Grispen

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

De familienaam Grispen verscheen voor het eerst aan het einde van de zestiende eeuw in de regio Thorn/Kessenich. Uit deze familie van landbouwers en molenaars zijn ook vele burgemeesters, wethouders en pastoors bekend. De oudste doopakte is die van Theodorus, een zoon van Bartholomeus Grispen en diens vrouw Theodora [1]. Theodorus werd gedoopt op 08-06-1628 in de St.Michaels kerk te Thorn.

In de gichten van Neeritter wordt er een hoeve Grispen vermeld op 10-04-1636. Dit betreft de "Vloasterhof" gelegen in het gehucht Manestraat.[2] Mijn onderzoek tot nu toe geeft aanleiding tot de volgende aanname. Het gebied van oudsher bekend als De Drie Eijgen is het stamland van de familie Grispen.

De onsamenhangende vorm van het Land van Thorn werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door de tussenliggende gebieden van de heerlijkheden Neeritter en Kessenich. Neeritter, met de woonkernen Neeritter, Molenbeersel en Manestraat, was een zogenaamd Luiks vrijdorp, waarvan de heerlijke rechten toebehoorden aan het kapittel van Sint Lambertus in Luik. De oudste vermelding van die rechten dateert uit 1143. De status van vrijdorp hield een vrijstelling in van belastingen die door de Staten van Luik en Loon aan het land werden opgelegd. Verder waren de vrijdorpen - tot op zekere hoogte - gevrijwaard van inmenging van Luikse gerechten. Het 'land' Kessenich bestond uit het gebied rond de kern Kessenich en het gebied rond Hunsel, welke van elkaar gescheiden waren door Neeritter. De heerlijkheid was eigenlijk een combinatie van twee heerlijkheden, te weten Kessenich en Bronshorn. Tot Bronshorn behoorden onder andere het gebied van Hunsel en 2/7 deel van de heerlijkheid Kessenich. Over de oorsprong van de heerlijkheid Kessenich ontbreken gegevens. Men veronderstelt dat het ooit is ontstaan als een kleine, zelfstandige allodiale heerlijkheid. Echter vanaf 1321 tot circa 1700 zijn er voor de heerlijkheid Kessenich leenbanden met het graafschap, later hertogdom Gulik bekend. De heerlijkheid Bronshorn werd daarentegen verheven bij het leenhof van Brabant. Uiteindelijk hebben deze onduidelijke verhoudingen tot allerlei problemen geleid, waarbij Kessenich een speelbal werd van Brabantse, Gulikse en later ook Gelderse inmenging. Hoewel Thorn, Kessenich en Neeritter ieder een heel eigen geschiedenis hebben, zijn er tot in de achttiende eeuw sporen van een bepaalde samenhang tussen deze gebieden. In 1618 verklaren schepenen van Kessenich en Neeritter dat deze twee dorpen samen met Thorn worden genoemd de Drie Eijgen en dat zij gezamenlijk opkomen voor de verdediging van hun rechten op bepaalde heide- en turfgronden.[3]

Tijdens de volkstelling van 1947 woonden er 93 naamdragers in Nederland. 1 zowel in Overijssel als in Utrecht, 13 in Brabant en 78 in Limburg. In 2007 woonden er 178 naamdragers in Nederland, ook nu het grootste gedeelte in Limburg.

Crispinus en Chrispinianus

Herkomst van de naam.

De naam Grispen is een patronymicum [4]. In zijn boek "Dictionnaire des noms de famille de Belgique et du nord de la France" schrijft F. Debrabandere, dat de naam is afgeleid van de voornaam Grispiaan, een vervoeging van de heilige naam Chrispinianus (Denk bijvoorbeeld aan: Huub van Hubert van Hubertus. Of Kuëb van Kobus van Jacobus). Hij was een van twee broers die samen heilig zijn verklaard. De broer heette Crispinus. Van deze Crispinus komen de namen Crispin (vooral in angelsaksische landen populair), Crespin, Krispen en Krispijn vandaan. De broers zijn in Rome geboren en te Soissons in het jaar 285 gemarteld en vermoord. Feestdag : 25 oktober. Patroonheiligen van : schoenmakers, leerbewerkers, kleermakers, pedicures, wevers en zadelmakers. Aangeroepen tegen : voetziekten, voetschimmel.[5]

Hoe kom je aan je naam?

Het is een vaststaand feit en een natuurlijk iets dat de mens namen gaf en geeft aan zaken, wezens, mensen, aan eigenlijk alles. Dit zodat men wist en weet wat er bedoeld werd en wordt. Bij de eerste jagers was het handig als de medejagers wisten wie iets moest doen of juist niet. Het maakt het aanspreken van mensen, de communicatie, ook een stuk eenvoudiger. Een naam bestond eerst alleen maar uit een “voornaam”. Toen de mensheid in aantal toenam en in grotere gemeenschappen ging wonen was een simpel Jan, Piet, Klaas of Maria en Anna niet meer genoeg. Er moest iets bij om een onderscheid te maken tussen verschillende personen met dezelfde voornaam.

De toenaam of achternaam werd gemeengoed en ontwikkelde in de loop der tijd tot een familienaam. Het duidelijkst is dat te zien bij de Romeinen. Zij gebruikten een naam die bestond uit twee of drie delen. De voornaam (praenomen), de familienaam (nomen gentile) en soms een bijnaam (cognomen) bv Marcus Tulius Cicero. Dit was Marcus uit de familie Tulii met een kenmerkend iets, namelijk een erwt vormige wrat op zijn gezicht. Cicer betekent kikkererwt. Een zeer bekende Romein is natuurlijk Gaius Julius Caesar. Het was Gaius uit de familie Julii. Het cognomen Caesar slaat volgens één theorie op de beharing van de eerste drager van deze bijnaam (caesarie betekent haar), een voorouder van Gaius Julius Caesar. Pas enkele heersers na de beroemde Julius Caesar werd "Caesar" de titel voor de opperbaas. Caesar werd door de Romeinen uitgesproken als Kaisar, vandaar dan ook Kaiser en Keizer en Czaar. Na de Romeinse tijd nam het gebruik van achternamen weer af.[6]

In de tweede helft van de Middeleeuwen nam het gebruik van toenamen weer toe. Er kwamen eenvoudig gezegd gewoon weer meer mensen. Grof gezegd kan men stellen dat er vier groepen zijn waar namen uit ontstaan zijn:

 1. Afstammingsnaam. Dit zijn de vadersnaam (patronymicum) en de moedersnaam (metronymicum). Deze wijze komt zeer veel voor oa: Gielissen, Jansen, Pietersen, Scheijen, Trienekens (van Catharina of Triena). Maar ook uit voornamen die nu niet meer gebruikelijk zijn ontstonden familienamen zoals Grispen (Chrispiaen), Geurts/Geurten (Godefridus), Meuwissen/Meijs (Bartholomeus), Goswins (Gozewijn) of Stassen (Eustachius).
 2. Beroepennaam. Ook veel voorkomend en vaak voor een ieder duidelijk herkenbaar zoals: Bakker, de Boer, IJzerman, Brouwers, Timmerman, Rademakers enz enz. Of iets lastiger te herkennen: Pisters van Pistorius; latijn voor bakker of Tuiten van de rondtrekkende kooplui die teuten genoemd werden, Schreurs van "scheur" de bijnaam van kleermakers en Damoiseaux van het oud-Franse damoisel, een heerboer. Brasseur, de franse versie van Brouwer en Bresser de limburgse versie van Brasseur. Een echte limburgse beroepennaam is Smeets. Nagenoeg ieder dorp had wel een smid, "d'r Schmeet". Diens kinderen waren dus "kinger va der Schmeet, Schmeets zien kinger". Nog zo'n oer-limburgse naam is Curfs of Curvers en Körvers. Limburgers herkennen daar het woord "Kurref" in, korf. De herkomst ligt bij een mandenvlechter.
 3. Herkomstnaam. Mensen waren in tegenstelling tot wat wij nu denken altijd al redelijk mobiel. Handelaren trokken rond, mensen verhuisden door oorlogen of armoede. Of doordat ze ergens anders gingen werken (of iets pachten). De streek of plaats waar men vandaan kwam werd dan vaker als achternaam gebruikt. Van Aken, de Liege, Lardinois (uit de Ardennen), van Kan (het dorp Canne bij Maastricht), De La Haye (het gehucht La Haye in het land van Dalhem), van Gulik, Hodiamont en Dodemont (deze twee hebben dezelfde oorsprong namelijk een plaats in het land van Herve) enz enz. Maar ook een plek in of nabij het dorp werd gebruikt. Bijvoorbeeld, van t Veld, vanden Heuvel, Hof, Delamboix (bij het hout cq bos), Gebroek (een plek langs de rivier), van Soest (een hofstede in Limburg). Met adel had dit "Van" eigenlijk weinig te maken.
 4. Kenmerknamen. Zij vertelden iets over een typische eigenschap van de drager. Meestal betrof het een lichaamseigenschap, de Neus, de Zwart, Krombeen, de Lange. Maar ook een gebeurtenis, zoals Naaktgeboren; dit is een verbastering van het duitse Nachgebohren. Een kind dat postuum geboren werd, dus nadat de vader overleden was.

Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd vastgelegd (Sessio XXIV) dat een huwelijk gesloten moest worden in een kerk en door een priester in het bijzijn van twee getuigen. Dit huwelijk moest worden vastgelegd in een huwelijksregister. Dit was de eerste officiële stap voor het registreren van familienamen in onze regio.[7] De vroegste kerkregisters komen dan ook uit deze periode, het einde van de 16e eeuw. Bijvoorbeeld de Sint Pancratius Parochie in Heerlen.

Een tweede belangrijke officiële stap was het Eeuwig Edict van 1611. Dit door aartshertog Albrecht en zijn vrouw Isabella, de landvoogden van de Zuidelijke Nederlanden, uitgevaardigd Edict is de voorloper van het Algemeen Wetboek en ook de Burgerlijke Stand. In artikel XV van dit edict stond dat de pastoor een register diende bij te houden waarin de dopen, huwelijken en overlijdens werden geschreven met gebruik van naam en toenaam. In artikel III stond dat het kind dezelfde naam kreeg als de vader.[8] Hier ontstond de variatie in de schrijfwijze van namen omdat de drager ervan vaak niet kon schrijven en afhankelijk was van de kennis en kunde (en misschien het humeur) van de pastoor. Zo kon het gebeuren dat sommige kinderen ingeschreven werden als Dreessen en andere als Dreissen of Driessens en ze toch allemaal van vader Johan Driesen waren. Je ziet hier ook dat bv een man geboren werd als Joannes Wilhelmsen, in het huwelijk trad als Jan Willems en stierf als Jean Guillelmis, een en dezelfde persoon.

En een derde grote stap (in twee etappes) is deze. Napoleon Bonaparte voerde 1804 de Code Civil in. Hierin werd een deel, de Burgerlijke Stand, gecreëerd om de Burgerlijke Staat en het huwelijk uit het kerkrecht te halen. Het is voor een generaal natuurlijk ook handig om bij te houden wanneer je mannelijke bevolking de militair rijpe leeftijd bereikt heeft. En op 18 Augustus 1811 werd een decreet ingevoerd betreffende de achternamen. (Décret Impérial, Palais de Saint Cloud) Hierin werd oa beschreven in artikel VI dat de familienaam van de vader (of bij onstentenis diens vader) aan alle kinderen zal worden gegeven en op dezelfde manier geschreven moet worden. Dit werd in de zuidelijke Nederlanden eerder ingevoerd daar zij direct onder de invloed van het keizerrijk vielen. Het noorden volgde pas later.

Enkele voornaam "voorbeelden"

Hier volgen enkele personen die de naam Grispen als voornaam hadden. De naam werd in de 15e en 16e eeuw nog vaak geschreven als: Chrispiaen. Maar men vind ook andere schrijfwijzen; zoals: Crispiaan, Chrispian, Grispaan en Crispaen.

 1. Gilbert Grispen de Brionne, graaf. Deze heer was de zoon van Godfrey de Brionne. Geboren in 979 Normandië en overleden in 1040.[9]
 2. Crispiaen Moederziele, inwoner van Brugge. AD 1305.
 3. Chrispiaen Bristout, vermeld als bakker in Duinkerken. AD 1377.[10]
 4. Chrispiaan Beckers, schepen van 's Hertogenbosch. AD 1463.
 5. Crispiaen van den Broecke, een Zuid-Nederlandse kunstschilder, Mechelen 1524 / Antwerpen 1590.
 6. Chrispin Colijn, schilder. Mechelen 1547 / Amsterdam 1618. Lid van het St.Lucasgilde te Gent in 1569.
 7. Grispen Davis, een soldaat van het 25ste Regiment uit Alabama. Gesneuveld in de Amerikaanse Burgeroorlog. AD 1864.[11]
 8. Chrispiaen Nescio, vooralsnog de grote onbekende, de eerste, de stamoudste. AD 13e / 14e eeuw. Zijn voornaam werd op een gegeven moment als achternaam gebruikt. (Nescio betekent: "ik weet niet" of "onbekend". NN of Nomen Nescio betekent: "ik weet de naam niet" of vrij vertaald "naam onbekend".)

Als achternaam

Na het jarenlang bezoeken van archieven en uitpluizen van documenten is mij duidelijk geworden dat de naam aan het einde van de middeleeuwen, 14e en 15e eeuw, vooral voorkwam in West-, Oost- en Frans Vlaanderen. De oudste mij bekende personen, die ik gevonden heb, met de achternaam zijn:

 1. Adriaen Chrispiaens, het betreft een goedkeuring tot inpoldering van land in Vlaanderen 16-02-1490. Er staat "Anne van Bourgongnen, vrouwe van Ravesteyn, van Duvelandt, van Sommelsdijck en van Sint Adolphslandt, geeft met toestemming van haar echtgenoot Adolph van Cleven en van der Marcken, heer van Ravesteyn, aan Heynrick Wisse, Adriaen Chrispiaens, Heyn Doensse en hun medebelanghebbenden onder zekere voorwaarden ter indijking uit ¾ deel van een gors, liggende tussen de Sluysvliet en de bedijkte plaat, welke vast ligt aan het land van Sommelsdijck, welke na de indijking Sint Christoffelpolder genoemd zal worden en in zijn geheel 165 gemeten groot is. op den 16en in Februarii int jaar ons heeren duysent vierhondert negen- en tagtigh nair 't schrijven van den hove van Hollandt". [12]
 2. Pieter Chrispiaens, een inschrijving in Sint Anna ter Muiden, West Vlaanderen. Hij werd vermeld in 1549 als pachter van een stuk land voor de duur van zeven jaren.
 3. Clays Chrispiaen, hij werd vermeld in de archieven van Bierne (Bieren) 1567. Hij woonde in Crochte, een dorp in Frans-Vlaanderen. Het betrof een inschrijving over een landruil.[13]. Ik denk niet dat een van deze drie een voorouder was.
 4. In de Regesten op de jaarregisters van de Keure, van de Stad Gent, wordt in het schepenjaar 1407-1408 op 20 september 1407 vermeld: "Heinric vander Heekere, borger voor Jacoppe van Warems, is schuldig aan Joesse Chrispiaens de som van 39 s. gro.torn."[14]
 5. De oudste vermelding tot nu toe is in een schepenbrief van Mechelen uit 1289. Deze bevindt zich in het archief van het Klooster van Leliëndaal en er staat geschreven: "Jan Chrispian(zn) heeft aan vrouwe Beatrijs, zuster van Adam, plebaan van Onze-Lieve-Vrouw te Mechelen, 20 solidi leuvens bekend, jaarlijks te heffen op een erf bij de Dijle te Mechelen"[15]. Mechelen, gelegen in België, was toen een vrije heerlijkheid grenzend aan Vlaanderen. Misschien was zijn vader onze Chrispiaen Nescio.

De verdwenen archieven

Midden en eind 16e eeuw was de streek waar de familie Grispen woonde, de Kempen, een onrustige en gevaarlijke plek. Gedurende het hele jaar 1564 woedde de pest en pas in het begin van 1565 verdween zij, naar men geloofde ten gevolge van de bijzonder strenge winter. Hierna volgde het hongerjaar 1566.[16] Gewapende troepen trokken door deze streek en er werd veel gevochten en geplunderd. Zo werd de Sint Trudo kerk in Peer in brand gestoken door Oostenrijkse troepen in 1572 en door Spaanse troepen in 1599. Hierbij ging het schepenarchief verloren. In 1654 deden Lotharingse troepen het nog eens over wat resulteerde in de vernietiging van het verborgen stadsarchief. Willem van Oranje viel de stad Bree aan en trok door de omliggende dorpen in 1572. Hierbij werden ook veel vernielingen aangericht. In 1584 werden Maaseik en omstreken door Gelderse troepen onder het bevel van Adolf van Nieuwenaar bezocht. Ook hier ging het er niet zachtzinnig aan toe. De meeste archieven bevonden zich in de kerken. En deze kerken waren vaak het slachtoffer van brandstichting en plundering.

De Stamvaders

In de Thornse archieven vinden we drie naamdragers die vermeld worden aan het begin van de zeventiende eeuw. Deze drie mannen waren waarschijnlijk broers of neven van elkaar. Er leefden in het stadje Thorn in 1600 ongeveer 400 mensen.

1. Mathijs. Hij trouwde met Elisabeth Vervoerdt. Hij pachtte in 1630 een boerderij met grond van de Baron de Kerchem van Grathem. Dit is bijna zeker de hoeve aan de Manestraat. In 1648 werd er aan hem (Thijs), zijnde molenaar, vracht betaald. En op 06-07-1657 leende ze 220 gulden van Dirk Gerits met als onderpand het goed aan de schans in Kinrooi. Mathijs overleed 10-12-1663 te Geistingen. Op 29-07-1667 overleed Lijske Floert, dit was waarschijnlijk Elisabeth Vervoerdt. Zij kregen, ca. 1610, een zoon Joannes ( volg 1.1 ).

2. Bartholomeus. Hij trouwde met Theodora N.N.. Van Bartholomeus is behoudens de geboorte van zijn zoon Theodorus ( volg 2.1 ) weinig terug te vinden. Het waren zware tijden toen. De tachtig-jarige oorlog raasde door het land, met vreemde troepen die fourageerden naar believen. De Spaanse troepen en Kozakken vernielden o.a. Geistingen. In 1648 werd Thorn getroffen door een pest epidemie. Doden werden zonder aanzien des persoons snel begraven in verzamelgraven.

3. Fransiscus. Hij trouwde met Margaretha N.N. Uit dit huwelijk volgde de geboorte van een zoon, Johannes Baptista ( volg 3.1 ), gedoopt op 21-06-1633 in de Sint Michaels kerk te Thorn. Frans is niet verder verschenen in de archieven. Ook hij leefde in deze rumoerige tijd. De Croaten, Kozakken en nog veel meer vreemde soldaten trokken regelmatig door dit gebied. Ze leefden van het land en er zijn ook berichten van plunderingen en rooftochten. Het schepenbankarchief van Ophoven vermeldt op 15-03-1634 het volgende: "Alsoo door den krijghshandel ende door de inkwartieringe van de Coninkxvolk op St.Stevensweert de kircke tot Ophoven is gespoliert worden ende der Scepen Comp ende archive is gespoliert worden ende door de soldaten het gichtboeck daer uijt genohmen ...". (Door krijgshandel en de inkwartiering van het koningsvolk op St.Stevensweert is de kerk van Ophoven geplunderd. De schepenkist en de archieven zijn geplunderd en het gichtboek is meegenomen.)[17]

Op 08-02-1659 staat er in de archieven van Kessenich dat Andreas Grispen getuige was bij de doop van Maria Op gen Hongerbruc. De dochter van Joannes en zijn echtgenote Jacoba. Hetzelfde echtpaar krijgt in 1663 een zoon Christiaan. Een van diens doopgetuige is Cornelia Grispen. Joannes en Jacoba woonden in Kessenich Smisstraet (Dit is het gehucht Smidstraat nabij Hunsel). Andreas en Cornelia zijn vermoedelijk een zoon en dochter van Fransiscus (of Bartholomeus)[18].

Generatie XII, Stamreeks Joannes Grispen, Hoofdstam, ( 1.1. )

Joannes Grispen was een man met grondbezit in Thorn en Kessenich. Hij wordt veelvuldig vermeld in de archieven van beide plaatsen. 04 April 1636 werd hij als eerzaam en vroom man benoemd tot momber van Jan van Uffelsen, 1647 was hij burgemeester van Geistingen, in 1669 woonde hij in Thorn en werd aldus vermeld in de schepenregisters van Thorn. Hij was gehuwd met Anna Schouffs (Schauffs). Op 06-06-1638 was hij doopgetuige bij de doop van Gerardus Keijarts, de zoon van Joannes Keijarts en Mathia Schouffs, de schoonzus van Joannes (zijn naam werd toen geschreven als Grespen)[19] . Op 19-09-1680 werd er te Kessenich een nieuwe helder benoemd, daar Jan Grispen overleden was. Hij overleed op 30-09-1676 te Ittervoort. Bij het inschrijven van het overlijden werd de naam Joannes Luijens gebruikt (Joannes de molenaar van de luyensmolen). Zij kregen de volgende kinderen:

 1. Martina Grispen, gedoopt op 30-07-1641 te Thorn. Getuigen waren: Jacobus en Maria Schauffs.
 2. Mechtildis Grispen, geboren ca. 1643 te Thorn. Begraven 28-11-1722 te Heel.
 3. Gertrudis Grispen, geboren ca. 1645 te Thorn. Zij huwde met Gerardus Jansen te Neeritter.
 4. Barbara Grispen, gedoopt op 30-01-1647 te Thorn. Getuigen waren: Joannes Keijarts en Catharina Schouffs. Gestorven voor 1648.
 5. Barbara Grispen, gedoopt op 01-11-1648 te Thorn. Getuige was: Lambertus Deckers. Zij huwde 05-08-1674 met Gerardus Vogels te Heel. Zij werd 23-07-1725 te Heel begraven.
 6. Anna Grispen, geboren ca. 1650 te Thorn. Zij overleed 14-09-1723 te Geistingen en werd in Hunsel begraven.
 7. Petrus Grispen, geboren 20-03-1654 te Ittervoort en gedoopt te Thorn[20]. Getuige waren: Joannes Calen en Maria Schouwes (Schouffs). Gestorven en begraven 09-06-1719 te Thorn.( volg 1.1.1. )

Van de schuingedrukte namen is vooralsnog geen doopakte te traceren. In juli 1645 werd Thorn getroffen door een noodweer met hevig onweer en bliksem. Er ontstond een brand die ongeveer 40 huizen, een gedeelte van het stift en een groot gedeelte van de parochie kerk vernietigde [21]. De doopgegevens van 1643, 1644 en een gedeelte van 1645 gingen hierbij verloren. Hun relatie is vooral gebaseerd op het feit dat zij over en weer getuigen bij de doop van hun kinderen.


Generatie XII, Stamreeks Theodorus Grispen, ( 2.1. )

Doopakte_Theodorus_Grispen

Theodorus wordt vermeld in de schepenbankregisters van Ophoven. Vanaf 1663 was hij burgemeester van Ophoven. Burgemeesters werden in die tijd aangewezen en moesten "eerlijk, eerbaar en gelovig" zijn. Ze moesten het vertrouwen genieten van de overige bevolking van een plaats. Hij was waarschijnlijk de vader van de volgende kinderen. Dit is echter enkel gebaseerd op het gebruik van de voornaam (Theodorus) en het over en weer verschijnen als getuige bij familie aangelegenheden zoals, dopen en huwelijken, bij deze kinderen. Onderzoek loopt.

 1. Elisabeth Grispen, vermoedelijk geboren rond 1663 in de gemeente Kessenich. Zij wordt vermeld als doopgetuige bij de doop van een kind van Helena en een kind van Gertrudis, en was getuige bij het huwelijk van Helena.
 2. Mathias Grispen, vermoedelijk geboren rond 1665. Hij trad op 02-02-1689 te Ophoven in het huwelijk met Elisabeth Haex en op 07-05-1707 te Kessenich met Helena Peters. Hij bezat land in Geijstingen [22]. Hij was getuige bij het huwelijk van Gertrudis. ( volg 2.1.1. )
 3. Gerardus Grispen, vermoedelijk geboren rond 1665. Hij trad op 01-10-1699 te Ophoven in het huwelijk met Maria Aengeschoor. In de schepenbankregisters van Kessenich (1690-1704) staat vermeld: "de broers Thijs en Gerrit ". ( volg 2.1.2.)
 4. Helena Grispen, vermoedelijk geboren rond 1667. Zij trad op 13-02-1695 te Ophoven in het huwelijk met Johannes Gielen. Zij was getuige bij het huwelijk van Mathias en Elisabeth Haex.
 5. Gertrudis Grispen, vermoedelijk geboren rond 1669 te Ophoven. Zij trad op 15-05-1700 te Ophoven in het huwelijk met Mathias Smeuleneers. Zij was getuige bij het huwelijk van Mathias en Elisabeth Haex.
 6. Renerus Grispen, vermoedelijk geboren rond 1675 te Ophoven. Hij trad op 10-10-1706 te Ophoven in het huwelijk met Cornelia Crawinkels. In het jaar 1708 spande de pastoor van Geistingen een proces aan tegen Petrus Snijders en Reyner Grispen, beide door de pastoor als getuigen opgeroepen bij het opstellen van het testament van Marie Gielen ( de moeder van Johannes Gielen ). Zij betwistten de rechtsgeldigheid. De pastoor verloor het proces. ( volg 2.1.3. )

Deze kinderen en hun afstammelingen vormen de familie Grispen die tegenwoordig voor het grootste gedeelte woonachtig is in Belgisch-Limburg. Een enkeling woont in Duitsland en in Nederlands-Limburg. Theodorus is dus naar alle waarschijnlijkheid de stamvader van de "belgische" tak. Deze tak zal, te zijner tijd, in een afzonderlijke pagina beschreven worden. (zie Geneanet Grispen)


Generatie XII, Stamreeks, Johannes Baptista Grispen ( 3.1. )

Johannes, Jan, is behoudens zijn geboorteakte nergens terug te vinden in de archieven van Thorn. Hij trad in het huwelijk met Wilhelmina Schoenmakers. Dit is bekend omdat beide als ouders in het doopregister van hun kinderen staan. Vermoedelijk kwam Wilhelmina uit Ophoven, het echtpaar is daar na het huwelijk gaan wonen. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen.

 1. Nicolaas, Claes, Grispen. Vermoedelijk geboren in 1667 te Ophoven. Hij trad in het huwelijk met Jenneken Reyen. Volgens de schepenbankregisters van Kessenich is hij overleden in Kessenich voor 1702.
 2. Abel, Aeb, Grispen. Hij werd geboren in 1669 en op 30 Mei van dat jaar gedoopt in Thorn. Is vermoedelijk in 1740 gestorven. Hij was vanaf 1720 Burgemeester van Ophoven, werd eerder al vermeld als momber.
 3. Anne Grispen. Werd in 1670 geboren en op 30 Juni van dat jaar gedoopt in Thorn. Zij trad te Thorn in het huwelijk met Aegidius de Grieff. Anne overleed 26-12-1743 te Thorn.

Van deze kinderen zijn, tot nu toe, geen (naamdragende) nakomelingen bekend.


Generatie XI, Petrus Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.)

Petrus was een molenaar in Thorn. Hij was in navolging van zijn vader pachter van de Luyensmolen[23]. Zijn vader werd bij de doopinschrijving van Petrus ook Joannes Luijens genoemd. Deze molen was een watermolen, en volgens onderzoek van de gemeente Thorn was Petrus pachter van deze molen in 1680. Hij was op 26-01-1678 te Hunsel gehuwd met Gibolina Peeters ( Gebellina Geurts, Gubel Peters) uit die plaats. Volgens de overlijdensakte stierven zij op dezelfde dag en werden in het zelfde graf begraven op 09-07-1719 te Thorn. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Joannes Grispen, gedoopt op 28-07-1679 te Thorn. Getuigen waren: Gertrudis Ingeven en Joannes Keijarts. Hij overleed 21-09-1748 te Weert. Hij huwde in 1722 Johanna van Gangeldorp en in 1742 Gertruda van de Berg beide te Weert. In 1739 was hij de deken van de alde schutten van het St.Joris Gilde. Joannes was een bakker. Hij is de stamvader van de Weertse tak. ( volg 1.1.1.1.)
 2. Henricus Grispen, gedoopt op 05-05-1683 te Thorn. Getuigen waren: Petrus Vestiens en Barbara Grispen. Hij overleed, ongehuwd, op 05-10-1747 te Thorn.
 3. Godefridus Grispen, gedoopt op 14-07-1686 te Thorn. Getuigen waren: Wilhelmus Peters, Mechtildis Grispen en Anna Grispen. Hij overleed op 30-12-1753 te Thorn. ( volg 1.1.1.3. )
 4. Aldegunda Grispen, gedoopt op 05-11-1689 te Thorn. Getuigen waren: Helena te Keppel en Gerardus Vogel.
 5. Petrus Grispen, gedoopt op 31-12-1693 te Thorn. Hij werd ingeschreven als Petrus Luijens de zoon van Petrus Luijens en Gebel Geurtz. Hij doet op 24-08-1708 het vormsel (in Maaseik?) en dan staat er geschreven: Petrus de zoon van Petrus Grispen en Gebela Geurtz. Hij overleed 04-10-1720 te Thorn.


Generatie X, Joannes Grispen, Weert, (1.1.1.1.)

Joannes, Jan, had zijn bakkerij in de Beekstraat te Weert [24]. Het pand is later gesloopt om plaats te maken voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis. Uit het huwelijk met Johanna van Gangeldorp volgden de volgende kinderen.

 1. Johanna Maria Grispen. Geboren te Weert in 1723, gedoopt in Weert op 05-01-1723, getuigen waren Joseph Coumans en Elisabeth Jansen. Johanna trad 24-01-1743 te Weert in het huwelijk met Henricus Stijnen.
 2. Anna Gertrudis Grispen. Gedoopt op 24-02-1726 te Weert en overleden op 28-01-1727 te Weert.Getuigen waren Margaretha Beelen en Guillemis Ververs.
 3. Lucia Grispen. Gedoopt op 12-12-1727 te Weert. Getuigen waren Fransiscus Jansen en Dina Linsen.
 4. Nicolaas Grispen. Gedoopt op 11-02-1730 en overleden in Juni 1731.Getuigen waren Gertrudis Princen en Willem Wouters.
 5. Nicolaas Grispen. Geboren in 1732 en gedoopt op 30-03-1732 te Weert. Getuigen waren Joanna Vestiens en Theodorus Grispen. Deze Theodorus was een zoon van Gerardus Grispen (2.1.2.) uit de zogenaamde Belgische tak. Nicolaas overleed op 09-10-1808 te Weert. Hij huwde op 28-06-1755 te Weert Martina Loomans. En na haar overlijden (1760) huwde hij in 1768 Catharina Verheyen. ( volg 1.1.1.1.1. )
 6. Anna Gertrudis Grispen. Geboren in 1734 te Weert en gedoopt op 19-04-1734. Getuigen waren Judith Stroux en Jacobus Verheyden.
 7. Henricus Fransiscus Grispen. Geboren in 1736 en op 25-03-1736 gedoopt te Weert.Getuigen waren Henricus Princen en Johanna Maria Princen. Hij overleed op 29-12-1818 te Weert. Henricus trad op 26-06-1763 te Weert in het huwelijk met Lucia Smeulenaers. Henricus was Meester Timmerman en Gildemeester. Hij bezat een werkplaats in de Beekstraat, dat pand bestond 2002 nog altijd. Toen hij overleed was hij weduwnaar en kinderloos.

Uit het huwelijk van Jan met Gertruda van de Berg volgden de volgende kinderen.

 1. Petrus Grispen. Gedoopt op 29-06-1744 te Weert en aldaar overleden op 07-07-1744. Doopgetuigen waren Henricus van de Berg en Johanna Smeulenaers
 2. N.N. Grispen. Gedoopt te Weert op 21-05-1746 en aldaar overleden op 22-05-1746.


Generatie X, Godefridus Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.)

Over de nummering, deze vorm van tellen word ook gebruikt in het stamboomprogramma Aldfear. De nummers worden van achter naar voren gelezen (van rechts naar links). Godefridus is dus de derde zoon van de eerste zoon van de eerste zoon van de eerste bekende Grispen.

Godefridus, Goert, was een molenaar en landbouwer. Hij was ook nog burgemeester van Ittervoort. In een afrekening van 1736 vinden we zijn naam. Burgemeester Grispen kreeg verder op 1 januari 1736 bezoek van alle in Ittervoort ingekwartierde ruiters die hij moest trakteren op bier en brandewijn. Na zijn overlijden verdelen de kinderen de rechten op de molen (te Ittervoort ?). Hij was op 03-02-1719 te Thorn gehuwd met Joanna van ( op ) der Locht. Getuige was Henricus Grispen. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Petrus Grispen, werd geboren en gedoopt op 02-01-1720 te Thorn. Petrus overlijdt 04-06-1776 te Neeritter. Hij is de stamvader van de Neeritterse/Grathemse tak. ( volg 1.1.1.3.3.)
 2. Joannes Grispen, gedoopt op 17-10-1721 te Thorn. Getuigen waren: Joannes Welters en Anna Grispen. Hij overleed op 27-07-1757 te Thorn. ( volg 1.1.1.3.2. )
 3. Mathias Grispen, gedoopt op 02-01-1724 te Thorn. Getuigen waren: Thoenis op de Locht en Petronella Reijnen. Hij overleed op 31-03-1733, te Thorn.
 4. Gerardus Grispen, gedoopt op 01-04-1726 te Thorn. Getuigen waren: Severinus Crijns en Catharine Reijns. Gerardus overleed op 01-06-1735 te Thorn.
 5. Anna Elisabeth Grispen, gedoopt op 23-06-1727 te Thorn. Getuigen waren: Jacobus Donners en Elisabeth op de Locht. Zij huwde 27-11-1748 met Theo Henckens en overleed 31-01-1795 te Heel.
 6. Catharina Grispen, gedoopt op 25-09-1729 te Thorn. Getuigen waren: Mathias van de Locht en Catharina Coenen. Zij huwde Lambrecht Keyerts uit Ophoven.
 7. Anna Gebula Grispen, gedoopt op 15-02-1732 te Thorn. Getuigen waren: Jacobus Stevens en Anna van de Eertweg. Anna Gebula overleed te Thorn voor 1735.
 8. Anna Gebula Grispen, gedoopt op 28-04-1735 te Thorn. Getuigen waren: Henricus Grispen en Elisabeth Cuijpers.
 9. Anna Maria Grispen, gedoopt op 24-08-1737 te Thorn. Getuigen waren:Gebula op de Locht, Stephanus Peters en Petrus Guijen.


Generatie IX, Nicolaas (Claes) Grispen, Weert, (1.1.1.1.1.)

Weert Beekstraat

Claes was bakker. Hij had een bakkerij in de Beekstraat te Weert. Hij beheerde deze bakkerij samen met zijn dochter Elisabeth. Hij wordt vermeld als deken van de Alde Schutten van het St.Joris Gilde in 1784, 1791 en 1794. Uit het eerste huwelijk volgden geen kinderen. Uit het tweede huwelijk werden de volgende kinderen geboren.

 1. Joannes Grispen, gedoopt te Weert op 04-12-1770 en aldaar overleden op 25-04-1776.
 2. Mathias Grispen, gedoopt te Weert op 24-03-1772 en aldaar overleden op 23-03-1774.
 3. Albertus Grispen, geboren in 1773 te Weert en gedoopt op 19-11-1773. Hij overleed te Weert op 15-11-1856. Albert was gehuwd met Johanna Catharina Niessen. ( volg 1.1.1.1.1.1. )
 4. Elisabeth Grispen, geboren te Weert op 06-10-1775. Zij trad op 02-08-1804 in het huwelijk met Willem Knapen. Zij overleed te Weert op 11-08-1844.
 5. Joannes Grispen, gedoopt te Weert op 10-10-1777 en aldaar overleden op 25-11-1785.
 6. Petrus Grispen, gedoopt te Weert op 09-12-1779 en op dezelfde dag overleden.
 7. Johanna Grispen, gedoopt op 12-02-1781 te weert en aldaar overleden op 18-02-1782.
 8. Petrus Grispen, gedoopt te Weert op 24-01-1783 en op 30-01-1783 overleden.
 9. Johanna Grispen, geboren te Weert op 08-01-1785. Zij trad op 24-06-1826 te Weert in het huwelijk met Peter Stultiens. Zij overleed vermoedelijk te Weert.

Van de negen kinderen bereikten er maar drie een volwassen leeftijd. Ook is hier het gebruik te zien dat een naam nogmaals gebruikt werd indien de vorige drager ervan reeds overleden was.


Generatie IX, Joannes Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.)

Joannes was molenaar en waarschijnlijk de pachter/bezitter van de Schousmolen te Ittervoort. Joannes was op 24-07-1746 te Thorn gehuwd met Fransisca Christina Randeraeth. Deze dochter van Gereon Randeraeth en Agnes Stakenborgh had bij haar doop op 21-09-1720 indrukwekkende getuigen nl. de abdis Fransisca Christina prinses van Sulzbach en Rijn-Palts Gravin en haar raadsheer Baron de Schadde. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Joannes Albertus Grispen, gedoopt op 06-07-1747 te Thorn. Hij huwt op 06-09-1791 met Maria Elisabeth Hulskens (Leveroy 1764- Ittervoort 1826) en overlijdt op 30-03-1813 te Ittervoort. Hij is de stamvader van de Ittervoortse tak. ( volg 1.1.1.3.2.1.)
 2. Anton Henricus Grispen, gedoopt op 24-08-1749 te Thorn. Getuigen waren: Gereon Randeraet en Joanna van de Boel. Bij de boedelverdeling na het overlijden van zijn stiefvader en moeder werd Anton niet vermeld, hij was dus al overleden.
 3. Petronella Grispen, gedoopt op 17-12-1752 te Thorn. Getuigen waren: Godefridus Grispen en Anna Staekenborgh. Zij overleed 22-01-1753 te Thorn.
 4. Gerion Grispen, gedoopt op 04-05-1754 te Thorn. Getuigen waren: Mechtildis Randerath, Johanna Catharina van Heel en Petrus Grispen. ( volg 1.1.1.3.2.3. )
 5. Gabriella Grispen, gedoopt op 24-05-1757 te Thorn. Zij huwt 1. Philip Mijs, 2. Pieter Moonen en 3. Hendrik Giesen. Zij overlijdt op 01-01-1824 te Heythuysen. Haar doopgetuigen zijn , net als bij haar moeder, indrukwekkend. Op haar doopakte staat: "Joannes Maria Reuten (de pastoor) voor de weledele Heer vrij Baron de Waes, Heer van het gebied van Kessenich en Fransisca Laurent (stiftdame) voor de doorluchte vorstin Gabriela de Salm, Dekanes en Kannunikes respectievelijk in Vrehen en Thorn".

Joannes overlijdt enkele maanden na de geboorte van zijn jongste dochter. Fransisca Christina Randerath huwt vervolgens op 18-05-1758 Joannes Linsen. Een van de getuigen bij dat huwelijk is Joannes Grispen, een afstammeling van Bartholomeus en Theodorus Grispen. Zij overleed 02-12-1800 te Ittervoort.


Generatie IX, Petrus Grispen, Neeritter/Grathem, (1.1.1.3.3.)

Petrus, Piet, trad op 15-01-1765 in het huwelijk met Maria Elisabeth Meeckels. Getuigen waren Joannes en Elisabeth Meeckels en Joanna Vestjens. Na het huwelijk ging het echtpaar in Neeritter wonen. Piet was volgens de huwelijks akte landbouwer, maar hij werkte later ook als molenaar op de Armenmolen te Neeritter [25] Hij was getuige bij het huwelijk van zijn broer Joannes en Fransisca Christina Randeraeth en doopgetuige bij de doop van Gerion Grispen op 04-05-1754. Een van zijn kinderen stierf aan dysenterie. Deze ziekte, ook bekend als de Rode Loop, is een ernstige vorm van diarree. Het kwam veelvuldig voor in de 18e eeuw in deze streken en werd o.a. veroorzaakt door het drinken van verontreinigd drinkwater tgv de slechte hygiënische toestanden en armoedige leefomstandigheden. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Johanna Maria Grispen, zij werd geboren op 05-06-1767 te Neeritter. Getuige waren Henricus Meekels en haar grootmoeder Joanna van/op de Locht. Zij trad op 14-04-1793 in het huwelijk met Geradus Cremers. Zij overleed te Neeritter, in het Franse keizerrijk, op 27-08-1809.
 2. Anna Maria Grispen, zij werd geboren op 06-10-1769 te Neeritter. Een van haar doopgetuige was Lambrecht Keyerts, een oom. Zij is overleden op 16-10-1781 in Neeritter.
 3. Maria Elisabeth Grispen, zij werd geboren op 11-02-1773 te Neeritter. Een van haar doopgetuige was haar tante Anna Elisabetha Grispen. Maria Elisabeth trad op 27-01-1794 in het huwelijk met Johannes Mekels te Neeritter. Elisabeth was werkzaam als dienstmaagd in Ittervoort. Hier overleed zij ook op 29-07-1829. Zij overleed in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.
 4. Godefridus Grispen, hij werd geboren op 02-12-1775 te Neeritter en daar gedoopt op 03-12-1775. Een van zijn doopgetuige was Johannes Lenssen. Dit is waarschijnlijk de tweede man van de schoonzus van Petrus Grispen namelijk Fransisca Christina Randeraeth. Zij was dus een tante van Godefridus. Hij trad op 05-10-1812 te Thorn in het huwelijk met Maria Catharina Peeters. Godfried/Frits overleed in het Koninkrijk der Nederlanden. ( volg 1.1.1.3.3.1. )

Alle kinderen hebben steeds in dezelfde regio gewoond. Toch zijn ze officieel, alle vier in verschillende landen gestorven. Geschiedkundig gezien een rumoerige periode.


Generatie VIII, Albertus Grispen, Weert, (1.1.1.1.1.1.)

Albert was van beroep bakker en zette de bakkerij in de Beekstraat voort. Hij was net als zijn vader en grootvader lid van de Alde Schutten van het St.Joris Gilde. Hij trad op 05-06-1815 te Weert in het huwelijk met Tina Niessen. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen.

 1. Johanna Grispen, zij werd geboren op 15-04-1816 in Weert en overleed aldaar, ongehuwd, op 16-11-1842.
 2. Maria Elisabeth Grispen, zij werd geboren op 19-08-1817 te Weert en overleed aldaar op 04-11-1831.
 3. Johanna Maria Hubertina Grispen, zij werd geboren op 10-09-1819 te Weert. Zij was de huishoudster van haar broer. Zij overleed te Valkenburg op 28-02-1891. Zij bleef ongehuwd.
 4. Jan Niklaas Grispen, hij werd geboren te Weert op 12-09-1821 en overleed aldaar op 02-03-1837.
 5. Henricus Joseph Grispen, hij werd geboren op 05-06-1824 te Weert. Hij trad op 16-10-1854 in het huwelijk met Fransisca Isabella Hubertina Jansen. ( volg 1.1.1.1.1.1.1. )
 6. Petrus Johannes Grispen, hij werd geboren te Weert op 20-09-1826. Was pastoor te Valkenburg en ligt daar begraven op de begraafplaats aan de Cauberg. Hij overleed op 09-03-1901 en werd op 12-03-1901 begraven.


Generatie VIII, Joannes Albertus Grispen, Ittervoort, (1.1.1.3.2.1.)

Joannes Albertus, Jan, was molenaar/eigenaar van de Schouffsmolen te Ittervoort. Hij was zeer actief in het politieke leven. Iets dat zijn nakomelingen eveneens lange tijd hebben volgehouden. Hij was o.a. raadslid in Ittervoort van 1800 tot 1804. Samen met Lieske Hulskens kreeg hij de volgende kinderen.

 1. Joannes Mathias Grispen. Geboren op 24-08-1792 te Ittervoort. Hij overleed op 05-02-1874 te Ittervoort. ( volg 1.1.1.3.2.1.1. )
 2. Henricus Grispen. Geboren op 29-10-1795 te Ittervoort. Hij overleed op 13-12-1841 te Thorn.( volg 1.1.1.3.2.1.2. )
 3. Christina Grispen. Geboren op 10-03-1801 te Ittervoort. Op de akte staat : 19 Ventoise IX. In de toenmalige Republiek Frankrijk werd er een andere maand- en jaartelling gebruikt. Getuigen bij de aangifte waren Gerardus Hulskens en Gabrielle Grispen. Christina overleed op 3 Prairial XII, 23-05-1804 te Ittervoort. Haar naam is vereeuwigd in een glas in lood raam van de kerk te Ittervoort.
Beekstraat Thorn


Generatie VIII, Gerion Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.3.)

Gereon was een redelijk bemiddeld man met aanzien in Thorn. Door zijn moeder, een afstammelinge van schouten, schepenen en grondbezitters, en zijn vader, die veel landerijen in de omgeving van Thorn en Kessenich bezat, was hij een bevoordeeld man. Hij wordt vermeld als koopman en herbergier. Staat als getuige op vele akten en is in de schepenarchieven vaak te vinden als koper of verkoper van stukken land. Gereon trad op 30-11-1781 in het huwelijk met Maria Catharina Soutmans. Hij overlijdt 11-01-1841 te Thorn in zijn woning in de Bogenstraat. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Maria Christina Grispen, gedoopt op 20-09-1782 te Thorn.
 2. Joannes Grispen, gedoopt op 20-11-1784 te Thorn. Joannes overlijdt, ongehuwd, op 05-11-1856 te Thorn
 3. Johannes Henricus, geboren op 26-09-1785 en gedoopt op 27-09-1785 te Thorn. ( volg 1.1.1.3.2.3.1. )
 4. Maria Catharina Grispen, gedoopt op 04-04-1787 te Thorn, Zij overlijdt 08-05-1795 te Thorn.
 5. Fransiscus Josephus Grispen, gedoopt op 15-03-1789 te Thorn. Hij overlijdt, ongehuwd, 11-02-1832 te Thorn. Frans was een conscript van 1809[26]. De dienst word vervangen door Jean Janssen, een dagloner uit Thorn. Die krijgt hiervoor 118,50 Fr. bij vertrek en 888,75 Fr als de dienst voltooid is. Daarvan zullen Grispen-Soutmans 5% geven aan Jean Janssen of Andreas Bosman, schrijnwerker te Thorn. Pand is een wei in de meers te Thorn en Jean Grispen, molenaar te ittervoort stelt zich garant. Wie in deze tijd een nummer trok bij de loting kon zich tegen betaling laten vervangen. De contracten werden afgesloten door zaakwaarnemers die "zielehonden" werden genoemd. Frans vocht niet in La Grande Armee maar wel er tegen. Hij was vanaf mei 1815 soldaat bij het 16e Bataljon Jagers onder generaal Chassee en vocht met hem bij Waterloo. Werd in december 1816 korporaal en ging in juli 1817 als sergeant over naar het 20ste Regiment Infanterie.
 6. Catharina Elisabeth Grispen, gedoopt op 31-03-1793 te Thorn. Zij overlijdt, ongehuwd, op 24-01-1883 te Thorn.

In 1794 vielen de Fransen Thorn binnen, het was de tijd van de Franse Revolutie, de adel als stand werd afgeschaft en grondbezit werd veelal afgenomen en geconfisqueerd. De familie Grispen verloor veel van haar bezittingen. Joannes Henricus werd een winkelier in Thorn.


Generatie VIII, Godefridus Grispen, Neeritter/Grathem, (1.1.1.3.3.1.)

Godefridus, hij werd waarschijnlijk Frits genoemd, woonde zijn hele leven in het "Thornse" gebied. Van beroep was hij een dagloner. Dit zijn mensen die hun kennis en kunde deden aanbieden zonder, zoals we nu zouden zeggen, een vaste aanstelling. Ze werkten meestal in de landbouw. En als er geen werk was, waren er ook geen inkomsten. Een hard leven met vaak bittere armoede. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Maria Elisabeth Grispen, geboren op 17-11-1813 te Thorn en daar overleden op 24-11-1813.
 2. Maria Elisabeth Grispen, geboren op 01-01-1814 te Thorn en daar overleden op 16-03-1817.
 3. Pierre Jean Grispen, geboren op 06-09-1817 te Thorn. De Burgelijke Stand was ingevoerd door de Fransen en werd ook na hun vertrek gebruikt. Dit resulteerde er ook vaak in dat kinderen met hun franse naam werden ingeschreven. Vandaar Pierre Jean voor Petrus Johannes. (volg 1.1.1.3.3.1.1.)
 4. Petrus Grispen, geboren op 14-04-1820 te Ittervoort. Hij was dienstknecht van beroep. Hij trad op 21-05-1856 te Neeritter in het huwelijk met Anna Elisabeth Stevens (1813 - <1900) uit Stramproy. Het was haar tweede huwelijk. Petrus overleed te Neeritter op 03-11-1871. (volg 1.1.1.3.3.1.2.)
 5. Maria Anna Catharina Grispen, geboren op 24-05-1825 te Ittervoort en daar overleden op 16-11-1868. Zij trad op 22-11-1850 te Ittervoort in het huwelijk met Hendrikus Lambertus Collardin (1827-?).


Generatie VII, Henricus Joseph Grispen, Weert, (1.1.1.1.1.1.1.)

Henricus Joseph, Hendrik, was de laatste bakker van deze familie die werkte in de bakkerij in de Beekstraat. Hij overleed te Weert op 05-08-1880. Zijn echtgenote stierf in het kraambed van hun zoon. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen.

 1. Maria Juliana Alberta Cornelia Grispen, zij werd geboren op 10-04-1856 te Weert. Zij trad op 25-05-1875 in het huwelijk met Johannes Hendricus Janssen en werd moeder van twee priesters. Zij overleed te Roermond op 23-03-1922. Haar schoonmoeder was Maria Elisabeth La Haije een afstammelinge van de bokkerijder Christiaan La Haije herbergier te Hoensbroek.
 2. Catharina Maria Anna Grispen, zij werd te Weert geboren op 04-08-1857 en trad op 11-05-1880 in het huwelijk met Petrus Lambertus Coenen. Zij overleed kort na het huwelijk en zes dagen na de geboorte van haar zoon Henricus Petrus Jacobus Hubertus Coenen (1881-1969), te Weert op 15-04-1881.
 3. Maria Johanna Hubertina Grispen, zij werd te Weert geboren op 11-11-1858 en overleed aldaar op 28-10-1860.
 4. Albertus Joseph Johannes Hubertus Grispen, hij werd geboren op 13-03-1861 te Weert. Hij was priester-docent op het Groot-Seminarie te Rolduc van 1885 tot 1907. Van 1907 tot 1935 was hij werkzaam als pastoor te Posterholt en Tegelen. Hij overleed te Tegelen op 28-02-1938. Hij was de laatste mannelijke naamdrager van deze tak van de familie Grispen. Met hem stierf de "Weertse" tak uit.


Generatie VII, Joannes Mathias Grispen, Ittervoort, (1.1.1.3.2.1.1.)

Joannes Mathias trad op 11-05-1813 te Ittervoort in het huwelijk met Joanna Maria Keijarts (1783-1860). Beide hebben hun hele leven doorgebracht in Ittervoort. Jan Mathijs was molenaar op de Schousmolen in Ittervoort. Zijn initialen IMG zijn nog steeds te zien op de deursteen van het woonhuis bij de molen. Hij was gemeentesecretaris van 1820 tot 1833 en burgemeester van 1832 tot 1849. De nieuwe, nog bestaande kerk aan de Margarethastraat werd in 1844 gebouwd op een perceel grond dat hiervoor door burgemeester Jan Mathijs Grispen beschikbaar was gesteld. Ook dit werd vermeld op een deursteen boven de ingang van de kerk. Jan Mathijs trad na het overlijden van zijn vrouw opnieuw in het huwelijk met de weduwe Gertrudis Truijen uit Neeritter op 18-01-1863. Uit het tweede huwelijk volgden geen kinderen. Uit het eerste huwelijk volgden de volgende kinderen:

 1. Lambert Grispen, hij werd geboren te Ittervoort op 15-03-1814.(volg 1.1.1.3.2.1.1.1.)
 2. Maria Catharina Grispen, zij werd geboren te Ittervoort op 19-04-1816. Zij trad op 22-05-1844 in het huwelijk met Leonardus Lambertus Rutten (1820-1877). Vestigden zich direct na het huwelijk als pachters op Pannehof te Beegden. Na de dood van Lambert Rutten in 1877, werd de boerderij nog enige tijd uitgebaat door zijn weduwe en haar oudste zoon Renier. Moeder en zoon verlieten de hoeve en vestigde zich op de hoeve van de familie Grispen, gelegen tussen Neeritter en Ittervoort. Zij overleed 16-06-1894 te Grathem.
 3. Maria Elisabeth Grispen, zij werd geboren op 27-04-1818. Zij trad in het huwelijk met Joannes Joosten (1815-1900) op 17-04-1856 en overleed te Wessem op 10-11-1881.
 4. Joannes Godefridus Grispen, hij werd geboren op 17-02-1820 te Ittervoort en overleed aldaar op 10-03-1829.
 5. Joanna Christina Grispen, zij werd geboren op 01-04-1822 te Ittervoort. Zij overleed ongehuwd op 15-05-1859 in Ittervoort.
 6. Susanna Grispen. Zij werd geboren op 17-10-1824 te Ittervoort. Zij werd een kloosterzuster. Zat haar laatste jaren als zuster in een klooster te Vlijtingen en overleed daar op 28-02-1890. Zij werd op 02-03-1890 bij het klooster begraven.


Generatie VII, Henricus Grispen, Ittervoort / Thorn, (1.1.1.3.2.1.2.)

Henricus, volgens limburgs gebruik werd hij waarschijnlijk Harie genoemd, was volgens P. van Bussel in diens boek "De molens van Limburg" eigenaar van zowel de Luyensmolen in Ittervoort als de Kraekermolen in Thorn. Hij woonde met zijn gezin in het woonhuis tegenover de molen aan de Beek om de hoek van de Beekstraat in Thorn. Hij voldeed zijn dienstplicht van zes jaren, vanaf 15-04-1815, als kanonnier bij het Bataljon Artillerie van Linie no 3. Van deze zes jaren diende men naar goed gebruik maar een gedeelte en de rest als een soort reservist. Hij trad op 17-05-1824 te Neeritter in het huwelijk met Susanna van der Sanden (1802-1877) uit Kessenich. Henricus werd maar 46 jaren oud. Na zijn overlijden vertrok de weduwe met hun zes nog levende kinderen naar Ittervoort. Een van hun kleinkinderen, ook een Harie, werd de laatste Grispen die woonde in het huis bij de molen. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Jan Frans Jozef Grispen, hij werd geboren te Ittervoort op 23-02-1825 en overleed daar op 09-03-1826.
 2. Jan Mathias Grispen, geboren te Ittervoort op 14-02-1826. Hij was burgemeester van Ittervoort. Hij overleed, ongehuwd, te Ittervoort op 04-06-1907.[27]
 3. Jan Frans Jozef Grispen, geboren op 11-08-1827 te Ittervoort. Hij volgde zijn vader op als molenaar op de Kraekermolen. Hij overleed, waarschijnlijk ongehuwd 30-03-1886.
 4. Hendrik Godefridus Hubert Grispen, hij werd geboren op 21-10-1829 en overleed op 08-04-1830 te Ittervoort. Dit is de eerste keer dat de naam Hubert opduikt in de familie Grispen. Mijn naam.
 5. Maria Christina Grispen, zij werd geboren op 21-01-1831 en overleed op 09-05-1904 te Ittervoort.
 6. Hendrik Emanuel Grispen, geboren op 20-09-1832. Op zijn geboorteakte staat de naam Grispen vier keer vermeld. (zie onder bij Johannes Henricus) Hij overleed te Ittervoort op 27-03-1897.
 7. Emanuel Jacob Grispen, hij werd geboren op tweede Kerstdag 1834 te Ittervoort. Hij overleed op 17-06-1917 te Thorn. Hij was molenaar op de Kraekermolen te Thorn. (volg 1.1.1.3.2.1.2.6.)
 8. Antonius Lambertus Grispen, geboren op 04-06-1837 en overleden op 01-10-1837 te Ittervoort.
 9. Lambertus Grispen, geboren op 12-08-1838 en overleden op 10-01-1839 te Thorn.
 10. Maria Hendrina Grispen, geboren op 15-11-1839 en overleden op 02-03-1840 te Thorn.
 11. Maria Henrica Grispen, zij werd geboren te Thorn op 26-12-1840. Trad in het huwelijk met Jacques Verheggen (1838-1922) uit Swalmen. Zij overleed te Ittervoort op 11-01-1911.

Henricus en Susanna kregen 11 kinderen. Daarvan overleden er vijf als jong kind. Iets wat wel vaker voorkwam in die tijd. Maar welk een leed voor zulke gezinnen.


Generatie VII, Johannes Henricus Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.3.1.)

Johannes Henricus, ook bekend als Jean Henri, was op 08-04-1812 gehuwd met Guillemine ( Wilhelmien ) Reijnders. Het huwelijk vond plaats in : la Commune Thorn, arrondisement de Ruremonde, departement de la Meuse inferieur de la empire France. Volgens de huwelijks-akte was hij op dat moment bakker. In latere aktes werd hij vermeld als winkelier. Hij had een zaak, bakkerij/winkel, in het huis op de hoek van de Hofstraat en Trippaardstraat. Jean Henri is terug te vinden op een geboorte-akte, 20-09-1832, waar de naam Grispen 4 keer te zien is. De boreling, Hendrik Emanuel, de vader Henricus, molenaar te Ittervoort en diens broer Jan Mathias, de burgemeester (beide van de Ittervoortse tak) en Jean Henri als getuige. Jan Hendrik verhuisd nooit en heeft toch in drie verschillende landen gewoond. Geboren in de Rijksheerlijkheid Thorn , geleefd in de Republiek/Keizerijk Frankrijk en gestorven in het Koninkrijk der Nederlanden. Hij overlijdt op 31-03-1861 te Thorn en werd daar begraven op 03-04-1861. Het echtpaar had de volgende kinderen:

 1. Jean Antoine Grispen, geboren op 07-01-1813 te Thorn. Hij overleed, ongehuwd, te Amsterdam op 12-04-1860. Hij was van beroep ontvanger der belastingen.
 2. Peter Henricus Grispen, geboren op 20-12-1814 te Thorn. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1. )
 3. Jean Joseph Grispen, geboren op 29-08-1817 te Thorn. Hij overleed, ongehuwd, op 17-01-1845 te Berg / Urmond. Hij was van beroep Ambtenaar van de in en uitgaande regten.


Generatie VII, Pierre Jean Grispen, Neeritter/Grathem, (1.1.1.3.3.1.1.)

Jan trad tweemaal in het huwelijk. Eerst met Jacomina Baents (1811-1867) uit Neeritter. Dit huwelijk bleef kinderloos. Het tweede huwelijk was met Maria Catharina Tulkens. Zij werd 1834 te Hunsel geboren en overleed 1895 te Grathem. Van beroep was zij een dienstmaagd en herbergierster. Zij traden 24-04-1867, twee maanden na het overlijden van Jacomina in het huwelijk te Ittervoort. Zij gingen vervolgens in Neeritter wonen en na de geboorte van hun eerste kind in Grathem. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Hendrikus Hubertus Grispen, geboren op 04-05-1868 te Neeritter. Hij ging door het leven als Driek Grispen. (volg 1.1.1.3.3.1.1.1.)
 2. Anna Catharina Grispen, geboren op 05-12-1869 te Grathem. Zij trad op 25-04-1892 te Grathem in het huwelijk met Maarten Steengraver. Hij werd geboren in Aarlanderveen, Zuid Holland op 14-08-1865. Deze man deed zijn naam eer aan. Hij werd steenhouwer in de kolenmijnen. Het echtpaar ging wonen in Hoensbroek. Hij overleed daar op 22-08-1933 en zij 06-05-1947.


Generatie VI, Lambert Grispen, Ittervoort, (1.1.1.3.2.1.1.1.)

Hij was bij de militaire keuring 1 el en 7 palmen lang, had een rond gezicht en bruine ogen, neus en mond normaal, kin rond, haar en wenkbrauwen bruin. Deze afmetingen en kenmerken staan genoteerd in het keuringsrapport bij zijn opkomst. Men kan ervan uitgaan dat het ook correct is. Zijn hele kleding en uitrusting werd er op aangepast. Het betekent wel dat Lambert klein was, ongeveer 160 cm. Bij het nalezen van deze boeken blijkt dat het eigenlijk een doorsnee lengte was. Hij trad in het huwelijk met Clara van der Laar (1810-1879) op 01-07-1840. Lambert was de opvolger van zijn vader op de Schoufsmolen te Ittervoort. Hij overleed 15-11-1884 te Ittervoort. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Johanna Maria Catharina (Anna) Grispen, geboren op 06-06-1841 te Ittervoort. Overleden te Maasbracht op 04-10-1902. Zij verkoopt samen met haar broer Jean Mathias de molen aan hun oom Sjang van de Laar.
 2. Maria Fransisca (Francien) Grispen, geboren op 11-05-1843 te Ittervoort. Trad in het huwelijk met Theodorus Hubertus Theelen in 1877 en overleed te Roermond op 08-11-1918.
 3. Viktor Jacobus Hubertus (Viek) Grispen, geboren te Ittervoort op 22-03-1846. Hij trad in het huwelijk met Anna Hubertina Kuypers op 13-11-1871. Viek was molenaar, maar ook koster en organist van de kerk. Hij was de dirigent van het muziekgezelschap in Ittervoort. Overleden op 24-11-1933 te Simpelveld.
 4. Maria Elisabeth Hubertina (Els) Grispen, geboren te Ittervoort op 11-08-1848 en te Maasbracht overleden op 19-11-1908. Zij trad op 26-04-1877 in het huwelijk met Petrus Henricus Hubertus Brouwers.
 5. Joannes Philipus Mathias (Jean Mathias), geboren op 12-04-1851 te Ittervoort en te Dieteren overleden op 11-02-1915. Hij was kapelaan te Ell, Broekhuizenvorst en Stein van 1878 tot 1897. Hij was pastoor te Dieteren van 1897 tot aan zijn dood in 1915. (Groot-Seminarie 1874, priesternr.512)
 6. Wilhelmus Gerardus Hubertus (Graat) Grispen, hij werd te Ittervoort geboren op 04-02-1855. Hij trad op 30-10-1883 te Ittervoort in het huwelijk met Gertrudis Stultjens. Graat was landbouwer en vanaf 1921 ook gemeentesecretaris in Ittervoort. Hij overleed op 04-05-1930 in het ziekenhuis te Roermond.
 7. Mathias Godefridus Hubertus (Mathieu) Grispen, geboren op 21-05-1858 te Ittervoort en daar overleden op 04-01-1931. Hij trad hier in het huwelijk met Gertrudis Maria Hubertina Donders op 08-05-1884. Ondanks een dagvaardiging door de gerechtsdeurwaarder weigerde de vader van Mathieu aanwezig te zijn bij het huwelijk. Mathieu werd vrijgesteld voor de Nationale Militie ivm broederdienst lot nr 3 14-03-1878. Ook hij was organist en koster in de kerk te Ittervoort. Het echtpaar kreeg 10 kinderen waarvan maar een zoon zorgde voor kleinkinderen. De afstammelingen hiervan zijn de Grispen's die nu leven in de buurt van Ginneken en Harderwijk.

Dit was het eerste gezin waar een groot gedeelte van de kinderen Hubertus als een van de doopnamen kreeg. Dit gebruik komt vaker terug in de familie Grispen. Waarom dat is wordt nog onderzocht. Hubertus was de laatste bisschop van Maastricht (655-727). Zijn naam is onze provincie altijd populair gebleven.


Generatie VI, Emanuel Jacob Grispen, Ittervoort, (1.1.1.3.2.1.2.6.)

Hij werd waarschijnlijk Jacob of Kobus genoemd (deze naam is terug te vinden bij zijn kleinkinderen). Hij trad twee keer in het huwelijk. Eerst met Gertruda Fransisca Wilhelmina Hubertina Linssen te Thorn op 27-06-1866. Zij was geboren te Thorn op 17-09-1835 en overleed daar op 29-07-1868. Uit dit huwelijk volgden geen kinderen. Het tweede huwelijk van Jacob was met Catharina Elisabeth Bruinen (1846-1917) uit Molenbeersel op 25-05-1869 te Thorn. Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen:

 1. Maria Susanna Hubertina Grispen, geboren te Ittervoort op 03-03-1870 en overleden te Heythuysen op 08-03-1958. Zij was een kloosterzuster oa in Heerlen.
 2. Peter Hendrik Hubert Grispen, geboren te Ittervoort op 12-09-1871 en overleden te Maastricht op 11-11-1939. Hij was van 1895 tot 1919 kapelaan te Maastricht, van 1919 tot 1923 pastoor te Ubachsberg en van 1923 tot 1939 pastoor te Nieuwstad. (Groot Seminarie 1891, priester nr.863)
 3. Hendrik Hubert Grispen, geboren op 29-07-1873 te Thorn en daar overleden op 26-05-1874.
 4. Gertrudis Margaretha Hubertina Grispen, geboren op 13-04-1875 te Thorn en daar ongehuwd overleden op 05-01-1944.
 5. Godfried Mathijs Hubert Grispen, geboren op 14-10-1877 te Thorn en daar overleden op 07-12-1879.
 6. Godfried Hubert Grispen, geboren op 21-05-1880 te Thorn. Trad in het huwelijk met Maria Dorothea Hubertina Sniekers op 09-08-1922 te Thorn. Hij overleed in het ziekenhuis te Roermond op 23-06-1962.
 7. Henricus Johannes Mathias (Henry/Harie) Grispen, geboren te Thorn op 28-10-1882. Hij trad in het huwelijk met Mathilda Anna Weerens (1905-1988). Hij overleed te Thorn in 1968. Hij had met zijn broer Godfried het molenaarsbedrijf Gebroeders Grispen Thorn. Hij was de laatste Grispen die woonde in het woonhuis bij de Kraekermolen.
 8. Fransiscus Antonius Bonaventura (Frans) Grispen, geboren te Thorn op 05-01-1887. Hij trad in het huwelijk met Margaretha Cornelia Hubertina Wolfhagen (1889-1965) op 30-04-1918 te Thorn. Het echtpaar verhuisde via Hunsel naar Molenbeersel. Tot aan zijn overlijden woonde Frans hier op de Manestraat 17. Hij overleed op 08-07-1964.
 9. Alouisa Maria Christina Josepha Grispen, geboren in oktober 1889 te Thorn en daar overleden op 3-02-1891.


Generatie VI, Peter Henricus Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.3.1.1.)

Peter Henricus werd geboren in Thorn, in het Franse keizerijk. Hier bleef hij wonen tot aan zijn huwelijk met Maria Helena De Witte uit Leuth op 16-09-1857. Op de huwelijkse-akte staat vermeld dat Peter Henricus schrijnwerker was. Hij werkte later ook als rentmeester op de Grote Hegge. Het huwelijk vond plaats in Maasbracht en het echtpaar ging hier ook wonen. Al hun kinderen werden in Maasbracht geboren. Maria Helena De Witte stierf op 17-03-1871. Twee dagen na de geboorte van hun drieling. Peter Henricus stierf op 17-10-1892 te Antwerpen. In deze stad woonde zijn oudste zoon die hier werkte als banketbakker.

Het echtpaar gaf aan ook nagenoeg al hun zonen als een van de doopnamen: Hubertus. Aangezien de naam ook niet gebruikelijk was bij de voorouders van beide, is het zeer aannemelijk dat de naam Hubertus ontleed is aan de Sint Hubertuskapel te Ittervoort, gelegen bij de kruising Ittervoorterweg - Heerbaan.

Het echtpaar had de volgende kinderen:

 1. Johannes Henricus Hubertus Grispen, geboren op 01-07-1858 te Maasbracht. Hij trad op 08-01-1885 te Antwerpen in het huwelijk met Ludovica Maria Johanna Bernaets (1852-1923). Hij is overleden op 09-02-1913 te Antwerpen, België. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.1. )
 2. Maria Catharina Elisabeth Grispen, geboren op 28-12-1859 te Maasbracht. Zij trad te Luik in het huwelijk met Pierre Antoine Hamal (1846-?) op 14-04-1883. Zij is waarschijnlijk ook in de regio Luik overleden,
 3. Maria Wilhelmina Arnolda Catharina Grispen, geboren op 11-03-1862 te Maasbracht. Zij trad eveneens te Luik in het huwelijk op 09-09-1882 met Henri Hubert van Helden (1862-?). Was bij de sluiting van het huwelijk werkzaam als dienstmeid.
 4. Maria Anna Josephina Lamberta Grispen, geboren op 25-05-1864 te Maasbracht. Zij trad op 14-09-1886 te Roermond in het huwelijk met Antonius Nouwen (1861-?) uit Nederweert. Hij erkent dan ook Antoine Grispen die in juli 1886 geboren is. Zij overlijdt waarschijnlijk te Luik.
 5. Phillipus Jozef Hubertus Grispen, geboren op 08-02-1866 te Maasbracht. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.2. )
 6. Arnoldus Hubertus Grispen, geboren op 22-09-1868 te Maasbracht. Hij trad in het huwelijk met Joanna Maria Catharina Van de Zande. Hij overleed te Antwerpen. In 1902 werd er in Antwerpen op de Jezusstraat 20 een winkelhuis gebouwd in opdracht van Arnold Grispen door Godfried van Bergen.( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.3. )
 7. Hermanus Grispen, geboren op 14-03-1871 te Maasbracht (23.30 uur), overleden op 05-04-1871 te Maasbracht.
 8. Carolus Hubertus Grispen, geboren en overleden op 15-03-1871 te Maasbracht.
 9. Deonisus Hubertus Grispen, geboren op 15-03-1871 en overleden op 16-03-1871 te Maasbracht.


Generatie VI, Hendrikus Hubertus Grispen, Neeritter/Grathem, (1.1.1.3.3.1.1.1.)

Een van de oudste foto's in mijn verzameling, gemaakt op 29-06-1896, toont deze Driek Grispen als vaandeldrager van Schutterij St. Severinus uit Grathem [28]. Er was toen een groot schuttersfeest te Grathem en de organiserende schutterij werd vereeuwigd. Een prachtige plaat met ernstige, serieus kijkende mannen. Op 22-04-1895 trad hij te Haelen in het huwelijk met Gertrudis Hocks (1867-1957) uit die plaats. Driek Grispen overleed op 08-03-1952 te Grathem. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

Henricus Grispen Grathem
 1. Johannes Martinus Hubertus Grispen "Sjang", geboren te Grathem op 14-07-1896 en te Roermond overleden op 13-12-1990. (volg 1.1.1.3.3.1.1.1.1.)
 2. Jozef Mathias Hubertus Grispen "Sef", geboren te Grathem op 13-04-1898 en daar overleden op 10-12-1978. (volg 1.1.1.3.3.1.1.1.2.)
 3. Een levenloos kindje, geboren op 21-01-1901.
 4. Een levenloos kindje, geboren op 01-06-1902.
 5. Anna Josephina Hubertina Grispen, geboren op 01-06-1902 te Grathem. Zij was de overlevende van de tweeling. Zij overleed 16-06-1974 in het ziekenhuis te Roermond.
 6. Gerardus Hubertus Grispen, hij werd geboren in juli 1904 te Grathem en overleed daar 17 augustus 1904.
 7. Antonius Hubertus Grispen "Toon", hij werd te Grathem geboren op 30-12-1906 en overleed daar op 11-10-1994. (volg 1.1.1.3.3.1.1.1.3.)
Echtpaar Grispen Vluggen


Generatie V, Philippus Josephus Hubertus Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.3.1.1.2.)

Zijn jeugd bracht hij door in Maasbracht. Als 17-jarige trok hij naar het zuiden en van 1884 tot april 1886 was hij werkzaam op de Bischopsmolen te Maastricht als molenaarsknecht. Hier leerde hij de dienstmeid Maria Gertrudis (Truia) Vluggen kennen. De ontluikende verkering werd gedwarsboomd door de bazin. Zij stelde hen voor de keuze, en een van de twee moest vertrekken. Joep Grispen vertrok naar de Oost. Hij werd op 06-05-1886 ingelijfd en vertrok op 28-06-1887 naar Nederlands-Indië. Hij vocht onder generaal-majoor Demmeni in Atjeh en raakte daar gewond. Een pijlverwonding in zijn bovenbeen. 10-11-1893 werd hij in Amsterdam ontscheept en afgemonsterd.[29] Werkte vervolgens als molenaarsknecht in Aken en als dienstknecht in Valkenburg. Hernieuwde de kennismaking met Truia Vluggen en het paar trad op 05-02-1896 in het huwelijk in Berg en Terblijt. Zij gingen wonen in het dorpje Vilt waar Joep op een boerderij werkte als knecht.[30] Hij overleed 29-11-1937 te Vilt en werd in Berg en Terblijt begraven. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Joannes Hubertus ( Sjeng ) Grispen, geboren op 13-03-1896 te Vilt. Hij trad op 12-11-1920 in het huwelijk met Maria Hubertina in de Braekt (1893-1969) uit Bemelen. Hij was fabrieksarbeider op de MOSA. Sjeng was de favoriete broer van mijn grootvader, zij kwamen veelvuldig bij elkaar op bezoek. Hij overleed op 16-12-1964. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.2.1. )
 2. Josephus Hubertus ( Jozef ) Grispen, geboren op 03-02-1897 te Vilt. Hij was een bekend figuur in Vilt. Was smid en kroegbaas. Het pand werd later beheerd door zijn zoon en werd erg bekend als motel/appartementen Grispen boven aan de Cauberg. Hij was in 1934 medeoprichter van de voetbalvereniging en speelde trombone in de harmonie. Jozef trad in het huwelijk met Maria Albertha Hubertina Mingels (1893-1975) uit Gronsveld. Hij overleed te Vilt op 06-10-1982. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.2.2. )
 3. Pieter ( Pierre ) Grispen, geboren op 14-03-1899 te Vilt. Pierre was werkzaam als automonteur. Hij trad in het huwelijk met Aleidis Maria Hubertina Nederlands (1900-1985) uit Margraten. Hij overleed te Maastricht op 09-09-1967 en werd begraven in Berg en Terblijt. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.2.3. )
 4. Winandus Hubertus ( Hubert ) Grispen, geboren op 24-06-1901 te Vilt. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.2.4. )
 5. Maria Hubertina ( Tina ) Grispen, geboren op 21-06-1903 te Vilt. Zij huwt Jozef Muijters en overlijdt op 08-05-1983 te Ulestraten.
 6. Anna Maria Rosalia ( Rozalie ) Grispen, geboren op 31-03-1906 te Vilt. Zij huwt Frits Coumans en overlijdt op 11-10-1977 te Vilt.

Truia Vluggen, geboren te Houthem op 30-05-1867 en overleden op 18-02-1945 te Vilt, had dan wel een doodgewone Limburgse naam maar een kwartierstaat waar je u tegen zegt. Via haar voorouders van de families Costings, Dupont en Delahaye stamt ze af van de adel uit het Dahlemse en Luikse gebied, oa de families Blegny, des Prez, Jupille en Waroux. Nog verder terug zien we Henry I van Vianden, de stichter van het kasteel en Peter van Courtenay, latijns keizer van Constantinopel. In haar boom staan nog meer illustere namen: Boudewijn VI van Vlaanderen, Hugo de grote van Capet koning van Frankrijk, Floris I van Holland en Olof skötkonung van Zweden. Een hele rij van Vlaams/Waalse, Engelse, Deense, Franse en Duitse vorsten vormen een directe lijn naar Karel de Grote.


Generatie V, Johannes Martinus Hubertus Grispen, Neeritter/Grathem, (1.1.1.3.3.1.1.1.1.)

Hij trad op 24-06-1924 te Grathem in het huwelijk met Maria Catharina Hurxkens (1898-1964). Zij kwam uit Neeritter. Uit dit huwelijk volgden zeven kinderen. Hij werd net als zijn vader lid van de schutterij Sint Severinus. Hij werd daar ook commandant en is in die functie veelvuldig op foto's te zien oa in het jubileumboek van de schutterij. Als oud lid en oud commandant van schutterij Sint Sebastianus te Mechelen verheugd het mij om te zien dat de familie Grispen door de generaties heen altijd stevig verbonden is geweest met deze Limburgse traditie. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Henricus Hubertus Grispen "Harrie", geboren op 21-04-1925 te Grathem en overleden te Heythuijsen op 13-12-2016.
 2. Anna Maria Gertruda Grispen "Truus", geboren op 30-06-1926 te Grathem en overleden op 11-08-2008 te Thorn.
 3. Josephus Mathias Hubertus Grispen, 1928 te Grathem geboren en daar overleden op 17-09-1930. Het kind werd begraven door pastoor Bemelmans. Hij vermeld echter niet de datum van de begrafenis en de naam van het kind. Wel de overlijdens datum en de leeftijd, 3 jaar.
 4. Josephina Maria Hubertina Grispen "Josefien", geboren te Grathem op 10-08-1930 en te Wessem overleden op 02-12-2018.
 5. Maria Gertruda Helena Grispen "Mia", geboren op 06-07-1932 te Grathem en daar overleden op 23-02-2017.
 6. Anna Catharina Grispen "Annie", geboren op 25-02-1936 te Grathem. Zij overleed in het ziekenhuis te Roermond op 20-05-2017.
 7. Kindje Grispen "Sjaak", geboren en overleden op 22-12-1938 te Grathem.


Generatie V, Jozef Mathias Hubertus, Neeritter/Grathem, (1.1.1.3.3.1.1.1.2.)

Sef zijn geboorte moet spannend zijn geweest. Er was namelijk een nooddoop thuis door de huisarts. Hij werd later onder voorbehoud herdoopt door pastoor J.T.S. Smidts in de kerk van Grathem. Sef was van beroep kantonnier. Hij trad te Grathem op 26-10-1934 in het huwelijk met Antoinetta Maria Geurts (1908-1984). Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Henricus Antonius Maria Grispen "Har", geboren op 23-11-1936 te Grathem. (volg 1.1.1.3.3.1.1.1.2.1.)
 2. Anna Gertrudis Antonia Maria Grispen, geboren op 25-09-1943 te Grathem. Zij trad in het huwelijk te Grathem op 09-09-1966 met Gerardus Petrus Hubertus Linssen.
 3. Gertruda Josephina Maria Grispen, geboren op 12-09-1947 te Grathem. Zij trad op 12-12-1969 voor de kerk in het huwelijk te Grathem met Joseph Arnoldus Hubertus Teuwen.


Echtpaar Grispen Bisscheroux 31-10-1924

Generatie IV, Winandus Hubertus Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.3.1.1.2.4.)

Winandus Hubertus, Hubert, trad op 31-10-1924 in het huwelijk met Josephina ( Fien ) Bisscheroux (24-09-1901 - 29-11-1976). Zij kwam van 't Rooth, een bijna compleet verdwenen buurtschap van Margraten. Het paar ging in Sibbe wonen, in de Bergstraat. Daar kochten ze, na eerst inwonend te zijn geweest, op 28-04-1933 een kleine boerderij. Hubert was op dat moment mijnwerker van beroep. Kort voor WO II ging hij bij de gemeente Valkenburg-Houthem werken als kantonnier. Dit bleef hij doen tot aan zijn pensioen. Zo hielp hij ook mee tijdens de reddings- en opruimwerkzaamheden na de overstroming in 1953 in Zeeland. Hij stierf 17-08-1971 te Sibbe aan de gevolgen van een infarct. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Gerarda Gertruida ( Truia ) Grispen, geboren op 21-03-1925 te Sibbe. Truia trouwt met Hubert Voncken (1920-1987). Tante Truia overlijdt op 16-06-2017. Zij werd 92 jaren oud. Zij heeft haar hele leven in de Bergstaat gewoond.
 2. Joannes Grispen, geboren op 21-03-1926 te Sibbe, overlijdt op 19-08-1926 te Sibbe.
 3. Johannes Gerardus Hubertus ( Sjeng ) Grispen, geboren op 11-07-1927 te Sibbe. Hij trouwt 02-01-1947 te Jutphaas met Antonia Wilhelmina Schleyer. Hij trouwt een tweede keer met Maria Catharina Josephina (Tante Riet, 1927-2018) Cremers op 29-03-1963 te Eygelshoven. Ome Sjeng, door tante Riet werd hij John genoemd, diende na WO2 bij de Koninklijke Marine oa op de Hr.Ms. Tjerk Hiddes en de Hr. Ms Soemba. Hij overleed in het ziekenhuis te Genk op 21-03-2019.
 4. Fransiscus Gerardus Hubertus ( Frans ) Grispen, geboren op 30-11-1929 te Sibbe, trouwt 1958 Mia "Zus" Simons (1925-2002) en overlijdt op 19-07-2014 te Geleen. Hij was een Indië veteraan. Als soldaat 1ste klas van het 2e Peloton D Compagnie 402 Bat. Inf. raakte hij op 16 Juni 1949 gewond tijdens een patrouille bij Paras op Java.
 5. Maria Catharina Josephina ( Mia ) Grispen, geboren op 04-06-1932 te Sibbe, zij trouwt met Lei Wouters (1927-1993) en overlijdt te Nuth op 12-05-1993.
 6. Petrus Hubertus Gerardus ( Pierre ) Grispen, geboren op 07-02-1935 te Sibbe, hij trouwt 08-09-1955 met Agnes Maassen (1934-2005).
 7. Hubertina Maria Josephina ( Bertien ) Grispen, geboren op 10-08-1936 te Sibbe. Zij trouwt Harrie Moonen. Het huwelijk wordt later ontbonden.
 8. Joseph Petrus Hubertus ( Sjef ) Grispen, geboren op 29-07-1940 te Sibbe. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.2.4.4.)
 9. Godefridus Gerardus Hubertus Grispen, geboren op 12-10-1942 en overleden op 17-10-1942 te Sibbe.


Generatie IV, Henricus Antonius Maria (Har) Grispen, Neeritter/Grathem, (1.1.1.3.3.1.1.1.2.1.) ***

Har woonde een tijd in Ittervoort en daar heb ik hem persoonlijk ontmoet. Het gesprek met hem maakte mij iets duidelijk of beter liet mij iets voor de eerste keer zien. Zijn kinderen horen, qua leeftijd, in de groep van mij, mijn zus en broer. Maar genealogisch zitten ze in de generatie van mijn ouders. Nu zag ik dat, door de vroegere grote katholieke gezinnen, de afstammelingen van de oudste en de jongste uit zo'n gezin echt generaties uit elkaar kunnen liggen. Je weet het op papier, maar nu maakte ik het mee. Mark is jonger dan ik ben en hoort thuis in de generatie van mijn vader (Generatie III). Har trad in het huwelijk met Theodora Josephina Johanna Wilbers uit Maastricht op 31-03-1967 te Neeritter. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Jansien Grispen, geboren op 10-09-1969 te Ittervoort. Zij is een bekend reizigster en schrijfster van oa Besmet met het MaZaMoZa virus.
 2. Mark Grispen, geboren op 06-06-1974 te Ittervoort. Hij trad op 28-06-2008 in het huwelijk met Silvie Smeets (1978-Roermond). Zij zijn de ouders van Lieve (29-03-2007 te Venlo) en Siem (14-10-2009 te Wessem) (Generatie II)


Generatie III, Joseph Petrus Hubertus ( Sjef ) Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.3.1.1.2.4.4.)

Sjef Grispen werd geboren in het huis aan de Bergstraat. In zijn jeugd, tijdens de tweede Wereldoorlog, werd er in de buurt van Sibbe hevig gevochten. Ingekwartierde soldaten noemden hem, vanwege zijn blonde haar, "Snowball" en zorgden voor de eerste kennismaking met chocoladerepen en kauwgom. Hij sprak later van spannende jongensmomenten en de eerste (gekleurde) Amerikaanse soldaten die een grote indruk op hem maakten.[31] Door de taalbarrière waren er ook genoeg komische momenten, zoals het volgende. Staff-sergeant Donald kwam een keer 's avonds binnen en zei "I've got cheese in a box". De reactie van mijn grootmoeder was "es du mer neet dinks dat ich die besjeete boks gao wesche veur dich". Sjef werd blokbreker in de mergelwinning. Deze vond plaats in de grotten te Sibbe. Daarna is hij nog even mijnwerker geweest, maar toen besloot hij op de technische school de opleiding tot stucadoor te volgen. Dit beroep bleef hij trouw tot aan zijn pensioen. Hij trad in het huwelijk met Emma Gerards, een struise Maastrichtse. Het huwelijk werd op 29-12-1959 wettelijk en 02-01-1960 kerkelijk gesloten. Sjef overleed in het ziekenhuis te Heerlen op 13-09-2007. Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Hubertus Winandus Elisabeth Maria ( Huub ) Grispen, geboren op 08-09-1960 te Sibbe. ( volg 1.1.1.3.2.3.1.1.2.4.4.1.)
 2. Josephina Maria ( Josien ) Grispen, geboren op 12-05-1964 te Sibbe.
 3. Petrus Theresia Joseph ( Peter ) Grispen, geboren op 09-11-1967 in het ziekenhuis St. Annadal te Maastricht.

Generatie II, Hubertus Winandus Elisabeth Maria Grispen, Hoofdstam, (1.1.1.3.2.3.1.1.2.4.4.1.)

Huub is geboren in het huis aan de Bergstraat te Sibbe. Hier groeit hij ook op. Hij volgt het middelbaar onderwijs in Maastricht en Valkenburg. Volgt de verpleegkundige-A opleiding te Venlo. Werkt vervolgens in meerdere ziekenhuizen in verschillende functies. Volgt de opleiding Anaesthesie-verpleegkundige in Duitsland. Trouwt met Paula Bovens uit Strucht bij Schin op Geul, zij is de dochter van Hub Bovens (1922-1993) en Louisa Driessens (1924-2013). Het huwelijk vind plaats te Valkenburg in Kasteel Oost op 27-11-1986.

Paula Bovens is een kleindochter van Simon Hubertus Driessen of Dreessen (1886-1937) en door diens moeder Maria Anna Knubben (1841-1898) via de families Hoen en Van Gulik-Gelre, een afstammelinge van Franse, Engelse, Poolse, Schotse en Spaanse koningen (oa Willem de Veroveraar, Mieszko II van Polen, en Sancho van Navarra). Eveneens van Byzantijnse, Slavische en Duitse keizers met namen als Alexios I Komnemnos, Svjatopolk I van Kiev en Otto II van Saksen (Otto was getrouwd met Theophanu van Byzanthium). Maar ook van Vikingers zoals: "Gaange Rolf" die als Rollo de eerste hertog van Normandië werd (ca 860-ca 930) en van koning Harald "Blauwtand" Gormson, koning van Denemarken tot 986. Zijn bijnaam werd gebruikt voor het draadloze netwerk Bluetooth. Volgens de Ragnarssona Saga was hij de achterkleinzoon van de 9e eeuwse legendarische Sigur órmr i auga (Sigur slang-in-het-oog). En last but not least van Karel de Grote (742-814) [32], Cerdic van Wessex (467-534) en de semi-legendarische Merovech van de Salische Franken (ca. 400-457) de naamgever van de Merovingische dynastie.

Het echtpaar kreeg de volgende kinderen:

 1. Sven Peter Marie-Louis Grispen, geboren op 25-04-1988 te Heerlen.
 2. Lars Harrie Anne-Marie Grispen, geboren op 14-04-1990 te Heerlen.

Generatie I

Sven en Lars groeien op in Partij-Wittem. Midden in het heuvelland, tussen het bronsgroen eikenhout waar 't nachtegaaltje zingt; vlak bij de beekjes boord en het malse korenveld waar de leeuwerik klinkt. Limburgse jongens. De familie Grispen, al meer dan 400 jaren verbonden met het Limburgse land.

Referenties

 1. DHO Register Aartsengel Michaël Thorn, 1625-1642, volg datum
 2. Geschied en Heemkundige Kring Kinrooi, tijdschrift "Dao Raostj Get", 1995 pag. 70, iom Jean Brouns secretaris
 3. Historisch Centrum Limburg, Maastricht, Hoofdgerecht Thorn en het kerspel Thorn, 1478-1796, 01.187E De Drie Eijgen
 4. Meertens Instituut, het ontstaan van achternamen
 5. Louis Goosen, Crispinus & Crispinianus, in: Van Afra tot de Zevenslapers. Heiligen in religie en kunsten, 1992, p. 113-114
 6. Benet Salway, "What's in a Name? A Survey of Roman Onomastic Practice from c. 700 B.C. to A.D. 700", in Journal of Roman Studies, vol. 84, pp. 124–145 (1994).
 7. "Council of Trent", in: The Oxford Dictionary of the Christian Church, red. F.L. Cross (2005).
 8. John Gilissen, Frits Gorlé, Michel Magits, Historische inleiding tot het recht, pagina 95, Kluwer, 1989
 9. Robinson, J. A. (1911). Gilbert Crispin, abbot of Westminster: a study of the abbey under Norman rule (No. 3). University Press.
 10. Dunkerque, ville et port de Flandre a la fin du Moyen Age. Stephane Curveiller. pag. 107
 11. National Park Service, The Civil War, search for soldiers, Confederacy Infantery, Alabama.
 12. Inventaris van het archief van de familie Van Bylandt, 1277-1908 65 1490 Inv. nr. 859.
 13. Mythes et Histoires, le village de Bierne
 14. Regesten op de laarregisters van de Keure, Gent, schepenjaar 1407-1408, Rita NOWÉ, GENT 1982, D/L982/034L/22
 15. Archief klooster Leliëndaal, schepenbankbrieven Mechelen, 1289
 16. Erich Kuttner, Het Hongerjaar 1566, Amsterdam 1949, pag.219
 17. Rijksarchief Hasselt, schepenbank Ophoven, gichten nr.17, fo. 16
 18. PRO-GEN Heemkringkinrooi.be, BM133464
 19. DHO-Register, Aartsengel Michael, Thorn 1625-1642, 130.001, 1-58
 20. DH-Register Aartsengel Michael, Thorn, 1625-1749 130.002
 21. Thorn hoogadelijke rijksabdij en vorstendom, J. Houtmortels, 1948, pag.98
 22. Rijksarchief Hasselt, schepenbank Ophoven, fo. 43. 1709, 30 oktober
 23. Gemeentearchief Thorn, pachter in 1680
 24. Stichting Historisch Onderzoek Weert, Cor Tubée, Nieuwe poorters in Weert, 1550-1792
 25. website Heemkundevereniging "Oos Naer", Brumholt, Neer. Jan Neelen
 26. RAL Maastricht, de Franse Conscriptie, stamboeknummer 33691
 27. Maasgouw archief, MAA-19080101-165.pdf
 28. Peter Roost/Luc Wolters, vier eeuwen Schutterij St. Severinus in Grathem
 29. Nationaal Archief Militairen Nederlands-Indië (KNIL) 1815-1950: onderofficieren en soldaten Nummer toegang: 2.10.50, inventarisnummer: 220, stamboeknummer 99944
 30. Historisch Centrum Maastricht, Tienjaarlijkse tafels gemeente Valkenburg 1797-1912, 1906
 31. Zomeravond 1988, gesprek met mijn vader
 32. website kareldegrote.nl

Overige Bronnen

 1. Rijksarchief Limburg te Maastricht. Meerdere DHO-Registers, gezocht op plaats, naam en datum.
 2. Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi. Meerdere DHO-Registers en andere archiefstukken, gezocht op plaats, naam en datum.
 3. Molendatabase, molens in Thorn en Ittervoort (oa monumentnr. 35444 en 22874).
 4. Archief Bisdom Roermond, registratie Groot-Seminarie priesters.
 5. Limburg mijn vaderland, Gerard Krekelberg 1909.
 6. *** De informatie betreffende de hierna volgende personen volgt met de uitdrukkelijke toestemming van betrokkenen.


Bewerker

Huub Grispen, contact: hgrispen@gmail.com