Inventaris

Uit Genealogie Limburg Wiki

Een inventaris of inventarislijst is een lijst van roerende goederen, gewoonlijk opgemaakt door een notaris of ten overstaan van schepenen. De lijst kan een geschatte waarde van de goederen bevatten, doch dit hoeft niet. Taxaties werden ook vaak gedaan door een van de gezworenen vanuit een bepaalde expertise, bijvoorbeeld als timmerman of veekundige. Aanleiding was meestal een overlijden of een (tweede) huwelijk. We vinden deze lijsten gewoonlijk in de archieven van schepenbank of notaris, maar soms zitten ze ook als bijlage bij gerechtelijke stukken. Sommige lijsten noemen niet alleen de onroerende goederen, maar geven ook een uitgebreide beschrijving van de ruimten waarin deze werden aangetroffen. Een inventaris kan woorden bevatten van voorwerpen die we al lang niet meer kennen. Bovenal geeft een inventaris vaak een gedetailleerde blik op de dagelijkse woonomgeving van onze voorouders.

Voorbeeld van een inventarislijst, Swalmen 15 juli 1723

"Inventaris der naergelaetene mobilien van wijle de weduwe Enke Florack saliger, ten overstaen van de ondergeteeckende schepenen in het bijwesen van Tulmen Mevissen ende Nelis Wijnen als aengestelden momboir bevonden als volght etc.

Eerstelijck eenen houteren lief [lees: lijf, corpus]

hier aen een cruys geheght

een hekel

een mantelstock met vier bollen

een leegen eycken kastje

een koore vat

een ijsere kelke

eenen grooten ijseren pot met eenen ijseren dexsel

een kleyn ijsere potjen met een aerde telderke op

eene coperen koey ketelke ende een kleyn copere ketelke

een leege wasch man [wasmand]

een bedtstaet met eene ijsere roede daeraen hangen twee gordijnen met groene, witte ende blauwe strijpen, met een omloop met fraeynje

eenen houteren setel stoel

een bedt van pluymen met twee kussen

ende eenen hoeffpeul [hoofdkussen]

een deken met grauw strijpen

een hangende ijsere lampe met een quaedt

aerde wijn waeter pot [wijwater]

een ronde houtere taeffel

een Lieve Vrouwe beltje met twee deure aen waer op staen twee geschilderde bloeme potten

een cap mets

een hangh ijser met klingh heel ende groote heel

een rondt turffijser

vijthien pont werckegaeren

een kokepan

een merckt corfke van witse

een houtere teylke

een houtere kaes recke

een houtere sey scholteke [sic]

vier groote houtere lepels

vijff cleyne houtere lepels

een aerde kruyck, twee holtere schoetelke

eenen beker ende een degelke

eenen aerden boteren pot met eenen houtere stooter

eenen bleken tellior

twee spaey kan [spugkom?]

twee porceleyne geborste schotelen

twee ganse porceleyne schotelen

eene aerde bierkan

een cleyn aerde schotelke

met eenen aerde tellior

een stort banck [aanrecht]

twee glaesere flessen

eenen grooten reck van hout

met eenen cleynen houteren reck

twee houtere stoelen

een spoel met haspel

noch een houtere schotel

een tinne saet vat

een houtere sijp kintje [zeepvaatje]

een kruyt dose

eenen grooten ende cleynen sack

twee halve tonne

een koey

een cleyn duppe met wat veere vet in [kom]

eenen laegen boteren pot

noch eenen houteren stoel

twee bierstellen

een banck ende een ijcke planck

groote houtere kist

twee ijsere keelen met een bijl ende eenen ijseren bant

een holtere waeghschael hangende aen eene ijsere balance

een sneykist met een sney messe

een scheurghkarre [kruiwagen]

eenen koey traegh een alde mool

twee eycke ende dry deele plancken

eenen kruysraem

een schup, eenen rick ende gaffel

eenen wan ende vlegel

eenen deur raem ende eenen cleynen raem

eenigen torff

dry eycke ende een deel planck

een cleyn houtere kistje

een bie kaere [bijenkorf]

een geslooten vierkantige houtere kistje waer in gevonden dit naer volgende

[marge:] dese kist bevonde ten huyse van de weduwe van den custer saliger

een ronde houtere doose waerinne een ovaele houtere doose daerin liggende differente pampieren

eenen grooten cooperen kandelaer

een leegh ovael houtere dooske

eenen tinnen waeter port

twee annotitie boeckens met twee slechte kerck boeckens

vier hembden

vijff witte kustiecken [kussenslopen]

ses servetten

twee ronde gebilde taefel laeckens [waarsch. voorzien van groeven, zoals bij een gebilde molensteen]

twee langhe taefellaeckens

vier flesse alsbasters oude slaeplaeckens

seve wercken slaep laeckens

vier ronde trille taefellaeckens

vijff witte handt doeckens

een stuck laecken van een quaet slaeplaecken

vijff thinne schotelkens waervan vier getekent met een lelie op ende een met een roos geteeckent

twee cleyn tellioren met een lelie geteeckent ende eene tellior met een wapen geteeckent

een tinne compke waerinne ach tinne lepels, ende eenen cooperen lepel sijn

eenen swaerten laecken rock

een swaerte laecken huyck [wijde, capevormige mantel]

dit alsoo bij ons gevonden ende geïnventariseert

tot Swalmen den 15 july 1723

[w.g.]

Geurdt Smedts

Christyiaen Bongarts

Tilmaen Meuwysen

mij praesent

J.B. Fabritius

absent secrio

de post een bedt met eenen hofpulle ende twee kussen waer over quaestiers [onenigheid] met Tulmen ende Nelisse Wijnen

een half hoff vercke vleesch

eenigh speck waegende seventhien pont"