Bongaerts (Beesel)

Uit Genealogie Limburg Wiki

De achternaam Bongaerts komt in Beesel voor vanaf het begin van de 17e eeuw. Het vermoeden bestaat dat hun komst naar Beesel samenhangt met de belening van Willem van Baexen, heer van kasteel Nieuwenbroeck in Beesel, met kasteel de Munt plus de bijbehorende boerderij genaamd de Bongaert onder Tegelen gelegen in 1596.

Vermeldingen vóór 1714 (d.w.z. voor de oudst bewaard gebleven DTB-registers

 • Goertgen van den Bongaerdt was in 1600 leenman van Nieuwenbroeck. Ook in 1643 wordt in het cijnsregister van Nieuwenbroeck nog een Goertgen opten Bongaert vermeld. De weduwnaar Gortgen van den Bongart kocht in 1645 een erfmalder rogge.
 • Op 1 oktober 1605 verkochten Korstgen en Gerardt van den Bongardt, ongehuwde broers, en Stincken van den Bongardt als echtgenote en gemachtigde van haar man mr. Thissen, burger te Roermond, enkele landerijen te Offenbeek.
 • In 1607 wordt een Peter op den Bongaert vermeld als pachter te Beesel. Peter up den Bungert en diens vrouw Thrincken ruilden in 1618 land te Bussereind met Thiel van Asselt en diens vrouw Peterken.
 • Johan up den Bungert en Jenne Keupers, echtelieden, kochten in 1620 enkele landerijen te Beesel. Johan van den Bungart wordt in 1628 vermeld als schepen te Beesel; de schrijfwijze 'Johan Bungartz' in 1629 is de eerste aanwijzing voor een veranderende achternaam. Johan up den Bongaert en Jacoba Schlausen, echtelieden, kochten in 1631 landerijen onder Beesel. Jan op den Bongart en Jacop, echtelieden, kochten in 1646 een rogge erfpacht. Jan op den Bongardt en Jacop IJten, echtelieden, verkochten in 1647 land te [[Beesel-Leeuwen{Leeuwen]] onder Beesel. Jan op den Bongardt en Jacoba IJten kochten datzelfde jaar ook nog andere landerijen te Beesel. In 1652 kocht Juexken Wolffers, weduwe van wijlen Jan op den Bongart, gewezen schepen, enkele landerijen onder Beesel.
 • Christianus Bongaerts (op den Bongaert, alias der Smit), begr. Swalmen 3-10-1666. Tr. met Catharina Crompfoets (zij hertr. Swalmen 22-5-1667 met Joannes Cuijpers).

Uit dit huwelijk:

 1. mogelijk Joannes Bongarts, verm. begr. Swalmen 26-9-1689. Tr. Haelen 2-6-1653 met Petronella Cuijpers alias Driessen alias Gielen alias van Haelen.
 2. mogelijk Gertrudis Bongarts, begr. Swalmen 3-3-1678. Tr. 1) Swalmen 10-7-1668 net Henricus zu Dam, begr. ald. 21-5-1672; 2) Swalmen 16-9-1673 met Godefridus Janssen.
 3. Barbara der Smit, ged. Swalmen 19-5-1645 (get. Jaspar Boum en Catharina Groutven?; dr. van Christianus der Smit x Catharina Crompfoets). Tr. St-Odiliënberg 8-2-1668 met Simon Corsten.
 4. Guets Bongarts, ged. Swalmen 3-4-1648 (get. Paulus Paukens en Henrica Augustijns; zn. van Christianus x Catharina Crompfoets), verm. begr. ald. 12-3-1682. Tr. verm. ... vóór 12-5-1675 met Elisabetha Jansen alias Jacobs.
 5. Petrus Bongarts, ged. Swalmen 10-9-1654 (get. Matthias aen gen Broeck en Christina Geerkens; zn. van Christianus x Catharina Crompfoets).

Kersten den Schmeet en Trincken Krompfoetz kochten in maart 1631 (z.d.) een huisplaats te Middelhoven. Een Korst van den Bongaert bezat in 1633 landerijen onder Beesel. Corstgen van den Bongardt werd op 28-1-1641 samen met Paulus Slabbers door scholtis Dijck aangesteld als voogd van Liencken, kind van wijlen Peeter Slabbers en wijlen Tijsken, echtelieden. Christiaan werd de stamvader van een omvangrijke familie Bongaerts in Swalmen.

 • Peter op den Bongaerdt wordt in 1658 genoemd als leenman van Nieuwenbroeck. Hij betaalde in 1654 cijns wegens Zoonsgoed te Bussereind. Peeter van den Bongart kocht in 1666 een land aan de Bussereindseweg. In 1676 was hij schepen van Beesel.
 • Geret van den Bongaerdt wordt in de cijnslijst van 1652 vermeld als halfman (pachter) op de Cornelishof (tegenwoordig de Onderste Hof genoemd).
 • Jacob op ten Bongaerdt betaalde in 1654 cijns wegens Pastoorsgoed te Bussereind.
 • Dirck Bongarts, vermeld als pachter in 1661, rotmeester te Leeuwen (1662). Dierck Bongarts en Geert Aelerts, echtelieden, kochten in 1673 land te Beesel. Op 30-4-1697 namen Derick Bongaerts en zijn vrouw Neesken Cruijsbergh de vervallen molenplaats van de Molen van Offenbeek in erfpacht van de baron van Kessel. Op 22-6-1699 wendde de weduwe Agnes Cruysbergh zich tot Domeinen om zo af te dwingen dat er meer gebruik zou worden gemaakt van de watermolen.
 • Pouwels op den Bongart wordt in 1662 vermeld als landeigenaar te Beesel.
 • Maes op den Bongaert, vermeld in een Beeselse namenlijst uit 1666.
 • Lambert Bongarts, overl. Beesel 1-8-1722. Tr. Beesel 23-2-1667 (met huwelijksdispensatie) met Joanna op gen Scheij alias Stoffers, overl. Beesel 7-4-1719. In een akte van 25-4-1694 wordt zijn vrouw Jenneke zowel Stoffers als Kellers genoemd. Die dag kocht zij de hoeve Tobbengoed onder Leeuwen, waarvan zij nog diezelfde dag een gedeelte doorverkochten. In een akte van 23-3-1699 wordt Lambertus ook wel Leonardus (Lindert, Lennaert) genoemd.
 • Anneken Bongarts, kocht in 1673 samen met haar man Peeter Gerits landerijen en een gedeelte van een huis te Rijkel. Encken Bongarts, weduwe van Peter Gerarts, verkocht in 1682 akkerland aan haar broer Peeter Bongarts.
 • Trincken Bongaerts, gehuwd met Tilmanus Peters. In 1683 verkochten Peeter Bongars en Peeter Hendrickx, als aangeboren voogden van de minderjarige kinderen van wijlen Tilleman Peeters en Trincken Bongarts, huis en hof te Rijkel met bijbehorende landerijen. Mogelijk is zij dezelfde die op 29-11-1687 wordt vermeld als echtgenote van Heijn Pluijmers.
 • In 1694 droeg de landschrijver Crebber, als gevolmachtigde van Corst Bongaers, Giel Bongaers, Dierick Smets en Berb Bongaers, een huis en moeshof te Beesel gelegen tussen de pastoor en Jan Beurskens, met beide korte zijden grenzend aan de openbare weg, plus al hun land onder de klokkenslag van Beesel, belast met 4 vat rogge jaarlijks aan de kerk, voor een bedrag van 15 pattacons over aan Geurt Janssen en Wilke Wolffers, echtelieden. Deze goederen werden nog dezelfde dag beschud door Jacob Bongaers.