Van den Eertwech /Eertweech /Eertwegh /Ertwegh

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

GENEALOGIE VAN DEN EERTWEGH

Algemene Informatie

Er bestonden verschillende schrijfwijzen van deze naam. De vorm Van den Eertwegh geeft in de huidige tijd het best oorsprong en betekenis weer. Deze familienaam werd aangetroffen in Maaseik en omgeving. De eerste dragers van deze naam moeten aan of vlakbij een zogenaamde "Eertwegh" gewoond hebben. Of dit een speciaal soort weg was, is mij onbekend. In de Middeleeuwen waren de wegen in de regel onverhard met uitzondering van de restanten van de Romeinse wegen. Wegen ontstonden in het gebruik, bijvoorbeeld de kortste weg van A naar B waarbij moeilijk te nemen obstakels werden vermeden. Het waren vaak niet meer dan karrensporen. Veel wegen ontstonden ook op routes waarover men het vee naar de verschillende graas plekken dreef. Deze onverharde wegen werden soms afhankelijk van de ondergrond zandweg, aardweg of kleiweg genoemd. In welke mate zich in dezelfde omgeving de ene aardweg van de andere aardweg onderscheidde is mij niet duidelijk. Toch moet iedereen begrepen hebben over welke weg men sprak. Tenzij de aanduiding "Eertwegh" was verworden tot een soort straatnaam. Op zoek naar een plaats waar zo'n weg genoemd werd, stuitte ik op een vermelding in de leenregisters van Thorn. Op 4/12-1476 geeft de vrouwe van Thorn aan Claes van Stramproy te leen "den Stroem tot Stramproy, lopende van de Eertwegh tot de Corfsewege (Corstewege ?) al tot de Nieuwe Dijck", om hier een molen neer te zetten. [1]

Bij het opstellen van een soort stamboom van deze familie, in het kader van een voorouder onderzoek door mijn vader Jan Rubens (1916-2001), deed zich een vraag voor rondom de positie van IDA van den Eertwegh ( -1625). Wat was haar rang, was zij geboren als dochter of als kleindochter van de Dionijs van den Eertwegh, die o.a. burgemeester van Maaseik was ? Aangezien onze familie juist via haar van de Van den Eertweghs afstamde, leek het van belang om hierover meer duidelijkheid te krijgen. Bij het overlijden van Dionijs van den Eertwegh in 1584 wordt de erfenis onder 10 partijen verdeeld. Alle kinderen worden vermeld, Ida als laatste, waaruit men kan afleiden dat zij de jongste dochter was. Er staat bij vermeld dat ze gehuwd was met Leonard van Oeteren. [1] Nummer 8 op deze lijst (haar zuster !) Catharina van den Eertwegh was op dat moment de weduwe van de vader van deze Leonard. Leonard (alias Int Panhuys) van Oeteren stierf in 1578 en liet als weduwe zijn tweede vrouw Catharina van den Eertwegh achter. Dit huwelijk was kinderloos en zij leefde nog tot eind 1614, waarmee duidelijk is dat zij met een veel oudere man gehuwd was. Leonard, de man van Ida was als enigst kind geboren uit het eerste huwelijk van zijn vader. Tot zover lijkt alles duidelijk: twee zusters zijn in dezelfde familie ingetrouwd, de oudste met de vader en de jongste met de zoon. Als Leonard van Oeteren de oude, dan in 1578 sterft erft de zoon de helft van het totale vermogen van het echtpaar, echter het vruchtgebruik hierover blijft in handen van de weduwe, hetgeen in de praktijk betekent dat hij op z'n erfenis zal moeten wachten. Zij sterft eind 1614 en de jonge Leonard van Oeteren (+ 1602) maakt dit niet meer mee. Het zijn zijn kinderen die de helft, die toekwam aan hun vader, erven.[2] De andere helft gaat naar de erfgenamen van Catharina van den Eertwegh, waarbij blijkt dat het de kinderen en kleinkinderen van haar overleden broers en zusters zijn, die haar deel verdelen. Ida van de Eertwegh is dan nog in leven maar wordt bij de verdeling van de erfenis niet genoemd. Dit is het moment waarop de vraag rijst: was zij wel een zuster van Catharina en moet haar afwezigheid hier niet uitgelegd worden als dat zij een dochter van een van de broers van Catharina was, en daarmee een kleindochter van Dionijs van den Eertwegh? De broer die hiervoor in aanmerking zou kunnen komen is de jonge Dionisius van den Eertwegh, die gehuwd was met Sophia Jentis. Hun kinderen worden namelijk in de akte over de deling van de erfenis niet apart genoemd maar als groep behandeld. De jongste dochter heet ook Ida maar zij is een stuk jonger en bovendien niet met Leonard van Oeteren gehuwd. Op zoek naar een verklaring stuitte ik op de vermelding dat Catharina van den Eertwegh, die bij zakelijke transacties, als vrouw zijnde, vertegenwoordigd werd door haar stiefzoon Leonard, de man van Ida, zich in 1594 door een andere momber laat vertegenwoordigen. [1] Tenslotte blijkt uit de leenregisters van Thorn dat Catharina in 1607 aan de abdis toestemming vraagt om de leengoederen die zij van het kapittel in bezit heeft, per testament te mogen overdragen. [1] Hieruit valt af te leiden dat zij een testament liet opstellen, hetgeen zij niet hoefde te doen als zij haar deel naliet aan haar broers en zusters, of in dit geval aan de kinderen en kleinkinderen van de broers en zusters. Hieruit zou je kunnen afleiden dat het tot een breuk gekomen was en dat zij om die reden Ida in haar testament niet heeft genoemd. Zij bezat n.l. een groot fortuin en hield jarenlang het kindsdeel van haar stiefzoon Leonard vast. Zo eiste zij ook direct de som geld, die haar man als rentmeester van Stokkem had voorgeschoten, terug van de nieuwe rentmeester, zijnde stiefzoon Leonard van Oeteren de jonge. [1] Redenen genoeg om met elkaar in onmin te geraken. Daarom kies ik er hier voor om Ida en Catharina als zusters op te voeren en daarmee beiden als dochters van Dionijs van den Eertwegh te registreren. Dit alhoewel Ida elders als kleindochter wordt opgevoerd. [3]

Generatie I

I. Dionijs van den Eertwegh hij wordt vermeld als armenmeester van Eyck (Maaseik) in 1427, als rhegenoot van "lant int Bluemersche velt" (oorkonde xxxvii), in 1436 als bloedverwant van Ruebken Wenthuysen in een geschil in 1446, als schepen van Maaseik in 1447, hij leeft niet meer in 1453 als zijn erfenis wordt verdeeld [1] Hij was gehuwd met Lysbeth (Lisse) van Leethoven Zij leeft nog in 1453. Dit echtpaar had 6 kinderen.

 • 1. Jacop van den Eertwegh geboren ca 1430
 • 2. Neesken (=Agnes) van den Eertwegh
 • 3. Nijsken (=Dionijs) van den Eertwegh hij was in 1453 nog onmondig
 • 4. Roeptken van den Eertwegh (Naam te herleiden tot Ruben of Robin ? zie eerder Ruebken Wenthuysen)
 • 5. Gyelis (=Gilles) van den Eertwegh
 • 6. Geertken (Gertrude) van den Eertwegh zij is later gehuwd met Jacob van Tongerloe, Thijs van Tongerloe is hun zoon.

Generatie II

II ? van den Eertwegh Wie van de bovenstaande jongens de vader is van de volgende generatie is onbekend. Datgene dat er voor pleit dat de stamboom hier wordt voortgezet is het doorgeven van de naam Dionijs alsmede het ambt van armenmeester. Ambten werden immers in de regel als erfelijk beschouwd. Als de hypothese gesteld tijdens het samenstellen van de 2e stamboom, zie verderop, klopt dan zou Jacop van den Eertwegh het meest in aanmerking komen als vader van de volgende generaties.

 • 1. Dionijs van den Eertwegh zie III I
 • 2. Jacobus als hypothese en mogelijk ook nog andere kinderen. zie de 2e stamboom.

Generatie III

I Dionisius van den Eertwegh huwde in 1499 met Agnes Bormans alias Putmans Zij was een zuster van kanunnik Reiner Bormans en een dochter van Jan Bormans van Wurffelt, die stierf voor 1522 en Maria Putmans. Dionisius wordt in 1506 genoemd als armenmeester van Maaseik, in 1507 als een van de uitvoerders van het testament van de weduwe van Jonker Gevold van Baexem, en in 1507 benoemd als een van de burgemeesters van Maaseik samen met Thijs van Tongerloe (zijn neef, zie eerder). In 1508 worden beide burgemeesters genoemd in de Leenregisters van Thorn. In 1508 (idem 1509) wordt Dionisius benoemd tot kerkmeester van Maaseik en in dat jaar tevens als raadslid en vertegenwoordiger van het brouwersambacht en schepen van Maaseik. Anno 1507 was hij pachter van de St Jansberg (bezit van de Abdij van Averbode) en anno 1518 en 1521 staat hij vermeld als meier en rentmeester van de hof van St Jansberg. De vermeldingen in de schepenregisters van Maaseik zijn talrijk. Anno 1539 wordt hij samen met Dirick Lenssen benoemd tot burgemeester van Maaseik (oorkonde no 71). In 1545 draagt hij goederen over aan zijn zoon Dionijs. [1] Er zijn maar drie kinderen bekend.

 • 1. Jan van den Eertwegh van Maaseik was geboren in 1495 en trad in als witheer in de abdij van Averbode. Anno 1524 wordt hij tot pastoor van Blerick benoemd en korte tijd later tot pastoor van Opitter [1] Hij was een zoon van Nijs en van Anna Bormans, alias Putmans.
 • 2. Dionijs van den Eertwegh zie IV I
 • 3. Anna van den Eertwegh, zij was gehuwd met Nelis Lipsen. In 1528 vindt te Hepppeneert de overdracht plaats van de halve "Beren tiende" aan Nelis Lipsen, de man van Anna van den Eertwegh en aan Dyrck Lenssen. (Dirick Lenssen was samen met Dionisius van de Eertwegh senior burgemeester in 1539.) In 1535 releveert Dionijs van den Eertwegh junior 1/4 deel van de "Weert" te Heppeneert voor zich zelf en de kinderen van zijn zuster Anna (diens zuster Annen kinder). [1]

Generatie IV

I Dionijs van den Eertwegh werd geboren rond 1500 en werd tijdens het leven van zijn vader "de jonge" genoemd, dit tot in 1543. Hij huwde met Ida van Solt de dochter van Willem van Solt alias Van den Keyaert en Catherina van Mewen. Ida van Solt stierf in 1564. Tussen 1536 en 1543 verwerft hij grote delen (4 transacties) van de "Grote Weert" te Heppeneert (bron Rhidoc). Dionijs was anno 1534 laatschepen van de Vogelshoff te Wurffelt. In 1545 draagt zijn vader Nijs van den Eertwegh de oude hem al zijn roerende goederen over, hij van zijn kant belooft zijn vader voor de rest van zijn leven te zullen onderhouden. Tussen 1534 en 1545 wordt hij vele malen vermeld in de schepenregisters van Maaseik. In 1563/1564 was hij burgemeester van Maaseik en aangesteld als gezworene voor het Brouwersambacht in de jaren 1559/1560, 1561/1562, 1564/1565, 1569/1570. Hij stierf op 6/2-1584. Hij en zijn vrouw werden begraven in de kapel van de Bierbrouwers, in de Collegiale kerk van Maaseik (de voorganger van de huidige kerk, deze laatste werd gebouwd tussen 1840-1845). Hun dochter Catharina van den Eertwegh had mede namens haar overleden man Leonard van Oeteren de oude in 1583 aan deze kerk een voorstelling (schildering) van de Drie Koningen geschonken. De oudste van de Drie Koningen had het gezicht van haar vader Dionijs van den Eertwegh. Op de zoom van zijn kleed stond een tekst, die in het Frans werd genoteerd in 1660 en is teruggevonden in het stokregister van de familie de Fléron te Luik. De tekst luidt: "Losque moy Denis van den Eerwech le vieux estoit agé de nonante huict ans (=98 jr), je lisois sans bericques et estois comme je suis". In werkelijkheid zal de tekst in het latijn of in het Nederlands gesteld zijn geweest, waarbij de vraag rijst of hij inderdaad 98 jaar geworden is of dat hier sprake is geweest van een niet meer goed leesbaar cijfer. Op de graftombe was ook het gecombineerde wapen van het echtpaar aangebracht, getooid met een kruis. Aan de linkerkant het wapen Van den Eertwegh bestaande uit een calvariekruis dat aan 2 zijden ondersteund wordt, zoals gebruikelijk bij een ijzeren kruis staande langs een weg (zoals langs de Eertwegh ?). Aan de rechterkant het wapen Van Solt dat in vieren gedeeld was. Links boven en rechts onder de molenijzers verwijzende naar het heerlijke maalrecht dat de familie had op de Keyaertmolen te Solt en rechtsboven en linksonder de tien strepen van het wapen van Loon, afwisselend in rood en goud. Het motto van de familie Van den Eertwegh was "Ubique Cruces". Bij de verdeling van de erfenis in 1584 zijn er tien partijen. [1]

 • 1. Willem van den Eertwegh genoemd naar zijn grootvader Willem van Solt alias Van de Keyaert Hij is overleden voor 1615 en hij was oa burgemeester van Maaseik.
 • 2. Dionisius van den Eertwegh volgt V I
 • 3. Jan van den Eertweegh volgt V II
 • 4. Mathijs van den Eertwegh volgt V III
 • 5. Jacobus van den Eertwegh volgt V IV
 • 6. Agnes van den Eertwegh zij was in 1584 al overleden. Ze was gehuwd met Petrus van Wenthuysen die optreedt als momber voor hun kinderen.
 • 7. Anna van den Eertwegh was gehuwd met Herman Bex. Er was een zoon genaamd Peter Bex. Anna is voor 1615 overleden.
 • 8. Catharina van den Eertwech Leonard Van Oeteren, de oude wordt in het artikel over de verdeling van de erfenis in 1584, niet genoemd. Zij moet op dat moment al 6 jaar weduwe zijn geweest. Zij stierf eind 1614 of begin 1615.
 • 9. Maria van den Eertwegh was gehuwd met Jacob Lenssen, zij stierf voor sept.1615.
 • 10. Ida van den Eertwegh was gehuwd met Leonard van Oeteren, de jonge zij stierf in 1625.

Generatie V

I Dionisius van den Eertwegh ook hij wordt in eerste instantie de jonge genoemd, o.a. als hij wordt gegicht in een rente door Laurens Bex en diens dochter Marie. [4] Eveneens in 1575 als hij wordt gegicht in een rente door Jonkheer Johan van Baer. Anno 1575 wordt hij ingeschreven als burger van Luik onder de naam d' Eertwecht of d' Ertwecht en qualité d'hôtelier. [5] Hij was gehuwd met Sophia Jentis, een dochter van Andreas Jentis en Sophia Puytlincx. Hij stierf op 16/8-1600 en zij op 18/7-1573. Ze liggen begraven in de St. Hubert te Luik. Er waren 6 kinderen.

 • 1. Jonathas d' Ertwecht volgt VI I
 • 2. Sophia van den Eertwegh zij was gehuwd met Dionijs Sutendael en hun zoon Johan Sutendael werd later onder de naam Hubert abt van de abdij van St Truiden (1630-1663).
 • 3. Marie d' Ertwecht was gehuwd met Bertholet Stevart, en is als weduwe in 't klooster ingetreden.
 • 4. Catherine d' Ertwecht was gehuwd met Jacques de Libert, die in 1594 burgemeester van Luik was. Zij stierf in 1626.
 • 5. Ida d' Ertwecht, zij was gehuwd met meester Godfried van Itteren I.U.L.
 • 6. Agnes d' Ertwecht zij stierf ongehuwd na 1633.

II Jan van den Eertwegh was meester in de rechten, gehuwd met N.N. Hij is voor 1615 overleden. Zijn deel van de erfenis van zijn zuster Catharina gaat naar zijn zoon Meester Jan van den Eertwegh en zijn dochter Maria (Meycken) van den Eertwegh.

III Mathijs van den Eertwegh hij was gehuwd met N.N. en in 1584 als zijn vader sterft, reeds overleden. Namens hem erft zijn zoon Lutger van den Eertwegh

IV Jacobus van den Eertwegh was gehuwd met Joanna van Bossenhoven en hij leeft nog in 1580. In 1584 bij de verdeling van de erfenis van zijn vader, leeft hij niet meer. Er zijn vier kinderen, die in 1615 erven van hun tante Catharina van den Eertwegh. Ida is dan gehuwd met Frederik Bex, Catherina met Hans Sonnemans en Agnes is kloosterlinge te Maaseik. De enige zoon Johannes van den Eertwegh is dan (nog) ongehuwd.

Generatie V

V I Jonathas d' Ertwecht was in 1577 gehuwd met Anne de Libert de zus van Jacques de Libert, die met zijn zuster Catherine d' Ertwecht gehuwd was. Beide kinderen van Antoine de Libert (burgemeester van Luik in 1558) en Marie de Fize Jonathas stierf al in 1586, zijn vrouw in 1616. er zijn 5 kinderen.

 • 1. Denis d' Ertwechtzie VI I
 • 2. Antoine d' Ertwecht Hij heeft samen met Catherina N.N. drie dochters die in het klooster intreden en een vierde genaamd Anne d' Ertwecht die huwt met Jacques de Montfort.
 • 3. Jonathas d' Ertwecht kanunnik van de St Paul te Luik. Hij sterft in 1644
 • 4. Thomas d' Ertwecht zie VI II
 • 5. Sophie d' Ertwecht zij huwt Guillaume de Quareux.

Generatie VII

VI I Denis d' Ertwecht is in 1584 gehuwd met Jeanne Roelans, die in 1644 stierf. Zij was een dochter van Lambert Roelans, meester in de rechten, en Anne Gompar. Nijs van den Ertwech releveert op 8/6-1602, als gemachtigde van zijn oom Jacob (Jacques) Libert, als man van zijn "huysfrouwe" Catherina van den Ertwech, eenen hof met xx bonder met eynen laathof te Houthuysen onder Dilsen gelegen. Denis d' Ertwecht stierf in 1606 en werd begraven in Notre-Dame-aux-Fonts. Het echtpaar kreeg 3 kinderen.

 • 1. Jonathas d' Ertwecht zie VII I
 • 2. Lambert d' Ertwecht werd kanunnik van he kapittel van de Sainte Croix te Luik.
 • 3. Anne d' Ertwecht Citaat uit de "Annuaire de la Noblesse de Belgique": Anne baptisée à Notre-Dame-aux-Fonts 24 juillet 1605, décédée 4 mars 1664, alliée à Erasme de Foullon seigneur de Kermpt, conseiller privé de S.A.S. le prince Maximillien-Henri de Bavière, son chambellan, etc., bourgmestre de Liège en 1654. (Le comte de Becdelièvre lui a consacré un article dans sa Biographie liègoise, tome II, page 249.)

Generatie VII

I Jonathas d' Ertwecht, geboren in 1599 en gehuwd met Catherine de Libert. In 1626 releveert hij de Hof te Houthuysen. Het echtpaar heeft 2 kinderen.

 • 1. Denis d' Ertwecht in 1658 kanunnik van het kapittel van Saint-Denis te Luik.
 • 2. Jeanne d' Ertwecht geboren op 16/2-1626, in 1655 gehuwd met Antoine-Ernest de Fléron. In 1660 werd hier de Franse tekst genoteerd, die op de zoom van het kleed van de oudste der Drie Koningen stond. Deze koning had het hoofd van Dionijs van den Eertwegh gekregen, op een schildering in de Collegiale kerk te Maaseik. Deze schildering was in 1583 geschonken door Catharina van den Eertwegh mede namens haar overleden man Leonard van Oeteren de oude. (Zie aldaar).

Niet onder te brengen personen met dezelfde naam.

Uit de bovenstaande gegevens komt naar voren dat in de 17e eeuw het zwaartepunt van deze familie zich naar Luik heeft verplaatst en de nakomelingen Van den Eertwegh in de omgeving van Maaseik minder vermeldingen vertonen in de Oorkondes, Schepenen en Gichten van Maaseik. Dat er steeds in de verschillende generaties sprake geweest moet zijn van meerdere vertakkingen is o.a. af te lezen uit de registraties van de kloosters. Anno 1496 is Mathijs van den Eertwegh van Maaseik pater in het klooster van Sint Agnes [1]. Anno 1496 is een Herman van den Eertwegh kanunnik en landdeken te Aldeneik en in 1548 Wilhem van Ertwech kanunnik / scholaster. Een andere bron meldt in 1505 een Leonard van den Eertwegh als kanunnik / scholaster van het kapittel van Aldeneik. [1] In 1545 staat Nijssen van den Eertwegh vermeld als prior van de Kruisheren, idem Mathias van den Eertwegh. Deze laatste stierf tussen 1576 en 1578. [6] Volgens de "Annuaire de la Noblesse de Belgique" is in 1583 een Catherina van den Eertwegh priores van het klooster van Sint Agnes te Maaseik.

Van den Eertwegh te Maaseik

Ter aanvuling van bovenstaande gegevens heb ik de vermeldingen van personen genaamd Van den Eertwegh of een daar sterk op lijkende naam, geraadpleegd in het register van kopieën van de burgerlijke stand en de parochieregisters van Maaseik en omstreken. [1], opgesteld door de Heemkundekring Kinrooi (B). Daaruit zijn een tweede en een derde stambomen samen te stellen op basis van de gebruikte voornamen en de namen van de getuigen. De personen uit de tweede stamboom zijn zeker verwant aan de in de eerste stamboom genoemde Van den Eertweghs. Bij de derde stamboom is dat minder duidelijk. Omdat het in alle gevallen mogelijk om neven en nichten gaat heb ik besloten om ze in dezelfde generatie te plaatsen als hun leeftijdsgenoten in de eerste stamboom. Het gaat hier enkel om die leden van deze familie, die allen geboren zijn in Maaseik. Al degenen, die meestal tot een jongere generatie behoren en geboren werden in Heythuysen, Ell of Grathem heb ik buiten beschouwing gelaten. Waarmee ik niet wil uitsluiten dat ook deze laatste families teruggaan tot de zelfde oorsprong. Dit geldt eveneens voor de in de bijdragen aan Genealogie Limburg Wiki, apart vermelde tak, die zich vanuit Heythuysen te Heel gevestigd had.

Tweede stamboom

Vanwege het vaker voorkomen van de naam Jacobus heb ik het vermoeden dat de Jacop genoemd als een van de kinderen uit Generatie I hier als voorvader moet worden gezien. Behalve overeenstemming in voornamen, is er één persoon, die de 1e en de 2e stamboom verbindt, nl Ida van Oeteren geboren als Ida van de Eertwegh (overleden 1625). Zij treedt op als meter in 1591 bij de geboorte van Hermanus het oudste kind van Hubertus van den Eertwegh zie V V 1. Zowel Hubertus als ook Ida horen tot generatie V, zodat het goed mogelijk is dat zij neef en nicht waren. Hetgeen het aannemelijk maakt dat Jacop van den Eertwegh mogelijk in beide stambomen de tweede generatie vormt. Ook Ida had een broer die Jacobus heette.

Generatie I

I. Dionijs van de Eertwegh overleden in 1453. Hij was gehuwd met Liesbeth van Leethoven. Zie generatie I van de eerste stamboom.

Generatie II

I Jacop van den Eertwegh ca 1430 geboren. De naam van zijn vrouw is onbekend, eveneens hoeveel kinderen dit echtpaar kreeg. Wel bekend is dat de namen Dionijs, Jacobus en Elisabeth werden doorgegeven aan de volgende generaties. Nieuwe namen werden toegevoegd vermoedelijk afkomstig van de ouders en grootouders van de respectievelijke echtgenotes uit generatie II, III en IV. Over de generatie III en IV ontbreken de gegevens tot nu toe. Het is echter zeer waarschijnlijk dat in ieder geval in een van beide generaties de naam Jacobus voorkwam

Generatie V

De volgende personen kunnen vanwege het ontbreken van gegevens uit generatie III en IV zowel broers, als neven of achterneven van elkaar zijn. De volgorde is willekeurig.

V I Jacobus van den Eertwegh huwt drie maal voor zover bekend. Zijn eerste vrouw heette Agatha NN, zij baart één kind en is vermoedelijk jong gestorven. De tweede vrouw heette Itgen NN, zij kreeg twee kinderen. Tenslotte de derde vrouw genaamd Christina NN van haar zijn de laatste drie kinderen. Was Petrus de naam van zijn vader of van zijn grootvader van moederskant ? Dan vind ik nog ene Jacobus van de Eertwegh die op 24/1-1640 huwt met Mechtildis De La Tour, de getuigen zijn Willem Otten en Jan Molenaers. Het zou zomaar kunnen dat bovenstaande Jacobus op oudere leeftijd, na de dood van Christina NN nogmaals in het huwelijk trad.

 • 1. Petrus gedoopt 10/7-1590, vermoedelijk jong gestorven.
 • 2. Maria gedoopt 19/4-1592, getuigen: Noel Charlis en Joannes van den Ertwech zie V IV een broer van Jacobus ?
 • 3. Elisabeth gedoopt 18/11-1593 getuigen: Laurentius a Nellis, Kourst Peters en Catharina van den Eertwech. Zij is waarschijnlijk Catharina NN de vrouw van Hubertus van den Eertwegh zie V V
 • 4. Catharina gedoopt 5/7-1598 getuigen: Nicolaus Schmitz en Dreisgen Beckers.
 • 5. Petrus gedoopt 26/3-1600 getuigen Robertus a Wijnthuijsen en Catharina a Geistingen.
 • 6. Susanna gedoopt 8/1-1602 getuigen Michiel van Ummen en Baetgen Swanen.

V II Lambertus van den Eertwegh was gehuwd met Maria NN

 • 1. Catharina gedoopt 15/10-1615 getuigen Engel Visschers en Barbara Nobis.
 • 2. Hendricus gedoopt 28/10-1616 getuigen Georgius Deenckens en Catharina van Geloesen. Zij was een van de voorkinderen, die Lucia Sillen, de vrouw van Wilhelmus van den Eertwegh had uit haar 1e huwelijk. Zie VI III
 • 3. Anselmus gedoopt 13/4-1620 getuigen Peter Bonten en Joanna Wenthusen.

V III Fredericus van den Eertwegh was gehuwd met Ida NN

 • 1. Joanna gedoopt op 3/11-1601. Op 19/11-1632 leent het Convent van St Agnes 1000 gld uit tegen onderpand en een jaarrente. Er worden 3 nonnen genoemd waaronder een Joanna van den Eertwegh, procuratesse. (Rhidoc no 1632.075.02)

V IV Joannes van den Eertwegh gehuwd met NN

 • 1. Leonardus gedoopt 14/10-1622 getuigen Vincentius Schruers en Lisbeth Bormans.

V V Hubertus van den Eertwegh ca 1590 gehuwd met Catharina NN er werden 5 kinderen vermeld, mogelijk was er 'n 6e.

 • 1. Hermanus gedoopt 25/9-1591 getuigen Servatius Getens en Catharina van der Hocht. zie VI I
 • 2. Clara gedoopt 28/8-1594 getuigen Thunnis Graus en Ida van Oeteren. Zij is Ida van den Eertwegh gehuwd met Leonard van Oeteren. Zij is een tante ? van Hubertus uit generatie IV van de eerste stamboom.
 • 3. Jacobus gedoopt 4/11-1597 getuigen Christophorus Puijtlinck en Clara van de Eertwech grootmoeder van de dopeling ? In generatie VI I is er een dochter genaamd Clara. Jacobus zie VI II.
 • 4. Wilhelmus of Guilielmus gedoopt 13/1-1604 getuigen Joannes Kamps en Margaretha Wijckraet. Zie VI III
 • 5. Hubert gedoopt 21/10-1607 getuigen Gerlachus Gerlaei en Anna Engelen.
 • 6. Cornelia zij huwt in 1629 te Maaseik met Cornelius van den Vroenhof, getuigen waren Jacobus van den Eertwegh en Gerardus van den Vroenhof. Alles wijst er op dat Cornelia in dit rijtje thuishoort. Cornelius van den Vroenhof treedt nl op als doopgetuige zowel bij een kind van Jacobus als bij een kind van Wilhelmus. Mogelijk was Cornelia al eerder gehuwd, want op 15/6-1627 vindt er een huwelijk plaats tussen Neelke van den Eertwegh en Joest Couselbos, de getuigen zijn Jacobus van den Eertwegh en Houb van Hove.

Generatie VI

VI I Hermanus van den Eertwegh huwt twee maal, op 15/5-1620 met Catharina Martens. De getuigen zijn Gel Marten en Jacob Ertwech de broer van Hermanus. Op 8/4-1635 met Maria Boonen. De getuigen zijn Joannes Cornelij en Jacobus van den Eertwegh een broer van Hermanus. Uit het eerste huwelijk worden vier kinderen vermeld en het vijfde kind stamt uit het 2e huwelijk.

 • 1. Isabella gedoopt op 3/3-1624 getuigen Dirrick Stals n Helwich Kamps.
 • 2. Clara gedoopt op 21/9-1626 getuigen Gerart Bosmans en Anna van Hoeve.
 • 3. Barbara gedoopt 18/5-1623 getuigen Theodorus Thours en Elisabeth de vrouw van Joannes Crijns.
 • 4. Catharina gedoopt 31/8-1632 getuigen Joannes Stals en Sibilia de vrouw van Mathias Bex. In 1721 overlijdt er een Catharina van den Eertwegh, deze ?
 • 5. Theodorus zoon van Maria Boonen gedoopt 17/1-1636. getuigen Joannes Cornelij en Engel van den Eertwegh mogelijk is dit Engelberta NN de 2e vrouw van Jacobus van den Eertwegh, de broer van Hermanus, zie VI II.

VI II Jacobus van den Eertwegh huwt in 1632 met Mathia Marcelis de dochter van Henricus Marcelis en Aleidis NN. Zij werd gedoopt op 5/8-1608 en baart 2 kinderen. Tussen 1634 en 1636 huwt Jacobus met Engelberta NN. Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen bekend.

 • 1. Catharina gedoopt op 16/1-1633 getuigen Joannes Gijsen en Catharina de vrouw van Herman van den Eertwegh zie VI V I Catharina Martens.
 • 2. Catharina gedoopt op 19/1-1634 getuigen Cornelis van den Vroenhof en Anna van Hoeve. De eerste Catharina is waarschijnlijk al jong gestorven en hun moeder Mathia bij de geboorte van dit 2e kind ?
 • 3. Hubertus gedoopt op 12/8-1636 getuigen Joannes Lemmens en Maria van den Eertwegh, zij is waarschijnlijk de vrouw van Lambertus van den Eertwegh, zie V III.
 • 4. Laurentius gedoopt op 9/3-1639 getuigen Gerardus Jaspers en Ida van den Eertwegh, zij is waarschijnlijk Ida Aertsen, zie VI III, de 1e vrouw van Wilhelmus van den Eertwegh, een broer van Jacobus. Laurentius volgt in VII A I
 • 5. Elisabeth gedoopt op 8/8-1646 getuigen Willem Leuwen en Elisabeth Crijsers.
 • 6. Hermannus gedoopt op 15/3-1649 getuigen Joannes Cornelij en Lucia van den Eertwegh, zij is waarschijnlijk Lucia Sillen, zie VI III de 2e vrouw van Wilhelmus van den Eertwegh. nb Hermannus is hier geschreven met dubbel N.
 • 7. Anna gedoopt op 18/6-1655 getuigen Mathias Wenthuisen en Anna Jaspers.
 • 8. Maria gedoopt op 6/10-1653 getuigen Joannes Aegidij en Elisabeth Henrichs.

VI III Wilhelmus van den Eertwegh of Guilielmus van den Eertwegh werd geboren in 1604. Hij huwt op 23/11-1635 met Ida Aertsen. De getuigen zijn Hub van Hove en Joannes van den Mortel. Zij kregen 2 kinderen waarna Ida ergens na 9/3-1639 (zij is dan meter) en 1643 moet zijn overleden. Op 11/2-1643 huwt Wilhelmus een 2e keer en wel met Lucia Sillen. De getuigen zijn Jacobus van den Eertwegh, de broer van de bruidegom en Joannes Sillen. Lucia Sillen was eerder gehuwd met Andreas van Gelosen en had met hem al 2 dochters genaamd Maria van Gelosen (10/6-1638) en Elisabeth van Gelosen (12/1-1641. Behalve deze 2 voorkinderen kreeg het echtpaar Van den Eertwegh-Sillen nog 4 kinderen.

 • 1. Hubertus geboren in 1636, getuigen Joannes Camps en Elisabeth Staers. Deze Hubertus is waarschijnlijk vroeg gestorven.
 • 2. Catharina geboren in 1638 getuigen Joannes Frerijx en Martia van den Eertwegh. Dit is waarschijnlijk Marthia Marcelis de 1e vrouw van Jacobus van den Eertwegh een broer van Wilhelmus.
 • 3. Hubertus gedoopt op 9/9-1643 getuigen Cornelius van den Vroonhof en Elisabeth van den Eertwegh, een tante ?, zus van Hubertus van den Eertwegh, de vader van Wilhelmus.
 • 4. Leonardus gedoopt op 28/10-1645 getuigen Guilielmus Leuwen en Gertrudis Stammen. Leonardus volgt zie VII B I
 • 5. Hermanus gedoopt op 5/4-1648 getuigen Aegidius Esters en Catharina Frerijx. Hermanus volgt in VII B II
 • 6. Dionisius gedoopt op 18/11-1651 getuigen Martinus Jaspars en Joanna van der Heijden. Dionisius volgt in VII B III

Generatie VII

A I Laurentius van den Eertwegh werd geboren in 1639, op 16/11-1667 huwt hij met Sophia van der Weerdt. Er worden 7 kinderen vermeld. Sophia van de Weerdt sterft in 1704.

 • 1. Anna gedoopt op 25/8-1668 getuigen Petrus Scrijnewerckers en Engelberta Houbrichx.
 • 2. Jacobus gedoopt op 18/3-1670 getuigen Hubertus van den Eertwegh en Catharina van der Eertwegh. Hubertus is de oudste broer van Laurentius en Catharina, zijn nicht de dochter van zijn broer Hermanus.
 • 3. Jacobus gedoopt op 22/2-1671 getuigen Petrus Bex en Maria de vrouw van Mathias van de Wende. Het kiezen van dezelfde naam duidt er op dat de eerste Jacobus is overleden.
 • 4. Maria Elisabeth gedoopt op 8/9-1673 getuigen Joannes Scrinewerckers en Maria van den Eertwegh, de zus van Laurentius.
 • 5. Engelberta gedoopt op 4/12-1676 getuigen Joannes Peters en Elisabeth Jaspers.
 • 6. Leonardus gedoopt op 20/8-1679 getuigen Joannes Pijls en Anna van den Eertwegh een zus van Laurentius.
 • 7. Hubertus gedoopt op 11/6-1682 als enige getuige ? Cornelia Matthei.

B I Leonardus van den Eertwegh was geboren in 1645 en huwt op 22/2-1671 met Maria Muelenaers. de getuigen zijn Henricus Sillen en Hermannus van den Eertwegh, de Hermannus met dubbel n, zijn neef, de zoon van zijn oom Jacobus. zie V II Uit dit huwelijk wordt 1 kind vermeld. Op 22/12-1675 huwt Leonardus een 2e keer en wel met Elisabeth Pijlmans. De getuigen zijn Bartholomeus Meuwen en Winandus Wijnen. Er zijn 4 kinderen bekend. In 1718 overlijdt een Leonardus van den Eertwech.

 • 1. Lucia gedoopt op 18/11-1671 getuigen Joannes Emons en Sophia Sillen. Een Lucia (deze Lucia ?) huwt later met Francicus Koninx en op 8/1-1701 wordt een dochter geboren genaamd Maria Elisabeth, de getuigen zijn Leonardus van den Eertwegh en Sophia van Dommelen.
 • 2. Aldegundis Margareta gedoopt op 13/7-1676 getuigen Leonardus Pijlmans en Engelberta Hubrix. Aldegondis huwt op 18/8-1705 te Maaseik met Jacobus Henricus Caeters, de getuigen zijn Maximilianus Martens en Maria Caecilia van den Eertwegh. Op 22/3-1757 sterft Aldegondis.
 • 3. Wilhelmus gedoopt op 29/10-1677 getuigen Hubertus van Hoeve en Margarita Leijskens.
 • 4. Maria Cecilia gedoopt op 28/7-1681 getuigen zijn Arnoldus Pijlmans en Cecilia Pijlmans. Maria Cecilia huwt op 27/5-1709 met Henricus Coemans de getuigen zijn dan Emmundus Hechtermans, Cornelius de Weert, Gertrudis Coemans en Catharina van den Eertwegh. haar nicht, die in 1685 geboren werd zie VII B II.
 • 5. Anna gedoopt op 11/8-1685 met Maria van Gelosen als enige getuige ? Zij was een halfzus van Leonardus, geboren uit het 1e huwelijk van zijn moeder Lucia Sillen.

B II Hermanus van den Eertwegh werd geboren in 1648. Hij huwt op 4/9-1678 met Anna Pijlmans. De getuigen zijn Edmondus Franciscus Ponte en Winandus Wijnen. Hermanus had als alias In den Hermans. Er worden geen kinderen vermeld.

B III Dionisius van den Eertwegh werd geboren in 1651. Hij huwt op 22/9-1682 met Gertrudis Lenaers. Zij overlijdt in 1685 vermoedelijk bij of niet lang na de geboorte van een tweeling. Er staan 3 kinderen vermeld.

 • 1. Wilhelmus gedoopt op 12/7-1683 getuigen Joannes Linders en Cecilia Cillen (Sillen).
 • 2. Catharina gedoopt op 23/11-1685 getuigen Rutherus Rutten en Engelberta Houbrichs.
 • 3. Lucia gedoopt op 23/11-1685 getuigen Hermannus van den Eertwegh, de Hermannus met de dubbel n, de neef van Dionisius, de zoon van zijn oom Jacobus, zie VI II . Lucia overlijdt op 3/9-1748 op 62-jarige leeftijd. Een Lucia huwt op 21/6-1704 met Franciscus Hellofs (gestorven op 5/10-1725) de getuigen zijn Leonardus van den Eertwegh, Arnoldus Graus, Maria Hellofs en Mechtildis van den Eertwegh. Zij is mogelijk Mechtildis de la Tour gehuwd met Jacobus van den Eertwegh zie V I

De derde stamboom

Deze personen, waarschijnlijk broers, zijn samengevoegd op basis van het voorkomen van de naam Cornelius van den Eertwegh. Tevens valt de naam Mathias op bij de kinderen. Op 18/5-1575 vindt rechtspraak plaats voor de Schepenen van Neeroeteren waarin Corst van den Eertwegh optreedt contra Mr Daniel van Odenhoven. [1] Omdat er verder geen aanknopingspunten te vinden zijn tussen de 1e en de 3e stamboom, moet de relatie, als die bestaat, zeker 3 generaties teruggaan tot de eerste Dionijs, die een broer of een neef kan hebben gehad, die verantwoordelijk gesteld kan worden van het ontstaan van een stamboom waarin de naam Cornelius voorkomt.

Generatie I

Cornelius van de Eertwegh genoemd op 18/5-1575 schepenen Neeroeteren. Gehuwd met NN. In ieder geval 2 kinderen Cornelius en Johannes.

Generatie II en III

II I Cornelius van den Eertwegh was gehuwd met Elisabeth NN. In 1590 wordt een zoon geboren.

 • 1. Mathias gedoopt op 7/8-1590 getuigen Joannes Foegels, Nicolaus Hanen en Anna van den Eertwegh, mogelijk een zus van Cornelius. Mathias volgt zie III I

III I Mathias van den Eertwegh is ca 1616 gehuwd met Lisbeth NN. er werden 2 kinderen gevonden.

 • 1. NN van den Eertwegh gedoopt op 7/2-1618 getuigen Jan Eertwech vermoedelijk de broer van Cornelius en Margarita Daniels.
 • 2 Cornelius van den Eertwegh gedoopt op 14/4-1621 getuigen Georgius Denkens en Anna Mortel.

II II Joannes van den Eertwegh was gehuwd met Elsken NN oftewel Elisia NN er staan 6 kinderen vermeld.

 • 1. Cornelius gedoopt op 16/3-1608 getuigen Petrus Dingens en Catharina Alers. Cornelius volgt in III II
 • 2. Mathias gedoopt op 23/1-1611 waarschijnlijk jong overleden, getuigen Georgius Denkens en Margarita de Ertwerch, een zus? mogelijk identiek aan Margarita Daniels (gehuwd met Daniels) zie III I no 1
 • 3. Mathias gedoopt op 15/11-1615 getuigen Joannes Dinges en Lijsbeth van den Eertwegh, zij zou de vrouw van Cornelius, de broer van Joannes kunnen zijn. Mathias volgt in III III
 • 4. Theodorus gedoopt op 4/1-1619 getuigen Henricus Baes en Lisbet Drijn.
 • 5. Leonardus gedoopt op 8/4-1625 getuigen Dries Baes en Geert van Hocht.
 • 6. Joannes gedoopt op 9/6-1628 getuigen Lenart Kellen en Catharina de vrouw van Godefridus Bex.

III II Cornelius van den Eertwegh geboren in 1608 en gehuwd in 1630 met Catharina NN, in 1636 wordt een zoon geboren.

 • 1. Joannes gedoopt op 12/2-1636 getuigen Aret Baeten en Anna Mollenaers.

III III Mathias van den Eertwegh geboren in 1615 en gehuwd op 21/7-1637 met Anna Schleven. De getuigen zijn Joannes Jacobs en Herman Winckens. In 1638 wordt een zoon geboren.

 • 1. Petrus gedoopt op 2/6-1638 getuigen Henricus van Eijgen en Elisabeth Jacobs.

augustus 2022

Trude Rubens

 1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1. Leenregisters Thorn zie RHIDOC NO 1522.019.07 Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd. Citefout: Ongeldig label <ref>; de naam "" wordt meerdere keren met andere inhoud gedefinieerd.
 2. 3. HRA Maaseik akte van "Scheydinge ende Deylinge" 5/9-1625, Schepenen Gichten Register 6 1611-1617 fol. 185v-193v.
 3. 7. Raymond Driessen zie noot 3, blz 468.
 4. 13. Schepenen Rothem
 5. 14. Zie L'Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1861.
 6. 17. Polyd. Daniels "Iets over het Kruisherenklooster te Maaseyck" in de Maasgouw 1879, blz 187.