De Groot (Venlo)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 31 jan 2024 om 06:56
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De Groot was in dit geval een welvarende patriciaatsfamilie uit Venlo.

Genealogie

De naam wordt ook wel eens als "Groit" of "Groet" geschreven.

Wapen

Wapen De Groot

Generatie 1

I. Johan de Groot

Uit zijn huwelijk:

 1. Gerardt de Groot, Johanssoen volgt II.

Generatie 2

II. Gerardt de Groot Johanssoen, schepen van Venlo 1472-1482, woonde op de Vleesstraat 1474-1476, trouwde met Catharina. Ze hertrouwde met Gairt Bugell (Boegell).

Uit zijn huwelijk:

 1. Johan de Groot volgt III.
 2. Metgen de Groot (ook Met/Mechtildis) trouwde 1. met Ott van Wailwicke en trouwde 2. 22 oktober 1510 (huwelijksvoorwaarden) met Gerard van Kessel genaamd Roffaert, zoon van Godart van Kessel genaamd Roffaert en Baetse van Holtmolen. Met brengt bij de huwelijksvoorwaarden in een hof c.a. geheten Ther Schaeren gelegen in het Land van Kessell to Raide (Venray), die aan hen zal worden overgegeven door Cathrijn de Groet en Gairt Bugell. Na het overlijden van haar moeder, Cathrijn de Groet, zal Met haar goederen delen met haar broer Jan de Groet. Met de Groet heeft nog voorkinderen in leven verwekt met Ott van Wailwicke.

Generatie 3

III. Johan de Groot (roepnaam Jan) schepen van Venlo 1524-1538 (gekozen 24 november 1524), trouwde met Catharina.

Op 23 augustus 1511 verklaarden burgemeesteren, schepenen en raad der stad Venlo te verkopen aan Johan die Groot, zijn vrouw Catharyn en hun erven een jaarlijkse erfrente van 30 gulden, te betalen op O.L. Vrouwe ten Hemelopneming (15 augustus) of binnen de maand daaraanvolgende.

Uit dit huwelijk vermoedelijk:

 1. Gerard de Groot volgt IVa.
 2. Johan de Groot volgt IVb.

Generatie 4

IVa. Gerard de Groot goudsmid, schepen van Venlo, woonde op de Oude Markt 1572, leenman van de Schei te Reuver, trouwde met Catharina (ook Tryn of Kattrijnen).

Hij sluit op 18 februari 1567 een verdrag met zijn broer Johan de Groot. Gerard de Groot ontving op 24 januari 1567 van Lysbethgen Verfort een jaarrente van drie daalder uit haar half huis op de Jodenstraat, welke rente hij op 28 dec. 1567 overdroeg aan haar zoon Adolf ingen Rae.

Uit dit huwelijk:

 1. Godefridus de Groot volgt Va.
 2. Gerard de Groot volgt Vb.
 3. Johan de Groot volgt Vc.

IVb. Johan de Groot overleden na 10 maart 1600, trouwde met Aeletghen, overleden voor 1600.

Uit dit huwelijk:

 1. Christina de Groot
 2. Elyzabeth de Groot trouwde met Severin Deckers.
 3. Anna de Groot trouwde met Peter Boener.
 4. Johan de Groot overleden voor 1600, trouwde met Metta van Lom.
 5. Catharina de Groot trouwde met Gley.

Sluit op 18 februari 1567 een verdrag met zijn broer Gerard de Groot. Venlo 10 maart 1600: Gegeven in den jaer Unses Heren duysent ind seßhundert den thienden dagh marty" Gordt Byll en Johann in gen Huyß, schepenen te Venlo, verklaren dat op verzoek van Johan die Groet, voor hen verschenen zijn de dochter Christina die Groet, Severin Deckens en zijn echtgenote Elyzabeth die Groet, Peter Boener en zijn echtgenote Anna die Groet, Catharina Robertz, volgens eigen zeggen 15 jaar oud, en Johan die Groet namens Johan Gley de zoon van Catharine die Groet, die zeggen dat hun schoonzuster Metta van Lom weduwe van Johan die Groet tijdens zijn leven aan hun vader Johan die Groet en wijlen hun moeder Aelethgen 912 gulden had geleend. De kinderen verklaren dat hun schoonzuster dit geld met de gebruikelijke jaarrente na de dood van voornoemde vader Johan die Groet voor de deling zal ontvangen en waarvan Mette van vader Johan de Groet alle brieven heeft ontvangen.

Generatie 5

Va. Godefridus de Groot trouwde met Margaretha Sweyns.

Op 24 april 1619 dragen Goert de Groot en Margaretha Sweyns echtelieden over aan Jan van Vogelsanck en Barbara Diether zijn huisvrouw een baand genaamd de Bloemencamp gelegen in het Ven, naast het erf van voorschreven Vogelsanck. Op 16 december 1623 dragen Jan van de Leuwe en Met de Groot echtelieden, Wolter Hermans en Itjen de Groot zijn huisvrouw, Derick van Hambach en Maria de Groot, diens huisvrouw, welke drie vrouwspersonen dochters waren van Goert de Groot en Margaretha Sweyns zaliger, over aan Jan Engelborchs en Itgen zijn huisvrouw een huis en erf gelegen in de Gasthuisstraat.

Uit dit huwelijk:

 1. Mechtildis de Groot (ook Met/Mechges/Mechtes) trouwde met Joannes van de Leeuwen.
 2. Ida de Groot (ook Itjen) trouwde met Wolter Hermans.
 3. Maria de Groot trouwde met Derick van Hambach.

Vb. Gerard de Groot trouwde met Maria Ingenhuys, dochter van Johan Ingenhuys en Catharina Puteanus.

Uit dit huwelijk:

 1. Theodorus de Groot volgt VIa.
 2. Gerardus de Groot volgt VIb.
 3. Jan de Groot volgt VIc.

Vc. Johan de Groot (ook Jan), overleden voor 13 augustus 1625, rentmeester van Venlo 1613, peyburgemeester Venlo 1618, burgemeester Venlo 1621 en 1623, groot handelaar en koopman in lakens, wonende aan de Markt te Venlo, trouwde 1. Venlo 31 december 1597 (huwelijksvoorwaarden) met Maria Vermasen, overleden voor 1617, dochter van Gossen Vermasen en Allijdtgen en trouwde 2. met Margaretha Mareels.

Huwelijksvoorwaarden - Venlo 31 december 1597 tussen Jan ook Jochann de Gro(e)dt - zoon van Gerardt de Grodt en Kattrijnen en Maria ook Marija Vermas(s)en - dochter van Gossen Vermassen en Allijdtgen waarin de bruidegom inbrengt: "hundere duckanen noch durde halft hundertt & op Wanthsum noch op Jan Lenen eijn thijnsken waer van hem dije helfft koumpt noch an dije helftt van den Haust ger Heijden besadtt mijdtt besten kompt heem ouck dije helfft noch eijnen Haust fur dije larpardtt" en de bruid inbrengt: "eijne huijs gelechen op dije steijdtstradt gelechen uijtt udtgeldende noc brijngdt Marija dije broudt seshundertt hulden... und uijtt wijdere ijn tho brijngen noch brijngt Maij eijnen Haust gelechgen vur dije maspardtt". Handtekeningen namens de bruidegom: "Jan de Groet, Gardt de Groedtt, Gerradt de Grodt, Jo(h)an Sweijns, Joechan Borman, Jan Borman, Henrici van Tijegellen en Jacop Conen". Namens de bruid: "Henrijck Vermasen (broer van de bruid), Aert Vermasen, Henrick Bruur, Johan de Groet de old, Severein Deckers, Peter Bonnen en Klaes Baers (RHCL Maastricht - familie archief de Groot V694 - 16-094).

Op 15 februari 1617 draagt Gossen Vermasen over aan Jan de Groot en Margarita Mareels echtelieden een rente van 6½ daalder uit een onderpand toekomende Adam van Stalbergen, liggende naast de baand van Hendrik Vermaesen zaliger. Op 21 februari 1619 dragen Adolphus Schultgenius en Helena van der Marck echtelieden en consorten over aan Jan de Groot en Margarita Mareels echtelieden, een rentebrief van 37 gulden en 10 stuivers jaarlijks, rente gevestigd op huis genaamd de Wyer, gedateerd 9 mei 1609. Op 5 december 1620 dragen Matthys Vermasen en Styn Fransen zijn huisvrouw over aan Jan de Groot en Margaretha Mareels echtelieden een stuk land groot ca. 4½ morgen gelegen op 't Molenveld, naast de Berendonck ter andere zijde naast het begijnenland. Op 29 december 1620 dragen Coen van Dortmont genaamd Mols en Magdalena Vermaesen echtelieden over aan Jan de Groot en Margarita Mareels zijn huisvrouw een baand en erf groot 2 morgen gelegen bij de Melaten naast de erven van Jan Sweyns en Jan Hinssen. Op 1 februari 1622 bekent Elisabeth van Oeyen, weduwe van Derick Moeitz schuldig te zijn aan Jan de Groot en zijn kinderen bij Maria Vermasen zijn vorige huisvrouw verwekt een jaarrente van 24 stuiver uit en van het 8e deel van hun molen buiten de Helpoort. Op 28 juni 1623 dragen Gossen van Thoren en Margarita echtelieden over aan Jan de Groot en Margareta Mareels zijn huisvrouw een jaarlijkse erfpacht van 3 sester rogge uit hun aandeel van de Roffertsmolen. Op 4 juli 1623 bekennen "Dijrick de Feer van Sanpten" en "Gerat ook Gerrijt Cornelijessen" 800 Hollandse guldens te hebben ontvangen van "Jan de Groot Gerartze" en beloven terug te betalen. Op 13 augustus 1625 dragen Johan van Vogelsanck en Barbara Diether zijn huisvrouw over aan Margarita Mareels, weduwe van Johan de Groot, een baand en erf groot 3 morgen ½ vierdel en 5½ roeden aan de nieuwe weg aan Einckelhof naast de erven van Hubert en Seger van Lom, zo hij van Winand van Oeyen en Maria Vogelsanck in 1615 als weduwman had gekocht.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Joannes de Groot volgt VId.
 2. Catharina de Groot trouwde 1. circa 1616 met Joannes Adams en trouwde 2. Venlo 4 februari 1624 met Fredericus van Lith.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Antonius de Groot gedoopt Venlo 7 november 1615, vermoedelijk jong overleden.
 2. Maria de Groot gedoopt Venlo 8 september 1617.
 3. Antonius de Groot gedoopt Venlo 23 februari 1619.
 4. Godefridus de Groot gedoopt Venlo 29 september 1621.
 5. Mathias de Groot gedoopt Venlo 31 maart 1624.

Generatie 6

VIa. Theodorus de Groot rentmeester Venlo 1640, trouwde Venlo 24 juni 1620 met Catharina Ingenruijspot.

Uit dit huwelijk:

 1. Catharina de Groot gedoopt Venlo 8 juli 1621, begraven Venlo 19 januari 1685.
 2. Gerardus de Groot gedoopt Venlo 3 mei 1623.
 3. Joannes de Groot gedoopt Venlo 12 december 1624, vermoedelijk jong overleden.
 4. Maria de Groot gedoopt Venlo 21 juni 1626.
 5. Joannes de Groot gedoopt Venlo 19 november 1628.
 6. Tilmannus de Groot gedoopt Venlo 28 augustus 1631, vermoedelijk jong overleden.
 7. Tilmannus de Groot volgt VIIa.
 8. Godefridus de Groot gedoopt Venlo 24 maart 1639.

VIb. Gerardus de Groot overleden voor 4 augustus 1664, accijnsmeester van Venlo 1637-1664, trouwde Venlo 15 februari 1626 met Johanna de Wanssen.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus de Groot volgt VIIb.
 2. Elisabeth de Groot gedoopt Venlo 1 januari 1629, begraven Venlo 22 maart 1689.

VIc. Jan de Groot trouwde met Helena Corff.

VId. Joannes de Groot overleden Venlo 23 mei 1651, raad van Venlo 1647, tot schepen aangesteld 4 maart 1650, peyburgemeester 1644 en 1650, trouwde 1. circa 1628 met Alei(j)dis de Veer (ook de Vere), trouwde 2. Venlo 28 augustus 1633 met Catharina van Aerssen, trouwde 3. 1643 met Elisabeth Woestingh, gedoopt Roermond 19 juli 1622, dochter van Tilmannus Woestingh en Elisabeth van der Donck en trouwde 4. Venlo 8 februari 1650 met Elisabeth Moeitz, gedoopt Roermond 23 juli 1609, begraven Lottum 21 januari 1662, dochter van van Wilhelmus Moeitz en Maria van Meysenborgh.

Uit dit eerste huwelijk:

 1. Maria de Groot gedoopt Venlo 6 mei 1629.
 2. Christina de Groot gedoopt Venlo 29 mei 1631.

Uit dit tweede huwelijk:

 1. Joannes de Groot gedoopt Venlo 10 juni 1634, vermoedelijk jong overleden.
 2. Joannes de Groot gedoopt Venlo 17 februari 1636.

Uit dit derde huwelijk:

 1. Margaretha de Groot gedoopt Roermond 4 augustus 1642, vermoedelijk jong overleden.
 2. Gertrudis Catharina de Groot gedoopt Roermond 1 juni 1644, begraven Venlo 6 december 1707, trouwde 1663 met Petrus Moeitz, gedoopt 17 april 1635, begraven 20 november 1685, burgemeester Roermond, zoon van Gisbertus Moeitz en Agnes van Bueren
 3. Catharina de Groot gedoopt Roermond 14 oktober 1646, vermoedelijk begraven Venlo 14 februari 1695.
 4. Margaretha de Groot gedoopt Roermond 8 juni 1649.

Generate 7

VIIa. Tilmannus de Groot gedoopt 19 februari 1634, overleden voor 25 november 1669, trouwde Venlo 7 juli 1653 met Mechtildis van Blitterswijk, gedoopt Venlo 1 augustus 1627, dochter van Jacobus en Ida Straeten.

Op 25 november 1669 werden Gerardt de Groot en Jacob van Blitterswijck aangesteld en vereed tot voogden van de kinderen van Tilmanus de Groot zaliger en Metgen van Blitterswijck.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerardus de Groot gedoopt Venlo 23 augustus 1654, vermoedelijk jong overleden.
 2. Ida de Groot gedoopt Venlo 10 februari 1656.
 3. Maria de Groot gedoopt Venlo 26 april 1657.
 4. Gerardus de Groot gedoopt Venlo 15 december 1661.

VIIb. Gerardus de Groot gedoopt 23 november 1626, begraven Venlo 1 januari 1689, kerkmeester aangesteld 23 januari 1665, tot accijnsmeester aangesteld 23 december 1668, trouwde 1. Venlo 10 november 1652 met Helena Clercx, trouwde 2. met Anna Christina Ingenraey, gedoopt Venlo 26 juli 1632, dochter van Ericius en Agnes Engelbergh. Zij hertrouwde met Mr. Theodorus Degenhardus van Heucelum.

Op 25 november 1669 werden Gerardt de Groot en Jacob van Blitterswijck aangesteld en vereed tot voogden van de kinderen van Tilmanus de Groot zaliger en Metgen van Blitterswijck.

wellicht nog hier te plaatsen

Venlo 29 augustus 1547: Schepenen van Venlo oorkonden dat Gerhard die Groet en diens zwager Thewes Tymmerman als man en momber van Metgken die Groet hadden verklaard dat zij twee bouwhoeven bezaten in het kerspel Beesel gelegen 'met ettliche erff malderen', geërfd van hun overleden ouders. De erfenis werd in twee gelijke stukken verdeeld, waarna Gerard heeft getrokken 'den Alden Hoff dair Mart der bouwman op woent'. Metgen en Thewes kregen als deel 'de Neyen Hoff' met 4 malder en 1 vat rogge te Tegelen als erfpacht.

Externe links