Kindermishandeling

Uit Genealogie Limburg Wiki

Verwaarlozing of mishandeling van kinderen is helaas iets van alle tijden. Het is nog niet zo lang geleden dat lijfstraffen gangbaar waren. Onderstaande tekst gaat over een kind in Swalmen dat rond 1600 (z.d.) in bescherming werd genomen door de plaatselijke kasteelvrouwe, als een ware vrouwe van justitie. Om dit soort teksten te kunnen lezen is niet alleen kennis van oud schrift (paleografie) nodig, maar moeten we ons ook verdiepen in de woordenschat en gebruiken van die tijd.

Wij Alleth van de Lyp genaemt Hoen, vrouwe tot Hillenraede doen kondt ende certificeren mitz dieses also wij versoecht sijn van onse kinder mach Grietten van Elmpt, omme eyn kontschap der waerheyt van ons te geven, welcher gestaelt haer kindt bij Peteren op gen Mouthaege gehalden is worden, So en hebbe ick haer sulcx niet kunnen weigeren, In den iersten so bekenne ick dat mij van verscheidene goede luyden voorkommen ende aenbracht is, dat 't kint qualijck getracteert ende mishalden is, dat ick niet en hebbe willen noch kunnen geloven, hebbe noch die vrouwe des voirss. Peters doen waerschouwen daer haer eigen verwanten ende andere goede vrouwen, dat sij dat kint sol onderhouden, dat sij 't voor Goodt sich der heer aentrecken, niet tegenstande sulcx all geschiet sijnde, en hebben sich daer voor nit gebroecht, sonder nae haer waelgevael met goede luyden gesien hebben, in den iersten heb ick gesien dat 't kint seer vergaen is, dat es nit mer dan 't veel over sijn beenen gehaidt en heff, mit einen dicken buyck, also haert als ein plancke, heff nit kunnen gaen noch staen, sijn beenen voor mit blaren gewest, ende aen sijn teenkens einsgelijcken grotte blaeren daer aengehangen, nit wetende oeffe tis van kelde oeffe van brant gewest, dan tis mit brant saelve geheilt worden Sijn ersken (mit reverentie te sprecken) is 't vel gehel aeff gewest, ende der maeten mit sijnen eygen dreck beslaegen, so dat me schint dat tyrannen daer over geregeert hebben als sijn eygen vader, dit gesien hebbende heb ick vuyt barmherticheyt, ende oyck als ein voorstenderinne vrouwe, der justitie ende omme des kints leeven the salveeren, dat kint verdingt bij ein goede vrouwe, daer het paulatim tot beterschap komen is. Oyck heb ick den scholtis heir ontboeden, omme 't kint to visiteren ende oyck om raidt gevraecht hoetmen dat kint tot beterschap soude moegen brengen, waerop den scholtis hefft geantwordt dat ein verloeren kint waer, ende dat nit levendich blieven en soude want het sijn luiden verseedten hedde, ende bij also were dat levendich bleeve, soude men 't bij ein goede vrouwe verdoen daer es wederom gewindelt wurde gelijck ein kint dat nest gebooren were, als oyck gebuyrt is. In oirkundt der waerheyt, so hebbe ick diese kontschap mit meinen christelijcke naem ende toenaem onderteckent

[w.g.]

Aleit von der Leipp genandt Hoen