Paleografie

Uit Genealogie Limburg Wiki

Paleografie is een hulpwetenschap van de geschiedschrijving en genealogie. Ze houdt zich bezig met het bestuderen, ontcijferen, interpreteren en daarmee begrijpen van oude handschriften en archiefstukken. Omdat genealogen vaak bezig zijn met het lezen van oude handschriften is het voor hen heel belangrijk hierin enige vaardigheid te verwerven. De verscheidenheid aan handschriften is groot en spelling en taalgebruik kunnen sterk afwijken van wat we gewend zijn. Om een indruk te krijgen, ziet u hieronder enkele willekeurige voorbeelden van oud schrift met daaronder de transcriptie.


Paleografie1564.jpg

Fragment 1564: ... betalen sonder argelist in oirkonde der wayrheyt byden deser zedelen tween durch A B C ind D uyter eynanderen gesneden die yegliche partyen eyner tuegestalt Gegeven int jair xv [hondert] vier ind sestich den lesten dach des mandtz septembris ind thoe mere getuygenyss der waerheyt hebben upgenanten segsvrunde yren cersten naemen myt eygener hant geschreven.

Paleografie1661.jpg

Fragment 1661: ... sijnde den 27en deser op den steenwegh ontrent den Bruggener bosch vuyt te spannen twee peerden vuyt twee karren dewelcke te voorens onder den klockenslagh der remonstranten met hoey waeren geweest geladen om naer Mulbracht te vaeren, ende in arrest te nemen onder pretext van de ..."

Paleografie1737.jpg

Fragment 1737: Copie. Aen den Edelen Hove Gelderlandt. Verthoonen reverentelijck Hendrick Verheggen ende desselffs huysvrouwe, dat aloftwel het bij de landtrechten pag. 38 art. 5 is eene uytgemaeckte saecke, dat de ouders voor ofte van wegen die misdaeden, misbruyck, ongeluck ende ongemaeck van hunne kinderen, aloftschoon...

Externe Links