Keijsers

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE KEIJSERS

Generatie I

I.1 Eijs (Eusebius) KEIJSERS, geb. ca. 1580[1], overl. Nuth 4 december 1668.
Op 17 april 1660, ten overstaan van notaris Gouthoven, verklaarde Hendrick Munix, notaris te Maastricht, dat hij had vernomen dat Eijs Keijsers en Vaes Roucx, wonend in Hellebroek onder Nuth, een hek hadden geopend tussen de weide van Munix en de beemd van Hellebroek en hun vee over de weide hadden geleid.
Hij had bij monde van de schepenen Hendrick Schepers en Peter Jongen laten aanzeggen dat hij hiervoor geen toestemming had gegeven en dat hij papieren wilde zien waaruit bleek dat Keijsers en Roecx recht hadden om hun vee over de weide te leiden.
Die bescheiden werden niet getoond en Munix had zijn halfwin gevraagd om door een knecht het hek weer te laten sluiten.
Echter, nu een week geleden, toen de knecht het hek had gesloten, was Roeckx met zijn vrouw gekomen en had in bijzijn van de knecht het hek weer opengebroken.
Roeckx dreigde de knecht, en een ieder die het hek weer zou sluiten, met geweld aan te pakken. Munix diende nu een klacht in.
[2]
Gehuwd met Maria NN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Anthonius KEIJSERS, geb. ca. 1615 (zie II.1).

Generatie II

II.1 Anthonius KEIJSERS, geb. ca. 1615 (geschat), overl. Nuth 12 augustus 1673, zoon van Eijs Keijsers (zie I.1) en Maria NN
Tijdens de genachting van 24 februari 1639 werd Tonis Keijsers gedaagd omdat hij "een gespannen voer (vuurwapen) ende den haen daer op ende oeck t'selve los getrocken" op de knecht van de Platsmolen. Hiervoor werd een boete van tien dubbeldukaten geëist.
Tonis Keijsers ontkende alles.[3]
Op 4 maart 1644 verkocht Tonen Essen [dit is een alias voor Antonius Keijsers, gehuwd met Anna Bouts!] een morgen en ettelijke kleine roeden akkerland in twee percelen achter Grijzegrubben gelegen aan zijn zwager Segert Lonis, gehuwd met de dochter van Gert Bots, voor 20 stuivers per kleine roede. Het ene perceel grensde aan Tijsken Haltfast en wijlen Jan Crousen, het andere aan Julys Schaberch erven, Tijsken Ruskens en de Bergerhof.[4]
Eveneens op 4 maart 1644 verkocht Tonen Essen aan zijn zwager Seger Lonis, gehuwd met de dochter van Gert Bots, een morgen en ettelijke kleine roeden akkerland in twee percelen, gelegen achter Grijzegrubben, voor 20 stuivers per kleine roede. Het ene perceel grensde aan Tijsken Haltfast en wijlen Jan Crousen, het ander aan Julys Schabergh erven, Tijsken Ruskens en de Bergerhof.[5]
Op 28 mei 1647 verkocht Houb Keijsers aan Tonis Keijsers, gehuwd met Anna Bouts, een morgen akkerland achter Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Jan Crousen "op de poel", Geurt Brants, de moestuin van Peter Maes en de weg naar "Oppemerhegge", voor 22 stuivers per kleine roede.[6]
Op 19 januari 1655 verkocht Lemmen Brants, gehuwd met Anna Nuchelmans, aan Thonis Keijsers, gehuwd met Anna Bouts, een halve morgen akkerland achter de moestuin van Peter Maes te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de koper, de verkoper, Peter Maes en de weg naar "oppemerhaegh", voor 30 stuivers per kleine roede.[7]
Op 29 november 1655 verkocht Gerardt Offermans, gehuwd met Neleken Snackers, aan Tonis Keijsers, gehuwd met Encken Bouts, een morgen weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jan Corffs, de koper, de straat, Jan Corffs en Meij Nuchelmans, voor 250 gulden.
Verder werd afgesproken dat bij naasting Tonis Keijsers de weide mocht blijven gebruiken gedurende de looptijd die in een akte van belening voor de schepenbank Nuth was vastgelegd.[8]
Op 29 november 1661 verkocht Tonis Coenen, gehuwd met Agatha Caris, aan Toenis Keijsers, gehuwd met Anna Bouts, een perceel akkerland [maten niet ingevuld] gelegen "int agterveltgen" onder Nuth, grenzend aan Dirck Tribels, Vaes Roecx, Henrick Hermans en de weg van "oppemerhaege", voor 23 stuivers per kleine roede.[9]
Op 10 oktober 1663, ten overstaan van notaris a Cruce, verklaarde Theunis Keijsers van Hunnecum, dat hij nog 100 gulden schuldig was aan het convent van de Nieuwenhof voor de intreding van zijn zus Elisabeth Keijsers. Dit bedrag werd nu een lening waarvoor hij borgde met zijn huis en hof te Hunnecum, naar Maastricht grenzend aan de Ludderweg en naar Hunnecum Eijs Keijsers.[10]

Gwhuwd kerk Nuth 26 januari 1640 Anna BOUTS, geb. ca. 1615 (geschat), overl. Nuth 25 oktober 1675, dochter van Godefridus BOUTS en Catharina GEERLINCX.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Matthias KEIJSERS, ged. Nuth 7 januari 1641 (get.: Joannes Nuchelmans, Maria e.v. Eijs Keijsers), overl, voor 11 mei 1699[11]
 • 2. Catharina KEIJSERS, ged. Nuth 10 februari 1642 (get.: Leonardus Caris, Joanna e.v. Petrus Bouts).
 • 3. Joannes KEIJSERS, ged. Nuth 12 juli 1643 (get.: Joannes Cortten senior, Petrus Frissen, Maria Houben).
 • 4. Godefridus KEIJSERS, ged. Nuth 27 maart 1645 (get.: Leonardus Wolffs, Maria e.v. Servatius Huntgens).
 • 5. Godefridus KEIJSERS, ged. Nuth 27 mei 1646 (get.: Hermanus Hermans, Mella e.v. Petrus Nuchelmans).
 • 6. Paulus KEIJSERS, ged. Nuth 14 januari 1648 (get.: Henricus Schepers, Christina e.v. Eustachius Tessers).
 • 7. Godefridus KEIJSERS, ged. Nuth 13 februari 1650 (get.: Petrus Frissen, Beel Bouts).
 • 8. Cornelia KEIJSERS, ged. Nuth 30 maart 1652 (get.: Godefridus ... namens Joannes Bruls, Johanna Houbben).
 • 9. Elisabeth KEIJSERS, ged. Nuth 20 april 1654 (get.: Servatius Moberts), overl. Hunnecum-Nuth 9 december 1719.

Op 15 november 1698 kocht Hermen Celis, gehuwd met Elisabeth Bramans, van Lijsbeth Keijsers, weduwe Hilger (sic!) Senden, 50 kleine roeden weiland te Hunnecum aan de gats, voor 50 gulden.[12]
Op 11 mei 1699 verkocht Lijsbet Keijsers, weduwe Jan Waltmans, bijgestaan door haar broer Jan Keijsers, voogd over haar zes kinderen, aan Leonard Frissen, gehuwd met Anna Schuls, 70 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan N. Welters, Houb La Haije, Vaes Spickers en Peter Knols, voor 21 stuivers per kleine roede. Het land was afkomstig van wijlen haar broer Thijs Keijsers.[13]
Op 19 november 1705 verscheen Elisabeth Keijsers, weduwe Jan Waltmans, voor de schepenbank Mheer. Zij verklaarde door de zware hagelbuien van augustus 1705 zwaar getroffen te zijn door de schade aan haar huis en aan de gewassen. Zij zag zich genoodzaakt afstand te doen van de tocht op de volgende onroerende goederen:
a) vier grote roede land "op de thijelen haeghen", oostwaarts Willem Waltmans, westwaarts Stas Custers en de weduwe Jan de Bije;
b) 3,5 grote roeden "inde hoonderdelle", oostwaarts Willem Waltmans, westwaarts de oude straat, lange zijde de erfgenamen Gillis Duisinghs van Libeek;
c) een morgen land "aen den vliesbergh", westwaarts Willem Waltmans.
Zij deed dit ten behoeve van haar kinderen bij Jan Waltmans, te weten Jan, Anthoen, Berb en Jacobus Waltmans. Oudste zoon Jan accepteerde namens zijn broers en zus.
Vervolgens werd het geheel door hem verkocht aan zijn oom Willem Waltmans, gehuwd met Anna Mullenaers, voor 35 pattacons.
Daarvan werd tien pattacons in mindering gebracht die betaald waren voor de begrafenis van Anna Maria Waltmans. De resterende 25 pattacons zouden besteed worden aan de reparatie van het huis.[14]
Op 29 mei 1709 deed Elisabeth Keijsers, weduwe Johan Waltmans, afstand van het vruchtgebruik van een stuk land ten behoeve van haar zoon Johannes Waltmans. Johannes was in militaire dienst gegaan en had zonder toestemming zijn post verlaten. Zijn kapitein, de heer Marquet, had hem vervolgens laten arresteren en detineren in de St.-Pieterspoort. Tegen betaling kon hij weer vrijkomen. Daarom werd een stuk akkerland van iets meer dan 100 kleine roeden onder Wijnandsrade gelegen, verkocht. Het land grensde oostwaarts aan heer Paludanus, westwaarts Maerten Cobben, hoofdzijde Maerten Cobben en de Kinkevoerdersweg. Koper was Wolter Limpens, gehuwd met Elisabeth Kerckherderen, die voor elke kleine roede 15 stuivers betaalde.
Het verkochte stuk land werd in mindering gebracht op het erfdeel van Joannes Waltmans.
[15]
Gehuwd (1) voor 1681 Gerardus SENDEN, overl. 1681/1683
Gehuwd voor de kerk (2) St. Pieter 3 mei 1683 (get.: Carolus ..., Catharina Waltmans). Joannes Waltmans et Elisabeth Keijsers vidua ambo parochiae de Mheer ex delegatione pastoris sui Joannes WALTMANS, ged. Mheer 1 december 1651 (get.: Henrik Heijrens, Anna die huijvrouwe van Jan Frijns van de Banholt), overl. Hunnecum-Nuth 20 november 1695, zoon van Joannes WALTMANS, kuiper (1678), en Barbara FRIJNS.
Op 11 november 1685 overlegde Jan Waltmans, gehuwd met Lijsbet Keijsers, een brief van de schout van Mheer, mede ondertekend door de voogden van Helgerus Senden, kind uit het eerste huwelijk van Lijsbet Keijsers, waarin hij beloofde dat de opbrengst van het te verkopen land ten goede zou komen aan het kind, verblijvend in de heerlijkheid Mheer. Hij verkocht een morgen land op de Ludderweg onder Wijnandsrade, grenzend aan Caspar Maes, Catrijn Kuijpers en Lemmen Loijen, aan Adam Eijckelmans, gehuwd met Encken Brants, voor 100 gulden.[16]

 • 10. Anthonius KEIJSERS, ged. Nuth 19 maart 1656 (get.: Cornelius Severens).

Bronnen

 1. wordt in HCL-01.075 LvO 1743 op 23 oktober 1662 vermeld als "in de tachtig jaar"
 2. HCL-Notarieel Archief inv. 1304 Gouthoven Maastricht
 3. HCL-01.075 LvO 1730, 61r
 4. HCL-01.075 LvO 1755, 30v
 5. HCL-01.075 LvO 1755, 30v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 63r
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 160r
 8. HCL-01.075 LvO 1755, 172r
 9. HCL-01.075 LvO 1755, 215v
 10. HCL-Notarieel Archief inv. 1338 a Cruce Maastricht
 11. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 169, 82.
 12. HCL-01.075 LvO 1756, 239r
 13. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 169, 82
 14. HCL-01.075 LvO 3287, 186
 15. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 169, 250 en HCL-Notarieel Archief inv. 1809
 16. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 168, 139


Medewerkers

Harry Luijten, eerste versie op 30 januari 2024