Paspoort

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Paspoort, 1884

Bij beëindiging van de militaire diensttijd kreeg een milicien gewoonlijk een paspoort mee plus een getuigschrift van goed gedrag. Tot het midden van de 19e eeuw werd dit bewijs van groot verlof ook wel Congé Définitif genoemd.Voorbeeld van een paspoort, 1884

Hieronder de tekst van een paspoort en getuigschrift van goed gedrag uit 1884 (zie afbeelding). De schuingedrukte gedeelten geven aan welk gedeelte met de hand werd ingevuld. Houd er rekening dat de voorbedrukte tekst van de paspoorten door de jaren heen veranderde.


PASPOORT.
KONINGRIJK DER NEDERLANDEN.
Ingevolge magtiging van het DEPARTEMENT VAN OORLOG dd. 11 December 1861, nº 8B, verleent de Kommanderende Officier van het 2e Regiment Infanterie, bij deze, PASPOORT aan den milicien sergeant
Maassen, Willem Hubert
zoon van Johan Willem en van Christina Maria Hubertina Sentjens; geboren te Belfeld, provincie Limburg, den 23 Augustus 1859; laatst gewoond te Belfeld; lang 1 meter 6 decim. 2 centim. 9 millim.; aangezigt rond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus klein, mond gewoon, kin spits, haar en, wenkbraauwen blond, merkbare teekenen geene; stamboek nº 68702; en zulks uit hoofde van Geeindigden militie diensttijd.

Staat van dienst
Den 3 Mei 1879 ingedeeld als loteling van de lichting van 1879 uit de gemeente Belfeld (Limburg) onder nº 3
Korporaal 21 november 1879
Sergeant 5 Januari 1880
den 23 Maart 1884 met groot verlof

Gedane veldtochten, bekomen wonden, bijzondere daden, eeretekenen.

Het saldo te goed ter somme van vier en dertig guldens één en tachtig cents uitbetaald door de administratie van de 1: Afdeeling 3: Regiments Veldartillerie te Roermond den 19 Mei 1884
De ... kwartiermeester
<handtekening>

Met bovengemelden persoon is afgerekend en aan hem tot saldo van rekening uitbetaald de som van vier en dertig gulden een en tachtig cents, welke hij verklaart te hebben ontvangen.
Alle burgerlijke en militaire autoriteiten worden verzocht genoemden gepasporteerde vrij en ongehinderd te laten passeren, en hem, zoo noodig, hulp en bijstand te verleenen.

Handtekening van den gepasporteerde:
<Maassen>

Te Maastricht, den 7 Mei 1884
De Kolonel
<handtekening>


Art. 13 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad nº 72). Stamboek-nommer: 68702
GETUIGSCHRIFT VAN GOED GEDRAG
(1) 2 Regiment Infanterie
De Kommanderende Officier van gemeld korps verklaart, bij deze, dat de gepasporteerde (2) milicien sergeant Willem Hubert Maassen zich, gedurende zijnen diensttijd, goed heeft gedragen.
Te Maastricht, den 7 Mei 1884.
De Kolonel
<handtekening>

(1) Benaming van het korps.
(2) Hoedanigheid, voornaam en naam.