DTB

Uit Genealogie Limburg Wiki

DTB is een veelgebruikte afkorting voor dopen, trouwen en begraven. De kerkelijke registers waarin deze gebeurtenissen worden genoteerd, worden derhalve vaak als DTB-registers aangeduid. Bij protestantse kerken is er soms ook sprake van DTBL, waarbij de L voor lidmaten staat.

Daarnaast zien we ook de afkorting DHO: doop, huwelijk en overlijden. Deze aanduiding wordt met name in Limburg gebruikt, waar de registers vaker de overlijdensdatum vermelden i.p.v. de begraafdatum. De katholieke registers kennen geen lijsten van lidmaten; wel zijn er soms lijsten van eerste communicanten of gevormden in opgenomen, en incidenteel lijsten van alle parochianen.

Een derde gehanteerde term is retro-acta (van de burgerlijke stand). Deze benaming komt voort uit de inbeslagname van de oude kerkregisters door de toenmalige Franse overheid, die ze als aanvulling gebruikte op de door haar ingevoerde burgerlijke stand . De term retro-acta slaat echter alleen op de kerkelijke registers van vóór de invoering van de burgerlijke stand (circa 1796/1798 voor België, Limburg en Zeeuws-Vlaanderen, 1811 voor de rest van Nederland).

De inschrijvingen in de kerkelijke registers worden vaak als 'akten' aangeduid. Hier is niet iedereen het mee eens, daar ze niet bedoeld zouden zijn als 'wettig bewijsmiddel', wat een akte immers is. Nochtans werden de inschrijvingen in de praktijk wel zo gebruikt, niet alleen door de kerkelijke autoriteiten, maar ook door bijvoorbeeld schepenbanken. Wereldlijke heersers, zoals de Oostenrijkse keizer en de hertog van Gulik, gingen in de loop van de 18de eeuw richtlijnen opstellen waaraan de inschrijvingen moesten voldoen. In die zin kan het verdedigbaar zijn om ze als akten te bestempelen.

Bibliografie

  • Boersma, H. J. L. M. (1991). De kerkregisters van de RK parochie H Martinus te Bruest (1670–1705). Limburgs Tijdschrift voor Genealogie, 19, 49–52.
  • Goossens, R. J. I., & van Hees, A. M. S. (1980). Beschrijving van de doop-, huwelijks- en begraafregisters ter inzage op het Rijksarchief in Limburg. Inventarissenreeks RAL (Vol. 19). Maastricht.