Kerckherderen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familie Kerckherderen was een vooraanstaande familie in Hulsberg en omgeving, in de 17e en 18e eeuw. De familie van Jan Kerckherderen wordt in de 17e eeuw genoemd als eigenaar van landgoed Aalbeek. Hij was schepen in het naburige Wijnandsrade.

Naam

Patroniem

 • Deze merkwaardige en mogelijk unieke familienaam (voor één lid van de familie gespeld Ker(c)kherdere, zie Jan Gerard Kerkherdere is ook om een andere reden bijzonder, omdat zij letterlijk betekent: 'zoon van een kerkelijk herder'. Ze is daarmee verwant met een meer voorkomende en meer concrete naam als Pastoors of Bisschops, beide eveneens patroniemen afgeleid van een beroepsnaam, hier een geestelijk ambt. Juist deze versluierende omschrijving 'van een kerkelijk herder' , een gedeeltelijke schuilnaam dus, maakt de naam interessant.
 • De n-loze variant Kerckherdere heeft met zijn uitgang -e echter de vorm van een Vlaamse beroepsnaam, en is dus eerder te vergelijken met een onverbogen vorm als Pastoor. Zij zal om die reden ook zo verschreven zijn.

Herkomstnaam

 • Een ander aanknopingspunt is het volgende. Aangezien in de eerste vermeldingen sprake is van een achternaam "VAN Kerckherderen", oppert Loe Giesen dat een verband met de plaatsnaam KIRCHHERTEN (Nordrhein-Westfalen) meer voor de hand ligt (zie overlegpagina). Dit klinkt niet onplausibel. Het ene hoeft het andere trouwens niet geheel uit te sluiten. Het gaat hier immers om een bij ons weinig bekende plaats in de Rhein-Erft-Kreis (Regierungsbezirk Köln).[1] Waarschijnlijk zal destijds de mogelijk nieuwe Limburgse omgeving van deze Kerckherderens die plaatsnaam evenmin gekend hebben.[2] Dan is het ook begrijpelijk als / dat daar eventueel deze naam verbasterd is tot Kerckherderen. Het Duitse woord voor 'herder' is Hirt, waarvan de verouderde vorm Hirte. Iemand kan het Duitse Kirchherten dus wel als Kirchhirte(n) begrepen hebben.[3] Op dat moment is de naam dan niet langer als herkomstnaam herkend. Een geval van herinterpretatie dus. In dit geval is de versluierde verwijzing naar een geestelijk ambtsdrager dan uiteraard geheel fictief. Tot in de negentiende eeuw gebeurde iets dergelijks geregeld met namen van Duitse immigranten, die dan soms verhollandst werden tot iets wat in hun nieuwe omgeving een wat bekendere klank had, bijvoorbeeld Brockhaus --> Broekhans.
 • Met een andere mogelijke bron van de verwarring komen we nog wat dichter bij huis. In het huidige Belgisch Limburg ligt namelijk het dorpje HERDEREN, deelgemeente binnen de Belgische gemeente Riemst, slechts enkele kilometers ten westen van de landsgrens met Nederland bij Maastricht. zie [1]. Het dorp wordt voor het eerst vermeld in een akte van 1096 en heette toen «Hirtheren », maar reeds vanaf de 15de eeuw is het meestal « Herderen », zie [2].

Verwante grondwoorden en familienamen

 • Het Middelnederlands kende als samenstellingen met kerke ('kerk') onder meer de woorden kerchere ('pastoor'), kercman ('geestelijke') en als afleiding kerkenaer ('kerkendienaar, koster'). Het kende echter ook het woord kerke in de betekenis van 'kerker', nota bene met een nevenvorm kerkenaer(!), waarmee gevormd kercwarer ('kerkerhoeder, gevangenbewaarder').
 • Er bestond in de 16de en 17de eeuw een geslacht van Kirc(k)harten te Utrecht. Onder anderen:
Henrick Jansz van Kirckharten, geb. vóór ca. 1570, ovl. 18-9-1626, afkomstig van Kirchherten, Kreis Bergheim, Ambt Karster in het land van Jülich, smit van Kerckharten (1597), tr. ca. 1590 Jacomijntje Cornelis Jansdr Tack, ovl. 13-6-1631, verm. dr. van Cornelis Jans Tack en Jacomina van Dorssen.
Bron: L. Lapikás, Kwartierstaat Lapikás, version 9.8, Muiden, 2010, [3]
 • In Zeeland (Goes, Terneuzen) komen/kwamen de namen Kerckhert en Kerckhaert voor. De Koninklijke Hoefijzerfabriek Kerckhaert is gevestigd in het Zeeuws-Vlaamse Vogelwaarde. Frans Debrabandere, Woordenboek van de familienamen in Zeeland (2009) verklaart Kerchaert, Kerck(h)aert als een -aard-afleiding van van der Kerke(n).
 • Een verrassende en opvallend vroege vermelding is uit Rostock in 1478. In dat jaar stond aan de universiteit aldaar ingeschreven Reynoldus Kerkherde uit Dortmund.
Wintersemester 1477/1478, Nr. 62
Immatrikulation von Reynoldus Kerkherde de Tremonia (uit Dortmund) -- Semester: 1477 Mich. [= Zeitraum: Michaelis (29.09.) 1477 bis Ostern (22.03.) 1478] -- Datum: 16.04.1478 -- Gebühr: ddt. 2 mr.
Bron: Matrikelregister Universiteit Rostock [4].
Ook vanwege de Nederlands aandoende spelling van de naam Kerkherde is deze vermelding zeer interessant.
 • In Vlaanderen komt de familienaam De Ker(c)kheer voor. In Oost-Friesland vindt men de naam Ker(c)kheer. Vergelijk Mnl. kerchere (kerkher, ofri. kerkhere (tsiurkhere), mhd. kirchhërre (kirchher, nhd. kirchherre (kircher).

Varianten

 • De database van het Limburgs Genenealogisch Geschiedkundig Informatiecentrum (LGGI) geeft de volgende varianten:
  van Kerchterderen, Kerckherder, Kerckherderen, Kerckherdern, van Kirckherderen.
  In de Collectie Habets: Kerckherderen, p.24, is zij abusievelijk verschreven als Kerckhederen.

Voortbestaan

Na 1800 komt de familienaam Kerckherderen niet meer voor.

Genealogie Kerckherderen

Generatie I

I.1 Joannes KERCKHERDEREN, geboren ca. 1592.
Op 22 november 1622 verkocht Jan Moonen, man en voogd van Catharina, dochter van schepen Willem Willems, aan Johan Kirckherten van Genhout zes grote en zestien kleine roeden akkerland, met de helft van het waasende koren en alle stro, gelegen in het Boschveld, grenzend aan Jan Loijen en Sijmon Sijmons, voor twintig gulden per grote roede.[4]
Op 2 januari 1625 trad Jan van Kerckherden, ca. 32 jaar oud, op als getuige bij het vastleggen van het testament van Neleken Lapparts, weduw Claes N [notaris kende de achternaam niet; hij heette Claes Lenaerts][5]
Op 2 maart 1626 verkocht Matthijs Rentgens aan Jan van Kerckherderen, gehuwd met Catharina Meessen, een morgen weiland te Arensgenhout, grenzend aan Huijbrecht Cloops en Sijmon Sijmons, voor een gulden en acht stuivers per kleine roede.[6]
Op 3 maart 1626 verklaarde Jan van Kerckherderen, gehuwd met Catharina Meessen, geassisteerd door Peter Thomas, 200 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van de procureurs van de Beurs van de Koralen van Sint-Servatius te Maastricht.
Hiervoor borgde hij met zeven grote roeden weiland te Arensgenhout, grenzend aan Hubert Cloops naar Arensgenhout toe en naar het bos de weduwe van Sijmon Sijmons, hoofdzijden de weg, alsmede zeven grote roeden land in het Boscherveld, naar Aalbeek grenzend aan de weduwe Sijmon Sijmons, naar Ravensbos grenzend aan Hendrick Wijnen, hoofdzijde naar de Boscherweg Jan Wijnen, andere zijde Goesen Simons.
Peter Thomas, oom van Jan van Kerckherderen, trad op als medeborg en verhypothekeerde acht grote en negen kleine roeden land nabij Arensgenhout, grenzend naar Genhout aan Gilis van Hayre, naar Hulsberg aan Lemmen Spee, hoofdzijde Jan Paumbroeck.
[7]
Op 3 november 1626 verkocht Ardt Frischen, zoon van wijlen Cornelis Frischen, aan Jan van Kerckherderen 91 kleine roeden akkerland nabij Arensgenhout, grenzend aan Jan Frischen en goederen van de Overste Hof te Hulsberg, voor 19 stuivers per kleine roede.
De koopsom was in pattacons voldaan.
[8]
Op 10 februari 1632 verkocht Lenardt Gueskens voor de leenhof Valkenburg aan Jan van Kerckherder ca. 20 kleine roeden koolhof onder het Stasleen te Arensgenhout, grenzend aan Jan van Kerckherder zelf en Vaes Huijntgens de oude, voor twee gulden en vijftien stuivers per kleine roede.[9]
Op 22 november 1642 verkocht Nelis Schillings, gehuwd met Cornelia Coenen, aan Jan van Kerckherderen en diens echtgenote Margriet Borsten drie morgen akkerland bij Aalbeek (of zoveel als bij meting zou blijken), grenzend aan Jan Smitsmans en Joris Cobben, voor negentien stuivers per kleine roede.[10]
Op 1 april 1644 verkocht Nelis Schillings aan Jan van Kerckherderen en zijn echtgenote Margareta Borsten een morgen en 43,5 kleine roeden akkerland bij Aalbeek, grenzend aan Jan Coenen en Margaretha Slangen, voor 23 stuivers per kleine roede. Verder nog een kar voor mest, gewaardeerd een rijksdaalder en een bakoven, door de koper te maken, gewaardeerd een rijksdaalder.[11]
Op 17 april 1652 ruilde Jan Paumbroeck, gehuwd met Elisabeth Frissen, onroerende goederen met Jan Kerckherderen, gehuwd met Margaretha Mullens(!).
Jan Paumbroeck gaf anderhalve morgen en vijf kleine roeden weiland te Aalbeek, grenzend aan heer Paludanus en de straat, belast met zeven koppen rogge en een half kwart "smalt" aan de pastoor van Hulsberg.
In ruil kreeg hij 52 kleine roeden akkerland, grenzend aan Jan Paumbroeck zelf en 430 gulden. De gewassen werden gedeeld.[12]
Op 31 oktober 1656 verkocht Willem Hijnen aan Jan van Kerckherderen en diens echtgenote Margareta Borsten een morgen akkerland in het Boscherveld bij Arensgenhout, grenzend aan Jan Pambroeck en de weduwe Jan Loijen, voor 24 stuivers per kleine roede.[13]
Op 20 juli 1658 verkocht Jan Raven aan Jan van Kerckherderen en Margareta Borsten een morgen akkerland bij Aalbeek, grenzend aan Reijner Reijners Boschouwers(!) en Frans Raemeeckers, voor 23 stuivers per kleine roede.
De akten uit 1642, 1644, 1652, 1656 en 1658 werden op 3 december 1675 gerealiseerd voor de schepenbank Klimmen.[14]
Op 20 maart 1662 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 21 januari 1662 opgesteld ten kantore van notaris Natalis te Maastricht.
Jan van Kerckherderen de oude gaf toestemming aan zijn zoon Jan Kerckherderen de jonge om 100 daalders op te nemen bij Cornelis Jekermans. Daarbij werd gevoegd de 100 gulden die Jekermans op 16 oktober 1650 had verstrekt.
Over het geheel, 250 gulden groot, zou 6,25% rente betaald worden, waarvoor tot onderpand gesteld werd:
a) zeven grote roeden akkerland achter Aalbeek, grenzend aan Andries Vlodorps en heer Paludanus;
b) anderhalve morgen weiland aldaar gelegen, grenzend aan de Messeweg naar Hulsberg en de erfgenamen Paludanus;
c) een morgen land nabij voornoemde percelen, naar Aalbeek grenzend aan Reijner Bosschouwers, naar Hulsberg Jan Coenen.
Deze lening werd op 5 december 1675 afgelost.[15]
In 1663 bewoonde Jan Kerckhederen zijn huis en hof onder Aalbeek (aan de Aalbekerweg tussen de Bosscherweg en de Felisgats) met de landerijen groot vijf bunders en zeventien kleine roeden. Daarnaast had hij nog in totaal acht bunders, een morgen en 65 kleine roeden in pacht van jonkheer Bock, de Maastrichtenaar Nelessen 'in de Swaen' en de heer Paludanus[16].
Gehuwd (1) voor 1620 (geschat) met Catharina MEESSEN.[17]
Gehuwd voor de kerk (2) op 9 juli 1637 te Hulsberg (getuige(n): Mathias Reijnckens, Petrus Habets). Joannes van Kerckherderen et Margaretha Clijnbier met Margaretha BORSTEN alias Clijnbier alias Mullens, geboren ca. 1615 (geschat), dochter van Jan MEIJSSEN alias Gerckens en Catharina MULLENS.
De achternaam Borsten kan ik nog niet verklaren. Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Maria, geboren ca. 1620 (geschat).

In 1663 bewoonde de weduwe Gerrit Geuskens haar huis en hof, met een bunder land, onder het Offersleen in Arensgenhout (zuidelijke Ravensboschstraat)[18]. Daarnaast bezat zij nog drie morgen aan landerijen bij het dorp zelf[19].
Op 19 maart 1664 kocht Clement Deckers van Maijcken van Kerckherderen, weduwe van Gerard Geuskens, bijgestaan door de voogden Jan Geuskens, Jan Gelekercken, gehuwd met een zus van Gerard Geuskens, en haar halfbroer Jan van Kerckherderen, een morgen akkerland op de Hoeveweg, grenzend aan Jan Paumbroeck en Thijs Swinnen, voor 23 stuivers per kleine roede. De gewassen zouden gedeeld worden.[20]
Gehuwd voor de kerk op 10 november 1644 te Hulsberg met Gerardus GEUSKENS.

 • 2. Margaretha, geboren ca. 1624 (geschat). Zij trad in 1648 op als getuige bij de doop van een kind van haar broer Petrus. Ook in 1649 en 1651 was ze doopgetuige, bij kinderen van respectievelijk de familie Rentgens en Bellen.

 • 3. Petrus geboren ca. 1628 (zie II.1).

Uit het tweede huwelijk:

 • 4. Joannes geboren te Hulsberg, gedoopt op 23 september 1638 te Valkenburg (getuige(n): Petrus Habets, Catharina Mullens) (zie II.2).


Generatie II

II.1 Petrus KERCKHERDEREN, geboren ca. 1628, overleden op 20 april 1708 te Hulsberg, vid. in Genhout circiter 80 annos, zoon van Joannes KERCKHERDEREN (zie I.1) en Catharina MEESSEN.
Hij verwekte op jonge leeftijd een buitenechtelijk kind bij Barbara SPECHS. Hij huwde later met Johanna GIJTS (Vliegen).
Uit de buitenechtelijke relatie:

 • 1. Joannes, filius illegitimus Petri Kerckherderen ut aiebant, gedoopt op 22 mei 1648 te Hulsberg (getuige(n): Jacobus Libens namens Wernerus Siben, Margreta Kerckherderen).

Uit het huwelijk:

 • 2. Joannes, geboren te Hulsberg, gedoopt op 26 augustus 1668 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Habets, Maria Nolen) (zie III.1).
 • 3. Franciscus, geboren te Hulsberg, gedoopt op 29 september 1671 te Wijnandsrade (getuige(n): Wilhelmus Vaesen, Maria Kirckherderen), achternaam moeder Vliegen.


II.2 Joannes KERCKHERDEREN, schepen, geboren te Hulsberg, gedoopt op 23 september 1638 te Valkenburg (getuige(n): Petrus Habets, Catharina Mullens), overleden op 2 juli 1717 te Swier-Wijnandsrade op 78-jarige leeftijd, begraven te Hulsberg, die 2da julij obijt in Zwijer sub Winansrade Joannes Kerckerderen sepultus est autem hic in coemiterio de Hulsbergh, zoon van Joannes KERCKHERDEREN (zie I.1) en Margaretha BORSTEN.
Op 27 april 1661, ten overstaan van notaris Natalis, beleende Biel Keutiens, met volmacht van haar echtgenoot Lemmen Boschouwers, Jan Kerckherderen, ongehuwd, met een halve bunder land op de Boschweg te Aalbeek, voor 160 gulden met een looptijd van drie jaar.[21]
Op 20 januari 1664, ten overstaan van notaris Bernaerts, verklaarde Jan van Kerckherderen, wonend te Aalbeek en gehuwd met Maria Roebroeck, aan Jehenne Mercier, thans dienstmeid bij de burger en koopman Jaspar Geelen, 128 gulden schuldig te zijn.
Zijn echtgenote had deze schuld bij de moeder van het klooster Sint Annadaal welke schuld volgens schrijven van 15 december 1661 was overgenomen door Jehenne Mercier.
Omdat Jan van Kerckherderen deze schuld nu niet kon betalen werd dit nu een lening waarover 6,25% rente betaald zou worden.
Tot onderpand stelde hij drie morgen akkerland te Aalbeek, grenzend aan Willem Mullens en Reijner Boschouwers, hoofdzijden de Maastrichterweg en Lemmen Boschouwers.
Volgens verklaring van 26 april 1667, toegevoegd aan deze akte, was de lening op 26 april 1667 afgelost.[22]
Op 4 april 1665, ten overstaan van notaris Vrancken, verklaarde Jan van Kerckherderen, gehuwd met Marie van Roebeurgh, 100 gulden geleend te hebben van Gerardt Roburgh, burger van Maastricht en gehuwd met Catharijn Jansen.
Hij beloofde het geld binnen een jaar tegen 6,25% terug te betalen en borgde daarvoor met drie morgen land te Aalbeek, grenzend aan de weduwe Meijs Ackermans en Reijner Boschouwers.[23]
23 april 1667, ten overstaan van notaris Vrancken, verkocht Jan van Kerckherderen, wonend te Aalbeek, als man en vogd van Maria Roijborch, aan zijn "cousin" Gerardt Roijborgh, burger van Maastricht, drie morgen en dertig kleine roede weide te Haasdal, grenzend aan Gillis Roijborgh, Helena Roijborgh en jonker Backum, belast met drie kapoenen aan jonker Bock en drie oort cijns, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede.
De koopsom werd gekort met 60 gulden vanwege de last van de drie kapoenen.[24]
Op 12 november 1669 verkocht Laurens Cobben, gehuwd met Maria Cuijpers, aan Jan Kerckherderen, gehuwd met Maria Roebroeck, drie grote roeden akkerland "op de vijff buijnder" onder Wijnandsrade, grenzend aan Cornelis Jekermans, Jan Geraerts, heer Paludanus en Adam Schillinghs, voor 22 stuivers per kleine roede.[25]
Op 4 april 1671, ten overstaan van notaris Bemelmans, verkochten Thijs Bosch, Thijs Reijners, man en en voogd van Catharina Bosch, en Kerst Bosch, mede voor hun broers en zussen, aan Jan van Kerckherderen, gehuwd met Maria Roebroeck, 6,5 grote roeden akkerland nabij Aalbeek, naar Haasdal grenzend aan jonker Bock, andere zijde Jan Houben, hoofdzijde de weg, voor 20 gulden per grote roede.
Op het land rustte een schuld van 105 gulden aan de erfgenamen Goessen Mullens die uit de verkoop betaald zou worden.[26]
Op 23 mei 1671 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 16 april 1671 opgesteld ten kantore van notaris Demelinne te Maastricht.
Jan van Kerckherderen, inwoner van Aalbeek en gehuwd met Maria Roebroeck, verklaarde van Servatius Paludanus, gehuwd met Clara Ferdinanda de Rougemont, een weiland met daarachter een perceel akkerland, gelegen tot Aalbeek tegenover zijn huis, noordwaarts Peter Knols, zuidwaarts Jan Sijmons, oostwaarts naar Wijnandsrade de steeg en westwaarts de dorpstraat, voor 1200 gulden gekocht te hebben.
Dit bedrag bleef als lening tegen 5% rente uitstaan waarvoor hij naast het gekochte goed nog zijn huis en hof tot Aalbeek tot onderpand stelde, grenzend oostwaarts aan de dorpstraat, westwaars Servatius Paludanus, noordwaarts de straat naar Haasdal.
De lening werd op 25 september 1696 afgelost.[27]
Op 10 juli 1679 verkocht Jan Simons, gehuwd met Anna Houben, aan Jan van Kerckherderen, gehuwd met Maria Roebroeck, twee grote en 12,5 kleine roeden land "in scherpenbeeck" bij Aalbeek, grenzend aan de weduwe Aussem Janssen en Willem Habets, voor 23 stuivers per kleine roede.[28]
Op 14 oktober 1679 verschenen voor notaris Bemelmans te Maastricht Adam Schillinx "uijt gen hondsbroeck", samen met [Cornelis] Pijls, man en voogd van Catharina Schillinx, Jan Engelen, man en voogd van Maria Schillinx, en Dirck Bruls, man en voogd van Dorothea Schillinx, mede voor de andere kinderen. Zij verklaarden 350 gulden tegen ontvangen te hebben van Jan van Kerckherderen, gehuwd met Maria Roebroex. Van dat bedrag werd een lening van 180 gulden met drie jaar verlopen rente afgetrokken, door Adam Schillinx op 6 februari 1672 geleend van Cornelis Jekermans, nu door Van Kerckherderen afgelost.
Voor dit bedrag verzetten zij aan Jan van Kerkherderen voor de tijd van vijf jaar, of een veelvoud daarvan bij niet inlossen, drie morgen "weijwasch" tot Aalbeek.[29]
Op 10 februari 1681 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 11 mei 1680 opgesteld door notaris Jacobus a Cruce te Maastricht. Jan van Kerckherderen, gehuwd met Maria Roebroeck en wonend te Aalbeek, verklaarde 800 gulden geleend te hebben tegen 6,25% van Peter Leufkens, gehuwd met Elisabeth Droegmans.
Tot onderpand stelde hij zijn huis en hof tot Aalbeek, groot vijf morgen, grenzend aan de straat en Lambert Huntiens, alsmede een bunder land daarbij gelegen en nog vier morgen weide bij zijn huis gelegen.
De lening werd op 9 januari 1690 afgelost.[30]
Op 5 oktober 1680, ten overstaan van notaris Veugen, vond een goederenruil plaats tussen Jan van Kerckherderen, wonend te Aalbeek, gehuwd met Maria Roebroeck, en Clemens Deckers, gehuwd met Gertruid Simons.
Jan van Kerckherderen gaf vijf morgen en vijftien kleine roeden land onder Hulsberg, grenzend aan Nelis Wetsels en de erfgenamen Scheffener.
In ruil gaf Clemens Deckers 91 kleine roeden akkerland op de Bosscherweg onder Genhout, grenzen aan Jan van Kerckherderen zelf en Thijs Habets. Voor de meermaat betaalde Deckers nog 394 gulden.[31]
Op 21 oktober 1680, ten overstaan van notaris de Marres, verkocht Jan Kerckherderen, wonend te Aalbeek en gehuwd met Maria Roebroeck, aan Jenne Vlodorps een morgen en 58 kleine roeden land in de Dorecuijl tussen Genhout en Hulsberg, grenzend aan de weduwe Gerard Crous(?) en Willem Willems, hoofdzijde Claes Mappa, voor 25 gulden per grote roede.[32]
Op 10 maart 1681 verkocht Gilis Habets, gehuwd met Agnes Weusten, aan Jan van Kerckherderen een morgen en 47 kleine roeden land op de panhuisweg te Aalbeek tussen de weduwe Frans Snackers en Cornelia Coenen, voor 25 stuivers per kleine roede.[33]
Op 27 maart 1681 verkocht Thomas Rameckers als tochtenaar, bijgestaan door Gerardt Habets en Jan Rameckers als voogden van zijn kinderen, aan Jan van Kerckherderen een halve morgen akkerland "aen den heijbosch", grenzend aan de koper en Jan Mingels, hoofdzijde de weg, voor 17 stuivers per kleine roede. Op de koopsom werd een half vat rogge in mindering gebracht dat Kerckherderen ten laste van de verkoper had staan.[34]
Op 20 oktober 1681 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, op 5 mei 1681 opgesteld ten kantore van notaris Bemelmans te Maastricht.
Jan van Kerckherderen, gehuwd met Maria Roebroeck, verklaarde 1000 gulden tegen 6,25% geleend te hebben van Cornelis Jekermans, gehuwd met Helena Teutelers. Tot onderpand stelde hij:
a) vijf morgen en 60 kleine roeden weiland binnen Aalbeek, grenzend aan de weduwe Frans Snackers en de gemene weg;
b) drie morgen akkerland achter genoemde weide en aan weerszijden grenzend aan de gemene weg en de weduwe Frans Snackers, hoofdzijde Lambert Huntiens;
c) vijf morgen weiland "in den hoeck" binnen Aalbeek, grenzend aan Nelis Habets en Lt. Haeck;
d) elf grote roeden akkerland "int velisvelt", grenzend aan Frans Boschouwers en Frans Raemeckers, hoofdzijde Lambert Huntiens;
e) anderhalve morgen land aldaar gelegen, grenzend aan Nelis Habets en Lemmen Croonen, hoofdzijde kerkland;
f) vijf morgen akkerland op de Trichterweg van Aalbeek naar Haasdal, grenzend aan Lenardt Houben en de erfgenamen Matthijs Ackermans.[35]
Op 16 oktober 1692, ten overstaan van notaris a Cruce, verklaarde Peter Leufkens dat Jan van Kerckherderen een lening van 600 gulden, verstrekt op 13 juli 1672, had afgelost[36]
Op 28 december 1693 vond een goederenruil plaats tussen Jan van Kerckherderen, gehuwd met Maria Roebroeckx, en Simon Weusten, gehuwd met Catharina Habets.
Jan droeg drie morgen en 83 kleine roeden land over, gelegen "op de lupkenscuijl", grenzend aan Steven Stevens van Wijck en Jan van Kerckherderen zelf, hoofdzijde Peter Houben.
In ruil gaf Simon een halve bunder en 37 kleine roeden land "int puttervelt", grenzend aan Jan Loijen en Jan van Kerckherderen, hoofdzijden Jan van Kerckherderen en de erfgenamen Henricus Brouns. Ook gaf hij een morgen en 46 kleine roeden akkerland "op de panniswegh", grenzend aan Peter Cnols, Jan Jongen, hoofdzijde de weg. Verder gaf hij nog een morgen weiland "den ouden coolhof" op de Bellertsgats, grenzend aan Jan Jongen en de "panniswegh", hoofdzijde de gats.
Jan van Kerckherderen gaf nog een bedrag van 140 gulden aan Simon Weusten.[37]
Op 17 mei 1699 wordt Joannes Kerckherderen in Valkenburg als getuige bij de doop van Joanna Maria Crahaije 'collector in Hulsberg' (schatheffer) genoemd.
Op 14 maart 1702, ten overstaan van notaris Stevens, verkocht Willem Deloos, man en voogd van Elisabeth Frissen, en Jan Frissen, gehuwd met Catrijn Curvers, aan Jan van Kerckherderen, gehuwd met Marie Roebroeck, 165m5 kleine roeden akkerland "de luijtenar" te Aalbeek, grenzend aan de koper en de weduwe Geurt Frissen, hoofdzijde de vloedgraaf, belast met drie vatten en het derde deel van een vat rogge aan OLV-altaar te Hulsberg, voor een gulden per kleine roede.
De last werd gekort op de koopsom.[38]
Op 1 februari 1703, ten overstaan van notaris Schaepen, verklaarde Marie Jekermans, gehuwd met Jan Andries, burger van Maastricht, dat Jan van Kerckherderen, wonend te Aalbeek en gehuwd met Maria Roebroeck, 40 gulden had betaald, staande op diens goederen.[39]
Op 22 augustus 1704 werd aan de schepenen van Wijnandsrade een akte ter realisatie aangeboden, die op 11 augustus 1704 al voor de schepenbank Klimmen gerealiseerd was.
Het ging om een akte die op 4 augustus 1704 ten kantore van notaris Veugen te Maastricht was opgesteld.
Jan Kerckherderen van Hulsberg verklaarde dat hij met wijlen zijn echtgenote Maria Roebroeck, diverse onroerende goederen verworven had, maar deze goederen nog niet had laten realiseren. Hij droeg nu het eigendom over aan zijn gezamenlijke kinderen of bij overlijden hun kinderen, te weten Margarita Kerckherderen of haar kinderen bij wijlen Servaes Rameckers; de kinderen van wijlen zijn dochter Catharina bij Gerardt Keuten, zijn dochter Anna en Elisabeth Kerckherderen, en zijn zoon Joannes Kerckherderen, professor tot Leuven.
Hij behield voor zichzelf de "tochte" op deze goederen.[40]
Op 25 januari 1712 verkocht Wouter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, mede voor zijn afwezige zwagers en schoonzussen, aan Joannes Gelders, gehuwd met Maria Alofs, 242 kleine roeden weiland tot Aalbeek, grenzend aan de koper en Matthijs Habets, hoofdzijden de gemene weg, voor 500 gulden. Voorafgaand aan de verkoop had schoonvader Jan Kerckherderen afstand gedaan van zijn rechten..[41]
Gehuwd voor de kerk (1) op 24-jarige leeftijd op 18 februari 1663 te Hulsberg, Maria Roebroeck cuius mater erat Catharina Debets met Maria ROEBROECKX, geboren ca. 1640 (geschat), overleden op 20 juli 1703 te Hulsberg. Maria Robroeck alias Kerckherderen, dochter van Joannes ROEBROECK en Catharina DEBETS.
Ondertrouwd (2) op 9 augustus 1704 te Klimmen. Jan Kircherderen wed. met Margriet Spee beijde uijt het kerspel Hulsberg, gehuwd op 65-jarige leeftijd op 30 augustus 1704 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 30 augustus 1704 te Hulsberg met Margaretha SPEE, overleden op 1 mei 1736 te Swier-Wijnandsrade.
Op 28 april 1718 kocht Mathijs Bruls, gehuwd met Christina Frens ongeveer een morgen land [bij meting 129 kleine roeden] aan het Wales onder Wijnandsrade, grenzend aan de Meulensteeg, de beek, de erfgenamen Peter Nijsten en de straat, voor een gulden per kleine roede. Verkoper was Margaretha Spee, weduwe Jan Kerckherderen, bijgestaan door de voogden heer Kerckherderen, schrijver in dienst van de keizer, en Jan Spee.
Er werd vermeld dat de verkoop noodzakelijk was vanwege allerleis schulden en dat het geld bestewmd was voor de voorkinderen van wijlen haar echtgenoot.[42]
Uit het eerste huwelijk:

 • 1. Margaretha, geboren te Hulsberg, gedoopt op 22 november 1663 te Wijnandsrade (getuige(n): Servatius Paludanus, Margareta Rentgens), achternaam moeder Nolen.

Ondertrouwd op 23 juni 1685 te Klimmen, jongeman van Hulsberg, jongedochter van Aalbeek, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15 juli 1685 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 15 juli 1685 te Klimmen met Servatius RAEMECKERS, 31 jaar oud, gedoopt op 25 maart 1654 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Huntgens, Barbara Meijsch), zoon van Franciscus RAEMECKERS en Emerentiana HUNTGENS.

 • 2. Catharina, geboren te Hulsberg, gedoopt op 14 november 1666 te Wijnandsrade (getuige(n): Guilhelmus Willems, Barbara Debets), overleden op 9 augustus 1700 te Maastricht op 33-jarige leeftijd, overlijden vermeld in begraafboek parochie Hulsberg, begraven op 11 augustus 1700 te Sint Jacob-Maastricht, sepulta est apud pp predicatores Catharina Kerckherderen ex platea vulgo de straet.

Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25 februari 1691 te Sint Jacob Maastricht (getuige(n): Philippus Bollandt, Maria Kerckheerderen e.a.), rode zegel met Gerard KEUTEN, koopman en burger van Maastricht.
Op 10 september 1726 werd voor de schepenbank Klimmen een akte gerealiseerd, opgesteld ten kantore van notaris Thielen te Maastricht op 12 juli 1726.
Gerard Keutten, burger en koopman te Maastricht, in tweede huwelijk met Anna Hautvast, toonde een schrijven van zijn zoon Joannes Keutten, wonend te Wenen, gedateerd 3 november 1725, waarin deze verklaarde aan zijn zus Margareta Maria Keutten zijn deel in de goederen tot Aalbeek over te dragen, afkomstig van de grootouders Johan Kerckherderen en Maria Roborgh.
Deze goederen had hij samen met zijn zus onverdeeld in eigendom. Het ging om:
a) de helft in een bunder en 46 kleine roeden weiland tot Aalbeek, genaamd Schreurweide, grenzend aan Peter Snackers en de Felisgats;
b) de helft in 75 kleine roeden akkerland in het Putterveld, grenzend aan Machiel Voncken en Pieter Habets;
c) de helft in een morgen en 43 kleine roeden akkerland achter de Schreursweide, grenzend aan Peter Snackers en de Felisgats;
d) een morgen en 30 kleine roeden akkerland op de Felisgats en de Pannesweg, grenzend aan Lamb. Huntiens en voornoemd perceel;
e) drie bunder, drie morgen en 38 kleine roeden akkerland, genaamd "Adamsbergh", grenzend aan Lamb. Huntiens en Simon Habets;
f) een bunder akkerland "int Dorbroeck", grenzend aan Willem Schouteten en de vloedgraaf;
g) een morgen en 48 kleine roeden "op de bauwen", grenzend aan Leonard Houben en de erfgenamen Simon Moonen;
h) een morgen en 25 kleine roeden "aen den bergh", grenzend aan Elisabeth Offermans en Pieter Frissen;
i) een morgen akkerland aldaar gelegen, grenzend aan heer a Blisia en Pieter Frissen;
j) een morgen en 69 kleine roeden akkerland op het Haasdalerveld, grenzend aan de weduwe Leonaerd Frissen;
Voorts droeg hij zijn tiende deel in de cijnskaart van Hulsberg en zijn tiende deel in het Herckenbroecks leen te Sint Pieter bij Valkenburg over.
Gerard Keutten verklaarde dat de koopsom, 1400 gulden, door zijn dochter was betaald en door hemzelf overgemaakt aan zijn zoon te Wenen.[43]
{Hij is later gehuwd voor de kerk op 19 juni 1701 te Sint Jacob Maastricht (getuige(n): Gerardus Boers, Helena Houtvast, Anna Catharina Essers), dispensatione in bannis met Anna HAUTVAST, 30 jaar oud, gedoopt op 12 april 1671 te Nuth (getuige(n): Arnoldus Penris, Maria Huntgens, e.v. Joannes Hagens), overleden voor 1741, dochter van Mathias HAUTVAST, schepen, en Anna HAGENS.}

 • 3. Anna, gedoopt op 6 oktober 1671 te Schimmert (getuige(n): Bartolomeus Houtermans, Maria Ubachs), overleden op 2 december 1728 te Hulsberg op 57-jarige leeftijd.

Ondertrouwd (1) op 17 september 1695 te Klimmen. Franciscus Ramakers weduman, drost van Guigoven en Rommershoven, geboortig van Hulsbergh met Anna Kirgherderen jd van Hulsbergh, gehuwd op 23-jarige leeftijd op 2 oktober 1695 te Klimmen, dominee noteert ten onrechte 2 september! Echtgenoot is Franciscus RAEMECKERS, 44 jaar oud, gedoopt op 12 maart 1651 te Hulsberg (getuige(n): Gerardus Gielen namens Stephanus Huntgens, decanus, Maria Huntgens), zoon van Franciscus RAEMECKERS en Emerentiana HUNTGENS.
{Hij was eerder gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 10 februari 1677 te Hulsberg met Mechtild FRISSEN, overleden op 15 september 1694 te Hulsberg.}
Gehuwd (2) met Peter de la HAIJE.

 • 4. Elisabeth, gedoopt op 18 september 1674 te Hulsberg (getuige(n): Matthias Hermens, Catharina Meissen).

Ondertrouwd op 30 augustus 1700 te Klimmen. Woltherus Lijmpens jm van Nuth met Elisabet Kerkherderen jd van Klimmen Aalbeek of Hulsberg met attestatie vertrocken nae Nuth, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 12 september 1700 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Schepers, Joannes Lijmpens), ex Hullenb. Echtgenoot is Wolterus LIJMPENS, 29 jaar oud, schatheffer, schepen, gedoopt op 24 september 1670 te Nuth (getuige(n): Joannes Coumans, Elisabeth Cortten), overleden op 18 november 1743 te Hulsberg op 73-jarige leeftijd, zoon van Matthias LIJMPENS en Judith WINGARTS.
Op 10 december 1707 werd voor de schepenbank Klimmen een akter gerealiseerd, opgesteld door notaris a Cruce te Maastricht op 15 november 1707.
Wouter Limpens, wonend te Aalbeek en gehuwd met Elisabeth Cerckheerderen, verklaarde 1000 gulden tegen 4% opgenomen te hebben van Wouter Meesters, burger en koopman van Maastricht, gehuwd met Maria la Croix.
Tot onderpand diende het erfdeel in alle goederen van wijlen zijn schoonmoeder Maria Roebroex en het erfdeel van hetgeen zijn schoonvader Jan Kerckherderen zou nalaten.
Schoonvader Jan Kerckherderen, eveneens aanwezig, doodde de tocht op dit deel en gaf daarmee toestemming voor de lening.[44]
Op 21 januari 1710 liet Wolter Limpens voor de schepenbank Klimmen een akte realiseren, opgesteld door notaris Veugen te Maastricht op 24 december 1709.
Servaes Ramaeckers, vader en voogd van zijn dochter Maria Ramaeckers, verwekt bij wijlen zijn echtgenote Margarita Kerckherderen, verklaarde dat deze dochter van plan was in te treden in het Bonnefantenklooster te Maastricht.
Hij was echter niet in staat om haar financieel te ondersteunen.
Zijn zwager Wolter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, die haar al langere tijd van kost en kleding had voorzien, en ook al het nodige geld had verstrekt, zou ook haar intreden in het klooster financieren.
Derhalve verklaarde Servaes Ramaekers afstand te doen van het erfdeel van zijn dochter, behoudens vruchtgebruik, welk deel na zijn dood zou overerven op zijn zwager of diens erfgenamen.
Ook deed hij afstand van alle rechten op hetgeen zijn dochter nog anderszins zou erven of verkrijgen.
Grootvader Joannes Kerckherderen verklaarde deze overeenkomst te accepteren.[45]
Op 17 juli 1714 verklaarde weduwnaar Servaes Rameckers dat hij zijn lijftocht op het erfdeel van genoemde Maria aan Wolter Limpens verkocht had voor 60 rijksdaalders, waarvan de helft reeds gegeven was. De andere helft zou in termijnen betaald worden wanneer Ramaeckers het geld nodig had.[46]
Op 4 december 1713 verkochten twee erfgenamen van Jan Jongen, te weten Mathijs Helgers en Jan Janssen, aan Wolter Limpens:
a) ca. een morgen en tien kleine roeden land "op den ouden coolhoff", grenzend aan Henricus Willems en Jan Kerckherderen;
b) dertig kleine roeden land op de Trichterweg, "twelck Henricus Willems mede aengaet", grenzend aan Jan Jansen en Wolter Limpens;
c) 130 kleine roeden land in het Putterveld onder Wijnandsrade, grenzend aan de weduwe Hend. Hermens en Giel Voncken, welk perceel voor de helft toebehoorde aan de andere erfgenamen.
Iedere kleine roede werd verkocht voor twee schillingen.[47]
Op 25 januari 1715 leende Willem Coenen, gehuwd met Maria Houben, 400 gulden tegen 5% van Wouter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen.[48]
Eveneens op 25 januari 1715 verkocht Wouter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, aan Severen Habets, gehuwd met Elisabeth Schoutteten, ca. 3,5 morgen akkerland bij Hulsberg gelegen, grenzend aan Reijner Geuskens, Jan Bude en Jan Loijen, hoofdzijden Steven Stevens en de voetpaden, voor 29 stuivers per kleine roede.
Het land werd belast met 500 gulden, welke de koper tegen 5% beloofde af te lossen.[49]
Op 24 juli 1715 verkocht de vaandrager Boomhouwer, gehuwd met Mechtildis Croon, aan Wolter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, 251 kleine roeden land in de Doorekuil onder Hulsberg, grenzend aan Clemens Overzee en de erfgenamen Brederius, hoofdzijde Wijnand Habets, de weg en heer Kerckherderen, voor 25 stuivers per kleine roede.[50]
Op 6 november 1715 verscheen ten kantore van notaris Kicken te Maastricht Carolus van den Bosch, mede met volmacht van zin zus en broer, om onroerende goederen te verkopen aan Wouter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, en Peter Snackers, weduwnaar van Margaretha Cox. Het betrof:
a) zes grote en 2,5 kleine roeden land,zuidwaarts Paulus Dremmen, noordwaarts Jan Kerckherderen, hoofdzijde de Panhuisweg;
b) 78,5 kleine roeden land aldaar gelegen, grenzend aan Jan Loijen en de Panhuisweg;
c) 90 kleine roeden land aan de Vijfbunder in het Raverveld, oostwaarts Peter Knols, westwaarts Wolter Limpens;
d) 636 kleine roeden land "de bauwen", grenzend aan de Houtersteeg, Jan Kerckherderen en Jan Ackermans;
e) 176 kleine roeden weiland, oostwaarts Jan Rentiens, westwaarts de Houtersteeg;
f) 162,5 kleine roeden land achter genoemde weide, oostwaarts Frans Overzee, westwaarts de Houtersteeg;
g) 151,5 kleine roeden weiland naast de Mistweg, oostwaarts heer Streck, westwaarts de Mistweg, hoofdzijde Jan Kerckherderen;
h) 202 kleine roeden land, grenzend aan Frans Oversee, Lambert Huntgens en de weduwe Lenard Houben;
i) 149 kleine roeden land "in den scherpenbeck", grenzend aan Frans Oversee, Lenard Frisschen en Christoffel Willems.
Alle goederen lagen onder de bank Klimmen, uitgezonderd het perceel onder c) genoemd, vallend onder Wijnandsrade.
Het geheel werd verkocht voor 2200 gulden.
Verder verkocht Carolus van den Bosch nog op persoonlijke titel twee grote en drie kleine roeden land in het Felisveld, grenzend aan Peter Cox en Reiner Snackers, voor de last van twee vaten erfpacht op de Predikheren van Maastricht.[51]
Op 13 maart 1716 ruilden Jan Schillinx, gehuwd met Maria Houben, en Wouter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, oroerende goederen.
Jan Schillinx gaf anderhalve morgen weiland met huis binnen Aaalbeek, grenzend aan Matthijs Gijsen en de erfgenamen Willem Willems.
In ruil kreeg hij drie grote roeden land "in de kooldel", grenzend aan Peter Snackers, alsmede een bedrag van 470 gulden.[52]
Op 21 maart 1716 verkocht Wouter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, aan Lenard Habets, ongehuwd, een halve morgen weiland met huis, gelegen binnen Aalbeek, grenzend aan Matthijs Gijsen en de erfgenamen Willem Willems, "met de gerechticheijt van de straet", belast met 5,5 kop rogge aan de kerk van Oud Valkenburg, niet te korten op de koopsom. De koper beloofde van de koopsom, 600 gulden groot, de helft binnen een week te betalen. Het restant bleef als lening op het huis staan.[53]
Op 21 juli 1718 verklaarde Johannes Gerardus Kercheerderen ten kantore van notaris Demelinne te Maastricht, zijn erfdeel, zoals hem toegevallen bij het overlijden van zijn ouders, te verkopen aan zijn zwager Wolter Limpens en diens echtgenote Elisabeth Kercheerderen. Naast de landerijen en weiden betrof het een vijfde deel in de cijnskaart van het Herckenbroeks leen en in Hulsberg, en dat alles voor 4000 gulden.[54]
Op 29 april 1721 verkocht Willem Limpens, gehuwd met Helena Bömers, aan zijn broer Wolter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, het kindsdeel zoals toebedeeld uit de nalatenschap van zijn ouders Mathias Limpens en Judith Wijngarts, bestaande uit huis met hof en landerijen te Hellebroek onder Nuth en Wijnandsrade. Het huis grensde aan de weduwe Christiaen Nuchelmans en de straat. De koopsom bedroeg 3100 gulden.[55]
Op 23 maart 1724, ten overstaan van notaris Vaessen, schonk Peter de la Haije, inwoner van Meerssen en gehuwd met Anna Kerckherderen,aan zwager Wolter Limpens, collecteur van Hulsberg, het vruchtgebruik op de goederen die Frans Raemaeckers, eerste echtgenoot van Anna Kerckherderen, had nagelaten.
Er werd afgesproken dat indien de la Haije voor zijn echtgenoot zou overlijden Wolter Limpens haar zou bijstaan.[56]

 • 5. Gerardus Joannes, gedoopt op 7 november 1677 te Hulsberg (getuige(n): Henricus Franssen namens Gerardus Paris, koninklijk raadsman, Maria Ubachs namens Catharina Janss).

Zie voor hem het aparte artikel Jan Gerard Kerkherdere

 • 6. Agnes, gedoopt op 23 augustus 1680 te Hulsberg (getuige(n): Egidius Penners, Maria Ubachs namens Odilia Ubachs), overleden op 13 januari 1695 te Hulsberg op 14-jarige leeftijd.
 • 7. Helena, gedoopt op 24 januari 1683 te Hulsberg (getuige(n): Joaanes Baptista Stootbanck namens Lic. Gualterus Soons, Helena Willems Frissen namens Anna Lijbrijx uit Maastricht).

Uit het tweede huwelijk:

 • 8. Margaretha, gedoopt op 14 augustus 1704 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Kerckherderen junior uit Genhout, Ida Voncken, e.v. Joannes Knubben), kind werd geëcht bij het huwelijk van haar ouders, overleden op 2 oktober 1781 te Swier-Wijnandsrade op 77-jarige leeftijd, dysenterie.

Gehuwd voor de kerk op 15-jarige leeftijd op 18 april 1720 te Wijnandsrade (getuige(n): Adamus Bruls, Stephanus Eggen) met Wilhelmus van GEUL, overleden op 23 augustus 1757 te Swier-Wijnandsrade, als leeftijd wordt meer dan 50 jaar gegeven.

Generatie III

III.1 Joannes KERCKHERDEREN, geboren te Hulsberg, gedoopt op 26 augustus 1668 te Wijnandsrade (getuige(n): Joannes Habets, Maria Nolen), achternaam moeder Gijts (genoteerd boven doorhaling), zoon van Petrus KERCKHERDEREN (zie II.1) en Johanna GIJTS (Vliegen).
Op 13 juni 1713 verklaarde Jan Kerckherderen, gehuwd met Jenne Rameckers, 200 gulden tegen 5% geleend te hebben van Anthoon van Ocken, schepen van Klimmen.
Tot onderpand stelde hij drie morgen land op het Putveld, grenzend aan Jan Schillinx en Momber Jan, vier grote roeden land in de Dorekuil, grenzend aan Jan Schillinx en Nelis Wetzels, en zijn huis met hof en zes grote roeden weiland te Arensgenhout op het Leen, grenzend aan Gelis Walen en Mommer Jan.[57]
Op 13 juni 1713 verkocht Peter Gelders, inwoner van Heek en gehuwd met Catharina Geuskens, aan Jan Kerckherderen, gehuwd met Johanna Rameckers, drie grote en drie kleine roeden land te Arensgenhout, Offresleen, oostwaarts Jan Gelekercken, westwaarts Jan Geuskens, voor drie gulden per kleine roede..[58]
Ondertrouwd op 30 september 1696 te Klimmen, jongeman van Hulsberg, jongedochter van Hoensbroek wonend te Hulsberg, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14 oktober 1696 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 14 oktober 1696 te Hulsberg met Joanna RAMECKERS, overleden op 4 januari 1736 te Hulsberg.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Elisabeth, gedoopt op 16 oktober 1697 te Hulsberg (getuige(n): Maria Robroock).

Ondertrouwd op 6 juni 1723 te Klimmen (getuige(n): Meerten Weelschen, Anna Robroeks, Catharina Kerkherderen). Hendrick Robroeck soon van Jacob Robroek en Judit Weustenraad jm. van Nut met Elizabeth Kerkherderen jd. van Jan Kerkherderen en Johanna Ramekers uit gen Hout, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21 juni 1723 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 24 juni 1723 te Nuth (getuige(n): Martinus Welsen, Anna Roebroeck) met Henricus ROEBROECK, geboren ca. 1695, overleden op 11 maart 1769 te Hulsberg, ouders vermeld bij ondertrouw, zoon van Jacobus ROEBROECK en Judith WEUSTENRAEDT.

 • 2. Joannes, gedoopt op 6 februari 1701 te Hulsberg (getuige(n): Servatius Raemeckers, Judith Roocx).
 • 3. Leonardus, gedoopt op 5 maart 1703 te Hulsberg (getuige(n): Gualterus Limpens), in Genhout.
 • 4. Anna Catharina, gedoopt op 24 mei 1706 te Hulsberg (getuige(n): Joannes Mommers, Elisabetha Kerkherderen namens haar zus Anna Kerkherderen weduwe Frans Ramaeckers), achternaam moeder Timmers, overleden op 16 december 1781 te Heek-Hulsberg op 75-jarige leeftijd.

Ondertrouwd op 28 augustus 1734 te Klimmen, bruidegom wonend in de Heek, bruid wonend in Arensgenhout, gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12 september 1734 te Klimmen, gehuwd voor de kerk op 13 september 1734 te Hulsberg met Antonius BOSCH, gedoopt op 1 december 1709 te Voerendaal, zoon van Antonius BOSCH en Elisabeth SCHEPERS.


--> Zie ook: Landgoed Aalbeek#Generatie 0
en verder: Landgoed Aalbeek#Generatie Ien Landgoed Aalbeek#Generatie II.

Noten

 1. De plaats wordt vermeld in het archief van de Heren en graven van Culemborg (Gelders Archief):
  2708 Rutger Kremer van Tytze en zijn vrouw Neissgen geven aan Emont van Pallant, heer zo Moubach, het losrecht van een hun verkochte rente van 20 rijnsche guldens 's jaars uit zijn hofgoed te Herten.
  Oorspr. (Inv. no. 1411); de zegels van den oorkonder en van de schepenambten van Kirchherten en St. Margarethenherten zijn verloren.
  en eveneens in het archief van Huis Oost te Schin op Geul alsmede archieven der heren en heerlijkheid van Strucht, in het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL):
  121 Stukken uit een proces tussen Melchior van Schwartzenberg en Jor. Strijthaegen, betreffende goederen te Kirchherten bij Keulen.
 2. In een 18de-eeuwse acte uit Den Haag werd zo deze plaatsnaam gespeld als Kirgherte.
 3. Vergelijk ook Andreas Ludwig Jacob Michelsen, Urkundenbuch zur Geschichte des Landes Dithmarschen (Altona 1834), p. 221:
  Des Carspels tho Berlt im Förstendohme Dythmerschen vermogent, der Kercken belangende: Thom ersten de höuetsomme darvan de kerckherde werth belonet, 1294 Mk. Thom anderen des Vicarii höuetsomme, ane etlike Accidentalia, is 836 Mk. ...
  • Zo ook in het Deutsches Rechtswörterbuch (DRW), s.v. 'Pflugland':
  des kerckherden acker, beyde plochlandt vnd graßlandt, is hundert scepell
  Datering: 1559, vindplaats: DithmUB. 221
  [Dithmarschen is een district (Landkreis) in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein].
 4. HCL-01.075 LvO 7082, 149v
 5. HCL-01.075 LvO 7083, 179v
 6. HCL-01.075 LvO 7083, 72v
 7. HCL-01.075 LvO 7083, 72v-73r
 8. HCL-01.075 LvO 7083, 82v
 9. HCL-01.075 LvO 750, 132v
 10. HCL-01.075 LvO 7089, 39
 11. HCL-01.075 LvO 7089, 37
 12. HCL-01.075 LvO 7089, 44
 13. HCL-01.075 LvO 7089, 42
 14. HCL-01.075 LvO 7089, 39
 15. HCL-01.075 LvO 7084, 193 en HCL-Notarieel Archief 1189 Natalis Maastricht; aflossing in HCL-01.075 LvO 7089, 39
 16. HCL-01.075 LvO 144 Hulsberg, 15-16
 17. HCL-01.075 LvO 7083, 72v en 73r; met dank aan Edwin Verheijen
 18. HCL-01.075 LvO 144 Hulsberg, 43
 19. HCL-01.075 LvO 144 Hulsberg, 12
 20. HCL-01.075 LvO 7086, 50
 21. HCL-Notarieel Archief 1188 Natalis Maastricht
 22. HCL-Notarieel Archief 1318 Bernaerts Maastricht
 23. HCL-Notarieel Archief 1285 Vrancken Maastricht
 24. HCL-Notarieel Archief 1290 Vrancken Maastricht
 25. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 168, 63
 26. HCL-Notarieel Archief 1457 Bemelmans Maastricht
 27. HCL-01.075 LvO 7088, 58
 28. HCL-01.075 LvO 7090, 21
 29. HCL-01.075 LvO 7090, 121
 30. HCL-01.075 LvO 7090, 79 en HCL-Notarieel Archief 1355 Jacibus a Cruce Maastricht
 31. HCL-Notarieel Archief 1554 Veugen Maastricht
 32. HCL-Notarieel Archief 1331 de Marres Maastricht
 33. HCL-01.075 LvO 7090, 75 en HCL-01.19 3Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 169, 64
 34. HCL-01.075 LvO 7090, 104
 35. HCL-01.075 LvO 7090, 140
 36. HCL-Notarieel Archief 1369 a Cruce Maastricht
 37. HCL-01.075 LvO 7091, 414
 38. HCL-Notarieel Archief 1576 Stevens Maastricht
 39. HCL-Notarieel Archief 1583 Schaepen Maastricht
 40. HCL-01.0193 Vrije Heerlijkheidi Wijnandsrade 169, 156v
 41. HCL-01.075 LvO 7095, 94
 42. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade 170, 45
 43. HCL-01.075 LvO 7097, 278 en HCL-Notarieel Archief 1910 Thielen Maastricht
 44. HCL-01.075 LvO 7094, 151
 45. HCL-01.075 LvO 7094, 316
 46. HCL-01.075 LvO 7095, 261
 47. HCL-01.075 LvO 7095, 212
 48. HCL-01.075 LvO 7095, 268
 49. HCL-01.075 LvO 7095, 268
 50. HCL-01.075 LvO 7095, 300
 51. HCL-01.075 LvO 7095, 318
 52. HCL-01.075 LvO 7095, 341
 53. HCL-01.075 LvO 7095, 338
 54. HCL-01.075 LvO 7096, 72
 55. HCL-01.075 LvO 1757, 140r
 56. HCL-09.001 Notariële Archieven 195 Vaessen Eijsden
 57. HCL-01.075 LvO 7095, 186
 58. HCL-01.075 LvO 4008, 294r

Medewerkers

Harry Luijten: herziene versie van de genealogie Kerckherderen 20 mei 2024
Edwin Verheijen en Roger Crombag: enkele kleine aanvullingen eind mei 2024