Offermans Weustenrade

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpgTree3c.jpg

Generatie 1

I.1 Gerard OFFERMANS, overleden voor 1601. Verkoopt 1/2 bunder land en weide gelegen te Weustenrade aan Jan Bruins. (l.v.o. 7077 28 nov 1585)
Koopt een deel van de goederen nagelaten door Servaas Speen uit Weustenrade.[1]
Koopt een stuk land gelegen in den Duvel langs de weg die van Weustenrade naar Lotbroek gaat, en diverse andere stukken grond van Frans Habets. [2]
Gaat erfwissel aan met Rentgen Hamers [3][4] Gehuwd met Meijken SENDEN, Nu gehuwd met Jan Moenen. Haar voorkinderen, o.a. Enken, ruilt een halve morgen grasplaats met Lienart Cloot van Heerlen. De goederen van Lienart zijn afkomstig uit het Ubachsgoed, gelegen te Weustenrade. [5] Maria [6]waarschijnlijk overleden in 1632, dochter van Andreas SENDEN, Schout van Wijnandsrade.
Uit dit huwelijk:

 1. Enken OFFERMANS, geboren ca 1585, [7]Ontvangt het aandeel van haar goederen, of kindsgedeelte. Ze wil dan dat haar goederen gelijk gedeeld worden onder haar broers en zussen, zowel voor- en nakinderen. ze ligt ziek te bed en is ongeveer 17 of 18 jaar oud. Als ze in leven zal blijven mag ze bovenstaande testament altijd herroepen. Jan Moenen verklaart, ook in naam van haar moeder, dat Dries, zijn behuwd voorzoon, gelijk zal delen in de erfenis alsof het kinderen van een bedde waren. Enken stelt nog dat haar oom, of stiefvader Johan Moenen in geval dat haar moeder eerder zou sterven, het vruchtgebruik van haar goederen zal behouden. Haar stiefvader heeft vanwege haar ziekte nl. veel leed en grote moeite en onkosten gehad. [8]
 2. Dries OFFERMANS, gedoopt ca 1590 (zie II.2).

Generatie 2

II.2 Dries OFFERMANS, gedoopt ca 1590. Woont te Weustenrade. Nog jonggezel, ongeveer 24 jaar oud. Wenst het stuk grond te ontvangen dat ligt op de mesthof van Hendrik Ubachs dat aan zijn moeder behoort, om het te kunnen verkopen aan Wintghen Hollantz[9].
Er is een kwestie gerezen tussen hem en de andere kinderen van zijn moeder, te weten Thomas, Melchior, Gerard en Maria Moenen, kinderen van wijlen Jan Moenen. Dit wil men oplossen, en na de dood van hun moeder, die nu zeer ziek is, zullen diverse stukken verkocht en verdeeld worden, o.a. een stuk op den Boevendael, geheten die Schaep. Verder worden nog allerlei andere stukken grond en namen te Weustenrade genoemd, o.a.: de beek te Weustenrade, genaamd die Moesel, waar een weiland geheten het bruxken ligt, aan de weg van Weustenrade naar de oliemolen [10]. Leent 400,-. Onderpand is 4 bunder akkerland gelegen te Weustenrade naast Jan Spee en Jan Widdershoven. [11] Leent geld. Onderpand zijn huis, hof en weiden gelegen te Weustenrade, groot ongeveer 6 bunder. Gelegen: naar Rivieren den groenen weg, komende van Weustenrade, lopende naar 't gehucht, ter andere zijde naar de oliemolen, naar de beek. [12] Een stuk grond gelegen op de bovendael, afkomstig van hem wordt verkocht aan Mees Timmers [13] item d'erfgenamen van Dries Offermans int Wuestenraedt onderhalff vaet roggen, onderpandt hun huys en hoff int Wuestenraedt liggende met ontrent thien en een halven morgen weijde, reijgenoot een voorhooft het goet van Willem Widdershoven erfgenaemen, het ander voorhooft d'erfgenaemen van Jan Spee, ter eenre syde den weeg gaende uyt het Wuestenraedt naar het Lodbroeck, ter andere de bembden der heeren van Rivieren - hiervan betaelt Gerard Offermans een vaet, en syn suster Aled Offermans een half vaet. Dit gaff voor desen den ouden Gerard Offermans, daer naer Jan Moenen getrout met de naegelatene weduwe van Gerard Offermans, daer naer Dries Offermans vaeder van die nu betaelen. [14] Dries Offermans erfgename gelden jaarl twee vaten rogge (aan de kerk van Klimmen), te weten Geret Offermans in Wustenraat 2 deel en Aleth Offermans, weduwe van Thijs Coenen in Weustenraat 1 deel onderpand huijs, hof en weide groot omtert 2 bunder gelegen te Weustenrade. [15]
Gehuwd met Alet HAL.
Uit dit huwelijk:
1. Gerard OFFERMANS, geboren ca 1625 (zie III.1).
2. Aleid OFFERMANS, Staat de tocht af op een stuk land gelegen op de hoogsteij (Goestije ?), reijg. Gerard Offermans en Thijs Wingaerts, aan haar 2 voorkinderen Jan en Agnees Momboirs. [16] Haar deel van de pacht wordt betaald door Jan Heijnen, huurling van haar goed. [17] De afrekening wordt gehouden over verlopen pachten wegens de goederen van de Vischeragt. Alid Offermans of haar man zaliger Thijs Coenen heeft op het goed Vischeragt gewoont. Ze is in totaal nog 1600 gld, boter suiker en 2 goede vaesel verckens schuldig. [18]
Gehuwd (1) met MOMBOIRS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 06-10-1649 te Klimmen (getuige(n): Adam Segers / Johanna Mommers) met Mathijs COENEN, overleden voor 1672
3. Maijke OFFERMANS, l.v.o. 7088 23 jan 1672 (p. 98): "Gerardt Offermans hem mede sterck maeckende voor sijne susteren, met naeme Maijken ende Alida Offermans.."

Generatie 3

III.1 Gerard OFFERMANS, geboren ca 1625. [19] Verkoopt, ook in naam van zijn 2 zussen Maijke en Alida aan Lins Linssen der Corte 2 morgen 35 klein roeden akkerland die door hun vader reeds verpacht was aan Lins Linssen, destijds als 3 morgen beschreven, gelegen op den bovendael. [20]
Verkoopt 120 kl roeden akkerland gelegen te Weustenrade aan Jan Widdershoven. [21] Verklaart dat de hof int Weustenraedt nooit enige diensten heeft moeten leveren. Hij weet dit omdat hij nu meer dan 50 jaar in Weustenrade woont zonder dat deze diensten ooit gevraagd werden. Alleen in de Franse tijd heeft men het geprobeerd, maar dit was niet gelukt. [22]
Dries Offermans erfgenamen gelden jaarlijks twee vaten rogge, te weten Geret Offermans, in het Weustenraedt twee deel en Aleth Offermans, weduwe van Thijs Coenen int Weustenraedt een deel. Onderpand huis, hof en weide omtrent twee boenderen int Weustenradt gelegen regenoot ten Oosten d'erfgenamen Jan Spee sijnde de hoofdsijde, ter anderen Dirck Wijdershoven ten suijden ende Geret Offermans selver ten noorden seijnde de lange sijde. Het betreft de geestelijke goedern van Klimmen. [23].
Gehuwd voor de kerk op 30-10-1652 te Klimmen met Cornelia SNACKERS, (Cornelia huwde later met Jan Moenen) [24].
Uit dit huwelijk:

 1. Wilhelmus OFFERMANS, gedoopt op 20-02-1655 te Klimmen (getuige(n): Wilhelmus Trips / Maria Loeffkens).
 2. Franciscus OFFERMANS, gedoopt op 19-11-1656 te Klimmen (getuige(n): Joannes Wingarts / Joanna Nuchelmans).
 3. Dries OFFERMANS, gedoopt op 14-07-1663 te Klimmen (getuige(n): Nicolaas Rameckers / Christina Moenen).
 4. Maria OFFERMANS, gedoopt op 30-11-1672 te Klimmen.


Medewerkers

 • Eugène Dubois 19 juli 2007 Eerste opzet
 • Harry Luijten 4 augustus 2007, wijziging in los eindje Weustenrade (Alexander en Sander zijn identiek!)

Losse eindjes

Gezien de afstand (slechts enkele kilometers) zal er zeker een relatie zijn met de familie Offermans uit Nuth.

Weustenrade

In Weustenrade woonde iets later de volgende familie Offermans. Deze zal zeker nog aan het bovenstaande deel gekoppeld kunnen worden.

I.1 Jacob OFFERMANS, overleden op 20-05-1754 te Klimmen, 89 jaar. Verkoopt aan Jan Sporken weduwnaar van Geertruijd Schumkens een half bunder akkerland gelegen bij Retersbeek [25] Woont te Weustenrade, bezit huis en koolhof genaamd den Hooff. Neemt hierop, en op een stuk akkerland gelegen te Weustenrade genaamd het Bijlen een lening. [26] Stuurt not. Swildens naar Willem Moenen om een stuk land terug te kopen waar zijn zwager (Johannes Widdershoven?) ongeveer 30 jaar geleden een lening op heeft genomen. [27] Getuige in zaak tegen Theodorus Crous. Hij is 82 jaar oud, zegt al 50 jaar in Weustenrade te wonen in de boerderij gen Hooff. [28]. Ondertrouwd te Klimmen op 13 april 1697 Jacob Offermans jongeman van Welten met Barber Widdershoven, weduwe van Klimmen, bevestigd op 3 mei 1697.
Gehuwd voor de kerk op 28-05-1697 te Klimmen met Barbara WIDDERHOVEN. Uit dit huwelijk:

 1. Margaretha OFFERMANS, gedoopt op 11-12-1697 te Voerendaal (getuige(n): Anna Widdershoven/Hendricus Henraets), overleden op 22-10-1759 te Retersbeek, weduwe, sexagenaria, woont te Weustenrade. [29] Verkoopt haar deel in de erfenis van de goederen gelegen te Weustenrade aan haar broer Thomas. [30]. Ondertrouwd op 14-09-1748 te Klimmen (NH), gehuwd op 29-09-1748 te Klimmen (NH), weduwnaar van Retersbeek, bruid wonende te Weustenrade, gehuwd voor de kerk op 29-09-1748 te Klimmen met Mathijs CREMERS, overleden op 08-04-1759 te Retersbeek. Verkoopt aan Joannes Moenen gehuwd met Gertruyt Heuts een stuk akkerland gelegen te Weustenrade aan de weg naar de Bongaard [31].
 2. Thomas OFFERMANS, gedoopt op 29-01-1699 te Klimmen (zie II.1).
 3. Reynier OFFERMANS, gedoopt op 02-11-1700 te Klimmen (getuige(n): Henricus Widershoven / Maria Bisschops). Woont te Aken [32] Verkoopt zijn kindsdeel in de erfenis aan zijn broer Thomas [33]. Gehuwd met Maria MEESSEN.
 4. Servaas OFFERMANS, gedoopt op 15-08-1703 te Klimmen (getuige(n): Servatius Widdershoven / Cornelia Goessens). Gehuwd met Sibilla DAENJELS.
 5. Barbara OFFERMANS, gedoopt op 07-01-1708 te Klimmen (getuige(n): Bartholomeus Spiessen / Barbara Schoenmekers).
 6. Alexander OFFERMANS, gedoopt op 28-05-1711 te Klimmen (getuige(n): Alexander Jongen / Anna Maria Dautzenberg), woont te Aken [34] Verkoopt zijn deel in de erfenis/ gelegen te Weustenrade aan zijn broer Thomas. [35]. Gehuwd met Barbara GERARTS, not. Swildens Voerendaal 4 nov. 1754.
 7. Cornelius OFFERMANS. Woont te Aken [36] Verkoopt zijn deel in de erfenis gelegen te Weustenrade aan zijn broer Thomas. [37]. Gehuwd met Catharina KLEIJNHOLTZ.


II.1 Thomas OFFERMANS, gedoopt op 29-01-1699 te Klimmen (getuige(n): Thomas Widershoven / Barbara Schoenmekers loco Barbara), overleden op 11-08-1769 te Retersbeek (Klimmen). Woont te Retersbeek [38] Pacht huis gelegen te Weustenrade en een kamer en kelder gelegen te Weustenrade. [39] Woont te Weustenrade. Koopt van zijn broers en zus de erfenis op die zijn ouders te Weustenrade hebben achtergelaten. [40]. Gehuwd met Johanna FLERONGS, overleden op 25-05-1764 te Retersbeek. Verzorgde Willem Bisschops toen deze ziek was. [41]. Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Hendricus (Hendrik) OFFERMANS, gedoopt op 10-05-1727 te Klimmen (getuige(n): Servatius Offermans / Anna Coleta Schoonbroodt), verkoopt zijn derde deel in een huis te Weustenrade aan zijn zwager Johannes Ramaeckers. [42].
 2. Petronella OFFERMANS, gedoopt op 09-10-1729 te Klimmen (getuige(n): Henricus Krijns Petronella Smeets), overleden op 25-03-1792 te Retersbeek, eerder gehuwd met Willem Bisschops [43]. Ondertrouwd (1) op 16-05-1750 te Klimmen, gehuwd op 31-05-1750 te Klimmen, j.m en j.d. beide afkomstig uit Retersbeek, gehuwd voor de kerk op 10-06-1750 te Klimmen met Willem BISSCHOPS, gedoopt op 23-04-1724 te Klimmen (getuige(n): Theodorus Roumans / Catharina Moenen), overleden op 25-05-1759 te Retersbeek (Klimmen), 35 jaar oud, Soldaat in het leger van prins ... [44] Maakt zijn testament op, is 8 maanden ziek geweest te Retersbeek hij is daarbij goed bijgestaan door Anna Flerong, de huisvrouw van Thomas Offermans. Heeft o.a. goederen te Weustenrade geerfd van Hendrik Crijns [45], zoon van Jan BISSCHOPS en Maria MOENEN. Ondertrouwd (2) op 30-10-1762 te Klimmen (NH), gehuwd op 14-11-1762 te Klimmen (NH), j.m. geboren en wonende te Retersbeek, weduwe van Willem Bisschops geboren en wonende te Retersbeek, gehuwd voor de kerk op 14-11-1762 te Klimmen met Johannes RAMAEKERS, kuiper, gedoopt op 25-07-1734 te Klimmen (getuige(n): Joannes Roumans / Maria Wouters), overleden 1775, woont te Retersbeek, bezit 2/3 van een huis gelegen te Weustenrade zonopgank Steven Eggen, ondergank de beek. [46] Hij wordt opgehangen omdat hij deel uit gemaakt zou hebben van 'de bende'. Hij bekent vele zaken onder scherper examen, maar later trekt hij dit alles terug, en noemt diverse zaken waaruit zijn goed gedrag moet blijken. Hij is 41 jaar, geboren en woonachtig te Retersbeek. Hij heeft bij diverse pachters te Klimmen als knecht gewoond. Verder heeft hij het 'kuiperen' geleerd te Voerendaal. Hij is gehuwd met Petronella Offermans, weduwe van Willen Bisschops en heeft samen met haar vier kindren en twee voorkinderen.[47] Hij wordt met de koorde gestraft, datter de dood op volgt, vervolgens desselfs doode lichaem in eene keten geklonken aen de galge sal blijven hangen. [48], zoon van Petrus RAMECKERS en Joanna ODEKIRCKEN.
 3. Jacobus OFFERMANS. Woont bij zijn zwager Johannes Ramaeckers te Retersbeek. [49].

Bronnen

 1. l.v.o. 7077 11 juni 1586
 2. l.v.o. 7077 19 juni 1586
 3. l.v.o. 7077 30 mrt 1588
 4. Proosdij van Meerssen nr 559
 5. l.v.o. 7079 7 dec 1601
 6. l.v.o. 7082 20 juni 1617 folio 37
 7. l.v.o. 7079 7 dec 1601
 8. l.v.o. 7079 12 nov 1602
 9. l.v.o. 7081 7 mei 1614
 10. l.v.o. 7083 27 november 1632
 11. l.v.o. 7083 30 dec 1632
 12. l.v.o. 7083 24 maart 1640
 13. l.v.o. 7084 13 maart 1657
 14. Proosdij van Meersen nr. 559
 15. l.v.o. 393 folio 1962
 16. l.v.o. 7089 17 april 1672
 17. pr. van Meerssen nr 559 1675 t/m 1682
 18. l.v.o. 7090 14 nov 1680
 19. Proosdij van Meerssen nr 559
 20. l.v.o. 7088 23 jan 1672 (p. 98)
 21. l.v.o. 7089 6 mei 1679
 22. l.v.o. 7071 (1680)
 23. l.v.o. 387 folio 3458
 24. l.v.o. 7089 6 mei 1679
 25. l.v.o. 7076 3 apr 1719
 26. not. Swildens Voerendaal 25 juli 1746
 27. not Swildens Voerendaal 29 juli 1746
 28. not Swildens Voerendaal 11 januari 1748
 29. not. Swildens Voerendaal 25 juli 1746
 30. not. Swildens Voerendaal 4 nov 1754
 31. l.v.o. 7101 2 sept 1750
 32. not. Swildens Voerendaal 25 juli 1746
 33. not. Swildens Voerendaal 4 nov 1754
 34. not Swildens 25 juli 1746
 35. not. Swildens Voerendaal 4 nov 1754
 36. not. Swildens Voerendaal 25 juli 1746
 37. not. Swildens Voerendaal 4 nov 1754
 38. not Swildens Voerendaal 25 juli 1746
 39. not Swildens Voerendaal 14 juni 1747
 40. not. Swildens Voerendaal 4 nov 1754
 41. not. Swildens Voerendaal 6 feb 1748
 42. l.v.o. 7106 24 feb 1770
 43. not Swildens Voerendaal 22 maart 1759
 44. not. Swildens Voerendaal 14 juni 1747
 45. not Swildens Voerendaal 6 feb 1748
 46. l.v.o. 7106 24 feb 1770
 47. l.v.o. 8171 map Joannes Raemaekers
 48. l.v.o. 8171 vonnis 4 april 1775
 49. l.v.o. 7106 27 feb 1770 p. 64