Van Hooren

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

= GENEALOGIE HOORNS, VAN HOOREN, VAN HOORN = uit Oss, Maastricht =

De Maastrichtse tak van de familie stamt af van Ludovicus Horens (Louis van Hoorn), geboren te Oss, die in het Staatse leger heeft gediend (zie IV.2).

Generatie I


I.1 Willem Hendrick Hoorns, overl. voor 15 juni 1666; gehuwd met Anneke, dochtere Gerrit Janssen Crock, begr. Oss 26 november 1678.

Oss 26 februari 1659: Jan Philips de jonge verkoopt en draag over "vier vaetset lants ofte etc, deselve gelegen aende Boschstraet onder de Vrijheijt van Osch aen d'eene sijde de gemeene straet ende aen d'ander sijde Willem Hoorns, streckende van de gemeene straet tot op de erve van Anthoni van Lent" aan "Willem Henrick Hoorns [voorscreve] ende sijne erven", belast met "eenen steuter Chijns s'Jaers aende gemeente van Osch. Testibus Peter Ackerman ende Claes Gijsbers van Heumen Schepenen in Osch" [Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), Toegang (Tg.) 7365, inventaris (inv.) nummer (nr.) 70, folio (fol.) 48v (Schepenprotocollen Oss 26 februari 1659].

Oss 26 februari 1659: Jan Willem van Dijck verkoopt en draagt over "vier vaetset lants, ofte etc. deselve gelegen op Lijffkens camp onder de Vrijh[eij]t van Osch, aen d'eene sijde Claes Joosten mett meer andere, ende aen d'andere sijde Willem Henrick Hoorns, schietende van erve Joost Cornelissen tot op erve Lijs Cornelissen" aan Willem Henrick Hoorns [voorsscreve] ende sijnen erven". Testibus Peter Ackerman ende Claes Gijsbers van Heumen Schepenen in Osch [BHIC, Tg. 7365, inv.nr.70, fol. 49 (Schepenprotocollen Oss 26 februari 1659].

Oss 15 november 1660: "Willem Hendrick Hoorns ende Jan Philipssen den ouden als mombers over de ommundige naergelatene kijnderen Jan Peter Lijnsbooms, verwekt bij Merijken, sijnne gewesene huijsfrouw uijt crachte van authorisatie van Heeren Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch; van dato den xii:en deses Maents November, Mettgaders Jan Cornelissen ende Jan Philipssen den Jongen" verkopen en dragen over een "huijs ende hoff groot vijfftien vaetset teulants ofte soo groot ende cleijn t'selve gelegen op Ussen onder de Vrijh[eij]t van Osch aen d'eene sijde Dr. van Eijl tot s'Hertogenbosch met meer andere ende aen d'andere sijde de Pastorie Van Osch, schietende vande waterlaet tot op den Ussensen wegh, aan Iken weduwe Aerts Claes Robben ende Jan Aert Claes Robben , haeren soon ende haeren erven" [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 71, fol. 26v (Schepenprotocollen Oss 15 november 1660)].

Oss 13 juli 1661:

 • "Jan Peter Schoenmaeckers, Willem Hoorns, ende Jan Laemers, ende hij Jan Laemers mede t'recht hebbende van Jan Gerrits Crock, Item Hermen Jan Crocken voor hem selven, ende hem mede Fort ende sterckmaeckende voor Jan Crocken, sijnen Broeder, Item Arien Lucessen, alle kijnts kijnderen ende Erffegenaemen van JAN VORSTERS, haer respective gewesene Beste Vaeder,
 • Item Cornelis Gijsbers Van Heumen, Goossen Derrick van Leucken, ende Arien Jacob Henrick, kijnts kijnderen ende Erffgen[aeme]n HENRICK JACOB VORSTERS,
 • Item Paels Derricx, Theunis Derricx, ende Jan Lenners, als man ende momber van Merijken Derricx, sijne huijsfrouw, respective kijnst kijnderen ende Erffgen[aemen]n GERRIT JACOB VORSTERS, haer respective gewesene Beste Vader,"

verkopen en dragen over:
- "Eenen camp heijlants, soo groot ende cleijn den selven gelegen onder de Vrijh[eij]t van Osch, ter plaetse gen[aemp]t de Cortte heij, t'eijnden den heesteren wech / aen d’ eene sijde t'Gasthuijs Vanden Bosch, ende aen d'andere sijde --------- schietende van erve Frans Jan van Asten, tot op de gemeene straet
- "Item alnoch een heij geerken daer t'eijnden aengelegen, aen d'eene sijde Theunis jan Willems ende aen d'andere sijde Aert Henrick ClaessenN, schietende van des vrijh[eij]ts landweer tot op de gemeene straet"
aan: "Jan Lucas Janss[en] ende sijnen erven (...)" [BHIC, tg. 7365, inv.nr. 71, fol. 46v-47r (Schepenprotocollen Oss 13 juli 1661)].

Oss 15 juni 1666: Compareerden "Anneken, wed[uwe] Willem Hoorns, en[de] Jan Laemert Mulders, man en[de] momb[er] van Lijntien, sijne huijsfrou dochtere Gerrit Jans[sen] Crock" tot voldoening van een kapitaal van "een hondert gulden .. metten interesse van dien, soo Gerrit Jans[sen] Crock, voors[creve] haer respective vader" voor hen had opgenomen en waarvoor hij "sijne landerien gen[aemp]t Crommen Camp onder den dorpe van Teeffelen, Graeffschap Megen gelegen hadde [ver]hijpothiseert ende tot onderpant gestelt" [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 71, fol. 190v (Schepenprotocollen Oss 15 juni 1666)].

Oss 18 maart 1670: Compareerde Anneke wed[uwe] Willem Hoorns, om ten gunste van "haere samentelicke kijnderen bij den voorn[oemde] Willem Hoorns, haeren gewesen man za[liger] wettelijcken geprocreert, met namen Jan, Aert ende Hendrick, metsgaders Beelken, Marijken ende Jenneken Willem Hoorns" afstand te doen van het vruchtgebruik ("haere tochte") op een "cempken teulandts, groot drie vaetset’ gelegen in de Vrijheid Oss ‘aen d'eene sijde Peter Geurt Paellsen, ende aen d'andere s[ijde] Claes Aert Hermans, schietende van erffsch[eijdinge] Jan Jan Aertssen, tot op de gemeene straet", om "haeren vrijen wille daermede te meugen doen." [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 72, fol. 68r (Schepenprotocollen Oss 18 maart 1670)].

Oss juni 1670: Weduwe Willems Hoorns vermeld als pachster van "enen scheut vlas tijendt, gepacht bij de Weduwe Willem Hoorns voor achtien gulden." [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 78, fol. 65 (Schepenprotocollen Oss, losse minuutakten van tiendverpachting, copie geschiet den 25 october 1670)].

Oss 6 maart 1671: "Jan Lamers en[de] Anneken Wed[uwe] Willem Hoorns hebben geloeft en[de] geloven mets dese als schuldenaeren principaell, ijder voor de gerechte hellichte, Ariaen Luces[sen] en[de] sijnnen erven, te indemneeren cost en[de] schadeloos te houden, van alsodane somme van twee hondert guldens Capitaell, met den interesse daerop verloopen, en[de] noch te [ver]loopen als hij Arien Luces[sen] voor de voors[creve] geloveren heeft genegotieert en[de] opgenomen van Jacob van Geffen, woonende int Groenmeuleken tot s'hartogenbosch, daervoor verbijndende haer persoonen en[de] goederen nue hebbende en[de] naemaels vercrijgende. Getuijgen waeren Jan Claesen Kemmers, en[de] Joorden Derricx, Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch; Geschiet den 6:en Martij 1671." [BHIC, Tg. 7365, inv.nr 72, fol. 107r (Schepenprotocollen Oss, 6 maart 1671)].

Oss 20 maart 1672: Weduwe Willem Horens als belender van een "huijs en[de] hoff, groot drie vaetset, ... t'selve gelegen op Lijeffkens camp, onder de Vrijh[eij]t van Osch, Peter Jan Remmen, boven naest en[de] Claes Joosten, beneden naest, schietende voor hooffs vande straet, tot op erffsch[eijdinge] de Wed[uwe] Willem Horens." [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 72, fol. 127v-128r (Schepenprotocollen Oss, 20 maart 1672)].

Oss 11 maart 1673: De erfgenamen Willem Henrick Hoorns vermeld als belenders van "negen vaetset teulants, (...), ofte soo groot ende cleijn deselve gelegen inde rooijen, onder de Vrijh[eij]t van Osch, aen d'eene sijde de Erffgen[aeme]n Willem Hendrick Hoorns ende aen de andere sijde Hendrick Sebers en meer andere (...)" [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 73, fol. 13 (Schepenprotocolen Oss 11 maart 1673)].

Oss 5 februari 1674: Wed. Willem Hoorns als belender van "Hendrick Peters, huijs ende hoff groot drie vaetset, ... t'selve gelegen op Lieffkens Camp, onder de Vrijh[eij]t van Osch, aen d'eene sijde de erffgen[ame]n Claes Hendrick Claesen, ende aen d'andere sijde, Peter Jan Remmen, schietende voorhooffs vande gemene straet, tot op erve, de Wed[uwe] Willem Hoorns." [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 73, fol. 26r (Schepenprotocollen Oss 5 februari 1674)].

Oss 30 november 1678: Compareerden voor Jan Janssen van Gemert den jongen ende Dilis Peeters, Schepenen der Vrijh[eij]t van Osch, Handrisken, naergelatene weduwe Hendrick Geurt Gielens, Jan Willems, Aert Willems, Hendrick Willems, Beelken Willems, Marijken Willems, Jenneken Willems, ende Berndt Willems Susters ende Broeders, kinderen Willem Hendrick Hoorns, vanden selven ende Anneken dochtere Gerrit Janssen Crock, haer respective gewesene Vader ende Moeder, ende hebben gemaeckt eene Erffscheijdinge ende Deijlinge vande goederen bijde voorss[creve] haere ouderen naergelaten, ende mets der selver doot ende afflijvicheijt op haer gedevolueert (...) [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 75, fol. 48v-52r (Schepenprotocollen Oss 30 november 1678)].

Uit dit huwelijk:

 • a. Handrisken Willems, gehuwd met Hendrick Geurt Gielens (overl. voor 30 november 1678).
 • b. Jan Willems.
 • c. Aert Willems.
 • d. Hendrick Willems.
 • e. Beelken Willems.
 • f. Marijken Willems.
 • g. Jenneken Willems.
 • h. Berndt Willems (Bernardus Wilhelmus Hoorns), verder onder II.1.


Generatie II


II.1 Bernardus Wilhelmus (Berndt Willem) Hoorns (Horens) (ouders onder I.1), ged. Oss 30 september 1658, overl. voor mei 1700; ondertr./tr. (rk) Oss 22 augustus 1682 / 6 september 1682 Johanna (Jenneken) Lodewijx.

Oss 30 november 1678: Bij de scheiding en deling van de ouderlijke goederen (zie onder I.1) valt aan Bernt Willem Hoorns het vijde lot toe bestaande uit: " t'landt inde rooijen, groot seven vaetset, ofte soo groot ende cleijn t'selve aldaer, ende onder de Vrijh[eij]t van Osch voorss[creve] gelegen, aen d'eene sijde Jan Vrens Gerrits, ende aen d'andere sijde boshuijssens camp, schietende vande gemene wegh, tot op de Erffgen[ame]n Jan Hendrick Boogers (...) "Sijnde dit het Vijffde Loth, Ende is alsoo Los ende vrije als [voorsscreve] te Loote ende te deele gevallen Berndt Willem Hoorns voorss[creve], ende sijnnen erven {BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 75, fol. 48v-52r (Schepenprotocollen Oss 30 november 1678)].

Oss 18 mei 1700: Compareerden voor Stadthouder Broeckhuijsen, Jan Marcelis Coolen, President ende Jan van Gemert Schepenen der Stadt ende Vrijheijt van Os: Marie Willem Hoorns, sieck te bedde liggende edogh haer [ver]stant redene memoirie ten vollen machtigh ende gebruijckende (...) Comende [ver]ders ter dispositie van haere goederen: wil ende begeert sij testatrice dat de kinderen van Hendrick Willem Hoorns ende Beernt Willem Hoorns, haere testatrice gewesene gehele broeders in plaets van hunne ouders beneffens haere geheel suster ende broeders nogh in t leven sijnde sullen deelen in alle haer testatrice naer te laettene goederen daer toe ende tot geene voors[creve] staet tot haere eenige ende universele erffgenaemen instituerende ende nominerende crachte deses (...) [BHIC, Tg. 7365, inv.nr. 122, fol. 144rv (Schepenprotocollen Oss 18 mei 1700)].

Uit dit huwelijk:

 • a. Guilielmus Horens, ged. Oss 26 februari 1683.
 • b. Ludovicus Horens, ged. Oss 8 november 1684.
 • c. Gerardus Horens, ged. Oss 30 juni 1686.
 • d. Anna Horens, ged. Oss 21 december 1687.
 • e. Joannes Horens, ged. Oss 18 augustus 1689.
 • f. Henrica Horens, ged. Oss 7 september 1691.
 • g. Henricus Bernardij Horens, ged. 20 februari 1693, verder onder III.1.
 • h. Ludovicus Horens, ged. Oss 15 september 1694.
 • i. Margareta Horens, ged. Oss 29 december 1695.
 • j. Arnoldus Horens, ged. Oss 5 april 1698.


Generatie III


III.1 Henricus Bernardij Horens (ouders onder II.1), ged. Oss 20 februari 1693, overl. Oss 22 april 1729; gehuwd (1) met Joanna Wilhelmi van de Goir, overl. voor 1715; ondertr./tr. (2) Oss 15 juni 1715 / 30 juni 1715 Maria Joannis van den Goir.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Wilhelmus Horens, ged. Oss 28 juli 1714 (m. Agnes Wilhelmi van de Goir).

Uit het tweede huwelijk:

 • b. Joannes Horens, ged. Oss 21 april 1716 (m. Joanna Joannis van de Goor), tr. Oss 17 oktober 1761 Willemijn van Galen.
 • c. Wilhelmus Horens, ged. Oss 5 juni 1718 (p. Ludovicus Joannis van de Goor,m Joanna Horens), verder onder IV.1.
 • d. Ludovicus Horens, ged. Oss 4 oktober 1719 (m. Mechtildis Tomissen), verder onder IV.2.
 • e. Bernardus Horens, ged. Oss 4 januari 1723 (m. Maria Joannis Horens).
 • f. NN, filia Henrici Bernardi Horens, ged. Oss voor 20 augustus 1724 (m. Joanna Janse van de Goir).
 • g. Maria Anna Horens, ged. Oss 8 december 1727 (m. Maria Henrici van de Goir).


Generatie IV


IV.1 Wilhelmus Horens (ouders onder III.1), ged. Os 5 juni 1718; tr. Oss 10 juli 1740 Joanna Francisci van de Goor.

Uit dit huwelijk:

 • a. Henrina van Horen, ged. Oss 26 juni 1741 (p. Noldus van de Goer, m. Maria Henrici van Horen).
 • b. Franscijntje van Horen, ged. Oss 11 oktober 1742 (m. Neelke Frans van de Goor).
 • c. Joanna van Horen, ged. Oss 3 februari 1744 (m. Judith Francisci van de Goor).
 • d. Joannes van Horen, ged. Oss 6 juli 1745 (m. Maria Theodori Huijbers IJsvogels).
 • e. Agnes van Horen, ged. Oss 9 oktober 1746 (m. Catharina Joannis van Schaik).
 • f. Cornelius van Horen, ged. Oss 1 januari 1749 - gemelli (m. Maria Theodori IJsvogel).
 • g. Justina van Horen, ged. Oss 1 januari 1749 - gemelli (m. Judith Corneli van Schaick).
 • h. Jacobus van Horen, ged. Oss 1 mei 1750 (m. Joanna Joannis van de Goor), verder onder V.1.
 • i. Dorothea van Horen, ged. Oss 16 oktober 1751 (m. Maria Theodori Huijbers).
 • j. Joannes van Horen, ged. Oss 25 oktober 1752 (m. Catharina van Schaik).
 • k. Bernardus van Horen, ged. Oss 4 januari 1754 (m. Maria Bernadi van Horen).
 • l. Henricus van Horen, ged. Oss 18 september 1757 - gemini (m. Maria van Horen).
 • m. Franciscus van Horen, ged. Oss 18 september 1757 - gemini (m. Judith Cornelii van Schaik), verder onder V.2.IV.2 Ludovicus Horens (van Hoor(e)n)) (ouders onder III.1), tamboer in het regiment Dragonders Generaal Majoor Nassau, compagnie van Majoor R.L. de Jaymaert (1739-1749), krijgsgevangene in Brussel 1746, ged. Oss 4 oktober 1719; ondertr./tr. (prot.) Maastricht (Sint Jan) 15 februari maart 1743 / 3 maart 1743 Maria Anna Ruijters, ged. Maastricht (St. Martinus) 21 november 1719 (p. Adrianus Vignon, m. Anna Rousch), dr. van Johannus Matheus Ruijters & Catharina Herben.

Louis van Hoorn, geboren te Oss wordt op 17 september 1739 - 18 jaar oud! - voor "altoos aengenomen" bij het regiment dragonders Generaal Majoor Nassau, compagnie van Maj. R.L. de Jaymaert, met als charge tamboer. Op 3 mei 1749 met paspoort gegaan [Nationaal Archief (NA), Archief Raad van State, Tg. 1.01.19, inv.nr. 2023, fol. 152].

Uit dit huwelijk:

 • a. Josephus Henricus van Horen, ged. Maastricht (St. Martinus) 13 april 1744 (p. Josephus Ruijters, m. Catharina Schillinghs).
 • b. Dominicus van Hooren, verder onder V.3.
 • c. Anna Elisabeth van Hoorn, ged. Maastricht (St. Martinus) 10 april 1751 (p. Bernardus Deltour, m. Anna NN), begr. Maastricht (St. Martinus) 5 juli 1793; tr. Maastricht (St. Martinus) 6 augustus 1780 Caspar Gons (Gous?), geb. [ca. 1754], overl. Maastricht 21 januari 1817, zn. van Michael Gons en Maria Ross.
 • d. Wilhelmus van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 10 oktober 1753 (p. Wilhelmus Meijers, m. Joanna Catharina Daemen).
 • e. Cornelis van Horn, ged. Maastricht (St. Martinus) 5 februari 1755 (p. Cornelis van Roij, m. Gertrudis Herben), verder onder V.4.
 • f. Joannes van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 1 maart 1759 (p. Joannes Brant voor Joannes Meijers, m. Joanna Kusters), verder onder V.5.


Generatie V


V.1 Jacobus van Horen (ouders onder IV.1), ged. Oss 1 mei 1750; tr. Oss 21 juli 1771 Diliana Dirks van Grinsven (Grunsven).

Uit dit huwelijk:

 • a. Cornelius van Horen, ged. Oss 26 september 1772 (m. Joanna van Horen).
 • b. Wilhelmus van Horen, ged. Oss 5 april 1774 (p. Joost Francisci van de Goor, m. Catharina Wilhelmi van Toor (Goor?) voor Joanna Wilhelmi van Horen).
 • c. Joannes van Horen, ged. Oss 13 april 1778 (m. Elizabeth CLaas Horen), verder onder VI.1.
 • d. Theodorus van Horen (van Hoorn), ged. Oss 15 januari 1782 (m. Anna Klaas Boyen), overl. Oss 12 juni 1847; tr. Ravenstein 27 juni 1814 Alegonda van der Burgt, geb. Huisseling en Neerloon in augustus 1779, overl. Oss 19 april 1839, dr. van Albertus van der Burgt & Maria de Bruin.V.2 Franciscus van Horen (van Hoorn) (ouders onder IV.1), arbeider (1821, 1824, 1825), ged. Oss 18 september 1757 te Oss, overl. Oss 1 november 1834; tr. (1) Oss 24 juni 1781 Isabella van Schaick, overleden Oss 9 oktober 1819. Tr. (2) Oss 26 oktober 1820 Elisabeth Govers, ged. Oss 19 maart 1788, overl. Oss 12 mei 1830, dr. van Johannes Paulus Govers & Anne Mie Buuts.

Uit het tweede huwelijk:

 • a. Johannes van Hoorn, geb. Oss 14 oktober 1821 (get. Joannes Jacobus van Hoorn, kuiper, 42 jaar), overl. Oss 14 november 1821.
 • b. Anna Maria van Hoorn, geb. Oss 18 januari 1823; tr. (1) Oss 21 november 1857 Gerardus Ploegmakers, geb. Oss 20 juni 1825, zn. van Hendricus Ploegmakers & Margaretha van Berkel. Tr. (2) Uden 6 juli 1873 Josephus Leenhouwers, geb. Tilburg 12 augustus 1835, zn. van Nicolaas Leenhouwers & Anna Maria Smits.
 • c. Johannes van Hoorn, geb. Oss 13 augustus 1824, verder onder VI.2.
 • d. Lambertus van Hoorn, geb. Oss 21 november 1825, verder onder VI.3.V.3 Dominicus van Hooren (ouders onder IV.2), borger van Maastricht onder het hoveniersambacht (1780; bron: Burgerboek Brab. Schout, nr. VIII (1738-1794), voorl. inv. OM 203, p. 208), tuinman (1814), ged. Mont Lucon (par. St. Pierre) in Frankrijk 24 maart 1747, overl. Maastricht 9 mei 1817; tr. Maastricht (St. Martinus) 30 november 1771 Margaretha Thewissen, ged. Houthem 20 februari 1745, overl. Maastricht 21 maart 1825, dr. van Jacobus Thewissen & Maria Helena Pasmans.

Uit dit huwelijk:

 • a. Catharina van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 19 april 1772 (p. Joannes Dousen, m. Catharina Dresens).
 • b. Leonardus Ludovicus van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 6 april 1774 (p. Leonardus Ekelmans, m. Maria Cornelia Germain), verder onder VI.4.
 • c. Jacobus van Hooren, jardinier (tuinder - 1811), ged. Maastricht (St. Martinus) 21 februari 1777 (p. Jacobus Thewissen, m. Maria Marg: Welmus), overl. Maastricht 6 juli 1859; tr. Maastricht 25 april 1811 Maria Elisabeth Jongen, geb. Maastricht 18 december 1789, overl. Maastricht 30 augustus 1857, dr. van Wilhelmus Jongen, cordier (touwslager - 1811) & Jeanne Brand.
 • d. Joannes van Hooren, ged. Maastricht (st. Martinus) 28 november 1779 (p. Joannes van Horen, m. Helena Thiwissen).
 • e. Joannes van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 26 januari 1782 (p. Joannes van der Berge, m. Petronilla van Hooren), verder onder VI.5.
 • f. Joannes Cornelius van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 11 januari 1785 (p. Joannes van Hooren, m. Elisabeth Notten), verder onder VI.6.
 • g. Helena van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 22 juli 1787 (p. Martinus Tulleneers, m. Helena Thewissen), overl. Maastricht 14 januari 1868; tr. Maastricht 9 juni 1817 Johannes Jacobus (Jacobus) Dolcini, geb. Hulsberg 4 maart 1786, overl. Maastricht 14 juli 1825, zn. van Joannes Maria Dolcini & Joanna Elisabeth Feri.
 • h. Petronilla van Hooren, ged. Maastricht (St. Maastricht) 28 december 1789 (p. Aegidius Hendrikx, m. Petronilla Deva), overl. Maastricht 31 januari 1860; tr. Maastricht 7 juli 1814 Franciscus Josef van Glabbeeck, wever (1814), bleeker (1840), geb. Sint Niklaas te Vlaanderen 23 september 1788, overl. Maastricht 20 oktober 1840, zn. van Michel van Glabbeeck & Joanna Catharina Keppens.V.4 Cornelis van Horn (ouders onder IV.2), 'soldaat in het regiment van zijne D.H. Prins Fredik V:O:N:, in de compagnie van de heer Capt: J.A. Peijman, in garnisoen te Zwolle' (1780), ged. Maastricht (St. Martinus) 5 februari 1755 te Maastricht, ondertr./tr. (prot.) Maastricht (St. Jan) 9 juni / 16 juli 1780 Maria Elisabeth Wikken.

Uit dit huwelijk:

 • a. Wilhelmus van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 11 november 1780 (p. Wilhelmus Wikken, m. Anna Maria Wikken).
 • b. Ludovicus van Hooren, overl. Maastricht 8 februari 1846 (gepensioneerd ziekenoppasser, oud ruim achtenzestig jaren, ongehuwd, geboren te Maastricht).V.5 Joannes van Hooren (ouders onder IV.2), ged. Maastricht (St. Martinus) 1 maart 1759 (p. Joannes Brant voor Joannes Meijers, m. Joanna Kusters), overl. vóór 25 maart 1819; tr. Maastricht (St. Martinus) 21 oktober 1779 Petronilla Deva, ged. Maastricht (St. Martinus) 3 oktober 1756 (p. Andreas Swaen, m. Anna Gertrudis de la Rue voor Petronilla Vos), overl. Maastricht 25 maart 1819, weduwe van Joannes van Hooren, dr. van Joseph Deva & Anna Barbara Bambach.

Uit dit huwelijk:

 • a. Ludovicus Dominicus van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 7 april 1780 (p. Dominicus van Hooren, m. Gertrudis Deva).
 • b. Maria Margaretha van Hooren, ged. Maastricht (St. Martinus) 1 september 1782 (p. Adamus Meijers, m. Margaretha Thiwissen); tr. Maastricht 10 november 1801 Christianus Utens, ged. Maastricht 4 mei 1783, zn. van Joannes Utens & Maria Margaretha Jongen.
 • c. Maria Barbara van Horen, ged. Maastricht (St. Martinus) 19 november 1785 (p. Joannes Aldenhoven, m. Margaretha Deva), overl. Maastricht 13 maart 1849; tr. Maastricht 3 januari 1807 Jacobus Corsius, touwslager, ged. Maastricht (St. Martinus) 25 mei 1780 (p. Petrus Rutten voor Philippus Jacobus Beumers, Margaretha Thiwissen voor Mechtildis Bouts), overl. Maastricht 24 september 1837, zn. van Jacobus (Dominicus) Corstiens & Anna Maria Bouts.


Generatie VI


VI.1 Joannes Jacobus van Hooren (Hoorn) (ouders onder V.1), kuijper (1815, 1817, 1819, 1822, 1848, 1860), ged. Oss 13 april 1778, overl. Oss 10 januari 1860; tr. Oss (Stadhuis) / (rk) 15 januari / 30 januari 1803 Petronella Bol, ged. Oss 13 juni 1777, overl. Oss 4 februari 1848, dr. Jan Bol & Anna Smits.

Uit dit huwelijk:

 • a. Jacoba Diliana van Hooren, ged. Oss 26 oktober 1803 (m. Lutgardis Jacobi van Hooren); tr. Oss 19 september 1845 Wilhelmus van Lier, kleermaker (1860), ged. Oss 20 juni 1804, overl. Oss 22 januari 1869, zn. van Gomarus van Lier & Catharina van Vegchel.
 • b Joannes Henricus van Horen, ged. Oss 31 september 1805 (p. H: L: van Harsvelt, m. Dimphna van Harsvelt).
 • c. Diliana Jacoba van Hoorn, ged. Oss 18 december 1807 (p. Theodorus van Hoorn, m. Lutgardis van Hoorn).
 • d. Anna Catharina van Hoore, ged. Oss 17 augustus 1810 (p. Nicolaus Arnoldi Smits, m. Cornelia Arnoldi Smits).
 • f. Helena van Hoorn, geb. Oss 10 februari 1813, overl. Oss 18 april 1817.
 • g. Willebrordus van Hoorn, geb. Oss 21 oktober 1815, overl. Oss 8 november 1815.
 • h. Willebrordus van Hoorn, geb. Oss 16 november 1816, verder onder VII.1.
 • i. Laurens van Hoorn, kuiper (1860), geb. Oss 30 september 1819, overl. Oss 28 augustus 1897.
 • j. Ardiena van Hoorn, geb. Oss 17 juli 1822, overl. Oss 1 september 1822.VI.2 Johannes van Hoorn (ouders onder V.2), radmaker (1860, 1863, 1871, 1881, 1893), geb. Oss 13 augustus 1824, overl. Oss 2 november 1893; tr. (1) Oss 29 oktober 1858 Gerardina van Berkel, geb. Herpen 2 december 1826, overl. Oss 21 augustus 1881, dr. van Willem van Berkel & Anna Maria Zonnenberg. Tr. (2) Oss 14 juli 1882 Wilhelmina Luijpen, geb. Dreumel 21 september 1839, overl. Dreumel 4 april 1915, wed. van Johannes van Hoorn en Antoon Bueters, echtg. van Dirk van Rijn, dr. van Hendrik Tijsse Luijpen en Maria de Keijzer.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Elisabeth van Hoorn, geb. Oss 28 oktober 1859, overl. Oss 10 april 1860.
 • b. Elisabeth Maria van Hoorn, geb. Oss 28 april 1861, overl. Oss 8 april 1863.
 • c. NN van Hoorn, een levenloos geboren zoon d.d. 1 februari 1863.
 • d. Wilhelmus Franciscus van Hoorn, geb. Oss 24 december 1864, overl. Oss 5 februari 1871.
 • e. Marinus van Hoorn, geb. Oss 8 januari 1866, verder onder VII.2.
 • f. Franciscus van Hoorn, geb. Oss 16 oktober 1867, overl. Oss 8 mei 1870.VI.3 Lambertus van Hoorn (ouders onder V.2), metselaar (1865, 1869, 1888), geb. Oss 21 november 1825, overl. Heesch 4 april 1888; tr. Heesch 11 mei 1861 Francisca van Uden, geb. Heesch 15 maart 1833, overl. , dr. van Willem van Uden & Adriana van Gestel.

Uit dit huwelijk:

 • a. Elisabeth van Hoorn, geb. Heesch 14 december 1862, overl. Heesch 21 januari 1911; tr. Heesch 25 januari 1884 Adrianus van Herpen, winkelier (1911), geb. Heesch 23 januari 1859, overl. Heesch 29 juni 1931, zn. van Johannes van Herpen & Anna Maria de Louw.
 • b. Franciscus van Hoorn, geb. Heesch 2 januari 1865, verder onder VII.3.
 • c. Gerardus van Hoorn, geb. Heesch 17 oktober 1867, overl. Heesch 12 augustus 1945.
 • d. Marinus van Hoorn,geb. Heesch 4 oktober 1869, verder onder VII.4.
 • e. Willem van Hoorn, koster (bev. reg. 1920), geb. Heesch 28 september 1874; tr. (1) Uden 10 mei 1907 Antonia Smits, naaister (bev. reg. 1920), geb. Uden 18 juni 1867, overl. Uden 15 december 1914, dr. van Johannes Smits & Everarda van den Heuvel. Tr. (2) Uden 19 april 1918 Elisabeth Geertruda Koopman, geb. Bergen op Zoom 29 november 1879, wed. François Mathieu Marie Kiepe, dr. van Johannes Cornelis Koopman & Antonia Vermaat.VI.4 Leonardus Ludovicus (Lodewijk, Louis) van Hooren (ouders onder V.3), cultivateur (landbouwer) (1800), ged. Maastricht (St. Martinus) 6 april 1774, overl. 16 oktober 1806; tr. Maastricht 20 januari 1800 (30 Nivose l'an VIII) Sophie Gertrudis (Gertrude) Hutmacher (Houtmakers), ged. Geilenkirchen 25 februari 1766, overl. Maastricht 19 september 1826, dr. van Pieter Houtmakers & Aleidis Huben.

Uit dit huwelijk:

 • a. Dominique van Hoorn, geb. Maastricht 9 mei 1801, verder onder VII.5.
 • b. Marguerite van Hoorn, geb. Maastricht 7 april 1804, overl. Maastricht 9 juni 1879; tr. Breda 24 december 1841 Reinier Franssen, vuurwerker en hulpregter tweede kompagnie van het tweede regiment in garnisoen te Breda, gedomicilieerd te Maastricht, geb. Ulestraten 28 maart 1802, overl. Maastricht 10 februari 1865, zn. Peeter Franssen & Maria Agnes Swelsen. Bij het huwelijk worden twee kinderen erkend en gewettigd.VI.5 Joannes (Jan) van Hooren (ouders onder V.3), jardinier (1811), ged. Maastricht (St. Martinus) 26 januari 1782, overl. Maastricht 16 februari 1869; tr. Maastricht 14 juni 1811 Elisabeth Miessen, jardinière (1811), ged. Sint Pieter 30 januari 1783, overl. Maastricht 22 mei 1844, dr. Wilhelmus (Willem) Miesen & Maria Helena Nelissen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Dominique van Hooren, geb. Maastricht 9 oktober 1811, verder onder VII.6.
 • b. Margurite van Hooren, geb. Maastricht 25 mei 1814, overl. Maastricht 25 mei 1814.
 • c. Joanna van Hooren, geb. Maastricht 28 april 1815, overl. Maastricht 13 juni 1816.
 • d. Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 20 november 1816, verder onder VII.7.
 • e. Jacobus van Hooren, geb. Maastricht 3 juni 1818, verder onder VII.8.
 • f. Joannes van Hooren, geb. Maastricht 19 januari 1820, overl. Maastricht 26 februari 1820.
 • g. Cornelis van Hooren, geb. Maastricht 30 maart 1821, verder onder VII.9.
 • h. NN van Hooren, overl. Maastricht 16 oktober 1822.
 • i. Joanna van Hooren, geb. Maastricht 13 januari 1824, overl. Maastricht 15 januari 1824.
 • j. Joanna van Hooren, geb. Maastricht 13 juli 1825, overl. 24 september 1886; tr. Maastricht 6 februari 1851 Caspar Christiaan Johannes Hubertus van der Meulen, geb. Grave 17 oktober 1824, overl. Maastricht 25 februari 1900, zn. van Benedictus van der Meulen, mineur bij batallion mineurs en sapeurs te Grave (1824) & Anna Maria Grien.
 • k. Joannes Josephus van Hooren, geb. Maastricht 24 maart 1827, overl. Maastricht 1 mei 1883.VI.6 Joannes Cornelius van Hooren (ouders onder V.3), jardinier (tuinman) (1811), landbouwer (1823), ged. Maastricht (St. Martinus) 11 januari 1785, overl. Maastricht 7 maart 1875; tr. Maastricht 5 september 1811 Maria Elisabeth van den Broek, jardinière (1811), ged. Maastricht 6 januari 1791, overl. Maastricht 6 oktober 1820, dr. van Willem van den Broek & Elisabeth Hessels; tr. (2) Maastricht 17 april 1823 Joanna Claessen, dienstmeid (1823), geb. Oost in het jaar 1799 [*], overl. Maastricht 16 juli 1861, dr. van Gerardus Claessen & Catharina Wijnants.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Louis Dominique van Hoorn, geb. Maastricht 18 november 1811, overl. Maastricht 11 december 1811.
 • b. Jean Guillaume van Hoorn, geb. Maastricht 21 februari 1813, verder onder VII.10.
 • c. Joannes van Hooren, geb. Maastricht 7 september 1815, overl. voor 26 december 1879; tr. Maastricht 15 april 1841 (uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend) Anna Maria Kaanen, geb. Bemelen 16 januari 1804, overl. Maastricht 26 december 1879, weduwe van Joannes van Hooren en dr. Joannes Kaanen & Anna Barbara Narinx.
 • d. Maria Helena van Hooren, geb. Maastricht 31 juli 1817, overl. Maastricht 10 maart 1820.
 • e. Cornelis Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 14 september 1819, verder onder VII.11.

[*] Vijf april 1823 is voor de Vrederechter van Maastricht verschenen: Joanna Claessen, dienstmeid wonende te Maastricht en verzoekt om een akte van 'openbare kennelijkheid, bewijzende de plaats en tijdstip van hare geboorte' omdat zij niet is opgenomen in het geboorteregister van de gemeente Oost, volgens certificaat van de schout van de gemeente Oost d.d. 27 maart jongstleden.
Joannes Claessen, oud 34 jaren, Servaas Claessen, oud 63 jaren, Joannes Mullenders, oud 27 jaren, Jacob Jeukens, oud 56 jaren, Jan Jeukens, oud 42 jaren, Gilis Jeukens, oud 30 jaren en Gilis Schiepers, oud 32 jaren, wonende in de gemeente Oost verklaren onder ede dat 'Joanna Claesen, dienstmeid, wonende te Maastricht, wettige dochter van Gerard Claessen en van Catharina Wijnants, beide overleden, zeer wel te kennen en dat het waar, waarachtig en van eene algemene bekendheid is dat dezelve in de gemeente Oost, in het jaar zeventienhonderdnegenennegentig geboren is, zonder den dag of maand te kunnen bepalen.
Gevende den eersten komparant voor redenen van wetenschap dat als broeder hij daar van een volle kennis heeft en de overige als goede vrienden en nabuuren van hare ouders zij van hare geboorte verwittigd zijn geworden, bijvoegde dat dezelve door verzuim en tijdsomwentelingen op de registers van den Burgerlijken Stand niet is worden aangetekend.' [BS Maastricht, Huwelijk 17 april 1823 (fol. 52), Huwelijksbijlagen 1823, fol. 52].


Generatie VII


VII.1 Willebrordus van Hoorn (ouder onder VI.1), kuiper (1845, 1847, 1849, 1882, 1891), geboren op 16‑11‑1816 te Oss, overl. Oss 18 januari 1891; tr. Oss 24 mei 1844 Elizabeth van Nerijnen,geb. Oss 19 februari 1818, overl. Oss 13 februari 1882, dr. van Nicolaas van Nerijnen, arbeider (1818), & Wilhelmina van Liverlo.

Uit dit huwelijk:

 • a. Nicolaas van Hoorn, geb. Oss 14 maart 1845.
 • b. Jan van Hoorn, geb. Oss 18 januari 1847, verder onder VIII.1.
 • c. Petrus Johannes van Hoorn, geb. Oss 9 juli 1849, overl. Oss 10 september 1849.
 • d. Petrus Johannes van Hoorn, geb. Oss 24 juli 1850, verder onder VIII.2.
 • e. Wilhelmina van Hoorn, geb. Oss 25 maart 1853, overl. Rotterdam 14 januari 1931; tr. (1) Oss 6 juni 1873 Antonius van Vlijmen, geb. Oss 30 december 1848, overl. 18 maart 1874, zn. van Willebrordus van Vlijmen & Adriana Weil; tr. (2) Oss 2 mei 1879 Henricus van Dinther, metselaar, geb. Oss 10 november 1856, overl. Oss 16 juli 1924, zn. van Theodorus van Dinther & Johanna van Buren.
 • f. Petronella van Hoorn, geb. Oss 28 september 1854.
 • g. Johannes van Hoorn, geb. Oss 27 december 1855, verder onder VIII.3.
 • h. Laurentius van Hoorn, geb. Oss 16 mei 1861, verder onder VIII.4.VII.2 Marinus van Hoorn (ouders onder VI.2), radmaker (1897, 1898), geb. Oss 8 januari 1866, overl. Heesch 27 november 1924; tr. Geffen 25 mei 1894 Maria van Nistelrooij, geb. Geffen 27 december 1869, overl. Oss 14 februari 1919, dr. van Arnoldus van Nistelrooij & Hendrina van Helvoort.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johannes Gerardus van Hoorn, geb. Oss 13 mei 1897; tr. Geffen 14 februari 1920 Adriana Johanna Vullings, geb. Geffen 1 december 1897, dr. van Everardus Johannes Vullings & Rudolpha Petronella van Erp.
 • b. Arnoldus Antonius van Hoorn, brievenbesteller (bev. reg. Oss 1900-1923), geb. Oss 2 december 1898; tr. Oss 12 januari 1921 Joanna Maria Zoetekouw, geb. Oss 12 augustus 1895, dr. van Rudolf Zoetekouw & Antonia Vervuurt. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen bekend.
 • c. Gerardina Johanna van Hoorn, geb. Oss 4 februari 1900, overl. Oss 4 maart 1900.
 • d. Gerardus Johannes van Hoorn, geb. Oss 27 februari 1901, tr. Oss 7 november 1923 Theodora Maria van Berkel, geb. Oss 21 augustus 1897, dr. van Martinus van Berkel & Mathilda Verbruggen.
 • e. Albertus Maria Antonius van Hoorn, geb. Oss 15 december 1903, tr. Oss 18 februari 1925 Antonia Maria van Berkel, geb. Oss 12 februari 1902, dr. van Martinus van Berkel & Mathilda Verbruggen.
 • f. Leonarda Johanna Maria van Hoorn, geb. Oss 17 juni 1905; tr. Oss 22 april 1930 Franciscus Cornelis Norbertus Knechen, geb. 's-Hertogenbosch 25 april 1905, zn. van Carolus Franciscus Jacobus Knechten & Theresia Petronella Klemans.
 • g. Antonius Wilhelmus Franciscus Josephus van Hoorn, geb. Oss 27 maart 1908; tr. Oss 17 juni 1938 Clasina Petronella Maria Kanters, geb. 's-Hertogenbosch [ca. 1913], dr. van Hendricus Johannes Kanters & Johanna de Jong.
 • h. Anna Maria Gerardina van Hoorn, geb. Oss 15 februari 1910.VII.3 Franciscus van Hoorn (ouders onder VI.3), winkelier (1928), geb. Heesch 2 januari 1865, overl. 11 maart 1946; tr. Heesch 12 mei 1905 Johanna Maria Hartman, geb. Heesch 23 maart 1876, overl. Heesch 6 mei 1928, dr. van Johannes Petrus Hartman & Hendrika van Uden.

Uit dit huwelijk:

 • a. Lamberta van Hoorn, geb. Heesch 26 maart 1907, overl. Heesch 18 mei 1907.
 • b. Bernardus van Hoorn, geb. Heesch 3 april 1908.
 • c. Hendrikus van Hoorn, geb. Heesch 12 april 1910, overl. 24 december 1910.
 • d. Johanna Francisca van Hoorn, geb. Heesch 29 januari 1914.VII.4 Marinus van Hoorn (ouders onder VI.3), winkelier (1894, 1935), koopman (1900), geb. Heesch 4 oktober 1869, overl. Heesch 19 oktober 1935; tr. Nistelrode 5 mei 1894 Johanna van de Laar, dienstmeid (1894), geb. Nistelrode 10 februari 1872, overl. Heesch 27 augustus 1933, dr. van Adrianus van de Laar & Arnolda Spierings.

Uit dit huwelijk:

 • a. Elisabeth van Hoorn, geb. Heesch 13 september 1895.
 • b. Adrianus Arnoldus van Hoorn, geb. Heesch 23 augustus 1896.
 • c. Adrianus van Hoorn, geb. Heesch 12 december 1897.
 • d. Wilhelmus Franciscus van Hoorn, geb. Heesch 24 augustus 1899.
 • e. Francisca Arnolda van Hoorn, geb. Heesch 19 november 1900, overl. Heesch 13 april 1902.
 • f. Johannes Franciscus van Hoorn, geb. Heesch 15 november 1901.
 • g. Francisca Arnolda van Hoorn, geb. Heesch 27 november 1902, overl. Heesch 7 maart 1903.
 • h. Antonius van Hoorn, geb. Heesch 24 januari 1904.
 • i. Arnolda van Hoorn, geb. Heesch 30 december 1904, overl. Heesch 7 maart 1905.
 • j. Franciscus van Hoorn, geb. Heesch 26 april 1906.
 • k. Arnolda van Hoorn, geb. Heesch 10 augustus 1907, overl. Heesch 4 oktober 1908.
 • l. Hubertus van Hoorn, geb. Heesch 9 november 1908, overl. Heesch 4 maart 1942.
 • m. Bernardus van Hoorn, geb, Heesch 18 oktober 1911.
 • o. Arnolda van Hoorn, geb. Heesch 27 januari 1914, overl. Heesch 2 oktober 1914.VII.5 Dominicus van Hoorn (ouders onder VI.4), dagloner (1864), geb. Maastricht 19 floreal jaar 9 Franse Rep. / 9 mei 1801, overl. Maastricht 4 november 1865; tr. (1) Maastricht 20 januari 1825 Joanna Servaes, dienstmeid (1825), geb. Maastricht 19 thermidor jaar 6 Franse Rep. / 6 augustus 1798, overl. Maastricht 8 oktober 1855, dr. van Pieter Servaes, arbeider (1825), & Catharina Caris; tr. (2) Maastricht 5 mei 1858 Anna Maria Ida Jutten, dienstmeid (1858), geb. Luck, gemeente Kirchhoven (bij Heinsberg, Duitsland) [ca. 1830], overl. Maastricht 12 januari 1897 (echtgenote van Albert Schook), dr. van Heinrich Jutten & Barbara Houben. Zij hertrouwt Maastricht 27 april 1870 met Aalbert Schook, dagloner 58 jaar geboren te Tiel.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Maria Gertrudis van Hoorn, geb. Maastricht 21 april 1825, overl. Maastricht 6 december 1893; tr. Maastricht 19 augustus 1857 Jan Baptist Hubert Hardij, molenaarskrecht (1857), geb. Maastricht 18 november 1830, overl. Maastricht 26 november 1908, zn. van Franciscus Hardij & Maria Catharina Tondu.
 • b. Joannes van Hoorn, geb. Maastricht 25 augustus 1826, overl. Maastricht 5 november 1826.
 • c. Margaretha van Hoorn, geb. Maastricht 14 november 1827, overl. Maastricht 24 november 1827.
 • d. Christiaan Lodewijk van Hoorn, geb. Maastricht 5 november 1828, verder onder VIII.5.
 • e. Elisabeth van Hoorn, geb. Maastricht 30 december 1830, overl. Maastricht 3 februari 1911.
 • f. Franciscus Dominicus van Hoorn, geb. Maastricht 24 november 1833, overl. Maastricht 3 december 1833.
 • g. Maria Catharina Beatrix van Hoorn, geb. Maastricht 25 februari 1835, overl. Maastricht 28 maart 1918; tr. Maastricht 9 januari 1867 Josephus Hubertus Bragard, kaarsenmakersgezel (1867), geb. Maastricht 21 november 1832, overl. Maastricht 26 januari 1898, zn. van Tossanus Josephus Bragard & Maria Christina Dubien.
 • h. Petronella van Hoorn, geb. Maastricht 3 juni 1838.
 • i. Joanna van Hoorn, geb. Maastricht 11 september 1841.

Uit het tweede huwelijk:

 • 8. Maria Hubertina van Hoorn, geb. Maastricht 27 oktober 1860, overl. Maastricht 18 januari 1864.VII.6 Dominicus van Hooren (Hoorn) (ouders onder VI.5), dagloner (1837), geb. Maastricht 9 oktober 1811, overl. Maastricht 20 oktober 1859; tr. Maastricht 20 juli 1837 Joanna Houben, geb. Maastricht 20 april 1810, overl. Maastricht 5 november 1868, dr. van Wilhelmus Hubertus Houben, winkelier (1837), & Maria Catharina Kleijn.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johannes Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 5 juni 1838, verder onder VIII.6.
 • b. Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 10 juni 1841, verder onder VIII.7.
 • c. Wilhelmus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 26 mei 1843, verder onder VIII.8.
 • d. Maria Elisabeth van Hooren, geb. Maastricht 5 juli 1845, overl. Maastricht 18 juli 1845.
 • e. Franciscus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 28 maart 1848, verder onder VIII.9.
 • f. Catharina van Hoorn, geb. Maastricht 6 augustus 1853, overl. Maastricht 15 maart 1941; tr. Maastricht 24 oktober 1883 Franciscus Alexander Jacobs, geb. Maastricht 30 november 1862, overl. Maastricht 10 september 1917, zn. van Cornelis Jacobs & Gertrudis Briers.VII.7 Franciscus van Hooren (ouders onder VI.5), dagloner (1846, 1857), wijnsteker (1872), geb. Maastricht 20 november 1816, overl. Maastricht 29 december 1881; tr. Maastricht 15 oktober 1846 Maria Catharina Cruts, dienstmeid (1846), geb. Wijnandsrade 12 april 1823, overl. Maastricht 22 december 1852, dr. van Martinus Cruts & Anna Barbara Mulkens; tr. (2) Maastricht 22 april 1857 Elisabeth Printen, winkelierster (1857), geb. Veldwezelt (B) [ca. 1816], overl. Maastricht 14 september 1884, dr. van Jan Printen & en Maria Compeers.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Joannes van Hooren, geb. Maastricht 1 maart 1847, overl. Maastricht 25 april 1854.
 • b. Dominicus Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 11 mei 1849, verder onder VIII.10.

Uit het tweede huwelijk:

 • c. Hubertus Franciscus Cornelis van Hooren, geb. Maastricht 3 december 1857, verder onder VIII.11.VII.8 Jacobus van Hooren (ouders onder VI.5), dagloner (1840), geb. Maastricht 3 juni 1818, overl. Maastricht 31 oktober 1890; tr. (1) Maastricht 3 december 1840 Maria Elisabeth Hubertina Jaspers, geb. Maastricht 3 augustus 1818, overl. Maastricht 20 augustus 1855, dr. van Wilhelmus Johannus Jaspers, dagloner (1840), & Maria Catharina Lustermans; tr. (2) Meerssen 5 juni 1857 Maria Catharina van Hulst, dagloonster (1857), geb. Limmel 19 oktober 1827, overl. Maastricht 7 juni 1909, dr. van Hendrik van Hulst, dagloner (1857), & Anna Maria Crolla, dagloonster (1857).

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Wilhelmus Joannes van Hooren, geb. Maastricht 15 december 1840, overl. Maastricht 8 januari 1841.
 • b. Maria Catharina van Hooren, geb. Maastricht 6 maart 1842, overl. Maastricht 21 januari 1843.
 • c. Dominicus van Hooren, geb. Maastricht 18 november 1843, overl. Maastricht 13 maart 1854.
 • d. Petrus van Hooren, geb. Maastricht 22 juli 1846, verder onder VIII.12.
 • e. Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 5 januari 1849, overl. Maastricht 22 mei 1851.
 • f. Maria Anna van Hooren, geb. Maastricht 21 mei 1851, overl. Maastricht 14 augustus 1874.
 • g. Maria Barbara (Berb) van Hooren, dienstmeid (1888), geb. Maastricht 13 juli 1854, overl. Maastricht 14 april 1936; tr. Maastricht 4 januari 1888 Petrus Johannes van Duuren, aardewerker (1888), geb. Hoorn (Noord-Holland) 19 oktober 1854, overl. Maastricht 9 november 1912, zn. van Wilhelmus Theodorus Johannes van Duuren & Catharina Friker.

Uit het tweede huwelijk:

 • h. NN van Hooren, levenloos geboren dochter d.d. 1 februari 1858.
 • i. Maria Elisabeth van Hooren, geb. Meerssen 7 april 1859, overl. Meerssen 4 februari 1922.
 • j. Maria Anna van Hooren, geb. Meerssen 7 april 1859, overl. Maastricht 7 oktober 1880.
 • k. Maria Hendrika van Hooren, geb. Maastricht 6 februari 1861, overl. Maastricht 14 december 1861.
 • l. NN van Hoorn, levenloos geboren zoon d.d. 24 december 1862.
 • m. Maria Margaretha (Anna) van Hooren, geb. Maastricht 13 juli 1865, overl. Maastricht 8 november 1955; tr. Maastricht 23 juli 1902 Johannes Godefridus (Frits) van Lijf, brouwersknecht (1902 - bierbrouwerij 'De Ridder', 25 jaar wijnsteker na 1922 bij Thiessens Grote Gracht), geb. Maastricht 2 juni 1877, overl. Maastricht 11 mei 1955, zn. van Antonius Hubertus Victor van Lijf, tuinder, steenkolenhandelaar (1877), & Maria Sophia Franssen.
 • n. Eduardus Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 21 juli 1866, verder onder VIII.13.
 • o. Maria van Hooren, dienstmeid (1894), geb. Maastricht 8 oktober 1868, overl. Luik 8 januari 1916; tr. Meerssen 26 mei 1894 Johannes Jozef (Jean) Stroom, arbeider (1894), geb. Meerssen 4 maart 1866, overl. Meerssen 2 maart 1895, zn. van Jozef Hubertus Stroom, landbouwer (1894), & Anna Margaretha Zeegers.VII.9 Cornelis van Hooren (ouders onder VI.5), dagloner (18490, geb. Maaastricht 30 maart 1821, overl. Maastricht 11 oktober 1878; tr. Maastricht 11 oktober 1849 Maria Elisabeth Beesmans, dagloonster (1849), geb. Maastricht 4 november 1826 te Maastricht, overl. Maastricht 20 december 1863, dr. van Hubertus Beesmans, dagloner (1849), & Barbara Everarts, vroedvrouw (1849).

Uit dit huwelijk:

 • a. Barbara van Hooren, geb. Maastricht 27 Augustus 1850, overl. Maastricht 28 augustus 1855.
 • b. Joanna van Hooren, geb. Maastricht 4 november 1851, overl. Maastricht 3 augustus 1852.
 • c. Catharina van Hooren, geb. Maastricht 5 juni 1853; tr. Maastricht 22 december 1880 Mathijs Leenders, smidsgezel (1880), geb. Maastricht ca 1850, zn. van Mathijs Leenders & Marie Pauline Philippine Boulanger.
 • d. Hubertina van Hooren, naaister (1907), geb. Maastricht 26 februari 1855, overleden op 06‑01‑1938 te Maastricht; tr. (1) Maastricht 21 december 1881 Karel Lodewijk Snel, meubelwerker (1881), magazijnmeester (bev. reg. 1890), geb. Maastricht 4 februari 1858, overl. Maastricht 10 juni 1901, zn. van Petrus Hubertus Snel, meubelwerker (1881), & Maria Biesmans; tr. (2) Oud-Vroenhoven 1 juni 1907 Joannes Jacobus Hollewijn, weduwnaar van Maria Gertrudis Gilissen, schoenmaker (1907), geb. Maastricht 19 augustus 1851, overl. Maastricht 8 januari 1931, zn. van Gillis Josef Hollewijn & Maria Margaretha Bergholtz.
 • e. Helena van Hooren, geb. Maastricht 8 juni 1857, overleden op 23‑12‑1860 te Maastricht op 3‑jarige leeftijd.
 • f. Christiaan van Hooren, geb. Maastricht 3 juli 1859, overl. Maastricht 4 augustus 1860.
 • g. Mathijs van Hooren, geb. Maastricht 2 juli 1861, verder onder VIII.14.
 • h. Barbara van Hooren, geb. Maastricht 20 november 1863, overl. Maastricht 9 september 1866.VII.10 Jean Guillaume (Jan Willem) van Hoorn (ouders onder VI.6), rijksambtenaar (1857), ambtenaar bij rijksbelastingen (1861), geb. Maastricht 21 februari 1813, overl. Budel 26 januari 1885; tr. Budel 24 november 1856 Maria Antoinetta van Os, geb. Budel 23 mei 1828, overl. Budel 30 januari 1902, dr. van Jan van Os & Maria Catharina van Wis.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johanna Elisabeth van Hoorn, geb. Maashees 24 december 1857, overl. Woensel 19 maart 1890 (ongehuwd).
 • b. Johannes Cornelis van Hoorn, geb. Maashees 17 november 1859, overl. Boxmeer 30 september 1872.
 • c. Jozef Willem van Hooren, geb. Boxmeer 25 september 1861, overl. Boxmeer 1 oktober 1872.
 • d. Franciscus Cornelis van Hoorn, geb. Boxmeer 10 september 1863, verder onder VIII.15.
 • e. Anna Maria van Hoorn, geb. Boxmeer 29 september 1866, overl. Groesbeek 2 september 1944 (ongehuwd).
 • f. Catharina Antonetta van Hoorn, geb. Boxmeer 2 oktober 1868, overl. Boxmeer 11 oktober 1872.
 • g. Hubertina Elisabeth van Hoorn, geb. Boxmeer 31 juli 1870, overl. Boxmeer 9 september 1870.
 • h. Josef Wilhelmus Johannes van Hoorn, onderwijzer (1892), geb. Boxmeer 20 februari 1873, overl. Woensel 9 januari 1892.VII.11 Cornelis Franciscus van Hooren (ouders onder VI.6), geb. Maastricht 14 september 1819, overl. Maastricht 14 augustus 1885; tr. Maastricht 5 oktober 1842 Anna Catharina Barbara Wijnands, geb. Maastricht 30 december 1819, overl. Maastricht 25 december 1890, dr. van Godefridus Wijnands, landbouwer (1842), & Anna Catharina Roscamps, landbouwster (1842).

Uit dit huwelijk:

 • a. Jan Cornelis (Jan) van Hooren, geb. Maastricht 3 oktober 1843, verder onder VIII.16.
 • b. Godefridus van Hooren, geb. Maastricht 27 januari 1845, overl. Maastricht 3 juli 1859.
 • c. Willem van Hooren, geb. Maastricht 23 september 1846, verder onder VIII.17.
 • c. Anna Catharina van Hooren, geb. Maastricht 6 juli 1848, overl. Maastricht 19 juli 1848.
 • d. Lambertus van Hooren, geb. Maastricht 4 mei 1850, verder onder VIII.18.
 • e. Johannes van Hooren, geb. Maastricht 5 april 1852, overl. Maastricht 22 mei 1898 (zonder beroep, ongehuwd).
 • f. Josephus van Hooren, geb. Maastricht 5 april 1852, overl. Maastricht 12 december 1852.
 • g. Agnes van Hooren, geb. Maastricht 1 december 1853, overl. Maastricht 23 augustus 1935; tr. (1) Maastricht 13 augustus 1873 Gerardus Hubertus van der Broeck, landbouwer (1873), spoorwegbeambte (bev. reg. 1890), geb. Maastricht 24 augustus 1850, overl. Maastricht 13 april 1899, zn. van Hendrik Hubert van der Broeck & Cornelia Claessens, landbouwster (1873); tr. (2) Heer 18 februari 1911 Jan Christian Schoenmakers, schrijnwerker (1911), weduwnaar van Maria Barbara Hubertina Gregoire, geb. Wylre 12 november 1854, overl. Maastricht 21 juli 1934, zn. Jan Christian Schoenmakers & Anna Maria Hanen.
 • h. Maria Helena van Hooren, landbouwster (1877), geb. Maastricht 29 januari 1856, overl. Bemelen 6 juni 1930; tr. Maastricht 10 januari 1877 Joannes Hubertus Ubags, landbouwer (1877), stoker (bev. reg. 1890), geb. Cadier en Keer 2 maart 1851, overl. Bemelen 3 februari 1934, zn. van Andreas Ubags, landbouwer (1877) & Maria Anna Muurmans.Generatie VIII


VIII.1 Jan van Hoorn (ouders onder VII.1), kuiper (1874, 1882), geb. Oss 18 januari 1847; tr. Oss 6 juni 1873 Johanna Maria van Vlijmen, geb. Oss 22 april 1851, overl. Oss 20 juli 1883, dr. van Willebrordus van Vlijmen & Adriana Weil.

Uit dit huwelijk:

 • a. Willebrordus van Hoorn, geb. Oss 6 maart 1874, verder onder IX.1.
 • b. Nicolasina Genoveva van Hoorn, geb. Oss 3 januari 1876.
 • c. Jacoba Diliana van Hoorn, geb. Oss 11 februari 1878.
 • d. Adriana Maria van Hoorn, geb. Oss 6 juni 1879, overl. Oss 24 september 1879.
 • e. Elisabeth van Hoorn, geb. Oss 25 februari 1881, overl. Oss 13 februari 1941.
 • f. Adriana Anna Maria van Hoorn, geb. Oss 24 oktober 1882, overl. Oss 1 oktober 1964,; tr. Oss 31 oktober 1902 Wilhelmus Droomers, fabrieksarbeider (bevolkingsregister Oss 1900-1923), geb. Oss 21 juni 1881, zoon van Petronella Droomers. Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren.VIII.2 Petrus Johannes van Hoorn (ouders onder VII.1), kuiper (1882, 1883, 1885), kleermaker (1893), kuiper (1894), arbeider (1895), kuiper (1897, 1901, 1903), arbeider (1905, 1915, 1934), geb. Oss 24 juli 1850, overl. Oss 21 april 1934; tr. Oss 11 november 1881 Wilhelmina van Vlijmen, geb. Oss 18 december 1858, overl. Oss 28 februari 1915, dr. van Willebrordus van Vlijmen & Adriana Weil.

Uit dit huwelijk:

 • a. Elisabeth Adriana van Hoorn, geb. Oss 8 oktober 1882, overl. Tiel 9 oktober 1950; tr. Tiel 6 juni 1903 Hendrik van den Heuvel, koopman (1903), geb. Tiel , zn. van Thomas Johannes van den Heuvel, koopman (1903), & Cornelia Kallaars.
 • b. Adriana Maria van Hoorn, geb. Oss 19 december 1883, tr. Tiel 12 september 1903 Thomas Johannes van den Heuvel, koopman (1903), geb. Tiel 19 februari 1879, zn. van Thomas Johannes van den Heuvel & Cornelia Callaars.
 • c. Willebrordus Adrianus van Hoorn, geb. Oss 17 december 1885 Oss, verder onder IX.2.
 • d. Anna Maria van Hoorn, geb. Oss 21 december 1887, overl. Arnhem 30 januari 1950 (wed. van Antonius Berendsen en van Cornelis Bernardus Rademaker); tr. Oss 8 november 1907 Antonius Berendsen, geb. Doesburg ca 1883, zn. van Johannes Albertus Berendsen & Johanna Margaretha Eijt; tr. (2) Cornelis Bernardus Rademaker.
 • e. Petrus Johannes van Hoorn, geb. Oss 7 april 1890, verder onder IX.3.
 • f. Jacoba Arnolda van Hoorn, geb. Oss 2 januari 1893; tr. (1) Oss 31 januari 1913 (huwelijk ontbonden door echtscheiding) Francis van den Heuvel, geb. Tiel 10 janauri 1870, zn. van Thomas Johannes van den Heuvel & Cornelia Callaars; tr. (2) Oss 27 januari 1933 Wilhelmus Adrianus Brands, geb. Berghem 1 januari 1893, zn. van Jan Brands & Lucia Huibers.
 • g. Arnoldus van Hoorn, geb. Oss 28 januari 1894, verder onder IX.4.
 • h. Nicolaus Antonius van Hoorn, geb. Oss 21 maart 1895, verder onder IX.5.
 • i. Anna Catharina van Hoorn, geb. Oss 4 november 1897, tr. Oss 30 mei 1919 Joannes Antonius van de Laar, geb. Oss 19 februari 1895, zn. van Petrus van de Laar & Petronella van Niftrik.
 • j. Antonius Wilhelmus van Hoorn, mijnwerker (1923), geb. Oss 23 april 1901, tr. Hoensbroek 23 november 1923 Johanna Henssen, geb. Schinnen 28 juli 1905, dr. van Hubert Joseph Henssen & Elisabeth Peresi.
 • k. Johannes van Hoorn, geb. Oss 8 februari 1903, verder onder IX.6.
 • l. Wilhelmus van Hoorn, geb. 30 januari 1905, overl. Oss 15 februari 1905.VIII.3 Johannes van Hoorn (ouders onder VII.1), kuiper, geb. Oss 27 december 1855, overl. Oss 23 juli 1924; tr. Oss 24 oktober 1879 Elisabeth van Oeffel, geb. Dreumel 4 januari 1859, overl. Oss 26 juni 1899, dr. van Pierre van Oeffel & Cornelia van Gemert.

Uit dit huwelijk:

 • a. Joannes Willebrordus van Hoorn, geb. Oss 21 juli 1880.
 • b. Elisabeth Antonia van Hoorn, geb. Oss 20 februari 1882.
 • c. Petrus Laurentius van Hoorn, geb. Oss 6 mei 1883, overl. Oss 25 november 1883.
 • d. Cornelia Petronella van Hoorn, geb. Oss 18 december 1884.
 • e. Nicolasina Laurentia van Hoorn, geb. Oss 17 december 1885.
 • f. Joannes Cornelus van Hoorn, sergeant koloniale reserve (1920), geb. Oss 15 juli 1888; tr. Nijmegen 20 september 1920 Wilhelmina Catharina Mastenbroek, geb. Nijmegen 27 februari 1902, dr. van Johannes Theodorus Mastenbroek & Johanna Koppers.
 • g. Cornelis Franciscus van Hoorn, geb. Oss 11 september 1889, overl. Kerkrade 3 januar 1943; gehuwd met Henriette Katharina Schwarz.
 • h. Anna Maria van Hoorn, dienstbode (1918), geb. Oss 4 januari 1891; tr. Nijmegen 8 januari 1918 Wilhelmus Cornelis Gerardus van Raaij, koopman (1918, 1940), geb. Nijmegen 1 november 1888, overl. Nijmegen 1 april 1940, zn. van Gerardus van Raaij, koopman (1918), & Johanna Sophia Lormans.
 • i. Maria Francisca van Hoorn, geb. Oss 23 september 1892, overl. Oss 20 juli 1893.
 • j. Francisca Leonarda van Hoorn, geb. Oss 15 juli 1895; tr. Asten 10 juni 1920 Antonie van Kemenade, geb. Asten 27 juni 1889, zn. van Johannes van Kemenade & Wilhelmina Vinken.
 • k. Laurentius Antonius van Hoorn, geb. Oss 27 november 1896, overl. Oss 23 januari 1897.
 • l. Laurentius Antonius van Hoorn, geb. Oss 8 december 1897.VIII.4 Laurentius van Hoorn (ouders onder VII.1), winkelier (1899, 1901), arbeider (1905), logementhouder (1910, 1925), geb. Oss 16 mei 1861, overl. Oss 10 juni 1939 (echtgenoot van Catharina Derks); tr. Dreumel 9 februari 1898 Catharina Derks, geb. Dreumel 17 mei 1872, dr. van Johannes Derks & Antonia de Rijk.

Uit dit huwelijk:

 • a. NN van Hoorn, een doodgeboren dochter d.d. 17 februari 1899.
 • b. NN van Hoorn, een doodgeboren dochter d.d. 14 december 1899.
 • c. NN van Hoorn, een doodgeboren dochter d.d. 14 september 1900.
 • d. Antonius Willebrordus Maria van Hoorn, geb. Oss 21 september 1901, overl. Oss 16 oktober 1901.
 • e. Antonius Laurentius Joseph van Hoorn, koperslager (1925), geb. Oss 28 maart 1905; tr. Oss 19 juni 1925 Hendrika Adriana van den Wildenberg, geb. 's-Hertogenbosch [ca. 1907], dr. van Gerardus Antonius van den Wildenberg, koopman (1925), & Bernardina Maria van den Eijnden.
 • f. Willebrordus Johannes Josephus van Hoorn, geb. Oss 17 april 1910.VIII.5 Christiaan Lodewijk van Hoorn (ouders onder VII.5), dagloner (1856), fabrieksarbeider (bev. reg. 1890), geb. Maastricht 5 november 1828, overl. Maastricht 19 april 1900, tr. Maastricht 15 oktober 1856 Ludovica Josephina Baade, dienstmeid (1856), geb. Maastricht 16 juni 1826, overl. Maastricht 1 september 1894, dr. van Willem Everhard Baade & Maria Catharina van Turenhout.

Uit dit huwelijk:

 • a. Josephina van Hoorn, geb. Maastricht 1 juli 1857, overl. Maastricht 14 maart 1925.
 • b. Maria Josepha van Hoorn, geb. Maastricht 19 juli 1859, overl. Maastricht 24 juni 1896.
 • c. Johannes Mathijs van Hoorn, geb. Maastricht 11 juni 1861, verder onder IX.7.
 • d. Jan van Hoorn, geb. Maastricht 22 februari 1864, verder onder IX.8.
 • e. Maria Catharina van Hoorn, geb. Maastricht 4 januari 1867, overl. Maastricht 19 januari 1868.
 • f. Anna Maria van Hoorn, geb. Maastricht 7 februari 1872; tr. Beek 25 januari 1901 Lodewijk Nicolaas Lambertus Craft, kapper (1901), geb. Maastricht 11 april 1872, overl. Maastricht 19 april 1915, zn. van Lambertus Craft & Anna Catharina Gilissen.VIII.6 Johannes Hubertus van Hoorn (ouders onder VII.6), molenaarsknecht (1861), opzichter b/d gemeentereiniging (bev. reg. 1890), geb. Maastricht 5 juni 1838, overl. Maastricht 14 november 1921; tr. Maastricht 17 juli 1861 Josephina Allemand, fabriekwerkster (1861), geb. Maastricht 23 oktober 1842, overl. Maastricht 14 januari 1910, dr. van Pieter Jozef Allemand & Anna Barbara van Rooyen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Jacobus van Hoorn (erkend bij huwelijk ouders), geb. Maastricht 30 december 1860, verder onder IX.9.
 • b. Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 18 februari 1863, verder onder IX.10.
 • c. Maria Josephina van Hoorn, geb. Maastricht 12 mei 1865, overl. Maastricht 26 januari 1960; tr. Maastricht 8 september 1886 Gillis van Drongelen, aardewerker (1886), geb. Maastricht 1 oktober 1864, zn. van Joannes Christianus van Drongelen, glasblazer (1886), & Anna Maria Depeij. Bij het huwelijk van dochter Maria Catharina van Drongelen met Jean Baptist Joseph Tellings op 30 oktober 1918 is het verblijf of bestaan van Gillis van Drongelen onbekend. Van hem is ook geen overlijden te vinden!
 • d. Franciscus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 24 oktober 1867, verder onder IX.11.
 • e. Theodorus van Hoorn, geb. Maastricht 30 mei 1870, overl. Maastricht 20 juli 1871.
 • f. Wilhelmus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 21 juni 1872, overl. Maastricht 1 augustus 1872.
 • g. Maria Catharina van Hoorn, geb. Maastricht 25 september 1873, overleden op 31 augustus 1955 te Maastricht op 81‑jarige leeftijd; tr. Maastricht 29 november 1899 Hendricus Hubertus van Rijsselt, spoorwegarbeider (1899), geb. Maastricht 16 augustus 1866, overl. Maastricht 15 november 1939, zn. van Joannes van Rijsselt, glasblazer (1899), & Agnes Janssen.
 • h. Maria Catharina Anna van Hoorn, geb. Maastricht 4 januari 1877, overl. Maastricht 20 oktober 1902; tr. Maastricht 25 november 1896 Joannes Heijgelen, verfbereider (1896), geb. Maastricht 1 augustus 1874, overl. Maastricht 9 juni 1923, zn. van Julianus Heijgelen & Louisa Helena Hupkens.
 • i. Maria Anna Barbara van Hoorn, geb. Maastricht 19 september 1879, overl. Maastricht 15 augustus 1959; tr. Maastricht 31 januari 1900 Wilhelmus Albertus Heemskerk, aardewerker (1900), weduwnaar Rosa Erens, geb. Maastricht 3 december 1872, overl. Maastricht 17 januari 1937, zn. van Cornelis Heemskerk & Catharina Hubertina van Geleen.
 • j. Maria Elisabeth van Hoorn, geb. Maastricht 14 september 1882, overl. Maastricht 14 december 1917; tr. Maastricht 11 september 1901 Johannes Jacobus Rosier, glasslijper (bev. reg. 1890), geb. Maastricht 11 januari 1882, overl. [na 1917], zn. van Antonius Franciscus Rosier & Maria Paggels.
 • k. Maria Alexina van Hoorn, geb. Maastricht 18 april 1886, overl. Maastricht 17 januari 1966; tr. Maastricht 17 mei 1905 Joseph Cobben, glasslijper (1905), geb. Maastricht 29 september 1883, overl. Maastricht 19 maart 1957, zn. van Medard Cobben, glasslijper (1905), & Catharina Lemand.VIII.7 Hubertus van Hoorn (ouders onder VII.6), dagloner (1866), geb. Maastricht 10 juni 1841, overl. Maastricht 16 september 1881; tr. Maastricht 7 november 1866 Maria Hubertina van den Berg, koopvrouw (1893), geb. Maastricht 24 november 1840, overl. Maastricht 11 juni 1895, dr. van Franciscus van den Berg, dagloner (1866), & Anna Maria Elisabeth François, groentenverkoopster (1866). Maria Hubertina van den Berg hertrouwt Maastricht 9 mei 1883, Mathijs Hubertus Heusschen, weduwnaar van Josephina Catharina Guiraud, dagloner (1883), geb. Heugem 14 februari 1836, overl. Maastricht 9 augustus 1910.

Uit dit huwelijk:

 • a. NN van Hoorn, levenloos geboren kind d.d. 7 oktober 1867.
 • b. Franciscus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 2 oktober 1868, verder onder IX.12.
 • c. Anna Maria Elisabeth van Hoorn, geb. Maastricht 10 november 1870, overl. Maastricht 11 september 1920.
 • d. Wilhelmus Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 17 april 1872, overl. Maastricht 12 april 1885 (van Hoorn).
 • e. Anna Maria Catharina van Hoorn, geb. Maastricht 15 februari 1874, overl. Maastricht 12 augustus 1902; tr. Maastricht 27 september 1893 Joannes Nicolaas Haane, voerman (1893), magazijnsknecht (1902), geb. Maastricht 6 december 1870, overleden Maastricht 30 november 1947 (echtgenoot in tweede huwelijk d.d. 20 oktober 1902 van Judith Willems), zn. van Jozef Haane, landbouwersknecht (1893) & Anna Catharina Willems.
 • f. Paulus Martinus Hubertus van Hoorn, smid (1901), geb. Maastricht 28 november 1875, overl. Maastricht 1 december 1901 (ongehuwd).
 • g. Johannes Jacobus van Hoorn, geb. Maastricht 7 oktober 1878, overl. Maastricht 14 april 1879.
 • h. Maria Margaretha van Hoorn, geb. Maastricht 8 maart 1880, overl. Maastricht 23 augustus 1880.VIII.8 Wilhelmus Hubertus van Hoorn (ouders onder VII.6), aardewerker (1868), geb. Maastricht 26 mei 1843, overl. Maastricht 10 april 1900; tr. Maastricht 2 september 1868 Maria Louisa Veldman, dagloonster (1868), geb. Maastricht 2 augustus 1847, overl. Maastricht 8 september 1895, dr. van Joannes Petrus Veldman, dagloner (1868), & Gertruidis Elisabeth Pannemans.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johannes Hubertus Stephanus van Hoorn, letterzetter (1904), geb. 1 september 1867 (erkend bij huwelijk ouders), overl. Waalwijk 30 maart 1941; tr. Baardwijk (NB) 18 mei 1904 Johanna Maria van den Heuvel, geb. Waalwijk 17 februari 1865, overl. Drunen 6 februari 1944, dr. van Theodorus van den Heuvel & Pieternella Pullens.
 • b. Maria Josephina van Hoorn, geb. Maastricht 13 oktober 1869, overl. Maastricht 30 juli 1897.
 • c. Maria Hubertina van Hoorn, geb. Maastricht 29 oktober 1871, overl. Maastricht 4 augustus 1889.
 • d. Joannes Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 6 mei 1873, overl. Maastricht 17 maart 1875.
 • e. Hubertus Joannes van Hoorn, geb. Maastricht 1 januari 1875, verder onder IX.13.
 • f. Renier van Hoorn, geb. Maastricht 15 januari 1877, verder onder IX.14.
 • g. Anna Maria Elisabeth van Hoorn, geb. Maastricht 5 oktober 1879, overl. Maastricht 15 april 1959; tr. (1) Maastricht 5 april 1899 (gescheiden van echt 20 januari 1921) Hendrikus Antonius Michael Coumans, aardewerker (1899), geb. Maastricht 8 april 1879, overl. Maastricht 17 juni 1951, zn. van Joannes Nepomucenus Coumans & Maria Elisabeth Wattelar; tr. (2) Maastricht 5 juli 1922 Johan Hubert Muermans, geb. Maastricht 27 maart 1897, overl. Maastricht 23 oktober 1932, zn. van Joannes Hilbertus Muermans & Catharina Tielemans.
 • h. Johannes Petrus van Hoorn, geb. Maastricht 8 januari 1882, overl. Maastricht 24 februari 1941.
 • i. Gertrudis van Hoorn, geb. Maastricht 19 september 1883, overl. Maastricht 7 februari 1922; tr. (1) Maastricht 21 januari 1903 (gescheiden van echt 30 december 1915) Christianus van Tongeren, glasslijper (1903), geb. Maastricht 18 maart 1882, overl. Maastricht 26 april 1947, zn. van Adrianus Bernardus van Tongeren, winkelknecht (1903), & Leentje Poldervaart; tr. (2) Maastricht 10 januari 1917 Josephus Franciscus Matthieu, glasslijper (1917), geb. Maastricht 29 juli 1893, zn. van Christiaan Matthieu, los werkman (1917), & Maria Anna Elisabeth Godding. Josephus Franciscus Matthieu hertrouwt Maastricht 3 juni 1927 Anna Gertrudis Speetjens, geb. Maastricht 26 april 1901.
 • j. Catharina van Hoorn, geb. Maastricht 19 maart 1886; tr. Maastricht 26 april 1905 Wilhelmus Mullers, ovenwerker (1905), geb. Amby 30 mei 1881, zn. van Jozef Mullers & Maria Barbara Sijen.VIII.9 Franciscus Hubertus van Hooren (ouders onder VII.6), geb. Maastricht 28 maart 1848; tr. Saint-Gilles (België) 28 april 1883 Alexina Ghislaine Lavendy, geb. Courcelles (België) 8 juni 1849.

Uit dit huwelijk:

 • a. Jean Baptiste van Hooren (geb.: Lavendy), geb. Courcelles (België) 23 juni 1869, verder onder IX.15.VIII.10 Dominicus Hubertus van Hooren (ouders onder VII.7), smid(sgezel), geb. Maastricht 11 mei 1849, overl. Maastricht 8 mei 1928; tr. Maastricht 6 november 1872 Maria Gertrudis van Loo, geb. Gulpen 13 februari 1849, overl. Maastricht 21 januari 1935, dr. van Machiel van Loo & Anna Maria Lemmens.

Uit dit huwelijk:

 • a. Joannes Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 18 januari 1873, verder onder IX.16.
 • b. Johannes Josephus Hubertus van Hooren, geb. Berghem (gem. Gulpen) 2 maart 1875, verder onder IX.17.
 • c. Hubertus Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 16 juni 1877, overl. Maastricht 20 april 1879.
 • d. Hubertus Franciscus Cornelis van Hooren, geb. Maastricht 1 januari 1880, overl. Maastricht 19 oktober 1880.
 • e. Hendrikus Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 1 oktober 1881, verder onder IX.18.
 • f. Mathieu Hubert van Hooren, geb. Maastricht 13 augustus 1884, verder onder IX.19.
 • g. Anna Maria van Hooren, geb. Maastricht 25 april 1889.VIII.11 Hubertus Franciscus Cornelis van Hooren (ouders onder VII.7), smidsgezel (1892), geb. Maastricht 3 december 1857, overl. Maastricht 2 december 1930; tr. Maastricht 20 april 1892 Maria Anna Cilissen, dienstmeid (1892), geb. Oud-Vroenhoven [ca 1870], overl. Maastricht 5 januari 1957, dr. van Hendrik Hubertus Cilissen, dienstknecht (1892), & Sibilla Nelissen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Antonia van Hooren, geb. Maastricht 30 januari 1894.
 • b. Lambertus Marie Franciscus van Hooren, eerw. broeder lid Societas Jesu, geb. Maastricht 15 augustus 1895.
 • c. Johannes Hubertus Antonius van Hooren, geb. Maastricht 11 november 1897, verder onder IX.20.
 • d. Anna Isabella van Hooren, geb. Maastricht 26 juni 1901, overl. Maastricht 29 januari 1559.
 • e. Henricus Franciscus Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 9 oktober 1908.VIII.12 Petrus van Hooren (ouders onder VII.8), porceleinwerker (1873, 1879), aardewerker (bev. reg. 1890)[pauselijk zouaaf, bron: Jo van Hooren; familie overlevering ?], geb. Maastricht 22 juli 1846, overl. Maastricht 3 juni 1892; tr. (1) Maastricht 8 januari 1873 Anna Judith Ruwet, fabriekwerkster (1873), geb. Maastricht 16 oktober 1849, overl. Maastricht 11 mei 1877, dr. van Petrus Wilhelmus Ruwet, & Maria Catharina Hubertina Kortenraij; tr. (2) Maastricht 19 februari 1879 Annetta Maria Wilhelmina de Pie, dagloonster (1879), geb. Vlissingen 23 oktober 1849, overl. Maastricht 7 mei 1890, dr. van Franciscus de Pie & Catharina Friker.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Catharina van Hooren, geb. Maastricht 24 februari 1873, overl. Maastricht 1 maart 1874.
 • b. Johannes Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 17 februari 1875, verder onder IX.21.
 • c. Cornelis Arnoldus van Hooren, geb. Maastricht 5 februari 1877, overl. Maastricht 2 juli 1877.

Uit het tweede huwelijk:

 • d . Jacobus Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 5 mei 1879, overl. Maastricht 14 oktober 1886.
 • e. Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 30 augustus 1881, verder onder IX.22.
 • f. Maria Barbara van Hooren, geb. Maastricht 12 augustus 1884, overl. Maastricht 2 december 1886.
 • g. Petrus Johannes van Hooren, geb. Maastricht 16 maart 1887, verder onder IX.23.
 • h. Nicolaas van Hooren, geb. Maastricht 15 februari 1889, overl. Maastricht 5 mei 1890.
 • i. NN van Hooren, levenloos geboren zoon d.d. 7 mei 1890 (moeder en kind zijn beiden overleden).VIII.13 Eduardus Hubertus van Hooren (ouders onder VII.8), aardewerker (1890), geb. Maastricht 21 juli 1866, overl. Maastricht 8 december 1916; tr. 30 april 1890 Anna Heuvels, verguldster (1890), geb. Maastricht 26 mei 1869, overl. Maastricht 20 maart 1954, dr. van Franciscus Heuvels, dienstknecht (1890), & Josephina Begas.

Uit dit huwelijk:

 • a. Catharina van Hooren, dienstbode (1913), geb. Maastricht 19 juni 1890, overl. Maastricht 9 april 1961; tr. Maastricht 8 oktober 1913 Hubertus Geurts, decoratieschilder (1913), geb. Maastricht 28 september 1881, overl. Maastricht 27 februari 1952, zn. van Joseph Hubertus Geurts & Maria Catharina Gelissen.
 • b. Petrus Johannes van Hooren, geb. Maastricht 16 maart 1892, overl. Maastricht 11 november 1892.
 • c. Johannes Hubertus van Hooren, sigarenmaker (1912) geb. Maastricht 28 augustus 1893, overl. Maastricht 20 januari 1912 (ongehuwd).
 • d. Barbara van Hooren, ere-medaille in de orde van Oranje Nassau, geb. Maastricht 22 juni 1896, overl. Maastricht 31 mei 1967.
 • e. Anna van Hooren, geb. Maastricht 22 april 1900, overl. Maastricht 28 juli 1961 (ongehuwd).
 • f. Johannes Fredericus van Hooren, geb. 24 februari 1903, verder onder IX.24.
 • g. Maria van Hooren, (zuster Otgera), religieuse, geb. Maastricht 4 september 1906, overl. Gooreind (België) 18 april 1983.
 • h. Petrus Johannes Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 13 september 1910, overl. Maastricht 3 december 1910.
 • i. Hubertus Johannes van Hooren, Orde van Oranje Nassau in zilver (25 november 1969), geb. Maastricht 20 januari 1913, overl. Bilzen 30 oktober 1986; tr. Maastricht 25 november 1938 Elisabeth Beckers, geb. Maastricht 15 november 1916, overl. Maastricht 25 januari 2007, dr. van Ludovicus Wilhelmus Beckers & Maria Hendrina Setton. Uit dit huwelijk , voor zover bekend, één zoon (afgeschermd).VIII.14 Mathijs van Hooren (ouders onder VII.9), smidsgezel (1886), geb. Maastricht 2 juli 1861, overl. Maastricht 18 november 1925; tr. Maastricht 24 november 1886 Anna Philomena Mulkens, geb. Maastricht 24 mei 1861, overl. Maastricht 13 november 1944, dr. van Petrus Antonius Mulkens & Catharina Philippina Busers.

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Matheus Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 8 september 1887, verder onder IX.25.
 • b. Leonardus van Hooren, geb. Maastricht 16 maart 1890, overl. Maastricht 16 april 1917.
 • c. Carolus Ludovicus van Hooren, porseleinslijper (1915), geb. Maastricht 21 oktober 1892, overl. Maastricht 21 maart 1967; tr. Maastricht 28 juli 1915 Maria Cornelia Bemelmans, geb. Maastricht 1 juni 1888, overl. Maastricht 11 maart 1962, dr. van Leonardus Bemelmans, magazijnsknecht (1915), & Joanna Hubertina van Vugt.
 • d. Josephina Hubertina van Hooren, geb. Maastricht 18 maart 1895; tr. (1) Maastricht 17 mei 1916 Hubertus Yerna, stukadoor (1916), geb. Maastricht 10 juni 1892, overl. Maastricht 1 december 1939, zn. van Joseph Yerna, stukadoor (1916), & Anna Hubertina Wijler.
 • e. Christiaan Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 3 juli 1897.
 • f. Francois van Hooren, geb. Maastricht 4 oktober 1898, overl. Maastricht 23 juli 1899.
 • g. Maria Elisabeth Hubertina van Hooren, geb. Maastricht 14 augustus 1900; tr. Maastricht 31 januari 1923 Wilhelmus Josephus Reggers, gemeentewerkman (1923), geb. Maastricht 15 november 1899, zn. Antonius Mathijs Reggers, fabrieksarbeider (1923), & Sophia Kluijt.
 • h. Petrus Hubertus van Hooren, politieagent (1927), geb. Maastricht 16 januari 1903, overl. Maastricht 25 februari 1961; tr. Maastricht 8 juli 1927 Maria Theresia Jorissen, dienstbode (1927), geb. Veldwezelt (België) 30 december 1902, dr. van Paulus Jorissen, landbouwer (1927), & Elisabeth Hermans. Uit dit huwelijk 3 kinderen.VIII.15 Franciscus Cornelis van Hoorn (ouders onder VII.10), (hoofd)onderwijzer (1896 e.v.), geb. Boxmeer 10 september 1863, overl. Nijmegen 18 januari 1949 (wonende Arnhem); tr. Budel (NB) 17 september 1896 Maria Elisabeth Glaudemans, geb. Budel 3 mei 1870, overl. Arnhem 28 oktober 1946, dr. van Adrianus Glaudemans, winkelier (1870), & Maria Huberdina Mulders.

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Antonetta Josepha van Hoorn, geb. Budel 2 juli 1897, overl. Nijmegen 9 januari 1986; tr. Nijmegen 21 augustus 1922 Wilhelmus Maria Joseph Mali, boekhouder (1922), geb. Nijmegen 22 januari 1879, overl. Nijmegen 22 februari 1944, zn. van Johannes Hubertus Mali & Alberdina Carolina Maria van der Kolf.
 • b. Maria Hubertina Antonia van Hoorn, geb. Budel 14 november 1898, overl. Arnhem 23 november 1952; gehuwd met Wilhelmus Gerardus Gertsen, belastingconsulent (1951), geb. Duiven, overl. Arnhem 31 oktober 1951 (66 jaar), zn. van Theodorus Johannes Gertsen & Johanna Maria Holland.
 • c. Anna Maria Elisabeth van Hoorn, geb. Budel 26 november 1899; gehuwd met Carolus Joseph Wolf, technisch ambtenaar (1934, bij overl. dochter), geb. Nijmegen 3 april 1898, zn. van Arnoldus Carolus Wolf, schrijnwerker (1898), & Maria Johanna ten Wolde.
 • d. Cato Gerarda Majella van Hoorn, geb. Budel 15 april 1901, overl. Beek (Gld.) 14 april 1972; gehuwd met Adrianus Laurentius Hubertus Vingerhoeds, ridder in de Orde van Oranje-Nassau, geb. Dongen 7 augustus 1896, overl. 's-Gravenhage 22 april 1965, zn. van Cornelis Vingerhoeds, leerlooier (1896), & Johanna Cornelia van Loon.
 • e. Henriette Josepha Christina van Hoorn, geb. Budel 27 maart 1902, overl. Amsterdam 14 september 1991; tr. Weert 5 november 1924 Joseph Hubertus Theunissen, onderwijzer (1924), geb. Weert 3 november 1899, zn. van Joannes Andreas Theunissen & Petronella Hubertina Beelen.
 • f. Jan Willem Jozef Marie van Hoorn, geb. Budel 3 mei 1903, overl. Budel 12 januari 1904.
 • g. Adriaan Antoon Jan Marie van Hoorn, geb. Budel 17 juni 1904, overl. Zevenaar 14 juli 1991; gehuwd met Eleonora Maria van Maanen.
 • h. Eliza Cornelia Maria van Hoorn, geb. Budel 22 september 1905; gehuwd met Cornelis Lodewijk Mol.
 • i. Willem Jan Frans Marie van Hoorn, geb. Budel 14 januari 1907.
 • j. Johan Frans Antoon Marie van Hoorn, geb. Budel 7 juni 1908, overl. Budel 21 januari 1909.
 • k. Frans Cornelis Jan Marie van Hoorn, geb. 29 september 1909, overl. Budel 25 augustus 1912.
 • l. Johan Mathijs Jozef Marie van Hoorn, geb. Budel 2 januari 1911, overl. Nijmegen 8 april 1924.
 • m. Christina Maria Josepha Huberta van Hoorn, geb. Budel 19 december 1913, overl. Amsterdam 14 maart 1956.


Het gezin verhuist op 20 november 1920 van Budel naar Nijmegen [Bev. reg. Budel 1910-1920].


VIII.16 Jan Cornelis van Hooren (ouders onder VII.11), landbouwer (1867, bev. reg. 1890), geb. Maastricht 3 oktober 1843, overl. Maastricht 15 juli 1926, tr. Maastricht 15 januari 1867 Maria Anna Willems, geb. Maastricht 21 november 1843, overl. Heer 24 februari 1916, dr. van Hendrik Willems & Maria Anna Tilly.

Uit dit huwelijk:

 • a. Cornelis Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 7 december 1867, overl. Maastricht 20 juli 1870.
 • b. Hendrik Michiel van Hooren, geb. Maastricht 1 juni 1869, verder onder IX.26.
 • c. Wilhelmus van Hooren, geb. Maastricht 16 januari 1871, verder onder IX.27.
 • d. Maria van Hooren, geb. Maastricht 1 mei 1872, overl. Heer 12 augustus 1947; tr. Heer (en Keer) 2 februari 1899 Marie Henri Désiré Théodore Meulenberg, landbouwer (1899), geb. La Croisille (Frankrijk) 26 mei 1868, overl. Heer 7 augustus 1939, zn. van Jacques Meulenberg & Gertrude Duyzings.
 • e. Lambertus van Horen, geb. Maastricht 23 april 1874, verder onder IX.28.
 • f. NN van Hooren, levenloos geboren d.d. 8 juni 1876.
 • g. NN van Hooren, levenloos geboren d.d. 30 april 1877.
 • h. Johannes van Hooren, geb. Maastricht 8 december 1881, verder onder IX.29.
 • i. Leonardus van Hooren, geb. Maastricht 21 januari 1886.
 • j. Johannes Josephus van Hooren, geb. Maastricht 1 juli 1887, verder onder IX.30.VIII.17 Willem van Hooren (ouders onder VII.11), landbouwer (1869), geb. Maastricht 23 september 1846, overl. Maastricht 27 maart 1904; tr. Maastricht 3 februari 1869 Maria van der Broeck, geb. Maastricht 15 augustus 1845, overl. Maastricht 11 maart 1929, dr. van Hendrik Hubert van der Broeck, & Cornelia Claessens, landbouwster (1869).

Uit dit huwelijk:

 • a. Cornelis Franciscus van Hooren, geb. Maastricht 11 december 1869, overl. Maastricht 12 december 1879.
 • b. Maria Anna Catharina Barbara van Hooren, geb. Maastricht 4 juli 1871, overl. Maastricht 29 maart 1874 ('Van Hoorn').
 • c. Anna Maria van Hooren, geb. Maastricht 10 juli 1873, overl. Maastricht 16 juli 1955; tr. Maastricht 24 juni 1908 Antonius Hubertus Gidding, smid (1908), geb. Maastricht ca 1877, overleden op 06‑02‑1941 te Maastricht, zn. van Nicolaus Bernardus Gidding & Petronella Aarts.
 • d. Christiaan Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 31 maart 1875, verder onder IX.31.
 • e. Cornelia Helena Maria van Hooren, geb. Maastricht 12 juli 1877, overl. Maastricht 25 maart 1880.
 • f. Hubertus Wilhelmus van Hooren, geb. Maastricht 27 december 1879, overl. Maastricht 14 februari 1880.
 • g. Cornelia Maria van Hooren, geb. Maastricht 2 november 1881, overl. Maastricht 16 maart 1883.
 • h. NN van Hooren, levenloos geboren d.d. 30 september 1883.
 • i. Helena van Hooren, geb. Maastricht 28 november 1884.
 • j. Anna Maria van Hooren, dienstbode (1918), geb. Maastricht 13 mei 1889; tr. Maastricht 16 oktober 1918 Arnoldus D'Elfant, aardewerkschilder (1918), geb. Maastricht 26 mei 1894, zn. van Philip D'Elfant & Maria Klijnen.
 • k. Anna van Hooren, geb. Maastricht 24 september 1892; tr. Maastricht 29 december 1920 Johannes Hubertus Corsius, geb. Maastricht 5 december 1889, zn. van Joannes Hubertus Corsius & Maria Dierickx of Diriks.VIII.18 Lambertus van Hooren (ouders onder VII.11), landbouwer (1872), steenkolenhandelaar (1900), geb. Maastricht 4 mei 1850, overl. Heer 18 november 1903; tr. Heer 30 januari 1872 Maria Gertrudis Bartels, geb. Borgharen 19 januari 1854, overl. Maastricht 30 december 1937, dr. van Francus Bartels, herbergier (1872), & Maria Catharina Budé, herbergierster (1872).

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Catharina Hubertina van Hooren, geb. Heer 18 februari 1874.
 • b. Anna Barbara Catharina van Hooren, geb. Heer 3 juli 1876; tr. Heer 23 april 1901 Francis Antonius Hubertus Albrechts, broodbakker (1901), geb. Maasmechelen (België) 29 mei 1874, zoon van Louis Hubert Albrechts & Maria Elisabeth Wijnands, handwerkonderwijzeres (1901).
 • c. Celine van Hooren, geb. Heer 15 januari 1879; overl. Maastricht 24 januari 1956, tr. Heer 29 mei 1900 Johannes Hubertus Tonnaer, schoenmaker (1900), geb. Maastricht 14 juni 1879, overl. Maastricht 15 mei 1904, zn. van Joannes Tonnaer, schoenmaker (1900), & Elisabeth Bours.
 • d. Maria Agnes Hubertina van Hooren, geb. Heer 27 juli 1880; tr. Heer 30 december 1902 Josephus Hubertus Dobbelstein, spoorbeambte (1902), geb. Maastricht 14 februari 1877, zn. van Jan Pieter Dobbelstein, spoorwegarbeider (1902), & Maria Catharina Hubertina Habets.
 • e. Maria Anna Hubertina van Hooren, geb. Heer 6 augustus 1882, overl. Maastricht 26 december 1950, tr. Heer 3 mei 1902 Antonius Hubertus Koolen, geb. Meerssen 1 januari 1878, zn. van Johannes Koolen, spoorwachter (1902), & en Theresia Geelen, spoorwachtster (1902).
 • f. Helena Hubertina Maria van Hooren, geb. Heer 22 april 1885.
 • g. Anna Maria Catharina van Hooren, winkeljuffrouw (1913), geb. Heer 16 juli 1888, overl. Maastricht 18 juni 1961; tr. Heer 22 april 1913 Leonardus Hubertus Jongen, kleermaker (1913), geb. Maastricht 5 augustus 1884, zn. van Leonardus Hubertus Jongen & Cornelia Swelsen.
 • h. Lambertina Catharina Celina van Hooren, naaister (1912), geb. Heer 29 juli 1890; tr. Heer 10 augustus 1912 Jules Hubert Briers, spoorarbeider (1912), geb. 20 juni 1891, zn. van Guillaume Henri Marie Briers, spoorbeambte (1912), & Maria Elisabeth Boosten.Generatie IX


IX.1 Willebrordus van Hoorn (ouders onder VIII.1), kuiper (1898), geb. Oss 6 maart 1874, overl. Rotterdam 6 november 1959; tr. Rotterdam 22 december 1897 Pieternella Brandenburg, geb. Ziekikzee 26 april 1875, overl. Rotterdam 30 april 1956, dr. van Kornelis Brandenburg & Johanna Tabernée.

Uit dit huwelijk:

 • a. Jan van Hoorn, geb. Rotterdam 9 september 1898, overl. Rotterdam 16 mei 1958, tr. Rotterdam 29 augustus 1923 Maria Johanna van Dalen.
 • b. Cornelis van Hoorn, geb. Rotterdam 23 augustus 1899, tr. Rotterdam 27 november 1935 Anna Knikman.
 • c. Willebrordus van Hoorn, geb. Rotterdam 25 mei 1903.
 • d. Johanna van Hoorn, geb. Rotterdam 30 augustus 1904, overl. Rotterdam 13 september 1904.
 • e. Franciscus van Hoorn, geb. 23 januari 1907, tr. Rotterdam 12 juni 1929 (gescheiden 29 mei 1933) Johanna Catharina Kemner; tr. (2) Rotterdam 28 augustus 1935 Wilhelmina Gommers.
 • f. Cornelia Dana van Hoorn, geb. Rotterdam 2 oktober 1908.
 • g. Jacobus Hendrikus van Hoorn, geb. Rotterdam 1 juli 1914, overl. Wilhelmshaven (Duitsland) 12 mei 1945; gehuwd op 21 oktober 1942 te Rotterdam met Wilhelmina Josephina Koogje, geb. te Rotterdam op 8 december 1924, overl. Rotterdam, 15 maart 2014. Uit dit huwelijk 2 kinderen. Hij ligt als oorlogsslachtoffer begraven op het Nederlands Ereveld te Osnabrück.
  Het echtpaar van Hoorn - Koogje
  De grafsteen van Jacobus Hendrikus van Hoorn

 • h. Johanna van Hoorn, geb. Rotterdam 2 november 1916.IX.2 Willebrordus Adrianus van Hoorn (ouders onder VIII.2), arbeider (1910, 1923), geb. Oss 17 december 1885, ; tr. Uden 10 september 1909 Adriana Francisca Maria van Boxtel, geb. Uden 2 april 1892, overl. Oss 1 juli 1961 (echtg. van Willebrordus Adrianus van Hoorn), dr. van Johannes van Boxtel & Petronella Mathijssen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Petrus Johannes van Hoorn, geb. Oss 23 april 1910.
 • b. Johannes Petrus Maria van Hoorn, geb. Oss 25 maart 1912.
 • c. Wilhelmina Petronella van Hoorn, geb. Oss 31 maart 1914.
 • d. Petronella Wilhelmina van Hoorn, geb. Oss 4 juli 1916, overl. 12 september 1923.
 • e. Elisabeth Adriana van Hoorn, geb. [ca. 1919].IX.3 Petrus Johannes van Hoorn (ouders onder VIII.2 IX.3), borstelmaker (1912, 1913, 1915), geb. Oss 7 april 1890; tr. Oss 17 november 1911 Joanna Maria Boeijen, geb. Oss 4 februari 1892, dr. van Joannes Boeijen & Antoinette van Amstel.

Uit dit huwelijk:

 • a. Petrus Johannes van Hoorn, geb. Oss 18 mei 1912
 • b. Antoinetta Johanna van Hoorn, geb. Oss 22 augustus 1913, tr. Rotterdam 5 december 1934 Wilhelmus Johannes Tukker (28 jr. geb. 's-Gravenhage), zn. van Johannes Adrianus Jospehus Tukker & Hendrika Crispijn.
 • c. Johannes Wilhelmus van Hoorn, geb. Oss 4 juli 1915.IX.4 Arnoldus van Hoorn (ouders onder VIII.2), arbeider, geb. Oss 28 januari 1894; tr. (1) Oss 19 november 1915 Lamberta Maria Zwaans, geb. Oss 5 oktober 1892, overl. Oss 1 juni 1919, dr. van Theodorus Lambertus Zwaans & Ardina Blom; tr. (2) Oss 6 augustus 1920 Maria Jacoba Boeijen, geb. Oss 3 mei 1901, dr. van Johannes Boeijen & Wilhelmima Hanegraaf.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Wilhelmina Theodora van Hoorn, geb. Oss 24 maart 1916.
 • b. NN van Hoorn, een doodgeboren zoon d.d. 8 oktober 1918.

Lamberta Maria Zwaans bracht twee voorkinderen mee in het huwelijk:

 • - Lamberta Hendrika Zwaans, geb. Oss 14 november 1911.
 • - Juliane Zwaans, geb. Bonn (Duitsland) 7 februari 1914.

Uit het tweede huwelijk (Er zijn 10 kinderen geboren uit dit huwelijk (afgeschermd voorzover niet openbaar)):

 • c. Wilhelmina Petronella van Hoorn, geb. Oss 18 oktober 1929, overl. Oss 10 december 1930.
 • d. Arnoldus Wilhelmus van Hoorn, geb. Oss 4 juli 1932, overl. Oss 20 augustus 1932.IX.5 Nicolaus Antonius van Hoorn (ouders onder VIII.2), borstelmaker, geb. Oss 21 maart 1895; tr. Oss 30 juni 1916 Helena Ludovica van den Wildenberg, geb. s-Hertogenbosch [ca. 1900], dr. van Gerardus Antonius van den Wildenberg & Bernardina Maria van den Eijnden.

Uit dit huwelijk:

 • a. Alberdina Wilhelmina van Hoorn, geb. Oss 4 november 1916.
 • b. Gerardus Antonius van Hoorn, overl. Oss 7 februari 1922 (oud 13 maanden).IX.6 Johannes van Hoorn (ouders onder VIII.2), fabrieksarbeider (1929), arbeider (1934), los arbeider (1947), geb. Oss 8 februari 1903, tr. Oss 5 april 1929 Anna Johanna Petronella Schram, geb. Oss 3 augustus 1909, overl. Vught 3 juli 1943, dr. van Joannes Servatius Schram & Johanna KLaassen.

Uit dit huwelijk (voor zover openbaar en bekend):

 • a. Johanna Maria van Hoorn, overl. Oss 24 december 1934 (oud één jaar).
 • b. Johannes van Hoorn, overl. Oss 19 april 1947 (oud vijf jaren).IX.7 Johannes Mathijs van Hoorn (ouders onder VIII.5), spijkermaker (1888, 1920, 1926), geb. Maastricht 11 juni 1861, overl. Maastricht 14 september 1944; tr. Maastricht 3 oktober 1888 Maria Anna Simais, geb. Maastricht 2 juni 1861, overl. Maastricht 11 mei 1911, dr. van Petrus Hubertus Simais, papierwerker (1888), & Anna Maria Hertogs; tr. (2) Oud-Vroenhoven 17 november 1916 Catharina Maes, geb. Maastricht 9 juli 1863, overl. Maastricht 9 december 1935, dr. van Wilhelmus Maes, spijkermaker (1863), & Elisabeth Steijns.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Christiaan Ludovicus van Hoorn, kantoorbediende (1920), geb. Maastricht 28 juli 1889; tr. Maastricht 17 augustus 1920 Josephina Hermans, kostuumnaaister (1920), geb. Maastricht, dr. van Jan Jozef Hermans & Cornelia Voorham.
 • b. Petrus Hubertus van Hoorn, machinist (1934), geb. Maastricht 1 november 1890, overl. Maastricht 30 maart 1934; tr. Maastricht 10 oktober 1917 Barbe Elisabeth Valcq, geb. Maastricht 8 april 1894, dr. van Jean Joseph Valcq & Anna Antoinette Hoen.
 • c. Anna Barbara van Hoorn, geb. Maastricht 5 november 1893; tr. Maastricht 13 augustus 1918 Frederikus van Dartel, geb. Boxmeer 21 mei 1893, zn. van Henricus Johannes van Dartel, sigarenmaker (1918), & Johanna Maria Voorthuis.
 • d. Hubertus Franciscus van Hoorn, machinist (1920), geb. Maastricht 5 juni 1896; tr. Maastricht 27 oktober 1920 Maria Anna Sijen, porseleinschilderes (1920), geb. Maastricht 3 april 1900, dr. van Servaas Hubert Sijen & Anna Maria Bouvrie.
 • e. Johannes Mathias van Hoorn, kapper (1926), geb. Maastricht 5 februari 1901; tr. Maastricht 4 juni 1926 Paulina Anna Franken, geb. Maastricht 12 november 1901, dr. Gustave Hubertus Franken, groentenkweker (1926), & Catharina Hensels.IX.8 Jan van Hoorn (ouders onder VIII.5), magazijnsknecht (1889), koffiehuishouder (Bev. reg. 1890), geb. Maastricht 22 februari 1864, overl. Sittard 7 december 1926; tr. Maastricht 10 juli 1889 Maria Agnes Alberti, geb. Maastricht 16 februari 1859, overl. Beek 12 oktober 1921, dr. van Martinus Alberti & Anna Crols.

Uit dit huwelijk:

 • a. NN van Hoorn, levenloos geboren d.d. 27 februari 1891.
 • b. Maria Anna van Hoorn, geb. Maastricht 19 mei 1893, overl. Maastricht 3 augustus 1893.
 • c. Maria Anna van Hoorn, geb. Maastricht 2 oktober 1894, overl. Maastricht 2 juli 1895.
 • d. Johannes Mathijs van Hoorn, geb. Maastricht 10 april 1896, overl. Maastricht 13 juli 1896.
 • e. Johannes van Hoorn, kapper (1917), geb. Maastricht 8 april 1898; tr. Beek 13 november 1917 Maria Catharina Nijsten, geb. Beek 28 september 1867, overl. Maastricht 2 juni 1932, dr. van Gerard Nijsten & Maria Gertruid Hautvast.
 • f. Maria Anna van Hoorn, geb. Maastricht 2 december 1900; tr. Beek 30 augustus 1923 Joseph Hubert Mures, sigarensorteerder (1923), geb. Beek 25 maart 1903, overl. Heerlen 8 september 1948, zn. van Laurens Mures & Maria Johanna Engelen.IX.9 Jacobus van Hoorn (ouders onder VIII.6), werkman (1885), geb. Maastricht 30 december 1860, overl. Maastricht 23 juni 1902, tr. Utrecht 22 juli 1885 Adriana Cornelia de Ruijter, geb. Utrecht 25 juni 1862, overl. Maastricht 16 april 1908, dr. van Hendrik de Ruijter, metselaar (1885), & Adriana Cornelia Kraaijmaat.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johannes Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 8 september 1886, verder onder X.1.
 • b. Wilhelmus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 9 februari 1888, verder onder X.2.
 • c. Josephina van Hoorn, geb. Maastricht 4 april 1890, overl. Maastricht 3 oktober 1950 (echtgenote Petrus Winands); tr. Maastricht 4 november 1908 Petrus Winands, glasblazer (1908), geb. Maastricht 22 maart 1888, zn. van Jan Wilhelmus Winands & Christina Aldegonda Janss.
 • d. Franciscus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 19 januari 1893, verder onder X.3.
 • e. Maria Josephina van Hoorn, geb. Maastricht 1 juli 1896; tr. Maastricht 15 oktober 1919 (huwelijk door echtscheiding ontbonden 26 november 1942) Hubertus Johannes Heemskerk, huisschilder (1919), geb. Maastricht 1 juli 1896, zoon van Wilhelmus Albertus Heemskerk, aardewerker (1919), en Rosa Erens.
 • f. Adrianus van Hoorn, smid (1920), geb. Utrecht 14 augustus 1898; tr. Maastricht 14 januari 1920 Philomena Bovens, geb. Maastricht 25 februari 1897, dr. van Cornelis Frederik Bpvens & Maria Catharina Vrancken.
 • g. Anna Cornelia van Hoorn, dienstbode (1922), geb. Maastricht 26 december 1900, overl. Maastricht 26 juli 1922 (ongehuwd).IX.10 Hubertus van Hoorn (ouders onder VIII.6), ovenwerker (Bev. reg. 1890-1920), geb. Maastricht 18 februari 1863, overl. Maastricht 12 augustus 1904; tr. Maastricht 30 november 1887 Gertrudis Maijs, geb. Maastricht 13 oktober 1862, dr. van Lodewijk Maijs & Maria Elisabeth Deneke.

Uit dit huwelijk:

 • a. Ludovicus van Hoorn, glasgraveur (Bev. reg. 1890-1920), geb. Maastricht 24 december 1886.
 • b. Johannes Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 2 december 1888.
 • c. Josephus Johannes van Hoorn, geb. Maastricht 16 januari 1891, overl. Maastricht 31 december 1891.
 • d. Hubertus van Hoorn, brouwersknecht, geb. Maastricht 11 november 1892; tr. 9 oktober 1918 Maria Cruts, geb. Maastricht 16 februari 1894, dr. van Johannes Hubertus Cruts & Maria Catharina Maijs.
 • e. Jacobus van Hoorn, geb. Maastricht 22 maart 1895, overl. Maastricht 10 april 1896.
 • f. Anna Barbara van Hoorn, geb. Maastricht 11 februari 1897, overl. Maastricht 1 juni 1976; tr. Maastricht 14 juni 1922 Lambertus Kertzman, geb. Maastricht 3 maart 1895, zn. van Jacques Joseph Kertzman & Maria Cobben.
 • g. Maria Catharina Anetta van Hoorn, geb. Maastricht 25 juni 1899; tr. Maastricht 5 mei 1920 Leonardus Toennaer, mijnwerker (1920), geb. Maastricht 28 januari 1897, zn. van Petrus Hubertus Toennaer, aardewerker (1920), & Maria Hubertina Hegt.
 • h. Egidius van Hoorn, geb. Maastricht 31 augustus 1900, overl. Maastricht 6 januari 1902.
 • i. Mathias van Hoorn, geb. Maastricht 17 oktober 1901, overl. Maastricht 8 maart 1902.IX.11 Franciscus Hubertus van Hoorn (ouders onder VIII.6), aardewerker (1892, 1923), fabrieksarbeider (1924), Maastricht 24 oktober 1867, overl. Maastricht 31 december 1946; tr. Maastricht 6 januari 1892 Theresia Paris, porceleindrukster (1892), geb. Maastricht 20 juli 1868, overl. Maastricht 3 januari 1948, dr. van Joannes Paulus Paris, bleker (1892), & Anna Maria Hendrix.

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Catharina van Hoorn, geb. Maastricht 26 november 1887 (erkend bij huwelijk d.d. 6 januari 1892); tr. Maastricht 2 juni 1923 Petrus Joseph van Oosten, ladingmeester (1923), geb. Maastricht 27 februari 1876, zn. van Gabriel Hubertus van Oosten & Maria Allemand.
 • b. Johannes van Hoorn, coiffeurbediende (Bev. reg. 1890), geb. Maastricht 31 mei 1892, overl. Maastricht 16 juli 1944; tr. Maastricht 15 februari 1924 Maria van Haaren, geb. Maastricht 22 november 1896, dr. van Nicolaas van Haaren, opzichter (1924), & Cornelia Gertrudis Speelmans.IX.12 Franciscus Hubertus van Hoorn (ouders onder VIII.7), soldaat (1890), schrijnwerker (Bev. reg. 1890-1920), geb. Maastricht 2 oktober 1868, overl. Maastricht 16 september 1935; tr. Maastricht 30 april 1890 Maria Joanna Hubertina van Haeren, geb. Maastricht 27 september 1865, overl. Maastricht 7 oktober 1954, dr. van Hendrik van Haeren, voerman (1890), & Hubertina Petronella Conraedts.

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Hubertina van Hoorn, aardewerkster (1924), geb. Maastricht 14 mei 1891; tr. Maastricht 25 juli 1924 Antonius Solmarsch, los werkman (1924), geb. Maastricht 11 februari 1881, overl. Maastricht 4 januari 1948, zn. van Franciscus Lambertus Solmarsch & Margaretha Susanna Nizet.
 • b. Hubertina Petronella van Hoorn, geb. Maastricht 19 april 1894, overl. Maastricht 16 juli 1894.
 • c. Maria Catharina van Hoorn, geb. Maastricht 28 juni 1895, overl. Maastricht 30 april 1896.
 • d. Paulus Martinus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 24 november 1897, overl. Maastricht 11 maart 1900.
 • e. Maria Elisabeth van Hoorn, geb. Maastricht 1 mei 1899, overl. Maastricht 5 december 1899.
 • f. Catharina Maria Hubertina van Hoorn, geb. Maastricht 12 november 1900, overl. Maastricht 21 juli 1952, tr. Maastricht 27 november 1925 Jacobus Wilhelmus, aardewerker (1925), geb. Maastricht 20 augustus 1900, zn. van Petrus Wilhelmus, aardewerker (1925), & Maria Elisabeth Bouvrie.
 • g. Henricus Wilhelmus Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 28 mei 1902, overl. Maastricht 9 mei 1904.
 • h. Maria Elisabeth van Hoorn, geb. Maastricht 28 mei 1902, overl. Maastricht 28 november 1903.
 • i. Anna Hubertina van Hoorn, geb. Maastricht 18 november 1903.
 • j. NN van Hoorn, levenloos geboren d.d. 8 juli 1907.IX.13 Hubertus Joannes van Hoorn (ouders onder VIII.8), aardewerker, voerman (bev. reg. 1890), geb. Maastricht 1 januari 1875, overl. Maastricht 20 december 1929; tr. Maastricht 11 april 1894 Elisabeth Louis, geb. 15 november 1875, overl. Maastricht 9 februari 1946, dr. van Nicolaas Louis & Helena Godding.

Uit dit huwelijk:

 • a. Nicolas van Hoorn, geb. Maastricht 11 april 1895, verder onder X.4.
 • b. Helena van Hoorn, geb. Maastricht 14 mei 1897.
 • c. Anna van Hoorn, geb. Maastricht 22 september 1898; tr. Maastricht 22 december 1920 (huwelijk door echtscheiding ontbonden op 13 april 1934), gescheiden te Maastricht van Jules van Haarlem, papierbewerker (1920), houtsorteerder (1934), geb. Maastricht 23 augustus 1890, overl. Venray 25 juni 1947, zn. van Franciscus Hubertus van Haarlem & Sibilla Paulissen (Jules van Haarlem hertrouwt Maastricht 18 mei 1934 Frida Elisabeth Heller).
 • d. Maria van Hoorn, geb. Maastricht 17 december 1899; tr. Maastricht 10 augustus 1921 Johannes Hartgerink, smidsgezel (1921), geb. Millingen (Duitsland, Kreis Rees) 4 januari 1900, zn. van Frederik Hartgerink & Johanna Margaretha Keultjes.
 • e. Gertrudis van Hoorn, geb. Maastricht 22 december 1901; tr. Heer 22 april 1922 Leonard Heuts, opperman metselaar (1922), geb. Heer (en Keer) 20 februari 1897, zn. van Joannes Josephus Hubertus Heuts, schrijnwerker (1922), & Anna Margaretha Lelkens.
 • f. Pierre van Hoorn, geb. Maastricht 15 augustus 1903.
 • g. Johannes Hubertus van Hoorn, geb. Maastricht 22 maart 1905, overl. Maastricht 14 mei 1905.
 • h. Petronella van Hoorn, geb. Maastricht 19 februari 1906, overl. Maastricht 7 oktober 1906.
 • i. Hubertina van Hoorn, geb. Maastricht 2 september 1908.
 • j. Maria Elisa van Hoorn, geb. Maastricht 8 maart 1910.
 • k. Anna Hubertina van Hoorn, geb. Maastricht 28 januari 1912, overl. Maastricht 31 maart 1912.
 • l. Nicolas Henri van Hoorn, geb. Maastricht 1 april 1913, overl. Maastricht 15 augustus 1913.
 • m. Antoinette van Hoorn, geb. Maastricht 31 mei 1914, overl. Maastricht 12 oktober 1914.
 • n. Johanna Maria Theresia van Hoorn, geb. Maastricht 14 oktober 1915, overl. Maastricht 6 december 1951; gehuwd met Jacobus Hubertus Speetjens.
 • o. Josephina van Hoorn, geb. Maastricht 11 oktober 1917, overl. Maastricht 24 juli 1918.IX.14 Renier van Hoorn (ouders onder VIII.8), zoutwerker, vloertegelwerker (Bev. reg. 1890), geb. Maastricht 15 januari 1877, overl. Maastricht 8 augustus 1942; tr. Maastricht 3 mei 1899 Maria Theresia Hegt, glasslijpster (1899), geb. Maastricht 24 mei 1877, dr. van Johannes Hegt, schrijnwerker (1899), & Joanna Nijs.

Uit dit huwelijk:

 • a. Hubertus van Hoorn, metselaar (1927), geb. Maastricht 16 juni 1899, overl. Maastricht 23 september 1955; tr. Maastricht 9 september 1927 Anna Maria Mathilda Nobelen, aardewerkster (1927), geb. Maastricht 7 mei 1904, dr. van Gillis Hubertus Nobelen & Anna Vink.
 • b. Anna van Hoorn, geb. Maastricht 25 november 1900; tr. Heer en Keer 1 maart 1924 Hendrikus Hubertus Eggen, winkelknecht (1924), geb. Heer 1 december 1900, zn. van Hendrik Hubertus Eggen, metselaar (1924), & Sibilla van den Booren.
 • c. Maria Anna Hubertina van Hoorn, geb. Maastricht 19 september 1902; tr. Maastricht 22 juni 1928 Hendrik Joseph Luijten, muurtegelwerker (1928), geb. Meerssen 27 augustus 1895, zn. van Joseph Luijten & Maria Agnes Meijers..
 • d. Gertrudis van Hoorn, geb. Maastricht 22 juli 1904, overl. Maastricht 9 april 1906.
 • e. Christiaan van Hoorn, geb. Maastricht 24 sept. 1906.
 • f. Wilhelmus van Hoorn, geb. Maastricht 28 mei 1908.
 • g. Josephina van Hoorn, geb. Maastricht 9 januari 1911; tr. Maastricht 25 oktober 1933 Adrianus Martinus Hendriks, mijnwerker, geb. Sterkrade Oberhausen (Duitsland) 26 maart 1909. znr. van Adrianus Jacobus Hendriks, mijnopzichter (1933), & Johanna van Doren.IX.15 Jean Baptiste van Hooren (geboren: Lavendy) (ouders onder VIII.9), geb. Courcelles (België) 23 juni 1869, overl. Schaarbeek (België) 20 mei 1945; gehuwd met Maria Angelina Edward Somers, geb. [ca 1881 te Wygmael].

Uit dit huwelijk:

 • a. Jean Philippe Francois van Hooren, geb. Herent bij Leuven (België) 8 januari 1905, overl. Ixelles (België) 13 februari 1989; gehuwd met Jeanne Marie Helene Glesener, geb. 22 juni 1910, overl. Ukkel (België) 20 februari 1995, dr. van Edmond Laurent Guillaume Glesener & Mathilde Leemans. Uit dit huwelijk twee zoons (afgeschermd).IX.16 Joannes Hubertus van Hooren (ouders onder VIII.10), schoorsteenbouwer (Bev. reg. 1890), geb. Maastricht 18 januari 1873, overl. Maastricht 9 april 1949, gehuwd met Susanna Hubertina Knauff, geb. Aken (Duitsland) 10 januari 1865, overl. Maastricht 20 november 1932, dr. van Johann Nicolaus Joseph Hubert Knauff & Maria Katharina Barbara Dautzenberg.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johannes Hubertus van Hooren, geb. Aken 1 november 1894; tr. Maastricht 20 december 1917 Maria Eugénie Hubertina Cornelia Penders, geb. Maastricht 28 december 1891, dr. van Henricus Hubertus Andreas Penders & Cornelia Suzanna Hollander.
 • b. Katharina van Hooren, geb. Aken 26 januari 1897; tr. Rotterdam 10 oktober 1923 Pieter Velberg, geb. Leiden (1889), zn. van Dirk Jan Velberg & Elisabeth Ouwerkerk.
 • c. Josephine Hubertine van Hooren, dagmeid (1923), geb. Aken 31 augustus 1898; tr. Maastricht 21 februari 1923 Josef Andreas Grinwis, stratenmaker (1923), geb. Keulen (Lindenthal) 12 november 1898, overl. Maastricht 20 juni 1946, zn. van Jakob Grinwis & Karolina Winter.
 • d. Agnes van Hooren, geb. Aken 26 september 1899.
 • e. Gertrud van Hooren, geb. Aken 17 januari 1901.
 • f. Katharina van Hooren, geb. Aken 15 maart 1902.
 • g. August van Hooren, geb. Aken 17 februari 1904, overl. Maastricht 15 november 1951.
 • h. Karolina van Hooren, geb. Aken 6 juni 1905.
 • i. Maria Elisabeth van Hooren, geb. Aken 26 december 1906; tr. Maastricht 4 april 1930 Otto Rubingh, korp militaire politietroepen, geb. Wildervank 12 maart 1907, zn. van Harm Rubingh, typograaf (1930), & Sieverdina Heijes .
 • j. Johann Joseph (Josef) van Hooren, fruitventer (1936), geb. Aken 1 december 1908, overl. Maastricht 12 september 1944; tr. Maastricht 2 september 1936 Maria Hubertina Tillie, geb. Oud-Vroenhoven 30 oktober 1896, dr. van Lambertus Vincentius Tillie & Maria Catharina Muutjens.


Moeder en de kinderen vestigen zich op 14 oktober 1911, komende vanuit Aken, in Maastricht (Kleine Looierstraat 17 en per 1 juli 1912 Stokstraat 37). Op 6 augustus 1913 voegt Joannes Hubertus van Hooren, schoorsteenbouwer, zich vanuit Londen bij zijn gezin. [bron: www.rhcl.nl, Tg. 20.096A, inv. 178, scan 143 (Bev. reg. 1890-1920)]


IX.17 Johannes Josephus Hubertus van Hooren (ouders onder VIII.10), gasfitter (1897), geb. Berghem (gem. Gulpen) 2 maart 1875, overl. Maastricht 19 oktober 1933; tr. Maastricht 28 april 1897 Margaritha Broux, geb. Zutendaal (België) 8 november 1872, overl. Maastricht 21 december 1949, dr. van Joannes Jacobus Broux, landbouwer (1897), & Anna Maria Aerden.

Uit dit huwelijk:

 • a. Dominicus Jozef van Hooren, geb. Maastricht 12 februari 1898.
 • b. Jacobus van Hooren, geb. Maastricht 1 februari 1900, overl. Maastricht 1 mei 1960 (ongehuwd, zonder beroep).IX.18 Hendrikus Hubertus van Hooren (ouders onder VIII.10), smid (bev. reg. 1890), machine-bankwerker (1936), geb. Maastricht 1 oktober 1881, overl. Maastricht 25 augustus 1951; tr. Maastricht 17 juni 1903 met Elisabeth Heckers, geb. Maastricht 21 maart 1879, overl. Maastricht 5 juni 1964, dr. van Petrus Heckers & Catharina Kloostermeijer.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johannes van Hooren, geb. Maastricht 28 mei 1903 (erkend bij huwelijk d.d. 17 juni 1903), overl. Maastricht 29 augustus 1903.
 • b. Joseph van Hooren, bensoldistilleerder (1925), geb. Maastricht 21 juni 1904; tr. Maastricht 21 augustus 1925 Maria Antonia Wijckmans, geb. Maastricht 8 december 1901, dr. van Simon Wijckmans, fabrieksopzichter (1925), & Isabella van der Linden.
 • c. Maria van Hooren, geb. Maastricht 21 september 1905; tr. Maastricht 7 september 1927 Petrus Josephus Heijgelen, controleur (1927), geb. Maastricht 24 juni 1905, zn. van Joannes Heijgelen & Elisabeth van Kan.
 • d. Margaretha van Hooren, geb. Maastricht 6 mei 1908, overl. Maastricht 30 juni 1910.
 • e. Maria Elisabeth van Hooren, geb. Maastricht 8 juni 1910; tr. Maastricht 18 december 1929 Jozef Emile Verweij, aardewerker (1929), geb. Meerssen 17 september 1908, zn. van Nicolaas Gerard Verweij, incasseerder (1929), & Maria Dolmans.
 • f. Anna Maria van Hooren, geb. Maastricht 3 augustus 1911.
 • g. Johannes Hendrikus van Hooren, loswerkman (1936), geb. Maastricht 6 april 1914; tr. Maastricht 22 januari 1936 Maria Gertrudis Kerstges, geb. Valls 18 mei 1915, dr. van Nikolaus Kerstges & Johanna Maria Leijmans.
 • h. Susanna Gertruda van Hooren, geb. Maastricht 9 juli 1915.
 • i. Josephina Gertrudis van Hooren, geb. Maastricht 2 november 1916.
 • j. Gertrudis van Hooren, geb. Maastricht 22 juli 1918.
 • k. Joseph van Hooren, overl. Maastricht 26 juli 1924 (oud bijna 7 maanden).IX.19 Mathieu Hubert van Hooren (ouders onder VIII.10), magazijnsknecht (1906), geb. Maastricht 13 augustus 1884, overl. Maastricht 8 oktober 1956; tr. Maastricht 21 november 1906 Maria Catharina Boers, geb. Maastricht 2 april 1887, overl. Maastricht 1 augustus 1945, dr. van Antonius Hubertus Boers & Maria Thekla Swarte.

Uit dit huwelijk:

 • a. Johannes Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 21 januari 1907, overl. Maastricht 3 oktober 1908.
 • b. Maria Catharina Mathilda van Hooren, geb. Maastricht 14 februari 1908, overl. Maastricht 14 april 1908.
 • c. Anna Maria van Hooren, geb. St. Gilles 6 juni 1912.IX.20 Johannes Hubertus Antonius van Hooren (ouders onder VIII.11), typograaf (1923), geb. Maastricht 11 november 1897, overl. Maastricht 15 november 1969, tr. Maastricht 18 mei 1923 Maria Hubertina Demacker, geb. Maastricht 15 april 1897, overl. Maastricht 4 februari 1968, dr. van Augustinus Joannes Hubertus Demacker, sigarenmaker (1923), & Maria Josephina van Drongelen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Augustinus Anna Johannes van Hooren, geb. Maastricht 22 december 1926, overl. Maastricht 24 december 1926.
 • b. Fr. van Hooren, gehuwd met L. Tammiksaar. Uit dit huwelijk twee zonen.IX.21 Johannes Hubertus van Hooren (ouders onder VIII.12), tabakswerker (Bev. reg. 1890-1920), dagloner (1912), geb. Maastricht 17 februari 1875, overl. Maastricht 15 oktober 1908; tr. (1) Maastricht 18 februari 1898 Maria Josephina Wiche, geb. Maastricht 23 juli 1874, overl. Maastricht 16 mei 1901, dr. van Renier Wiche & Jeanette Fourneau; tr. (2) Maastricht 6 juli 1904 Hubertina Josepha Winants, wed. van Renier François van Even, geb. Maastricht 8 december 1868, overl. Maastricht 14 maart 1928, dr. van Arnoldus Winants & Maria Hubertina Elisabeth Bronckers.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Eduard Hubert van Hooren, geb. Maastricht 19 januari 1899.
 • b. Elisabeth van Hooren, geb. Maastricht 18 februari 1900, overl. Maastricht 16 augustus 1900.
 • c. Anna Maria Barbara van Hooren, geb. Maastricht 14 mei 1901, overl. Maastricht 8 juni 1901.

Uit het tweede huwelijk:

 • d. Elisabeth Josephina van Hooren, geb. Maastricht 9 april 1905, overl. Maastricht 26 juni 1905.
 • e. Hendrikus van Hooren, geb. Maastricht 3 juni 1908, overl. Maastricht 10 april 1915.

Hubertina Josepha Winants brengt uit haar eerder huwelijk twee kinderen mee:

 • - Johannes Clemens van Even, geb. Maastricht 20 oktober 1890.
 • - Elisabeth Louise van Even, geb. Maastricht 31 oktober 1897.IX.22 Franciscus van Hooren (ouders onder VIII.12), rijtuigverlakker (Bev. reg. 1890-1920), geb. Maastricht 30 augustus 1881, overl. Maastricht 13 april 1959; tr. (1) Oud-Vroenhoven 19 oktober 1912 Maria Hubertina Geertruidis Stevens, geb. Maastricht 31 januari 1875, overl. Maastricht 20 juni 1917, dr. van Hubertus Stevens, bierbrouwer, & Maria Elisabeth Hubertina Leunissen; tr. (2) Maastricht 1 oktober 1919 Maria Hulsers, wed. Johannes Hubertus Zweiphennig, geb. Maastricht 19 mei 1890, overl. Maastricht 14 januari 1976, dr. van Peter Jan Hulsers & Agnes Gilissen.

Uit het eerste huwelijk:

 • a. Barbara van Hooren, geb. Maastricht 15 september 1912 (erkend bij huwelijk van ouders), overl. Beek 18 juli 1918.
 • b. Johannes Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 11 maart 1915, overl. Maastricht 12 april 1993; gehuwd met Maria Hubertina Thoren. Uit dit huwelijk twee zonen (afgeschermd).

Uit het tweede huwelijk:

 • c. Jacobus van Hoorn, geb. Maastricht 11 november 1920, overl. Maastricht 25 mei 1989; gehuwd met Johanna Wilhelmina Schultze. Uit dit huwelijk zijn 5 kinderen bekend (afgeschermd).
 • d. Andreas Henricus van Hooren, geb. Maastricht 16 mei 1924, overl. Maastricht 5 december 1945.

Maria Hulsers bracht twee dochters uit haar eerste huwelijk mee:

 • - Agnes Zweiphennig, geb. Maastricht 5 juli 1912.
 • - Marie Zweiphennig, geb. Maastricht 14 juni 1915.IX.23 Petrus Johannes van Hooren (ouders onder VIII.12), huisschilder (1912), geb. Maastricht 16 maart 1887, overl. Maastricht 17 maart 1922; tr. Maastricht 25 september 1912 Isabella Boom, geb. Maastricht 3 maart 1887, overl. Maastricht 7 maart 1986, dr. van Jan Hendrik Franciscus Boom & Catharina Helena Vermeulen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Annetta Francisca van Hooren, geb. Maastricht 10 augustus 1913, overl. Maastricht 27 maart 1917.
 • b. Josephina van Hooren, geb. Maastricht 28 januari 1916; gehuwd met G. Severens.
 • c.Johannes van Hoorn, geb. Maastricht 2 september 1919, overl. Maastricht 29 mei 1991; tr. Maastricht 29 augustus 1945 Maria Mathilde Guillemine Jaspers, geb. Maastricht 21 februari 1920, overl. Maastricht 30 juli 2007, dr. van Petrus Wilhelmus Servatius Jaspers & Maria Anna Hubertina Schoenmakers. Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend (afgeschermd).
 • d. Maria van Hooren, geb. Maastricht 2 september 1919, overl. Maastricht 15 juli 1988; gehuwd met N. Gense.IX.24 Johannes Fredericus (Frits) van Hooren (ouders onder VIII.13), papiermaker, geb. Maastricht 23 februari 1903, overl. Maastricht 9 juni 1938; tr. Maastricht 28 januari 1927 Francisca Gerardina (Sisca) Keerssemeeckers, geb. Maastricht 16 januari 1905, overl. Maastricht 27 juli 1963, dr. van Johannes Baptist Keerssemeeckers & Catharina Cadier.

Uit dit huwelijk:

 • a. Anna Antonia van Hooren, gehuwd met Henricus Franciscus Cornelius Hamers, machinebankwerker, geb. Maastricht 16 september 1926, overl. 27 mei 2007.
 • b. Johannes Antonius Eduardus (Jo) van Hooren, expediteur, gehuwd met Maria Henriette Celina Damen. Uit dit huwelijk twee dochters (afgeschermd).IX.25 Maria Matheus Hubertus van Hooren (ouders onder VII.14), venter in gevogelte (1922), geb. Maastricht 8 september 1887, overl. Maastricht 1 december 1969; tr. Amby 20 februari 1922 Maria Gertrudis Sijen, geb. Amby 13 oktober 1888, overl. Maastricht vóór 1 december 1969, dr. van Mathias Hubertus Sijen, landbouwer (1922), & Maria Helena Koekkelkoren, landbouwster (1922).

Uit dit huwelijk:

 • a. Hubertus Mathieu van Hooren, overl. Maastricht 29 januari 1927 (8 maanden oud).
 • b. NN van Hooren, levenloos geboren d.d. 21 juni 1932.
 • c. H. van Hooren, gehuwd met J. Vos (uit dit huwelijk 4 kinderen).
 • d. Ch. van Hooren, gehuwd met M. Stassen (uit dit huwelijk 2 kinderen)IX.26 Hendrik Michiel van Hooren (ouders onder VIII.16), landbouwer (1896), geb. Maastricht 1 juni 1869, overl. Maastricht 4 mei 1934; tr. Gronsveld 9 april 1896 Maria Sophia Custers, geb. Gronsveld 5 januari 1873, overl. Maastricht 3 februari 1952, dr. van Joannes Hubertus Custers, landbouwer (1896), & Johanna Gilissen, landbouwster.

Uit dit huwelijk:

 • a. Jan Cornelis van Hooren, geboren Gronsveld 13 maart 1897.
 • b. Jan Frans Hubert van Hooren, geb. Gronsveld 9 mei 1898.
 • c. Maria Hubertina van Hooren, geb. Gronsveld 16 juli 1899.
 • d. Petrus Wilhelmus van Hooren, geb. Gronsveld 1 oktober 1900.
 • e. Maria Johanna van Hooren, geb. Gronsveld 13 oktober 1901.
 • f. Anna Maria Catharina van Hooren, geb. Gronsveld 2 november 1902, overl. Gronsveld (Heugem) 9 juli 1904.
 • g. Maria Catharina Hubertina van Hooren, geb. Gronsveld 3 november 1903.
 • h. Elisabeth Catharina van Hooren, geb. Gronsveld 31 december 1904.
 • i. Leonardus Joannes Hubertus van Hooren, geb. Gronsveld 26 maart 1906, overl. Gronsveld (Heugem) 3 augustus 1906.
 • j. Sophia Maria Johanna van Hooren, geb. Gronsveld 8 april 1907.
 • k. Maria Agnes van Hooren, geb. Gronsveld 25 mei 1908, overl. Gronsveld (Heugem) 5 augustus 1908.
 • l. Maria Anna Hubertina van Hooren, geb. Gronsveld 25 mei 1908, overl. Gronsveld (Heugem) 24 juli 1908.
 • m. Bertha Maria van Hooren, geb. Gronsveld 20 september 1909.
 • n. Leonardus Hubertus Joannes van Hooren, overl. Gronsveld (Heugem) 26 december 1914 (2 jaar oud).
 • o. NN van Hooren, levenloos geboren d.d. 10 februari 1916.IX.27 Wilhelmus van Hooren (ouders onder VIII.16), landbouwer (1871, 1924), geb. Maastricht 16 januari 1871, overl. Heer 5 juni 1941; tr. Heer 6 januari 1898 Maria Catharina Hubertina Geelen, geb. Heer 24 maart 1872, overl. Heer 26 november 1956, dr. van Joannes Geelen & Anna Maria Kleijnen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Anna Maria van Hooren, geb. Heer 2 januari 1899; tr. Heer (en Keer) 8 november 1924 Jozef Simon Habets, gipsvormer (1924), geb. Maastricht 18 januari 1898, zn. van Joseph Habets, ijzergeieter (19124), & Maria Cornelia Blom.
 • b. Pieter Hubertus van Hooren, vrachtrijder (1932), geb. Heer 18 oktober 1900; tr. Bocholtz 9 juni 1932 Elisabeth Heuten, geb. Bocholtz 21 november 1903, dr. van Jan Heuten, arbeider (1932) & Maria Elisabeth Vankan.
 • c. Henricus Michiel van Hooren, magazijnmeester (1927), geb. Heer 17 april 1902; tr. Heer (en Keer) 20 april 1927 Elisabeth Johanna van den Boorn, geb. Meerssen 12 maart 1904, dr. van Hubertus Joannes Laurentius van den Boorn, landbouwer (1927) & Maria Elisabeth Kreuwels.
 • d. Anna Maria Hubertina van Hooren, geb. Heer 1 juni 1904, overl. Heer 22 augustus 1904.
 • e. Maria Elisabeth van Hooren, geb. Heer 10 juli 1905, overl. Heer 4 april 1906.
 • f. Johannes Josephus van Hooren, geb. Maastricht 23 december 1906, overl. Maastricht 2 mei 1933; tr. Heer (en Keer) 10 april 1926 Ida Maria Hubertina Thiessens, geb. Heer 18 juni 1904, dr. van Waltherus Hubertus Thiessens, leidekker (1926) & Maria Agnes Lesoe.
 • g. Anna Maria van Hooren, geb. Heer 12 september 1909, overl. Heer 25 december 1909.
 • h. Maria Catharina Hubertina van Hooren, overl. Heer 2 februari 1914 (6 maanden oud).
 • i. Maria Gertrudis van Hooren, geb. Heer 22 januari 1915; tr. Heer (en Keer) 12 september 1934 Peter Steinschuld, geb. Bocholtz 15 december 1912, zn. van Jan Willem Hubert Steinschuld, mijnwerker (1934), & Maria Josepha Gulpen.IX.28 Lambertus van Hooren (ouders onder VIII.16), landbouwer (1901), caféhouder (Bev. reg. 1980), geb. Maastricht 23 april 1874, overl. Meerssen 11 juli 1936; tr. Heer 16 november 1901 Anna Cornelia Josephina Prick, geb. Oud-Vroenhoven 12 maart 1875, overl. Meerssen 7 januari 1959, dr. van Ludovicus Gerardus Hubertus Prick, houthandelaar (1901), & Christina Josephina Rosa Veugen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria van Hooren, geb. Maastricht 21 juni 1901 (erkend bij huwelijk ouders); tr. Amby 17 mei 1927 Joannes Henricus Hautvast, electriciën (1927), geb. Amby 1 juli 1897, zn. van Jan Hubert Hautvast & Maria Cornelia Dakus.
 • b. Christina Josephina Rosa van Hooren, geb. Maastricht 2 januari 1903; tr. Meerssen 7 februari 1930 Petrus Johannes Smeets, kaashandelaar (1930), geb. Heer 16 mei 1902, zn. van Hubertus Smeets, kaashandelaar (1930), & Anna Maria van de Bosch..
 • c. Louis van Hooren, geb. Maastricht 19 april 1904, overl. Maastricht 30 oktober 1904.IX.29 Johannes van Hooren (ouders onder VIII.16), landbouwer (1906), geb. Maastricht 8 december 1881, overl. Heer 12 februari 1951; tr. Heer 8 november 1906 Agnes Hubertina Jacobs, geb. Heer 16 oktober 1882, dr. van Joannes Jacobs, landbouwer (1906), & Elisabeth Bovens.

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Elisabeth van Hooren, geb. Heer (en Keer) 30 januari 1907; tr. Heer (en Keer) 30 december 1936 Joannes Hubertus Thijssen, landbouwer (1936), geb. Eijsden 11 januari 1910, zn. van Joannes Willem Thijssen, landbouwer (1930) & Maria Geertruida Ritzerveld.
 • b. Johannes Hubertus van Hooren, geb. Heer (en Keer) 23 februari 1908, overl. Heer 27 januari 1909.
 • c. Hendrik Johannes van Hooren, geb. Heer (en Keer) 12 september 1910.
 • d. Leonardus van Hooren, overl. Heer 18 augustus 1923 (1 jaar oud).IX.30 Johannes Josephus van Hooren (ouders onder VIII.16), magazijnknecht (1927), geb. Maastricht 1 juli 1887, overl. Maastricht 31 januari 1940; tr. Maastricht 10 november 1927 Maria Anna Keulen, geb. Geulle 8 februari 1889, dr. van Pieter Hubertus Keulen & Maria Hubertina van den Akker.

Uit dit huwelijk:

 • a. NN van Hooren, levenloos geboren d.d. 5 november 1928.
 • b. Maria Gerarda Anna van Hooren, geb. Maastricht 12 april 1931, overl. Maastricht 14 april 1931.IX.31 Christiaan Hubertus van Hooren (ouders onder VIII.17), landbouwer (1875), geb. Maastricht 31 maart 1875, overl. Maastricht 9 november 1959; tr. Itteren 21 oktober 1905 Johanna Josephina Dolmans, geb. Itteren 15 september 1877, overl. Maastricht 23 juni 1915, dr. van Jan Jacob Dolmans & Elisabeth Dolmans.

Uit dit huwelijk:

 • a. Elisabeth Wilhelmina van Hooren, geb. Maastricht 11 mei 1906, overl. Maastricht 24 maart 1996; tr. Maastricht 5 februari 1932 Aloysius Johannes Hubertus Pellaers, rijtuigschilder (1932), geb. Maastricht 8 december 1908, overl. Maastricht 14 maart 1963, zn. van Joannes Pellaers & Cornelia Ceulemans. (Uit dit huwelijk 5 kinderen).
 • b. Mathijs Hubertus van Hooren, geb. Maastricht 13 april 1907, overl. Maastricht 30 januari 1908.
 • c. NN van Hooren, een doodgeboren kind d.d. 20 februari 1909.Generatie X


X.1 Johannes Hubertus van Hoorn (ouders onder IX.9), glasblazer (bev. reg 1890), geb. Maastricht 8 september 1886; tr. Maastricht 2 augustus 1905 Maria Ida Mulkens, geb. Maastricht 5 september 1887, dr. van Philippus Mulkens & Dina Smal.

Uit dit huwelijk:

 • a. Jacobus Philippus van Hoorn, geb. Maastricht 7 oktober 1905, overl. Maastricht 7 september 1907.
 • b. Renier van Hoorn, geb. Maastricht 27 maart 1908, overl. Maastricht 1 november 1948; gehuwd met Maria Anna Hubertina Theodora Muitjens.
 • c. Elisabeth van Hoorn, geb. Maastricht 16 maart 1909, overl. Maastricht 4 november 1909.
 • d. Josephina Francisca van Hoorn, geb. Maastricht 3 juli 1912.X.2 Wilhelmus Hubertus van Hoorn (ouders onder IX.9), werkman (1912), geb. Maastricht 9 februari 1888, overl. Maastricht 23 februari 1957; tr. Maastricht 8 mei 1912 Elisabeth Maka, papiersorteerster (1912), geb. Maastricht 5 oktober 1894, overl. Maastricht 18 juli 1962, dr. van Leonard Maka & Maria Joanna Judith Meijers, wasvrouw (1912).

Uit dit huwelijk:

 • a. Maria Adriana van Hoorn, geb. Maastricht 23 juli 1912; tr. Maastricht 9 oktober 1931 Kaspar Wilhelm Steffens, timmerman, geb. Trier (Duitsland) 10 juni 1908, zn. van Wilhelm Steffens & Franziska Niebur.X.3 Franciscus Hubertus van Hoorn (ouders onder IX.9), glasblazer (1911), geb. Maastricht 19 januari 1893, overleden [na 1942]; tr. Maastricht 11 oktober 1911 Anna Maria Courtens, aardewerkster (1911), geb. Maastricht 13 april 1894, overl. Maastricht 2 augustus 1942, dr. van Gerardus Courtens & Gertrudis Jongen.

Uit dit huwelijk:

 • a. Catharina van Hoorn, overl. Maastricht 25 februari 1912 (oud drie maanden).
 • b. Josephina van Hoorn, overl. Maastricht 21 september 1927 (oud 14 jaren).
 • c. Elisabeth van Hoorn, tabaksorteerster, (oud 21 jaren), tr. Maastricht 11 december 1936 Petrus Hubertus Dreessen, matroos 1ste klasse Koninklijke Marine (oud 25 jaren).
 • d. Adrianus van Hoorn, overl. Meerssen 12 april 1949 (oud 26 jaren).X.4 Nicolas van Hoorn (ouders onder IX.14), ovenwerker (bev. reg. 1890), geb. Maastricht 11 april 1895, overl. Maastricht 7 juli 1969; tr. Maastricht 13 februari 1915 Johanna Maria Theresia Bastiaans, geb. Venlo 26 juli 1893, overl. Maastricht 31 oktober 1951, dr. van Jacques Bastiaans & Johanna Maria Theresia Bank.

Uit dit huwelijk:

 • a. Jacobus van Hoorn, geb. Baardwijk 21 juli 1916, overl. Maastricht 27 januari 1942.
 • b. Hubertus Johannes van Hoorn, geb. 's-Hertogenbosch 16 mei 1918; gehuwd met Elisabeth Maij. Uit dit huwelijk één kind bekend (afgeschermd).


Medewerkers

- 18 oktober 2010: Upload door V. van Lijf

- Februari / april 2017: Algehele revisie met verbeteringen en aanvullingen door P. Servais