1741

Uit Genealogie Limburg Wiki

februari

8 februari 1741
OOL - Schaderapport.
Schepenen en secretaris van Swalmen en Asselt attesteren inzake de schade te Ool ontstaan door de overstroming van de Maas, met een geschatte schade van 5.000 pattacons. Zij hebben o.a. geconstateerd "dat de kelders ingevallen, het voer der beesten geheel in mist verandert, ongedorssene vruchten soodanigh bedorven dat quaelijck tot voer der beesten can worden geemployeert". De niet opgegeven schade van particulieren wordt geschat op 1.500 pattacons. Sinds 1722 heeft het Bath bij Ool langs de Maas ongeveer 5.000 pattacons gekost. Oorkonders zijn van mening dat deze waterkering "onderwaerts tot conserveringe van de contingue landerijen ons oordeels soude moeten worden vergroot, welke vergrootinge dan oock wel sesthienhondert pattacons sal vereijschen".
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 265.

16 februari 1741
SWALMEN EN ASSELT - Schaderapport.
Op verzoek van de geërfden en regeerders van Swalmen en Asselt vervoegen zich de schepenen van de heerlijkheid Cruchten op 16 februari 1741 in Swalmen en Asselt om de door de overstromingen van de Maas en de Swalm geleden schade te bekijken en op te nemen. Hierbij constateren zij:
- "Ten eersten den schaede tot Middelhoven alwaer vijf huijsen geruineert ende ten deele ingeslaegen, het landt ongevher viertigh morgen het Haastert genoemt uyt gespuylt, overdreven mit sandt en steenen, en vervolgens niet ackerbaer.
- Ten tweeden gesien den schaede tot Wyler, alwaer negen huysen beschaedight, de vruchten in de schuyre ondergelopen, de fouragerie en brandt teenemael geruineert.
- Ten 3den het adelijck huys Baexhoeve onder Swalmen gelegen, sustineert men wel voor honderdt vijftigh pattacons schaede geleden te hebben.
- 4to Het velt den Weert tusschen de Maes ende de Swalm gelegen groot ontrent hondert morgen, soodanigh de velden bedorven dat in eenige jaeren niet sal syn ackerbaer.
- 5to Den Aenwasch en Bieswert, en daer neffens gelegene weyden voor een groot deel afgedreven ende de meereste met sandt en steenen overdeckt.
- 6to gesien voorders het velt genoemt de Swaere Ohe groot vijftigh morgen. Insgelijcks totaliter bedorven met sandt en steenen overloopen, sonder te connen bemercken dat het is ackerlandt, vervolgens niet noch ten eersten ackerbaer.
- 7mo Gesien het velt de Lichte Ohe groot ongevheer twee hondert morgens, teenemael geruineert als vooren.
- 8vo tot Asselt gesien veele huijsen ontrent de kercke ten deele wegh gespoelt ende geruineert.
- 9no de parochiaele Kercke tot Asselt is geïnundeert geweest, waerdoor de fondamenten van de kercke muijre syn gesoncken ende de graeven ingevallen, waerdoor men met reden vreest dat de selve soude connen om verre vallen.
- xme het velt het Gewit genoemt groot 160 morgen is gelijck de voorige geheel overdeckt met sandt en steenen ende niet ackerbaer.
- 11me de weijde ende hoijbaenden tot Asselt ontrent 100 morgen groot voor een groot deel door de Maese afgespoelt, de meereste met sandt overdeckt.
- 12do den Hof Beekerhof geïnundeerd geweest sijnde, volgens verclaeren van den pachter is bedorven in de schuyre sestigh malder vruchten.
Aldus verclaeren wij warachtigh alles te sijn het geene hier boven is geparticuleert (gespecificeerd) ende dit onder onse eede in aanvanck onser officie gedaen tot Swalmen op dato als boven."
RHCL Maastricht, SA Swalmen en Asselt, magazijnlijst nr. 264.