Guttecoven

Uit Genealogie Limburg Wiki

Algemene informatie

Guttecoven (Limburgs: Göttekoave) is een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Sittard-Geleen in de Nederlandse provincie Limburg. Guttecoven ligt ten westen van Limbricht. Van 1800 tot 1982 behoorde Guttecoven tot de gemeente Limbricht. Limbricht ging op haar beurt in 2001 op in de gemeente Sittard-Geleen.

Naam en geschiedenis

De naam Guttecoven is een samenvoeging van de persoonsnaam "Gutto" (of Gudo) en "hoven" of woonhuis. Dus kortweg "woning van Gutto".
De naam doet een ontstaan in de vroege middeleeuwen vermoeden.
De oudst bekende vermelding van de parochie en kerk van Guttecoven dateert van 1336.
Guttecoven hoorde tot de Franse tijd bij het Ambt Born-Millen en telde 100 tot 300 inwoners. Het Franse bestuur voegde Guttecoven na enkele jaren als zelfstandige 'maire', rond 1800 bij de gemeente Limbricht, en in 1807 werd bij decreet van Napoleon besloten de parochie op te heffen en als hulpkerk bij Limbricht te voegen. Onder Belgisch bewind kreeg Guttecoven in 1832 haar status als zelfstandige parochie terug. Dopen, trouwen en begraven vond overigens on-onderbroken te Guttecoven plaats in deze periode.

Monumenten

  • Sint Nicolaaskerk: in 1838 stond in Guttecoven een eenbeukig kerkje, met fronttoren. In 1848 werd het schip van de kerk vervangen door een neoclassistisch driebeukig schip met rondboogvensters en een tongewelf op ontwerp van architect J.L. Lemmens uit Beek. In 1906 werd door Pastoor Theunissen behoefte gevoeld, het schip te vervangen. Waarschijnlijk door bouwvalligheid. Caspar Franssen tekende de ontwerpen. In 1956 werd het oude schip gesloopt. Dit werd gedaan om de grond bouwrijp te maken, voor de nieuw te bouwen kerk. Als architect werd de uit Sittard afkomstige Vic. Laudy aangesteld. Op 6 december 1964 werd de eerste steen gelegd. En op 4 juni 1965 werd de kerk in gebruik genomen. In de nieuwe St-Nicolaaskerk uit 1965 bevinden zich nog enkele voorwerpen uit het vorige kerkgebouw, te weten een achttiende eeuws Nicolaasbeeld, een klok uit 1517 en een dertiende eeuwse doopvont.
  • Kasteel Grasbroek
  • Tussen Guttecoven en Berg aan de Maas ligt in het veld een Mariakapel gedateerd vóór 1840.
  • Tussen Guttecoven en Kasteel Grasbroek liggen in het Graetbos de resten van een omgrachte motte, die in de volksmond de “Stoel van Zwentibold” werd genoemd. Op deze motte moet ooit, eeuwen geleden, een toren hebben gestaan, volgens een volksoverlevering het kasteel van Zwentibold, de legendarische negende eeuwse koning van Lotharingen.

Archieven

Het oude kerkarchief van de H. Nicolaasparochie wordt bewaard in het Stadsarchief Sittard-Geleen. De doop- en overlijdensregisters beginnen in 1770, de huwelijksregisters in 1773. Oudere registers zijn niet bewaard gebleven. Zie ook deze link DTB-registers.

In de Franse tijd was Guttecoven kortstondig een eigen maire. De burgerlijke standsregisters hiervan (geboorten en overlijden Jaar VII, 1798-1799) zijn nadien bij die van de gemeente Limbricht gevoegd.

Literatuur