Dencken (Wessem)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Algemene informatie

Dencken is een uitgestorven familie uit Wessem waar veel leden een functie hadden als schepen, secretaris, borgemeester of schatheffer. Zij waren verwant aan andere belangrijke families in het dorp zoals Jacobi, Vogels, Hillen en Valckenborgh.
Het is onbekend of ze verwant zijn aan van de gelijknamige familie uit Roermond.

Mogelijk wapen: in zilver een azuren dwarsbalk, waarop vier zilveren vogels. In het schildhoofd drie kelen rozen met stengel en twee blaadjes van sinopel, uit de balk spruitend.

Genealogie

Bloedverwantschap in de 4e graad bij het huwelijk in 1750

De opbouw van de eerste 5 generaties was mede mogelijk dankzij de publicatie van DTB-transcripties en de huwelijksdispensaties met hun stamboomschema´s door GenBronnen.[1]
Christianus en Paulus Dencken zijn volgens deze dispensaties broers van elkaar. De naam Dencken komt al eerder voor in Wessem: in 1611 is Herman Denckers schepen en in 1626 werd Petrus Denckers als schepen in Wessem genoemd.

Generatie 1

I. N.N. Dencken

Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Dencken volgt IIa.
 2. Paulus Dencken volgt IIb.Generatie 2

IIa. Christianus Dencken, borgmeester te Wessem in 1644, overleden rond 1644. Trouwde Wessem 13 januari 1640 met Maria Jacobi, dochter van Dyrick Jacobi, scholtis van Wessem. Zij hertrouwde in 1645 met Reinerus (Reijner) Vogels "den Oude".

Uit dit huwelijk:

 1. Theodora Dencken, gedoopt Wessem 25 november 1640.
 2. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 7 februari 1642. Volgt IIIa.
 3. Joanna Dencken, gedoopt Wessem 28 juli 1644 (get. Cil Godefridi, Adriana Beckers).


IIb. Paulus Dencken, borgemeester te Wessem 1648, schepen aldaar 1652-1681, trouwde Wessem rond 1644 met Ariane Deckers. Zij overleed tijdens de bevalling van haar dochter op 28 mei 1656.

Wessem - 20 maart 1682:[2]
Compareerde Steven Valckenborgh, gehuwd met Magdalena Dencken, Dierck Dencken voor hem en voor Marten, Lennert en Adriana Dencken. Zij verkopen aan hun broer Jacob Dencken "huijs, hoff, schuijre ende stallinghe", bij hun ouders in gebruik geweest, voor de som van 650 gulden Weerts.


Uit dit huwelijk:

 1. Martinus Dencken, gedoopt Wessem 19 augustus 1644 (get. Christianus Dencken, Catharina Aals). Volgt IIIb.
 2. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 17 september 1645 (get. Silvester Godefridi, Mechtildis Pauli). Volgt IIIc.
 3. Leonardus Dencken, gedoopt Wessem 6 oktober 1647 (get. Matthias Housmans, Clara Rapparts). In 1682 nog genoemd.
 4. Joanna Dencken, gedoopt Wessem 10 augustus 1649 (get. Gerardus Simonis Ruremundensis, Dijmpna Hals Maseikensis), overleden rond 1669. Zij trouwt te Wessem 25 april 1668 met Reinerus (Reijner) Vogels "de Jonge", gedoopt 7 augustus 1628 te Heel, schepen van Wessem, overleden rond 1704, zoon van Theodorus Vogels en Anna Tewen.
 5. Magdalena Dencken, gedoopt Wessem 27 augustus 1651 (get. Franciscus Meijs Maeseickensis, Margaretha Aenrici), overleden aldaar 13 december 1725. Trouwde Wessem 14 februari 1677 met Stephanus Valckenborg, gedoopt 8 november 1648 te Wessem (get. mr. Jacobus Jacobi, Sibilla Christiani), borgemeester aldaar, overleden rond 1714, zoon van Hermanus Valckenborg en Cornelia Stevens.
 6. Joannes Dencken, gedoopt Wessem 7 februari 1654. (nooddoop door vroedvrouw, daarna direct overleden).
 7. Adriana Dencken, gedoopt Wessem 28 mei 1656 (get. mr. Jacobus Jacobi preator huius oppida de Wessem, uxor Reneri nuntij Weertensis), aldaar ongehuwd overleden 17 december 1715.Generatie 3

IIIa. Theodorus (Dirck) Dencken gedoopt Wessem 7 februari 1642, secreataris van Wessem (1662-1686), overleden rond 1687. Trouwde (1) Wessem 30 augustus 1662 met Helena Hillen, gedoopt Thorn 29 september 1633, overleden rond 1676, dochter van Franciscus Hillen en Margaretha Bex. Hij trouwde (2) Wessem 3 oktober 1677 met Margareta Meerten, geboren te Ool. Zij hertrouwde in 1688 met Joannes Garé alias Houben.

Wessem - op huijden den 19en dagh des maands septembris in den jaere 1700 ende één.[3]
Voor de openbare notaris verschenen: Frans Dencken zich sterkmakende voor Dierck Dencken ter eenre, en Jacob en Peter Dencken ter andere zijde, alle broers en erfgenamen van de secretaris Dierck Dencken zaliger. Zij bezitten een derde deel van een huis op de Steenweg te Wessem, bewoont door Peter Hillen. Verder een lege plaats waar het huis en brouwhuis van hun vader op gestaan heeft, "onlanghts door den brandt verongeluckt".
Frans verkoopt met toestemming van broer Dierck aan Jacob en Peter Dencken het aandeel in het huis op de Steenweg, ieder voor het twaalfde deel. Jacob en Peter verkopen aan Frans en Dierck de lege huisplaats waar het huis en brouwhuis van hun vader gestaan heeft "aen den Merckt tot Wessem", met de bijbehorende moeshof. Jacob en Peter hebben daarnaast ook hun aandeel in de brouwketel aan hun broers overgedragen.


Uit het eerste huwelijk:

 1. Christianus Dencken, gedoopt Wessem 18 december 1663 (get. Renereus Voegels, Oda Houben), overleden na 1701. Schatheffer te Wessem 1698-1701.
 2. Franciscus Dencken, gedoopt Wessem 25 oktober 1665 (get. Joes Dencken, Paulum Dencken, Catharina Franssen). Volgt IVa.
 3. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 2 april 1668 (get. Paulus Dencken, Cornelia Stevens). Volgt IVb.
 4. Petrus Dencken, gedoopt Wessem 11 oktober 1670 (get. Theodorus van Uffels, Danielem Hillen, Leonarda Simons), jong overleden.
 5. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 22 juni 1672 (get. Theodorus Jacobi, Elisabetha Paulssen), ongehuwd overleden te Heel 2 december 1708.
Heel - Op heden den 29e november Ao van de geboorte Christi 1708:[4]
"in eijghene persoon gecompareert en erschenen den Eersaemen vrommen ende seer discreten jonckman Jacob Dencken, inwoonder der parochie Heell, als sieck sijnde naer den lichaem, maer nochtans sijn verstandt, memorie ende vijff sinnen overall wel machtigh".
Ten eerste legateert hij aan de fabriek van St. Lambert tot Luik een blamuser eens. Ten tweede erkent hij als erfgenamen zijn broers Frans, Dierck en Peter Dencken. Ten derde geeft hij aan zijn broer Frans alle verlopen pachten, behalve de pacht van dit lopende jaar 1708. Ten vierde geeft hij aan zijn broer Dierck een “silveren commehn”. Ten vijfde geeft hij aan zijn broer Peter zijn aandeel in het huis op de Steenweg waar hun oom Peter Hillen woonachtig is, samen met zijn aandeel in de hoppenhof, of 600 gulden daarvoor. Ten zesde geeft hij aan zijn broers kind, Jenne Marije, een halve morgen akkerland gelegen “achter den Graeff”, of 100 gulden daarvoor. Ten zevende geeft hij aan zijn nicht Helena Salden 1.000 gulden zoals de testateur met haar heeft afgesproken:
Ten eerste dient zij het lichaam ter aarde te doen en een eerlijke uitvaart te houden en deze uitvaart te betalen. Ten tweede dient zij in de zes weken na zijn dood vijftig missen te houden ter nagedachtgenis, waarvan tien gelezen bij de paters Minderbroeders van Roermond, tien door Jan Neven tot Thorn, tien bij de paters Capucijnen, tien bij de paters Minderbroeders en tien bij de paters Kruisbroeders tot Maaseik. Ten derde dient zij aan de paters Capucijnen te Maaseik een malder rogge te geven, samen met een malder die zij laat bakken voor de armen die de mis zullen bijwonen. Ten vierde dient zij Dirck Dencken eerlijk te kleden “van hoofdts tot de voeten”, daarbij gevende zes nieuwe hemden wanneer hij weer in het land is.
 1. Petrus (Peter) Dencken, gedoopt Wessem 22 januari 1675 (get. Renerus Vogels junior, Margareta Simons), inwonend zijn nicht Helena Salden- Vogels te Heel, overleden Heel 2 oktober 1727, ongehuwd.
  Wessem - 20 november 1711:[5]
  Peter Dencken, jonckman, draagt al zijn gerede en ongerede goederen over aan zijn nicht Helena Voghels, huisvrouw van Francis Salden. Peter Dencken zal bij zijn nicht gaan inwonen en zal zijn leven lang worden onderhouden in "cost, dranck en cleederen".

Uit het tweede huwelijk:

 1. Helena Dencken, gedoopt Wessem 21 september 1678 (get. Jacobus Dencken, Maria Margaretha Pijllmans), overleden aldaar 8 oktober 1739. Trouwde Wessem 19 januari 1701 met Hermanus Heuvelmans, gedoopt 17 september 1672 te Wessem (get. Stephanus Valckenborgh, Joem Valckenborgh, Maria Valckenborgh), schepen aldaar, overleden 1 augustus 1723, zoon van Stephanus Heuvelmans en Ida Valckenborg.
 2. Sigisbert (Sibertus) Dencken, gedoopt Wessem 30 november 1680 (get. Theodorus Jacobi pretor huius loci, Nicolai Pijlmans Mosacensis, Catharina Lemmen Ruremondensis). Volgt IVc.
 3. Maria Dencken, gedoopt Wessem 27 mei 1683 (get. Joes Corvers Ruraemundensis, Petrum Hillen, Maria Ververs Weerthensis, Magdalenam Dencken), overleden aldaar 3 oktober 1710.
 4. Wilhelmus Dencken, gedoopt Wessem 31 januari 1686 (get. Joes Gielen, Sibilla Roumen) Volgt IVd.


IIIb. Martinus Dencken, gedoopt Wessem 19 augustus 1644, overleden Weert 26 juni 1711. Borgemeester te Weert in de jaren 1696 en 1703. Trouwde (1) Weert 13 september 1681 met Maria Ververs, (2) Weert 9 april 1684 met Aldegonda Frencken, overleden Weert 5 december 1694. Trouwde (3) Weert 24 augustus 1696 met Adriana Loijen, overleden Weert 28 november 1732.

Uit het tweede huwelijk:

 1. Paulus Dencken, gedoopt Weert 26 april 1685 (get. Bernardus Frencken, Joannes Frencken, Aldegondis Frencken, domicella van Asten).

Uit het derde huwelijk:

 1. Maria Josepha Dencken, gedoopt Weert 28 november 1698 (get. Franciscus Neels, Catharina Vogels, Gertrudis Loiens).
 2. Anna Magdalena Dencken, gedoopt Weert 1 juli 1701 (get. Jacobus Dencken, Catharina van Heijthuijsen, Jacobus Bernardus Frencken), overleden aldaar 13 oktober 1702.


Huize "de Keizer" aan de Markt te Wessem, begin 18e eeuw het woonhuis van Jacob Dencken.


IIIc. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 17 september 1645, overleden aldaar 31 oktober 1726. Schepen Wessem 1708-1725, borgemeester aldaar in 1682 en schatheffer in 1710. Trouwde (1) te Wessem 2 februari 1678 met Cornelia Jacobi, gedoopt Wessem 27 juli 1648, dochter van scholtis Jacobus Jacobi en Odilia Garée alias Houben, overleden rond 1686. Hij trouwde (2) Wessem 15 mei 1690 met Catharina Vogels, gedoopt Wessem 22 april 1663, dochter van schepen Reinerus Vogels "den Ouden" en Elisabeth Bijls, overleden aldaar 22 augustus 1729.

Wessem - 18 januari 1720:[6]
Jacob Dencken en Catharina Vogels nemen de schuld op van hun zoon Paulus Dencken, gehuwd met Judith Deckers. De totale schuld bedroeg 2.508 gulden 17 stuivers 2 oort Luiks. "van welcke sommen den voorss. Paulus Dencken, niet in staet wesende om aen de borgemeesters der stadt ende buijtenien van Wessem te konnen voldoen".
Daarom beweegt het Jacob en Catharina "uijt eene bijsondere ouderlijcke liefde tot haere kinderen" om de volledige schuld aan te nemen als hun eigen.
Als onderpand stellen zij "twee hunne huijsen met ap- ende dependentien dijer alhier ter stede op den Steenwegh gelegen, het eene door hun comparanten ende eheluijdens, ende het andere bij voorss. Paulus Dencken ende Dierck Congaert bewoont". Samen met 12 boenders akkerland en al hun "gereijde en ongereijde goederen".

Wessem - 16 april 1726:[7]
Voor notaris Joan. Stocken, residerende te Weert compareerde Catharina Vogels, weduwe van Jacob Dencken, in leven schepen van Wessem, doet ten behoeve van de scheiding en deling afstand van tocht, gerechtigheid en haar goederen ten behoeve van haar kinderen onder voorwaarde dat zij jaarlijks uitkeren een bedrag van 30 pattacons tot haar sterfdag.
Erfgenamen zijn Joes Mathias Meulenbergh, gehuwd met Adriana Dencken, Reijnier Dencken, Hermanus Valckenborgh, gehuwd met Elisabeth Dencken, Maria Anna Dencken en Paulus Theodorus Dencken. Zoon Paulus Dencken zal binnen zes maanden zijn aandeel verkopen om zijn schulden te betalen en indien nodig ook zijn eigen goederen, gelegen te Weert.
Verder besluiten de erfgenamen om "de groote huijsinge met het aencleven, gelegen aen de groote merckt tot Wessem sal worden vercoght bij verhoeginge". Dit met uitzondering van "het kleijn achterhuijsken, met stalleken, war in de moeder haer wooning tot den sterfdagh sal mogen halden". Het huis werd uiteindelijk gekocht door zoon Reinier Dencken voor 801 pattacons.

Wessem - 17 april 1726:
Scheiding en deling van de nalatenschap van Jacob Dencken, met uitzondering van het sterfhuis en achterhuis, verdeeld in vijf gelijke loten A t/m E.
Het huis op de Steenweg (bewoond door Paulus Dencken) werd in twee delen verdeeld: "dat de selve sal gedeijlt worden recht door den halven brandt, ende op de solderingen alsoo gemaekt, een bevrijdingh van muijr, ofte wandt op kosten der beijde deijlhebberen, ende sal ieder genieten en hebben den kelder, van waar men uijt jeders deel den inganck heeft, den hof sal door den schoorsteen recht doorgedeijlt worden, tot aen Hendrick Boumen hegge, ende gelijck men int kort sal afpalen, sullende, als voorschreven, het onderste deel naar den Merckt, gestelt onder de letter B, genieten, en in eijgendomb hebben de geheele schuijre, ende het lot A de verckens stallingen".


Kind uit het eerste huwelijk:

 1. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 18 maart 1679 (get. Joes Aeben ex Maesbracht, Aegidium Janssen, Elisabetha Paulssen, Agnetem Peemans), Volgt IVe.

Kinderen uit het tweede huwelijk:

 1. Adriana Dencken, gedoopt Wessem 18 mei 1687 (get. Martinus Dencken, Jacobem Beerten, Catharina Haesen ex Heerle, Johannam Vogels), overleden 3 oktober 1756 te Thorn. Zij trouwde voor 1710 met Joannes Mathias Meulenbergh, overleden te Thorn 7 september 1750.
 2. Reinerus Dencken, gedoopt Wessem 25 februari 1691 (get. Joes Vogels frater matris, Johanna Vogels amita matris). Volgt IVf.
 3. Paulus Dencken, gedoopt Wessem 23 juli 1692 (get. Ferdinandus de Man, Joem Wassenbergh, Maria Antonia Ghoble, Magdalenam Dencken), volgt IVg
 4. Anna Dencken, gedoopt Wessem 2 april 1694 (get. Stephanus Valckenborgh, Maria Vogels).
 5. Anna Dencken, gedoopt Wessem 20 april 1695 (get. Casparus Schijls ex Heerle, Joem Wassenbergh, Elisabetha Sonnemans Maeseijckensis, Evam Franssen).
 6. Anna Dencken, gedoopt Wessem 9 april 1696 (get. Nicolaus Pijlmans, Stephanum Valckenborghs, Margaretha Maassen).
 7. Joannes Dencken, gedoopt Wessem 7 oktober 1697 (get. Jacobi praetor huius loci, Adriana Loijens Werthensis, Magdalenam Dencken).
 8. Elisabeth Dencken, gedoopt Wessem 8 november 1698 (get. Severinus Petri ex Ooll, Joem Wassenbergh, Christnae Roumen), begraven Wessem 31 december 1768, trouwde Wessem 23 mei 1723 met Hermannus Valkenborgh, gedoopt Wessem 27 mei 1682 (get. Aegidius Janssen, Catharina Peessen), begraven Wessem 2 juni 1733, zoon van Petrus Valkenborgh en Margaretha Maessen. Hij was weduwnaar van Elisabeth Willemen.
 9. Joannes Dencken, gedoopt Wessem 1 juli 1700 (get. Abrahamus Pijpers, Maria van den Steenwegh).
 10. Petrus Dencken, gedoopt Wessem 27 november 1701 (get. Jacobus Schiels, Maria van den Steenwegh).
 11. Anna Maria Dencken, gedoopt Wessem 18 oktober 1703 (get. Zegerus Zegers, Adriana Loijens), overleden aldaar 11 oktober 1777.
 12. Joannes Dencken, gedoopt Wessem 21 augustus 1705 (get. Godefridus Veulem, Anna Meerten).Generatie 4

IVa. Franciscus Dencken, gedoopt Wessem 25 oktober 1665, begraven aldaar 1 september 1731, borgemeester te Wessem 1720, schepen aldaar 1697-1731. Hij trouwde te Maasbracht 3 juni 1696 (get. Joannes Vogels, Joannes Nelissen, Christianus Dencken) met Maria Nelissen, geboren te Maasbracht rond 1675, overleden Wessem 5 maart 1736, dochter van Theodorus Nelissen en Margaretha Schreurs.

Uit dit huwelijk:

 1. Helena Dencken, gedoopt Wessem 11 maart 1697 (get. Joes Engelen vel Vogels ex Heell, Christianum Dencken, Margaretha Schreurs avia prolis ex Maesbracht).
 2. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 19 augustus 1698 (get. Christianus Dencken, Joanna Nielissen ex Maesbracht). Waarschijnlijk jong overleden.
 3. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 16 juli 1699 (get. Theodorus Dencken frater patris, Christianum Dencken, Oda Nelissen habitans in Eecht, Catharinam Schreurs).
 4. Margaretha Dencken, gedoopt Wessem 30 januari 1701 (get. Petrus Dencken, Joanna Maria Brentghens), overleden aldaar 7 oktober 1777. Ze trouwde Wessem 9 maart 1734 met Joannes Ramaeckers, schepen van Wessem (1734-1759), scholtis van Wessem (1759-1778), geboren rond 1710 te Baexem, overleden Wessem 30 augustus 1778.
 5. Joanna Maria Dencken, gedoopt Wessem 19 januari 1703 (get. Jacobus Dencken, Cornelia Nelissen). Ze trouwde Heel 22 mei 1729 (get. Andreas Gihaus, Anna Vogels) met Christianus Rubbergh, weduwnaar van Joanna Duzaer, overleden Heel 5 mei 1734. Ze hertrouwde te Heel op 3 juli 1736 met Godefridus Gerits (Geraedts).


IVb. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 2 april 1668, soldaat op zee te Duinkerken, overleden rond 1698 tijdens de negenjarige oorlog. Hij trouwde met Marie Francoise Cappons.
In 1697 schreef hij de volgende brief aan zijn familie:[8]

Aen den eersaemen Frans Dencken, woonende tot Wessem
Duinkerke, den 15 junij 1697
Beminde broeder, Naer vrintelieke groetenisse ende goede gesontheijt winschinge gelijck als ick Godt lof oock noch ben soo dient dese om Ue te laeten weten als dat ick den uwen van den 31 meij nu ontfangen heb ende verstaen met droefheijt de doot van onsen oom Jan Vogels maer patiëntie tis den wegh die wij al moeten gaen.
Voorders beminden broeder soo versoeckt meun Stincken van mij als sij wel geerne wilde cedeeren van mij soo soude ick van Ue wel begeeren ofte gij wel soo goet wilde sijn omdat met haer effen te setten en heb dan in acht te nemen en al wat gij met malcanderen sult doen sal wel gedaen sijn en als mij Godt soo lange laet leven dat ick eens over can comen dan sullen wij het met malcanderen wel doen dat wij niet claegen sullen ende ick wenste wel dat gij mij doch noch eens schreeft eer ick in zee gaen want het sal noch wel acht of tien daegen naer Sint Jan sijn eer wij vertrecken en ick gaen wederom met den broeder van Jan Bart ende Jan Bart die gaet met een heel esquader oorloch schepen cruijsen en daer sulle wij met gaen.
Hier mede beminde broeder en weet ick niet veel meer te schrijven als dat ick u geluck en segen wense met uw dochter en al dat ick u nu recommandeer dat is van de naeste keer van jonge soon te timmeren want de werckbaesen woorden gepresen die van alle soorten van werck connen maecken. Hiermede sijt Godt bevolen en ick oock mijn groetenisse aen mijn swaegerse en broeders en nichten en alle goede vrinden die het u belieft.
Hiermede beminde broeder blijve ick ue dienstwillige en genegen broeder.
Theodor Dencken


IVc. Sigisbert Dencken ook (Sibertus), gedoopt Wessem 30 november 1680, begraven aldaar 2 augustus 1724, borgemeester te Wessem 1714, gezworene in 1715. Hij trouwde Wessem 26 februari 1710 met Margarita Hillen, gedoopt Wessem 10 december 1677, begraven aldaar 21 januari 1753, dochter van Petrus Hillen en Maria Vogels.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 5 februari 1711 (get. Petrus Hillen, Margarita Meerten).
 2. Margaretha Dencken, gedoopt Wessem 2 december 1713 (get. Henricus Vogels, Helena Dencken).
 3. Franciscus Dencken, gedoopt Wessem 6 mei 1717 (get. Daniel Hillen, Elisabetha Geelen).
 4. Johannes Franciscus Dencken, gedoopt Wessem 14 november 1718 (get. Franciscus Dencken, Helena Hillen). Volgt Va.
 5. Petrus Dencken, gedoopt Wessem 25 maart 1724 (get. Petrus Dencken, Anna Vogels).


IVd. Wilhelmus Dencken, gedoopt Wessem 31 januari 1686, overleden aldaar 20 maart 1759, schepen te Wessem 1731-1759 en borgemeester in 1721. Trouwde Wessem 28 februari 1716 met Elisabeth Geelen alias Janssen, gedoopt Wessem 28 november 1697, begraven Wessem 7 september 1746. Uit dit huwelijk:

 1. Maria Margaretha Dencken, gedoopt Wessem 4 december 1716 (get. Aegidius Gielen, Margarita Meers), overleden aldaar 30 april 1782, trouwde Wessem 8 februari 1757 met Theodorus Jacobi (ook Dijrek Jacobij), gedoopt Wessem 19 juni 1721 (get. Hermanus Valckenborgh, Wilhelmina Gardeniers), filius naturalis van Leonardus Jacobi en Barbara Valckenborg, overleden Wessem 7 januari 1777, "
 2. Eva Dencken, gedoopt Wessem 7 september 1718 (get. Libertus Mertens, Maria Janssens).
 3. Theodoor Dencken, gedoopt Wessem 17 maart 1720 (get. Sijbertus Dencken, Eva Janssens). Volgt Vb.
 4. Joannes Franciscus Dencken, gedoopt Wessem 29 januari 1722 (get. Franciscus Dencken, Helena Gielen), overleden 20 maart 1722.
 5. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 25 juli 1723 (get. Christianus Reuten, Maria Nelissen), overleden 3 november 1723.
 6. Michael Dencken, gedoopt Wessem 29 augustus 1724 (get. Petrus Janssens, Helena Dencken).
 7. Sibertus Dencken, gedoopt Wessem 29 augustus 1724 (get. Berardus Schraegen, Maria Elisabeth Loijens).
 8. Michael Dencken, gedoopt Wessem 11 augustus 1726 (get. Zegerus Zegers hujus loci secretarius, Agnes Deurelinckx).
 9. Maria Helena Dencken, gedoopt Wessem 10 juli 1728 (get. Michael Reuten, Maria Helena Jacobi).
 10. Wilhelmus Dencken, gedoopt Wessem 27 november 1730 (get. Daniel Hillen, Gertrudis Houben). Volgt Vc.
 11. Maria Elisabeth Dencken, gedoopt Wessem 26 juni 1733 (get. Joes Wolfhagen, Anna Valckenborgh), overleden Maasbracht 22 november 1805. Trouwde 29 oktober 1737 te Maasbracht met Jacobus Wackers, gedoopt 6 oktober 1706 Maasbracht, aldaar overleden 24 april 1788, zoon van Joannes Wackers en Margaretha van Heel. Weduwnaar van Maria Elisabeth Geurts.


IVe. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 18 maart 1679, Juris Ultriusque Licentiatus (J.U.L.), advocaat, overleden Leuven (B.) 4 februari 1718. Trouwde Leuven 13 oktober 1704 met Catharina Vandermaelen, overleden Leuven 8 oktober 1718.

Uit dit huwelijk:

 1. Joanna Catharina Dencken, gedoopt Leuven 13 juni 1706 (get. Joannes Vincentius Essinck, Catharina van Overbeeck), aldaar overleden 31 augustus 1708.
 2. Theresia Dencken, gedoopt Leuven 9 juli 1707 (Joannes Jacobus Goffart, Margarita Theresia Moetsaers).
 3. Joanna Catharina Dencken, gedoopt Leuven 20 januari 1710 (get. Gregorius Josephus Essinck, Joanna Catharina Lefebvre), begijn, aldaar overleden 22 augustus 1789.
 4. Anna Maria Dencken, gedoopt Leuven 15 december 1710 (get. Antonius Conenhuijsen, Anna Maria van der Maelen).
 5. Joannes Vincentius Dencken, gedoopt Leuven 8 december 1711 (get. Joannes Vincentius Essinck, Ermelindis Essinck).
 6. Petrus Bartholomeus Dencken, gedoopt Leuven 30 april 1714 (get. Joannes Jacobus Goffaert, Petrus Bartholomeus Dencken, Catharina van Overbeeck), aldaar overleden 8 juni 1714.
 7. Jacobus Petrus Dencken, gedoopt Leuven 7 mei 1716 (get. Jacobus Albouts voor Jacobus Dencken, Ermelindis Margarita Essinck).


IVf. Reinerus Dencken, gedoopt Wessem 25 februari 1691, overleden aldaar 18 november 1727. In 1719 schatheffer te Wessem. Trouwt Wessem 6 februari 1718 met Helena Hillen, gedoopt Wessem 22 mei 1693 (get. Renerus Snickers ex Kessenich, Franciscam Dencken, Annae Meerten ex Ooll, Margaritam Meerten), overleden aldaar 26 december 1771, dochter van Petrus Hillen en Maria Vogels. Zij hertrouwde in 1729 met Mathias Smeets.

Wessem – 30 april 1729:[9]
Helena Hillen, weduwe van Reinier Dencken, geassisteer door haar broer Daniel Hillen en W. Pluijm als mombers van haar kinderen, verkopen aan Jacobus van de Zande en Zusanna Verbeeck uit Heel hun “huijs, schuijre, moeshoff, stallinghe, brouwerije, uijtgenomen de brouwcuijpens ende aeckers”, gelegen te Wessem “ter zijde van de Merckt”, voor 500 pattacons. Dit huis heeft Reijner Dencken gekocht van zijn ouders, de schepen Jacob Dencken en Catharina Vogels. Deze Catharina Vogels zal “geduijrende de daeghen haers levens bij weghe van toghte sal blijven bewoonen het aghterhuijsken”.


Uit dit huwelijk:

 1. Reinerus Dencken, gedoopt Wessem 12 augustus 1717 (get. Jacobus Dencken, Maria Vogels). Gedoopt als Reinerus Hillen "filius naturalis", gewettigd bij huwelijk. Volgt Vd.
 2. Anna Dencken, gedoopt Wessem 27 januari 1720 (get. Sijbertus Dencken, Catharina Vogels).
 3. Maria Elisabeth Dencken, gedoopt Wessem 3 november 1721 (get. Joes Matthias Meulenborghs, Adriana Loijens), overleden aldaar 8 juli 1725.
 4. Christina Dencken, gedoopt Wessem 23 maart 1725 (get. Gaspar Vogels, Joanna Heuvelmans), overleden aldaar 22 oktober 1801, ongehuwd.
 5. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 2 november 1727 (get. Hermanus Valckenborgh, Maria Hillen).


IVg. Paulus Dencken, gedoopt Wessem 23 juli 1692, overleden Wessem 4 april 1727. Schatheffer 1716-1718. Trouwde met Judith Deckers, gedoopt Weert 3 september 1687, overleden aldaar 24 oktober 1743, dochter van mr. Jacob Deckers en Aldegonda van den Paeschen.

Uit dit huwelijk:

 1. Jacobus Dencken, gedoopt Wessem 14 oktober 1714 (get. Zegerus Kelleneers, Michael van Curen, Catharina Dencken).
 2. Elisabeth Dencken, gedoopt Wessem 10 oktober 1717 (get. Jacobus Dencken, Aldegundis van den Paesschen).
 3. Joannes Martinus Dencken, gedoopt Wessem 21 december 1719 (get. Joes Deckers, Elisabeth Dencken).
 4. Paulus Dencken, gedoopt Weert 22 mei 1722 (get. Joannes Verbeeck, Joanna Deckers).
 5. Maria Elisabeth Dencken, gedoopt Wessem 23 april 1726 (get. Hermannus Valckenborgh, Maria Nelissen), overleden aldaar 29 september 1779, ongehuwd.Generatie 5

Va. Joannes Franciscus Dencken (ook Jean Francois) gedoopt 14 november 1718, overleden Wessem 5 april 1801, landbouwer, gezworene Wessem 1750-1752, schatheffer 1751-1777, schepen Wessem 1759 tot 1788, borgemeester in 1756 en 1775. Trouwde Wessem 24 juni 1750 met Maria Elisabeth Valkenborgh, gedoopt Wessem 15 maart 1727 (get. Joes Baptista Meulenbergh, Margarita Jacobi), begraven Wessem 16 maart 1787, dochter van Hermannus Valkenborgh en Elisabeth Dencken.

Uit dit huwelijk:

 1. Sibertus (Swietbertus) Dencken, gedoopt Wessem 20 maart 1751 (get. Theodorus Dencken, Reijnerum Dencken, Elisabeth Dencken), overleden Schinveld 1 september 1795. Pastoor van Schinveld (1778-1795).
 2. Maria Catharina Dencken, gedoopt Wessem 4 oktober 1752 (get. Reijnerus Garé, Jois Valckenborgh, Margarita Hillen), overleden Schinveld 5 februari 1796. Zij trouwde Schinveld 29 augustus 1787 met Bertholdis Scholtis (Schultheiss), gedoopt Kerkrade 21 februari 1749, overleden Schinveld 6 augustus 1810, zoon van Stephanus Schulteiss en Catharina Heijnen.
 3. Margaretha Dencken, gedoopt Wessem 31 augustus 1754 (get. Joes Valckenborgh, Jacobi Valckenborgh, Margarita Dencken).
 4. Wilhelmina Dencken, gedoopt Wessem 15 december 1756 (get. Wilhelmus Dencken scabinus, Cornelia Turcken Mosacensis).
 5. Margaretha Dencken, gedoopt Wessem 14 februari 1759 (get. Mathias Smeets, Margarita Dencken), overleden Schinveld 4 juli 1795, ongehuwd.
 6. Maria Helena Dencken, gedoopt Wessem 28 maart 1761 (get. Joes Raemakers praetor loci, Wilhelmina Valckenborgh), overleden Wessem 31 december 1822, trouwde 7 december 1787 (get. Andreas Gare, Maria Elisabeth Dencken)"dispensatie in den derden graedt collateraal van bloedtverwantschap" met Franciscus Garé, gedoopt Wessem 2 juli 1757 (get. Philippus van Dijck, Franciscus Garé capellani in Luijdt, Eva Hillen), overleden aldaar 26 februari 1809, zoon van Theodore Garé en Maria Helena Hillen.
 7. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 20 september 1763 (get. Wilhelmus Otto Schragen, Helena Hillen). Volgt VIa.
 8. Joannes Renerus Dencken, gedoopt Wessem 16 maart 1766 (get. Wilhelmus Dencken, Elisabeth Geraedt) Volgt VIb.
 9. Maria Elisabeth Dencken, gedoopt 16 maart 1766 (get. Petrus Smets, Elisabeth Geraedts, Margaritae Dencken), overleden aldaar 17 september 1830, trouwde Herten 29 april 1798 met Cleophas Clephas, geboren circa 1754, overleden Susteren 12 september 1827, zoon van Jan Clephas en Maria Helena Engelen.
 10. Hermanus Dencken, gedoopt Wessem 19 februari 1770 (get. Daniel Smeets, Margarita Hillen, Corneliae Turcken). Volgt VIc.


Vb. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 17 maart 1720, overleden aldaar 25 februari 1764, trouwde Wessem 20 juli 1755 met Barbara Witgens, gedoopt Maasbracht 12 januari 1729 (get. Christianus Eijkelbergh, Bernardus Leuers, Elisabeth Tunissen, Catharina Thunissen), overleden na 1796, dochter van Lambertus Witgens en Oda Phips.

Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus Dencken, gedoopt Wessem 19 oktober 1755 (get. Wilhelmus Dencken, Ida Philips).
 2. Lambertus Dencken, gedoopt Wessem 12 december 1757 (get. Theodorus Aquarius, Lamberti Wittjens, Margarita Dencken). Volgt VId.
 3. Elisabeth Dencken, gedoopt Wessem 26 februari 1760 (get. Michaelis Witjens, Eva Dencken).
 4. Elisabeth Dencken, gedoopt Wessem 8 februari 1763 (Wilhelmus Dencken, Ida Heuvelmans).


Vc. Wilhelmus Dencken, gedoopt Wessem 27 november 1730, borgemeester van Wessem (1767), gezworene (1774-1793), overleden aldaar 11 juli 1809, trouwde Wessem 29 april 1759 met Joanna Willemen, gedoopt Wessem 21 januari 1734 (get. Joes Eijckheuvels, Elisabeth Willemen alias Schoecken), overleden na 1796, dochter van Hermanus Willemen alias Schaecken en Cornelia Eijckheuvels.

Uit dit huwelijk geen kinderen.


Vd. Reinerus Dencken, gedoopt Wessem 12 augustus 1717, overleden aldaar 28 februari 1761, trouwde Wessem 26 september 1751 met Elisabeth Gerardts, overleden Wessem 8 mei 1805.

Uit dit huwelijk geen kinderen.

Generatie 6

VIa. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 20 september 1763, overleden aldaar 16 juli 1814, , trouwde te Vught 11 oktober 1795 (get. Hermanus Denken, Wilhelmus Smits) met Aldegonde Mahie, gedoopt Vught 22 maart 1771, dochter van Arnold Christiaan Mahie en Sibilla Matta, overleden Wessem 27 februari 1810.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Dencken, gedoopt Vught 12 juli 1796 (get. Joannes Franciscus Denken, Sybilla Mataer, Maria Elisabeth Denken), overleden Wessem 10 maart 1824, ongehuwd.
 2. Margaretha Dencken, gedoopt Vught 15 oktober 1799 (get. Michael Pars, Elisabeth Denken, Maria Mahie), overleden Wessem 11 april 1831, trouwde te Weert 3 april 1826 met Jan Andries Keunen, geboren Wessem 24 februari 1798, overleden Wessem 22 september 1867, zoon van Godefridus Keunen en Ida Dreessens. Hij hertrouwde met Dorothea Gorris.
 3. Anne Marie Dencken geboren Wessem 21 maart 1802, overleden Herten 4 juni 1810.
 4. Catharine Sibylle Dencken geboren Wessem 22 januari 1805.
 5. Joannes Franciscus Dencken, geboren Wessem 25 april 1806. Volgt VIIa.


VIb. Renerus Dencken, gedoopt Wessem 16 maart 1766, overleden aldaar 15 november 1842, trouwde Roermond 11 oktober 1809 met Marie Christine Weeres (Weerens), geboren Melick circa 1778, overleden Wessem 9 april 1853, dochter van Willem Weeres en Petronilla Smeets.

Uit dit huwelijk:

 1. Jean François Modeste Dencken, geboren Roermond 15 juni 1810, overleden Wessem 24 april 1814
 2. zoon levenloos geboren Wessem 7 maart 1812.
 3. Francisca Petronilla Dencken (ook Françoise Pétronille) geboren Wessem 17 april 1817, overleden Beegden 15 juni 1876, trouwde Wessem 12 juni 1834 met Jan Baptist Corbey, geboren Meeswijk 18 augustus 1803, overleden Maastricht 16 juni 1867, zoon van Jan Corbey en Maria Joanna Muytjens.


VIc. Hermanus Dencken, gedoopt Wessem 19 februari 1770, trouwde Roermond 8 juli 1798 met Anna Maria Cleophas, geboren Nederweert, overleden Roermond 12 januari 1840, dochter van Pierre Cleophas en Mattia Simons.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Elisabeth Dencken, gedoopt Roermond 5 augustus 1800, aldaar overleden 21 december 1860. Trouwde Roermond 16 september 1844 met Wilhelmus Franciscus Berbers, weduwnaar van Joanna Helena Joosten, geboren Roermond 4 oktober 1794, aldaar overleden 9 februari 1868, zoon van Joannes Gabriel Berbers en Maria Joanna Kessels.
 2. Peter Franciscus Dencken, gedoopt Roermond 5 augustus 1800.
 3. Maria Mechtilde Dencken, gedoopt Roermond 13 januari 1803, overleden Roermond 29 augustus 1871, trouwde Roermond 28 april 1845 met Jan Joseph Hubert Bauer, geboren Roermond 25 juni 1814, overleden Roermond 4 juli 1893, zoon van Herman Joseph Bauer en Agnes Boncour.
 4. Joannes Antonius Dencken, gedoopt Roermond 22 november 1805. Volgt VIIb.


VId. Lambert Dencken gedoopt Wessem 12 december 1757, overleden Wessem 23 april 1827, schipper, trouwde Wessem 15 februari 1784 (get. Joannes Aequarius, Theodoru Jacobi) met Maria Catharina Janssen, gedoopt Wessem 11 januari 1766 (get. Joes Heijthuijsen, Maria Jansen), overleden Wessem 6 februari 1828.

Uit dit huwelijk:

 1. Gertrudis Dencken, gedoopt Wessem 26 september 1784 (get. Aegidius Jansen, Barbara Wittjens), overleden Wessem 5 maart 1805.
 2. Theodorus Dencken, gedoopt Wessem 28 maart 1786 (get. Wilhelmus Dencken, Margarita Jansen).
 3. Joannes Dencken, gedoopt Wessem 21 november 1788 (get. Christiaan Ronckers, Eva Dencken), overleden Wessem 25 juni 1858, trouwde Wessem 14 april 1817 met Petronella Weeres, geboren Haelen circa 1798, overleden Wessem 10 februari 1857, dochter van Pierre Weeres en Marie Elisabeth Damiaens.
 4. Petrus Emanuel Dencken, gedoopt Wessem 25 december 1790 (get. Joes Heijthuijsen, Joanna Willemen, Elisabeth DEncken ex Braght).
 5. Maria Margaretha Dencken, gedoopt Wessem 28 november 1793 (get. Theodorus Jacobi, Margarita Janssen), overleden Wessem 27 november 1852, trouwde Wessem 11 oktober 1819 met Pierre Mathias Wenmeckers, geboren Berg-Urmond 7 februari 1794, overleden Wessem 2 april 1845, zoon van Mathieu Wenmeckers en Elisabeth De..
 6. Petrus Dencken, gedoopt Wessem 22 september 1796 (get. Petrus Jansen, Barbara Jacobi).
 7. Eva Dencken, geboren Wessem circa 1797, overleden Wessem 9 april 1801.
 8. Maria Dencken, geboren Wessem circa 1801, overleden Wessem 16 februari 1870, trouwde Wessem 22 oktober 1831 met Joannes Mathias Leblanc, geboren Wessem 6 december 1806, aldaar overleden 14 december 1881, zoon van Petrus Leblanc en Margaretha Bergerhof.
 9. Christianus Dencken, geboren Wessem 26 november 1802. Volgt VIIc.Generatie 7

VIIa. Joannes Franciscus Dencken (ook Jean François) geboren Wessem 25 april 1806, overleden Wessem 12 februari 1845, trouwde Grathem 10 mei 1838 met Maria Elisabeth Hermans, geboren Grathem 2 maart 1818, overleden Thorn 13 juni 1847, dochter van Mathys Hermans en Maria Catharina Leeters. Zij hertrouwde in 1846 met Simon Scheijven.

Uit dit huwelijk:

 1. Maria Catharina Dencken geboren Wessem 10 mei 1839, overleden Wessem 23 juni 1840.
 2. Aldegonda Hubertina Dencken geboren Wessem 28 december 1841, overleden Heel en Panheel 14 januari 1930, trouwde Grathem 23 november 1867 met Pieter Arnold Victor Zilkens, geboren Horst 18 januari 1832, overleden Arcen 19 december 1897, zoon van Theodor Willem Zilkens en Maria Cecilia van Eeckhout.
 3. Antonius Theodorus Dencken geboren Wessem 9 april 1844, overleden Thorn 15 september 1847.


VIIb. Joannes Antonius (Jan Antoon) Dencken geboren Roermond 22 november 1805, overleden Roermond 2 maart 1883, trouwde Roermond 12 juli 1843 met Maria Catharina Geenen, gedoopt Roermond 28 januari 1813, overleden Roermond 15 januari 1872, dochter van Hendrik Geenen en Maria Agnes Dirix.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendricus Hubertus Dencken geboren Roermond 4 juni 1844, overleden Roermond 16 november 1870, ongehuwd.
 2. Hermanus Wilhelmus Dencken geboren Roermond 26 november 1845, overleden Roermond 14 januari 1896, ongehuwd.
 3. Hubertus Jacobus Dencken geboren Roermond 13 april 1848, overleden Roermond 17 november 1861.
 4. Apolonia Angelina Anna Agnes Dencken geboren Roermond 8 februari 1850, overleden Roermond 10 juli 1911, ongehuwd.
 5. Anna Maria Margaretha Dencken geboren Roermond 29 juli 1852, trouwde Roermond 13 mei 1879 met Hendrikus Hubertus Jacobs, geboren Roermond 27 januari 1844, overleden Roermond 5 mei 1925, zoon van Jan Leonard Hendrik Jacobs en Margaretha van der Linden.


VIIc. Christianus Dencken geboren Wessem 26 november 1802, overleden Wessem 6 november 1849, schipper, trouwde Wessem 2 november 1831 met Anna Maria Bours, geboren Wessem 20 oktober 1809, overleden Wessem 22 november 1861, dochter van Arnold Bours en Angelina Nelissen. Ze hertrouwde met Cornelis Wassenbergh.

Uit dit huwelijk:

 1. zoon levenloos geboren Wessem 15 januari 1833.
 2. Anna Maria Catharina Dencken geboren Wessem 26 mei 1834, overleden Wessem 14 juni 1890, trouwde Wessem 21 november 1857 met Leonard Savelkoul, geboren Horn 6 mei 1818, overleden Wessem 17 mei 1885, zoon van Godefridus Savelkoul en Anna Maria Cornelia Tissen. Hij was eerder weduwnaar van Anna Catharina Hission.

Bronnen

 1. http://www.genbronnen.nl/dispensaties/limburg/wessem.html
 2. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 69, vrijwillige rechtspraak
 3. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 71, vrijwillige rechtspraak
 4. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 70, vrijwillige rechtspraak
 5. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 71, vrijwillige rechtspraak
 6. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 72, vrijwillige rechtspraak
 7. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 72, vrijwillige rechtspraak
 8. Smeets, T. – Tussen Medardus en Knapkoek, Thorn, 2003
 9. 01.012 schepenbank Wessem, inv.nr. 72, vrijwillige rechtspraak

Medewerkers