Raadsverwant

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een raadsverwant is een lid van de magistraat (gemeentebestuur) van een stad. De functie wordt soms genoemd gelijktijdig met een andere bestuurlijke functie, zoals burgemeester of rentmeester en was dus kennlijk te combineren. Besluiten werden in de steden vaak genomen door schepenen, raadsverwanten, burgemeester(s) en schout of scholtis gezamenlijk.

Raadsverwanten werden gekozen en benoemd (vooralsnog onbekend echter door wie). In het Maastrichtse recesboek (besluitenboek) van 1604 lezen we dat raadsverwanten de eed hebben gedaan in handen van de hoogschouten in aanwezigheid van de commissarissen-deciseurs. Daarna gaan ze naar de raadskamer waar de commissarissen-deciseurs de raadsverwanten "hebben gerecommandeert goede justitie, policie ende finantie te houden ende te administreren".
In Roermond werd de ritsborgemeester gekozen door de raadsverwanten, de peyborgemeester door de schepenen. In deze stad werd ook in 1569 besloten om gedurende 14 dagen na het overlijden van een schepen of raadsverwant geen gericht te houden.
In Venlo waren raadsverwanten vrijgesteld van de bieraccijns, net als de kloosters en de godshuizen, de pastoor met de kapelaans, de gereformeerde predikanten, de majoor van de stad, de commandant in het fort Sint-Michiel, de griffier en de deurwaarder van het gerechtshof, de stadsbode, de scholtis, schepenen, en secretarissen.
Groningse stukken uit 1615 vermelden een uitspraak van raadsverwanten inzake een geschil over een stuk land. Of raadsverwanten ook in Limburg zo'n rol van arbitrage of vrijwillige rechtspraak vervulden, is niet bekend.