1729

Uit Genealogie Limburg Wiki

december

20 december 1729
SWALMEN EN ASSELT - Verklaring inzake hoog water.
Borgemeesters en schepenen van Swalmen en Asselt verklaren "dat door de tegenwoordige inundatie van de reviere de Maese, meer als een derden deel deser gemeente totaelijck 14 daagen lanck onder water is geweest, ende alnoch is, waeruyt te volgen is, eenen ongemeenen schaede aen de vruchten ofte graenen op het velt, ende dat de inwoonderen daerdoor meer ende meer in de onvermoegentheydt sullen geraecken, om hunne beden ende subsidien te connen betaelen, als sijnde dese gemeynte door de voorige calamiteyt, ende diessmaels voorgevallene inundatien, soo daenigh verarmt, dat het meeste deel der inwoonderen buyten staet sijn geraeckt, van langer te connen substisteren, ende de daegelijxe executie af te wachten, requirerende daeromme den heere raedt ende landtrentmeester De Bruijne, om dese notoire waerheyden naer gedaene visitatie te bevestigen. Actum Swalmen den 20 xber 1729".
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.