Neeten

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg


Algemene informatie

De Segershof in Ronckenstein (gem. Beesel), bakermat van de familie Neeten.

De familienaam Neeten (ook: Nieten) komt nauwelijks meer voor in Limburg. Bij de volkstelling van 1947 waren er 14 personen met de naam Neeten, allen in Limburg. De telefoongids van 1993 noemt nog 4 abonnees, allen in Noord-Limburg. Bij een kwartierstaat komen we de naam wat vaker tegen.

We treffen de familie Neeten in het begin van 18e eeuw aan in de gemeente Beesel, waar we de naam tot het midden van de 19e eeuw tegenkomen in de Burgerlijke Stand. Begin 19e eeuw verhuist de enige stamhouder naar Kessel. Stamvader Teunis Neeten had zijn wieg waarschijnlijk in het aangrenzende Rheinland, waar de namen Neten en Neeten al vanaf het midden van de 17e eeuw veel voorkomen (o.a. in de driehoek Breyell, Amern, Niederkrüchten).

Generatie 1

Anthonius Nieten (Teunis Neeten), overl. Beesel 10-2-1747. Tr. vóór 16-9-1708 met Catharina Trines, overl. Beesel 3-2-1741, verm. dr. van Henricus Trines en Agnes Cruysberg.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Nieten, geb. vóór 1715, begr. Beesel 19-6-1773. Tr. vóór 1743 met Catharina Peters.
 2. Hendrina Nieten, geb. vóór 1715, begr. ... Tr. 1) Beesel 1-12-1735 met Joannes Janssen. Het gezin verhuisde kennelijk tussen 1738 en 1740 van Beesel naar Belfeld. Tr. 2) Beesel 23-1-1753 met Arnoldus Schoere. De erfgenamen Hendrina Neeten waren in 1781 eigenaren van een huisje in het Foeckebroeck.
 3. Henricus Nieten, ged. Beesel 20-2-1715 (get. Gerardus Gerets en Margareta Kloudt voor Helena Cruijsbergh), verm. jong overl.
 4. Joanna Nieten, ged. Beesel 20-2-1715 (get. Goedefridus Trines en Helena Trines, voor Jacobus Nijsen en Joanna Wolfers).
 5. Catharina Nieten, ged. Beesel 22-8-1716 (get. Reijnerus Knippenbergh en Gebelina Trinis), overl. ald. 1-11-1731.
 6. Henricus Nieten, ged. Beesel 1-7-1719 (get. Albertus Meuter, voor Wilhelmus Trines, en Joanna Trines), verm. begr. ald. aug. 1771. Tr. verm. Beesel 9-9-1753 met Catarina Stevens.

Het echtpaar wordt op 16-9-1708 eigenaar van de Segershof bij Ronckenstein.

Generatie 2

Petrus Nieten (Neeten), overl. Beesel 19-6-1773, zn. van Antonius Neeten en Catharina Trines. Tr. Tegelen 14-5-1742 (get. Henricus Nieten en Aldegondis Peters) met Catharina Peters, overl. Beesel 14-10-1779.
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Nieten, ged. Beesel 19-10-1743 (get. Antonius Nieten en Joanna Gerits).
 2. Catharina Nieten, ged. Beesel 16-12-1744 (get. Antonius Nieten en Joanna Gerits).
 3. Petrus Nieten, ged. Beesel 29-5-1746 (get. Joannes Janssen en Anna Steijgen voor Mechtildis Peters), overl. Baexem 2-2-1804. Tr. 1) ... met Gertrudis Bisschops; 2) Beesel 6-6-1780 met Hendrina Tijssen.
 4. Antonius Nieten, ged. Beesel 10-8-1749 (get. Joannes Gerits voor Paulus Tilmans en Gertrudis Merts), woont 1787 te Bracht (D) en is dan voogd van de kinderen uit het eerste huwelijk van zijn broer Peter met Gertrudis Bissschops. Tr. Beesel 10-1-1781 met Cornelia Kessels.
 5. NN [Gerardus] Nieten, ged. Beesel 3-9-1752 als zn. van Petrus Nieten en Catarina Peters (get. Henricus Nieten en Petronella Peters; voornaam niet vermeld; eerste notitie in doopregister door pastoor Arnoldus Tho Poel uit Venraij). Tr. verm. Beesel 15-11-1780 met Catharina Peters.
 6. Agnes Neeten, ged. Beesel 18-1-1756 (get. Michael Classen voor Godefridus Trijnes en Agnes Rademakers voor Catharina Hendrix), overl. Belfeld 27-6-1825, volgens aangifte oud 71 jaar.
 7. Petronella Neeten, ged. Beesel 15-6-1759 (get. Hendricus Bongers en Hendrina Neete).
 8. Helena Neeten, ged. Beesel 15-6-1759 (get. Hendricus Gerits en Allagonda Peters).

In 1766 verpanden Peter Neeten en Catharina Peters hun huis genaamd Segershof bij Ronckenstein gelegen. In 1716 maakt zuster Martha Neeten, ex-religieuze van het voormalig Brigitta-klooster te Kaldekerken, wonend te Belfeld, haar testament op. Na haar overlijden zal een zielemis worden gehouden in de kerk van Kaldekerken. In een herberg te Belfelt zal een 'lijkmaaltijd' worden gehouden en de naburen ontvangen een ton bier. Aan haar nicht Catharina, dochter van haar broer Teunis Neeten, buiten haar gewone aandeel in de erfenis een bedrag van 50 gulden Cleefs eenmalig in contanten wegens de goede verzorging van wijlen haar zus Christina gedurende haar ziekte. Een legaat van 1000 gulden Cleefs schenkt ze tot ondersteuning van de kapelanie te Belfelt, uit te zetten tegen een rente van 5%, waarvoor de kapelaan gehouden zal zijn alle veertien dagen een mis te lezen. Aan de armen van Beesel 300 gulden Cleefs uit te zetten tegen een rente van 5%. Een (niet nader gespecificeerde) rijke beloning voor degene die oppast aan haar ziekbed. Het restant hoofdelijk te verdelen onder de kinderen van haar drie broers, te weten Antonius Neeten, overleden te Beesel, Peter Neeten, overleden te Baexem, en Gerardus Neeten, laatst wonend te Beesel en sedert 30 jaar vermist. Als executeur testamentair benoemt zij Hendricus Joosten, akkerman, en Jacobus Kessels, burgemeester, beiden wonend te Belfeld.


Hendricus Neeten, overl. Beesel augustus 1771. Tr. Beesel 9-9-1753 (get. Wilhelmus Trynys en Hendricus Trynisse) met Catharina Stevens, ged. Beesel 20-8-1722, overl. ald. 25-11-1772, dr. van Wilhelmus Stevens en Christina Christiaens; wed. van Henricus in gen Middel, geh. Beesel 20-6-1751, overl. ald. 13-2-1753].
Uit dit huwelijk:

 1. Catharina Neeten, ged. Beesel 28-2-1755 (get. Petrus Neeten en --- Stevens). Tr. 1) Beesel 15-7-1789 met Henricus Laemers; 2) Beesel 31-7-1798 met Engelbertus Hinssen.
 2. Antonius Neeten, ged. Beesel 19-8-1760 (get. Wilhelmus Trijnis en Maria van Scoon), mogelijk ongeh. overl. ald. maart 1781.
 3. Cristina Neeten, ged. Beesel 20-2-1763 (get. Godefridus Trijnes en Helena Jansen), overl. Belfeld 2-8-1810, volgens aangifte oud 49 jaar.

In 1761 dient Arnoldus Ingenmiddel als gevolmachtigde van zijn zwager Joes Theunissen een verzoekschrift in om, samen met de erfgenamen van Hendrick Ingenmiddel, te weten de weduwe van Hendrick Ingenmiddel, nu hertrouwd met Hendrik Neeten, als vruchtgebruikster, en de voogden van de minderjarige dochter Hendrina Ingenmiddel, als eigenaresse, over te mogen gaan tot scheiding en deling van huis en moesgaarde gelegen aan de Reuver, plus circa 16 morgen akkerland en houtgewas te Beesel, om hierna een gedeelte van deze goederen openbaar te verkopen.
Hendrick Nieten en Catharina Stevens kopeen in 1764 huis en hof met land en zand alsmede de bemden daartoe behorend te Offenbeek. In 1772 worden goederen van de weduwe van wijlen Henderick Nieten, waaronder grond te Reuver op de Schinheuvel nabij de baan aan de Alde Straet, met toestemming van de voogden Henderick Lamers en Aeret Schouren openbaar verkocht aan Reynaer Steevens. In 1787 wordt een overeenkomst gesloten tussen Godefridus [Driessen] en Hendrick Lamers, als gerechtelijk aangestelde voogd van het minderjarig kind van Hendrick Neeten en Catharina Stevens, beiden overleden. Enkele jaren geleden hebben beide overleden echtelieden een bemd in de Nieuwe Erven gelegen verkocht aan de ouders van Godefridus Driessen voornoemd, waarvan echter geen koopakte of andere bescheiden te vinden zijn. Voornoemde voogd was nu voornemens om deze bemd namens het minderjarige kind in te trekken, waarover een geschil dreigde te ontstaan. Met toestemming van het gerecht zijn partijen nu overeengekomen dat Godefridus Driessen eenmalig een bedrag van 128 gulden Cleefs zal betalen, boven op het bedrag waarvoor het perceel eertijds is verkocht.

Generatie 3

Petrus Neeten [Nieten, ged. Beesel 1-5-1746, pachter te Baexem op Teeven 1786-1796, overl. Baexem 2-2-1804, zn. van Petrus Neeten en Catharina Peters. Tr. 1) vóór 20-3-1777 met van Gertrudis Bisschops, overl. Beesel 2-5-1780. Tr. 2) Beesel 6-6-1780 (met dispensatie d.d. 5 juni verleend door Philipus Damianus, bisschop van Roermond, get. Leonard aen geen Eijndt en Mathias Laemers) met Hendrina Tijssen (Tisse), ged. Beesel 10-7-1754, overl. Baexem 2-2-1804, dr. van Mathias Tijssen en wijlen Petronella Willems.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Anna Catharina Neeten, ged. Beesel 20-3-1777 (get. Conrardus Jansen voor Petrus Bisschops en Catharina Peters).
 2. Conrardus Neeten, ged. Beesel 21-9-1778 (get. Antonius Neeten en Elisabeth Derickx voor Maria Bisschops).

Uit het tweede huwelijk:

 1. Gertruijdis Neeten, ged. Beesel 23-5-1781 (get. Tijs Tijssen en Agnes Neeten).
 2. Wilhelmus Neeten, ged. Beesel 25-6-1782 (get. Mathijas Offermans en Elisabetha Naus).
 3. Petronella Neeten, geb. en ged. Beesel 28-3-1785 (get. Goedefridus Tijssen en Cornelia Kessels, beiden wnd. te Besel; geb. 'in Offenbeek'). Tr. Wessem 9-6-1811 met Arnoldus Gerardus Timmermansheb./ged. Montfort 26 december 1788, landbouwer; zoon van Conrardus Timmerns en Anna Maria Ketelbuijters, landbouwers.
 4. Mathias Neten, geb./ged. Baexem 17 februari 1788 (get. Wilhelmus Smolders, Barbara Thijsen).
 5. Andreas Nieten, geb./ged. Baexem 15 februari 1792 (get. Theodorus Loven namens Jacobus Sanders, Maria Timmermans); tr. Grathem 9-8-1830 met Elisabeth op Heij.
 6. Maria Catharina Nieten, ged. Baexem 15 juni 1795 (get. Lambertus Lensen, Barbara Tijssen), dagloonster; tr. (1) Heythuysen 5-4-1826 met Jean Aben, geb. Roggel 16 Germinal VII (5 april 1799), bouwknecht, akkerman ald. op het Ophoven, overl. Roggel 20-1-1828, zoon van Martinus Auben en Gertrudis Mooren. landbouwers te Roggel; tr. (2) Roggel 28-4-1831 met Coenrard Luijten, geb. Roggel circa 1806 (niet in de BS!)akkerman te Heythuysen 1851, weduwnaar van Leen Aben; zoon van Joannes Luijten en Margaretha Linsen, landbouwers te Roggel.
 7. Gertrudis Noten (!) , geb./ged. Baexem 4 april 1799 (get. Elisabeth Gubbels namens Gertrudis Schreurs en Petronilla Tissen; sic). Tr. 1) Baexem 14-5-1819 met Joannes Hamans, ged. Roggel 16 januari 1788, koperhandelaar (teut) te Salzwedel 1815, overl. "Gardelegen" na 13 oktober 1820; 2) Grathem 12-11-1823 met Godefridus Verbruggen, ged. Grathem 21 december 1797, akkerman, schoenmaker, winkelier, herbergier, koopman, wethouder der gemeente Grathem.

Het gezin woont mogelijk in het Foekebroek in het huis van de erfgenamen Hendrina Neeten. In 1784 bekennen Peter Nieten en Hendrina Tijssen, echtelieden, dat zij een bedrag van 300 pattacons hebben opgenomen met als onderpand 4/5 deel in een huis en landerijen onder Besel en Belfelt gelegen, door comparanten aangekocht van Theunis, Gerardus, Agnees en Helena Nieten, broers en zussen van eerste comparant, voor een bedrag van 2.800 gulden Kleefs maar tegenwoordig aanmerkelijk meer waard; het resterende 1/5 deel wordt in vruchtgebruik bezeten door eerste comparant als weduwnaar van Geertruijdt Bisschops. In 1786 verklaren Michiel Giesen en Gerard Goossens, respektievelijk borgemeester en schepen van Bezel, dat Peter Neeten 4/5 van een bouwhof aan de Ronkensteense Moolen gelegen met ongeveer 37 morgen akkerland, bemden en houtgewas heeft aangekocht voor een bedrag van 3.800 gulden Kleefs, waarop hij een hypotheek van 1.200 gelijke guldens heeft opgenomen zodat nog 2.600 gulden vrij zijn, welke hij tot borg stelt voor zijn pachthof die hij heeft aangenomen te Baexem.
In 1788 dragen Peter Nieten gehuwd met Hendrina Tissen, voor hun 4/5 deel dat is belast met 300 pattacons à 4% ten behoeve van N. de Bock te Ruremonde; met 250 gulden Kleefs à 3½% ten behoeve van de schepen en secretaris Junckers te Venlo; en met een speelpenning van 16 gulden Kleefs uitgaande van en kapitaal van 400 gulden Kleefs ten behoeve van twee religieuzen in het klooster te Kaldekirchen, zijnde zusssen van eerstgenoemde comparant; en Antonius Nieten en Mattijs Bors (Bois?) als voogden van de minderjarige kinderen van Peter Nieten voornoemd in zijn eerste huwelijk met wijlen Getruij Bisschops, voor 1/5 deel, met toestemming van het ambtsgericht Bruggen d.d. 24 november 1788, hun huis, schuur en stalling bij Ronkensteijns Moolen gelegen, thans gepacht en bewoond door Peter Janssen, met alle daarbij gehorende landerijen, bemden en houtgewas, bij de laatste landmeting van 1781 gesteld op naam van de erfgenamen Peter Nieten, groot 36 morgen 104 roede volgens extract uit het schat‑ en meetboek door de beëdigd landmeter, waarvan echter 2 morgen 38 roede 82 voet gelegen in het Maesvelt tegenwoordig eigendom zijn van Teunis Neeten, zodat het verkochte goed nog slechts bestaat uit 34 morgen 65 roede, voor een bedrag van 1.100 pattacons of 4.400 gulden Kleefs over aan Gerard Neeten en Catarina Peters, echtelieden.


Antonius Neeten, ged. Beesel 10-8-1749, overl. ald. 14-8-1811, zn. van Petrus Neeten en Catharina Peters. Tr. 1) Beesel 10-1-1781 (get. Antonius Neeten en Christianus Jansen) met Cornelia Kessels, ged. St.-Odiliënberg 24-8-1742, overl. Beesel 12-4-1790, dr. van Judocus van Kessel en Isabella Sangers; wedn. van Henricus Hendrickx, geh. Beesel 3-2-1769, overl. ald. 18-10-1780. Tr. 2) Beesel 29-9-1790 (get. Vosbeck en Franciscus Meuter) met Lucia Janssen, ged. Baarlo 5-10-1770, dr. van Petrus Janssen en Elisabeth Thunemans. Uit het eerste huwelijk:

 1. Catharina Neeten, ged. Beesel 15-6-1782 (get. Petrus Neeten en Gertruijdis Ottenheijm), overl. ald. 23-9-1850. Tr. Beesel 9-11-1804 met Petrus Sloesen.
 2. Mechteldis Neeten, geb. en ged. Beesel 11-7-1788 (get. Gerardus Neeten en Elisabetha Naus, beiden wnd. te Besel; geb. 'in Offenbeek', moeder Cornelia ged. te Bergh), overl. ald. 19-8-1813. Tr. Beesel 23-11-1812 met Joannes Slousen.

Antonius Neeten en zijn vrouw Corneelia Kessels sluiten in 1782 een akkoord over land dat tijdens Cornelia's eerste huwelijk was gekocht.


Gerardus Neeten, ged. Beesel 3-9-1752, zn. van Petrus Nieten en Catharina Peters. Tr. Beesel 15-11-1780 (get. Bartholomaeus Peters en Arnoldus Meuter) met Catharina Peters, ged. Beesel 24-9-1751, overl. ald. 26-4-1820, dr. van Petrus Peters en Petronella Cruijsbergh. volgens de huwelijksakte van dochter Anna Maria is vader Gerard op dat moment sinds lange tijd afwezig.
Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Neeten, ged. Beesel 1-9-1781 (get. Petrus Peters en Agnes Neeten). Tr. Venlo 2-10-1799 met Aldegonda Geelen.
 2. Anna Maria Neeten, ged. Beesel 12-7-1783 (get. Petrus Neeten en Petronella Cruijsbergh), overl. ald. 25-1-1824 als Catharina Neeten. Tr. Beesel 17-4-1820 met Franciscus Martinus Giesen.
 3. Jacobus Neeten, geb. en ged. Beesel 10-9-1785 (get. Petrus Peters en Cornelia Kessels, beiden wnd. te Besel; geb. 'op den Cruijsbergh'), in 1805 opgeroepen voor conscriptie.
 4. Anna Maria Neeten, geb. en ged. Beesel half okt. 1787 (get. Antonius Neeten en Maria Elisabetha Peters, beiden wnd. te Besel; geb. 'op den Cruijsbergh', datum verdwenen door beschadigd papier, doch tussen 15 en 20 oktober). Tr. Roermond 1-10-1825 met Jan Michael Peijs.

Vermoedelijk wonen zij in het huis genaamd de Cruijsberg te Beesel op de hoek van Markt en Burgemeester Janssenstraat, waarvan zij in 1781 echter niet worden genoemd als eigenaren.
In november 1789 verkopen Gerardus Neeten en Catharina Peters, echtelieden, hun huis en erf met schuur en stallingen, gelegen aan Ronckensteijns Moolen en thans gepacht en bewoond door Peter Janssen, met alle bijbehorende landerijen, bemden en houtgewas, zoals bemeten bij de laatste meting van 1781 gesteld op naam van de erfgenamen Peter Neeten, volgens het schat‑ en meetboek groot 36 morgen 104 roede, waarvan echter 2 morgen 38 roede 82 voet in het Maasvelt gelegen tegenwoordig eigendom is van Teunis Neeten zodat de overgedragen goederen groot zijn 34 morgen 65 roede, voor een bedrag van 1.250 pattacons aan C.H. Junckers, schepen en secretaris van Venlo, namens diens kinderen. Huis en toebehoren zijn belast met 1.200 gulden Cleefs tegen een rente van 4% aan De Bock te Roermond, met 250 gulden Cleefs à 3½% ten behoeve van de aankopers en met een 'speelpenning' van 16 gulden Cleefs ten behoeve van de twee zussen van eerstgenoemde verkoper, religieuzen in het klooster te Kaldekerken. De voornoemde bedragen van 1.200 respektievelijk 250 gulden Cleefs plus de speelpenning, gerekend aan 400 gulden Cleefs, welke zullen worden betaald aan beide zussen, zullen worden betaald uit de verkoopsom, zodat de goederen vrij van lasten worden opgeleverd. De verkopers moeten eventuele achterstallige schattingen betalen en zullen de goederen zo spoedig mogelijk overdragen. Kosten van overdracht, schrijfgeld en armengeld komen ten laste van de aankoper; deze kan voor lycoop volstaan met een ton bier; de rest van de lycoop wordt hem kwijtgescholden. Aankoper zal het goed direkt na overdracht kunnen aanvaarden, waarbij de pachter zijn rechten behoudt.

Generatie 4

Pierre Netten (Neeten, Nieten), ged. Beesel 1-9-1781, overl. Kessel 12-9-1854, zn. van Gerardus Neeten en Catharina Peters, zn. van wijlen Gerard Netten en Catharine Peters. Tr. 1) Venlo 2-10-1799 (kantonnaal huwelijk) met Aldegonde Geelen [Gielen), ged. Beesel 12-3-1774, overl. Kessel 13-6-1830, dr. van Joannes Gielen en Joanna Reuvers. Tr. 2) Kessel 7-2-1832 met Maria Agnes Joosten, geb. Kessel, dr. van Johannes Joosten en Johanna Engelen.
Uit het eerste huwelijk:

 1. Johanna Neeten, geb. ..., ongehuwd overl. Kessel 11-1-1861 oud 60 jaar.
 2. Gerardus Neeten, geb. Beesel 20-12-1813, ongehuwd overl. Kessel 7-12-1867.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Aldegonda Neeten, geb. Kessel 19-8-1832.

Pierre Neeten en Aldegonde Geelen verkopen in 1804 akkerland te Beesel. In 1808 proberen ze via naasting een huis te kopen in Beesel, maar deze naasting wordt verzaakt. Peter Neeten en Agnes Joosten wonen in 1846 te Kessel.

Generatie 5

Jacob Neeten. Tr. ... met Ida Spee (Spée). Uit dit huwelijk:

 1. Pieter Geraard Neeten, geb. Kessel 12-1-1867.
 2. Pieter Johannes Neeten, geb. Kessel 23-4-1869.
 3. Hendrik Neeten, geb. Kessel 5-11-1871.
 4. Agnes Neeten, geb. Kessel 6-11-1873. Trouwt op 18-10-1901 in Horn met Mathis Hubert Teven.