Moers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Moers werd in aanvang veelal geschreven als Moors ofwel als Mors en een enkele keer als Muers of Mures. Het is een patronym en is afkomstig van de voornaam Maurits, afgekort tot Maur, Moor of Moer. De naam Maurits is op zijn beurt afgeleid van de Heilige Mauritius. In de verschillende talen om ons heen ook wel bekend als Moritz, Morris of Maurice. [1] We treffen de familienaam Moers / Moors al vroeg aan in het Neder-Duitse taalgebied. De voornaam zelf raakte echter al snel in onbruik, zodat de kans dat er veel nieuwe families met die naam bijkwamen slechts gering was. Uit het feit dat de schrijfwijze van de naam uiteindelijk, onafhankelijk van elkaar, in de twee hoofdtakken waar het hier om gaat MOERS is geworden en niet MOORS heb ik me afgevraagd hoe de naam in vroegere tijden werd uitgesproken. Aanleiding daartoe zijn vooral die momenten waarop er in de registers "Muers" of "Mures" staat bij namen van familieleden, die optreden als getuigen. Mogelijk kende het dialect zijn eigen variant. Ergens begin 18e eeuw wordt de naam definitief als Moers geschreven, mogelijk uit vrije keuze en om zich te onderscheiden. De uitspraak van de naam als Moers met een oe-klank valt in ieder geval tot in de 19e eeuw terug te vervolgen. Omdat het hier om de stamboom van de familie Moers gaat heb ik er voor gekozen hier alle leden van deze familie ook zo te noemen. Omdat vrij wel zeker niet in elke tak dezelfde ontwikkelingen hebben plaatsgevonden is het goed mogelijk dat personen, die thans de naam Moors dragen en die uit dezelfde streek afkomstig zijn, hier bij deze of gene tak aansluiting kunnen vinden.

St. Mauritius leefde volgens de hagiografieën in de 3e eeuw. Hij was afkomstig uit Thebe in Egypte en was daar legerleider van een Romeins legioen, dat bestond uit soldaten die tot het Christendom waren bekeerd. Het Christendom had reeds lang voor de bekering van keizer Constantijn de Grote vaste voet gekregen in Egypte, zowel onder de Griekse als ook onder de inheemse bevolking. De Christelijke nakomelingen van deze vroege bekeerlingen kennen we nu onder de naam Kopten. In het jaar 286 kreeg het legioen van Mauritius opdracht van keizer Maximianus om zich naar Gallië te begeven en daar tegen de opstandelingen te vechten. Onderweg in Zwitserland zouden de soldaten regelmatig geweigerd hebben om offers te brengen aan de voor hen heidense Romeinse goden en ook zouden ze geweigerd hebben locale Christenen in opdracht van de legerleiding lastig te vallen. Na diverse weigeringen was de maat vol en de legerleiding besloot een voorbeeld te stellen door een groot aantal van hen te executeren waaronder hun leider Mauritius. Dat gebeurde bij de plaats Agaunum. Al vroeg was er sprake van wonderen rondom de graven van de martelaren van Agaunum en omstreeks 380 werd er een kerk boven het graf van Mauritius gebouwd. Zo ontstond er een bedevaartsoord. De plaats die vroeger Agaunum heette kennen we tegenwoordig als Sankt Moritz. De heilige Mauritius werd vooral vereerd in het Heilige Roomse Rijk en als patroonheilige van legers, ridderordes, soldaten en zwaardsmeden, en werd voorgesteld in volle wapenrusting. Vaak draagt hij bovendien de Heilige lans. Dit is de lans waarmee het lichaam van Christus aan het kruis doorboord werd. Zijn feestdag valt op 22 september. Er zijn plaatsen naar de heilige genoemd zoals het eiland Mauritius. De Islamitische Republiek Mauretanië echter, die langs de noord-westkust van Afrika ligt in een deel van de Sahara ontleent zijn naam aan de streek Mauretania. Deze naam gaven de Romeinen aan het door hen veroverde gebied in Noord-Afrika, dat thans vooral overeenkomt met Algerije en Marokko. De donkergekleurde bewoners van Mauretania werden Mauri, Mauren of Moren genoemd en vanaf de 12e eeuw zijn er enkele afbeeldingen bekend waarop Mauritius abusievelijk is weer gegeven als een zwarte Afrikaan in harnas. Frans Moers uit Echt, die aanvankelijk pastoor te Erkelenz was en later Proost van de Munster van Aken, voerde een wapen met drie zogenaamde "morenkoppen".

Het heeft de onderzoeker Jan H. Rubens uit Thorn [2] enige hoofdbrekens gekost om dieper door te dringen in het verleden van de familie Moers. Omstreeks 1730 vestigde Reiner Moers zich als "notaris apostolicus" en "procureur fiscaal" te Thorn en de vraag was waar kwam hij vandaan. Zijn zoon Henricus Johannes Moers treedt op 23/1-1736 met dispensatie-roepen in het huwelijk met Maria Josina Moers, een naamgenote, geboren te Echt. Op basis van deze gegevens plaatst Jan Verzijl [3] de herkomst van beide takken Moers in Echt, zonder duidelijk te maken waarop dit is gebaseerd. Een familiekroniek [4] zegt echter dat de herkomst van Reiner Moers, die voor zijn komst naar Thorn reeds de functie van secretaris van justitie te Roggel bekleedde in het graafschap Horn gezocht moet worden. De bevolkingsregisters in de parochies van het Graafschap Horn ontbreken veelal voor 1695 en als uitgangspunt voor de zoektocht werd dan ook de geboortedatum van de bovengenoemde zoon van het echtpaar Reiner Moers en Maria Peeters, genomen. Deze zoon was volgens de aankoopakte van de Kleine Heg [5] in 1725 18 jaar oud en zou dus omstreeks 1707 geboren moeten zijn. In de archieven van de plaats Horn kwam deze zoon inderdaad voor evenals enkele andere kinderen maar van het huwelijk tussen zijn ouders geen spoor. Toch was het mogelijk om met behulp van de namen, die de kinderen kregen en de namen van de getuigen bij de diverse dopen en huwelijken bepaalde relaties tussen de diverse personen genaamd Moers vast te stellen. Tenslotte blijkt dat leden van de familie Moers in de Roermondse Weerd woonden aan de kant van Horn. Een gebied dat bij Roermond hoorde maar waarvan de bewoners qua parochie bij Horn waren ingedeeld. Bij hoog water was het niet altijd mogelijk om Horn te bereiken en werd er vaak in Roermond gedoopt. [6] maar ook getrouwd. Zo meldt het overlijdensregister van Horn dat op 29/1-1708 3 personen, die letterlijk op het "Roermondse Eiland" [7] woonden jammerlijk zijn verdronken [8] een van hen genaamd Reiner Moers. [9] De archieven van Roermond hebben dan ook veel bijgedragen tot het oplossen van de puzzel. De stamvader van de Hornse tak van de familie Moers, genaamd Reiner Moers blijkt zelf uit Stevensweert [10] afkomstig te zijn. Hij was al voor 1638 gehuwd met Sophia oftewel Fijke (=Fieke) Tewen. [11] De familie Teven, Tewen, Thewen, Teuwen of Theuwen [12] woonde al minstens enkele generaties lang in de Roermondse Weerd. Als op 28/1-1630 de zus van Fijke, Clara Tewen, te Roermond in het huwelijk treedt, dan lezen we in de akte dat zij "ex insule acceperunt dimissorias ad Pastore Hornensis" hoort tot de parochie van Horn en woont "op het eiland" m.a.w. in de Weerd. We zijn in dit verhaal nu al drie keer een Reiner Moers tegen gekomen en alleen al het feit dat de achtereenvolgende kinderen vroeger in eerste instantie genoemd werden naar de grootouders en de ouders geeft aan dat hier sprake is van een verwantschap. Dat de stamvader Moers van de Horner tak uit Stevensweert afkomstig was bracht het onderzoek uiteindelijk toch in de omgeving van Echt. Voor de overzichtelijkheid wordt hier de stamboom in drie delen weergegeven. Eerst de vroegste voorvaderen uit Echt (de stamboom van Maria Josina Moers), vervolgens de Moersen uit Stevensweert met een tak in Horn en tenslotte de Moersen uit Thorn, die weer afstammen van deze Hornse tak.

Moers Echt.jpeg

DEEL I: LEDEN VAN DE FAMILIE MOERS TE PLAATSEN IN ECHT. In Echt wordt in 1557 een Johannes Moers genoemd als burgemeester. In 1578 staat hij vermeld als schepen en in 1579 wederom als burgemeester. In 1591 wordt burgemeester Johannes Moers aangehouden in Roermond i.v.m. een schuld, die rustte op de de gemeente Echt. Strikt genomen zou het hier steeds om een en dezelfde persoon kunnen handelen, die gedurende 35 jaar een functie in het bestuur van de plaats bekleed heeft. Het kunnen echter ook twee verschillende personen zijn geweest, bijvoorbeeld een vader die wordt opgevolgd door een zoon. In dit laatste geval zou het mogelijk zijn dat de jongste van de twee de vader was van Antoon Moers ook wel Teunis, Thoenis of Thonis Moers genoemd. Antoon heeft n.l. zijn zoon Jan genoemd (naar de grootvader van het kind ?) en verder is dat niet de enige Jan Moers in Echt. Bij de Moersen in Stevensweert komt de naam Jan echter niet vaak voor. Ik zou hier willen beginnen met Johannes Moers als hypothetische generatie I. Toenis Moers vormt dan de tweede generatie en via zijn zoon en diens nakomelingen loopt een directe lijn, die ons bij de Maria Josina Moers brengt, die in 1736 te Thorn met haar naamgenoot Henric Moers trouwt. Daarnaast zijn in de 2e en 3e generatie een aantal losse eindjes met een duidelijke onderlinge verwantschap gezien het verschijnen als getuigen bij de doop van elkaars kinderen. De voorlopige hypothese is, dat het hier om nakomelingen van broers van Antoon handelt, dus om neven van Jan.DE EERSTE GENERATIE MOERS TE ECHT

JOHANNES MOERS In 1591 genoemd als burgemeester van Echt. Hij zou de hypothetische vader van Antoon Moers kunnen zijn, die behalve Antoon mogelijk nog twee zonen had, genaamd Peter Moers en Reiner Moers.


DE TWEEDE GENERATIE MOERS TE ECHT

1.ANTOON MOERS ook wel Teunis, Toenis, Thoenis of Thonis genoemd. In 1631/32 wordt hij vermeld als burgemeester, in 1645 als schepen. Hij huwt in 1635 te Echt met MARIKE N.N. of MERCKEN N.N. (=Maria) de weduwe van Gerhardt Gerardus. Antoon voert in 1635 als momber van zijn vrouw een proces over het testament van haar ex-man (Rollen Echt). Op 29/4-1639 wordt een zoon geboren genaamd JAN MOERS (volgt III A), mogelijk genoemd naar zijn grootvader. Er worden niet meer kinderen vermeld. Mogelijk heeft Antoon nog twee broers gehad, de een genaamd PETER (voornaam = hypothese), de ander genaamd REINER.
2.PETER MOERS ?? mogelijke broer van Antoon Moers. Zijn eventuele nakomelingen volgen onder III B
3.REINER of REINCKEN MOERS mogelijke broer van Antoon Moers. Genoemd Schepenen Echt 1675. Zijn nakomelingen volgen onder III C.

DE DERDE GENERATIE MOERS TE ECHT.

IIIA JAN MOERS geboren te Echt 29/4-1639 als zoon van Antoon Moers en Mercken N.N. doopgetuigen: Werner Horst / Anna Wackers. Hij was procureur / notaris en burgemeester o.a. in de periode 1671/72 en schepen van Echt. Anno 1670 vraagt Johan Moers, oud burgemeester te Echt, toestemming aan het Hof van Gelder om als notaris te mogen optreden. Hij had de Latijnse School afgemaakt t/m klas 3, hij had zich op de rekenkunst toegelegd en de landmeterij en gewerkt als gezworen procureur te Echt en te Stevensweert. Hij werd vervolgens na een examen toegelaten.(Maasgouw 1926 blz 33). Hij huwt op 16/9-1659 met ELISABETH SMEETS Zij overlijdt op 18/11-1703 als weduwe. Haar moeder was JEHEN DAEMEN en haar vader DAEM SMEETS (Smeets, Smedts, Smets of Smiets of Smidts) Adam of Daem wordt regelmatig genoemd als burgemeester of schepen van Echt in die periode. Zie ook de Maasgouw 1926 blz31-33. Getuigen bij 't huwelijk: Jan Cremers / Godefridus Heren of Hesen.
1. ANNA MARIA MOERS Echt 24/11-1660. (getuigen: Adam Gerardi / SOPHIA MOERS nichtje zie III B) Anna Maria is overleden als kind.
2. GERTRUDIS MOERS Echt 2/10-1662 (getuigen Jan Adami / Mechtild van Halbeeck) Zij huwt ca 1669 met HENDRIK VAN EYLL, 4 kinderen.
3. ANTOON MOERS Echt 9/11-1664 (getuigen: Lambert Meuissen / MATTHIA WIJNEN, de vrouw van Rener Moers (III B),de neef van Jan Moers.) Volgt IV A
4. MARIA ANNA MOERS Echt 22/5-1666 (getuigen Arnold Willems / Judith Horst, de vrouw van Gillis van Halbeeck).
5. ANNA MARIA MOERS Echt 22/5-1669 (getuigen: Reyner Salden / Gertrudis Nelissen) Zij is overleden op 17/4-1709 als echtgenote van Henric OYEN zij kregen 5 kinderen. Henric Oyen huwt in 1713 met Agnetis van Halbeeck.
Hierna is er een hiaat in de doopregisters tussen 1670 en 1693. Na 1670 zijn er nog meer kinderen geboren uit dit huwelijk o.a.
6. ELISABETH MOERS geb. te Echt na 1670 zij huwt JACOB MOLS en krijgt 8 kinderen. In 1712 huwt Elisabeth met LAMBERT VRENCKEN, zij sterft op 7/4-1722.
7. JOANNA MOERS geboren te Echt na 1670, zij huwt in 1698 met GILBERT MEVISSEN of MEUISSEN, 3 kinderen. Zij overlijdt op 3/6-1719.
8. CATHARINA MOERS geboren te Echt na 1670 zij huwt met THEODORS JASPERS, 3 kinderen, zij sterft als weduwe op 21/4-1753.
III B Leden van de derde generatie mogelijk nakomelingen van PETER ? MOERS Over hem is niets bekend, hij wordt hier Peter genoemd omdat een van zijn zoons zijn eerste zoon Peter noemt.
1. JAN MOERS genoemd naar zijn grootvader ? Hij huwt ca 1640 met CATHARINA SPELSZ in 1643 wordt uit dit huwelijk geboren: MARIA MOERS. Maasgouw 1925 blz 31: Johan Moers, "meyer" van de "Verduynsche Laatbanck" die valt onder de jurisdictie van Echt. Hij is schepen van Echt en aldaar woonachtig (1680).
2. RENER MOERS huwt ca 1639/40 met MATTHIA WIJNEN of WINNEN. In 1662 (Publications IV 1867 blz 112) is hij burgemeester van Echt. Overleden op 14/3-1706. Vier kinderen:
1. PETER MOERS Echt 6/8-1641(getuigen: Henric Garzen / Mechtild Backhuis) De oudste zoon heet Peter, verder geen Antoon en geen Jan !
2. WINAND Echt 3/2-1644 (getuigen: Theodorus Beckers / Mithilda Deghtans) Hij was "Waldfurster" te Echt (Maasgouw 1926 blz 31). Hij is overleden op 19/5-1729 "Wijn Moers weduwnaar".
3. SOPHIA MOERS Echt 10/9-1645 (getuigen Jan Cremers / CATHERINA SPELSZ, de vrouw van zijn broer Jan Moers.) Sophia is getuige in 1660 (zij is dan 25 jaar) bij de doop van een kind van Jan Moers en Elisabeth Smeets.
4. ANNA MARIA MOERS Echt 16/2-1648 (getuigen Jan Cremers /Sibilla Backhhuisz).
III C De derde generatie nakomelingen van REINER MOERS mogelijk een broer van Antoon Moers. Hij wordt in de "Schepenen van Echt" genoemd in 1675 als "Reincken Moers de vader van Jan".
1. JAN MOERS huwt op 29/11-1659 met MARIA UT DE VLIEM, zij sterft op 17/3-1727. Kinderen:
1. ANNA MARIA MOERS Echt 2/7-1661 (getuigen GERARD MOERS broer van Jan Moers /Catharina Meullenaars).
2. ANTOON MOERS Echt 23/1-1664 (getuigen PETER MOERS, 23 jr oud de zoon van Rener Moers en Matthia Wijnen zie III B 2 / Gertrudis Wijnen). Antoon wordt in 1697 genoemd als schepen, hij huwt ca 1697 met CATHARINA JENNISSEN 3 kinderen Cornelia 1699, Mettild 1701, Jan 1705
3. MARIA MOERS Echt 13/7-166 (getuigen Jan Cremers / Elisabeth Selmans).
4. REYNER MOERS Echt 14/8-1669 (getuigen Jan Stas / Maria Van gen Dirck) hij huwt JOANNA SWILLENS, 3 kinderen: Anna 1702, Gerard 1704, Jan 1705.
2. GERARD MOERS hij huwt op 10/11-1663 met SOPHIA TOOLEN (getuigen Jan Cremers / Matthia Bogaerts). Gerard Moers stierf op 16/11-1699.

DE VIERDE GENERATIE TE ECHT.

IV A ANTOON MOERS Echt 9/11-1664 zoon van Jan Moers en Elisabeth Smeets (zie IIIA). Antoon is stadhouder en president-schepen van Echt. Hij sterft op 4/10-1720 als Antoon Moers scabinus (= schepen). Hij trouwt op 17/5-1695 te Susteren met CATHARINA GEULEN, zij sterft te Echt op 25/10-1731. Zij was een dochter van JAN GEULEN en ANNA JOSINA MEYSTERS (° Thorn 17/5-1627) Leenprotocollen Thorn anno 1667 Jan Geulen, als man en momber van Anna Josina Meysters, releveert na de dood van haar vader Diederich Meysters (Meesters of Meisters). (op 17/5-1695 getuigen bij het huwelijk te Susteren : Willem van der Linden een neef van Jan Geulen en GERTRUYDT HARTOCHS de moeder van Jan Geulen). [13]
1. JAN THEODORICUS (DIRK) MOERS Susteren 26/3-1696 (getuigen: WIMARIUS MEISTERS, kanunnik te Susteren en broer van Anna Josina Meisters / Johanna SMEETS, familie van de kant van Elisabeth Smeets, de moeder van Antoon. Dirk Moers wordt later kanunnik te Thorn.
2. FRANS WIMARIUS MOERS Susteren 28/7-1697 (getuigen R.D. FRANS GEULEN / ELISABETH MOERS geboren SMEETS). Vanaf 1726 pastoor te Erkelenz, in 1763 tot landdeken benoemd in het district Erkelenz, aldaar gestorven op 20/10-1767. (zie Jos Habets De Geschiedenis van het tegenwoordig Bisdom Roermond blz 162). Hij voerde een familiewapen met drie zogenaamde "morenkoppen". Een dergelijk sprekend blazoen zien we ook elders. In de kloosterkerk van de Onze Lieve Vrouwekerk te Tongeren bevindt zich een grafsteen met drie "morenkoppen" op het graf van de familie Van den Bosch / Moers. Tussen de beide families Moers bestaat geen relatie.
3. REYNER ANTOON MOERS Susteren 16/3-1699 (getuigen: Reyner SMEETS / Cathrien Vincken). Hij bleef ongehuwd en was drost van Peelt en Grevenbrouck. Hij stierf te Thorn op 3/3-1760.
4. PHILIP ARNEST MOERS Echt 3/4-1701 (getuigen: Philip Arnest MEISTERS / Catharina Geretius of Gerardi ?) Hij was in 1770 schepen van Echt.
5. SEVERIN MOERS Echt 25/1-1703 (getuigen Adam Smets of SMEETS / Maria Anna MEISTERS).
6. ANNA ELISABETH MOERS Echt 20/10-1704 (getuigen Henric VAN EYL, de man van Gertrudis Moers, een zus van Antoon / CATHARINA MOERS idem een zus.
7. MARIA JOSINA MOERS Echt 14/1-1706 (getuigen HENRIC OYEN de man van Anna Moers zus van Antoon / Anna Elisabeth Tillemans). Zij huwt met HENDRIK JAN MOERS uit Thorn en volgt aldaar.
8. ANNA ELISABETH MOERS Echt 9/7-1708 (getuigen Lambert Vrencken namens JAN JACOB PARREN de latere meier van Thorn / Catharina Meulstroy.
9. JOANNA GERTRUDIS MOERS Echt 13/5-1711 (getuigen Arnestus Parren / Joanna Moers een zus van Antoon).
10 ANTOON JACOB MOERS Echt 13/12-1715 (getuigen JACOB MOLS de man van Elisabeth Moers een zus van Antoon / CORNELIA MOERS, nichtje, geboren op 8/11-1699 (dan 16 jaar oud) een dochter van Antoon Moers en Catharina Jennissen.)
Moers Stevensweert - Horn.jpeg

DEEL II DE FAMILIE MOERS TE STEVENSWEERT MET EEN TAK IN HORN. Dat de "Moersen" van Echt en die van Stevensweert vermoedelijk met elkaar verwant zijn zouden we kunnen afleiden uit het voorkomen van dezelfde mannelijke voornamen in beide families, zoals Reiner, Peter, Gerard en Antoon. We kennen het moment van afsplitsing niet en weten ook niet of de oorsprong van de familie te Echt ligt of te Stevensweert.

DE EERSTE GENERATIE MOERS TE STEVENSWEERT.

IA PETER MOERS woonde te Stevensweert, in eerste huwelijk ws hij getrouwd met SYBILLLA N.N., zij moet ergens voor 1626 gestorven zijn. Peter Moers wordt daarna diverse keren genoemd met zijn 2e vrouw SOPHIA SWARTEN. Vermeldingen in de Schepenregisters van Stevensweert o.a. no 4 op 6/4-1626 met zijn vrouw Sophia of Fieken Swarten. Idem in 1627, 1628, 1629 en 1630. Er zijn diverse kinderen uit het eerste huwelijk waarvan de geboortedatum en de volgorde onbekend zijn, genaamd REINER MOERS, HENRIC MOERS, GERARD MOERS en PETER MOERS. De eerst drie hebben allemaal een dochter genoemd naar hun moeder, de eerste vrouw van vader Peter Moers, n.l. SYBILLA. Mogelijk is Peter Moers een zoon van Sophia Swarten. Dat hij een broer van de andere drie is wordt bevestigd door de doopgetuigen maar ook door een akte uit 1674 uit het leenregister van Stevensweert 1674-1690. Daarin vindt de overdracht plaats van een vrecht land. De Eersame Reyn Moers draagt met goedvinden van zijn huysvrouw Suffia Thiven (=Sophia Teuwen) over aan "de Eerbare Peter Moers syne broeder en diens huisvrouw Lysbeth Eingelen", een perceel akkerland, achter het huis en erf van de koper Peter Moers gelegen.
IB. ANTOON MOERS mogelijk een broer van Peter Moers senior en vermoedelijk de Antoon Moers, die in 1641 te Roermond als getuige aanwezig was bij de doop van Dirck Moers een zoon van Reiner Moers en Sophia Teuwen. Antoon is ergens voor 1628 getrouwd met SOPHIA NISSEN. Zie Schepenen Stevensweert : op 6/4-1628 verkoopt Teunes Moers, als man en momber van Ficken (Sophia) Nissen een "heufstat" te Stevensweert "in deurp gelegen", naast de hoefstat van Tewen Nissen en aan de andere zijde een goed van Geurt Oyen. De kopers zijn Peter Moers en zijn vrouw Fyken Swarten.
IC HENRIC MOERS " OF MUERS"" hij is getuige bij het huwelijk tussen Henric Moers (een zoon van Peter) en Mechteld Cranssen, is hij een broer van Peter Moers ?

DE TWEEDE GENERATIE MOERS TE STEVENSWEERT EN TE HORN.

IIA REINER MOERS geboren te Stevensweert ergens tussen 1610 à 1615 als zoon van Peter Moers en Sybilla N.N. zie IA (Stevensweert oudste doop 1/3-1638). Hij was al voor 1638 getrouwd met SOPHIA (FYKEN) TEWEN en waarschijnlijk sinds zijn huwelijk woonachtig in de Roermondse Weerd aan de kant van Horn. Als zijn zoon Dirck Moers in 1676 wordt gegicht voor de schepenen van Wessem in een akker genaamd de "Sneppenboender", gelegen in het "Wessemer Veldt" dan is deze akker gelegen naast het erf van zijn vader Reiner Moers. Volgens een Approbatie akte voor de schepenen van Heel (nr 10 1688-1728) is er sprake van een "beamt" (weiland) in de "Ruremondse Weerdt", die blijkbaar tot Heel hoort. Dit weiland is gelegen naast het erf van Hendrik Moers en dat van zijn vader Reyn Moers van Steffensweerd. Uit het overdrachtsregister van Roermond no V, folio 147. Reyn Moers sticht op 27/2-1638 met instemming van zijn vrouw Fyke (lees Fieke) Teuwen een rente op zijn huis en hof gelegen in de Roermondse Weerd en op zijn kindsdeel. SOPHIA TEEUWEN werd gedoopt te Roermond op 13/11-1613, als dochter van JAN TEEUWEN en GERTRUDIS (Truiten) N.N. zie ook noot 12. De doopregisters voor 1695 ontbreken in Horn. Er zijn van Reiner en Sophia echter diverse kinderen gevonden, die gedoopt zijn in Roermond. Zoon Henric, de stamvader van de Moersen van Thorn, ontbreekt echter. De eerste doop te Roermond stamt uit 1641, dus strikt genomen zou Henric in 1639 of 1640 geboren kunnen zijn en gedoopt te Horn. Er is ook nog een hiaat tussen 1645 en 1650.
1. HENRIC MOERS geboortedatum onbekend. VOLGT IIIA.
2. THEODORICUS (DIRCK) MOERS gedoopt te Roermond 24/9-1641 (getuigen ANTOON MOERS uit Stevensweert / Anna Mewissen. VOLGT IIIB.
3. SYBILLA MOERS (genoemd naar de moeder van Reiner Moers uit Stevensweert), gedoopt te Roermond 15/3-1644 (getuigen Reyner Tilmans / Maria Leenen voor CHRISTINA IN GEN HAGENDOORN alias KRANTZEN, dit is Christina Crantzen de vrouw van broer GERARD MOERS uit Stevensweert (zie IIC).
4. GODEFRIDUS MOERS gedoopt te Roermond 21/12-1645 (getuigen Theodorus Dencken / Elsbena Bosmans voor Elsbena Hermans). Godefridus trouwt later met CHRISTOPHORA PETERS en zij krijgen een dochter (geboren 14/5-1675) die ze SOPHIA noemen naar zijn moeder Sophia Teeuwen.
5. PETER MOERS gedoopt te Roermond 17/7-1650 (getuigen Lambert van Tricht /Mechtild van Rey voor Mechtild Nijssen. Volgt IIIc.
6. GERTRUDIS MOERS vermoedelijk geboren ergens tussen 1645 en 1650 (zie het hier boven vermelde hiaat in de geboortes van dit echtpaar). Volgens gegevens afkomstig van Mart Graef, die ook onderzoek naar dit echtpaar deed, zou dit echtpaar ook nog een dochter genaamd Gertrudis hebben gehad. Zij zou dan genoemd zijn naar haar grootmoeder Teeuwen. Zij was getrouwd met: 1. PETRUS STERCKS en op 9/11-1673 werd een dochter genaamd Petronella geboren. 2. THEODORICUS SMELTE (een broer van Barbara Smelten ?, zie IIIC) waarvan 4 kinderen bekend zijn, gedoopt te Roermond. Een van hen droeg de naam Reijnerus. Gertrudis Moers moet voor 12/1-1702 zijn overleden want op die datum verkoopt Dirick Smelten voor de adellijke leenzaal van Horn 18 roeden land in de Horner Weerd aan Willem Peters. Anthoin Smelten en Peter Moers treden op namens de onmondige kinderen van Dirick en zijn overleden vrouw. De vader van Barbara Smelten heette Antoon.


IIB HENRIC MOERS geboren ca 1618 te Stevensweert als zoon van Peter Moers en Sybilla N.N. Hij trouwde op 16/2-1644 met MECHTELD CRANSSEN Getuigen bij het huwelijk HENRIK MUERS of MOERS (een broer van zijn vader ? zie IC) / Metgen (Maria) KRANTZEN. Zij noemen hun dochter Sybilla naar de moeder van Henric. Schepenen Stevensweert: Op 2/1-1677 verkoopt de Eersame Hendrick Moers in huwelijk met Martha Crannssen een vrecht land gelegen in 't Stevensweerterveld aan de Couckelweg aan de Eerbare Willem Schreurs. Henric sterft op 9/12-1698.
1. BARTHOLOMEUS (MEUWIS) MOERS Stevensweert 22/1-1645 (getuigen REYNER LUTTIENS zie noot 14 / Maria CRANSSEN. Volgt IIID
2. JAN MOERS Stevensweert 29/10-1647 (getuigen Henrick Reutters / CHRISTINA CRANTZEN, de vrouw van broer Gerard Moers).
3. PETER MOERS Stevensweert 12/6-1650 hij krijgt de naam van de vader van Henric Moers. (getuigen Matthias Engelen / Cath. Franssen). Hij huwt op 18/9-1678 met JOANNA CHARLE LE GRAND Getuigen zijn : zijn broer "Peter Moers, sponsi et Petro Moers cognate" (=bloedverwant mogelijk zijn neef Peter Moers, een zoon van Reiner Moers en Sophia Teuwen. Alle drie de Peters zijn ongeveer even oud.
4. PETER MOERS Stevensweert 3/4-1652 waarschijnlijk was de eerste Peter ziekelijk en was men bang dat hij zou sterven. Hij blijft echter in leven, zoals hierboven blijkt. (getuigen bij doop Rener Swaerten en Theodorus Lindemans / Jutta Broquelmans. / VOLGT IIIE.
5. ANTOON MOERS Stevensweert 8/12-1655 (getuigen Jan Lintzen / Elisabeth Moemens. Deze Jan Lintzen is eveneens getuige te Horn in 1667 bij de doop van de oudste dochter van Theodoricus Moers). Volgt IIIF
6. SYBILLA MOERS Stevensweert 28/12-1658, zij is genoemd naar haar oma, de moeder van Henric Moers. (getuigen PETRUS MOERS, broer van Henric / Jan van Hillen / Jutta Neven, de vrouw van Conrad Broquelmans. SYBILLA MOERS trouwt 1. 29/6-1678 FREDERIK FRISSEN en 2. ANDRÉ NOEL. Op 3/1-1682 fol. 81 v.: Frederik Frisschen echtgenoot van Sybilla Moers, leent som van f 50,-.
7. GERARD MOERS Stevensweert 8/7-1663 (getuigen Vincent ROOSEN / Elisabeth Janssen). Gerard overlijdt op 11/11-1675, 12 jaar oud.
IIC GERARD MOERS geboren voor 1620 te Stevensweert als zoon van Peter Moers en Sybilla N.N. Hij trouwde voor 1641 met CHRISTINA CRANSSEN of KRANZEN alias IN GEN HAGENDORN. Er zijn diverse "Cranssens" in dit verhaal. Of Christina (Stinken =Stienken) een zus was van Mechteld Cranssen, de vrouw van Henric Moers, een broer van Gerard, is niet bekend. Mogelijk is "In gen Hagendorn" een boerderij waar Christina vandaan kwam, en dient de toevoeging om haar van andere "Cranssens" te onderscheiden. Christina Cranssen is meter in Roermond bij de doop van Sybilla de dochter van Reiner Moers en Sophia Teuwen op 15/3-1644. Op 27/8-1643 staat ze vermeldt als Tilgen of Tisken Hagendorn oder Krantzen bij de doop van Margareta filia van Esken en Frederic Krantzen. (Opgetekend door pastoor Werner Solmans, een duitser ?). Schepenen Stevensweert Fol 88 v.: op 7/5-1654 Gerard Moers in huwelijk met Stinken Kransen verkoopt een rente van fl 18,- aan Maria Roelofs, weduwe van Leonard Engelen, pand is een stuk land "int Laeckerveld" groot 1 morgen. Gerard Moers en Christina Cranssen hebben geen mannelijke nakomelingen. De 3 dochters heten: 8/6-1641 SYBILLA (naar de moeder van Gerard) 1643 WILHELMINA en in 1645 SYBILLA (wrsch is de 1e Sybilla dan overleden).
IID PETER MOERS geboren in Stevensweert als zoon van Peter Moers en mogelijk diens 2e vrouw Sophia Swaerten. Dit is gebaseerd op het feit dat Peter als enige van de vier broers niet zijn oudste dochter Sybilla genoemd heeft, hij noemt haar echter ook niet Sophia! Dat Peter een broer is van Reyner Moers staat vast zie eerder de akte dd 16/4-1674. Schepenen Stevensweert reg. no 10 1650-1658 : Op 23/2-1651 Kopen Peter Moers en zijn vrouw Lysbeth Engelen een rente van de echtelieden Meuwis Nous en Geerdt Visschers. In 1676 is Peter Moers een der burgemeesters die met naburen enz. geld lenen namens de gemeente van Carl Orloffs en diens vrouw Jenneken Slijpen. PETER MOERS huwt te Stevensweert op 7/11-1645 met ELISABETH ENGELEN Hij sterft op 20/2-1680, Elisabeth Engelen op 25/1-1681. Alleen dochters zover bekend: MATTHIA MOERS 28/7-1649 (MECHTELD CRANSSEN , de vrouw van broer Henric Moers als meter). BARBARA MOERS 9/6-1652 (CHRISTINA CRANSSEN, de vrouw van broer Gerard Moers, als meter), N.N. 4/10-1655.

DE DERDE GENERATIE MOERS TE STEVENSWEERT EN TE HORN.

IIIA HENRIC MOERS werd op onbekende datum, mogelijk ergens tussen 1638 en 1640 gedoopt te Horn (doopregisters ontbreken) als zoon van Reiner Moers en Sophia Teuwen, zie IIA. Hij woonde in de Roermondse Weerd naast zijn ouders. Schepenen Heel nr 10 1688-1728: in een approbatie akte dd 8/5-1684 gaat het over een "baemt" (weiland) in de "Ruremondse Weerdt" gelegen naast het erf van Hendrik Moers en dat van Reyn Moers van Steffensweerd. Henric was schepen van Horn en wordt vanaf 1692 regelmatig genoemd als een der leenmannen "des Edelen Leensaels der Graafschap Horn" (leenregister no 19 Horn). zo is hij in 1693 aanwezig bij de verheffing van de "hoff Overhaelen" te Haelen. Henric Moers en ook zijn vrouw zijn in de kerk van Horn begraven: "scabinus in Horn et sepultus in ecclesia". Hij stierf op 6/7-1700. Zijn vrouw was CATHARINA GERAR(D)TS of GERADS of GERITS, zij werd gedoopt in Roermond op 8/4-1641 als dochter van ARNOLD GERARDTS en MARIA HERMANS. Catharina overleed op 18/2-1703. Trouwdatum onbekend. Schepenregister Horn no 1 (oudste begint anno 1683): 30/12-1693 Hendrick Moers en diens huisvrouw Catharina Gerits kopen 2 morgen land in de Roermondse Weerd. OP 7/1-1699 nog meer grondaankopen o.a. in "de 'Oe". De naam Gerardts komt in de 17e eeuw vrij veel voor in de dorpen Neer en Roggel. In Horn en Beegden daarentegen nauwelijks.
1. MARIA MOERS gedoopt te Roermond op 27/6-1675, de ouders zijn: "Henric Moers et Catharina Gerarts EX HEUR (van Horn)".(getuigen Loyesius Winckelmeulen namens Christophori van gen Hecken / MARIA ROOSEN, uit Stevensweert de vrouw van Dirck Moers een broer van Henric, zie IIIB.
2. REINER MOERS geboren te Horn ca 1677. Zijn ouders zijn in de positie hem te laten studeren, hij hoeft alhoewel hij de enige zoon is niet zijn vader op te volgen. Volgt IVA.
3. ANNA MARIA MOERS geboren te Horn ca 1678-79, zij stierf als weduwe te Horn op 25/9-1727. Zij was gehuwd met JAN VERVERS uit Weert. De familie VERVERS was een bekende familie in Weert. Zij behoorden tot de betere families van de stad. We komen hen daar tegen onder de burgemeesters, schepenen en priesters, veelal begraven in de kerk. In de doopregisters van de parochie Weert tussen 1716 en 1725 vinden we een aantal kinderen van het echtpaar Anna Maria Moers en Jan Ververs met als doopgetuigen o.a. REINERIUS MOERS uit Thorn, die zelf niet aanwezig kon zijn. In 1722 wordt het 3e kind gedoopt en als meter treedt op CATHARINA MURES (MOERS), de in 1705 geboren oudste dochter van Reinerius Moers en Catharina Peeters. Bij het 4e kind wordt Johanna GERARDTS vermeld als meter. Zij draagt dezelfde achternaam als de moeder van Anna Maria Moers. Op 10/6-1767 verkoopt het echtpaar Jan Frans Michiels en Maria Catharina Ververs (een dochter van Anna Maria Moers) ca 1 bunder land gelegen in de HORNER OE, de koper is Wilm Teuwen, jonkman. Maria Catharina Ververs, woonachtig te Brussel, wordt samen met haar broer Herman Ververs vermeld als erfgename van de Eerwaarde Heer Hendrik Jan Engelen, hun halfbroer, bij de verkoop van een rente die rust op een huis en land in de Roermondse Weerd. De vader van de Hendrik Jan ENGELEN was Jan Engelen, was hij de 2e echtgenoot van Anna Maria Moers ?
IIIB THEODORICUS (DIRCK) MOERS gedoopt te Roermond op 24/9-1641 als zoon van Reiner Moers en Sophia Teuwen (zie IIA). Schepenregister te Wessem: Diederick Mors, de zoon van Reyner Moors, sticht d.d. 3/5-1676 een rente t.b.v. Jhr. Diederick Pollart op een goed te Wessem, voorheen eigendom van zijn overleden tante Clara Teuwen. Dirck huwt met MARIA ROOSEN uit Stevensweert. Zij is de dochter van PETER ROOSEN, die schout van Stevensweert was en ANNA ROESSEN. Peter Roosen (overleden 24/10-1673) komt herhaaldelijk voor in de goederenregisters. Register no 10 25/4-1650- 29/11-1658: fol. 139 op 16/12-1656 Dirck Reuten als gemachtigde van Jacob Jacobs (JACOBI) schout van Wissem (Wessem) verkoopt aan Peter Roosen, schout te Stevensweert gehuwd met Anna Roessen een stuk erf achter "Lament" gelegen. Hun zoon Jan Hendrik Roosen is deurwaarder voor de Souvereine raad van Gelre te Roermond. Hij is gehuwd met Barbara Coenen. Anno 1667 Jan Hendrik Roosen cum suis doet leenverheffing van een bundig leen na de dood van zijn schoonvader Gerard Coenen. Een andere zoon Vincent Roosen werd schepen te Stevensweert. Het echtpaar Dirck Moers en Maria Roosen vestigde zich te Stevensweert. In 1688 wordt Dirck Moers vermeld als schepen en substituut schout van Stevensweert. Op 2/11-1688 fol. 156 v: De reeds genoemde deurwaarder Johan (Jan Hendrik) Roosen en Dirck Moers, substituut scholtis, mede namens hun zuster en schoonzuster, allen erfgenamen van de Scholtis Peter Roosen, verkopen goed aan de gravinne van Limburg Styrum. Op fol.163 v: Dirck Moers gehuwd met Maria Roosen, verkoopt goed aan Johan Roosen voornoemd.
1. PETRUS MOERS Stevensweert 20/10-1665 (getuigen RENER LUTTENS / LUTTIENS (zie noot 14) / CHRISTINA CRANSEN een tante van Dirck Moers, zij is de vrouw van Gerard Moers (zie IIC) een broer van de vader van Dirck, zij treedt op namens Maria Gruiters).
2. ANNA MARIA MOERS Stevensweert 5/2-1667 (getuigen Jan Lenssen of LINTZEN (hij trad al eerder op als getuige op 8/12-1655 bij de doop van Antoon Moers een zoon van zijn oom Henric Moers en Mechteld Cranssen) / ODILIA THONISSEN, de vrouw van Vincent Roosen).
3. JACOB MOERS Stevensweert 22/10-1669 hij overlijdt als kind (getuigen JAN MOERS ?/ MACHTELT CRANSSEN, de vrouw van oom Henric Moers (zie IIB).
4. JACOB MOERS Stevensweert 27/12-1670 (getuigen Jan Lenarts namens oom HENRIC MOERS / Cath. Herswick namens BARBARA COENEN, de vrouw van Jan Hendrik Roosen). Jacob Moers huwt op 21/2-1700 MARIA JUTTEN (getuigen Henric Jutten en JAN MOERS ?). Het lijkt mij te ver gezocht om deze Jan Moers in Echt te plaatsen daar het best mogelijk is dat de eigen Stevensweertse stam over loten beschikt heeft, die aan onze aandacht zijn ontsnapt. Hij kan bijvoorbeeld een nakomeling zijn van een van de in de eerste generatie genoemde mogelijke broers van Peter Moers. Zo vinden we in Ohé en Laak een Jan Moers, die op 14/10-1652 huwt met Relindus van den Bongart, een dochter van Thys van den Bongart en Metta Henrichs. In het Schepenregister van Stevensweert fol 141 v staat hij vermeld op 1/4-1688: Jan Moers van de Laek gehuwd met Lindes van den Bongart sticht een rente. Er werden 2 dochters gedoopt. Qua leeftijd zou hij de Jan Moers, die hier 2 x als getuige optreedt kunnen zijn.
5. CATHARINA MOERS Stevensweert 29/1-1674 (getuigen Erasmus Scholt / Della Agnes Pabant).
6. JAN MOERS Stevensweert 5/10-1677 (getuigen Wilhem Lubens / Cecile Kemerlinx.
7. RENERUS MOERS Stevensweert 9/12-1680, hij krijgt de voornaam van zijn grootvader. (getuigen Lott Breintens / Mechteld Janssen)
8. ANNA MARGARETHA MOERS Stevensweert 12/8-1683 (getuigen ALBERT LUTTIENS / SYBILS MOERS, zus van Dirck Moers). [14]
9. PETRUS MOERS Stevensweert 9/5-1686 (getuigen Paul Heynen / Joanna Hagelstein).
10. PETER MOERS Stevensweert 2/5-1689 (getuigen Sebastiaen Tysens voor Wilhem Lipkens / Joanna Birckebos).
IIIC PETER MOERS gedoopt te Roermond op 17/7-1650 als zoon van Reiner Moers en Sophia Teuwen (zie IIA). Hij overlijdt te Horn op 20/1-1703. Hij woont in de Weerd aan de kant van Horn. Omstreeks 1680 treedt hij in het huwelijk met BARBARA SMELTEN. Barbara Smelten is geboren op 28/9-1651 te Stevensweert als dochter van ANTOON SMILTEN en CATHARINA FRINTZ. Barbara stierf op 1/1-1703 haar man een paar weken later. Beiden werden te Horn begraven.
1. REYNERIUS MOERS gedoopt te Roermond op 12/11-1683 (getuigen ALBERTUS LUTIJCUS of LUTTIENS OF LOETGENS zie noot 14 / Margareta Raemaeckers). Hij is een van de drie mannen, die in januari 1708 verdrinken tijdens overstromingen van de Maas (zie eerder in de inleiding).
2. MATHIAS MOERS gedoopt te Roermond op 26/2-1686 (getuigen Peter Knapen voor Gerard Scruers (Schreurs) zie ook noot 14 / CATHARINA GEERARDTS, de vrouw van zijn broer Henric Moers.
3. MARIA CATHARINA MOERS gedoopt te Roermond op 27/3-1688 (getuigen Jan Bernard Charles namens Henric Smeilten /CATHARINA GERITS, de vrouw van zijn broer Henric Moers voor Joanna Marcelis).
4. JAN MOERS gedoopt te Roermond 6/1-1691. (getuigen Jan Creps / Reynera Peeters).
IIID BARTHOLOMEUS MOERS geboren te Stevensweert 22/1-1645 als zoon van Henric Moers en Mechteld Cranssen (zie IIB). Hij huwt op 22/11-1671 met MARGARETA ROOSEN (getuigen Mr Jan Lenaerts / Jan Cremers). Margareta Roosen sterft jong op 23/9-1676. Op 16/4-1675 wordt o.a. geboren GERTRUDIS MOERS (getuigen Mathias Canters / ELISABETH ENGELEN de vrouw van Peter Moers, oom en tante van Bartholomeus. Op 14/4-1678: Meuwis (Bartolomeus) Moers, geassisteerd door zijn vader Hendrick Moers en zijn "vleyselijcken neve" Derick (Dirck) Moers (een zoon van Reiner Moers zie IIA) als momber van de minderjarige kinderen van Meuwis voornoemd en zijn overleden vrouw Margarita Roosen, verkopen aan Moritz Cranssen (nb Moritz als voornaam) en diens vrouw Enken Baeten een morgen land. Geen mannelijke nakomelingen.
IIIE PETER MOERS geboren te Stevensweert op 3/4-1652 als zoon van Henric Moers en Mechteld Cranssen (zie IIB). Hij huwt op 6/4-1682 met MECHTILD GEUIJEN (getuigen Jan Gijsen en ANTOON MOERS, zijn broer).
1. PETER MOERS Stevensweert 1/3-1683 (getuigen FREDERIC FRISSEN, de man van Sybilla Moers, de zus van Peter Moers sr / Margareta Cortoms). Hij overlijdt op 8/6-1684.
2. THEODORICUS MOERS Stevensweert 17/5-1684 (getuigen ? / MATTHIA CRANSSEN familie van de moeder van Peter Moers sr).
3. PETER MOERS Stevensweert 6/2-1686 (getuigen MATHIAS MOERS ?? / Maria Janssen). Er is een Mathias Moers gevonden, die op 13/12-1686 huwt met JOANNA HAGHELSTEYN (getuigen Jan Sagassixaval , commissaris van zijne Majesteit / Sebastiaen Tysens). Wat de familierelatie is tussen Mathias Moers en Peter Moers is onbekend, mogelijk een onbekende neef of achterneef. Peter sterft op 10/12-1701.
4. ELISABETH MOERS Stevensweert 16/10-1687 (getuigen Sebastiaen Tysens voor ANDRIES NOEL, de 2e man van Sybilla Moers, de zus van Peter Moers sr / Catharina Tysen voor ELISABETH CRANSSEN familie van de moeder van Peter Moers sr.
5. MARIA MOERS Stevensweert 12/11-1689 (getuigen ANTOON MOERS, een broer van Peter Moers sr/ Maria Menten).
6. JAN MOERS Stevensweert 6/7-1690 (getuigen ?).
IIIF ANTOON MOERS geboren te Stevensweert op 8/12-1655 als zoon van Henric Moers en Mechteld Cranssen. Hij huwt op 27/4-1687 met ELISABETH KUYSTEN of HUYSTEN. Bij de geboorte van kind 2 en 3 wordt ze HELENA KUYSTEN genoemd. Getuigen: PETER MOERS, broer van Antoon en ALBERT CRANSSEN, familie van Mechteld Cranssen, de moeder van Antoon.
1. ELISABETH MOERS Stevensweert 3/8-1687 (getuigen MATHIAS MOERS zie IIIE o.a. getuige bij de geboorte van Peter Moers / MATHIA CRANSSEN familie van Mechteld Cranssen, de moeder van Antoon Moers).
2. GERTRUDES MOERS Stevensweert 9/7-1688 (getuigen PETER MOERS, broer van Antoon, voor Wilhem Geurts / CLARA TEVEN, familie van Sophia Teven, de vrouw van Reiner Moers zie IIA).
3. ELISABETH MOERS Stevensweert 10/7-1690. (getuigen PETER MOERS, broer van Antoon / SYBILLA MOERS, zus van Antoon Moers).

DE VIERDE GENERATIE MOERS, DE TAK IN HORN ONTSTAAN VANUIT STEVENSWEERT.

IVA REINER MOERS vermoedelijk geboren te Horn ca 1677 als zoon van HENRIC MOERS, schepen van Horn en CATHARINA GERARDTS, zie IIIA. De geboorteregisters uit die periode ontbreken te Horn. [15] Er zijn verschillende redenen om aan te nemen dat Reiner Moers hier op z'n plaats is. In de eerste plaats zijn voornaam; hij kreeg de naam van zijn grootvader. Zijn vermoedelijke oom Peter Moers, de broer van Henric, noemt zijn oudste zoon eveneens Reynerus. Dat Peter Moers een broer was van Henric Moers staat vast, zie ook het tot tweemaal toe optreden van Catharina Gerardts, de vrouw van Henric als doopgetuige bij de kinderen van Peter. Reiner noemt vervolgens zijn eigen zoon Henric, naar zijn vader. Als deze Henric sterft noemt hij een volgende zoon opnieuw Henric. Zijn dochter noemt hij Catharina naar zijn moeder Catharina Gerardts. Een volgende dochter heet Sophia naar zijn grootmoeder Sophia Teuwen. Bij de doop van zijn kinderen treedt o.a. Anna Maria Moers op, zij is op 27/6-1641 in Roermond gedoopt als dochter van Henric Moers en Catharina Gerardts en derhalve de vermoedelijke zus van Reiner Moers. Duidelijk is dat voordat hij en zijn gezin naar Thorn verhuisden, Reiner Moers in Horn woonde. Op 2/4-1704 wordt in de Kathedraal van Roermond een huwelijk gesloten tussen REINER MOERS en MARIA PEETERS, de weduwe van JAN GUEIJEN, waarvan zij al enkele kinderen had. [16] Getuigen bij het huwelijk waren R.D. Franciscus van Barle "vicarius cathedralij" en Henricus Cueben. Deze laatste woonde te Horn en is gehuwd met Elisabeth Lenssen of Lintzen. Maria Peeters was een dochter van HERMAN PEETERS afkomstig uit de Weerd. Uit het huwelijk tussen Reiner Moers en Maria Peeters werden 4 kinderen gedoopt te Horn.
1. HENRICUS MOERS Horn 18/10-1705 hij was deel van een tweeling. (getuigen HERMAN PEETERS / Mechteld Crompvoets ). Jong gestorven ?
2. CATHARINA MOERS Horn 18/10-1705 het andere deel van de tweeling (getuigen WILHELMUS PEETERS / ANNA MARIA MOERS, de zus van Reiner). Zij sterft te Thorn op 15/3-1775. Catharina huwt later met de notaris HENRIC BROECKMEULEN (gestorven op 2/3-1764) en zij wordt daarmee de moeder van JAN REINER BROECKMEULEN, de zo geprezen Thornse kanunnik en diens broer priester en beneficiar te Thorn HENRI JEAN BROECKMEULEN. Deze laatste sterft op 10/3-1809 in het huis van zijn broer op de Wijngaard te Thorn. Op 8/11-1763 verkopen Catharina Moers en Henric Broeckmeulen, notaris, grond onder Haelen en 75 roeden te Horn.
3. HENDRIK JAN MOERS Horn 19/10-1707 (getuigen HENRICUS SMAECKERS of SMAEKERS [17] / GERTRUDIS PEETERS). Hendrik Jan Moers volgt onder IIA in de stamboom Moers te Thorn.
4. SOPHIA MOERS Horn 1/2-1709 (getuigen Frans Veeckens / CATHARINA PEETERS).
Moers Thorn.jpeg

III DE FAMILIE MOERS TE THORN DE EERSTE GENERATIE MOERS TE THORN

IA REINER / REINIER MOERS Hij werd hierboven reeds genoemd onder IVA als de vierde generatie Moers te Horn, aldaar geboren als zoon van Henric Moers en Catharina Gerardts (zie Horn IIIA). Hij huwde met MARIA PEETERS zie hierboven en kreeg met haar 4 kinderen. Hij was schepen van Horn (anno 1712) en secretaris van justitie te Roggel anno 1725 (bron leenregisters van Thorn), hij was afgestudeerd in de beide rechten (I.U.L. zie noot 18),"notarius apostolicus" (pauselijk notaris) en procureur fiscaal. Op 25/10-1725 koopt hij de "KLEINE HEG" te Thorn en zet deze op naam van zijn 18-jarige zoon Hendrik Jan Moers (Leenregisters Thorn 1725-1733 vol 6). Ergens voor 1730 vestigde hij zich met zijn gezin te Thorn. Hij kocht daar het huis "de Waterput" dat is gelegen op de hoek Bogenstraat / Hoogstraat tegenover de kerk rechts. In 1731 verkoopt hij land te Horn. In deze periode was Reiner Moers ook nog halfwin op de Grote Heg te Thorn. De volgende generatie bestaat uit zijn zoon Hendrik Jan Moers.

DE TWEEDE GENERATIE MOERS TE THORN

IIA HENRICUS JOHANNES / HENDRIK JAN MOERS Hij werd gedoopt te Horn op 19/10-1707 als zoon van Reiner Moers en Maria Peeters (zie IA). Hij kreeg op 18-jarige leeftijd "de Kleine Heg" te Thorn in eigendom van zijn vader. Hij studeerde te Leuven en was advocaat I.U.L. [18] oftewel advocaat in de beide rechten, hij was meier van Neeroeteren en secretaris van het Land van Thorn en van de Leenhof van de abdij van Thorn. Hij overlijdt te Thorn op 3/3-1769. Op 23/1-1736 trouwt hij met dispensatie-roepen vanwege dezelfde achternaam met MARIA JOSINA MOERS. Zij werd gedoopt op 14/9-1706 te Echt als dochter van ANTOON MOERS en CATHARINA GEULEN (zie stamboom Moers Echt IVA). Getuigen tijdens de huwelijks-plechtigheid waren: REINER MOERS, J.U.L. de vader van Hendrik Jan Moers / PHILIP MOERS, schepen te Echt, de broer van Maria Josina Moers / CATHARINA MOERS, de zus van Hendrik Jan Moers / JOHANNA GERTRUDIS en ANNA ELISABETH MOERS, beide zusters van Anna Josina Moers. ANNA JOSINA MOERS bracht huize "de Kraak" te Thorn in de familie (waarschijnlijk via haar moeder Catharina Geulen en haar Thornse herkomst zie Echt IVA en noot 13)). Zij sterft op 14/5-1772 te Thorn.
1. DOROTHEA CATHARINA MARIA URSULA MOERS gedoopt te Thorn 21/10-1736 (getuigen de Eerwaarde Heer JAN THEODOOR (DIRK) MOERS, broer van Maria Josina en kanunnik te Thorn / MARIA PEETERS, de moeder van Hendrik Jan Moers. Dorothea trouwt op 5/11-1771 met JAN WILLEM JOSEPH VAN DER STRAETEN, schout en advocaat van de abdis van München Gladbach.
2. ANTONIUS REINERIUS MOERS gedoopt te Thorn op 3/3-1738 (getuigen JOHANNA GERTRUDIS MOERS, zus van Maria Josina / REINER MOERS zijn grootvader). Volgt IIIA.
3. FRANS IGNATIUS MOERS gedoopt te Thorn 1/2-1740 (getuigen opa REINER MOERS namens R.D. FRANS WIMARIUS MOERS Pastoor te Erkelenz en broer van Anna Josina Moers/ CATHARINA MOERS, zus van Hendrik Jan Moers, namens Catharina Sophia Parren alias Chanon, CATHARINA SOPHIA CHANON of CHANOINE is de 2e vrouw van JOHANNES JACOBUS PARREN, de raadsheer van de abdis van Thorn). (De moeder van Johannes Jacobus Parren genaamd Gertrudis Geulen was een zuster van Catharina Geulen) Volgt IIIB.
4. JOHANNA ELEONORA MOERS gedoopt te Thorn 7/11-1741 (getuigen opa REINER MOERS namens de Eerwaarde Heer JAN VERVERS "kanunnik regulier" , witheer bij de orde van St. Norbert te Averbode, vermoedelijk de zoon van Jan Ververs en Anna Maria Moers, de zus van Reiner Moers. / Eleonora Vonck). Johanna E. Moers sterft op 12/3-1773 te Thorn.
5. FRANCISCA FERDINANDA MOERS gedoopt te Thorn 28/8-1743 (getuigen FRANCISCA CHRISTINE Prinses VAN SULZBACH, vorstin abdis van Essen en Thorn / De heer FERDINAND, Graaf VAN DER HORST ROSON, Heer in van Elbrich, Isenburg etc. o.a. raadsheer van de abdis).
6. ERNESTINA CATHARINA MOERS gedoopt te Thorn 12/9-1744 (getuigen Math. Engels namens JAN ERNST PARREN, pastoor te Stamproy, (zoon van Gertrudis Geulen een zuster van Catharina Geulen) / CATHARINA MOERS , zus van Hendrik Jan Moers en echtgenote van Henric Broeckmeulen. Ernestine stierf te Thorn op 13/5-1775).
7. GERTRUDES BIRGITTA MOERS gedoopt te Thorn 9/10-1746 (getuigen opa REINER MOERS J.U.L. / CATHARINA MOERS zus van Hendrik Jan Moers namens Gertrudis Engels).
8. JOSEPH THEODOOR MOERS gedoopt te Thorn op 25/11-1748 (getuigen opa REINER MOERS namens REYNER ANTOON MOERS, de broer van Maria Josina / CATHARINA MOERS, zus van Hendrik Jan Moers). Joseph Theodoor Moers wordt in 1772 tot priester gewijd. Hij sterft op 29/6-1781.

DE DERDE GENERATIE MOERS TE THORN.

IIIA ANTONIUS RENERIUS MOERS hij werd geboren in "Huize de Kraak" te Thorn (3/3-1738) als zoon van Hendrik Jan Moers en Maria Josina Moers (zie IIA). Hij was in 1755 luitenant bij het Regiment de Vierset van het Oostenrijks Leger, later kapitein. Hij was eigenaar van het adellijk bundigh leen "de Kleine hegge" te Thorn en als landeigenaar vertegenwoordiger van de derde stand binnen de "landsstenden" van Thorn. [19] In de Franse tijd was hij President van de "Municipale" Administratie van het Kanton Maaseik. Hij had een jenever- of brandewijnstokerij0 op "de Kraak", het huis dat hij van zijn ouders erfde. In zijn paspoort uitgereikt in 1803 (27 Germinal 12) staat: 65 jaar, 1.733 m. lang, brandevinier (brandewijnstoker) haar en wenkbrauwen "chataine", "porte un peruque (pruik)", bruine ogen, welgevormde neus, middelmatige mond, dubbele kin, laag voorhoofd, gezichtskleur "vermeille". Hij stierf op 30/9-1809 in "Huize de Kraak" te Thorn. Hij behoorde tot de 600 belangrijkste (=rijkste) personen van het Departement Nedermaas. Hij trouwde te Wessem op 16/4-1765 (getuigen opa REINER MOERS /JOANNA GERTRUDIS MOERS zijn tante een zus van Maria Josina / Agnes Specken) met ELISABETH EVERARDA JACOBI (geboren te Roermond op 11/9-38 - sterft in Thorn "Huize de Kraak" 5/6-1816) de dochter van (THEODORIS) JAN JACOBI (ged. Wessem 3/9-1709) I.U.L. schout te Roermond, verbonden aan het hof van Geldern, en ANTONIA THERESIA WITTENHORST (Geldern 1/6-1705 - 2/10-1738 Roermond). De familie JACOBI afkomstig uit Wessem behoort tot een van de aanzienlijke families aldaar met voorvaderen die niet alleen het ambt van schout bekleden maar daarnaast ook schepen waren of burgemeester. De vader van Elisabeth Everarda Wittenhorst was EVERARD (DE) WITTENHORST, drossaard van Geldern en schout van Kapellen / Sonsfeldt. Haar moeder was ELISABETH (ISABELLA ?) VAN BEUGEN. (zie Heiratsbuch Geldern 1646-1786)
1. JAN THEODOOR WIMARIUS MOERS Thorn 8/7-1766, (getuigen PETER GUEIJEN, oom van Antonius Renerius en halfbroer van Hendrik Jan Moers / ANTONIUS RENERIUS MOERS, zijn vader namens JACOB JACOBI, zijn grootvader / MARIA JOSINA MOERS zijn oma) Jan Theodoor Wimarius Moers is overleden in 1770 op vierjarige leeftijd.
2. MARIA CATHARINA MOERS THORN 21/8-1767 (getuigen HENDRIK JAN MOERS, haar grootvader / JOANNE RANDHAXE, zij was de vrouw van Frans Ignatius Moers, de broer van Antonius Renerius Moers. Joanne was getuige namens Maria Catharina van der Rennen).
3. ANTONETTA ELISABETH MOERS THORN 27/3-1769 (getuigen PHILIP ARNEST MOERS, een broer van Maria Josina Moers, haar oma / JOANNA LUCIA RANDHAXE namens Catharina van Brügel). ANTOINETTE ELISABETH MOERS trouwt op 19/4-1798 met JAN MATHIAS DODÉ, een zoon van Jan Mathias DODÉ of DODET, bierbouwer (Hofstraat ten zuiden van het huis met de drie kogel te Thorn) en Anna Catharina TERFLOTH. Jan Mathias DODÉ was notaris en procureur te Thorn en Commissaris van het uitvoerend bewind van het Kanton Maaseik. Hij werd op 6/3-1799 te Thorn doodgeschoten. [20] Enkele dagen na de moord werd op 11/3-1799 een dochter geboren onder de naam MARIE ANTOINETTE DODÉ. Zij huwt te Thorn op 28/8-1818 met JOSEPH BERNARD MARTIN RUBENS (1769-1837), die dan reeds twee maal weduwnaar was. Uit dit derde huwelijk werden drie dochters geboren. Antonetta Elisabeth Moers, de weduwe Dodé woonde op de Wijngaard en stierf te Thorn op 8/7-1827. Haar overlijden werd aangegeven door haar buren: Willem van den Boel, herbergier 37 jr en Joseph Antoon Corbey, 26 jr oud bakker.
4. MARIA JOANNA GERTRUDIS MOERS gedoopt te Wessem op 2/9-1771 (getuigen Wilhelm Otto Schragen / MARIA LUDOVICO BIRGITTA RANDACH, de vrouw van Frans Ignatius Moers, broer van Ant. Renerius Moers, namens JOANNA GERTRUDIS MOERS uit Echt, zuster van haar oma Maria Josina Moers.
5. FRANS HENRI MOERS Thorn 18/1-1773 (getuigen FRANS IGNATIUS MOERS, zijn oom, broer van zijn vader / CATHARINA MOERS de weduwe BROECKMEULEN, zij was een oudtante en de zus van Hendrik Jan Moers, de grootvader van de dopeling). Frans Henri was eigenaar / rentenier en de voogd over Marie Antoinette Dodé, de dochter van zijn zuster. Op zijn paspoort, dat hem werd uitgereikt op 30-jarige leeftijd staat: lengte 1,747 m, haar en wenkbrauwen zwart, grote neus, gewone mond, spitse kin, klein voorhoofd, lang gezicht, "masque de petite verrolle" (lidtekens van waterpokken). Hij stierf te Thorn op 19/2-1849. Hij was getrouwd met ANNA JEANNE THÉRÈSE TULLENERS. Zij werd op 21/3-1785 te Thorn gedoopt als de dochter van Anton Joseph Theodoor TULLENERS (gestorven te Thorn op 19/2-1849) en Françoise Margareta BROECKHOFF. Getuigen bij dit huwelijk allen uit Thorn: 2 broers Tulleners, Henri Everard Moers, zijn broer en Jan Charles Meyer, organist. Het echtpaar had geen kinderen. Anne Tulleners sterft te Thorn op 21/10-1866 en Frans Henri Moers op 19/2-1849. Het overlijden wordt aangegeven door zijn buren: Pieter Bernhard van de Weyer, koopman 64 jr en Pieter Docteur, kleermaker 45 jr oud.
6. RENIER ANTOON PETER MOERS Thorn 18/1-1775 (getuigen JAN RENER BROECKMEULEN, kanunnik en secretaris van het kapittel van de Abdij van Thorn, hij was de zoon van Catharina Moers, oudtante van de dopeling / WILHELMINA CATHARINA RANDHAXE verwant aan Joanna Randhaxe zie eerder, namens DOROTHEA URSULA MOERS een zus van Antonius Renerius Moers. Volgt IVAA.
7. WILHELMINA CATHARINA MOERS Thorn 22/1-1778 (getuigen Jan Alex van (H)Emelen namens Jan Wilhelm van der Straeten / MARIA CATHARINA BROECKMEULEN, een dochter van Maria Catharina Moers ??, namens Wilhelmina van Breugel). Wilhelmina Catharina Moers is later getrouwd te Thorn met Frans Arnold Nepomeccen WEYDEMANS rentenier (° in 1773 te Gelder als zoon van Frans Willem Henri Weydemans en Adelheid Walburga Molanus).
8. HANS EVERARD of HENDRIK EVERARD MOERS Thorn 1/10-1780. Volgt IVAB.
IIIB FRANS IGNATIUS MOERS Thorn 1/2-1740 zoon van Hendrik Jan Moers en Maria Josina Moers, zie IIA. Hij stierf op 10/3-1776. Hij volgde zijn vader op als meier van Neeroeteren. Hij trouwt te Echt met dispensatie-roepen (waarom ?) op 9/7-1765 met JOHANNA LUCIA BRIGITTE RANDHAXE, geboren te Echt als dochter van Hendric Jan RANDHAXE. Zij overlijdt te Thorn op 20/4-1773.
1. HENRIC JAN MOERS Echt 1766. Hij was 7 jaar oud toen zijn moeder stierf en 10 à 11 jaar oud toen zijn vader stierf. Bij de dood van zijn vader (De Heere Moers) werd hij als helder (eigenaar) gesteld van het "Sabbengoedt", een keurgoed van het Kapittel van de Abdij van Thorn. Anno 1783 stond hij ingeschreven aan de Universiteit van Leuven. Hij vestigde zich als geneesheer te Wassenberg (Dtsl.) alwaar hij overleed. Hij was gehuwd met MARIA CATHARINA HAPPS (geboren te Bonn 21/7-1765), die in 2e huwelijk trouwde met Louis Frederik WEEGENAER, schoolhoofd te Thorn, later te Maaseik. Uit het huwelijk Moers-Happs werd geboren te Wassenberg op 25/7-1791 ANTOON REINER MOERS. Anno 1808 was hij notarisklerk. Hij werd als loteling op 6/12-1811 ingelijfd bij het tweede Regiment Dragonders.
2. MARIA JOSINA CATHARINA MOERS Thorn 4/2-1768 (getuigen ANTOON REINER MOERS, haar oom, broer van haar vader, namens JAN PETER RANDHAXE / CATHARINA MOERS oudtante en zus van haar opa, namens MARIA JOSINA MOERS haar oma).
3. PHILIPS REINER Thorn 2/1-1770 (getuigen kanunnik JAN REINER BROECKMEULEN, beneficier van het altaar Petrus en Paulus te Thorn namens PHILIPS MOERS, schepen te Echt en broer van Maria Josina Moers, grootmoeder van de dopeling / Dlla WILHELMINA ADRIANA RANDHAXE, zus van de moeder ??). Philips Reiner trad in het Bernardijnen klooster te Grevenbroich bij München Gladbach. Hij onderging de suppressie in 1802 en was kapelaan te Broekhuizenvorst in 1808 en lid van het Horster Priesterbroederschap vanaf 25/4-1808. Hij woonde aanvankelijk te Broekhuizervorst en was daar rentmeester van de familie Strouven. Na de bouw van een nieuwe kapelanie verbleef hij aldaar. Hij stierf aan een beroerte op 10/10-1830.

DE VIERDE GENERATIE MOERS TE THORN

IVAA RENIER ANTOON PETER MOERS Thorn 18/1-1775 - Maaseik 4/12-1849, zoon van Antonius Renerius Moers en Elisabeth Jacobi zie IIIA. Hij was rijksontvanger en lid van de stadsraad te Maaseik. Hij woonde op de Markt in Maaseik. Op 12/2-1802 trouwt hij te Thorn. Bij zijn huwelijk wordt aangegeven dat hij geen beroep uitoefende. De ouders van de bruidegom hadden blijkbaar bezwaar tegen dit huwelijk en zijn afwezig. Hij trouwt met CLEMENTINE ROOSEN. Zij werd geboren te Thorn op 11/4-1781 en stierf te Maaseik op 5/2-1855. Zij was een dochter van EGIDIUS ROOSEN EN IDA WERTHEN. Als getuigen traden op Antoine Theodore Tulleners, 48 jaar, koopman, Pierre Piels, zonder beroep, 31 jaar (later Maire te Neeritter), Louis Tulleners, zonder beroep 22 jaar, en Arnou Dacus, commissionaire, 52 jaar. Uit dit huwelijk:
1. SIGBERT MOERS geboren voor het huwelijk in mei 1801, gestorven te Thorn op 7/4-1808 zes jaar oud.
2. ELISABETH CECILIA MOERS Geboren Thorn 3/6-1802 (getuigen kanunnik REINER BROECKMEULEN / Anna Cecilia Joosten).
3. HENRIC JAN MOERS Geboren Thorn 15/11-1803 (getuigen HENRI BROECKMEULEN / ELISABETH JACOBI "UXOR ANTONIUS MOERS").
4. ANTOINE CONSTANTIN MOERS Geboren Thorn 15/5-1806 (getuigen Gerard Constantin Meuffels uit Sittard, apotheker te Thorn / ANTONIA ELISABETH MOERS de weduwe DODÉ, zuster van Renier Anton Peter Moers). Volgt VAAa
IVAB HENDRIK (HANS) EVERARD MOERS THORN 1/10-1780 - THORN 8/6-1838 zoon van Antonius Renerius Moers en Elisabeth Jacobi zie IIIA. In zijn paspoort stond: 20jaar oud, 1.747 m. bruin haar en wenkbrauwen, bruine ogen, middelmatige neus, kleine mond, ronde kin, klein voorhoofd, ovaal gezicht. Hij woonde eerst te Ophoven, later te Maaseik tenslotte gevestigd als notaris te Thorn, was schepen aldaar en burgemeester van 1834-1838. Hij woonde op de Hofstraat. Op 30/8-1820 huwt hij te Thorn met MARIA SOPHIA CLOOTEN Maastricht 28/2-1802 - Thorn 2/6-1890. Zij was een dochter van HENDRIK JOZEF CLOOTEN brandewijnstoker te Thorn, geboren in Lunen (Dtsl) en van ANNA ELISABETH THEELEN geboren in Westphalen. Getuigen bij het huwelijk: FRANS MOERS, broer, 47 jr oud rentenier, Arnold Naus 23 jr gemeenteontvanger, Mathias Schoufs 41 jr horlogemaker, Jan GRISPEN 36 jr schoolleraar , allen uit Thorn. Het echtpaar kreeg 5 kinderen, de vader stierf in 1838. Het lijkt erop dat de familie Moers bezwaren had tegen het voornemen van de weduwe Moers - Clooten om opnieuw te trouwen. Op 15/4-1839 trouwt Maria Sophia Clooten in 2e huwelijk met ANTOON NAPOLEON [[MUNGERSDORFF], (Thorn 21/5-1812 - 2/9-1866) met toestemming van zijn moeder Maria Ludovica Mungersdorff en van het echtpaar Clooten (akte notaris Reynen te Echt). In 1840 woonde het nieuwe echtpaar in de Hofstraat en in 1862 op Holstraat no 195. Hij staat dan omschreven als landbouwer / eigenaar. Met uitzondering van de oudste zoon, die in 1840 19 jaar oud was en niet meer in het gezin bij zijn moeder woonde, vertrokken de andere kinderen Moers met twee meiden naar Grathem. In 1843 zijn de kinderen terug in Thorn, zij blijven echter apart wonen. Uit het eerste huwelijk, behalve een doodgeboren kind (16/7-1822) worden 5 kinderen geboren.
1. JOSEPH WILLEM HUBERT MOERS Thorn 28/8-1821 (getuigen HENDRIK JOZEF CLOOTEN, grootvader / CLEMENTINE ROOSEN tante zij is de echtgenote van Renier Antoon Peter Moers, broer van Hendrik Everard Moers, namens WILHELMINA MOERS zus van beide broers. Volgt VABa.
2. ANTOINETTE FRANÇOISE VICTORIE (VICTOIRE) MOERS Thorn 29/7-1824 (getuigen Ferdinand Montforts namens FRANS ANOLD JAN NEPOM.WEYDEMANS uit Gelder, echtgenoot van Wilhelmina Moers, zus van Hendrik Everard Moers / ANTOINETTE ELISABETH MOERS, de weduwe DODÉ, zus. Antoinette Françoise Victoire Moers stierf te Thorn op 2/7-1899 ongehuwd. Aangever van haar overlijden was haar broer Antoon Renier Hubert Moers, rentenier.
3. CLEMENT FRANS HUBERT MOERS Thorn 21/10-1830, hij stierf op 20-jarige leeftijd te Thorn 6/8-1850 ongehuwd.
4. HUBERT FRANS ANTOON THEODOOR MOERS Thorn 17/8-1833 - Thorn 3/6-1914. In 1862 is hij nog ongehuwd en woont met no 2 en no 5 op Hofstraat 10.
5. ANTOON RENIER HUBERT MOERS Thorn 20/3-1836 volgt VABb

DE VIJFDE GENERATIE MOERS TE THORN.

VAAa ANTOINE CONSTANTIN MOERS Thorn 11/5-1806 - Luik na 1870. Zoon van Renier Antoon Peter Moers en Clementine Roosen, zie IVAA. Hij werd evenals zijn vader rijksontvanger der belastingen in de volgende plaatsen en in deze volgorde: Maaseik, De Locht (Kerkrade), Vroenhoven, Veldwezelt, Maaseik en Ougrée. Op 12/6-1834 huwt hij te Maaseik met EMILIE ERNESTINE BLOCQUEAU Brussel 19/8-1808 - Luik na 1870. Zij was de dochter van JEAN BAPTISTE JOSEPH BLOCQUEAU en AGNES JOSEPHINE MAGNÉE (dit echtpaar huwde te Maaseik op 21/10-1807). Hij werd geboren te St. Amand les eaux (Noord F) op 25/9-1758 en overleed te Braux bij Charleville (F) op 14/10-1823. Hij was kapitein / escadrons-commandant in het Franse leger bij het 10e Reg. Jagers te paard. Lid van het Legioen van Eer. Hij was een zoon van Nicolas Joseph Blocqueau en van Marie Catharine Bourdeau. Agnes Josephine MAGNÉE werd geboren te Maaseik op 6/4-1772 en stierf te Dendermonde op 26/12-1847. Zij was een dochter van Jean Nicolas Magnée, J.U.L. advocaat en burgemeester van Maaseik en van MARIA CATHARINA SCHERPENSEEL die werd geboren op 17/1-1744e, en stierf te Aldeneik op 24/8-1794. [21].
1. ALFRED EMILE MOERS Maaseik 3/5-1835, hij bleef ongehuwd en zou zijn verdronken in de Maas bij Visé. Tijdstip ?
2. LAURE EMÉLIE CLEMENTINE MOERS Veldwezelt 13/2-1837, bleef ongehuwd, werd "tant Laor" genoemd.
3. LÉON PASCHAL IDGARD MOERS Veldwezelt 15/4-1838, bleef ongehuwd, zeer avontuurlijk aangelegd. Hij werkte na een middelbare studie gedurende 7 jaar in Tunesië als boekhouder bij de exploitatie van een steengroeve. Als officier maakte hij deel uit van een Regiment Zoeaven (elitecorps) van het Franse vreemdelingenlegioen en was o.a. in Algerije en Mexico. Op gevorderde leeftijd liet hij zich nog aanwerven als "magasinier" in dienst van een Spoorweg Maatschappij in de Belgische Congo (lijn Kinshasa - Matadi). Hij overleed vrij kort na aankomst aan een tropische ziekte te Matadi op 3/5-1890.
4. LUCIE ELISABETH EMELIE MOERS Veldwezelt 6/6-1842. Zij trouwt met PROSPER VONCKEN, beambte bij de Belgisch Telegraaf en Telefoondienst. Geen kinderen. Zij zijn beide gestorven te Mechelen.
5. OCTAVE ERNEST SIMON MOERS Veldwezelt 28/10-1843. Hij bleef ongehuwd, was kandidaat-notaris en stierf jong.
6. STANISLAUS AUGUST HUBERT MOERS Ophoven 7/3-1846, hij bleef ongehuwd, hij zat in een inrichting in de omgeving van Luik en stierf aldaar.
7. MARIE HENRIËTTE JOSEPHINE MOERS Vroenhoven 6/7-1849 gestorven te Thorn op Hagenbroek op 30/7-1929. Zij trouwt te Ougrée (B) op 14/7-1870 met MATHIEU JACOBUS MARTINUS JOSEPHUS RUBENS geboren op 29/4-1844 te Thorn op Hagenbroek,a ls zoon van Jean Jacques Thomas Rubens en Petronella Josephine Louise Lucie Maria Meyer. Mathieu Rubens was agronoom, grondeigenaar, lid van de gemeenteraad en wethouder van Thorn en President van de Koninklijke Harmonie. Zie voor de genealogie Rubens de Limburgse Leeuw 10e jaargang no 1/2 1962. Marie Henriëtte Josephine Moers erft de "Kleine Heg", waarna haar zoon Henri Laurent Hubert Rubens eigenaar wordt.
8. RENÉ HENRI MOERS Bilsen 15/5-1851, ongehuwd. Evenals zijn broer no 6 verbleef hij in dezelfde inrichting en overleed aldaar.
VABa JOSEPH WILLEM HUBERT MOERS Geboren te Thorn op 28/8-1821 als zoon van Hendrik Everard Moers en Maria Sophia Clooten zie IVAB. Hij overlijdt te Thorn op 3/9-1888. Hij was winkelier in het pand Hoogstraat 152 en huwde op 8/5-1844 met MARIA GERTRUDIS DEHING. zij was geboren te Thorn op 21/6-1820 als dochter van Hubert Dehing (overleden op 21/9-1865 en Gabrielle Margareta Luis (trouwdatum 19/7-1819). Hubert Dehing, die geboren was op 6/8-1797 te Thorn en werkzaam als kleermaker, was de zoon van Frans Dehing en Catharina Blondeau. Gabrielle Margareta Luis werd op 7/12-1801 te Thorn geboren als dochter van Jan Luis en Gertrudis Werthen, zij stierf op 27/11-1865.
1. HUBERT HENDRIK JOSEPH MOERS onwettig geboren te Thorn op 4/10-1843 (getuigen Christina Henkens 48 jr, vroedvrouw en de weduwe Leonard Piels), vervolgens op 8/5-1844 gewettigd door het huwelijk van zijn ouders. In 1866 verhuisde hij naar Roermond en woonde daar gedurende 3 maanden op hetzelfde adres als zijn broer Antoon Hubert Moers. Op 1/4-1867 naar Luik vertrokken.
2. NICOLAAS EVERARD HUBERT MOERS Thorn 4/10-1845 volgt VIABaa.
3. ANTOON HUBERT MOERS Thorn 3/2-1848 volgt VIABab
4. CATHARINA HUBERTINA MOERS Thorn 11/12-1849. Overleden te Thorn op 15/11-1933. Zij huwt op 6/4-1875 HERMAN JOSEPH SALVINI van beroep glasblazer. Hij werd geboren te Sittard als zoon van Hendrik Salvini en Francisca Salden. Het echtpaar Salvini - Moers krijgt een kind Gertrudis Antoinette Salvini onwettig geboren te Thorn op 29/8-1874. Zij werd door het huwelijk van haar ouders gewettigd op 6/4-1875.
5. HENRIC JOS. HUBERT MOERS Thorn 8/1-1852.
6. THEODORUS HUBERT MOERS Thorn 1/3-1854.
7. LAURENTIA HUBERTINA MOERS Thorn 18/6-1856.
8. ANTONETTA HUBERTINA MOERS Thorn 24/10-1858 - Thorn 19/2-1930.
9. MARIA ANGELINA HUBERTINA MOERS Thorn 4/9-1865 - Thorn 13/4-1951.
VABb ANTOON RENIER HUBERT MOERS Thorn 20/3-1836 - Thorn 1/3-1913. Hij was een zoon van Hendrik Everard Moers en Maria Sophia Clooten zie IVAB. Hij was rentenier en huwt I te Wessem met ANNA MARGARETHA HUBERTINA VAN HEIJTHUYSEN Wessem 12/11-1845 - 15/5-1875 geen kinderen. Zij was een dochter van Dionisius Van Heijthuysen en van Digna Eulalia Hubertina Loven. II te Wessem met ANNA MARIA GEURTS Wessem 27/11-1848 - Thorn 17/7-1919. Zij was een dochter van Michael Geurts en Margaretha Joosten. Kinderen:
1. HENDRIK MICHIEL MARIA HUBERT MOERS Thorn 17/10-1877 - 17/11-1936. Hij was rentenier en woonde op de Wijngaard te Thorn. Op 2/9-1915 huwde hij te Thorn met SOPHIA MARIA CATHARINA CRASBORN 1886-1936, een dochter van Sjeng Crasborn, bierbrouwer en van Gertrude Peters. Het echtpaar Moers-Crasborn had 4 dochters.
2. JOSEPH HUBERT CLEMENT MOERS Thorn 6/3-1880 - 1940. Hij was burgemeester van Thorn en woonde op de Kraak. Hij was gehuwd met ? PALMEN. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren.

DE ZESDE GENERATIE MOERS TE THORN.

VIABaa NICOLAAS EVERARD HUBERT MOERS Thorn 4/10-1845 - Roermond 12/11-1910. Hij was de zoon van Joseph Willem Hubert Moers en Maria Gertrudis Dehing zie VABa. Hij was schrijnwerker / meubelmaker en woonde na zijn huwelijk bij zijn schoonouders op Hoogstraat no 148. Op 26/3-1888 is hij met zijn gezin naar Roermond verhuisd. Op 25/10-1879 trouwt hij te Thorn met MARIA JOSEPHINE (SOPHIA) STADHOUDERS Zij is geboren te Linne op 11/4-1856 als dochter van Cornelis Stadhouders (Oosterhout 12/3-1814 - Thorn 12/3-1885) commies en Anna Maria Moors (Maastricht ca 1814 - Thorn 17/2-1877 als dochter van Bartholomeus Moors en van Catharina Schijndermaal). Er worden 9 kinderen geboren.
2. JOSEPH HENDRIK HUBERT MOERS Thorn 13/12-1880, schrijnwerker, aannemer van timmerwerk te Roermond. Hij huwt te Roermond mei 1909 met MARIA ELISABETH HUBERTI TUMMERS, Roermond 12/9-1882, uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren.
5. HENDRIK JOSEPH MOERS Thorn 6/10-1886 - 10/5-1977. Hij was meubelmaker te Roermond. Hij huwt te Roermond op 16/10-1917 met ANNA CATHARINA JOCHEMS Maasbracht 23/12-1887 - Roermond 3/10-1961. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.
VIABab ANTOON HUBERT MOERS Thorn 4/2-1848. Hij was de zoon van Joseph Willem Hubert Moers en Maria Gertrudis Dehing, zie VABa. Hij verbleef van 1864 - 1867 te Roermond als schrijnwerkerszgezel en was in pension bij de weduwe Borren op de Markt no 86. Hij werkte te Thorn als schrijnwerker en woonde in 1892 in de Steeg op no 72. Op 10/11-1874 huwt hij te Thorn met SIBILLA HUBERTINA TONNAER. Zij was op 16/2-1845 te Thorn geboren als dochter van Frans Tonnaer (Frenske de Geit), slotenmaker en van Maria Gertrudis Adams (overleden op 26/8-1873). (Getuigen bij het huwelijk: Armand Hubert Mungersdorff, 28 jr winkelier, halfbroer van zijn vader, Karel Corbey, 36 jr aangetrouwde neef van de bruid, Frans Nicolaes Tonnaer 29 jr slotenmaker, broer ? van de bruid. Uit dit huwelijk werden zes of meer kinderen geboren.
1. FRANS ANTOON JOSEPH HUBERT MOERS Thorn 6/8-1875 , hij was schrijnwerker en woonde in de Steeg. Op 30/4-1906 trouwt hij te Thorn met CORNELIA HUBERTINA VOSSEN. Zij werd geboren te Thorn omstreeks 1880-81 als dochter van Hendrik Vossen en Clara Hendrina Parren. Er worden te Thorn 12 kinderen geboren en op 4/5-1929 verhuist het hele gezin naar Geleen.
6. ANTONETTA GERTRUDA FRANCISCA MOERS Thorn 3/8-1886. Zij huwt te Thorn op 14/6-1911 met EGIDIUS HUBERT BREMMERS dan 25 jaar, opzichter te Herten en zoon van Jan Hubert Bremmers en Anna Maria Huskes.


NOTEN EN BRONNEN.

 1. Hoe een naam geschreven werd hing voor de Franse tijd vooral af van degene die schreef. Dit was afhankelijk van de uitspraak die hij hoorde en uit welke streek hijzelf afkomstig was. In het oudst bewaard gebleven parochieregister van Overpelt (B) begint het doopboek in het jaar 1634. Voorin wordt een opsomming gegeven van de diverse persoonsnamen. Bij het latijnse Mauritius staat Moor voor de naam in de streektaal.
 2. Het betreft hier de stamboom van zijn grootmoeder van vaders kant te weten Marie Henriëtte Josephine Moers, de echtgenote van Mathijs J.M.J. Rubens.
 3. Een eerste publicatie door Jan Verzijl in "De Maasgouw" 47 in 1927, wordt nogmaals herhaald met enige verbeteringen in "De Limburgse Leeuw" 10e jg nr 1/2 in 1962 in een artikel over de "Kleine Heg" te Thorn.
 4. De bewuste familiekroniek in bezit van Henriëtte Rubens-Moers is tijdens het laatste oorlogsjaar verbrand. Binnen de familie Moers waren echter meerdere exemplaren in omloop. Dergelijke kronieken zijn niet altijd betrouwbaar, dus is het zaak de gegevens met bewijzen te onderbouwen.
 5. De Kleine Heg in Thorn werd door Reiner Moers aangekocht in 1725 en vervolgens op naam van zijn oudste zoon gezet. Zie de Leenregisters van de Abdij van Thorn 1725-1733 fol 6.
 6. Het dopen diende in die tijd zo snel mogelijk na de geboorte plaats te vinden.
 7. Zie ook de term eiland bij de familienaam Aquarius.
 8. Misere submersie sunt Leonard Timmermans, Rener Mors et Martin Thijsen, qui hic in cementerio sepulti sunt, habitabant in Insula Ruremondensis et sunt eiusdem diacensis".
 9. Dit blijkt een zoon te zijn van het echtpaar Moers-Smelten, hij was geboren op 12/11-1683 en in 1708 dus pas 14 jaar oud.
 10. Schepenen Heel: 8/5-1684 Het gaat over een "baemt" in de Roermondse Weerdt gelegen naast het erf van Henric Moers en dat van Reyn Moers van Steffensweerd. De toegang loopt over het erf van Henric Moers op wiens goed een put staat voor gemeenschappelijk gebruik.
 11. Roermond overdrachtsregister no V fol 147 v: 27/2-1638 Reyn Moers met toestemming van zijn vrouw sticht rente op zijn huis en hof gelegen in de Roermondse Weert en op zijn kindsdeel.
 12. Over de familie Tewen werd de volgende informatie gevonden in de leenregisters van Horn: anno 1544 bezit TEUW GIELEN een cluppelleen (De leenman wordt geacht in geval van oorlog mee te vechten met zijn leenheer, gewapend met een knuppel) van circa 3 boender, gelegen in de "Horner Weerdt tusschen de Maesen". Op 14/10-1560 koopt TEWIS GIELEN van Geert Tilmans een "huys, hoff ende bongard in de Weerdt gelegen, groot 1 1/2 boender". Op 3/9-1580 verheft Jacob Gielen dit goed voor zich en voor zijn broers, na de dood van zijn vader. Anno 1613 staat het cluppelleen op naam van Giel Tewen en in 1618 hetzelfde huis idem. In 1641 alles op naam van Dirk Vogels en in 1669 op naam van Hendrick Thoenissen en op 6/11-1686 op naam van REYNER MOORS (de beide andere heren zijn mogelijk net als Reyner Moers schoonzonen), idem in 1705. De ouders van Fijke Tewen (ook wel Sophia Janssen genoemd, de dochter van Jan) waren JOHANNES (Jan Jois, Hans) TEWEN en Gertrudis of Truiten N.N. De kinderen uit dit huwelijk werden gedoopt te Roermond 29/11-1610 JACOB, 19/4-1612 CLARA, 13/11-1613 SOPHIA en op 28/8-1616 GODFRIED. Een broer van Johannes Tewen, RENER TEWEN was gehuwd met Maria N.N. Zij kregen twee dochters genaamd CLARA waarvan de oudste wrsch. voor de geboorte van de tweede al gestorven was. Vermoedelijk heette de moeder van de beide broers Tewen "Clara". De beide overgebleven "Clara's" nichten van elkaar huwen beiden met de vermelding "ex insule". De Clara van Johannes op 28/1-1630 met Andries Jansen en de Clara van Rener huwt op 28/11-1630 met Henricus Leuftens (zie ook noot 14). Clara Tewen en Andries Jansen sterven kinderloos. Op 5/9-1674 (uit de leenregisters van Wessem) compareren voor JACOBI, scholtis, Paulus en Theodorus Dencken, schepenen des Hooghgerichts Wessem den Eersamen REYN MORS, geassocieert met TYS ADAMS als gevolmachtigde van zijn schoonmoeder CLARA TEUWEN , de welke beide ende ieder pro quota hebben opgehaalde ende van doyer handt hebben gereleveert als ulcke naerlaetenscappe van Eerven als aan hun bij dodelycker uitganck van CLARA TEUWEN zaliger, syn verstorven ende gederolueert ende naer haeren doodt bij DRIES JANSEN ook nu zaliger, haeren man in tochtscalpen syn beeseetten geweest. Ende is over sulx voorschreven respectieve parthyen ieder een pro quota het relyff verleent met ban ende vreede. Dit betekent dat haar man Andries Jansen na het overlijden van Clara het vruchtgebruik heeft gekregen over haar bezit (bij gebrek aan kinderen) Nu na de dood van Andries gaat het bezit van Clara over in handen van haar erfgenamen en dat zijn enerzijds haar zuster Sophia Tewen gehuwd met Reyn Mors en anderzijds in handen van een andere Clara Tewen en dit moet een dochter zijn van een van de broers van Clara en Sophia. Tys Adams staat daar namens zijn schoonmoeder Clara Tewen en is dus met haar dochter getrouwd. Anno 1676 doet Reyn Moers afstand van het vruchtgebruik (Fijke Tewen was dan dus overleden) ten behoeve van zijn zoon Diederich Moers. Op 3/5-1676 wordt een stuk land uit deze erfenis met een schuld belast door DEDERICK MORS (een zoon van Reyn) het gaat om 1/2 bunder "ackerlants genant Sneppenboender gelegen int Wessemer veldt. Deze schuld wordt later ingelost.
 13. JAN GEULEN was leenman en "camerlaet" van de abdis van Thorn, hij wordt o.a. genoemd in 1664 en 1667 als man en momber van ANNA JOSINA MEYSTERS. Zijn ouders waren JACOB GUELEN en GERTRUYDT HERTOGHS of HARTOCHS. De familie Geulen of Guelen was in het bezit van de "Laathof Van de Pas" een goederenbestand gelegen in de omgeving van Panheel. Zie archieven van de abdij van Thorn Reg. no 606 de betalingen die vanaf Jacob Guelen doorlopen naar de "stadthelder" Antoon Moers uit Echt als bezitters van de "Geulenhoff" (richting Grathem). In 1724 en ook later betaald door kanunnik Dirk Moers ook namens zijn zuster Gertruydt Moers en van 1736-1744 door Lieutenant Antonius Moers uit Thorn, namens zijn tante (ma tant Johanna Gertrudis Moers). Gertruydt Hertoghs of Gertruyt Hertochs was de dochter van JAN HERTIGHS en CLARA [[HALS], die woonden te Thorn anno 1599. Zij was de dochter van Jan Hals van Thorn. ( Een Godfried Hals, pastoor van Thorn testeert, lijdende aan de pest, anno 1534 (Habets I blz 515)). Schepenen Maaseik anno 1587 fol. 14 v : Johan Hals van Thoor voor hem en consorten wordt gegicht in een rente door Johan Haesen. Anno 1599 30 juni Heynrich Hals (zoon van Jan) en Jan Hartticht (=Hartochs) van Thoor, man van Claeren Hals erkennen dat Jan Haesen de schuld ten dele heeft afgelost. ANNA JOSINA MEYSTERS was de dochter van DIEDERICK of DIRCK MEYSTERS, landsecretaris van de leenhof van Thorn (later stadhouder en camerlaet meier) en meier van Neeroeteren anno 1623 (overleden ca. 1664) en CATHARINA GOERIS, gezelschapsdame van de abdis van Thorn en dochter van WIMARIUS GORIS meier en schout van Seraing, lid Raad van de Prins-Bisschop van Luik. Dirk Meysters was de zoon van SEVERINUS MEYSTERS uit Beegden, schepen van Beegden, leenman van Horn, bezat goederen te Beegden en LEVINA (Loefken) VAN (DE) ROY, dochter van WILLEM VAN ROY, die genoemd werd in 1584 en is gestorven te Neer voor 1617.
 14. Er treden een paar keer leden van de familie LOETGENS, LEUFTENS,LUTTIENS of LUTTENS op als getuige. Ze zijn terug te vinden in Horn. In de leenregisters aldaar staat voor 1663 voor een huis en hof, Jan van Boschuysen vermeld, die wordt opgevolgd door Peter Loetgens, alias Boschuysen. Anno 1663 Reyner Loetgens, de zoon van Albert Loetgens, die wederom een zoon was van Peter Loetgens, als voren huis en hof genaamd "Sandergoedt". Later bezit van Peter Schroyrs (Schreurs) van Stevensweert (man van een dochter Loetgens ?). Dat Reyner Loetgens optreedt als opvolger van zijn grootvader geeft aan dat Albert, zijn vader, toen al overleden was. Mogelijk is de Albert die hier als getuige optreedt een broer van Reyner Loetgens. Ergens moet er een relatie tussen de familie Loetgens en Moers hebben bestaan.
 15. De nog aanwezige registers van de parochies van he voormalig Graafschap Horn klimmen vaak niet hoger als rond 1700, zoals Horn (1695), Neer en Beegden, Roggel tot ca 1670, Haelen 1625 en Heythuysen 1640. Buggenum en Nunhem zijn mij onbekend.
 16. Uit het huwelijk tussen Jan Geuijen en Maria Peeters werd te Horn gedoopt op 4/7-1696 Anna Maria Gueijen. Verder is er geen doop gevonden na 1695. Wel gevonden werden de volgende overlijdens: op 30/5-1707 "Syberta vulgo Syken Gueijen" en op 25/13-1707 Aleidis Geuijen. Op 30/3-1734 overlijdt de "honorabilis Aegidius Gueijen, scabinus (=schepen) page de Horn". Een zoon van het echtpaar Geuijen-Peeters, vermoedelijk geboren voor 1695 verhuisde in ieder geval mee naar Thorn. PETER GUEIJEN huwt aldaar op 15/11-1733 met MARGARITA CHRISTINA SEGERS. Als getuigen waren aanwezig: HENDRIK JAN MOERS, zijn halfbroer en REYNER MOERS, zijn stiefvader en ook MARIA GUEIJEN, zijn zus geboren in 1641 ? of een tante ? en MARIA PEETERS zijn moeder. Uit dit huwelijk werden te Thorn gedoopt: op 18/6-1734 MARIA CATHARINA GUEIJEN (getuigen Maria Segers / Maria Peeters), op 19/11-1735 JAN JOSEPH GUEIJEN (getuigen Reyner Moers / Maria Crijns) en op 30/7-1737 MARIA ANNA GUEIJEN (getuigen Hendrik Jan Moers / Cornelia Brouns). De eerstgeborene Maria Catharina Gueijen huwt te Thorn op 28/1-1762 Godfried Frederik Jacob Raupp, dokter en chirurg te Bergeijck, weduwnaar van Judith Bagini.
 17. De naam Smaeckers of Smaekers komt van 's Mackers, oftewel de Macker. Henric Smaeckers was rentenier en admodiator, dat is iemand die leefde van het uitlenen van grond namens derden. Hij was vermoedelijk bevriend met Reiner Moers.
 18. I.U.L. is de afkorting van Iuris Utriusque Licentiatus. Het geeft aan dat de titelhouder zowel afgestudeerd is in het canoniek als in het civiel recht.
 19. De landsstenden of de Staten van het Land van Thorn bestonden uit vertegenwoordigers van de 3 standen. 1. de geestelijke stand (leden van het kapittel) 2. de adel van het land van Thorn 3. de geërfden-grondeigenaren. Volgens Joost Welten in zijn boek "De Vergeten Prinsessen van Thorn" (2019) was Antoon Reiner Moers in de periode voorafgaande aan de verkiezing van Cunegonda van Saksen tot coadjutor van de abdis, voorzitter van de Staten.
 20. Over de moord op Dodé zie ook De Maasgouw 1883 blz 922, 1885 blz 1050 1906 blz 53 en Jos Habets en Flament deel II, "Een boekje open over Thorn" blz 89 e.v. Aldaar is een afschrift te vinden van een brief van de hand van A.R. Moers, zijn schoonvader. Zie ook de bevolkingslijsten 1796 Kanton Maaseik, gemeente Thorn no 45 t/m 48 en no 108 t/m 114. Publicaties LGOG 1971-72 p. 155-209. "De moord op notaris Dodé" door Frans Tonner 1999.
 21. Deze Maria Catharina Scherpenseel was een zuster van Gérard Laurent Scherpenseel, die samen met zijn vrouw Anna Elisabeth Cornelia Nijssens in 1777 het landgoed Hagenbroek te Thorn kocht. Hun dochter Maria Gertrudis Scherpenseel huwde op 25/9-1800 met Joseph Bernard Martin Rubens, waarna er vier generaties Rubens op Hagenbroek woonden. Een kleinzoon van het echtpaar Rubens-Scherpenseel huwde op 29/4-1844 met Marie Henriëtte Josephine Moers waardoor hun nakomelingen zowel via de moeder als via de vader van de ouders van broer en zus Scherpenseel, te weten Herman Scherpenseel en Marie Gertrudis Pyls of Piels, afstammen.