Beek (genealogie)

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpg

Algemene informatie

De familie Beek heeft haar wortels in Beesel en Swalmen. Stamvader is Willem aan de Beeck, tussen 1561 en 1572 vermeld als schepen te Beesel en in 1572 als eigenaar van een goed 'an gheenen bosch' aldaar dat hij zelf had ontgonnen. De wieg van Willem stond waarschijnlijk in een hof gelegen aan de Huilbeek te Beesel, een onderleen of laatgoed van kasteel Nieuwenbroeck. Jacob op gen Beeck, pastoor te Eijsden, droeg in 1572 te land en inkomsten te Beesel over aan zijn dochter Lisbett verwekt bij Leonartgen op den Gaffelen, waaronder een rente gevestigd op de boerderij van Willem. In 1587 is nog sprake van Wyllem Verbeeck. Een akte uit 1596 noemt de kinderen van Wilhelm ahn der Beeck als landeigenaren te Beesel, zodat Willem dan vermoedelijk is overleden.

We beperken ons verder tot de eerste drie generaties van de familie Aen de Beeck.

Willem had meerdere kinderen, waaronder:

 • Zoon Johan aen de Beeck, overleden vóór 7-4-1590, was gehuwd met Geertruid van Horn. Zij hertrouwde in 1590 te Asselt 1590 met Willem Quiten. De kinderen Wilhelm, Enken, Johan en Nellis an gen Beeck worden in 1606 expliciet genoemd door hun moeder.
  • Willem aen de Beeck, schepen te Swalmen 1620, overl. nà 1629. Tr. ... vóór 1606 met Idtgen NN. Willem aen de Beeck wordt vermeld in het testament van zijn tante Jenne aen de Beeck uit 1629. Zij verkochten in 1629 land te Rijkel dat Willem had geërfd van zijn oom Leonardt an gen Beeck.
  • Enken aen de Beeck, ongehuwd overl. tussen 1606 en 1629.
  • Johan aen de Beeck, overl. vóór 7-12-1665. Tr. ... vóór 3-12-1620 met Wendelina Quiten, waarvan tenminste vijf kinderen. Hij wordt op 7-6-1628 na het overlijden van Aret in den Vos beleend met Beekergoed te Beesel.
  • Cornelius (Nelis) aen de Beeck, overl. tussen 1634 en 5-11-1637. Tr. ... tussen 1612 en 26-4-1615 met Maria Wolffs, waarvan tenminste tien kinderen te Roermond. Nelis aen de Beeck is in 1623 gegoed te Offenbeek. Nelis van Beeck en Mercken Wolffs kopen in 1625 een huis op de markt te Roermond naast de Peerbaum gelegen plus land aan de Veltbeek te Swalmen. Nelis vernieuwt in 1629 namens de minderjarige Jan Quiten na het overlijden van diens vader Goort Quiten de leeneed van het Gelderse leen 'de aenwas aen de Leuwenaerbeeck' aan de Maas, een leengoed afgescheiden uit de voogdij van Roermond.
 • Hendrick aen de Beeck, overl. vóór 23-5-1629. Gehuwd en kinderen, waaronder.
  • Willem aen de Beeck, vermeld in het testament van zijn tante Jenne aen de Beeck uit 1629.
  • Mogelijk Anna aen de Beek, vóór 1602 gehuwd met Christianus Boemers, waarvan tenminste acht kinderen te Roermond. Korstgen Beumers wordt rond 1602 genoemd als grondeigenaar te Beesel en overleed rond 1634. Encken verkocht in 1634 een gedeelte van een huisje te Roermond aan Jan aen de Beeck en Windel Quiten. De voogden van de kinderen Beumers verkochten rond 1637 land te Rijkel. Zoon Jan Beumers verkocht op 10-3-1640 akkerland te Bussereind. Enken en haar kinderen verkochten op 22-10-1644 en 28-9-1646 twee huizen te Roermond. Encken Beumers verkocht rond 1649 land te Rijkel. In het cijnsregister van Nieuwenbroeck is rond 1650 sprake van Beumers goed
  • Mogelijk Jan aen de Beeck, voor 1623 gehuwd met Gertrudis Schoncken, waarvan waarvan tenminste 5 kinderen te Roermond.
  • Mogelijk Theodora oftewel Dirixken aen de Beeck, voor 1616 gehuwd met Coen Solemaeckers, waarvan tenminste zeven kinderen. Coen en Dirixken verkochten op 14-2-1623 land te Offenbeek aan Arret in den Vosch en Jennen aen de Beeck. Op 12-5-1626 kochten zij land te Swalmen. Op 20-5-1628 verzochten zij scheiding en deling. Dirrixken aen de Beck genaamd Solemeckers, weduwe Schreurs, verklaart op 5-11-1637 dat zij een bedrag van 700 gulden heeft ontvangen van Jan aen de Beck tot Assel als aangeboren voogd van Gertruijdt en Arnoldt aen de Beck, nagelaten kinderen van wijlen Nielis aen de Beck en Maria Wolffs. Als onderpand stelt zij alle erfrechten op de nalatenschap van haar tante (muen) Jenne in den Vos gelegen onder Biesell, te weten te Offenbeck, Rijckell en Biesell, waarvan Dirrixke de akte van scheiding en deling nog aan het gerecht zal overleggen.In 1628 verzoeken Coen Solemecker, als man en voogd van zijn vrouw Derixsken aen gen Beeck, en haar broer Jan an gen Beeck, mede voor de kinderen van wijlen hun zwager en broer Wilhelm aen gen Beeck, na het overlijden van Nelis Lindemans als vruchtgebruiker gerechtelijke toewijzing van de erfgoederen aan de Feltenbeeck en omgeving gelegen, welke goederen Nelis krachtens daarvan opgemaakte akte aan hen had toegezegd. De scholtis heeft na deze immissie de gerechtsbode bevolen om bij de pachter van dit land aan te zeggen wie de nieuwe eigenaren zijn en dat hij deze moet erkennen.
 • Johanna (Jenne) aen de Beeck, overl. tussen 9-7-1629 en 18-12-1639. Tr. vóór 9-11-1600 met Arnoldus in den Vosch alias Vossius, overl. tussen 1-1-1626 en 10-8-1627. Uit dit huwelijk geen nakomelingen. Aret werd op 2-8-1606 beleend met de Nieuwenbroekse onderlenen Beekergoed en Heijensgoed te Beesel. Op 27-8-1613 verkochten zij hun hoeve te Rijkel aan Thijs Sloesen en Bertgen Slabbers. Op 14-2-1623 kochten zij land te Offenbeek.
 • Leonardt an gen Beeck, overl. vóór 1612 zonder nakomelingen. Hij was gegoed te Echt en liet bij zijn overlijden goederen te Rijkel na aan zijn neef Wilhelm an gen Beeck.

In Swalmen woont vanaf het begin van de 17e eeuw ook een familie met als aliasnaam In gen Beeck. Een verwantschap tussen beide families kon niet worden vastgesteld.