Van Dript

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg
Van Dript

Deze stamboom is geplaatst op basis van een artikel in de Maasgouw (1893) en verder gevonden/geactualiseerde informatie !

Algemeen

De naam van de familie kent de volgende varianten Drijpt/Drypt/Drupt. Het gehucht Dript (tegenwoordig Drüpt) ligt ten noordwesten van Rheinberg op de linkeroever van de Rijn. In de Duitse stad Rheinberg vervulden ze tevens bestuursfuncties.

Voor Limburg is de tak van belang die gegoed was met de hof Koningberg te Horst, het huys De Steegh te Grubbenvorst en de Wielerhof te Swalmen. Deze tak zal uitgebreider behandeld worden.

STAMBOOM

Zoals gebruikelijk zijn er in de periode van 1300/1400 niet veel bronnen waardoor met zekerheid gelijkgenaamden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zekerheid geeft wel opvolgende belening en het gebruik van hetzelfde familiewapen (met eventuele kleine varianten).

In de annalen van het klooster van Roermond staan enige Van Dript's vermeld die in relatie staan met de abdis Bela (Beel) van Dript. Er staan geen jaartallen bij (zie ook Publications .... de Limbourg 1876) maar wel de volgende data: 26 augustus overleed Joannes de Dript, pater (vader) van Bela; 30 maart overleed Theodorica a Dript (van Kessel), mater (moeder) en 22 december jaarlijkse herdenking van Jacobi de Dript, avi (grootvader). Op grond van tegenstrijdigheid in tijd en andere aktebewijzen wordt getwijfeld of dit wel haar moeder en grootvader zijn en is dat in de navolgende stamboom daarom anders opgenomen.

Generatie 1

I. Johan van Dript (tot de Bercke) beleend met land en de hof Ten Bossche onder Ossenberg (ligt ten noordwesten van Rheinberg aan de rivier de Rijn vlakbij Drüpt) in 1398.

Generatie 2

IIa. Bertold van Dript beleend met de hof Bossche in Ossenberg in 1424, vermeld 1431 in amt Rheinberg met Heinrich.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Dript trouwde Elisabeth. Hieruit een dochter Aleydis en zoon Jacob (wordt schepen te Rheinberg).

IIb. Heinrich van Dript vermeld 1431 in amt Rheinsberg met Bertold, beleend met de hof Stockerfeld in Rheinberg 1449.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Dript beleend met de hof Stockerfeld in Rheinberg 1462, beleend met de hof Vennickel in 1470. Hieruit nageslacht bij Rheinberg.

IIc. Johan van Dript beleend met de hof Koningsberg (Coninxberg bij Meterik) te Horst in 1417 en nogmaals in 1424, vermeld als knaap 1436; beleend met De Steegh te Grubbenvorst 1449, overleden voor 1459. Trouwde Theodora (Derick) van Kessel, dochter van Mathijs van Kessel Johanszoon en Hillegondis van Krieckenbeck, vermeld 1424-1460. Theodora had in 1424 het vruchtgebruik (de tocht) van de hof Koningsberg. Vermoedelijk bracht zij de Wielerhof te Swalmen in het huwelijk.

Op 21 september 1447 is er een akte van overdracht voor de schepenbank Velden waarbij Johan van Dript de oude en Johan van Dript de jonge afstand doen van een grondrente van acht malder rogge en acht hoenders ten laste van een perceel akkerland.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Dript de jonge volgt IIIb.
 2. Elisabeth van Dript vermeld van 1444 tot 1447, trouwde voor 1444 met Johan van der Donck, geboren circa 1410.
 3. Agnes van Dript vermeld van 1440 tot 1486, overleden in 1486, trouwde in 1440 (huwelijksvoorwaarden 7 juni) met Johan van Eyll. Hij wordt op 21 januari 1474 vermeld als landeigenaar te Swalmen. Hun dochter Johanna van Eijll tr. vóór 1486 met Johan van den Horrich en ontving (een gedeelte van) de Wielerhof onder Swalmen bij boedelscheiding 1486.

Generatie 3

IIIa. NN van Dript (vermoedelijk Jacob) heeft de hof Bossche beheerd.

IIIb. Johan Johansz. van Dript (de jonge) vermeld 1446 tot 1513, beleend met de hof Koningsberg 1459 en nogmaals in 1465, beleend met huys De Steegh in 1473, trouwde Agnes van Zandwick.

Droeg op 25 januari 1460 zes morgen erfcijnsgoed tegen de nieuwe veerplaats over de Stokbeek tegen een grondrente van zes Vlaamsen en zes haaster koren te Velden over aan het klooster van de kruisheren te Venlo. Op 1 oktober 1468 deden Johan van Dript en Agnes van Zandwick afstand van rechten op land dat het klooster te Venlo van hen in erfcijnsgoed hield. Johan van Drypt werd na overdracht op 11 mei 1492 eigenaar van de heerlijkheid en het goed Pellandt (hoeve onder Wankum) en de hof te Glynssum met de daartoe behorende rechten, tienden, cijnzen en laten.

Uit dit huwelijk:

 1. Dederich van Dript (Derick) volgt IVb.
 2. Herman van Dript volgt Vc.
 3. Bela van Dript overleden Roermond 12 april 1521, abdis van de Munsterabdij te Roermond in 1491. Liet bij haar overlijden aan de abdij een legaat na van 1 malder tarwe gevestigd op goederen te Swalmen.

Generatie 4

IVa. Bertolt van Dript vermeld 1498 bij de hof Bossche.

IVb. Dederich van Dript (Derick Janssoen)) vermeld 1489 tot 1525, werd 21 augustus 1525 samen met zijn broer Herman beleend met het Gelderse leengoed genaamd de Hof te Wylre onder Asselt gelegen, trouwde Margriet van Randwijck.

Op 11 juni 1489 wordt hij beleend met de kamp Gruenwalt bij Venlo.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan van Dript beleend met huys De Steegh 1534, overleden in of voor 1547.
 2. Dederich van Dript volgt Vb.
 3. Elisabeth van Dript beleend met de halve hof Wielerhof in 1539, trouwde Marten van Broeckhuysen van Oeijen, vermeld 1533-1565, zoon van Marten van Broeckhuysen van Oeijen. Hun dochter Maria maakte op 11 februari 1577 akte van huwelijksvoorwaarden met Heinrich van Randerath, waarbij zij helft van de hof te Schwamen (Swalmen) genaamd Der Wyler (Wielerhof) in het huwelijk bracht. Henrich von Randeraidt zu Kleinenbroich, Margareta von Bocholts, weduwe van Jelis von Bocholts, en de echtelieden Jacob von Krieckenbeck und Johanna von Boicholt verpachtten de Wielerhof op 15 november 1592 gezamenlijk. Op 12 januari 1618 werden Seger van Broeckhuysen en zijn medeërfgenamen na het overlijden van Dederick van Dript beleend met de hof te Wylre onder Swalmen.

Vc. Herman van Dript 11 augustus overleden in of kort voor 1539, legt ten overstaan van de leenheer Alart III van Goor in 1504 de eed van hulde van Kaldenbroek en van de Kesselshof af. Beleend met Wielerhof te Swalmen 1525, burgemeester Venlo 1534. Na zijn dood werden zijn neef Derck van Dript en diens zus Lijsbeth gehuwd met Marten van Oen beleend met de Wielerhof.

Generatie 5

Va. Seger van Dript betaalt ter gelegenheid van de Hof Bossche in Ossenberg 15 gouden rijnse guldens op 16 november 1525 aan de Hertog van Gelre. Kort hierop verkoopt hij deze hof aan Cornelis van Baerle.


Vb. Dederich van Dript geboren circa 1495, beleend met de helft van Wielerhof 1539, beleend met huys De Steegh 1547 en twee hoeven in Velden, overleden 1549/1550, trouwde Margriet van Meer. De nalatenschap van wijlen Dedrich van Dript en diens weduwe Margriet van Meer werd op 26 januari 1550 gedeeld tussen Dederick van Dript en zijn echtgenote Cornelia van Erp; Johan van Boickholt als man van Johanna van Dript; en Agnes van Dript, weduwe van Caspar Hoeveler. Johan van Boickholt ontving hierbij o.a. de halve hof te Swalmen (Wielerhof), waarvan Merten van Oeyen de andere helft bezat.

Uit dit huwelijk:

 1. Dederich van Dript volgt VIa.
 2. Johanna van Dript vermeld 1541-1575, overleden 17 mei 1592, heeft de helft van de Wielerhof, trouwde Johan van Bo(e)ckholt, gegoed in Lobbroek (Lobberich), overleden 1553. Merten van Oeijen en Joanna van Dryp, weduwe van Jan van Bockelt, kochten op 24 augustus 1564 twee bemden, samen groot 11 morgen, waarvan een aan de Swalm en de ander aan de Wielerbrug gelegen, voor een bedrag van 100 daalder van de gemeente van Swalmen en Asselt.
 3. Agnes van Dript trouwde Caspar Hoeveler.

Generatie 6

VIa. Dederich van Dript (ook: Drupt) vermeld 1550-1590, overleden 1590, erfde huys De Steegh in 1550, trouwde 1. Cornelia van Erp, overleden 1559, dochter van Jan van Erp en N. Vinck, en trouwde 2. Elisabeth van Suyrmont.

Jan Breman, kerkmeester, pandde op 2 augustus 1556 van Dirrick van Drupt al diens erven, have en goed, gelegen binnen het gerecht van Venlo, en verkocht deze gepande goederen aan Cornelis de Laet, ook kerkmeester.

Uit dit huwelijk:

 1. Agnes van Dript erfde huys De Steegh in 1590, trouwde Caspar van Keverberg. Caspar van Kyverberch en zijn vrouw Agnes van Dript maakten op 15 mei 1579 hun testament op.

Vergelijk echter de genealogie van Dript [1] te Grubbenvorst:

VI. DIEDERICK van DRIPT; * ca.1545, getr. 1568, + na 1587; Ridder, heer in Grubbenvorst, woonde in Venlo, 1539-1577 ridderschap van Gelders Overkwartier; in 1550 hof te Velden.

• 1ste huwelijk CATHARINA van FROENHOVEN
• 2de huwelijk CORNELIA van ERP gen. Warenberg (Warrenborg, Werreberg); d.v. NN en NN VINCK
• 3de huwelijk ELISABETH van SUYRMONT (1571-1573 geen kinderen)
dochter uit tweede huwelijk:
1. AGNES getrouwd met CASPAR van KEVERBERG alias Mewen (de Steegh - Grubbenvorst)

Noot

 1. Jan Titulaer [1]