Tessers

Uit Genealogie Limburg Wiki

GENEALOGIE TESSERS

Generatie I


I.1 Hermanus TESSERS, schepen, overleden op 6 oktober 1654 te Nuth.
Op 28 maart 1618 ontving Herman Thessers van Nuth, als man en voogd van Maria Nuchelmans, voor de schepenbank Meerssen de goederen tot Haasdal onder Meerssen welke zijn schoonmoeder Nelen Nuchelmans (sic!) verkregen had na het overlijden van Henrick Schillincx.[1]
Op 26 juli 1618 lieten Herman Tessers en Houb Huijben, schoonzonen van Peter Nuchelmans en Anna Schillincx de goederen verheffen die op hen waren gevallen bij het overlijden van Johan Dircx de jonge.[2]
Vervolgens verkocht Herman Tessers aan Jan Habetz, gehuwd met Margaretha [achternaam niet vermeld], anderhalve morgen akkerland in twee percelen in het Bosserveld gelegen, te weten een morgen grenzend aan Peter Schillinx en Houb Houben, en een halve morgen grenzend aan Willem Willems en Houb Houben.
Elke grote roede kostte achtien gulden en vijftien stuivers.
Verder werd nog melding gedaan van erfgoederen onder Meerssen die ook verkocht waren en dat in geval van "beschudt zowel d'een als d'ander zal moeten vernaedert worden".
[Het betreft hier een morgen land bij Haasdal "aen de pleije bij de ravensbosche", grenzend naar Schimmert aan Jan Habets en de Boscherweg, alsmede twee morgen en achttien kleine roeden akkerland "in de waumbaer", genzend aan de weduwe Jan Schonmeckers, en verder nog een halve morgen "opt Rootten", grenzend aan Jan Habets en Jan Dirickx. Iedere grote roede kostte negentien gulden.[3]]
Vervolgens verkocht Houb Houben aan schepen Willem Willems, gehuwd met Elisabeth, drie grote roeden akkerland in het Bosserveld, grenzend aan Willem Smitsmans en de koper zelf, uitschietend op de Bosserweg, voor twintig gulden per grote roede.[4]
Op 11 september 1627 verkochten Herman Thesser en consorten aan Jan Habets zestien morgen en 76 kleine roeden weiland tot Groot-Haasdal, grenzend aan de gemeente en Jan Habets de oude, voor twee gulden per kleine roede.
[5]
Op 20 maart 1640 leende Hermen Tessers, schepen van Nuth en gehuwd met Meijken Nuchelmans, 300 gulden tegen 6,25% van Anna Nies, burgeres van Maastricht en weduwe van Lenaert Nipels. Hij borgde daartoe met:
a) een halve bunder land "aen den berch", grenzend aan Nellen Nuchelmans, de Nieuwenhoff en de weg naar de "geijt" langs de Daler weide;
b) een morgen land in de Sijpen, grenzend aan de erfgenamen Reiner Buijmers en de weg van Nuth naar Hellebroek;
c) een morgen land in de Sijpen, grenzend aan de erfgenamen Reijner Buijmers en Nellen Nuchelmans;
d) een morgen land in de Sijpen, grenzend aan Peter Maes en de Nieuwenhof.[6]
Op 25 maart 1641 verklaarden Herman Tessers en Maria Nuchelmans dat Peter Jongen, kind uit het eerste huwelijk van hun dochter Sophia, en haar kinderen uit het tweede huwelijk met Joannes Odekercken, gelijkelijk zouden delen in de erfenis.[7]
In het schepenbankarchief van Oud-Valkenburg werd een akte aangetroffen van 9 november 1650. Op die dag verklaarde Herman Tessers, schepen van Nuth, voor de schepenbank Nuth dat hij aan Jan Helgers, koopman en burger van Sittard, een schuld had van 332 gulden Sittarder waarde vanwege geleverde lakens. Hij beloofde hiervoor nu een rente van 6,25% te betalen en borgde daartoe met ca. vijf morgen akkerland "op de slijpkoulen omtrent de duijvelswijde", grenzend aan Hendrick Tessers, het voetpad van Hunnecum naar Hellebroek, de Nieuwenhof en Nelen Nuchelmans.
Op de achterzijde van de akte stond een vermelding van Peter Helgers van 30 juni 1657 dat Jan Odekercken van Nuth zijn deel afgelost had en zijn zwagers Peter en Hendrick Tessers de rest betalen moesten.[8]
Op 27 maart 1651 leende Herman Tessers, schepen van Nuth en gehuwd met Meijcken Nuchelmans, 100 gulden tegen 6,25% van Andries Ervens, burger van Maastricht. Tot onderpand diende vijf morgen weiland "kreeckelweijde" te Nuth, grenzend aan Jacop Maes en de Molenweg.[9]
Gehuwd met Maria NUCHELMANS, dochter van Peter NUCHELMANS en Anna SCHILLINX.
Uit dit huwelijk:

 • 1.Sophia, gedoopt op 12 november 1606 te Nuth (getuige(n): Hubertus Huberti [=Houben], Maria e.v. Wilhelmus van Onsel, Margaretha e.v. Henricus Beck), overleden op 31 augustus 1678 te Nuth op 71-jarige leeftijd, weduwe Joannes Odekercken.

Gehuwd voor de kerk (1) op 27 oktober 1627 te Nuth met Henricus JONGEN, overleden 1632/1634.
Gehuwd voor de kerk (2) op 4 november 1634 te Nuth met Joannes ODEKERCKEN, schoenmaker, geboren ca. 1605 (geschat), overleden november 1670 te Nuth, zoon van Joannes ODEKERCKEN en Sophia SENDEN.
Op 8 mei 1691 droegen de erfgenamen van Jan Odekercken en Sophia Tesschers, te weten Herman, Jan, Hendrick, Anna en Urm Odekercken, gehuwd met Jan Moberts, 150 kleine roeden binnen Nuth over aan Willem Canisius. Canisius had voor hen een schuld van 225 gulden aan de Sacristije Biessen afgelost.[10]

 • 2. Anna,, gedoopt op 14 september 1608 te Nuth (getuige(n): Leonardus Huntgens, Joannes Snijderius, Bertgen Thesschers, Trijneken Heijlaers), vader vermeld als Hermani scabinus (Herman de schepen), overl .vóór 13 mei 1659.

Gehuwd voor de kerk op 22 februari 1639 te Nuth met Leonardus AERTS.
Op 13 mei 1659 verkocht "meester" Lenart Aerts, bijgestaan door zijn zwagers Peter Tessers en Jan Odekercken, voogden over zijn kinderen bij wijlen Anna Tessers, 26 kleine roeden akkerland aan de Daalder(weg), grenzend aan de weg van Nuth naar Kathagen, Nelen Jongen en Jacob Pesch, alsmede een halve morgen te Reuken onder Nuth, grenzend aan Jacob Pesch, de Nieuwenhof, het "stuijffken" en Nelen Jongen. Koper was Jacobus Pesch, pastoor van Nuth, die hiervoor 122 gulden en twaalf stuivers betaalde.[11]
Op 17 november 1659 ruilde Lenart Aerts, namens zijn kinderen bij wijlen Annecken Tesschers, onroerende goederen met Cornelia Jongen, namens haar kinderen bij wijlen Henrick Tessers. Lenardt Aerts droeg over het erfdeel in huis en plaats, gelegen binnen Nuth, dat ten deel gevallen was uit de nalatenschap van zijn zwager Frans Tessers. Cornelia Jongen gaf in ruil 22 kleine roeden akkerland tussen de moestuinen aan het Hemelrijk onder Nuth, grenzend aan Lenart Aerts zelf, Nelen Jongen zelf, de straat van het Hemelrijk naar de Drink en de Nieuwenhof.[12]

 • 3. Petrus (zie II.4).
 • 4. Henricus (zie II.6).
 • 5. Elisabeth, geboren ca. 1612, (geschat)

Gehuwd met Hubertus ODEKERCKEN, geboren ca. 1605 (geschat), overleden op 8 oktober 1654 te Nuth, zoon van Joannes ODEKERCKEN en Sophia SENDEN..

 • 6. Franciscus, gedoopt op 13 juni 1625 te Nuth, overleden vóór 17 november 1659.

Generatie II


II.4 Petrus TESSERS, gedoopt op 30 mei 1610 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Straelen sr., Maria Huntgens), overleden voor 1691, zoon van Hermanus TESSERS (zie I.1) en Maria NUCHELMANS.
Op 6 februari 1634 leende Peter Tessers, gehuwd met Nelen Eijmael, 200 gulden tegen 6,25% van Gielis van Gerdijgen en stelde daartoe tot onderpand:
a) halve bunder huis en hof te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de erfgenamen Peter Nuchelmans en Jan Jongen;
b) halve morgen land "op Nijstencamp" onder Nuth, grenzend aan Peter Frissen, Goert Kockelkoren en de straat;
c) "sijn aenpaert in die heelverdt", grenzend aan Jan Jongen en Jan Finiers.[13]
Op 7 februari 1637 verkocht Hermen Eijmael, gehuwd met Gudula Bours aan Jan Finiers van Maastricht 187 kleine roeden weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Jan Nuchelmans, en Jan Finiers, zoals ze aan hem en zijn zwager Peter Tessers, gehuwd met Cornelia Eijmael, waren nagelaten door Henderick Finiers, grootvader van de kinderen Eijmael. Iedere kleine roede kostte 45 stuivers.[14]
Op 29 november 1646 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael aan Joannes Voorst, gehuwd met Anna [geen achternaam gegeven], 90 kleine roeden akkerland "achter Lambrichtswijen" onder Nuth, grenzend aan Willem Bruls, erfgenamen Bavo Nuchelmans en de vloedgraaf, voor 24 stuivers per kleine roede.[15]
Op 4 mei 1649 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Marten Finiers 91,5 kleine roeden akkerland in het Horenveld onder Nuth, grenzend aan Willem Bruls, erfgenamen Bavo Nuchelmans, Trijnen op den Brandt en het voetpad, voor 28 stuivers per kleine roede.[16]
Op 17 juli 1649, ten overstaan van notaris le Vaulx, verkocht Peter Tessers, wonend te Hunnecum onder Nuth en gehuwd met Neleken Eijmael, aan Ghisel Sloers, ongehuwd en wonend te Maastricht, 78 kleine roeden akkerland aan Jongenbosch onder Wijnandsrade. met de helft van de gewassen, grenzend aan de koopster met het wederdeel en Merten slootmaecker, hoofdzijden Jan Roeckx en het Jongenbos, voor 21 stuivers per kleine roede.
Het land was belast met anderhalve kop en een malder rogge aan de heer van Wijnandsrade.
[17]
Op 29 maart 1650 leende Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, 100 gulden tegen 6,25% van Andries Ervens, koopman te Maastricht. Tot onderpand stelde hij:
a) een halve bunder en 20 kleine roeden huis met hof te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Frans Roebroeck en de erfgenamen Jan Jongen;
b) een halve bunder "aen Baevenhuijsken" onder Nuth, grenzend aan Jan Finiers, Jan Jongen en Hermen Eijmael.[18]
Op 18 juni 1655 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Geurt Houben, gehuwd met Anna Essers, een weiland "de eijde weijde" onder Nuth, belast met een keur bij overlijden in de cijnskaart Berg, waarvan de koper alleen het deel van Peter Tessers schuldig zou zijn. Hiertoe borgde Peter Tessers met een halve morgen akkerland "in de sijpen" onder Nuth, grenzend aan de vloedgraaf, Hermen Tessers en de weg van Nuth naar Hellebroek.
Maten en prijs voor het verkochte stuk land werden niet genoemd.[19]
Op 12 april 1658 verkocht Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael, aan Jan Cobben, gehuwd met Meijcken Welden, zijn huis met schuur en stallen en alle toebehoor, alsmede de hof en huisweide, gelegen binnen Hunnecum onder Nuth, voor 950 gulden, waarvan 400 gulden binnen veertien dagen betaald diende te worden. De rest bleef als lening tegen 6 1/4% uitstaan, waarbij echter een schuld van 200 gulden in mindering werd gebracht, welke nu ten laste van de koper zou vallen.[20]
Op 18 juni 1659 leende Peter Tessers, gehuwd met Neleken Eijmael 300 gulden tegen 6,25% van Joris Morberias, priester van Biessen binnen Maastricht. Tot onderpand stelde hij:
a) huis en hof binnen het dorp Nuth gelegen, grenzend aan Lenaerd Aerts en Henrick Tessers;
b) 40 kleine roeden moestuin "aen het hemelrijck" onder Nuth, grenzend aan de pastoriegoederen, de weg van Nuth naar de sijpen, Nelen Nuchelmans en de weg van het Hemelrijk naar de Voorstercleeff.
Vervolgens trad zijn zwager Joannes Odekercken, gehuwd met Sophia Tessers, als medeborg op. Hij borgde met anderhalve morgen weiland te Nuth gelegen, grenzend aan Henrick Tessers, Lenaert Aerts en de meent aan de Platsmolen.[21]
Op 7 mei 1691 verklaarden de kinderen van Peter Tessers en Neleken Eijmael, te weten Hermen en Encken Tessers, mede voor Corst Tessers, alsmede Frans Crijns, met volmacht van Peter Tessers [waarbij verder ook nog vermeld Trijn Tessers], dat voornoemde schuld van 300 gulden aan Aldenbiessen betaald was door Willem Canisius. Zij droegen nu hu huis te Nuth, zoals beschreven in voornoemde lening, aan Willem Canisius over. Verder zou Willem Canisius nog tien pattacons betalen.[22]
Gehuwd met Cornelia EIJMAEL, overleden voor 7 mei 1691.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus (zie III.1).
 • 2. Anna, gedoopt op 5 november 1637 te Valkenburg (getuige(n): Joannes Jongen, Gertrudis e.v. Henricus Beeck), achternaam Tesmans?
 • 3. Maria, gedoopt op 17 mei 1640 te Nuth (getuige(n): Hermanus Tessers namen Leonardus Caris senior, Cornelia Jongen e.v. Henricus Tessers).
 • 4. Henricus, gedoopt op 20 oktober 1642 te Nuth (getuige(n): Henricus Welen, Christina Maes)

Op 2 juli 1685, ten overstaan van notaris van Veestraten, verklaarde Henrick Teschers van Hunnecum onder Nuth, soldaat onder het regiment Fagel te Maastricht, als man en voogd van Catharin Crijns, dat hij met zijn regiment zou vertrekken uit Maastricht.
Hij liet nu aan zijn echtgenote, voor het geval dat hij zou komen te overlijden, een morgen land in het Achterveldje onder Hunnecum, naar Wijnandsrade grenzend aan Thijs Frissen, de andere zijde Corstjen de speelman.
Deze morgen land mocht zij, indien zij in nood zou komen, verkopen of belenen aan Anna Crijns, ook als hij nog niet overleden was.
[23]
Gehuwd met Catharina CRIJNS

 • 5. Catharina, gedoopt op 8 januari 1645 te Nuth (getuige(n): Wilhelmus Houben, Geet Limpens).
 • 6. Petrus, gedoopt op 1 januari 1647 te Nuth (getuige(n): Joannes Roex, Maria Nuchelmans).
 • 7. Sophia, gedoopt op 25 maart 1649 te Nuth (getuige(n): Eustachius Eijmael, Maria Essers).
 • 8. Christianus (zie III.9).
 • 9. Balthasar, gedoopt op 6 januari 1654 te Nuth (getuige(n): Joannes Odekercken).
 • 10. Casparus, gedoopt op 23 januari 1656 te Nuth (getuige(n): Theodorus Tribels, Henricus Hermens faber ferrarius (smid)).


II.6 Henricus TESSERS, gedoopt op 7 november 1611 te Nuth (getuige(n): Mathias Holtbeckers, Servatius Huntgens, Maria e.v. Henricus Sniders, Margaretha e.v. Petrus Tessers), overleden op 23 oktober 1654 te Nuth op 42-jarige leeftijd, zoon van Hermanus TESSERS (zie I.1) en Maria NUCHELMANS.
Op 6 februari 1641 verkocht Caris Caris, gehuwd met Anna Jongen, aan Henrick Tessers, gehuwd met Cornelia Jongen, 25 kleine roeden akkerland te Hunnecum onder Nuth "aen Lambrichtswijen", grenzend naar Aalbeek toe aan de Bergerhof, naar het Horen toe aan Lemmen Brants, naar Helle toe aan Reijner Beumers, en verder het voetpad. Iedere kleine roede kostte een gulden.[24]
Op 30 juli 1652 leende Henrick Tessers, gehuwd met Cornelia Jongen, 200 gulden tegen 6,25% van Johan Buckems, burger van Maastricht, en stelde daartoe tot onderpand een halve bunder akkerland "de slijtkoulen" onder Nuth, grenzend aan Willem Bruls, Ercken Bemelmans, pastorieland en Hermen Tessers, alsmede een morgen akkerland "achter Winckelshaege" onder Nuth, grenzend aan Melchior Cremers, de heer van Nuth, Ercken Bemelmans en Lijsbeth Nuchelmans.[25]
Op 15 mei 1653 leende Hendrick Tessers, gehuwd met Neleken Jongen, 100 gulden tegen 6,25% van Catharina Drijveners, weduwe Anthonius van der Steen, en stelde daartor tot onderpand een morge akkerland "aen Winckelshaege" onder Nuth, grenzend aan Melchior Cremers, Ercken Bemelmans van de Drink en Lijsbeth Nuchelmans.[26]
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 11 september 1639 te Nuth met Cornelia JONGEN, geboren ca. 1615, (geschat), overleden op 20 december 1681 te Nuth, dochter van Joannes JONGEN en Ida FINIERS.
Op 17 november 1659 ruilde Lenart Aerts, namens zijn kinderen bij wijlen Annecken Tesschers, onroerende goederen met Cornelia Jongen, namens haar kinderen bij wijlen Henrick Tessers. Lenardt Aerts droeg over het erfdeel in huis en plaats, gelegen binnen Nuth, dat ten deel gevallen was uit de nalatenschap van zijn zwager Frans Tessers. Cornelia Jongen gaf in ruil 22 kleine roeden akkerland tussen de moestuinen aan het Hemelrijk onder Nuth, grenzend aan Lenart Aerts zelf, Nelen Jongen zelf, de straat van het Hemelrijk naar de Drink en de Nieuwenhof.[27]
Op 23 februari 1683, ten overstaan van notaris a Cruce, verklaarde Herman Celissen van Nuth, gehuwd met Elisabeth Brabants, dat hij op 25 januari 1683 voor de laathof Berg van de erfgenamen van Heijn Tessers en Neleken Jongen een huis te Nuth gekocht had "nevens de trompetter" met anderhalve morgen weide, grenzend aan heer schout Booms en de Molenweg.
Daarbij had hij een schuld van 200 gulden overgenomen, zijnde een lening, volgens inschrijving voor de schepenen van Nuth op 30 juli 1652 door Heijn Tesschers destijds opgenomen van Jan Bucamps en nu Francis Feuten, burger van Maastricht, gehuwd met een Bucamps.[28]
Uit dit huwelijk:

 • 1. Hermanus (zie III.13).
 • 2. Joannes Henricus, gedoopt op 26 februari 1645 te Nuth (getuige(n): Joannes Bernardus Bavo de Bongart, heer van Wijnandsrade en diens zuster de vrouwe van Versen).
 • 3. Maria, gedoopt op 24 augustus 1647 te Nuth (getuige(n): Christianus Wingarts, Maria e.v. Joannes Jongen).
 • 4. Ida, gedoopt op 1 mei 1650 te Nuth (getuige(n): Joannes Beckers), de voornaam is slecht leesbaar. Enig voorbehoud omdat zij dan als vijftigjarige nog moeder wordt! Overleden op 16 januari 1733 te Nuth op 82-jarige leeftijd.

Op 5 mei 1698 vroeg Ida Tessers, weduwe Thonis Rameckers, aan de schepenen toestemming voor de verkoop van een halve morgen land. Met de opbrengst moest een schuld aan Paulus Hermens van Vaesrade afgelost worden. Het betrof een lening die eertijds door haar man was aangegaan. Op 19 mei 1698 werd de halve morgen land, gelegen te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan Hermen Odekercken, Jan Daemen, Lenert Hendricx en het voetpad, voor 75 gulden verkocht aan Geurt Eckermans. [29]
Tijdens de genachting van 16 september 1715 meldde Ida Tessers dat de weduwe Maes Maessen op een door haar in belening gegeven weiland wederrechtelijk een aantal bomen gekapt had. Het ging om twee elzen, een kersenboom, een wilg en drie populieren. De bomen waren tot planken verzaagd. Ida eiste 22 pattacons schadevergoeding.[30]
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 9 januari 1679 te Nuth, naam echtgenoot Antonius Hermans! met Antonius RAEMECKERS, overleden op 26 juni 1691 te Nuth, zoon van Hermanus RAEMECKERS en Mechtild SWANEMANS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 49-jarige leeftijd op 28 juni 1699 te Nuth (getuige(n): Petrus ..., Guilhelmus Schepers) met Jacobus DRUMMEN, geboren ca. 1640, overleden op 4 maart 1737 te Tervoorst-Nuth, viduus senex, zoon van Theodorus DRUMMEN en Maria NN.

 • 5. Sophia, gedoopt op 25 februari 1652 te Nuth (getuige(n): Theodorus Tribels, Anna Nuchelmand).
 • 6. Joannes, gedoopt op 8 september 1654 te Nuth (getuige(n): Leonardus N., Sibilla Tessers).


Generatie III


III.1 Hermanus TESSERS, geboren ca. 1635, overleden op 15 augustus 1709 te Geleen, zoon van Petrus TESSERS (zie II.4) en Cornelia EIJMAEL.
Op 9 september 1662 deed Meijcken Jongen, weduwe Gerardt Gielkens, afstand van het vruchtgebruik op het derde deel van een halve bunder weiland te Hunnecum onder Nuth, grenzend aan de straat naar de St.-Bavokapel, Jan Cobben, de Bergerhof en Nelen Jongen. Vervolgens verkochten Jan Stevens, gehuwd met Meijcken Gielkens, en Jan Fijns, voogd van de kinderen van Gerardt Gielkens en Meijcken Jongen, het perceel aan Herman Tessers, gehuwd met Judith van Nierbeeck, voor twee gulden en tien stuivers per kleine roede. Tevens zou Meijcken Jongen nog een rok krijgen ter waarde van een dubbele dukaat.[31]
Op 11 juli 1696 verkocht Herman Tessers, gehuwd met Judith van Nierbeeck, aan Claes Huntgens 150 kleine roeden akkerland "op de eijnden kuijl" onder Wijnandsrade, grenzend aan Jan Cobben, erfgenamen Reijner Jongen, heer Paludanus en Jan Colaris, belast met anderhalf vat rogge aan huis ter Heiden, voorts ca. 80 kleine roeden akkerland onder Wijnandsrade, grenzend aan Olislagers, Jan Colaris en Jan Cobben, met zijn pacht aan het huis ter Heiden. Iedere kleine roede kostte 13 stuivers.[32]
Gehuwd met Judith van NIERBEECK, gedoopt op 17 augustus 1636 te Geleen, overleden op 29 juni 1710 te Geleen op 73-jarige leeftijd, dochter van Merten van NIERBEECK en Neesken PENRIS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Agnes, gedoopt op 11 december 1662 te Nuth (getuige(n): Anthonius Quaevliech, Cornelia Nuchelmans, e.v. Wilhelmus Meijs).
 • 2. Wilhelmus, gedoopt op 8 augustus 1664 te Wijnandsrade (getuige(n): Guilhelmus Widdershoven, Agnes Walen).
 • 3. Agnes, gedoopt op 20 januari 1666 te Wijnandsrade (getuige(n): Guilhelmus Nierbeck, Agnes Penners).
 • 4. Maria, gedoopt op 25 januari 1668 te Geleen.
 • 5. Petrus, gedoopt op 19 maart 1670 te Geleen.
 • 6. Herman, gedoopt op 6 oktober 1673 te Geleen.
 • 7. Hendrik, gedoopt op 1 februari 1675 te Geleen.


III.9 Christianus TESSERS, gedoopt op 5 november 1651 te Nuth (getuige(n): Eusebius Keijsers, Maria Ritservelt), zoon van Petrus TESSERS (zie II.4) en Cornelia EIJMAEL.
Gehuwd 1674/1675 met Anna CRIJNS, gedoopt op 6 februari 1642 te Nuth (getuige(n): Antonius Schorckens, Cornelia Sloors e.v. Jacobus Maes) , niet zeker, aangezien er geen voornaam ingevuld is, dochter van Quirinus CRIJNS en Catharina COCKELKOREN.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Cornelia, gedoopt op 30 december 1675 te Nuth (getuige(n): Joannes Weustenraedt, Cornelia Houbben), overleden op 13 april 1690 te Nuth op 14-jarige leeftijd.
 • 2. Catharina, gedoopt op 2 juli 1679 te Nuth (getuige(n): Joannes Gruils, Margaretha Meijs).


III.13 Hermanus TESSERS, gedoopt mei 1643 te Nuth (getuige(n): Servatius Huntgens, Maria Ritservelt), overleden op 17 november 1692 te Nuth, zoon van Henricus TESSERS (zie II.6) en Cornelia JONGEN.
Gehuwd voor de kerk op 3 november 1674 te Nuth met Helena LENARTS.
Uit dit huwelijk:

 • 1. Henricus, gedoopt op 24 augustus 1675 te Nuth (getuige(n): Maximilianus Schepers namens Renerus Jongen, Anna Jongen).


Bronnen

 1. HCL-01.075 LvO 7355, 56r
 2. Er is sprake van Jan Dyrckx alias Schillinx in HCL-01.075 LvO 7082, 63r
 3. HCL-01.075 LvO 7355, 90r
 4. HCL-01.075 LvO 7082, 73r
 5. HCL-01.075 LvO 7315, 97v
 6. HCL-01.075 LvO 1755, 16r
 7. HCL-01.075 LvO 1755, 22r
 8. HCL-01.075 LvO 7625, 22
 9. HCL-01.075 LvO 1755, 112r
 10. HCL-01.075 LvO 1756, 61r
 11. HCL-01.075 LvO 1755, 198v
 12. HCL-01.075 LvO 1756, 173r
 13. HCL-01.075 LvO 1755, 170r
 14. HCL-01.075 LvO 1755, 6v
 15. HCL-01.075 LvO 1755, 59r
 16. HCL-01.075 LvO 1755, 73r
 17. HCL-Notarieel Archief 1140 notaris le Vaulx Maastricht
 18. HCL-01.075 LvO 1755, 86r
 19. HCL-01.075 LvO 1755, 168v
 20. HCL-01.075 LvO 1755, 195r
 21. HCL-01.075 LvO 1755, 209r en HCL-01.075 LvO 1756, 59v
 22. HCL-01.075 LvO 1756, 60v
 23. HCL-Notarieel Archief 1277 notaris Veestraten Maastricht
 24. HCL-01.075 LvO 1755, 20v
 25. HCL-01.075 LvO 1755, 135v
 26. HCL-01.075 LvO 1755, 141v
 27. HCL-01.075 LvO 1756, 173r
 28. HCL-Notarieel Archief 1360 a Cruce Maastricht
 29. HCL-01.075 LvO 1756, 216v
 30. HCL-01.075 LvO 1735 genachting van 16 september 1715
 31. HCL-01.075 LvO 1755, 222r
 32. HCL-01.193 Vrije Heerlijkheid Wijnandsrade inv. 169, 23

Medewerkers