEUNISSEN, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 3 november 1778 te Nuth (getuige(n): Leonardus Ruijschop, Maria Anna lensen).
 • 6. Leonardus LEUNISSEN, geboren op 28 september 1781 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 28 september 1781 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Leonardus Goossens (Merkelbeek), Anna Maria Drummen (Grijzegrubben) namens Mechtildis Leunissen (Nuth)), overleden op 25 oktober 1781 te Grijzegrubben-Nuth, 27 dagen oud, begraven op 26 oktober 1781 te Nuth.
 • 7. Maria Mechtildis LEUNISSEN, geboren op 28 september 1781 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 28 september 1781 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Reinerus Boremans (Merkelbeek), Anna Maria Drummen (Grijzegrubben) namens Maria Catharina Leunissen (Nuth)), overleden op 23 oktober 1781 te Grijzegrubben-Nuth, 25 dagen oud, begraven op 25 oktober 1781 te Nuth.
 • 8. Joanna Maria LEUNISSEN, geboren op 13 januari 1783 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 januari 1783 te Nuth(getuige(n): Petrus Florakx (Oirsbeek), Maria Catharina Leunissen namens Joanna Maria lenssen (Oirsbeek)), overleden op 18 januari 1783 te Grijzegrubben-Nuth, 5 dagen oud.
 • 9. Maria Sibilla LEUNISSEN, geboren op 13 januari 1783 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 13 januari 1783 te Nuth (getuige(n): Andreas Leunissen (Jabeek), Maria Sybilla Lenssen (Oirsbeek)).Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16 augustus 1802 te Nuth met Gerard Joseph De WEEZ, 28 jaar oud, gedoopt op 6 september 1773 te Berneau (B), zoon van Henri DEWIESZ en Anna Catharina NEUFKÖHR.

V.12 Joannes Andreas LÖNISSEN, geboren te Terstraten-Nuth, gedoopt op 30 november 1755 te Nuth (getuige(n): Joannes Janssen, Catharina Maes), overleden op 4 september 1828 te Jabeek op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes LEUNIS (zie IV.1) en Catharina LIMPENS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 24 oktober 1780 te Nuth (getuige(n): Mathias Grootjans (Nuth), Maria Elisabetha Leunissen (Nuth)) met Joanna Elisabeth ALERS, 25 jaar oud, gedoopt op 22 februari 1755 te Jabeek, overleden op 11 augustus 1826 te Jabeek op 71-jarige leeftijd, dochter van Joannes ALERS en Catharina HEUTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anna Catharina LEUNISSEN, geboren op 16 september 1781 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 17 september 1781 te Nuth (getuige(n): Leonardus Houben namens Henricus Aelwaets (Amstenrade), Catharina Limpens (Terstraten)).
 • 2. Paulus LEUNISSEN, gedoopt op 9 december 1783 te Jabeek.Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 9 april 1823 te Jabeek met Catharina Gertrude WILLEMS, geboren te Jabeek, dochter van Theodorus WILLEMS en Anna MOBERTS.
 • 3. Joannes Arnoldus LEUNISSEN, geboren te Jabeek.Gehuwd op 17 april 1820 te Jabeek met Anna Catharina WASSERBACH, dochter van Andreas WASSERBACH en Petronella ARETS.
 • 4. Maria Josepha LEUNISSEN, geboren te Jabeek.Gehuwd op 6 januari 1831 te Jabeek met Jan Arnold JANSSEN, geboren te Hillensberg (D), zoon van Hendrik JANSSEN en Maria Elisabeth KNOOREN.

V.18 Mathias LÖNISSEN, geboren te Terstraten, gedoopt op 8 maart 1762 te Nuth (getuige(n): Paulus Lönissen, Helena Hermens), overleden op 25 januari 1834 te Nuth op 71-jarige leeftijd.
Op 1 mei 1787 verkochten de erfgenamen Nicolaes Snackers aan Maria Ida en Mattheus Leunissen, meerderjarige kinderen van wijlen Severen Leunissen en Anna Catharina Hermens, een stuk akkerland in de Overdellen onder Nuth [maten niet ingevuld], grenzend aan Joannes Timmers en Martinus a Campo, voor drie gulden en vijftien stuivers per kleine roede, zoals op 14 december 1786 als hoogstbiedende verbleven.[53]
Op 30 juni 1812 verkocht Mathijs Leunissen aan Thomas Hermans 25 are en 40 centiare akkerland op de Rode Poort in het Helleveld te Nuth voor 292 franken.[54]
Mathijs Leunissen, akkerman, en zijn echtgenote Marij Elisabeth Meijs verkochten op 24 januari 1820 aan haar broer en zus Willem en Maria Helena Meijs, akkerlieden, hun derde deel in een huis met weide, moestuin en toebehoren, 41 are 40 centiare of 200 kleine roeden groot. Het geheel lag te Grijzegrubben tussen Pieter Hautvast, Joannes Limpens, de straat en de Holleweg. De koopsom bedroeg 189 gulden of 400 franken.[55]
Op 12 februari 1822 kocht Mathijs Leunissen samen met Andries Walen perceel nummer 22 tijdens een veiling van gemeentegrond. Zij betaalden 22 gulden en 37 centen voor negen roeden en 89 ellen onbebouwde grond te Helle. Het land grensde aan Andries Walen en de beek.[56]
Op 1 december 1823 ruilden Joannes Diederen, timmerman te Nuth en weduwnaar van Helena Meijs, en Mathijs Leunissen, akkerman en gehuwd met Anna Elisabeth Meijs, land. Diederen gaf 30 roeden en 32 ellen onder Nuth op het Helleveld, grenzend aan Mathijs Leunissen, Jan Spijckers en Andreas Walen, alsmede twee roeden en 79 ellen aldaar tussen Mathijs Leunissen en de erven Leonardus Schorens. Leunissen gaf hem 33 roeden en twaalf ellen op Het Helleveld, grenzend aan hun goederen. Beide stukken land werden gewaardeerd op 151 gulden en twintig centen.[57]
Op 27 april 1829 verkocht Anna Elisabeth Meijs aan Renier Jacobs, gehuwd met Anna Elisabeth Jacobs, 24 roeden en 31 ellen weiland te Grijzegrubben voor 232 gulden en twaalf centen.[58]
Zoon van Severinus LÖNIS (zie IV.13) en Anna Catharina HERMENS.
Gehuwd voor de kerk op 34-jarige leeftijd op 22 november 1796 te Nuth met Anna (Maria) Elisabeth MEIJS, 24 jaar oud, geboren te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 30 december 1771 te Nuth (getuige(n): Laurentius Meijs, Elisabeth Hermens), overleden op 26 november 1842 te Nuth op 70-jarige leeftijd, dochter van Hermanus MEIJS en Anna Maria DRUMMEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes Hermanus LEUNISSEN, geboren op 15 april 1797 te Nuth, gedoopt op 16 april 1797 te Nuth, overleden op 24 maart 1820 te Helle-Nuth op 22-jarige leeftijd.
 • 2. Godefridus LEUNISSEN, geboren op 8 juli 1800 te Nuth, overleden op 13 februari 1872 te Helle-Nuth op 71-jarige leeftijd.Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19 november 1827 te Nuth met Maria Josepha a CAMPO, 23 jaar oud, geboren op 28 november 1803 te Nuth, dochter van (Joannes Nicolaas) Gabriel a CAMPO en Maria Christina HARDY.
 • 3. Jan Willem LEUNISSEN, geboren op 26 augustus 1803 te Nuth, overleden op 18 oktober 1853 te Helle-Nuth op 50-jarige leeftijd.Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25 februari 1829 te Nuth met Maria Josepha URLINGS, 35 jaar oud, geboren op 9 maart 1793 te Grijzegrubben-Nuth, gedoopt op 10 maart 1793 te Nuth (getuige(n): Joannes Wilhelmus Urlinghs, Anna Elisabetha Penders), dochter van Henricus Theodorus URLINGS en Maria Elisabeth KLEINTJENS.
 • 4. Maria Helena LEUNISSEN, geboren op 29 juni 1807 te Nuth, overleden op 16 april 1867 te Nuth op 59-jarige leeftijd.

Op 15 oktober 1867 werd aangifte gedaan van de nalatenschap van Maria Helena Leunissen.
Aangevers waren Jan Pieter van Elmbt, landbouwer, diens dochter Maria Elisabeth van Elmbt, beide woonachtig te Helle-Nuth; Jan Pieter van Elmbt, dienstknecht te Hulsberg, en Godfried van Elmbt, dienstknecht te Heerlen.
Maria Helena Leunissen had op 7 februari 1867 een testament laten opmaken voor notaris Cremers. De nalatenschap bestond uit:
a) 10 roeden 80 ellen bouwland in de Eggersdaal te Wijnandsrade, kadastraal C 447
b) 66 roeden 70 ellen huis met tuin en boomgaard te Helle-Nuth, kadastraal D 805-808
c) zeven roeden 45 ellen hooiland in Voorsterbeemden te Nuth, kadastraal E 133
d) 21 roeden 96 ellen bouwland te Helle-Nuth, kadastraal D 556
e) 17 roeden 50 ellen bouwland op de rode poort te Nuth, kadastraal D 601
f) 13 roeden 24 ellen bouwland in het Helleveld te Nuth, kadastraal D 558.
[De buitenechtelijke zoon van Maria Helena Leunissen behoorde niet tot de aangevers][59]
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 29 november 1841 te Nuth met Joannes Pieter van ELMBT, 30 jaar oud, geboren op 13 mei 1811 te Geleen, overleden op 6 mei 1891 te Nuth op 79-jarige leeftijd, woonachtig Helle 62 Nuth, zoon van Christoffel van ELMBT en Maria Joanna CROUSEN.

 • 5. Maria Elisabeth LEUNISSEN, geboren op 11 januari 1810 te Nuth, overleden op 15 april 1853 te Grijzegrubben-Nuth op 43-jarige leeftijd.Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 5 januari 1832 te Nuth met Joannes Ludovicus BECKERS, 50 jaar oud, geboren op 13 december 1781 te Terstraten-Nuth, gedoopt op 13 december 1781 te Nuth (getuige(n): Joannes Ludovicus Frissen (Nuth), Anna Maria Beckers (Jabeek) namens Maria Mechtildis a Campo (Nuth)), zoon van Leonardus BECKERS en Maria Elisabeth FRISSEN.
 • 6. Joannes Severinus LEUNISSEN', geboren op 14 december 1815 te Nuth, overleden op 18 mei 1821 te Helle-Nuth op 5-jarige leeftijd.

Generatie VI

VI.10 Jan Nicolaas LEUNISSEN, gedoopt op 17 mei 1787 te Merkelbeek (getuige(n): Daniel Celis ipv Nicolaas Rousop, Anna Maria Scheijen ipv Joanna Donners), overleden op 17 mei 1857 te Schinnen op 70-jarige leeftijd.
Op 18 februari 1840 werd de nalatenschap van Maria Joanna Crombags aangegeven door haar man Jan Nicolaas Leunissen, metselaar te Schinnen, mede handelend voor zijn kinderen Maria Agnes, Joannes en Jan Mathijs Leunissen. De nalatenschap bestond uit de helft in een huis met toebehoren, circa 51 vierkante roeden groot en gelegen te Thull, grenzend aan burgemeester Schetjens en Michiel Diederen. Het huis werd gewaardeerd op 1000 gulden.[60]
Op 1 augustus 1857 werd de nalatenschap aangegeven van Jan Nicolaas Leunissen. Aangevers waren Johannes en Jan Mathijs Leunissen, metselaars te Schinnen, en Maria Agnes Leunissen, gehuwd met Daniel Notermans en woonachtig te Berg. De nalatenschap bestond uit de helft in huis met boomgaard te Thull, kadastraal C 1480-1482 en groot 49 roeden en tien ellen.[61]
Zoon van Servaas LEUNISSEN (zie V.3) en Maria Gertruid DONNERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 8 oktober 1816 te Schinnen met Maria Johanna CROMBACHS, 28 jaar oud, geboren op 5 november 1787 te Hegge-Schinnen, gedoopt op 6 november 1787 te Schinnen (getuige(n): Herman Celissen uit Puth, Maria Cordewener ipv Maria Helena Crombachs), overleden op 17 november 1839 te Schinnen op 52-jarige leeftijd, dochter van Cornelius CROMBACHS en Joanna Sibilla ZELISSEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Joannes (zie VII.1).
 • 2. Joannes Mathias, geboren op 15 september 1819 te Amstenrade.
 • 3. Maria Agnes, geboren op 30 oktober 1821 te Amstenrade.Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29 september 1853 te Berg en Terblijt met Joannes Daniel NOTERMANS, 53 jaar oud, geboren op 31 januari 1800 te Schinnen, zoon van Paulus NOTERMANS en Maria Sibilla MEIJERS.
 • 4. Maria Helena, geboren op 25 januari 1826 te Amstenrade, overleden op 24 januari 1828 te Amstenrade op 1-jarige leeftijd.
 • 5. Bartholomeus, geboren 1832, overleden op 4 maart 1833 te Hommert-Schinnen, 14 weken.

Generatie VII

VII.1 Joannes LEUNISSEN, metselaar, geboren op 25 januari 1818 te Amstenrade, overleden op 10 oktober 1883 te Schinnen op 65-jarige leeftijd.
Op 8 oktober 1883 verklaarde Johannes Leunissen, metselaar, woonachtig te Thull-Schinnen, het volgende: "Ik geef en legateer aan mijn broeder Jan Mathijs Leunissen zodanig gedeelte mijner nalatenschap als mij de wet de bevoegdheid geeft om er over te beschikken".[62]
Op 14 november 1883 lieten Jan Mathijs Leunissen - mede handelend voor Johan Groenewegen, arbeider, gehuwd met Maria Leunissen en woonachtig te Vaesrade-Nuth - Jan Mathijs Leunissen uit Swier en Hubert Stevens uit Maastricht, gehuwd met Hubertina Leunissen, de volgende goederen publiekelijk veilen:
a) huis met tuin te Thull, groot 7 are 35 centiare, kadastraal C 1450 en 1953. Dit deel werd voor 550 gulden gekocht door Jan Pieter Beckers, inwoner van Thull;
b) de helft van een bouwland op het veldje, in totaal 12 are 40 centiare, kadastraal C 1840. Dit deel werd gekocht door Johannes Groenewegen via Jan Mathijs Leunissen voor 60 gulden te minderen met 1/6 deel, waarvan hij mede-eigenaar was.[63]
Zoon van Jan Nicolaas LEUNISSEN (zie VI.10) en Maria Johanna CROMBACHS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28 april 1841 te Schinnen met Maria Elisabeth RAMAEKERS, 36 jaar oud, geboren op 3 oktober 1804 te Hulsberg, overleden op 26 december 1866 te Schinnen op 62-jarige leeftijd, dochter van Martinus RAMAEKERS en Elisabetha HOUBEN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Maria Elisabeth Hubertina, geboren op 20 april 1842 te Hulsberg.
 • 2. Jan Pieter, geboren op 11 februari 1844 te Hulsberg.
 • 3. Joannes, geboren op 22 januari 1846 te Hulsberg. Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14 januari 1870 te Wijnandsrade met Maria Josepha NIJSTEN, 19 jaar oud, geboren op 23 februari 1850 te Wijnandsrade, dochter van Renerus NIJSTEN en Maria Catharina WELTERS.
 • 4: Maria Agnes, geboren op 13 juli 1849 te Thull-Schinnen.
 • 5. Anna Maria, geboren op 13 juli 1849 te Schinnen, overleden op 23 februari 1889 te Hoensbroek op 39-jarige leeftijd.Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12 januari 1876 te Schinnen met Cornelis Johannes (Aloysius) GROENEWEGEN, 26 jaar oud, arbeider, mijnwerker, geboren op 26 december 1849 te Rotterdam, overleden op 9 juni 1917 te Heer op 67-jarige leeftijd, zoon van Johannes GROENEWEGEN, speksnijdersknecht, en Helena van SLEEUWEN, schoonmaakster.

Bronnen

 1. HCL-huwelijksdispensaties, supplement
 2. HCL-01.075 LvO 1995, 47
 3. HCL-01.075 LvO 7099, 26
 4. HCL-01.075 LvO 7093, 158
 5. HCL-Notariële Archieven 1527
 6. HCL-01.075 LvO 1757, 147r
 7. HCL-01.075 LvO 1757, 101r
 8. HCL-01.075 LvO 1758, 108r; de notarisakte ontbreekt in het archief van notaris Aussems
 9. HCL-01.075 LvO 1757, 39r
 10. HCL-Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 67
 11. HCL-20.001A inv.nr. 918, 212
 12. Notariële Archieven 1504 Jekermans Maastricht
 13. HCL-01.075 LvO 1757, 147v
 14. HCL-01.075 LvO 1758, 31v
 15. HCL-01.075 LvO 1757, 3v
 16. HCL-01.075 LvO 1735
 17. HCL-01.075 LvO 1757, 154v
 18. HCL-01.075 LvO 1757, 155v
 19. HCL-01.075 LvO 1757, 158r
 20. HCL-01.075 LvO 1757, 211r
 21. HCL-09.001 Notariële Archieven 4183
 22. HCL-01.075 LvO 1759, 184v
 23. HCL-01.075 LvO 1760, 13v
 24. HCL-01.075 LvO 1759, 261r
 25. HCL-01.075 LvO 1758, 141v
 26. HCL-01.075 LvO 1758, 144r
 27. HCL-01.075 LvO 1725
 28. HCL-01.075 LvO 1759, 1v
 29. HCL-01.075 LvO 1759, 55r
 30. HCL-01.075 LvO 1759, 58r
 31. HCL-01.075 LvO 1759, 73r
 32. HCL-01.075 LvO 1759, 112v
 33. Rijckheyt-Archief Nuth inv. 1, 317-321
 34. 'HCL-Frans Archief 1056: Nuth
 35. HCL-01.075 LvO 1764, 111
 36. Rijckheyt-Archief Nuth inv. 1, 281-284
 37. HCL-01.075 LvO 1764, 47
 38. Rijckheyt-Notariële Archieven L. Willems Hoensbroek 1812
 39. HCL-01.075 LvO 1764, 6
 40. HCL-01.075 LvO 1761, 112r
 41. HCL-01.075 LvO 1762, 166r
 42. HCL-01.075 LvO 1763, 6v
 43. HCL-01.075 LvO 1763, 116r
 44. HCL-01.075 LvO 1763, 119v
 45. HCL-01.075 LvO 1763, 142v
 46. HCL-01.075 LvO 1764, 109-111
 47. HCL-01.075 LvO 1764, 140
 48. HCL-01.075 LvO 1764, 157
 49. HCL-01.075 LvO 1764, 158
 50. HCL-01.075 LvO 1742: genachting van 2 juli 1792
 51. HCL-01.075 LvO 1764, 352
 52. Rijckheyt-Notariële Archieven Willems Hoensbroek 1808; met dank aan Eugène Dubois
 53. HCL-01.075 LvO 1763, 103v
 54. Rijckheyt-Notariële Archieven Willems Hoensbroek 1812, 94
 55. HCL-Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3804, 630
 56. HCL-Notariële Archieven Kerckhoffs Schinnen 3804, 1051
 57. HCL-Notariële Archieven Kerckhoffs 3805, 1328
 58. Rijckheyt-Notariële Archieven Willems Hoensbroek 1829
 59. HCL-Memories van Successie Nuth
 60. HCL-Memories van Successie Schinnen
 61. HCL-Memories van Successie Schinnen
 62. Rijckheyt-Notariële Archieven G.C. Cremers Hoensbroek 1883, 244
 63. Rijckheyt-Notariële Archieven G.C. Cremers Hoensbroek 1883, 274

Medewerkers

Harry Luijten, herziene versie op 8 februari 2024