Hendrix

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

Piër Hendrix,(rechts), geboren in 1882 te Horn.

De naam Hendrix komt erg veel voor in Nederland, en met name in Limburg. De naam werd op heel veel wijzen geschreven: Hendrix, Hendrikx, Henderix, Hendriks, Henderickx, Henrix. De naam is een patroniem, ontstaan uit de voornaam Hendrik of de doopnaam Henricus en is dus een patroniem.

Volkstellingen 1947:

 • Hendriks: 18.728, waarvan 2.958 in Limburg.
 • Hendriksen: 2.692, waarvan 35 in Limburg.
 • Hendrikx: 2.082, waarvan 995 in Limburg.
 • Hendrix: 1.840, waarvan 1.459 in Limburg.
 • Hendrickx: 972, waarvan 398 in Limburg.
 • Henderickx: 88, waarvan 82 in Limburg.

Genealogie (Horn)

De familie Hendrix komt in Horn al voor in de 17 eeuw. Gedurende de 18e en 19e eeuw groeide de familie uit tot een grote familie van landbouwers die zich uitspreidde over Midden-Limburg.

Generatie 1

Peter Hendrix alias Corstiens genoemd in 1711 in een gichte voor de schepenbank van Horn
I.1. Petrus (Peter) Hendrix alias Corstjens, geboren rond 1655 (geschat), overleden te Horn 5 september 1730. Hij trouwde (1) met Aleidis Raemaeckers, overleden rond 1680 (geschat). Hij trouwde (2) met Esther (Hester, Hees, Helena) Schreurs alias Stox, gedoopt te Haelen 1 april 1651, overleden te Horn 31 mei 1723, weduwe van Gerardus van Lerie (Loe, Loij, Leuij), dochter van Arnoldus Schreurs alias Stox en Maria Jegers alias op de Boel.

Horn – 3 oktober 1686:[1]
Jan Raemaeckers, Reijner Theuven en Peter Hendrix dragen een jaarrente van vijf gulden over aan de heer Raphael Puts “proebst tot Keijsersbosch” wegens een kapitaal van 25 pattacons. Als onderpand stellen zij een vrecht land aan de Weerterwegh en een vrecht in d’Aelsroet.

Horn – ca. 1695:[2]
Lijst van vormelingen:

 • Windelina Hendrix filia Petri Hendrix et Aleidis Raemaeckers, matrina Woll Grietien.
 • Jacobus Hendrix filius Petri Hendrix et Helenæ vulgo Hees Stox, patrinus Hubertus Deletaij.

Horn – 12 december 1709:[3]
Op 29 april 1709 zijn gecompareerd:
- Peter Hendrix als vader van Petronella Hendrix, getrouwd met Johan van Eijsen.
- Matthijs Huijben, getrouwd met Agnes Hendrix.
- Reijner Theuwen als man en momber van Wendel Hendrix, samen voor één derde deel.
- Andries Janssen, getrouwd met Joanna Theuwen, ook voor één derde deel.
Verkopen aan Jan Raemeeckers hun twee derde deel van “huijs en hoff, gelegen tegens over de kercke genaemt Karren huijs”, voor 34 rijksdaalders voor ieder derde deel.

Horn – 11 juni 1711:[4]
Compareerde de voorkinderen van Peter Hendrix alias Corstiens:
- Mathijs Houben als man en momber van Agnes Hendrix.
Jan Raemeeckers “onsen oem” als gevolmachtigde van:
- Jan van Heese, getrouwd met Petronella Hendrix te Antwerpen.
- Wendel Hendrix te Antwerpen.
Verkopen aan “hunnen voornoemden vaeder ende Hester Schreurs hunne stieffmoeder” een “huijs ende moeshoff met sijne toebehoorte alhier op de Heughte gelegen reijgenoten ter eenre Peter Colberts erff. en ter andere sijden Joost ende Mettien Linssen”, voor 30 pattacons. Volmacht voor deze verkoop werd getekend te Antwerpen op 5 mei 1711.


Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Agnes Hendrix, geboren rond 1675 (geschat), overleden Horn 30 maart 1723. Zij trouwde Horn 26 juli 1707 (get. Joanne Cuijpen, Joanne Smaeckers) met Mathias Huijben (Houben), overleden Horn 29 december 1723.
 2. Wendelina (Windel) Hendrix, geboren rond 1675 (geschat). In 1709 nog vermeld: “Reijner Theuwen als man en momber van Wendel Hendrix”. In 1711 vermeld te Antwerpen.
 3. Petronella Hendrix, geboren rond 1675 (geschat). Zij trouwde vóór 1709 met Johan van Eijssen (Hesen, Heese). In 1711 woonachtig in Antwerpen.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Jacobus (Jacob) Hendrix, geboren rond 1683 (geschat). Volgt II.1.
 2. Anna Hendrix, geboren rond 1685 (geschat), overleden Horn 22 april 1771. Zij trouwde Horn 25 april 1719 (get. Jacobus Hendrix, Magdalena Pluym) met Henricus (Hendrick) Cuijpers, overleden Horn 22 april 1771, zoon van Laurentius Cuijpers en Maria Verheggen.Generatie 2

Handtekening van Jacob Hendrickx uit 1715

II.1. Jacobus (Jacob) Hendrix, geboren rond 1683 (geschat), overleden te Horn 23 maart 1741. Koster van Horn (1712-1720 en 1723-1741), kerkmeester (1723), gezworene van Horn (<1723-1734), schepen van Horn (1734-1741). Hij trouwde (1) te Horn 23 januari 1721 (get. Andrea Hoijmans, Gertrude Aerts, Magdalena Pluijm) met Maria Goijen (Goeijen, Geuijen), overleden te Horn 27 maart 1734, dochter van schepen Aegidius (Gielis) Goijen en Joanna Corsten alias Theuven. Hij trouwde (2) te Horn 24 juni 1738 (get. Petrus Hendrix “filius sponsi”, Mattheus Teuwen, Maria Timmermans, Chaterina Timmermans, Chaterina Hendrix “filia sponsi”) met Joanna Timmermans, gedoopt te Horn 4 mei 1704, dochter van Michael Timmermans en Petronilla Teuwen.

Horn – 27 maart 1749:[5]
Nelis Timmermans en Hendrick Cuijpers hebben “den momboir eijdt uijtgeswoeren” voor de onmondige kinderen van medeschepen Jacob Hendricks zaliger vanwege de scheiding en deling van de goederen van Giles Geijen zaliger.


Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Joanna Hendrix (gedoopt als Goiens), gedoopt Horn 7 december 1717 “legitima per subsequens matrimonium” (get. Petrus Vermeulen, Margaritha Vermeulen), overleden Horn 20 januari 1793. Zij trouwde Horn 12 juli 1741 (get. Peterus Hendrix, Michael Hendrix, Maria Batsen, Chaterina Hendrix) met Joannes Rutten, geboren rond 1715 (geschat), kerkmeester (1744-1746), schepen van Horn, overleden Horn 25 januari 1788 (“vir 80 circiter annorum”).
 2. Petrus Hendrix, gedoopt Horn 27 augustus 1721 (get. Gelis Geuen, Hees Houben). Volgt IIIa.1.
 3. Hermanus Hendrix, gedoopt Horn 6 maart 1724 (get. Petrus Hendrix, Anna Peters).
 4. Maria Esther Hendrix, gedoopt Horn 3 februari 1726 (get. Cornellius Clompen, Anna Hendrix).
 5. Catharina Hendrix, gedoopt Horn 8 mei 1729 (get. Matheus Oijen, Joanne Eijscen, Petronella Vermullen), overleden Roermond 21 april 1751. Zij trouwde Roermond 29 mei 1750 (get. Wilhelmo Vermeulen, Joanna Keijsers) met Mathias van Vorst (Voorst), gedoopt Roermond 24 februari 1719, meester radmaker, aldaar overleden 11 november 1781, zoon van Mathias van Vorst en Elisabetha Janssen. Hij hertrouwde in 1752 met Catharina Bos.
 6. Joannes Hendrix, gedoopt Horn 12 februari 1731 (get. Matheus Oijen, Petro Geuijen, Margarita Daniels).
 7. Michael Hendrix, gedoopt Horn 16 februari 1733 (get. Petrus Visschers, Gertrudis van Loij). Volgt IIIb.1.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Aegidius Hendrix, gedoopt Horn 27 november 1738 (get. Martinus Timmermans, Gertrudis van Loie). Gevormd in 1749.
 2. Anna Hendrix, gedoopt Horn 26 juli 1741 (get. Joannes Rutten, Anna Hendrix).Generatie 3

De familie Hendrix woonde generaties lang in Horn "op het Eind". Op bovenstaande afbeelding de situatie zoals in het begin van de 19e eeuw werd getekend door het kadaster: (1) Posthuis, (2) woning P. Hendrix- Decker, later J. Hendrix- Timmermans, J. Hendrix- Lutters en P. Hendrix- Houben, (3) woning M. Hendrix- Crompvoets, later P.M. Vermeulen- Hendrix, (4) Casquettenhof.


IIIa.1. Petrus (Peter) Hendrix, gedoopt te Horn 27 augustus 1721, landbouwer, woonde "op het Eijnd" (B982), aldaar overleden 2 april 1770. Hij trouwde te Horn 27 april 1756 (get. Aegidio Decker, Marianna Rutten) met Anna (Joanna) Decker, gedoopt te Horn 30 september 1729, aldaar overleden rond 1787[6], dochter van schepen Ferdinandus Decker en Catharina van Asch.

Horn – 20 december 1762:[7]
Peter Henderikx en Anna Decker lenen van Peter Leijtgens de som van 50 pattacons tegen 3% jaarlijkse rente. Onderpand zijn een half boender in het Leghveld, een morgen op de Ravenacker en een vrecht aan de Breijen wegh.

Horn – 4 oktober 1787:[8]
“Judiciele scheydinge en deylinge ingegaen tusschen Mathijs van de Drinck als vader en aengebooren momboir van sijn onmundigh dochterken Maria Catharina van den Drinck verweckt bij Maria Anna Hendrixs zaliger ter eendere, ende Jacobus Hendrixs oudt sijnde in sijn vijfentwintighste jaer ten overstaen van sijne ten deesen verkoosen momboir Michiel Oijen van alle erfgoederen door Joanna Deckers weduwe Petri Hendrixs naergelaeten, welcke Joanna Deckers overleeft hebbende haere dochter Anna Hendrixs, soodaenigh dat haere goederen directelijck vervallen sijn op haer kints kint Maria Catharina van de Drinck, ieder voor eene halfscheyt ende op haeren soone Jacobus Hendrixs voor de andere halfscheyt”.
“sijn alle die ergoederen in twee egaele deelen soo veel als doenelijck was worden gestelt”.
“en daer over gemaeckt twee gelijckformelijcke briefkens met een geteeckent met de letter A en het ander met de letter B ende deselve geluijt in eenen overdeckten hoet en door een seer minderjaerigh kint getrocken”.
Lot A is toegevallen aan Jacobus Hendrixs en bestond uit 15 percelen land, gelegen te Horn.
Lot B is toegevallen aan Maria Catharina van den Drinck en bestond uit 14 percelen land, samen met het “huijs en stallingen in een getimmert gelegen in dezen dorpe neffens de schuijre van Michiel Hendrixs mede de halfscheijt van die daer bij gelegen erven het zije lant of moeshof aen dit huijs aengrensende, en naer den kant van dit huijs af te meten, mede het backhuijs en het mede gebruijck van den put”.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Hendrix, gedoopt Horn 24 december 1756 (get. Ferdinandus Decker, Johanna Hendrix), jong overleden.
 2. Jacobus Hendrix, gedoopt Horn 7 maart 1759 (get. Michael Henderix, Anna Maria van de Bool), jong overleden.
 3. Maria Anna Hendrix, gedoopt Horn 7 mei 1760, overleden vóór 1787. Zij trouwde Horn 8 mei 1783 (get. Joannes Hoeben, Josephus Vogels, Gertrudis Hendrix) met Mathias van den Drenck (Drinck), gedoopt Haelen 24 januari 1760, landbouwer, aldaar overleden 29 november 1816, zoon van Petrus van de Drenck en Maria Quas.
 4. Jacobus Hendrix, gedoopt Horn 1 februari 1764 (get. Hermanus Lucas, Catharina Crompvoets). Volgt IVa.1.
 5. Aegidius Hendrix, gedoopt Horn 23 november 1767 (get. Lambertus Vogels, Agnes van Ass), aldaar overleden 30 mei 1770.


IIIb.1. Michael (Aegidius) Hendrix, gedoopt te Horn 16 februari 1733, landbouwer, kerkmeester (1773), woonde "op het Eijnd" (B303), aldaar overleden 18 december 1818. Hij trouwde te Buggenum 10 mei 1759 (get. Gerardus Pollardt, Margaretha Crompvoets) met Catharina Crompvoets, gedoopt te Buggenum 25 november 1735, overleden te Horn 1 juni 1810, dochter van Joannes Crompvoets en Gertrudis Verheggen.

Horn “in den Weert” - 1 september 1819:[9]
Scheiding en deling voor notaris Hendrik Antoon Milliard tussen kinderen en kleinkinderen van wijlen Michiel Hendriks en Catharina Crompvoets, beide te Horn gestorven:

 • Eerste lot aan Gertrudis Hendriks, weduwe Nicolas op ’t Roodt, in sijn leeven hoefsmit te Horne,
 • Tweede lot aan Peeter Hendriks, ackerman te Horne,
 • Derde lot aan Andreas Hendriks, ackerman te Horne,
 • Vierde lot aan Peternella Hendriks, gehuwd met Mathijs Vermeulen, ackerman te Horne,
 • Vijfde lot aan Michiel Hendriks, ackerman te Horne,
 • Zesde lot aan de vijf kinderen van wijlen Joanna Hendriks en wijlen Peeter Colbers,
 • Zevende lot aan Catherine Hendriks, gehuwd met Nicolas Wolfhagen, ackerman te Horne,

Elk lot bestond uit ca. 8 percelen land met een totale waarde van 1820 francs.
Het huis met schuur, moestuin, bijgebouwen, gelegen “aen Gulkens” (Geelkens) werd niet genoemd in deze delingsakte, wel in zijn memorie van successie van 15 juni 1819. Later blijkt deze boerderij eigendom van het echtpaar Vermeulen- Hendrix


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Hendrix, gedoopt Buggenum 3 mei 1760 (get. Joannes Crompvoets, Joanna Hendrix), jong overleden.
 2. Jacobus Hendrix, gedoopt Buggenum 13 augustus 1761 (get. Petrus Hendrix, Gertrudis Verheggen), overleden tussen 1810 en 1818.
 3. Anna Gertrudis Hendrix, gedoopt Horn 10 november 1763 (get. Marcellius Crompvoets, Maria Anna Rutten), aldaar overleden 17 januari 1823. Zij trouwde Horn 28 april 1789 (get. Wilhelmus op ’t Roodt, Nicolaus Peters) met Nicolaus op ’t Roodt, gedoopt Horn 25 februari 1767, smid, overleden tussen 1812 en 1818, zoon van Petrus op ’t Roodt en Clara Franssen.
 4. Joanna Hendrix, gedoopt Horn 23 augustus 1765 (get. Joannes Rutten, Gertrudis Crompvoets), aldaar overleden 24 augustus 1802. Zij trouwde rond 1787 met Petrus Colbers, gedoopt Horn 20 februari 1742, landbouwer, aldaar overleden 17 januari 1806, zoon van Petrus Colbers en Agnes Slebos.
 5. Petrus Hendrix, gedoopt Horn 15 juni 1767 (get. Wijnandus Crompvoets, Joanna Timmermans), jong overleden.
 6. Michael (Aegidius) Hendrix, gedoopt Horn 4 juni 1769 (get. Lambertus Voegels, Mathia Vossen, Margaritha Crompvoets). Volgt IVb.1.
 7. Petrus Hendrix, gedoopt Horn 17 juni 1771 (get. Joannes Timmermans, Petro Engelen, Anna Decker). Volgt IVb.2.
 8. Maria Catharina Hendrix, gedoopt Horn 6 juli 1773 (get. Joannes Mathias van Solinghen, Mathia van Vorst, Aldegondis Crompvoets), aldaar overleden 5 april 1836. Zij trouwde (1) Horn 25 november 1806 met Arnold Daemen, gedoopt Horn 23 augustus 1768, landbouwer, aldaar overleden vóór 1816. Zij trouwde (2) Horn 16 december 1816 met Nicolaas Wolfhagen, gedoopt Beegden 26 augustus 1772, landbouwer, overleden Horn 22 februari 1842, zoon van Joannes Wolfhagen en Anna Catharina Jeucken.
 9. Wijnandus Hendrix, gedoopt Horn 5 maart 1775 (get. Petrus Joosten, Joanna Henderix, Catharina N.N.), aldaar overleden 25 november 1796, ongehuwd.
 10. Andreas Hendrix, gedoopt Horn 13 mei 1778 (get. Petrus Cuijpers, Anna Maria Bremmers). Volgt IVb.3.
 11. Petronella Hendrix, gedoopt Horn 17 juni 1780 (get. Josephus Voegels, Maria Gerlinghs), aldaar overleden 17 mei 1865. Zij trouwde Horn 21 februari 1810 met Petrus Mathias Vermeulen, gedoopt Horn 13 januari 1786, landbouwer, aldaar overleden 22 december 1855, zoon van Engelbertus Vermeulen en Margaretha Fabrij.
 12. Joannes Hendrix, overleden Horn 18 augustus 1781.Generatie 4

Handtekening van Jacob Hendrix uit 1803

IVa.1. Jacobus (Jacob) Hendrix, gedoopt te Horn 1 februari 1764, landbouwer, woonde "op het Eijnd" (B982), aldaar overleden op 1 februari 1810. Hij trouwde te Horn 16 augustus 1788 (get. Alexander Timmermans, Josephus Vogels) met Beatrix Timmermans, gedoopt te Baexem 25 juli 1763, overleden te Horn 2 mei 1810, dochter van Joannes Timmermans en Anna Margaretha Prostmans.

Horn – 9 mei 1810:[10]
Voor notaris H.A. Milliard compareerde de volgende personen om zorg te dragen voor de minderjarige kinderen van Jacob Hendrix en Beatrix Timmermans:
-Pierre Deckers, schoenmaker, wonende te Horn, achterneef aan vaderskant.
-Henrij Lutters, landbouwer, wonende te Horn, verre verwant aan vaderskant.
-Theodor Vogels, landbouwer, wonende te Horn, neef aan vaderskant.
-Alexander Timmermans, meester, wonende te Horn, oom aan moederskant.
-Jean Geenen, landbouwer, wonende te Horn in de Weerd, neef aan moederskant.
-Mathieu Timmermans, landbouwer, wonende te Horn, neef aan moederskant.
Uiteindelijk werd Peter Deckers als voogd aangesteld, Alexander Timmermans werd toeziend voogd.

Horn – 5 juni 1810:[11]
Publieke verkoop van roerende goederen voor notaris H.A. Milliard op verzoek van de erfgenamen Jacob Hendrix. De goederen bestonden uit:
-Meubels zoals stoelen, kasten, bedden, een klok, gordijnen en dekens.
-Gebruiksvoorwerpen zoals een koffiemolen, lantaarn, tonnen, vaten, emmers, kannen, spiegel, weegschaal, schalen, borden, bestek, ketels, braadpan, weegschaal en karnmachine.
-Gereedschap zoals mestvork, schop, timmergereedschap, hakmes, sikkel, ploeg, egge, karren.
-Vee zoals een paard (1), koeien (4), kalf (1) en een vaars (1).
-Veldgewassen zoals stro en hooi.
De totale opbrengst bedroeg 808 francs.

Horn “op den Kasteele” – 18 april 1819:[12]
Voor notaris H.A. Milliard compareerde de erfgenamen van Jacobus Hendrix en Beatrix Timmermans. Als eerste hernieuwen de erfgenamen een obligatiebrief van hun grootvader Peter Hendrix d.d. 31 maart 1770 waarin hij 50 pattacons ofwel 200 francs ofwel 94 gulden 50 cent opneemt van de fabriek der Kerk van Horne tegen 3% rente. Als onderpand stellen zij twee percelen akkerland te Horn.
Ten tweede hernieuwen zij een brief d.d. 19 februari 1759 waarin Peter Hendrix een kapitaal van 312 pattacons ofwel 1248 francs ofwel 589 gulden 38 cent leent van Peter van Ass en Anna Maria op de Boel namens de kerkmeesters van Horn. Als onderpand stellen zij vier percelen akkerland te Horn.

Horn – 10 juni 1820:[13]
Voor notaris H.A. Milliard compareerde de erfgenamen van Jacob Hendriks en Beatrix Timmermans welke publiekelijk verkopen negen percelen akkerland en één perceel grasgewas. De totale opbrengst bedroeg 2.499 gulden en 81 cent.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Maria (Maria) Hendrix (Hendriks), gedoopt Horn 17 maart 1789 (get. Michael Hendrix, Anna Margarita Prosmans), aldaar overleden 23 augustus 1833. Zij trouwde Horn 22 april 1828 met Petrus Geurts, gedoopt Horn 6 januari 1783, aldaar overleden 27 september 1853, zoon van Michael Geurts en Petronella Rulkens.
 2. Joannes Mathias (Mathijs) Hendrix (Hendrikx), gedoopt Horn 8 april 1790 (get. Joannes Timmermans, Maria Joanna Decker). Volgt Va.1.
 3. Petrus Hendrix, gedoopt Horn 23 september 1791 (get. Hermanus Geenen, Maria Anna Rutten), jong overleden.
 4. Petrus Hendrix, gedoopt Horn 7 februari 1793 (get. Petrus Decker, Petronilla Timmermans). Volgt Va.2.
 5. Anna Margaretha Hendrix (Hendrikx), gedoopt Horn 6 januari 1795 (get. Alexander Timmermans, Gertrudis Vermeulen), overleden Swalmen 28 maart 1853. Zij trouwde (1) Swalmen 24 november 1828 met Christiaan Joosten, geboren Swalmen 12 februari 1790, landbouwer, aldaar overleden 5 juni 1833, zon van Peter Joosten en Catharina Beek. Zij trouwde (2) Swalmen 13 oktober 1834 met Leonardus Geraedts, geboren Swalmen 12 juni 1789, landbouwer, aldaar overleden 16 februari 1846, zoon van Theodorus Geraedts en Sophia Sanders.
 6. Joannes (Jan) Hendrix, gedoopt Horn 4 december 1796 (get. Wilhelmus Peters custos, Wilhelmo Albers, Margarita Daniels, Wilhelmina op ’t Roodt). Volgt Va.3.
 7. Michiel Hendrix, geboren Horn 30 juni 1798. Volgt Va.4.
 8. Gertrudis Hendrikx, geboren Horn 7 september 1801, overleden Haelen 28 januari 1876. Zij trouwde Haelen 22 mei 1827 met Simon Teeuwen, geboren Haelen 13 mei 1798, wever, aldaar overleden 19 februari 1861, zoon van Simon Teeuwen en Maria Wijnants.
 9. Maria Catharina Hendrikx, geboren Horn 3 oktober 1803, overleden Swalmen 8 januari 1860. Zij trouwde Swalmen 11 mei 1840 met Jacobus Wuts, geboren Swalmen 7 juni 1795, schoenmaker, aldaar overleden 28 november 1865, zoon van Christianus Wuts en Gertrudis Pijpers.
 10. Maria Joanna (Anna) Hendrikx, geboren Horn rond 1805, overleden Linne 11 september 1834. Zij trouwde (1) Horn 18 oktober 1828 met Wilhelmus (Willem) Hebben, geboren Horn 25 maart 1805, timmerman, overleden Linne 30 maart 1832. Zij trouwde (2) Linne 23 september 1833 met Peter Poulus Engelen, geboren Linne 28 juni 1806, overleden Maasbracht 30 september 1882, zoon van Franciscus Henri Engelen en Catharina Nijssen.
 11. Maria Christina Hendrikx, geboren Horn 16 maart 1806, overleden Roermond 23 januari 1880. Zij trouwde Roermond 23 april 1837 met Martinus Veekens, gedoopt Baarlo 4 september 1805, akkerman, overleden Roermond 28 november 1875, zoon van Petrus Veeckens en Petronella Simons.


IVb.1. Michael (Michiel, Aegidius) Hendrix, gedoopt te Horn 4 juni 1769, landbouwer, woonde "op de Wal" (D798), aldaar overleden 26 november 1838. Hij trouwde te Horn 21 november 1792 (get. Joanna Vermeulen, Jacobus Hendrix) met Anna Christina Vermeulen, gedoopt te Horn 13 mei 1773, aldaar overleden 24 december 1835, dochter van Engelbertus Vermeulen en Margaretha Fabrij.

Horn – 8 januari 1839:[14]
Voor notaris J.C. van Eyll gaan de erfgenamen over tot publieke verkoop van de roerende goederen van het echtpaar Hendrix- Vermeulen. De lijst met 133 items had een totale opbrengst van 981 francs en 30 centimen. De inboedel bestond uit:
- Vee zoals: drie koeien, een kalf en een rund.
- Gereedschap zoals: karren, ploegen, egge, gaffels, heizigt en een hakmes.
- Gebruiksvoorwerpen zoals: borden, korven, potten, kapstok, spiegel, tijlen, tobben, kettingen, emmers en tonnen.
- Meubels zoals: bedden, kachel, tafels, banken, stoelen, dekens en gordijnen.
- Veldvruchten zoals: haver, tarwe, gerst en hooi.

Horn – 11 november 1839:[15]
Voor notaris J.C. van Eyll gaan de erfgenamen over tot deling van de onroerende goederen, te verdelen in zes gelijke delen:
- Lot 1 aan Catharina Hendrix, gehuwd met Christiaan Brentjens: huis met dorsvloer, stalling, moesthuin, in het Dorp, 20 aren land aan de Wijen, 11 aren land in het Leegveld. Waarde 1200 francs.
- Lot 2 aan Joannes Hendrix: het paard, 32 aren land op de Koppel, 8 aren land aan de Mussenberg. Waarde 980 francs.
- Lot 3 aan Maria Hendrix, gehuwd met Leonard Puts: 20 aren land op de Ohe, 11 aren land op het leegveld en nog 200 francs uit de openbare verkoop van de roerende goederen. Waarde 1000 francs.
- Lot 4 aan Petronella Hendrix, ongehuwd: 19 aren beemd in de Broekbeemden, 20 aren land achter de Heijtjensberg en 260 francs uit de openbare verkoop. Waarde 1060 francs.
- Lot 5 aan Gertrudis Hendrix, gehuwd met Joannes Tobben: 14 aren land op het Kempke, 22 aren land op den Heijtjensberg en 260 francs uit de openbare verkoop. Waarde 1060 francs.
- Lot 6 aan Willem Hendrix: 20 aren land aan het Kloppeven, 11 aren land aan de Haalder Ohe en 260 francs uit de openbare verkoop. Waarde 1060 francs.
Catharina Hendrix betaald vervolgens 80 francs aan Joannes Hendrix en 60 francs aan Maria Hendrix waardoor alle loten gelijk zijn.


Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Catharina Hendrix, gedoopt Horn 2 mei 1793 (get. Michael Hendrix, Margarita Fabrij), aldaar overleden 29 maart 1810.
 2. Wilhelmus (Willem) Hendrix, gedoopt Horn 9 oktober 1795 (get. Engelbertus Vermeulen, Gertrudis Hendrix). Volgt Vb.1.
 3. Gertrudis Hendrix, geboren Horn 29 januari 1798, aldaar overleden 20 januari 1846. Zij trouwde Buggenum 30 april 1838 met Joannes (Jan) Tobben, geboren Buggenum 30 juli 1810, overleden Horn 7 november 1876, zoon van Peter Tobben en Elisabeth Curvers. Hij hertrouwde in 1846 met Maria in de Rijp.
 4. Maria Hendrikx, geboren Horn 7 maart 1801, jong overleden.
 5. Andreas Hendrikx, geboren Horn 30 november 1802, fusilier bij 14e afdeling infanterie, 3e bataljon, 5e compagnie, overleden Maastricht (hospitaal) 22 september 1822, ongehuwd.
 6. Maria Hendrikx, geboren Horn 9 september 1805, overleden Beegden 12 november 1846. Zij trouwde Linne 13 januari 1833 met Leonardus Puts, geboren Beegden rond 1800, aldaar overleden 13 maart 1875, zoon van Michael Puts en Ida Ramakers. Hij hertrouwde in 1847 met Anna Catharina Mans.
 7. Joannes (Jan) Hendrikx, geboren Horn 2 juli 1808. Volgt Vb.2.
 8. Anna Catharina Hendrikx, geboren Horn 24 juni 1811, aldaar overleden 26 september 1872. Zij trouwde Horn 31 januari 1838 met Christiaan Bertjens, geboren Kessenich 20 september 1805, overleden Horn 26 juni 1874, zoon van Mathias Bertjens en Maria Catharina Coolen.
 9. Petronella Margaretha Hendrix, geboren Horn april 1814, aldaar overleden 19 mei 1872. Zij trouwde Horn 15 april 1849 met Peter Beurskens, geboren Heel 3 april 1808, timmerman, overleden Horn 5 september 1890, zoon van Hubertus Beurskens en Petronella Lapille.


Handtekening van Peter Hendrikx

IVb.2. Petrus (Peter) Hendrikx, gedoopt te Horn 17 juni 1771, landbouwer, woonde "op 't Broeck" (C197), aldaar overleden 1 februari 1848. Hij trouwde te Horn 4 juni 1802 met Joanna Peeters (Peters), gedoopt te Horn 21 oktober 1763, aldaar overleden 25 februari 1848, dochter van Mathias Peters en Anna Timmermans.

Kind uit dit huwelijk:

 1. Mathis Hendrikx, geboren Horn 21 december 1802. Volgt Vb.3.


Handtekening van Andreas Hendrix
IVb.3. Andreas (Andries) Hendrix, gedoopt te Horn 13 mei 1778, landbouwer, overleden te Beesel (Bakheide) 25 mei 1836. Hij trouwde Horn 3 mei 1819 met Beatrix Timmermans, gedoopt te Horn 4 december 1780, aldaar overleden 9 januari 1853, dochter van Mathias Jacobus Timmermans en Petronella Teven.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Elisabeth Hendrix, geboren Horn 6 maart 1820, overleden Swalmen (Boukoul) 25 januari 1830.
 2. Petronella Hendrix, geboren Horn 28 augustus 1821, aldaar overleden 11 september 1821.
 3. Petronella Hendrix, geboren Horn 12 september 1822, overleden Roermond 16 januari 1884. Zij trouwde Haelen 6 mei 1853 met Henricus Hubertus Wolf, geboren Wessem 12 januari 1820, schrijnwerker, overleden Roermond 20 november 1878, zoon van Hermanus Wolf en Barbara Havermans.
 4. Christiaan Hendrix, geboren Horn 24 december 1824. Volgt Vb.4.
 5. Anna Catharina Hendrix, geboren Horn 20 juni 1827, overleden Swalmen (Boukoul) 15 februari 1830.Generatie 5

Handtekening van Mathijs Hendrikx


Va.1. Joannes Mathias (Mathijs) Hendrikx, gedoopt te Horn 8 april 1790, landbouwer, pachter Armenhof (de Raaij) te Swalmen (Boukoul), overleden Swalmen (Boukoul) 23 augustus 1865. Hij trouwde (1) te Horn 7 maart 1816 met Aldegonda Timmermans, gedoopt te Horn 5 mei 1791, overleden Swalmen (Boukoul) 1 april 1839, dochter van Mathias Timmermans en Margaretha Bullers. Hij trouwde (2) te Herten 30 december 1840 met Margaretha van Heel, geboren te Herten 1 november 1811, overleden te Swalmen (Boukoul) 13 juni 1846, dochter van Hendrikus van Heel en Gertrudis Mulders.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Beatrix Hendrikx, geboren Horn 28 maart 1817, aldaar overleden 26 april 1817.
 2. Anna Christina Hendrikx, geboren Horn 9 augustus 1818, overleden Swalmen (Raaij) 5 september 1859, ongehuwd.
 3. Jacobus Hendrikx, geboren Horn 14 januari 1821, aldaar overleden 10 maart 1821.
 4. Margaretha Hendrikx, geboren Horn 21 januari 1822, overleden Merum 16 oktober 1889. Zij trouwde Herten 6 oktober 1847 met Ruthgerus Hubertus van Heel, geboren Herten 3 januari 1822, landbouwer, overleden Merum 22 februari 1863, zoon van Hendrikus van Heel en Gertrudis Mulders.
 5. Jacobus Hendrikx, geboren Horn 15 maart 1824. Volgt VIa.1.
 6. Beatrix Hendrikx, geboren Horn 7 maart 1826, overleden Swalmen 4 juni 1891. Zij trouwde Swalmen 1 mei 1854 met Andreas Vincens, geboren Swalmen 24 januari 1825, landbouwer, aldaar overleden 1 december 1898, zoon van Jacobus Vincens en Ida Peters.
 7. Joannes Hendrikx, geboren Swalmen 11 mei 1829, overleden Swalmen (Raaij) 18 mei 1829.
 8. Petronella Hendrikx, geboren Swalmen 16 april 1830, aldaar overleden 23 november 1862. Zij trouwde Swalmen 14 april 1855 met Joannes Naus, geboren Swalmen 17 december 1830, landbouwer, slachter, aldaar overleden 6 juli 1887, zoon van Peter Naus en Theresia Quakers. Hij hertrouwde in 1866 met Anna Maria Hendrikx.
 9. Mathis Hendrikx, geboren Swalmen 5 augustus 1833. Volgt VIa.2.
 10. Anna Maria Hendrikx, geboren Swalmen 8 juni 1836, aldaar overleden 15 september 1895. Zij trouwde Swalmen 13 april 1866 met Joannes Naus, zie hier boven.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Aldegonda Hubertina Hendrikx, geboren Swalmen 19 november 1841. Dienstmeid te Lobberich (D.) in 1865.
 2. Hendrikus Hendrikx, geboren Swalmen 19 juni 1843. Volgt VIa.3.
 3. Martinus Hendrikx, geboren Swalmen (Boukoul) 5 augustus 1845. Volgt VIa.4.


Handtekening van Pieter Hendrix uit 1833.

Va.2. Petrus (Pieter) Hendrix, gedoopt te Horn 7 februari 1793, akkerman, overleden te Blerick 26 september 1870. Hij trouwde (1) te Maasbree 5 september 1826 met Aldegonda Dentjens, geboren te Blerick rond 1805, overleden te Baarlo 30 juli 1832, dochter van Sebastianus Dentjens en Maria Agnes Keeren. Hij trouwde (2) te Maasbree 15 april 1833 met Joanna Catharina Verbong, geboren te Baarlo rond 1804, overleden te Maasbree 24 april 1839, dochter van Joannes Verbong en Agnes Simons. Hij trouwde (3) te Maasbree 9 mei 1840 met Joanna Gubbels, geboren te Blerick 17 december 1807, aldaar overleden 8 mei 1887, dochter van Pieter Gubbels en Elisabeth Keersten.

Het eerste huwelijk bleef kinderloos.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Aldegonda Hendrix, geboren Baarlo 24 maart 1834. Trouwde met Gerard van Pasch, wonende te Heringen (D.).
 2. Agnes Hendrix, geboren Baarlo 1 maart 1836. Dienstmeid te Wachtendonk (D.).
 3. Beatrix Hendrix, geboren Baarlo 2 februari 1838, aldaar overleden 18 januari 1839.

Kinderen uit het derde huwelijk:

 1. Catharina Hendrix, geboren Blerick 31 juli 1841, aldaar overleden 27 april 1858.
 2. Petronella Hendrix, geboren Blerick 8 december 1842.
 3. Joanna Hendrix, geboren Blerick 9 maart 1846, aldaar overleden 7 april 1890. Zij trouwde Maasbree 30 maart 1883 met Peter Lemmen, geboren Blerick 7 september 1850, aldaar overleden 26 januari 1937, zoon van Theodorus Lemmen en Anna Maria Grubben.
 4. Lambertus Hendrix, geboren Blerick 20 december 1848. Volgt VIa.5.


Handtekening van Jan Hendrix in 1828


Va.3. Joannes (Jan) Hendrix, gedoopt te Horn 4 december 1796, landbouwer, aldaar overleden 29 mei 1878. Hij trouwde te Horn 14 oktober 1828 met Catharina Lutters, geboren te Horn 12 maart 1798, aldaar overleden 16 december 1878, dochter van Henricus Lutters en Sophia Lucas.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jacobus (Jacob) Hendrix, geboren Horn 30 oktober 1829. Volgt VIa.6.
 2. Hermanus (Herman) Hendrix, geboren Horn 25 juli 1832, schoenmaker, landbouwer, aldaar overleden 9 april 1903, ongehuwd.
 3. Jan Mathis (Jan) Hendrix, geboren Horn 21 mei 1834. Volgt VIa.7.
 4. Petrus (Peter) Hendrix, geboren Horn 7 november 1836. Volgt VIa.8.
 5. Beatrix Hendrix, geboren Horn 22 mei 1840, aldaar overleden 21 juni 1917. Zij trouwde Horn 23 oktober 1874 met Peter Hubertus Evers, geboren Horn 5 maart 1843, landbouwer, aldaar overleden 15 oktober 1919, zoon van Antoon Evers en Anna Peters.
 6. Hendrikus Hubertus (Hendrik) Hendrix, geboren Horn 29 mei 1843, landbouwer, aldaar overleden 10 juli 1915, ongehuwd.


Handtekening van Michiel HendrixVa.4. Michiel Hendrix, geboren te Horn 30 juni 1798, landbouwer, aldaar overleden 28 mei 1865. Hij trouwde te Horn 27 mei 1833 met Anna Maria van Egt, geboren te Horn 2 februari 1801, aldaar overleden 18 mei 1876, dochter van Leonardus van Egt en Maria Vermeulen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Leonardus Hendrix, geboren Horn 20 juni 1839, aldaar overleden 28 juli 1839.
 2. Beatrix Hendrix, geboren Horn 29 november 1840, aldaar overleden 30 november 1840.
 3. Anna Maria Hendrix, geboren Horn 10 april 1843, aldaar overleden 2 januari 1923. Zij trouwde Horn 5 februari 1866 met Engelbertus Evers, geboren Heythuysen 15 december 1840, overleden Horn 14 juni 1928, zoon van Everard Evers en Elisabeth Schroën.


Handtekening van Willem Hendrix uit 1821

Vb.1. Wilhelmus (Willem) Hendrix, gedoopt te Horn 9 oktober 1795, landbouwer, overleden te Buggenum 14 januari 1858. Hij trouwde te Buggenum 29 juni 1821 met Odillia aan den Boom, gedoopt te Buggenum 15 maart 1789, aldaar overleden 29 mei 1859, dochter van Theodorus aan den Boom en Petronella Verheggen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Catharina Hendriks, geboren Buggenum 14 december 1824, aldaar overleden 3 april 1872. Zij trouwde Buggenum 2 mei 1851 met Leonard Pelsers, geboren Haelen 25 maart 1820, overleden Buggenum 24 december 1902, zoon van Lambertus Pelsers en Wilhelmina Mevissen.
 2. Theodorus Hendrikx, geboren Buggenum 23 juni 1828. Volgt VIb.1.


Handtekening van Jan Hendrikx uit 1850

Vb.2. Joannes (Jan) Hendrikx, geboren te Horn 2 juli 1808, landbouwer, aldaar overleden 22 juni 1864. Hij trouwde te Roermond 5 april 1850 met Maria Elisabeth Mulders, geboren te Herten 18 november 1819, overleden te Horn 11 juni 1897, dochter van Lenard Mulders en Helena Poulissen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Michiel Hubert Hendrikx, geboren Roermond (de Weerd) 4 maart 1851, aldaar overleden 22 april 1852.
 2. Leonard Hubert Hendrikx, geboren Roermond (de Weerd) 18 november 1852. Volgt VIb.2.
 3. Michiel Hubert Hendrikx, geboren Roermond (de Weerd) 12 november 1857. Volgt VIb.3.
 4. Wilhelmus Hendrikx, geboren Roermond (de Weerd) 8 juni 1859, overleden Horn 9 november 1860.


Handtekening van Mathijs Hendrikx


Vb.3. Mathis (Mathijs) Hendrikx (Hendriks), geboren te Horn 21 december 1802, landbouwer, aldaar overleden 7 april 1881. Hij trouwde te Deurne 8 juli 1827 met Joanna van den Boogaard, geboren te Deurne rond 1798, overleden te Horn 18 februari 1869, dochter van Johannes van den Boogaard en Petronella Peeters.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Peter Michiel Hendriks, geboren Horn 21 maart 1828. Volgt VIb.4.
 2. Joanna Maria Hendriks, geboren Horn 5 mei 1830, aldaar overleden 17 oktober 1832.
 3. Petronella Hendrix, geboren Horn 30 oktober 1832, overleden Neeritter 31 augustus 1909. Zij trouwde Horn 11 mei 1868 met Hermanus Hermans, geboren Hunsel 24 mei 1834, overleden Neerittter 9 december 1917, zoon van Hermanus Hermans en Elisabeth Driesser.
 4. Maria Catharina Hendriks, geboren Horn 18 april 1835, aldaar overleden 13 augustus 1836.
 5. Joannes Hendriks, geboren Horn 23 april 1837, landbouwer, overleden Deurne 20 augustus 1877, ongehuwd.
 6. Peter Hendriks, geboren Horn 13 mei 1840, aldaar overleden 9 maart 1914, ongehuwd.


Handtekening van Christiaan Hendrikx uit 1848.Vb.4. Christiaan (Christopher) Hendrikx (Hendricks), geboren te Horn 24 december 1824, landbouwer, farmer, landlord, overleden Cuba City, Wisconsin (USA) 17 februari 1905. Hij trouwde te Horn 15 mei 1848 met Maria Gertrudis (Gertrude) Leenen, geboren te Horn 26 april 1823, overleden na 1900, dochter van Severinus Leenen en Maria Sophia Keuven.

Dit gezin vertrok op 8 april 1863 vanuit Horn richting Antwerpen. Van daaruit ging men met het schip “Adele” naar New York, waar ze op 3 juni 1863 aankwamen.[16] Van hieruit trokken ze verder naar de staat Wisconsin en vestigde zich in het plaatsje Hazel Green.[17]
In het register van landverhuizers is te zien dan het gezin behoorde tot de klasse “mingegoeden” en dat zij op uitnodiging van bloedverwanten waren vertrokken om als landbouwers een beter bestaan op te bouwen in Noord Amerika. Naar schatting had het gezin f 3.600,-- meegenomen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Petronella (Ella) Hendricks, geboren Horn 1 april 1849, overleden na 1870.
 2. Andries Hubert (Andrew) Hendricks, geboren Horn 27 augustus 1850. Volgt VIb.5.
 3. Martinus Hubertus (Martin) Hendricks, geboren Horn 12 juli 1852. Volgt VIb.6.
 4. Sophia (Sophy) Hendricks, geboren Horn 28 november 1853, overleden na 1870.
 5. Mathis Hubert (Matthew) Hendricks, geboren Horn 18 september 1855. Volgt VIb.7.
 6. Maria Catharina (Mary) Hendricks, geboren Horn 26 september 1857, overleden na 1880.
 7. Hendrik Hubert (Henry) Hendricks, geboren Horn 18 november 1859, overleden na 1880.
 8. Hubertina (Hubertine) Hendricks, geboren Horn 6 februari 1862, overleden na 1880.
 9. Louisa (Louise) Hendricks, geboren Wisconsin (USA) rond 1867, overleden na 1900.Generatie 6

Handtekening van Jacob Hendrikx uit 1855.

VIa.1. Jacobus (Jacob) Hendrikx, geboren te Horn 15 maart 1824, landbouwer, pachter op de Armenhof (Raayerhof) te Swalmen (Boukoul), overleden te Swalmen 14 april 1903. Hij trouwde te Swalmen 16 april 1855 met Cornelia Hubertina Polmans, geboren te Swalmen 9 november 1832, aldaar overleden 9 september 1901, dochter van Theodorus Polmans en Joanna Dings.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mathis Hendrikx, geboren Swalmen 6 april 1856, akkerman, aldaar overleden 6 mei 1936. Hij trouwde Swalmen 2 september 1886 met Helena Pijpers, geboren Swalmen 2 januari 1854, aldaar overleden 12 januari 1937, dochter van Hendrikus Pijpers en Joanna Vermeulen. Uit dit huwelijk 3 kinderen te Swalmen.
 2. Theodorus Hendrikx, geboren Swalmen 7 april 1858, aldaar overleden 28 januari 1923. Hij trouwde Swalmen 28 augustus 1884 met Joanna Margaretha Lamers, geboren Maasniel 27 mei 1856, overleden Swalmen 10 januari 1928, dochter van Mathis Hubertus Lamers en Joanna Margaretha Linssen. Uit dit huwelijk 4 kinderen te Swalmen.
 3. Jacobus Hendrikx, geboren Swalmen 18 april 1861, aldaar overleden 18 augustus 1861.
 4. Joannes Hendrikx, geboren Swalmen 25 juli 1862, bakker, aldaar overleden 20 december 1937. Hij trouwde Swalmen 30 mei 1890 met Maria Hubertina Pijpers, geboren Swalmen 21 januari 1864, aldaar overleden 8 september 1938, dochter van Hendrikus Pijpers en Joanna Vermeulen.
 5. Jacobus (Rô Koob) Hendrikx, geboren Swalmen 26 september 1864. Hij trouwde Swalmen 26 juli 1894 met Joanna Hubertina Pijpers, geboren Swalmen 24 februari 1869, aldaar overleden 13 mei 1936, dochter van Hendrikus Pijpers en Joanna Vermeulen. Uit dit huwelijk kinderen te Swalmen.
 6. Anna Maria Hendrikx, geboren Swalmen 20 oktober 1866, aldaar overleden 28 juli 1905, ongehuwd.
 7. Joanna Hendrikx, geboren Swalmen 16 oktober 1868. Zij trouwde Swalmen 8 mei 1891 met Joannes Pijpers, geboren Swalmen 22 februari 1863, aldaar overleden 1 december 1935, zoon van Jan Hendrik Pijpers en Mechtildis Beckers.
 8. Catharina Hendrikx, geboren Swalmen 21 maart 1870. Zij trouwde (1) Swalmen 26 juli 1894 met Henricus Hoofstraten, geboren Swalmen 23 juni 1857, aldaar overleden 6 mei 1914, zoon van Cornelis Hoofstraten en Maria Catharina Vermeulen. Zij trouwde (2) Swalmen september 1916 met Wilhelmus Hubertus Michiel Füser, geboren Swalmen 29 september 1870, zoon van Peter Johannes Füser en Maria Catharina Evers.
 9. Martinus (Rô Martien) Hendrikx, geboren Swalmen 24 mei 1872, landbouwer, aldaar overleden 10 oktober 1948. Hij trouwde Swalmen 30 april 1906 met Margaretha Maria Aelen, geboren Maasniel 1 september 1875, overleden Swalmen 4 februari 1964, dochter van Gerardus Hubertus Aelen en Anna Christina Hubertina Kusters. Uit dit huwelijk kinderen te Swalmen.
 10. Hendrikus Hendrikx, geboren Swalmen 15 oktober 1873, landbouwer, overleden Maasniel (Asenray) 9 juli 1949. Hij trouwde Swalmen 16 april 1909 met Maria Aelen, geboren Maasniel 12 november 1881, overleden voor 1949, dochter van Gerardus Hubertus Aelen en Anna Christina Hubertina Kusters. Uit dit huwelijk kinderen te Swalmen.
 11. Wilhelmina Hendrikx, geboren Swalmen 16 augustus 1875. Zij trouwde (1) Swalmen 18 november 1907 met Egidius Mathias Aelen, geboren Maasniel 15 februari 1874, aldaar overleden 26 februari 1918, zoon van Gerardus Hubertus Aelen en Anna Christina Kusters. Zij trouwde (2) Maasniel 2 augustus 1920 met Peter Willem Geraedts, geboren Maasniel 7 oktober 1893, zoon van Nicolaas Adrianus Geraedts en Maria Catharina Coolen.


Handtekening van Mathis Hendrikx uit 1863.
VIa.2. Mathis Hendrikx, geboren te Swalmen 5 augustus 1833, landbouwer, aldaar overleden 17 februari 1906. Hij trouwde te Swalmen 28 april 1863 met Elisabeth Naus, geboren te Swalmen 12 augustus 1839, aldaar overleden 9 mei 1866, dochter van Peter Naus en Sophia Coenen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mathis Hendrikx, geboren Swalmen 15 april 1864, kleermaker, overleden Heel 4 december 1928. Hij trouwde Swalmen 23 april 1895 met Johanna Verhaegh, geboren Swalmen 18 januari 1845, aldaar overleden 17 juni 1921, weduwe van Joseph Backers, dochter van Jacobus Verhaeg en Anna Elisabeth Beurskens. Dit huwelijk bleef kinderloos.
 2. Anna Margaretha Hendrikx, geboren Swalmen 5 februari 1866, aldaar overleden 16 april 1866.


Handtekening van Hendrikus Hendrikx uit 1870.
VIa.3. Hendrikus Hendrikx, geboren te Swalmen 19 juni 1843, landbouwer, aldaar overleden 27 januari 1903. Hij trouwde te Swalmen 21 april 1870 met Leonora Sanders, geboren Swalmen 3 november 1844, aldaar overleden 8 mei 1898, dochter van Gerardus Sanders en Joanna Cornelia Willems.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Daniel Hendrikx, geboren Swalmen 24 december 1871, aldaar overleden 4 mei 1899, ongehuwd.
 2. Gerardus Hubertus Hendrikx, geboren Swalmen 16 september 1873, landbouwer. Hij trouwde (1) Swalmen 1 mei 1895 met Aldegonda Maria Lintjens, geboren Maasniel 25 maart 1869, overleden Swalmen 21 juli 1905, dochter van Leonardus Hubertus Lintjens en Maria Geraedts. Hij trouwde (2) Swalmen 13 mei 1907 met Helena Neten, geboren Kessel 25 oktober 1880, overleden Roermond 25 november 1925, dochter van Jacob Neten en Ida Spee. Uit deze twee huwelijken kinderen te Swalmen.
 3. Maria Cornelia Hendrikx, geboren Swalmen 11 mei 1876.
 4. Jacobus Hendrikx, geboren Swalmen 19 juni 1879, aldaar overleden 6 januari 1965. Hij trouwde Swalmen 29 oktober 1928 met Mechtildis Hubertina Claessen, geboren Swalmen 4 augustus 1889, aldaar overleden 10 augustus 1957, dochter van Johannes Claessen en Wilhelmina Hubertina Doezen.
 5. Hubertina Hendrikx, geborne Swalmen 11 juli 1882. Zij trouwde Swalmen 22 mei 1905 met Peter Hubertus van Cruchten, geboren Swalmen 8 december 1878, zoon van Peter Hubertus van Cruchten en Elisabeth Hubertina Janissen.


Handtekening van Martinus Hendrikx uit 1876.
VIa.4. Martinus Hendrikx, geboren te Swalmen 5 augustus 1845, aldaar overleden 18 mei 1903. Hij trouwde te Swalmen 20 april 1876 met Anna Gertrudis Hubertina Linssen, geboren Maasbracht 24 februari 1852, overleden Swalmen 11 december 1889, dochter van Joannes Linssen en Ida Slabbers.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Mathis Hendrikx, geboren Swalmen 21 augustus 1877. Hij trouwde Maasniel 9 juli 1904 met Gertrudis Aelen, geboren Maasniel 27 augustus 1877, dochter van Gerardus Hubertus Aelen en Anna Christina Hubertina Kusters. Uit dit huwelijk kinderen te Swalmen.
 2. Ida Hubertina Hendrikx, geboren Swalmen 24 november 1879.
 3. Maria Petronella Hendrikx, geboren Swalmen 19 september 1883. Zij trouwde Swalmen 29 april 1905 met Mathijs Verhaeg, geboren Helden 31 januari 1885, zoon van Johannes Verhaeg en Anna Maria Gielen.
 4. Maria Lambertina Hendrikx, geboren Swalmen 17 september 1886, aldaar overleden 17 april 1889.


Handtekening van Lambert Hendrix uit 1887.
VIa.5. Lambertus (Lambert) Hendrix, geboren te Blerick 20 december 1848, landbouwer, overleden te ’s Hertogenbosch 18 april 1907. Hij trouwde te Heythuysen 4 juli 1887 met Wilhelmina Ketelaers, geboren Heythuysen 29 april 1849, overleden te Blerick 9 mei 1925, dochter van Peter Mathis Ketelaers en Maria Catharina Verhaegen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Maria Johanna Hendrix, geboren Blerick 27 mei 1889, overleden Venlo 20 september 1937. Zij trouwde Maasbree 27 april 1916 met Joannes Hermans, geboren Baarlo 24 april 1881, zoon van Gerardus Hermans en Joanna Mechtildis Peeters.
 2. Peter Hendrik Hendrix, geboren Blerick 14 april 1891, aldaar overleden 2 februari 1896.
 3. Hubertus Jacobus Hendrix, geboren Blerick 11 november 1892, aldaar overleden 27 november 1892.
 4. Johanna Maria Hendrix, geboren Blerick 10 juni 1894.


Handtekening van Jacob Hendrix uit 1878.

VIa.6. Jacobus (Jacob) Hendrix, geboren te Horn 30 oktober 1829, brouwmeester, moutmaker, overleden te Maaseik (B.) 24 juni 1909. Hij trouwde te Maaseik 6 oktober 1863 met Helena Antonetta Fabrij, geboren Maaseik 30 september 1834, aldaar overleden 1 april 1917, dochter van Leonard Fabrij en Gertrudis Geelen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joannes Joseph (Jef) Hendrix, geboren Maaseik 15 augustus 1865, moutmaker, zaakvoerder, overleden Sint Truiden (B.) 28 augustus 1939. Hij trouwde Maaseik 17 november 1896 met Maria Elisabeth van Wyck, geboren Maaseik juni 1870. Uit dit huwelijk 2 kinderen te Maaseik.
 2. N.N. Hendrix, levenloos geboren Maaseik 22 oktober 1867.
 3. Anna Maria Hendrix, geboren Maaseik 5 april 1869, aldaar overleden 8 februari 1945. Zij trouwde Maaseik 24 augustus 1889 met Leonard Guillaume Delsupehe, geboren Meerhout 4 november 1862, leraar, overleden Maaseik 25 september 1941.
 4. Pieter Jacobus Hendrix, geboren Maaseik 25 september 1872, aldaar overleden 2 september 1872.
 5. Jean Joseph Mathieu (Mathieu) Hendrix, geboren Maaseik 23 mei 1874, moutmaker, zaakvoerder, aldaar overleden 24 maart 1954. Hij trouwde Maaseik 10 september 1910 met Hubertine (Bertha) Severijns, geboren rond 1883, overleden Maaseik 23 januari 1975. Uit dit huwelijk 4 kinderen te Maaseik.
 6. Jacques Joseph (Jacques) Hendrix, geboren Maaseik 12 december 1876, moutmaker, zaakvoerder, aldaar overleden 13 maart 1964. Hij trouwde Maaseik 20 mei 1905 met Catharina (Net) Kraewinckels, geboren Maaseik 20 april 1877, aldaar overleden 13 mei 1964. Uit dit huwelijk 4 kinderen te Maaseik.


Handtekening van Jan Mathis Hendrix uit 1878.

VIa.7. Jan Mathis (Jan) Hendrix, geboren te Horn 21 mei 1834, landbouwer, overleden te Nederweert (Mildert) 10 november 1890. Hij trouwde (1) te Linne 2 juli 1862 met Gertrudis Mestrom, geboren te Linne 6 februari 1835, aldaar overleden 19 juni 1877, dochter van Theodoor Mestrom en Joanna Maria Ruijters. Hij trouwde (2) Maasbracht 26 april 1878 met Cornelia Hubertina Lamers, geboren te Maasbracht 1 juni 1845, overleden na 1893, dochter van Jan Theodorus Hubert Lamers en Anna Maria Houben. Zij hertrouwde in 1893 met Mathias Anton Vieten.

Kinderen uit het eerste huwelijk:

 1. Hendrik Mathijs Hendrix, geboren Linne 15 september 1863, aldaar overleden 24 september 1863.
 2. Anna Maria Hubertina Hendrix, geboren Linne 7 april 1865, overleden na 1916 (vermeld als weduwe te Gühenrath Niederkrüchten). Zij trouwde met Peter Berger.
 3. Joannes Hubertus (Jan) Hendrix, geboren Linne 14 november 1868, overleden Heerlen 24 november 1946, ongehuwd.
 4. Catharina Hubertina Hendrix, geboren Linne 6 september 1871, overleden vóór 1916. Zij trouwde met Gerard Huskens (in 1916 vermeld als weduwnaar te Gladbach).
 5. Jacobus Hendrix, geboren Linne 16 november 1872, aldaar overleden 12 februari 1873.
 6. Jacobus Hubertus Hendrix, geboren Linne 21 maart 1874. In 1910 vermeld als arbeider te Viersen, in 1916 vermeld als dienstknecht te Amern St. Ceno.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Martina Hubertina (Berdiena) Hendrix, geboren Linne 16 februari 1879, overleden na 1916. Zij trouwde met Heinrich Hanler, in 1916 arbeiders te Rheindahlen.
 2. Hendrikus Hubertus Hendrix, geboren Linne 4 mei 1880, aldaar overleden 7 september 1880.
 3. Peter Hubertus Hendrix, geboren Linne 2 mei 1881, overleden vóór 1916.
 4. Beatrix Hendrix, geboren Sint Odiliënberg (Paarlo) 5 oktober 1882, overleden na 1916. Zij trouwde met Willem Wilms, overleden vóór 1916. In 1916 vermeld als weduwe te Rheindahlen.
 5. Hendrikus Hubertus Hendrix, geboren Sint Odiliënberg (Zittard) 26 juni 1884, overleden na 1916 (arbeider te Rheindahlen).


Handtekening van Peter Hendrix uit 1878.


VIa.8. Petrus (Peter) Hendrix, geboren te Horn 7 november 1836, landbouwer, aldaar overleden 20 december 1915. Hij trouwde te Linne 11 mei 1878 met Theresia Hubertina Houben, geboren Linne 29 mei 1852, overleden te Maasbracht 5 maart 1920, dochter van Peter Houben en Margaretha Peters.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Peter Joannes Hendrix, geboren Horn 27 januari 1880, aldaar overleden 28 maart 1889.
 2. Margaretha Gertrudis Hubertina (Greetje) Hendrix, geboren Horn 8 april 1881, overleden Baexem 30 september 1920. Zij trouwde Baexem 5 mei 1908 met Johannes Hubertus (Jan) Slots, geboren Kessel 29 maart 1874, landbouwer, overleden Baexem 15 april 1943, zoon van Hendrik Slots en Mechtildis Vestjens. Hij hertrouwde in 1923 met Joanna Hubertina Corsten.
 3. Peter Hubertus (Piër) Hendrix, geboren Horn 23 oktober 1882, landbouwer, overleden Heel 27 december 1952. Hij trouwde Kessel 25 november 1919 met Elisa Antonetta Bruijnen, geboren Kessel 5 juli 1890, overleden Roermond 7 augustus 1954, dochter van Antonius Hubertus Francis Bruijnen en Anna Helena Dings. Uit dit huwelijk 5 kinderen.
 4. Maria Catharina (Cato) Hendrix, geboren Horn 2 augustus 1888, overleden Sittard 28 mei 1981. Zij trouwde Horn 2 mei 1917 met Hendrikus Gijsbertus (Harie) Jochems, geboren Maasbracht 7 februari 1882, landbouwer, aldaar overleden 15 februari 1962, zoon van Peter Joannes Hubertus Jochems en Mechtildis Elisabeth Mewissen.


Handtekening van Theodorus Hendrikx uit 1861.VIb.1. Theodorus Hendrikx (Hendriks), geboren te Buggenum 23 juni 1828, dagloner, aldaar overleden 14 januari 1899. Hij trouwde te Buggenum 9 juni 1854 met Maria Elisabeth van der Linden, geboren te Buggenum 24 december 1828, aldaar overleden 26 oktober 1901, dochter van Joannes van der Linden en Catharina Janssen.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus (Willem) Hendriks, geboren Buggenum 20 december 1861, aldaar overleden 11 februari 1941. Hij trouwde Buggenum 6 april 1891 met Helena Eva Sillekens, geboren Buggenum 30 januari 1866, aldaar overleden 6 juli 1908, dochter van Andries Sillekens en Catharina Smeets. Uit dit huwelijk 7 kinderen te Buggenum.
 2. Joannes Hendriks, geboren Buggenum 20 december 1861, aldaar overleden 4 februari 1862.
 3. Catharina Hubertina Hendrikx, geboren Buggenum 9 december 1867, aldaar overleden 20 april 1936, ongehuwd.
 4. Joannes Hubertus Hendrikx, geboren Buggenum 12 maart 1870, aldaar overleden 19 oktober 1923, ongehuwd.


Handtekening van Leonard Hubert Hendrikx uit 1881.VIb.2. Leonard Hubert Hendrikx, geboren te Roermond (de Weerd) 18 november 1852, landbouwer, overleden te Horn 11 juni 1934. Hij trouwde te Horn 30 mei 1881 met Petronella Oijen, geboren te Horn 26 augustus 1855, aldaar overleden 30 juli 1927, dochter van Paulus Oijen en Anna Loven.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Anna Hubertina Hendrikx, geboren Horn 17 juli 1882, aldaar overleden 29 maart 1914, ongehuwd.
 2. Jan Hubert (Jan) Hendrikx, geboren Horn 9 maart 1884, spoorwegarbeider, overleden Horn 25 maart 1980. Hij trouwde Horn 24 april 1914 met Anna Maria Petronella van Pol, geboren Weert 5 juni 1888, overleden Horn 24 maart 1933, dochter van Peter Jan Mathijs van Pol en Anna Helena de Graaf. Uit dit huwelijk kinderen te Horn.
 3. Catharina Elisabeth Hendrikx, geboren Horn 30 september 1885, aldaar overleden 13 mei 1944. Zij trouwde Horn 13 mei 1910 met Karolus Hendrikus Barten, geboren Roermond 24 februari 1873, landbouwer, overleden Horn 25 juni 1959, zoon van Martinus Barten en Anna Maria Cornelissen.
 4. Maria Josephina Hendrikx, geboren Horn 5 juli 1887, aldaar overleden 5 februari 1959. Zij trouwde Horn 26 juni 1914 met Nicolaas Jozef Meeuwissen, geboren Horn 19 maart 1885, landbouwer, aldaar overleden 10 april 1965, zoon van Joannes Meeuwissen en Agnes Smeets.
 5. Paulus Hubert (Paul) Hendrikx, geboren Horn 6 december 1888, hoofdonderwijzer, overleden Roermond 4 juni 1974. Hij trouwde (1) Horn 1 september 1919 met Gertrudis Catharina Hubertina Hammes, geboren Horn 10 april 1887, aldaar overleden 23 juni 1964, dochter van Wilhelmus Hammes en Petronella Hubertina Timmermans. Hij trouwde (2) met Elise Marie Antoinette Fermin. Uit dit huwelijk kinderen te Horn.
 6. Maria Aldegonda Hendrikx, geboren Horn 31 oktober 1892, overleden Roermond 16 februari 1987. Zij trouwde Horn 16 juni 1922 met Hubertus Martinus Jetten, geboren Roermond (de Weerd) 31 oktober 1888, landbouwer, overleden Horn 15 oktober 1958, zoon van Bernardus Jetten en Maria Gertrudis Barten.
 7. Aldegonda Hubertina Hendrikx, geboren Horn 26 januari 1895, overleden Heerlen 19 maart 1930. Zij trouwde Horn 19 juni 1925 met Wilhelmus Hubertus Ruijten, geboren Swalmen 17 mei 1897, spoorwegarbeider, dochter van Joannes Hubertus Ruijten en Wilhelmina Emilia Janissen.


Handtekening van Michiel Hubert Hendrikx uit 1879.
VIb.3. Michiel Hubert Hendrikx, geboren Roermond (de Weerd) 12 november 1857, metselaar, overleden te Horn 10 november 1926. Hij trouwde te Horn 21 oktober 1879 met Maria Josephina Hubertina Vossen, geboren te Roggel 13 mei 1860, overleden te Horn 12 juli 1951, dochter van Jan Vossen en Maria Josephina Clephas.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Jan Hubert Hendrikx, geboren Horn 12 juni 1881, schoolhoofd, overleden Ospel 9 april 1921. Hij trouwde Nederweert 25 oktober 1905 met Maria Dorothea Gubbels, geboren Nederweert 2 mei 1879, overleden Venray 7 januari 1943, dochter van Cleophas Hubertus Gubbels en Maria Catharina Verheijen.
 2. Leonard Hubert Hendrikx, geboren Horn 17 november 1883.
 3. Louis Hubert Hendrikx, geboren Horn 21 november 1885, banketbakker, overleden Brasschaat (B.) 31 januari 1961. Hij trouwde met Anette van Poeyer, geboren 2 juni 1892, overleden 2 juni 1973.
 4. Elisabeth Hubertina Hendrikx, geboren Horn 10 september 1887.
 5. Josephina Hubertina Hendrikx, geboren Horn 9 november 1889, aldaar overleden 20 mei 1891.
 6. Wilhelmina Josephina Hendrikx, geboren Horn 27 februari 1892, dezelfde dag overleden.
 7. Maria Hubertina Hendrikx, geboren Horn 5 april 1893, aldaar overleden 26 november 1904.
 8. Helena Hubertina Hendrikx, geboren Horn 16 oktober 1895. Zij trouwde Horst 12 juni 1922 met Jan Hubertus Schobbers (Schobre), geboren Horst 30 december 1895, leraar, zoon van Christiaan Schobbers en Anna Gertruda Huberta Thijssen.
 9. Joanna Digna (Dina) Hendrikx, geboren Horn 22 augustus 1898, overleden Roermond 22 november 1986, ongehuwd.
 10. Anna Leonie Hendrikx, geboren Horn 5 augustus 1901, aldaar overleden 13 februari 1982. Zij trouwde Horn 29 maart 1929 met Petrus Wouterus Hubertus Ambaum, geboren Belfeld 19 augustus 1901, stoffeerder, overleden Venlo 3 november 1944, zoon van Gerardus Amboum en Petronella Hubertina Curvers.
 11. Jan Louis Theodor Michiel Hendrikx, geboren Horn 20 september 1907, aldaar overleden 1 april 1908.


Handtekening van Peter Michiel Hendriks uit 1870.
VIb.4. Peter Michiel Hendriks, geboren te Horn 21 maart 1828, landbouwer, aldaar overleden 23 maart 1906. Hij trouwde te Buggenum 28 april 1870 met Wilhelmina Geraedts, geboren Buggenum 11 juli 1839, overleden te Horn 13 januari 1914, dochter van Peter Geraedts en Wilhelmina Snijders.

Kinderen uit dit huwelijk:

 1. Joanna Hubertina Hendriks, geboren Horn 7 maart 1871.
 2. Peter Hubert Hendriks, geboren Horn 24 november 1873, landbouwer. Hij trouwde Roermond 4 oktober 1900 met Clara Maria Hubertina Suntjens, geboren Roermond 10 februari 1877, dochter van Henricus Hubertus Suntjens en Wilhelmina Hubertina van Ass. Uit dit huwelijk kinderen te Horn.
 3. Mathis Hubert Hendriks, geboren Horn 30 november 1876, aldaar overleden 29 december 1880.
 4. Maria Gertrudis Hubertina Hendriks, geboren Horn 20 mei 1880, aldaar overleden 14 januari 1881.


VIb.5. Andries Hubert (Andrew) Hendricks, geboren te Horn 27 september 1850, farmer, overleden na 1920. Hij trouwde te Benton, Lafayette, Wisconsin (USA) 21 mei 1878 met Mary Ann Hoppenjan, geboren te Wisconsin, dochter van John Hoppenjan en Mary Spencer. Uit dit huwelijk 6 kinderen te Hazel Green, Wisconsin.


VIb.6. Martinus Hubertus (Martin) Hendricks, geboren te Horn 12 juli 1852, farmer, overleden na 1930. Hij trouwde rond 1881 met Annie Hendricks, geboren Wisconsin augustus 1863. Uit dit huwelijk minimaal 2 kinderen te Hazel Green, Wisconsin.


VIb.7. Mathis Hubert (Matthew) Hendricks, geboren te Horn 18 september 1855, banker, overleden tussen 1920 en 1930. Hij trouwde Milwaukee, Wisconsin 10 november 1892 met Laura Bell Harris, geboren Hazel Green, Wisconsin rond 1869, overleden na 1930, dochter van Joseph Harris en Rebecca Harris. Uit dit huwelijk minimaal 5 kinderen te Cuba City, Wisconsin.

Bronnen

 1. 01.063 schepenbank Horn, inv.nr. 373, vrijwillige rechtspraak
 2. Lijst van vormelingen, parochie St. Martinus Horn
 3. 01.063 schepenbank Horn, inv.nr. 373, vrijwillige rechtspraak
 4. 01.063 schepenbank Horn, inv.nr. 373, vrijwillige rechtspraak
 5. 01.063 schepenbank Horn, inv.nr. 373, vrijwillige rechtspraak
 6. overlijdensregister van Horn ontbreekt tussen 23 februari en 15 september 1787.
 7. 01.063 schepenbank Horn, inv.nr. 374, vrijwillige rechtspraak
 8. 01.063 schepenbank Horn, inv.nr. 374, vrijwillige rechtspraak
 9. GAR – 1004 Notarissen van Roermond, inv.nr. 7549, notaris H.A. Milliard, aktenr. 251
 10. GAR – 1004 Notarissen van Roermond, inv.nr. 7337, notaris H.A. Milliard
 11. GAR – 1004 Notarissen van Roermond, inv.nr. 7337, notaris H.A. Milliard, aktenr. 125
 12. GAR – 1004 Notarissen van Roermond, inv.nr. 7543, notaris H.A. Milliard, aktenr. 122
 13. GAR – 1004 Notarissen van Roermond, inv.nr. 7564, notaris H.A. Milliard, aktenr. 217
 14. RHCL – 09.001 Notariële archieven, inv.nr. 882, notaris J.C. van Eyll te Horn
 15. RHCL – 09.001 Notariële archieven, inv.nr. 882, notaris J.C. van Eyll te Horn
 16. www.limburgemigrant.nl/passagierslijsten
 17. State Census (volkstellingen) 1870 t/m 1900 via familysearch.org

MedewerkersGenealogie (Roermond)

De familie Hendrix welke zich rond 1816 in Roermond vestigde, stamt oorspronkelijk uit Helden en Panningen. Daar was Andreas Michael Hendrix lange tijd werkzaam als notaris en burgemeester. Na zijn huwelijk vestigde hij zich in Roermond waar hij trouwde en een gezin stichtte.

Generatie 1

I. Josephus Hendrix, (mogelijk gedoopt Meijel 13 oktober 1733), overleden Panningen 27 maart 1792. Trouwde Helden 10 april 1769 met Mechtildis Knippenbergh, gedoopt Helden 30 mei 1736, aldaar overleden 10 juli 1811, dochter van Andreas Knippenbergh en Catharina Schoenmaeckers.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Hendrix, gedoopt Helden 10 juni 1772, overleden Roermond 29 januari 1860. Trouwde (1.) Gerardus Wilhelmus Matthei, gedoopt Roermond 9 februari 1767, goudsmid, aldaar overleden 6 juli 1809, zoon van Franciscus Dominicus Matthei en Maria Agnes Lowijs. Trouwde (2.) Roermond 3 juni 1811 Franciscus Wilhelmus Lousbergs, geboren Bilsen (B.) rond 1778, rentenier, overleden Roermond 6 april 1856, zoon van Joannes Wilhelmus Jacobus Lousbergs en Anna Catharina Maurissen.
 2. Sibilla Hendrix, gedoopt Helden 10 juli 1772, aldaar overleden 21 maart 1853. Trouwde (1.) Helden 8 augustus 1793 Mathias Verhaegh, overleden Helden 13 mei 1811, zoon van Joannes Verhaegh en Sibilla Knippenbergh. Trouwde (2.) Helden 29 mei 1815 Jacobus van Oijen, gedoopt Helden 20 mei 1783, aldaar overleden 16 februari 1843,zoon van Petrus van Oijen en Theodora Neessen.
 3. Andreas Michael Hendrix, gedoopt Helden 22 september 1774. Volgt II.
 4. Christina Margaretha Hendrix, gedoopt Helden 10 maart 1777, aldaar overleden 6 november 1851. Trouwde (1.) Henricus Knapen, geboren Hasselt (B.) rond 1756, medicine doctor, overleden Heythuysen 24 juni 1817, zoon van Henricus Knapen en Christina Elisabeth Heesen. Trouwde (2.) Heythuysen 5 maart 1821 Peter Dionisius Franciscus Luijten, geboren Geleen 9 maart 1788, koninklijke notaris, zoon van Joannes Mathias Luijten en Anna Catharina Keulers.Generatie 2

II. Andreas Michael (André Michel) Hendrix, gedoopt Helden 22 september 1774, agent municipal van Helden (1799-1801), burgemeester (maire) van Helden (1802-1815), notaris te Helden (1801-1817), advocaat (1819), burgemeester (1822), koopman, schepen van Roermond, ambtenaar van de burgerlijke stand, rentenier, overleden Roermond 28 september 1839. Trouwde te Roermond 27 april 1816 met Catharina Agnes Burghoff, gedoopt Roermond 30 september 1788, aldaar overleden 13 april 1837, dochter van Franciscus Antonius Burghoff en Aldegonda Severijns.

Volgens de eerste kadastergegevens was hij eigendom van een rij huizen in de Steegstraat (nrs. D 289, 290, 291, 292 en 293). Om de hoek (op de Swalmersstraat) had hij nog een huis (nr. D 286). Daarnaast had hij nog een aantal huizen op de Steenweg (nrs. D 598, 599 en 603). In de Roermondse Weerd bezat hij nog de pachthoeve “Polak” (A 12).

Uit dit huwelijk:

 1. Antonius Josephus Hendrix, geboren Roermond 20 januari 1817, aldaar overleden dezelfde dag.
 2. Antoinetta Catharina Hubertina Hendrix, geboren Roermond 26 januari 1818, aldaar overleden 18 februari 1901, ongehuwd.
 3. Hubertus Franciscus Josephus Constantinus Hendrix, geboren Roermond 10 december 1819. Volgt III.
 4. Aldegonda Sibilla Barbara Hubertina Hendrix, geboren Roermond 4 april 1822, aldaar overleden 6 december 1882, ongehuwd.Generatie 3

III. Hubertus Franciscus Josephus Constantinus Hendrix, geboren Roermond 10 december 1819, fabrikant, rentenier, aldaar overleden 20 december 1878. Trouwde te Roermond 13 september 1843 met (zijn nicht) Catharina Antoinetta Hubertina Burghoff, geboren Roermond 12 mei 1820, aldaar overleden 3 september 1878, dochter van Jacobus Antonius Burghoff en Maria Agnes Matthei.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacquelina Antoinetta Paulina Hubertina Hendrix, geboren Roermond 29 juni 1844, aldaar overleden 11 juli 1923. Trouwde Roermond 16 oktober 1866 Ferdinand Verscheure, geboren Roermond 6 augustus 1840, advocaat, aldaar overleden 17 januari 1912, zoon van Ferdinand Hubert Cornelis Verscheure en Maria Rosa Hubertina Rousseau.
 2. Mathilde Agnes Francoise Hubertine Hendrix, geboren Roermond 16 maart 1846, aldaar overleden 20 juli 1934, ongehuwd.
 3. Hubertus Franciscus Alphonse Gustave Hendrix, geboren Roermond 2 juli 1848, aldaar overleden 10 september 1863.
 4. Cecilia Maria Hendrix, geboren Roermond 11 april 1852, aldaar overleden 4 september 1852.
 5. Maria Aldegonda Wilhelmina Hubertina Hendrix, geboren Roermond 5 december 1853. Trouwde Roermond 12 augustus 1879 Albert Joseph Friederich van Gorkum, geboren Pont (D.) 13 januari 1847, eerste luitenant, overleden Zoeterwoude 18 maart 1892, zoon van Jacob Werner Constantinus van Gorkum en Josephina Carolina Petronella Hubertina van Aefferden.
 6. Anna Maria Antoinetta Hendrix, geboren Roermond 12 juni 1857, aldaar overleden 11 november 1857.Medewerkers