1662

Uit Genealogie Limburg Wiki

februari

18 februari 1662
TEGELEN / VENLO - Geschil over waterlopen.
Kopie van een brief door NN te Roermond, gericht aan de ambtman te Bruggen. De magistraat van Venlo heeft geklaagd dat inwoners van het ambt Bruggen (waartoe Tegelen behoort) "de Milsbeeck op de voorss. stadt ende derselver grachten loopende ontrent de Potberghen binnen derselver limiten haeren oorspronck nemende tweemael hebben ingesteecken ende het water naer Tegelen affgeleijt, ende dat sij oock de waterleijde dewelcke die van Venlo in den Wittendijck over de Holtmeulkens tusschen derselver stadts broeck noordtwaerts ende hunner borger erven zuijdt ofte tegerwaerts gemaeckt hadden gevult, ende de brugge wegh genomen hebben". De stad heeft dit steeds ongedaan gemaakt, maar nu zijn 400 à 500 inwoners, gewapend en met schoppen, vergezeld door soldaten en trommels, op gisteren 17 februari 's morgens vroeg weer gekomen en hebben de boel opnieuw doorgestoken en de onlangs op de Witterdijk gelegde goot opgegraven en de planken weggevoerd. Een en ander is in strijd met het akkoord in 1543 opgericht tussen de vorsten van Gelre en Gulik, en had gemakkelijk tot gewelddadige escalaties kunnen leiden, alsdus de briefschrijvers.
GA Venlo, Schepenbank Venlo, inv.nr. B2845.