Lalieu

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

ALGEMENE INFORMATIE

Familiewapen Lalieu

1. Eerste Limburgse vermelding

De eerste vermelding van de familie Lalieu in Limburg dateert uit eind 18e eeuw. De broers Charles Louis en Lambert Joseph Lalieux vestigde zich vanuit Hoei in Weert. Charles Louis huwde te Weert op 7 april 1768 met Maria Barbara Koppen/Coppers. Broer Lambert Joseph vestigde zich mogelijk pas na zijn huwelijk met Gertrudis Elisabeth Claessen(s) in Weert in 1795. Charles Louis woonde aan de Beekstraat. Mogelijk dat broer Lambert Joseph tijdelijk introk bij zijn broer en rond 1820 verhuisde naar Thorn. In het bevolkingsregister over de periode 1814-1823, dat wat aanvullingen betreft slechts tot 1818 gaat, vinden wij geen inschrijvingen van een Lalieu. Er kan derhalve aangenomen worden, dat het gezin Lalieu-Claessens zich tussen 1818 en 1820 in Thorn heeft gevestigd. De eerste vermelding in de burgerlijke stand in Thorn in op 10 oktober 1823 wanneer zoon Jan Lambert in het huwelijk treedt met Herlindis Vossen.

2. Oudste met zekerheid vast te stellen voorouder

Vooralsnog is onze vroegste met zekerheid vast te stellen voorouder Charles Joseph Lalieux. In de trouwakte bij zijn derde huwelijk in 1787 staat vermeld dat hij gedoopt werd in de parochie St.André in Nivelles in Belgisch Brabant op 9 februari 1725. Omdat bij een bombardement in mei 1940 het archief van Nivelles in vlammen is opgegaan en enkel de 10-jaren Tafels van DTB bewaard zijn gebleven, heb ik gezocht naar een huwelijk dat Charles Joseph Lalieux zou kunnen hebben verwekt. Het enige huwelijk in Nijvel gesloten dat daarvoor in aanmerking komt is dat tussen Carolus de Lalieux en Helena Theresia Godart, gesloten in 1717. Deze Carolus de Lalieux is telg uit een familie van handelaren in steen en bezitters van steengroeven. Dit ambacht werd ook uitgeoefend door kinderen van Charles Joseph Lalieux welke zich in Nederland vestigden. Van de familie Delalieux of de Lalieux, gericht op omgeving Nijvel, is in 1965 een genealogie geschreven door René Goffin met als titel "Les de Lalieux". Ook heeft Alain Lutte in zijn Généalogie Des Delalieux de Rosseignies, verschenen in december 2015, deze aanname bevestigd. In dit boekwerk wordt tevens melding gemaakt van het beroep van Carolus de Lalieux, te weten lakei aan het hof van Claude t'Serclaes de Tilly, graaf van Tilly en Marbais en bediende van de gravin de Tilly te Nijvel (1707)

3. Herkomst van de familienaam

Allodium is een Latijns begrip dat in het Nederlands het best kan worden vertaald door eigengoed. Het duidt op een uitzonderlijke vorm van grondbezit, waarover het bezitsrecht absoluut is. Men zei in oude wetteksten dat boven een allodium alleen nog God en de Zon stond. Iedere vorm van vruchtgebruik of rechtspleging binnen het betrokken grondstuk behoorde toe aan de bezitter. In wezen maakte een allodium zelfs geen deel uit van het koninkrijk waarbinnen het was gelegen. Het eigendomsrecht over allodium is dus aanzienlijk absoluter dan het hedendaags eigendomsrecht, omdat dit onderhevig is aan de wetten van het land waarbinnen het bezit is gelegen. Er zijn vormen met voorzetsel en lidwoord (de l’alieu) of met lidwoord alleen (l’alieu). Men komt dergelijke erfgoederen tegen in Frankrijk, België en Luxemburg. In alle gevallen, is de oorsprong dezelfde: het gaat om een plaatsnaam verwijzend naar een erfgoed, een grondstuk vrijgesteld van heerlijke rechten.

4. Naam, een product van administratieve ontwikkeling

Uit de genealogie, opgesteld door de heer René Goffins, blijkt dat de naam een product is van een administratieve ontwikkeling. Van de Allodio via De Lalleucq, Delalieux en de Lalieux, Lalieux naar Lalieu. De familienaam Lalieu is in de Thornse gemeentelijke administratie vrij nauwkeurig vermeld. De vrederechter van het kanton Weert schreef in een proces-verbaal van 6 oktober 1825 de naam La lieu. Tussen 1830 en 1850 werd in Thorn de naam als Lallieu gespeld. Deze spelling is vanzelf verdwenen. In 1860 verscheen de familienaam Lelieu en deze werd in de akten gebruikt tot 1950. Op verzoek van de officier van justitie van de arrondissementsrechtbank van Roermond, gedateerd 8 augustus 1951, werd de onjuiste naam Lelieu in de akten van de burgerlijke stand van Thorn gewijzigd in Lalieu. Het gezin van Pierre Lelieu (XIX.19), dat inmiddels naar Antwerpen was vertrokken, behield de foute tenaamstelling. In het archief van Kinrooi (België) trof ik nog een andere schrijfwijze aan, te weten Lellieu. Deze fout is nooit hersteld. Nazaten van deze tak wonen in Dilsen-Stokkem en zijn ook in deze genealogie terug te vinden.

5. Beroepen Limburgs tak 1795-1995

Het is een familie van vaklieden, die gedurende meer dan twee eeuwen een zelfstandig beroep heeft uitgeoefend, zoals leidekker, handelaars in leisteen, dakconstructeur, pleisteraar, plafonnier, stukadoor, metselaar en schilder.

6. Het familiewapen.

Het wapen draagt de wapenspreuk “Fortiter en Intrepide” (vertaling: Sterk en Onversaagd). Naast de families Lalieux, De Lalieux en Delalieux in de omgeving van Nivelles voeren ook families rondom het Belgische Charleroi hetzelfde familiewapen. Ook hun oorsprong is omgeving Nijvel. Op het schild in zilver zien we in het schildhoofd twee zwarte leeuwen, rug aan rug, met gewapende klauwen. Zij steunen op een brede balk van rode kleur. Onder in de schildvoet, op een kleine groene, gekroonde verhoging staat een wilde ongetemde, fier gebouwde haan met kam en lellen en met sporen bewapend. Boven wrong en helm staat het helmteken de haan. De wrong en dekkleden zijn zilver, zwartschaduw en rood.

7. Bronvermelding

- Généalogies Nivelloises Les de Lalieux – Peter Goffin, président honoraire de la Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et du Brabant Wallon Nivelles Imprimerie Havaux 1965

- Généalogies Des Lalieux de Rosseignies - Alain Lutte in samenwerking met Ghislaine Vanderick.

8. Verschenen in tijdschriften en boekwerken

De familie Lalieu beschreven door: - P.Crasborn, in de Kroetwès nr. 4 uit 1990 Genealogische proeve van de familie Lalieu in Thorn

- Régis de la Haye in het Limburgs Tijdschrift voor Genealogie erg. 43 juni 2015 nr. 2 onder de titel Van Hoei naar Weert. De leidekkersfamilie Lalieu.

- Lambert Lalieu, "Familie Lalieu, een omzien naar...." uit 2003 bij gelegenheid van de tachtigste verjaardag van zijn vader Mathieu Lalieu


GENEALOGIE FAMILIE (De) LALIEU(X)

Henricus de Allodio, ridder, titularis van het allodium van Ronquières van 1203-1222 en leenman van Sohier, heer van Enghien, was waarschijnlijk, gezien de plaatsen, voorouder van degene die volgen.

I. Pière de Lalleucq. Heer van het leengoed van de abdis van Nijvel in 1340, bezat het landgoed, beschreven als zeer belangrijk. Stierf in juni 1406. Afstammeling van Henricus de Allodio, ridder, titularis van het alleu van Ronquière van 1203-1222 en leenheer van Sohier, heer van Enghien. Overleden juni 1406

Kinderen:

II.1 Jakemart ook Jakes genoemd de Lalleucq. Woonde in het Huis Lalleucq. Met zijn broer kreeg hij op 12 juni 1406 voor levenslange duur van de abdij van Cambron, in ruil voor vijfentwintig ponden graan per jaar, dertig bunders braakliggend terrein aan de Rouge Cousture en vijf bunders weiland langs de rivier komend van de brug en grenzend aan de bossages Lalleucq. Ze willigden in als onderpand hun huis, goed, de grond zelf met alles erop en eraan met de naam Maison de Laluecq.

II.2 Jehans De Lalleucq


II.3 Henris De Lalleucq

Kleinkinderen:

III.1 Colins ook Colart genoemd de Lalleucq. Op 11 maart 1417, verpachtte hij aan zijn twee broers hierna genoemd een derde van de hele erfenis die hij bezat aan de Rouge Cousture, tussen Huis de Lalluecq en Boutegnies.

III.2 Jakemart, ook Jakes genoemd de Lalleucq. Geboren voor 1390. Hij bezat een onverdeelde helft van Maison de Lalleucq, krachtens de ruil gedaan met zijn broer Jehans. Huwde Isabiel N, 
Uit dit huwelijk: 1. Hannette, ook genoemd Jacquenette de Lalleucq. Zonder erfgenamen in januari 1446. Zij trouwde waarschijnlijk Josse de Hallut, woonachtig in december 1497 aan de Pont-à-Lalleucq. In dat geval had zij het kunnen nalaten. 2. Yernoul de Lalleucq, volgt IV.1 3. Jehans de Lalleucq, volgt IV.2

III.3 Jehans de Lalleucq. Op 16 maart 1419 verdeelden de twee laatsten meerdere goederen: Jakes stond aan Jehan de erfenis af gelegen te Ronquières, en die zag ten gunste van zijn broer af van zijn rechten op Maison de Lalluecq. Overleden juni 1454. Huwde Maigne, ook de Nivelles genoemd, Le Plichenier, overleden juni 1468

Achterkleinkinderen:

IV.1 Yernoul de Lalleucq. Woonde te Sorbise, parochie Ronquières. Huwde Jonkvrouwe Marie, ook Dou Bos en de Mariensart van den Bossche, dochter van Jonkheer Henri van den Bossche

IV.2 Jehans de Lalleucq. Eigenaar van het landgoed, verscheen in Feluy op 11 september 1448, voor het afstaan van een bezit.

Generatie V

V.1 Ghislain de Lalleucq. Geboren circa 1449. Werd onterfd van Pont-à-Lalleucq, hij vestigde zich te Samme voor 1491. Hij was dat jaar schepen van het dorp. Overleden voor 1525. Huwde Catharine Thibé. 
Uit dit huwelijk: 1. Martin De Lalleucq, volgt VI.2 
 V.2 Colart de Lalleucq. Geboren circa 1450

Generatie VI


VI.1 Colart de Lalleucq. Was schepen te Samme van 1525 tot 1556. Met Catharine Thibé, zijn tweede vrouw stelde hij op 26 oktober 1556 een stichting in tot het lezen van H. Missen in de kerk van Virginal. Huwde Margherite Ursmer, dochter van Jehan Ursmer. Uit dit huwelijk: 1. Loys de Lalieux, volgt VII.2 2. Paul de Lalleucq, volgt VII.1 
 VI.2 Martin de Lalleucq. Schepen van Samme in 1545. Waarschijnlijk zonder nageslacht. Huwde Marie, ook genoemd Moreau de le Vollée

Generatie VII 


VII.1 Paul de Lalleucq. Schepen te Samme van 1557 tot 1578.. Huwde Barbe le Castille 
VII.2 Loys De Lalieux. Gevestigd te Malville Bornival, werd schepen van Bornival van 1556 tot 1576. Hij was eigenaar van belangrijke bezittingen in Montreux, al Waille. Huwde N. Elias Du Rapoit. 
Uit dit huwelijk: 1. Anthoine de Lalieux, volgt VIII.1 2. Jenne de Lalieux. Huwde Guy Piéret 3. Martin de Lalieux, volgt VIII.2

Generatie VIII

VIII.1 Anthoine de Lalieux . Gevestigd te Malville, evenals zijn vader was hij schepen van Bornival van 1585 tot 1631, beschermheer van de armenkerk in 1620. Hij maakte zijn testament op op 22 januari 1629 waarin hij de schout Adrien Compère en Jan Tamineau koos als beschermheren. De 5 november 1631 stelde hij een procedure op voor de verdeling van zijn bezittingen. Overleden in 1631. Huwde Françoise Des Maretz, dochter van Remy Des Maretz en Colette De Pède, overleden 1624. Uit dit huwelijk: 1. Françoise de Lalieux, huwde Liévin Hans. 2. Jean de Lalieux, volgt IX.1 3. Jeanne de Lalieux, geboren circa 1589 te Malville, huwde Jean du Gaillier senoir. 4. Phillippes de Lalieux, volgt IX.2


VIII.2 Martin de Lalieux . Bezittingen te Bornival, woonachtig te Malville. Huwde Marguerite del Porte

Generatie IX


IX.1 Jean de Lalieux. Geboren 1587 te Malville. Woonde te Malvillede. Hij is belastingontvanger in 1609-1611, beschermheer van de armen te Bornival van 1615-1618 en in 1624, het jaar van zijn dood. De kinderen uit het huwelijk De Lalieux verdeelden onder elkaar bezittingen op 5 juli 1631 en 25 februari 1637. Overleden 1624 te Mailville. Huwde circa 1613 met Denise Lermigneau, dochter van Jean, ook genoemd Mado Lermigneau en Jacqueline Elias. Uit dit huwelijk: 1. Jean de Lalieux, volgt X.1 2. Guillaume de Lalieux, volgt X.2 3. Robert de Lalieux, volgt X.3 
 IX.2 Phillippes de Lalieux

Generatie X 


X.1 Jean de Lalieux. Geboren 1615 te Bornival. Hij verscheen bij de boedeldeling in 1631 en in 1637, maar hij stierf dezelfde of een van de volgende dagen.

X.2 Guillaume De Lalieux. Geboren 1616 te Malleville. Guillaume had bezittingen te Bornival, was schepen en luitenant-schout van Feluy van 1652 tot 1669, beschermheer van de broederschap van Vrijmetselaars van 1651-1683. Men kan in de vloer van de kerk van Feluy, voor het spreekgestoelte lezen: ICY REPOSENT LES / CORPS DE GUILLAUME DE LALIEUX DECEDE / LE 14 DE 7bre 1691 EAGE / DE 75 ANS ET ROBERTINE / PHILIPPE SON ESPOUSE / DECEDEE LE 27 MAY / 1673 EAGEE DE 57 ANS / ET D'ANNE DE LALIEUX / LEUR FILLE MORTE / LE 27 JANVIER / 1694. PRIEZ DIEU / POUR LEUR AMES /REQUIESCANT IN PACE. Guullaume overleed 14 september 1691 te Feluy. Huwde 18 april 1641 met Robertine Philippe, dochter van Hubert Philippe en Marie L'Englez, gedoopt 7 april 1616 te Seneffe, overleden 27 mei 1673 te Feluy. 
Uit dit huwelijk: 1. Catharine de Lalieux. 2. Anne de Lalieux, overleden 27 januari 1694. 3. Robert de Lalieux, volgt XI.1 4. Jean de Lalieux, volgt XI.2 5. Marie-Magdeleine de Lalieux. 


X.3 Robert de Lalieux. Geboren 1618. Met zijn broer Guillaume verdeelde hij voor het hof te Bornival op 20 mei 1652, het erfgoed van grootvader van vaderszijde en van hun moeder. Overleden 1689. Huwde Elisabeth Tamineau, dochter van Jean Tamineau en Barbe Philippe de Martinval, overleden 1706

Generatie XI

XI.1 Robert de Lalieux. Gedoopt 17 januari 1642 te Bornival, overleden 29 juli 1721 te Bornival. Huwde Catharine Bryart, geboren 23 mei 1666 te Ronquières, dochter van Nicolas Bryart en Barbe Anthoine, overleden 21 mei 1729 te Feluy. Grondlegger van de adellijke tak De Lalieu de la Rocq, verheven in de adelstand op 9 oktober 1886 


XI.2 Jean de Lalieux . Geboren 1646 te Bornival. Vestigde zich te Feluy, als eigenaar van een steengroeve en handelaar in steen en bewoonde aldaar het Maison de l'Equipée (ging in 1880 ten gronde). Hij werd schepen in 1676 tot 1698, belastingontvanger in 1694-1695, Hij werd begraven in de kerk: ET DE JEAN DE LALIEUX ENSEPULTURE DANS LA CHAPELLE NOTRE DAME / DECEDE LE 14 FEVRIER 1721 AGE DE 75 ANS. Overleden 14 december 1721 te Feluy. Huwde 5 februari 1679 te Seneffe. met Françoise De Rideau, geboren 3 maart 1654 te Seneffe, dochter van Nicolas De Rideau en Marie-magdeleine Hanicq. 
Uit dit huwelijk: 1. Louys Joseph de Lalieux, volgt XII.1 2. Louys de Lalieux, volgt XII.2 3. Charles de Lalieux, volgt XII.3 4. Jean Joseph de Lalieux, gedoopt 27 juni 1690, overleden 25 juli 1743, huwde (1) 13 mei 1732 Marie-Claire Gaudré, huwde (2) 18 oktober 1718 Anne Catharine d' Arqiennes. 5. Jeanne Françoise Joseph de Lalieux, gedoopt 28 april 1682, overleden 6 maart 1701. 6. Marie Claire de Lalieux, gedoopt 21 maart 1688, huwde Philippe Bottemanne. 7. Marie Joseph de Lalieux, gedoopt 1 november 1686, huwde Joseph Gaudier. 8. Louis Joseph de Lalieux, gedoopt 7 februari 1680 te Feluy. 9. Jacques Joseph de Lalieux, volgt XII.4 10. Jeanne Louise de Lalieux, gedoopt 12 oktober 1695 te Feluy, huwde Albert Wincqz.

Generatie XII 


XII.1 Louys Joseph de Lalieux. Gedoopt 7 februari 1680 te Feluy. Huwde (kerk) 25 juli 1706 te Feluy Jeanne Louise Parmentier 
 XII.2 Louys de Lalieux. Gedoopt 1666. Huwde Marie-Cecile Stilman, overleden 1692 
 XII.3 Charles de Lalieux. Lakei aan het hof van Graaf t’Serclaes de Tilly te Marbais. Stamvader van de Nederlandse tak Lalieu. Gedoopt 18 mei 1684 te Feluy, overleden 25 januari 1747 te Nivelles. Huwde (kerk) 24 oktober 1717 te Nivelles Helena Theresia Godart, geboren 13 november 1690 te Nivelles, overleden 12 maart 1767 te Nivelles. 
Uit dit huwelijk: 1. Jean Charles de Lalieux (bekend van een akte uit 1748). Waarschijnlijk vóór 1729. XIII.1 2. Marie Joseph de Lalieux, gedoopt te Nijvel 1 maart 1729. Huwde te Nijvel op 25 mei 1751 met Charles Clement, overleden te Nijvel 18 februari 1802 3. Charles Joseph Lalieux, volgt XIII.2 2. NN Lalieux, doodgeboren te Nivelles 27 oktober 1730 3. Dieudonné Lalieux,volgt XIII.3 4. Niclas-Joseph Lalieux, volgt XIII.4 5. Marie-Jeanne Lalieux, gedoopt te Nivelles 17 juni 1738


XII.4 Jacques Joseph de Lalieux , gedoopt 21 februari 1693 te Feluy

Generatie XIII 
 XIII.1 Jean Charles de Lalieux (bekend van een akte uit 1748). Waarschijnlijk geboren vóór 1729.

XIII.2 Charles Joseph Lalieux. Gedoopt 9 februari 1725 te parochie St.André te Nivelles, grenadier Staatse Leger Namen. Huwde (1) (kerk) 14 april 1749 te Namen Anne Joseph Mignon, dochter van Leonard Mignon en Barbe Mattheize, overleden 15 juli 1760 te Huy. Uit dit huwelijk: 1. Leonard Joseph Lalieux, volgt XIV.1 2. Marie Joseph Lalieux, gedoopt 26 januari 1752 te Huy. 3. Marie Joseph Lalieux, gedoopt 4 januari 1753 te Huy. 4. Marie Elisabeth Lalieux, gedoopt 30 november 1753 te Huy. 5. Marie Hubertine Lallieux, gedoopt 20 april 1756 te Huy, overleden 4 september 1788 te Huy. 6. Charles Joseph Lallieux, volgt XIV.2 7. Marie Elisabeth Lallieux, gedoopt 25 januari 1760 te Huy. Huwde (2) (kerk) 19 april 1761 te Huy Anne Marie De Namur, gedoopt 6 juli 1745 te Huy, dochter van Joseph Ignace De Namur en Marie Elisabeth Beyar, overleden 15 februari 1786 te Huy. 
Uit dit huwelijk: 8. Charles Louis Lalieux, volgt XIV.3 9. Jean Louis Lalieu, volgt XIV.4 10. Lambert Joseph Lalieu, volgt XIV.5 11. Marie Joseph Lalieu, gedoopt 28 januari 1769 te Huy. Huwde (3) (kerk) 25 juni 1786 te Huy Marie Watons. 
Uit dit huwelijk: 12 Jacques Joseph Lalieu, volgt XIV.6

XIII.3 Dieudonné Lalieux, gedoopt te Nivelles 8 maart 1732, overleden te Nivelles 27 januari 1768

XIII.4 Niclas-Joseph Lalieux, gedoopt te Nivelles 9 januari 1735, steenhouwer. Woonde in 1755 nog samen met zijn moeder.

Generatie XIV

XIV.1 Leonard Joseph Lalieux. Gedoopt 9 maart 1750 te Huy , huwde te Luik in 1784 met Marie Gertrude Mathieu


XIV.2 Charles Joseph Lallieux. Gedoopt 25 december 1758 te Huy, overleden 15 februari 1786 te Huy 
 XIV.3 Charles Louis Lalieux. Gedoopt 1 maart 1762 te Huy, leidekker, overleden 28 juli 1804 te Weert. Huwde Maria Barbara Koppers, geboren te Weert, dochter van Lambertus Koppers en Gertrudis Van Nimwegen, overleden 26 oktober 1823 te Weert. 
Uit dit huwelijk: 1. Hendrik Hubert Lalieu, volgt XV.1 2. Maria Gertrudis Lalieu, gedoopt 6 maart 1793 te Weert, overleden 4 april 1793 te Weert. 3. Gertrudis Lalieu, gedoopt 11 juli 1794 te Weert, overleden 1 mei 1883 te Weert, huwde 2 juli 1825 te Weert Antoon Servaas Knapen. 4. Anna Catharina Lalieu, gedoopt 19 september 1797 te Weert, overleden 20 september 1797 te Weert. 5. Maria Anna Lalieu, gedoopt 13 december 1800 te Weert, overleden 7 augustus 1855 te Weert, huwde 12 januari 1828 te Weert Joannes Sweron.


XIV.4 Jean Louis Lalieu. Gedoopt 2 januari 1764 te Huy. Huwde 5 februari 1788 te Huy Jeanne Thyri. 
Uit dit huwelijk: 1. Marie Françoise Lalieux, gedoopt 17 november 1789 te Huy, overleden 6 januari 1791 te Huy. 2. Jean Michel Lalieu, volgt XV.2 3. Marie Françoise Lalieu, gedoopt 18 december 1793 te Huy. 4. Jean François Lalieux, volgt XV.3 
 XIV.5 Lambert Joseph Lalieu. Gedoopt 20 januari 1766 te Huy, leidekker, pleisteraar, leisteenhandelaar, overleden 6 december 1841 te Thorn. Huwde op 17 december 1795 te Luik Gertrudis Elisabeth Claessens, geboren 26 december 1768 te Weert, dochter van Hendrik Claessens en Hendrina Van De Vin, overleden 11 februari 1827 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Maria Gertruda Elisabeth Lalieu, gedoopt 26 september 1797 te Weert, overleden 12 september 1880 te Thorn, huwde 9 november 1825 te Thorn Godefridus Claessens. 2. Jan Lambert Lalieu, volgt XV.4 3. Pierre Lalieu, volgt XV.5 4. Joseph Lalieu, volgt XV.6 5. Jan Jozef Lalieu, volgt XV.7 
 XIV.6 Jacques Joseph Lalieu. Geboren 18 augustus 1787 te Huy

Generatie XV

XV.1 Hendrik Hubert Lalieu. Gedoopt 26 april 1789 te Weert, leidekker, glazenmaker, overleden 18 april 1875 te Weert. Huwde 26 april 1826 te Weert Ida Teeuwen, geboren 16 april 1788 te Weert, dochter van Nicolaas Teeuwen en Catharina Verborg 
 XV.2 Jean Michel Lalieu. Gedoopt 26 juli 1791 te Huy, overleden 23 februari 1821 te Huy 


XV.3 Jean François Lalieux . Gedoopt 18 oktober 1795 te Huy. Huwde Marie Elisabeth Julienne Lambotte, dochter van Baptiste Lambotte en Marie Elisabeth Jamotte. Uit dit huwelijk: 1. Pierre Joseph Lalieux, volgt XVI.1 2. Anne Joseph Eugenie Lalieux, geboren 6 september 1826 te Huy, huwde 18 november 1847 te Huy Guillaume Frederic Vandereijcken.

XV.4 Jan Lambert Lalieu. Gedoopt 28 november 1799 te Weert, schoenmaker, overleden 3 december 1869 te Ophoven. Huwde (1) 10 oktober 1823 te Thorn Herlindis Vossen, gedoopt 15 januari 1799 te Thorn, dochter van Pieter Vossen en Elisabeth Van Den Heuvel, overleden 13 oktober 1834 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Gertrudis Elisabeth Lalieu, volgt XVI.2 2. Joanna Hendrikka Hubertina Lalieu, geboren 24 februari 1826 te Thorn, overleden 11 oktober 1832 te Thorn. 3. Pieter Lambertus Lalieu, volgt XVI.3 4. Catharina Hubertina Lalieu, geboren 14 oktober 1831 te Thorn, dienstmeid, overleden 13 juli 1881 te Swalmen, huwde 14 oktober 1857 te Swalmen Jacobus Naus. Huwde (2) 25 november 1835 te Thorn Maria Rosa Giesen, gedoopt 25 augustus 1799 te Schummerquartier (Pruisen), dochter van Bernard Giesen en Maria Sophia Maeters, overleden 12 december 1861 te Ophoven. 
Uit dit huwelijk: 1. Jan Bernardus Lalieu, volgt XVI.4 2. Antonius Lellieu, volgt XVI.5 Huwde (3) 26 oktober 1863 te Ophoven Maria Catharina Giessinger, geboren te Venlo 18 december 1803, overleden 23 december 1883 te Ophoven 


XV.5 Pierre Lalieu . Geboren 19 januari 1803 te Weert, leidekker, overleden 26 april 1885 te Thorn. Huwde 5 mei 1826 te Thorn Maria Elisabeth Nederdael, geboren 7 augustus 1803 te Thorn, dochter van Josephus Fredericus Nederdael en Rosalie Parren, overleden 20 september 1863 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Hubertus Josephus Lalieu, volgt XVI.6 2. Joannes Jozef Lalieu, volgt XVI.7 3. Rosalie Elisabeth Hubertina Lalieu, geboren 30 juli 1830 te Thorn, naaister, overleden 6 februari 1899 te Roermond, huwde 5 februari 1866 te Thorn Jacobus Henricus Curvers. 4. Maria Catherina Hubertina Lalieu, geboren 12 februari 1832 te Thorn, overleden 6 oktober 1911 te Thorn. 5. Maria Anna Hubertina Lalieu, geboren 24 januari 1835 te Thorn, overleden 7 december 1850 te Thorn. 6. Maria Gertrudis Lalieu, geboren 4 april 1839 te Thorn, overleden 2 augustus 1842 te Thorn. 7. Dominicus Lalieu, volgt XVI.8


XV.6 Joseph Lalieu. Geboren 25 december 1804 te Weert, timmerman, overleden 25 juli 1836 te Neeritter. Huwde 2 mei 1829 te Thorn Maria Catharina Theunissen, geboren 8 februari 1805 te Thorn, overleden 31 maart 1893 te Roermond, dochter van Lambert Theunissen en Francisca Dacus, vroedvrouw. 
Uit dit huwelijk: 1. François Lambert Lalieu, volgt XVI.9 2. Joannes Hubertus Lalieu, volgt XVI.10 3. Francisca Elisabeth Hubertina Lalieu, geboren 12 juli 1833 te Neeritter. Gehuwd met Noël Outers, wapenfabrikant. Wonende te Trombleur (B). 4. Francisca Hubertina Lalieu, geboren 9 juli 1835 te Neeritter, overleden 22 juni 1836 te Neeritter.

XV.7 Jan Jozef Lalieu . Geboren 8 maart 1806 te Weert, overleden 27 februari 1807 te Weert

Generatie XVI 


XVI.1 Pierre Joseph Lalieux. Geboren 14 december 1823

XVI.2 Gertrudis Elisabeth Lalieu. Geboren 24 december 1823 te Thorn. Huwde (1) Johann Jacob Meyers Huwde (2) 4 november 1852 te Bracht Kempen Wilhelm Heinrich Fischer 
 XVI.3 Pieter Lambertus Lalieu. Geboren 14 maart 1829 te Thorn, dagloner, overleden 21 oktober 1896 te Ophoven. Huwde (1) 7 november 1864 te Ophoven Anna Maria Leenders, geboren 12 mei 1833 te Ophoven, dochter van Jan Mathias Leenders en Anna Maria Catharina Konings, overleden 15 november 1879 te Ophoven. 
Uit dit huwelijk: 1. Joannes Lalieu, volgt XVII.1 2. Margeritha Erlindis Lellieu, geboren 26 juli 1866 te Ophoven. 3. Joannes Lellieu, volgt XVII.2 4. Peter Joannes Lellieu, volgt XVII.3 5. Anna Maria Catharina Lellieu, geboren 5 december 1872 te Ophoven. 6. Theodoris Lellieu, volgt XVII.4 7. Maria Lellieu, geboren 22 juni 1876 te Ophoven, huwde 8 augustus 1916 te Venlo Johannes Henricus Janssen. Huwde (2) 30 augustus 1881 te Tongerloo (B) Anna Maria Roekx, geboren 31 juli 1837 te Gruitrode, dochter van Johannes Roekx en Anna Christina Schreurs 


XVI.4 Jan Bernardus Lalieu. Geboren 2 april 1836 te Thorn, overleden 17 oktober 1837 te Ophoven 


XVI.5 Antonius Lellieu. Geboren 17 oktober 1839 te Ophoven,Geistingen 


XVI.6 Hubertus Josephus Lalieu . Geboren 4 februari 1827 te Thorn, leidekker, pleisteraar, overleden 13 februari 1885 te Thorn. Huwde 8 februari 1858 te Helden Petronella Ueberbach, geboren 15 februari 1826 te Helden, dochter van Johannes Ueberbach en Maria Teeuwen, herbergierster, overleden 5 januari 1899 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Joannes Hubertus Lalieu, volgt XVII.5 2. Maria Elisabeth Lalieu, geboren 4 december 1860 te Thorn, overleden 27 december 1921 te Thorn. 3. Pieter Martinus Hubertus Lalieu, volgt XVII.6 4. Maria Gertrudis Elisabeth Lalieu, geboren 16 mei 1865 te Thorn, overleden 12 september 1870 te Thorn. 5. Peter Hendrik Hubert Lalieu, volgt XVII.7 6. Jan Mathijs Lalieu, volgt XVII.8 7. Joseph Michiel Hubert Lalieu, volgt XVII.9 
 XVI.7 Joannes Jozef Lalieu. Geboren 23 september 1828 te Thorn, leidekker, overleden 26 augustus 1896 te Thorn. Huwde 9 november 1853 te Thorn Maria Hubertina Dircks, geboren 12 oktober 1829 te Neeritter, dochter van Pieter Dircks en Maria Geenen 


XVI.8 Dominicus Lalieu. Geboren 6 februari 1843 te Thorn, leidekker, overleden 16 augustus 1863 te Utrecht 


XVI.9 François Lambert Lalieu. Geboren 28 september 1829 te Thorn, overleden 7 mei 1831 te Neeritter 


XVI.10 Joannes Hubertus Lalieu. Geboren 4 februari 1831 te Thorn, hoefsmid. Huwde Anna Maria Leers, geboren 20 maart 1831 te Bombaye (België), dochter van François Leers en Marie Labaye, overleden 27 december 1891 te Amsterdam. 
Uit dit huwelijk: 1. Anne Marie Catherine Lalieu, geboren 18 januari 1857 te Luik, overleden 1 februari 1906 te Amsterdam. 2. Jean François Hubert Joseph Lalieu, volgt XVII.10 3. François Jean Hubert Lalieu, volgt XVII.11 4. Wilhelmina Leontine Marie Lalieu, geboren 13 februari 1867 te Luik, huwde 6 juli 1893 te Amsterdam Alexandre Joseph Balhan. 5. Jean Leonard Henri Joseph Lalieu, volgt XVII.12

Generatie XVII 


XVII.1 Joannes Lalieu. Geboren 2 juni 1865 te Ophoven, overleden 18 juni 1865 te Ophoven

XVII.2 Joannes Lellieu. Geboren 15 maart 1868 te Ophoven, overleden 27 oktober 1926 te Leut. Huwde 23 januari 1899 te Bergen Johanna Catharina Janssen, geboren 30 oktober 1875 te Bergen, dochter van Theodorus Janssen en Petronella Rutten, overleden 5 september 1948 te Eisden. 
Uit dit huwelijk: 1. Petronella Lellieu, geboren 24 december 1901 te Kevelaer, overleden 20 juni 1984 te Lanklaar. 2. Theodorus Johannes Peter Lellieu, volgt XVIII.1 
 XVII.3 Peter Joannes Lellieu. Geboren 23 december 1870 te Ophoven

XVII.4 Theodoris Lellieu . Geboren 7 augustus 1874 te Ophoven 
 XVII.5 Joannes Hubertus Lalieu. Geboren 30 september 1858 te Thorn, pleisteraar, huisschilder, overleden 29 november 1902 te Thorn. Huwde 11 november 1885 te Rotem Maria Catharina Smeets, geboren 5 mei 1865 te Rotem, dochter van Jan Andreas Smeets en Helena Vanthoor, overleden 4 april 1952 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Joannes Lambertus Lalieu, volgt XVIII.2 2. Pieter Martin Jan Lalieu, volgt XVIII.3 3. Elisabeth Hendrica Lalieu, geboren 27 maart 1890 te Rotem, overleden 30 januari 1891 te Thorn. 4. Peter Joannes Henricus Lalieu, volgt XVIII.4 5. Joseph Jan Martinus Lalieu, volgt XVIII.5 6. Anna Maria Louisa Lalieu, geboren 1 maart 1896 te Thorn, overleden 13 april 1917 te Thorn. 7. Charles Louis Joseph Lalieu, volgt XVIII.6 8. Johannes Andreas Lalieu, volgt XVIII.7 9. Joannes Jacobus Antonius Lalieu, volgt XVIII.8 
 XVII.6 Pieter Martinus Hubertus Lalieu. Geboren 6 december 1862 te Thorn, pleisteraar, winkelier, overleden te Antwerpen. Huwde 11 juni 1887 te Thorn Elisabeth Hubertina Kurvers, geboren 14 mei 1865 te Thorn, dochter van Peter Mathias Kurvers en Cornelie Vangeninden, overleden 17 mei 1951 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Maria Petronella Lalieu, geboren 20 september 1887 te Thorn, overleden 17 november 1948 te Antwerpen. 2. Joannes Hubertus Lalieu, volgt XVIII.9 3. Peter Johannes Lambertus Lalieu, volgt XVIII.10 4. Maria Hubertina Antoinetta Lalieu, geboren 18 december 1892 te Thorn, overleden 27 november 1965 te Roermond, huwde 5 augustus 1918 te Thorn Frans Joseph Hubert Ramakers. 5. Maria Anna Elisabeth Lalieu, geboren 5 september 1895 te Thorn, overleden 17 december 1983 te Antwerpen, huwde 12 februari 1921 te Kessenich Romain François Marie Verhust. 6. Hendrikus Hubertus Lalieu, volgt XVIII.11

XVII.7 Peter Hendrik Hubert Lalieu. Geboren 13 januari 1867 te Thorn, pleisteraar, overleden 7 juli 1941 te Weert 
 XVII.8 Jan Mathijs Lalieu. Geboren 20 december 1868 te Thorn, overleden 11 januari 1871 te Thorn 
 XVII.9 Joseph Michiel Hubert Lalieu. Geboren 8 december 1871 te Thorn, steenfabrikant, overleden 31 december 1949 te Johannesburg. Huwde 23 januari 1906 te Amsterdam Josephine Isabelle Marie Louise Hubertine Sanders, geboren 7 december 1873 te Amersfoort, dochter van Johannes Gerardus Cornelis Henri Sanders en Catharina Thérèse Louise Hubertine Herfst, overleden 18 december 1947 te Amsterdam. 
Uit dit huwelijk: 1. Marie-Louise Josephine Henriette Hubertina Lalieu, geboren 5 november 1906 te Maastricht, religieuze, overleden 20 november 1990 te Heythuysen. 2. Joseph Marie Emile Lambert Lalieu, volgt XVIII.12 3. Marie Pierre Antoine Emile Lalieu, volgt XVIII.13 4. Ella Maria Henriette Elise Lalieu, geboren 8 februari 1913 te Maastricht, overleden 9 februari 1914 te Maastricht. 5. Alphonse Marie Michel Lalieu, volgt XVIII.14 6. Charles Marie Joseph Lalieu, volgt XVIII.15 7. Elise Marie Josephine Lalieu, geboren 2 april 1919 te Maastricht, overleden 15 oktober 2003 te Johannesburg. 
 XVII.10 Jean François Hubert Joseph Lalieu. Geboren 10 juli 1860 te Luik, smid, overleden 4 januari 1903 te Amsterdam

XVII.11 François Jean Hubert Lalieu. Geboren 2 april 1865 te Luik, bakker. Huwde 7 mei 1902 te Rotterdam Pieternella Maria Roukens, geboren 16 juli 1866 te IJsselmonde, dochter van Jan Roukens en Pietertje Van Der Giessen. 
Uit dit huwelijk: 1. Anna Maria Lalieu, geboren 29 oktober 1902 te Rotterdam, huwde 19 september 1934 te Den Haag Pieter Kooij. 2. Jeanette Hubertina Lalieu, geboren 6 oktober 1903 te Rotterdam, overleden 31 maart 1904 te Rotterdam. 3. François Pierre Jean Lalieu, volgt XVIII.16 
XVII.12 Jean Leonard Henri Joseph Lalieu. Geboren 9 december 1869 te Luik, smid. Huwde 30 juli 1896 te Amsterdam Helena Agatha Groenewegen, geboren 26 september 1867 te Rotterdam, dochter van Theodorus Johannes Groenewegen en Everdina Daams

Generatie XVIII

XVIII.1 Theodorus Johannes Peter Lellieu. Geboren 17 januari 1911 te Sterkrade, mijnwerker, fabrieksarbeider, overleden 29 oktober 1994 te Wern Hoeselt. Huwde 22 augustus 1936 te Lanklaar Johanna Petronella Adriana Janssen, geboren 28 januari 1913 te Sterkrade. 
Uit dit huwelijk: 1. Jean Antoine Lellieu, volgt XIX.1 2. Antoinetta Leonarda C Lellieu, geboren 1 maart 1940 te Lanklaar, overleden 7 maart 1996 te Wern Hoeselt. 3. Christiaan Catharina Johan Lellieu, volgt XIX.2 4. Karel Joannes Lellieu, volgt XIX.3 5. Elisabeth Theodora Lellieu, geboren 28 februari 1953 te Leut. 6. Theodoor Jan Lellieu, volgt XIX.4


XVIII.2 Joannes Lambertus Lalieu. Geboren 6 juni 1886 te Rotem, huisschilder, overleden 5 januari 1966 te Roermond. Huwde 23 juni 1913 te Thorn Maria Hubertina Elisabeth Bongers, geboren 13 juli 1889 te Thorn, dochter van Jan Stephanus Bongers en Anna Catharina Curvers, naaister, overleden 9 oktober 1968 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Catharina Maria Lalieu, geboren 16 oktober 1913 te Thorn, overleden 12 juni 2001 te Maaseik, huwde 14 augustus 1943 te Thorn Theodoor Albert Hermans. 2. Peter Johannes Lalieu, volgt XIX.5 3. Hendrik Jan Lambert Lalieu, volgt XIX.6 4. Joseph Hendrik Lalieu, volgt XIX.7 5. Mathilde Maria Lalieu, geboren 15 januari 1921 te Thorn, overleden huwde 20 september 1947 te Thorn Jacobus Hubertus Ramakers. 6. Mathieu Hubert Lalieu, volgt XIX.8 7. Maria Hubertina Lalieu, geboren 17 november 1926 te Thorn, overleden 16 februari 2013 te Stokkem, huwde 16 januari 1951 te Thorn Hendrik Renier Beuten.

XVIII.3 Pieter Martin Jan Lalieu. Geboren 15 juli 1888 te Rotem, plafonneur, pleisteraar, overleden 2 juni 1974 te Neeritter. Huwde 15 oktober 1921 te Thorn Carolina Maria Antonetta Rutten, geboren 10 mei 1898 te Rheydt (Dld), dochter van Peter Rutten en Caroline Jansen, overleden 8 augustus 1956 te Roermond. 
Uit dit huwelijk: 1. Peter Johannes Antonius Lalieu, volgt XIX.9 2. Lambertus Johannes Karel Lalieu, volgt XIX.10 3. Johannes Jacobus Hendricus Lalieu, volgt XIX.11 4. Joseph Petrus Marie Lalieu, volgt XIX.12 5. Franciscus Carolus Wilhelmus Lalieu, volgt XIX.13 6. Hendricus Peter Johannes Lalieu, volgt XIX.14 7. Caroline Sophia Maria Lalieu, geboren 5 mei 1934 te Thorn. 
 XVIII.4 Peter Joannes Henricus Lalieu. Geboren 10 november 1891 te Thorn, chef techn.dienst Arnh.Courant, overleden 20 juli 1976 te Arnhem. Huwde 24 mei 1919 te Kerkrade Maria Catharina Poyck, geboren 13 februari 1896 te Kerkrade, dochter van Hubert Joseph Poyck en Maria Catharina Wolfs, overleden 19 mei 1986 te Velp. 
Uit dit huwelijk: 1. Jean Hubert Henri Lalieu, volgt XIX.15 2. Henri Marie Leonard Lalieu, volgt XIX.16 3. Maria Catharina Helena Lalieu, geboren 3 februari 1926 te Waalwijk, huwde 26 april 1950 te Apeldoorn Joseph Vloothuis. 4. Elise Marie Louise Lalieu, geboren 10 november 1933 te Arnhem, huwde 15 oktober 1957 te Arnhem Arend Jan Saaltink. 5. Catharina Marie Cécile Lalieu, geboren 27 februari 1938 te Arnhem. 
 XVIII.5 Joseph Jan Martinus Lalieu. Geboren 1 april 1894 te Thorn, bovengronds mijnwerker, overleden 25 april 1982 te Brunssum. Huwde 12 januari 1921 te Brunssum Grietje Hof, geboren 11 september 1900 te De Wijk, dochter van Jan Hof en Janna Huiskes, overleden 1980 te Brunssum. 
Uit dit huwelijk: 1. Jean Hubert Lalieu, volgt XIX.17 2. Johanna Maria Lalieu, geboren 5 juni 1923 te Brunssum, overleden 17 mei 1993 te Brunssum, huwde 20 augustus 1951 te Brunssum Mathieu Mathias Hubertus Hermans. 
 XVIII.6 Charles Louis Joseph Lalieu. Geboren 24 januari 1898 te Thorn, slager, overleden 14 januari 1998 te Antwerpen. Huwde 3 augustus 1926 te Antwerpen Julia Bernardina Mathildis Snijtsers, geboren 18 januari 1905 te Antwerpen, dochter van Emiel Henri Camille Snijtsers en Mathildis Theresia Roelants, verpleegster, overleden 12 januari 1982 te Berchem. 
Uit dit huwelijk: 1. Frieda Lalieu, geboren 30 oktober 1926 te Antwerpen, huwde 13 september 1949 te Antwerpen Hugo Jan Marie Corneel Ceulemans. 
 XVIII.7 Johannes Andreas Lalieu. Geboren 27 januari 1900 te Thorn, bakker, overleden 22 januari 1994 te Maastricht. Huwde 2 augustus 1930 te Maastricht Louise Huberta Reiner, geboren 8 augustus 1907 te St.Pieter, dochter van Jacobus Fredericus Hubertus Reiner en Anna Barbera Rademakers, overleden 6 augustus 1960 te Maastricht. 
Uit dit huwelijk: 1. Maria Louisa Lalieu, geboren 25 maart 1929 te Heerlen, overleden 21 april 2009 te Woodlands Hills Californië, huwde 17 augustus 1950 te Los Angeles John William Sturm. 2. Theodorus Maria Jacobus Lalieu, volgt XIX.18 3. Gerdina Anna Maria Lalieu, geboren 12 mei 1936 te Maastricht, huwde 4 mei 1960 te Maastricht Joannes Renier Schreurs.


XVIII.8 Joannes Jacobus Antonius Lalieu. Geboren 24 januari 1902 te Thorn, postbode, overleden 27 november 1944 te Rotem

XVIII.9 Joannes Hubertus Lalieu. Geboren 20 maart 1889 te Thorn, metselaar, stukadoor, overleden 4 december 1968 te Roermond. Huwde 9 oktober 1915 te Thorn Wilhelmina Van Den Inde, geboren 28 november 1898 te Stevensweert, dochter van Peter Joannes Van Den Inde, en Maria Helena Heijmans, overleden 22 maart 1976 te Roermond. 
Uit dit huwelijk: 1. Pieter Martinus Hubertus Lelieu, volgt XIX.19 2. Elisabeth Maria Hubertina Lalieu, geboren 30 juni 1918 te Thorn, overleden 1 december 2002 te Weert, huwde 21 mei 1941 te Thorn Andreas Vaessen. 3. Petronella Maria Lalieu, geboren 29 maart 1920 te Thorn, overleden 9 oktober 1990 te Eindhoven. 4. Helena Maria Lalieu, geboren 22 december 1921 te Thorn. 5. Antoinetta Hubertina Lalieu, volgt XIX.20 6. Hendrik Lalieu, volgt XIX.21 7. Johannes Peter Hubertus Lalieu, volgt XIX.22 
 XVIII.10 Peter Johannes Lambertus Lalieu. Geboren 12 maart 1891 te Thorn, mecanicien, overleden 25 januari 1969 te Maaseik. Huwde 9 oktober 1926 te Thorn Clara Hubertina Maria Catharina Cramers, geboren 1 september 1898 te Thorn, dochter van Renier Hubert Cramers en Hubertina Elisabeth Vossen, overleden 22 februari 1991 te Maaseik. 
Uit dit huwelijk: 1. Renier Pieter Hubert Lalieu, volgt XIX.23 2. Peter Johannes Lambertus Lalieu, volgt XIX.24 3. Henri Petronella Mathieu Lalieu, volgt XIX.25

XVIII.11 Hendrikus Hubertus Lalieu. Geboren 26 september 1898 te Thorn, automonteur, overleden 18 december 1972 te Roermond 


XVIII.12 Joseph Marie Emile Lambert Lalieu. Geboren 27 november 1907 te Maastricht, importeur/distributeur, overleden 26 december 1970 te Johannesburg. Huwde 3 augustus 1942 te Maastricht Elizabeth Johanna Hermina Wagemans, geboren 25 oktober 1923 te Maastricht, dochter van Henricus Hermanus Wagemans en Bozne Antonia Vojckova, overleden 24 december 1981 te Johannesburg. 
Uit dit huwelijk: 1. Micheline Marie Charlotte Gemma Lalieu, geboren 15 augustus 1946 te Brussel, lerares, huwde 19 september 1970 te Johannesburg Jonathan Richard Oldham Bates. 2. Nicole Lalieu, geboren 25 september 1948 te Johannesburg, huwde 30 mei 1970 te Johannesburg David Willcox. 3. Monique Lalieu, geboren 12 juli 1950 te Johannesburg, huwde 8 februari 1979 te Johannesburg Andrew Hauptfleisch. 4. Vivianne Elise Antoinetta Lalieu, geboren 3 april 1953 te Johannesburg, teacher, huwde 24 april 1979 te Johannesburg John Roy Stuart Franklin. 5. Victor Joseph Marie Emile Lalieu, volgt XIX.26 
 XVIII.13 Marie Pierre Antoine Emile Lalieu. Geboren 29 augustus 1911 te Maastricht, import agrarische producten en chemicaliën, overleden 19 november 1988 te Mexico City. Huwde te Voorburg Johanna Elske Braat, geboren 29 mei 1906 te Den Haag, dochter van Maarten Braat en Elske Meyer, overleden 19 februari 2006 te Mexico City. 
Uit dit huwelijk: 1. Emile François Charles Henri Lalieu, volgt XIX.27 2. Louis Antoine Lalieu, volgt XIX.28 3. René Robert Lalieu, volgt XIX.29 
XVIII.14 Alphonse Marie Michel Lalieu. Geboren 22 januari 1915 te Maastricht, Company Director A.Lalieu and Company, overleden 14 februari 1975 te Johannesburg. Huwde 4 december 1945 te Johannesburg Anna Johanna Hermina Neumann, geboren 4 november 1917 te Den Haag, dochter van Johan Dietrich Neumann en Elizabeth Hendrika Duyts. 
Uit dit huwelijk: 1. Jos Alphonse Eugène Lalieu, volgt XIX.30 2. Jeannine Elizabeth Lalieu, geboren 23 juli 1948 te Johannesburg, huwde 6 februari 1971 te Johannesburg John Robert Derry Pearse. 3. Madeleine Lalieu, geboren 12 december 1949 te Johannesburg, huwde 12 september 1972 te Johannesburg Tony Wickens. 4. Lorraine Thérèse Lalieu, geboren 2 februari 1951 te Johannesburg. 
 XVIII.15 Charles Marie Joseph Lalieu. Geboren 31 januari 1917 te Maastricht, voormalig piloot 120 escadron van het KNIL, textielhandelaar, overleden 26 augustus 2010 te Waterloo. Huwde 31 augustus 1948 te Brussel Jeannine Emilia Maria Cornelia De Becker, geboren 1 april 1927 te Alost, dochter van Raymond De Becker, en Yvonne Borremann, overleden 22 maart 1997 te Uccle. 
Uit dit huwelijk: 1. Jacques Jos Charles Lalieu, volgt XIX.31 2. Patrick Alphonse Emile Lalieu, volgt XIX.32 3. Charles Werner Lalieu, volgt XIX.33 4. Hubert Victor Joost Marie William Lalieu, volgt XIX.34 5. Pascal Caroline Emile Yvonne Lalieu, geboren 7 april 1964 te Etterbeck, huwde Thierry Didier Jules Marcel Ghislain Taeymans.


XVIII.16 François Pierre Jean Lalieu. Geboren 17 oktober 1905 te Rotterdam, overleden 25 november 1905 te Rotterdam

Generatie XIX 


XIX.1 Jean Antoine Lellieu. Geboren 3 november 1938 te Lanklaar, mijnwerker. Huwde 1 december 1961 te Lanklaar Alice Josephine Annij Van Dijck, geboren 30 januari 1943 te Genk. 
Uit dit huwelijk: 1. Theodoor Maria Edmond Lellieu, volgt XX.1 XIX.2 Christiaan Catharina Johan Lellieu. Geboren 28 april 1941 te Lanklaar, winkelier. Huwde 11 december 1969 te Eisden Jeanne Gertrude Albertine Van Bokryck, geboren 12 oktober 1936 te Hasselt, dochter van Pieter Antoon Van Bokryck en Johanna Rosina Uran. 
Uit dit huwelijk: 1. Patrick Theodoor Rosina Lellieu, volgt XX.2 
 XIX.3 Karel Joannes Lellieu. Geboren 15 juli 1948 te Lanklaar. Huwde 7 november 1969 te Stokkem Yolanda Madi André Engelen, geboren 21 januari 1951 te Stokkem, dochter van Nicolaas Engelen en Alice Smits
Uit dit huwelijk: 1. Jochem Danny Lellieu, volgt XX.3 2. Gunter Nico Lellieu, volgt XX.4

XIX.4 Theodoor Jan Lellieu. Geboren 3 mei 1954 te Leut, gemeentearbeider. Huwde 20 april 1979 te Bekkevoort Maria Jules Frickx, geboren te Diest, dochter van Maurice Felix Frickx en Maria Germaine Julia Das 


XIX.5 Peter Johannes Lalieu. Geboren 1 november 1914 te Thorn, cafébedrijf, huisschilder, overleden 17 augustus 1982 te Genk. Huwde 18 mei 1946 te Stokkem Maria Anna Van De Beek, geboren 2 januari 1914 te Stokkem, dochter van Laurens Dionisius Van De Beek, en Anna Catharina Dirkx. 
Uit dit huwelijk: 1. Cato Lambertine Lalieu, geboren 17 april 1947 te Stokkem, overleden 29 september 2008 te Genk.

XIX.6 Hendrik Jan Lambert Lalieu. Geboren 18 november 1916 te Thorn, huisschilder, overleden 27 augustus 1988 te Roermond. Huwde 26 september 1953 te Roermond Maria Odilia Dorssers, geboren 25 juli 1922 te Neer. 
Uit dit huwelijk: 1. Lambertus Wilhelmus Gerardus Lalieu, volgt XX.5 2. Elisabeth Johanna Wilhelmina Lalieu, volgt XX.6

XIX.7 Joseph Hendrik Lalieu . Geboren 20 april 1918 te Thorn, mijnwerker, overleden 2 februari 1978 te Heerlen. Huwde 25 maart 1943 te Voerendaal Hubertina Maria Moonen, geboren 10 september 1918 te Voerendaal, dochter van Hubert Jozef Moonen en Hubertina Cornelia Kleijnen, overleden 11 september 1976 te Voerendaal. 
Uit dit huwelijk: 1. Lambertus Cornelius Joseph Lalieu, volgt XX.7 2. Elisabeth Francisca Maria Lalieu, geboren 27 juni 1947 te Voerendaal, huwde 25 oktober 1967 te Voerendaal Johannes Catharinus Leonardus Moonen. 3. Johannes Jozef Petrus Lalieu, volgt XX.8 4. Hendrikus Theodorus Cornelius Lalieu, volgt XX.9 5. Jozef Jacobus Cornelius Lalieu, volgt XX.10


XIX.8 Mathieu Hubert Lalieu. Geboren 14 april 1923 te Thorn, huisschilder, overleden 17 juni 2007 te Thorn. Huwde 26 januari 1951 te Hunsel Helena Gerarda Vries, geboren 18 september 1924 te Ittervoort, dochter van Christiaan Hubert Vries en Maria Henrica Levels, overleden 25 oktober 1983 te Roermond. 
Uit dit huwelijk: 1. Hendrika Maria Lambertina Elisabeth Lalieu, geboren 16 oktober 1951 te Thorn, overleden 22 oktober 1951 te Thorn. 2. Christiaan Lambert Lalieu, volgt XX.11 3. Johannes Lambertus Antonius Lalieu, volgt XX.12 4. Hendrikus Maria Gerardus Lalieu, volgt XX.13 5. Anna Maria Josephina Lalieu, geboren 28 augustus 1956 te Thorn, bejaardenverzorgster, huwde 25 september 1977 te Thorn Martinus Hendricus Maria Rongen. 6. Catharina Carla Maria Christina Lalieu, geboren 28 april 1958 te Thorn, drs.theologie, pastoraal werkster, huwde 11 mei 1995 te Maastricht Wilhelmus Antonius Marculphus Pinxten. 7. René Jacobus Mathias Gerardus Lalieu, volgt XX.14 8. Franciscus Marie Mathias Gerardus Lalieu, volgt XX.15 9. Mathieu Marie Gerardus Lalieu, volgt XX.16 10. Maria Christina Helena Gerarda Lalieu, geboren 7 februari 1967 te Roermond, kraamverzorgster, huwde 24 februari 1989 te Thorn Jean Marie François Keyers.


XIX.9 Peter Johannes Antonius Lalieu. Geboren 31 augustus 1922 te Thorn, drukker, typograaf, overleden 21 augustus 2004 te Weert. Huwde 22 augustus 1953 te Thorn Maria Margaretha Gerarda Hennissen, geboren 5 augustus 1930 te Thorn, dochter van Joannes Hubertus Hennissen en Anna Maria Ramakers. 
Uit dit huwelijk: 1. Anna Maria Antoinetta Lalieu, geboren 30 juni 1954 te Thorn, huwde 19 november 1974 te Thorn Gerardus Johannes Jacobus Cremers. 2. Antoinetta Hubertina Maria Lalieu, geboren 5 mei 1956 te Thorn, verkoopster, samenwonend met Christiaan Arnold Hendrik Freulich. 3. Lambertus Johannes Lalieu, volgt XX.17 4. Maria Johanna Veronica Lalieu, geboren 6 juni 1964 te Thorn, medisch analiste, samenwonend met René Eijer. 5. Anna Maria Louise Lalieu, geboren 3 december 1970 te Roermond, commercieel medewerkster Rabobank, huwde 14 juli 2000 te Thorn Maurice Emanuelle Thomas Maria Laveaux. 
 XIX.10 Lambertus Johannes Karel Lalieu. Geboren 25 oktober 1923 te Thorn, mijnwerker, overleden 14 november 2002 te Roermond. Huwde 26 februari 1946 te Hunsel Angelina Johanna Vries, geboren 19 april 1925 te Ittervoort, dochter van Hendricus Hubertus Vries en Ida Catharina Meeuwissen. 
Uit dit huwelijk: 1. Pierre Lambertus Harrie Lalieu, volgt XX.18 2. Francisca Antoinette Angeline Lalieu, geboren 13 juli 1947 te Thorn, huwde 10 juli 1970 te Thorn Franciscus Hubertus Stephanus Bijlmakers. 3. Antonius Gerardus Johannes Lalieu, volgt XX.19 4. Jozef Hubertus Johannes Lalieu, volgt XX.20 5. Marianne Ida Maria Lalieu, geboren 3 november 1954 te Thorn, huwde 24 augustus 1973 te Thorn Johannes Jacobus Emanuel Dierx. 
 XIX.11 Johannes Jacobus Hendricus Lalieu. Geboren 8 november 1926 te Thorn, metselaar, overleden 13 maart 2008 te Roermond. Huwde 6 juni 1953 te Thorn Maria Anna Hubertina Haus, geboren 10 oktober 1930 te Ophoven, dochter van Jacobus Hendrikus Johannes Haus en Gabriël Maria Elisabeth Kalders. 
Uit dit huwelijk: 1. Peter Johannes Gabriël Lalieu, volgt XX.21 2. Johannes Antoinette Leonie Lalieu, volgt XX.22 3. Elisabeth Anne Petronella Antoinetta Lalieu, geboren 7 februari 1958 te Thorn, docente, huwde 9 november 1988 te Thorn Anton Jozef Marie Deumes. 4. Maria Johanna Antonia Lalieu, geboren 3 februari 1960 te Thorn. 
 XIX.12 Joseph Petrus Marie Lalieu. Geboren 18 januari 1928 te Thorn, timmerman, overleden 20 augustus 2009. Huwde 12 mei 1956 te Kessenich Maria Sybilla Elisabeth Henkens, geboren 2 april 1932 te Kessenich, dochter van Theodorus Lambertus Henkens en Helena Maria Josephina Deben. 
Uit dit huwelijk: 1. Magdalena Antoinetta Josephina Lalieu, geboren 17 februari 1957 te Hunsel, ziekenverzorgster, huwde 30 juli 1976 te Thorn Johannes Antonius Jacobus Gerris. 2. Carolina Maria Bernadette Lalieu, geboren 10 april 1958 te Thorn, huwde 28 november 1980 te Thorn Henricus Johannes Jozef Van Boxmeer. 3. Theodoor Petrus Maria Louis Lalieu, volgt XX.23 4. Marcus Lambertus Maria Jozef Lalieu, volgt XX.24 5. Lucas Jacobus Maria Lalieu, volgt XX.25 
 XIX.13 Franciscus Carolus Wilhelmus Lalieu. Geboren 3 september 1929 te Thorn, huisschilder. Huwde (kerk) 8 april 1958 te Roermond Josephina Lucia Joosten, geboren 25 oktober 1932 te Wessem, dochter van Cornelis Joosten en Elisabeth Hubertina Simons, overleden 16 januari 1997 te Thorn. 
Uit dit huwelijk: 1. Elisabeth Maria Antoinetta Lalieu, geboren 8 april 1959 te Thorn, decorontwerpster. 2. Leonardus Cornelus Carolis Lalieu, volgt XX.26 3. Marcus Petrus Jozef Lalieu, volgt XX.27


XIX.14 Hendricus Peter Johannes Lalieu. Geboren 11 oktober 1932 te Thorn, dakdekker. Huwde 16 december 1961 te Thorn Maria Gertruda Johanna Tubée, geboren 18 november 1943 te Thorn, dochter van Johannes Jacobus Wilhelmus Tubée en Johannes Jacobus Wilhelmus Tubée. 
Uit dit huwelijk: 1. Marchel Antoinette Johannes Lalieu, volgt XX.28 2. Claudine Caroline Johanna Antoinetta Lalieu, geboren 26 december 1970 te Thorn, administratrice, secretaresse, huwde 1 juli 1994 te Thorn Peter Robert Tölle. 
 XIX.15 Jean Hubert Henri Lalieu. Geboren 7 september 1920 te Alkmaar, woningbeheerder, overleden 7 september 2009 te Geleen. Huwde 8 maart 1946 te Oirsbeek Maria Philomena Beugels, geboren 27 december 1920 te Oirsbeek, dochter van Edmond Beugels en Maria Ida Victoria Paruijs, overleden 1 november 2007 te Geleen. 
Uit dit huwelijk: 1. Marie Louis Henri Lalieu, volgt XX.29 2. Maria Catharina Edmunda Lalieu, geboren 14 januari 1949 te Hoensbroek, medisch analiste, huwde 5 juli 1984 Ulrich Werntges. 3. Maria Henriëtte Leonarda Lalieu, geboren 1 oktober 1950 te Hoensbroek, arbeidsdeskundige, huwde 4 maart 1971 te Geleen Albertus Bernardus Willem Vos. 4. Caroline Henriëtte Pauline Lalieu, geboren 17 september 1962 te Sittard, kinderpedagoge, huwde 6 juni 1987 Hans De Wilde.


XIX.16 Henri Marie Leonard Lalieu. Geboren 1 december 1924 te Teteringen, fabrikant gouden en platinum juwelen, overleden 14 januari 2001 te New York. Huwde (1) 11 mei 1947 te St.Genedius Rhode Georgette Marie Hordies, geboren 11 februari 1922 te Aken, dochter van Emiel Hordies en Louise Motté. 
Uit dit huwelijk: 1. Marc Henri Louis Lalieu, volgt XX.30 2. Viviane Henriette Catharina Lalieu, geboren 22 oktober 1951 te Brussel, overleden 18 december 1973 te Deurne. Huwde (2) Theresia Maria Josepha Rasing, geboren 10 maart 1930 te Zevenaar (Gld.). 
Uit dit huwelijk: 1. Alexandra Theresia Maria Lalieu, geboren 24 februari 1968 te Forest Hills, Queens, New York, Teacher Martial Arts, train dogs, design jew. 
 XIX.17 Jean Hubert Lalieu. Geboren januari 1921 te Brunssum, overleden 25 juli 1921 te Brunssum

XIX.18 Theodorus Maria Jacobus Lalieu. Geboren 11 mei 1931 te Maastricht, vertegenwoordiger cosmetica artikelen, overleden 13 maart 1999 te Maasticht. Huwde 31 december 1958 te Maastricht Theresia Haan, geboren 3 november 1935 te Ubachs over Worms, dochter van Johan Wilhelm Haan en Maria Catharina Odenhausen. 
Uit dit huwelijk: 1. Etienne Johannes Maria Hubertus Lalieu, volgt XX.31 2. Lucien Johannes Maria Hubertus Lalieu, volgt XX.32 
 XIX.19 Pieter Martinus Hubertus Lelieu. Geboren 19 juli 1916 te Thorn, mijnwerker. Huwde 3 februari 1940 te Thorn Mathildis Vollemaere, geboren 27 september 1914 te Antwerpen, dochter van Franciscus Ludovicus Vollemaere en Joanna Clotters, overleden 31 juli 1985 te Wilrijk. 
Uit dit huwelijk: 1. Johannes Peter Karel Christiaan Lelieu, volgt XX.33 2. Hendrikus Johannes Lelieu, volgt XX.34 
 XIX.20 Antoinetta Hubertina Lalieu. Geboren 9 april 1929 te Thorn, overleden 27 april 1992 te Thorn

XIX.21 Hendrik Lalieu. Geboren 25 december 1930 te Thorn, mijnwerker. Huwde 18 oktober 1955 te Thorn Maria Catharina Antonia Noblesse, geboren 4 september 1930 te Nederweert, dochter van Gerardus Hubertus Jacobus Noblesse en Maria Elisabeth Metsemakers. 
Uit dit huwelijk: 1. Johannes Hubertus Maria Lalieu, volgt XX.35 2. Jacobus Wilhelmus Gerardus Lalieu, volgt XX.36 3. Johannes Petrus Catharina Lalieu, volgt XX.37 
 XIX.22 Johannes Peter Hubertus Lalieu. Geboren 12 februari 1937 te Thorn, bouwvakker. Huwde 20 juni 1961 te Thorn Gertruda Johanna Maria Parren, geboren 10 februari 1939 te Thorn, dochter van Andreas Hubert Clement Parren en Anna Maria Theodora Cober. 
Uit dit huwelijk: 1. Anna Johanna Andrea Maria Lalieu, geboren 30 maart 1963 te Thorn, huwde 29 september 1989 te Thorn Robertus Johannes Marie Haus.

XIX.23 Renier Pieter Hubert Lalieu. Geboren 21 juli 1927 te Meeswijk, kaderlid Kempense Steenkoolmijnen, overleden 27 januari 2015 te Gent. Huwde 8 juni 1953 te Eisden Annie Theodora Celina Tips, geboren 3 april 1929 te Hamont, dochter van Alexis Arthur Rene Tips en Anna Catharina Philomena Beckers. 
Uit dit huwelijk: 1. Michèle Anniek Bertine Lalieu, geboren 23 april 1954 te Leut, huwde 22 augustus 1985 te Maasmechelen Marc Eckelmans. 2. Philippe René Arthur Lalieu, volgt XX.38 3. Bénédicte Celine Jeanne Lalieu, geboren 6 mei 1960 te Eisden, beroepenvoorlichting, pedagoge, huwde 1 augustus 1981 te Maasmechelen Stefaan Michels. 
 XIX.24 Peter Johannes Lambertus Lalieu. Geboren 28 januari 1929 te Meeswijk, bediende. Huwde 20 december 1954 te Heusden Mathilde Maria Rogiers, geboren 20 december 1932 te Heusden, dochter van Lodevicus Alfons Rogiers en Maria Josephina Van Der Veken,. 
Uit dit huwelijk: 1. Rudy Louis René Lalieu, volgt XX.39 2. Desiree Elise Alberte Lalieu, geboren 10 september 1959 te Leut, kinesiste, huwde 11 december 1981 te Hasselt Bart Elens. 
 XIX.25 Henri Petronella Mathieu Lalieu. Geboren 1 april 1934 te Eisden, bediende, overleden 18 juli 2008 te Lanaken 


XIX.26 Victor Joseph Marie Emile Lalieu. Geboren 9 juni 1958 te Johannesburg, orthodontist. Huwde 15 december 1984 te Johannesburg Alison Diane Sinton, geboren 14 juli 1961 te Johannesburg, dochter van David Scott Sinton en Gillian Margaret Macaulay, fysiotherapeute. 
Uit dit huwelijk: 1. Ginette Nicole Lalieu, geboren 22 juni 1983 te Brisbane. 2. Cassandra Alice Lalieu, geboren 28 juni 1987 te Brisbane. 3. Alyce Julienne Lalieu, geboren 27 september 1989 te Brisbane. 4. Davey Joseph Lalieu, volgt XX.40 
 XIX.27 Emile François Charles Henri Lalieu. Geboren 16 februari 1943 te Den Haag, directeur Bureau Cultuur Cacao, overleden 28 november 1993 te Mexico City. Huwde 27 december 1965 te Mexico City Claudia Barbara Remus, geboren 18 november 1945 te Guadalajara, dochter van Luis Remus en Ernestina Gonzales. 
Uit dit huwelijk: 1. Emilio Ricardo Lalieu Remus, volgt XX.41 2. Jacqueline Pascale Lalieu Remus, volgt XX.42 
 XIX.28 Louis Antoine Lalieu. Geboren 9 augustus 1945 te Rotterdam, ondernemer bouw, overleden 7 juni 1992 te Cancun. Huwde 12 juli 1977 te Owala, Oklahoma Deborah Watts, geboren 28 augustus 1947 te Auburn, Alabama, dochter van Robert Ellis Watts en Jeanette Knapp. 
Uit dit huwelijk: 1. Daniel Lalieu Watts, volgt XX.43 2. Renee Lyn Lalieu Watts, geboren 27 maart 1986 te Cancun. 
 XIX.29 René Robert Lalieu. Geboren 2 april 1947 te Voorburg, civiel ingenieur, directeur scheepswerf. Huwde 27 april 1973 te Mexico City María De Lourdes Reygadas Seiffert, geboren 18 maart 1951 te Chihuahua, dochter van Prieto Salvados Reygadas en Adela Luisa Seiffert Contreras, private accoutant. 
Uit dit huwelijk: 1. Maria De Lourdes Lalieu Reygadas, geboren 27 maart 1974 te Mexico City, huwde 30 juli 2003 te Mexico City Everardo Alfonso Luján Saenz. 2. Luis Rene Lalieu Reygadas, volgt XX.44 3. Mauricio Javier Lalieu Reygadas, volgt XX.45 4. Eduardo Federico Lalieu Reygadas, volgt XX.46 5. Jose Alejandro Lalieu Reygadas, volgt XX.47 
 XIX.30 Jos Alphonse Eugène Lalieu. Geboren 17 februari 1947 te Johannesburg, Director Unix systems. Huwde (1) Janine Franck, dochter van Edward Kenneth Franck en Nicole Martin. Uit dit huwelijk: 1. Charles Alphonse Franck Lalieu, volgt XX.48 2. Philippe Jos Lalieu, volgt XX.49 Huwde (2) 13 oktober 1984 te Johannesburg Judith Anne Hensman, geboren 5 oktober 1957 te Pietermaritzburg, dochter van Len Hensman en Violet Mc Gregor, Director and Credit Manager 


XIX.31 Jacques Jos Charles Lalieu. Geboren 20 juni 1949 te Meise, textielhandelaar. Huwde 12 mei 1979 te Watermael-Boitsfort Anne Michèle Janine Thérèse Dewez, dochter van Hubert Michel Toussaint Joseph Dewez en Marie Joseph Thérese Cambron. 
Uit dit huwelijk: 1. Xavier Hubert Patrick Charles Lalieu, volgt XX.50 2. Fabienne Michèle Jeanine Thérèse Lalieu, geboren 8 oktober 1984 te Saint-Josse-Ten-Noode.


XIX.32 Patrick Alphonse Emile Lalieu. Geboren 28 juni 1951 te Uccle, textielhandelaar. Huwde 8 september 1973 te Woluwe St.Pierre Michele Susanne Jacqueline Boulanger, geboren 5 juli 1950 te Ixelles, dochter van Henri Robert Boulanger en Claudine Marie-jane Vercoustre. 
Uit dit huwelijk: 1. Vanessa Marie Claude J Lalieu, geboren 26 februari 1974 te Ixelles. 2. Anthony Philippe Pascal Lalieu, volgt XX.51 
 XIX.33 Charles Werner Lalieu. Geboren 30 juli 1953 te Uccle, tuinarchitect. Huwde 15 mei 1976 te Waterloo Ghislaine Rachel Sheila d'Helft, geboren 25 januari 1952 te Siegen (Dld). 
Uit dit huwelijk: 1. Melanie Brigitte Jacques Lalieu, geboren 11 november 1979 te Ukkel. 2. Geoffroy Daniel Henri Lalieu, volgt XX.52

XIX.34 Hubert Victor Joost Marie William Lalieu. Geboren 11 oktober 1954 te Uccle, koopman. Huwde 8 december 1979 te Waterloo Sigrid Brockmeyer, geboren 25 februari 1956 te Lengerich, dochter van Ernst Brockmeyer en Margret Dölling

Generatie XX

XX.1 Theodoor Maria Edmond Lellieu . Geboren 25 juni 1964 te Bree


XX.2 Patrick Theodoor Rosina Lellieu. Geboren 17 augustus 1971 te Maaseik, hotel manager. Huwde 4 juli 1998 te Las Vegas Diana Lee, geboren 17 november 1969 te Los Angeles, dochter van Daniel Lee en Yuan Fen Chao 


XX.3 Jochem Danny Lellieu. Geboren 7 januari 1975 te Maaseik. 


XX.4 Gunter Nico Lellieu. Geboren 8 april 1978 te Maaseik. Samenwonend met Eveline Maria Magdalena Schoofs, geboren Beringen 19 oktober 1979, dochter van Jos Schoofs en Lutgarde Agten. Hun kind: 1. Niels Joachim Koenraad Lellieu, volgt XXI.1

XX.5 Lambertus Wilhelmus Gerardus Lalieu. Geboren 24 mei 1958 te Roermond, reïntegratiecoach 


XX.6 Elisabeth Johanna Wilhelmina Lalieu. Geboren 6 maart 1961 te Thorn, lerares, drs. orthopedagogiek. Samenwonend met Theodorus Nicolaas Maria Föllings, geboren 25 maart 1961 te Nijmegen, zoon van Franciscus Föllings en Petronella Jacobus Maria van der Schans, directeur ESKAN. 
Uit dit huwelijk: 1. Tom Milan Lalieu, volgt XXI.2 2. Mats Luca Lalieu, volgt XXI.3 
 XX.7 Lambertus Cornelius Joseph Lalieu. Geboren 15 april 1944 te Voerendaal, belastingdeurwaarder. Huwde 12 december 1969 te Voerendaal Hubertina Josephina Maria Vrouwenraets, geboren 25 april 1947 te Heerlen, dochter van Martin Johan Vrouwenraets en Catharina Maria Sauren. 
Uit dit huwelijk: 1. Joyce Anna Martin Catharina Lalieu, geboren 10 mei 1974 te Voerendaal, administratief medewerkster. Huwde Van Dijk 
 XX.8 Johannes Jozef Petrus Lalieu. Geboren 1 juli 1949 te Voerendaal, chefmonteur isolatie. Huwde 24 september 1971 te Maastricht Maria Martina Vroemen, geboren 26 maart 1953 te Maastricht, dochter van Johannes Hendrikus Vroemen en Hubertina Beckers. 
Uit dit huwelijk: 1. Robert Hubertina Jozef Lalieu, volgt XXI.4 2. Daniel Maria Wilhelmus Lalieu, volgt XXI.5

XX.9 Hendrikus Theodorus Cornelius Lalieu. Geboren 21 november 1955 te Voerendaal, loodgieter. Huwde 4 september 1998 te Voerendaal Anita Johanna Cornelia Van De Wouw, geboren 22 juni 1963 te Tudderen, dochter van Leonardus Van De Wouw, en Hendrica Adriana Van Logten, bankwerker 
 XX.10 Jozef Jacobus Cornelius Lalieu. Geboren 28 februari 1958 te Voerendaal, treinmachinist. Huwde 28 december 1976 te Voerendaal Dorethea Johanna Maria Van Knippenberg, geboren 8 december 1958 te Wijlre, dochter van Wilhelmus Godefridus Van Knippenberg, en Johanna Elisabeth Maria Gielis. 
Uit dit huwelijk: 1. Jimmy Jozef Wilhelmus Lalieu, volgt XXI.6 2. Frenkie Godefridus Johannes Lalieu, volgt XXI.7 
 XX.11 Christiaan Lambert Lalieu. Geboren 18 september 1952 te Thorn, leraar informatica, overleden te Thorn 10 april 2017. Samenwonend met Elizabeth Celina Augusta Cox, geboren 24 juni 1953 te Heerlen, dochter van Guillaume Jacobus Cox en Maria Augusta Van Der Walle, secretaresse. 
Uit dit huwelijk: 1. Leonardus Mattias Augusta Lalieu, volgt XXI.8 2. Christiaan Johannes Maria Lalieu, volgt XXI.9 3. Celina Christina Mathias Lalieu, geboren 16 februari 1988 te Thorn. 
 XX.12 Johannes Lambertus Antonius Lalieu. Geboren 31 oktober 1953 te Thorn, intern-begeleider, adjunct directeur. Huwde 6 december 1978 te Linne Elisabeth Maria Gerarda Peeters, geboren 27 november 1956 te Linne, dochter van Antoon Wilhelm Joseph Peeters en Joanna Clout, verpleegkundige A. 
Uit dit huwelijk: 1. Angela Anna Wilhelmina Lalieu, geboren 24 mei 1985 te Roermond, opleidingsadviseur, onderwijskundige MSc. Samenwonend met Jonathan Kipp, geboren Doetichem 19 juni 1985, sportleraar, bewegingswetenschappen MSc, zoon van Paul Kipp en Gerritje Maalderink. 2. Marcellina Catharina Hubertina Lalieu, geboren 23 maart 1987 te Roermond. 3. Maria Barbara Francisca Lalieu, geboren 29 juli 1992 te Roermond.

XX.13 Hendrikus Maria Gerardus Lalieu. Geboren 26 juli 1955 te Thorn, drs.filosofie. Samenwonend met Sylvia Kristina Loete, geboren 3 januari 1963 te Koningsbosch, dochter van Jozef Ambrosius Loete en Margaretha Stoffels, docente geschiedenis. 
Uit dit huwelijk: 1. Frédérique Margaretha Helena Saskia Lalieu, geboren 3 april 2004 te Amsterdam.


XX.14 René Jacobus Mathias Gerardus Lalieu. Geboren 1 oktober 1959 te Roermond, graficus/drukker. Huwde 19 september 1991 te Thorn Elaine Mann, geboren 26 oktober 1964 te Edinburgh, dochter van John Mann en Elizabeth Anne Watt Ledington Blain. 
Uit dit huwelijk: 1. Vincent Lalieu, volgt XXI.10


XX.15 Franciscus Marie Mathias Gerardus Lalieu. Geboren 22 februari 1963 te Roermond, fullservice aankoopmakelaar. Huwde 21 november 1986 te Thorn Maria Josepha Mathea Thijssen, geboren 18 september 1965 te Hunsel, dochter van Wilhelmus Josephus Thijssen en Petronella Hendrica Maria Creemers, verzorgende 
 XX.16 Mathieu Marie Gerardus Lalieu. Geboren 13 mei 1964 te Roermond, projectopzichter woningvereniging. Huwde 10 april 1998 te Thorn Wilhelmine Maria Adriana Catharina Puts, geboren 22 maart 1966 te Beegden, dochter van Jacobus Hubert Puts en Adriana Catharina Van Ginderen, jeugdbeschermer. 
Uit dit huwelijk: 1. Kim Lalieu, geboren 1 augustus 1998 te Weert. 
 XX.17 Lambertus Johannes Lalieu. Geboren 10 juli 1958 te Thorn, chemisch ingenieur. Huwde 21 december 1984 te Veldhoven Goverdina Maria Alfonsa Stabel, geboren 17 april 1959 te Eindhoven, dochter van Kees Stabel en Dora Janssen, fysiotherapeute. 
Uit dit huwelijk: 1. Bartholomeus Peter Cornelius Lalieu, volgt XXI.11 2. Roland Lambertus Joannes Lalieu, volgt XXI.12 3. Thomas Maria Alfonsus Lalieu, volgt XXI.13 4. Marcus Lambertus Maria Lalieu, volgt XXI.14 5. Angelika Maria Dorothea Lalieu, geboren 30 oktober 1993 te Eindhoven. 
 XX.18 Pierre Lambertus Harrie Lalieu. Geboren 2 juli 1946 te Thorn, constructiebankwerker. Huwde 22 april 1969 te Heel en Panheel Maria Petronella Catharina Suntjens, geboren 24 juli 1950 te Heel en Panheel, dochter van Hendricus Peter Hubertus Suntjens en Maria Catharina Cuypers. 
Uit dit huwelijk: 1. Monica Catharina Hubertina Lalieu, geboren 6 oktober 1969 te Thorn, huwde 15 december 2000 te Thorn Marcus Theodorus Johannes Hansen. 2. Henricus Johannus Peter Lalieu, volgt XXI.15 
 XX.19 Antonius Gerardus Johannes Lalieu. Geboren 7 augustus 1948 te Thorn, galvaniseur. Huwde 4 oktober 1968 te Haelen Gerarda Maria Anna Schreurs, geboren 15 januari 1950 te Horn, dochter van Nicolaas Louis Mathijs Schreurs en Maria Margaretha Antoinetta Beckers. 
Uit dit huwelijk: 1. Sandra Johanna Gerarda Lalieu, geboren 6 april 1969 te Haelen. 2. Robertus Johannes Paulus Lalieu, volgt XXI.16 
 XX.20 Jozef Hubertus Johannes Lalieu. Geboren 26 juni 1950 te Thorn, touringcar chauffeur. Huwde 3 augustus 1970 te Montfort Maria Christina Tellers, geboren 3 januari 1947 te Montfort, dochter van Godefridus Tellers en Anna Catharina Timmermans. 
Uit dit huwelijk: 1. Christina Angelina Godefrida Lalieu, geboren 19 juli 1975 te Montfort, huwde 6 augustus 1999 te Montfort Paul Franciscus Clara Habets. 
 XX.21 Peter Johannes Gabriël Lalieu. Geboren 22 oktober 1954 te Thorn, politieagent. Huwde 15 januari 1977 te Echt Mechtilde Catharina Petronella Seegers, geboren 20 juli 1954 te Vlodrop, dochter van Jacobus Antonius Johannes Seegers en Anna Maria Thissen. 
Uit dit huwelijk: 1. Anouk Maria Antoinette Lalieu, geboren 11 augustus 1978 te Roermond. 2. Bas Jean Marie Lalieu, volgt-XXI.17 
 XX.22 Johannes Antoinette Leonie Lalieu. Geboren 29 november 1956 te Thorn, betonconstructeur. Huwde 31 december 1981 te Thorn Catharina Petronella Anna Maria Schreurs, geboren 7 augustus 1957 te Thorn, dochter van Josephus Christianus Jacobus Schreurs en Maria Petronella Elisabeth Tilmans, lerares. 
Uit dit huwelijk: 1. Nadine Josepha Catharina Lalieu, geboren 29 april 1988 te Weert. 2. Noëlle Ghislaine Petronella Lalieu, geboren 1 februari 1992 te Weert. 
 XX.23 Theodoor Petrus Maria Louis Lalieu. Geboren 10 januari 1961 te Thorn, stratenmaker. Huwde 30 oktober 1987 te Hunsel Leonarda Catharina Maria Geelen, geboren 12 juni 1965 te Ell, dochter van Petrus Johannes Hubertus Geelen en Anna Gertruda Leonarda Corsten, verpleegkundige. 
Uit dit huwelijk: 1. Anouk Lalieu, geboren 21 april 1992 te Kessenich (B). 2. Nick Lalieu, volgt XXI.18 
 XX.24 Marcus Lambertus Maria Jozef Lalieu. Geboren 21 januari 1964 te Roermond, elektromonteur. Huwde 7 juni 1996 te Horn Anna Gertrudis Johanus Knoups, geboren 15 oktober 1965 te Horn, dochter van Mathias Franciscus Lambertus Knoups en Mathilde Clout, verkoopmedewerkster textiel/kleding. 
Uit dit huwelijk: 1. Tim Mathias Anna Lalieu, volgt XXI.19 2. Fleur Mathilde Maria Lalieu, geboren 16 november 2000 te Roermond. 
 XX.25 Lucas Jacobus Maria Lalieu. Geboren 11 juli 1971 te Roermond, lasser. Huwde 12 oktober 2001 te Kinrooi Heidi Cornelia Dorothea Bongers, geboren 31 juli 1974 te Weert, dochter van Hubertus Cornelius Antonius Bongers en Marie-josé Hendrikx, verkoopster. 
Uit dit huwelijk: 1. Dave Hubertus Jozef Lalieu, volgt XXI.20 2. Sem Lalieu, volgt XXI.21


XX.26 Leonardus Cornelus Carolis Lalieu. Geboren 1 juni 1962 te Thorn, Directeur I-FourC Technologies BV. Gehuwd 22 juli 1989 te Swalmen en gescheiden van Jacqueline Helena Kempen, geboren 8 april 1963 te Swalmen, dochter van Petrus Kempen en Anna Clara Langen, drogiste. 
Uit dit huwelijk: 1. Wesley Peter Franciscus Lalieu, volgt XXI.22 2. Dominique Anna Josephina Lalieu, geboren 1 april 1995 te Venlo. Geregistreerd partnerschap met Johanna Bernardina Maria Ross, geboren 28-09-1961 te ’s Heerenberg, dochter van Hendrikus Antonius Ross en Theodora Aleida Koenders. 
 XX.27 Marcus Petrus Jozef Lalieu. Geboren 10 september 1965 te Thorn, financial controller. Huwde 16 juni 1995 te Thorn Carolina Wilhelmina Maria Ariëns, geboren 20 februari 1966 te Roermond, dochter van Franciscus Wilhelmus Ariëns en Petronella Schreurs, secretaresse. 
Uit dit huwelijk: 1. Charlotte Petronella Josephina Lalieu, geboren 26 juli 1997 te Roermond. 2. François Marcus Pierre Lalieu, volgt XXI.23 
 XX.28 Marchel Antoinette Johannes Lalieu. Geboren 6 november 1962 te Thorn, kwaliteitscontroleur. Huwde 3 maart 1989 te Thorn Maria Gertruda Johanna Doljé, geboren 6 mei 1965 te Limbricht, dochter van Peter Jozef Doljé en Tinie Maria Johanna Savelkoul, activiteitenbegeleidster. 
Uit dit huwelijk: 1. Michéle Lalieu, volgt XXI.24 2. Dylan Lalieu, volgt XXI.25 
 XX.29 Marie Louis Henri Lalieu. Geboren 29 augustus 1947 te Hoensbroek, biochemicus. Huwde 25 mei 1982 te Voorschoten Janette Christine Bekker, geboren 19 maart 1954 te Almelo, dochter van Hermanus Bekker en Johanna Hendrika Gezina Klompjan, diëtiste. 
Uit dit huwelijk: 1. Elles Johanna Lalieu, geboren 29 maart 1984 te Leiderdorp. 2. Bettine Joan Lalieu, geboren 16 augustus 1986 te Voorschoten. 3. Rutger Christiaan Lalieu, volgt XXI.26 
 XX.30 Marc Henri Louis Lalieu. Geboren 5 november 1949 te St.Genesius Rhode, fabrikant gouden en platinum juwelen, overleden 12 november 2006 te New York. Huwde 11 mei 1978 te New York Marcia Rubin 
 XX.31 Etienne Johannes Maria Hubertus Lalieu. Geboren 23 april 1960 te Maastricht, managing director, overleden 10 september 2013 te Maastricht. Huwde (1) 14 april 1984 te Cabrera de Mar Raquel Ardid-Medel, geboren 9 mei 1962 te Barcelona, dochter van Ramón Ardid-Orga en Ester Medel-Echegarray, accountant. 
Uit dit huwelijk: 1. Steven Lalieu, volgt XXI.27 2. Verónica Lalieu, geboren 28 augustus 1989 te Barcelona. Huwde (2) met Sonia Mas, geboren te Barcelona 4 november 1971, dochter van Vinceç Mas en Rosa Maria. Uit dit huwelijk: 3. Judith Lalieu 
 XX.32 Lucien Johannes Maria Hubertus Lalieu. Geboren 1 januari 1964 te Maastricht, importeur cosmetica-artikelen. Huwde 1 november 1990 te Valkenburg aan de Geul Catharina Hubertine Jacqueline Philippi, geboren 26 januari 1965 te Valkenburg Houthem, dochter van Pieter Hubertus Nicolaas Philippi en Elisabeth Helena Maria Theresia Dukers, secretaresse. 
Uit dit huwelijk: 1. Amber Lalieu, geboren 6 augustus 1997 te Maastricht. 2. Domenic Pieter Theresia Lalieu, volgt XXI.28

XX.33 Johannes Peter Karel Christiaan Lelieu. Geboren 4 september 1944 te Maaseik, hoofd technisch onderhoud. Huwde 11 mei 1968 te Kontich Paula Augusta Cornelia Goyvaerts, geboren 13 februari 1947 te Kontich, dochter van Eduard Goyvaerts en Maria Jacops 
 XX.34 Hendrikus Johannes Lelieu. Geboren 23 mei 1951 te Antwerpen, bedrijfsadviseur. Samenwonend met Krystyna Liliane Hendrika Van Eyndhoven, geboren 19 augustus 1964 te Reet, dochter van Simon Van Eyndhoven en Aurelia Komar 


XX.35 Johannes Hubertus Maria Lalieu. Geboren 31 augustus 1956 te Thorn, verwarmingsmonteur. Huwde 16 juli 1976 te Wessem Elisabeth Grada Petronella Dierx, geboren 23 april 1959 te Roermond, dochter van Antonius Dierx en Anna Theodora Linssen. 
Uit dit huwelijk: 1. Quinny Anna Hendrik Lalieu, geboren 12 juni 1981 te Weert. 2. Kevin Antonius Maria Lalieu, volgt XXI.29 
 XX.36 Jacobus Wilhelmus Gerardus Lalieu. Geboren 22 oktober 1961 te Thorn. Huwde 16 oktober 1987 te Hunsel Ida Johanna Maria Gerarda Kessels, geboren 7 juli 1961 te Neeritter, dochter van Henricus Maria Gerardus Kessels en Maria Marina Engelen, verkoopster. 
Uit dit huwelijk: 1. Nikki Henrica Maria Lalieu, geboren 17 september 1990 te Weert. 2. Britt Johanna Maria Lalieu, geboren 7 juli 1997 te Roermond.


XX.37 Johannes Petrus Catharina Lalieu. Geboren 17 februari 1969 te Thorn, autospuiter. Samenwonend met Veronique Aldegonda Theodorus Maria Coolen, geboren 30 juni 1973 te Hunsel, dochter van Paulus Johannes Maria Coolen en Catharina Gertruda Maria Beijes, interieurverzorgster. 
Uit dit huwelijk: 1. Tim Johannus Paulus Lalieu, volgt XXI. 
 XX.38 Philippe René Arthur Lalieu. Geboren 27 september 1957 te Eisden, Klinisch psycholoog, Human Resources Manager Europe. Huwde 17 augustus 1984 te Leuven Ria Hermans, geboren 26 februari 1956 te Lommel, dochter van Casimir Jozef Hermans en Regina Maria Vankrunkelsven 


XX.39 Rudy Louis René Lalieu. Geboren 15 juli 1955 te Leut, tandtechnicus. Huwde 3 september 1976 Margot Deckers, geboren 29 maart 1955 te Genk, dochter van Arthur Deckers en Alice Vanrusselt. 
Uit dit huwelijk: 1. Ine Lalieu, geboren 10 juni 1981 te Hasselt. 2. Tibo Lalieu, volgt XXI.30 
 XX.40 Davey Joseph Lalieu. Geboren 12 augustus 1997 te Brisbane

XX.41 Emilio Ricardo Lalieu Remus. Geboren 27 september 1966 te Mexico City, director of sales/tourism. Huwde 23 oktober 1999 te Cancun Irene Boone, geboren 13 maart 1968 te Mexico City, dochter van William Boone en Irene Fernadez-goddard, director of sales (hotels). 
Uit dit huwelijk: 1. Patrick Lalieu-Boone, volgt XXI.31 2. Emilio Lalieu-Boone, volgt XXI.32 3. Anna Lalieu-Boone, geboren 20 december 2005 te Cancùn. 
 XX.42 Jacqueline Pascale Lalieu Remus. Geboren 30 juli 1968 te Mexico City, sales. Samenwonend met Luis Leonardo Torreblanca Sastré, geboren 31 december 1970, dochter van Eduardo Torreblanca en Gloria Sastré, scuba diving and sales. 
Uit deze relatie: 1. Renatta Nicole Lalieu Remus, geboren 27 juni 1998 te Cancùn.

XX.43 Daniel Lalieu Watts . Geboren 24 oktober 1980 te Cancùn, overleden 16 juni 1991 te Cancùn. 
 XX.44 Luis Rene Lalieu Reygadas. Geboren 14 maart 1976 te Mexico City, director de Finanzas y Administración de TVC –PCTV, gehuwd Mexico City 7 februari 2009 met Maria Elena Hernandez Bribiesca, geboren Mexico City 18 Augustus 1979, dochter van Jose Luis Hernandez Lozada en Maria Elena Bribiesca Gonzalez Franco.

XX.45 Mauricio Javier Lalieu Reygadas. Geboren 10 juli 1978 te Mexico City 


XX.46 Eduardo Federico Lalieu Reygadas. Geboren 26 juli 1982 te Mexico City 


XX.47 Jose Alejandro Lalieu Reygadas . Geboren 26 juli 1993 te Mexico City 


XX.48 Charles Alphonse Franck Laleu. Geboren 9 maart 1973 te Johannesburg, Microsoft specialist. Huwde 2 december 2006 te Riebeck Kasteel Diony Marie Elbers, dochter van Willem Elbers en Johanna van List. Uit dit huwelijk: 1. Anais Lalieu, geboren 20 juli 2008 te Kaapstad. 2. Siana Johanna Maria Lalieu, geboren te Kaapstad 20 januari 2011 
XX.49 Philippe Jos Lalieu. Geboren 14 augustus 1976 te Johannesburg, accountant. Huwde 15 december 2001 te Johannesburg Kirsten Margaret Andersen, geboren 29 maart 1976. 
Uit dit huwelijk: 1. Dominique Marie Lalieu, geboren 16 augustus 2007 te Johannesburg. 2. Danielle Nicole Marie Lalieu, geboren 8 mei 2009 te Johannesburg. 
 XX.50 Xavier Hubert Patrick Charles Lalieu. Geboren 17 februari 1983 te Saint-Josse-Ten-Noode

XX.51 Anthony Philippe Pascal Lalieu. Geboren 12 augustus 1976 te Ixelles 
XX.52 Geoffroy Daniel Henri Lalieu . Geboren 30 december 1982 te Ukkel

Generatie XXI

XXI.1 Niels Joachim Koenraad Lellieu. Geboren 12 april 2006 te Genk

XXI.2 Tom Milan Lalieu. Geboren 14 februari 1998 te Nijmegen 


XXI.3 Mats Luca Lalieu. Geboren 7 februari 2000 te Nijmegen 


XXI.4 Robert Hubertina Jozef Lalieu. Geboren 4 april 1972 te Maastricht, medewerker KNP-Meerssen. Gescheiden van Kim Anna Marie Chambille, geboren 3 november 1975 te Valkenburg a\d Geul, dochter van Paul Chambille en Marion Laheye. 
Uit dit huwelijk: 1. Denise Marion Daniel Lalieu, geboren 11 september 1994 te Maastricht. 
 XXI.5 Daniel Maria Wilhelmus Lalieu. Geboren 4 mei 1976 te Maastricht. Samenwonend met Amata Hermans, dochter van Huub Hermans en Annie van Wissem


XXI.6 Jimmy Jozef Wilhelmus Lalieu. Geboren 24 april 1994 te Heerlen 


XXI.7 Frenkie Godefridus Johannes Lalieu. Geboren 12 oktober 1996 te Heerlen

XXI.8 Leonardus Mattias Augusta Lalieu. Geboren 13 januari 1984 te Thorn 


XXI.9 Christiaan Johannes Maria Lalieu. Geboren 13 juli 1985 te Thorn, fysiotherapeut. Heeft een relatie met Celine Theulen, geboren te Thorn 12 april 1991, dochter van Louis Theulen en Annemarie van Ass. Uit deze relatie: 1. Remi Louis Lalieu, geboren 13 februari 2016 te Herten 
 XXI.10 Vincent Lalieu. Geboren 20 juli 1997 te Horn 


XXI.11 Bartholomeus Peter Cornelius Lalieu. Geboren 20 juni 1985 te Eindhoven 


XXI.12 Roland Lambertus Joannes Lalieu. Geboren 3 december 1986 te Eindhoven 


XXI.13 Thomas Maria Alfonsus Lalieu. Geboren 2 mei 1988 te Veldhoven 


XXI.14 Marcus Lambertus Maria Lalieu. Geboren 2 juni 1990 te Eindhoven 


XXI.15 Henricus Johannus Peter Lalieu. Geboren 15 december 1970 te Thorn, ventilatie monteur. Huwde 18 juli 1998 te Nederweert Henriëtte Petronella Petrus Verheijen, geboren 18 juli 1971 te Ospel, dochter van Johannes Laurentius Verheijen en Christina Caecilia Maria Caris. 
Uit dit huwelijk: 1. Aniek Lalieu, geboren 1 september 1998 te Ospel. 1. Sam Lalieu, geboren 19 juni 2002 te Ospel. 
 XXI.16 Robertus Johannes Paulus Lalieu. Geboren 18 december 1971 te Haelen, loodgieter. Samenwonend met Christel Dorothee Sauren, geboren 10 november 1972 te Haelen, dochter van Johannes Volkert Maria John Sauren en Johanna Francisca Gerarda Annie Metten 


XXI.17 Bas Jean Marie Lalieu. Geboren 25 maart 1981 te Roermond , interieurbouwer. Gehuwd met Janneke Thielen, geboren Merselo 1984.

XXI.18 Nick Lalieu. Geboren 22 september 1994 te Hunsel 


XXI.19 Tim Mathias Anna Lalieu. Geboren 30 juni 1997 te Roermond 


XXI.20 Dave Hubertus Jozef Lalieu. Geboren 6 juli 2002 te Weert 


XXI.21 Sem Lalieu. Geboren 22 september 2004 te Weert 
 XXI.22 Wesley Peter Franciscus Lalieu. Geboren 29 januari 1992 te Venlo 


XXI.23 François Marcus Pierre Lalieu. Geboren 10 januari 2001 te Roermond 


XXI.24 Michéle Lalieu. Geboren 3 september 1992 te Weert 


XXI.25 Dylan Lalieu. Geboren 25 augustus 1995 te Thorn 


XXI.26 Rutger Christiaan Lalieu. Geboren 6 februari 1989 te Voorschoten 


XXI.27 Steven Lalieu. Geboren 2 maart 1988 te Barcelona 


XXI.28 Domenic Pieter Theresia Lalieu. Geboren 26 oktober 1999 te Maastricht 


XXI.29 Kevin Antonius Maria Lalieu. Geboren 20 februari 1986 te Wessem 


XXI.30 Tim Johannus Paulus Lalieu. Geboren 13 juni 2000 te Ittervoort

XXI.31 Tibo Lalieu. Geboren 27 januari 1986 te Chili 


XXI.32 Patrick Lalieu-Boone. Geboren 20 december 2004 te Cancùn 


XXI.33 Emilio Lalieu-Boone. Geboren 20 december 2004 te Cancùn


Genealoog: ▪ Lambert Lalieu laatste up-date 1 mei 2017