Wijers

Uit Genealogie Limburg Wiki

Weijers ook geschreven als Wijers, Wiers en Wijhers, is een familie uit Venlo/Aldekerk (Duitsland) en omgeving. De naam betekent bij de vijver en komt dus vaker voor.

Genealogie

In Venlo komt in de registers onroerende zaakbelasting een Tilman Weijers voor die woonde in 1474-1476 aan de Oude Markt; in 1543 komt een Teyn Weijers voor. In 1574 worden Jacop Weijers en Tilman Weijers genoemd, Tilman woonde in 1576 in een eigen huis aan de Jaermarcktstraet, maar ook een Dirck (1576), een Henrick (1563) en Lenart Weijers met Anna Weijers in 1568. Deze Lenart is teven portier van de Maaspoort in 1552 en 1557-1571. De portier van de Helpoort (Noordelijke poort) is in 1582 Willem Wijers, deze is vanaf 1588 zelfs schepen. Wie hiervan bij deze familie hoort is onbekend.

Generatie 1

I. Balthasar Wijers geboren circa 1560, trouwde met een Margaretha, beiden vermeld te Venlo in 1621/1622.

Kinderen van Balthasar en Margaretha:

 1. Johan Weijers volgt IIa.
 2. Henrick Weijers volgt IIb.

Generatie 2

IIa. Johan Weijers (Jan) geboren circa 1585, vermeld van 1618 tot 1665, landschrijver van de Voogdij Gelderlands (= gemeentesecretaris van de dorpen Oud- en Nieuwkerken ten zuiden van Geldern), overleden 1668/1669, trouwde Venlo 10 juni 1618 met Catharina Ingenhuys, roepnaam Trin, dochter van burgemeester Hubertus Ingenhuys en Margaretha van Lom.

Kinderen van Johan en Catharina:

 1. Margaretha Weijers (Grytien, Margriet) gedoopt Nieukerk maart 1619, begraven Venlo 12 maart 1708, trouwde Nieukerk 19 september 1640 met Michael van Broeckhuysen (ca. 1610-1669/1671), wijnkoopman en pachter accijnzen te Venlo, zoon van Peter van Broeckhuysen en Gertrudis van Boeckholdt.
 2. Margareta Weijers gedoopt Nieukerk februari 1621.
 3. Agnes Weijers gedoopt Nieukerk 10 september 1622.
 4. Joannes Weijers volgt IIIa.
 5. Peterken Wijers gedoopt Nieukerk 25 januari 1627.
 6. Cunegundis Wijers gedoopt Nieukerk 28 september 1628.
 7. Maria Wijers gedoopt Nieukerk 27 september 1630.
 8. Anna Wijers gedoopt Nieukerk 16 december 1632.
 9. Trin Wijers gedoopt Nieukerk 14 januari 1635.

Noot: eerste twee kinderen hebben gelijke voornaam (naar beide oma's) en eerste is niet jong overleden, omdat de leeftijd klopt.

IIb. Henrick Weijers ritmeester, vermeld 1615-1659, trouwde Venlo 21 september 1625 met Maria in de Betouw, vermoedelijk begraven Venlo 8 november 1684, dochter van Henricus in de Betouw.

Kinderen van Henrick en Maria:

 1. Henrick Wyhers gedoopt Nieukerk 19 mei 1627.
 2. Balthasar Weijers volgt IIIb.
 3. Coenegundis Weijers gedoopt Venlo 8 januari 1632.
 4. Arnoldus Weijers gedoopt Venlo 30 januari 1633.
 5. Joannes Nicolai Weijers volgt IIIc.

19 juni 1648: Geurt Willemkens en zijn vrouw Wendel hebben, om uit de schulden te geraken, verkocht aan ritmeister Henrick Weijer en zijn vrouw Maria inde Bouw hun hof met ap- en dependentien, genaamd te Drabbels in Horst.

Generatie 3

IIIa. Joannes Wyhers (Jan) gedoopt Nieukerk 19 november 1624, trouwde Nieukerk 23 januari 1650 met Geesken/Gysberta/Gysken Opden Borsh.

Uit dit huwelijk:

 1. Derick Wyhers gedoopt Nieukerk 11 december 1650.
 2. Baltasar Wyhers, gedoopt Nieukerk 5 juni 1653.
 3. Beel Wyhers (Sibilla) gedoopt Nieukerk 6 december 1655.
 4. Tryn Wyhers gedoopt Nieukerk 30 juni 1658.
 5. Anna Margreta Weyhers gedoopt Nieukerk 26 september 1660.
 6. Theodorus Wyhers gedoopt Nieukerk 17 april 1664.
 7. Jan Balthasar Wyhers gedoopt Nieukerk 30 januari 1667.

IIIb. Balthasar Weijers gedoopt Venlo 16 oktober 1629, overleden 1704, kapitein, 1699 luitenant-drossaard Ambt Kriekenbeek, landschrijver Hinsbeeckt, Wanckum, Haeringen en Leuth, trouwde Nieukerk juli 1675 met Clara Apollonia van Lom, gedoopt Roermond 16 oktober 1649, dochter van Gerard van Lom en Maria Maliony.

Kinderen van Balthasar en Clara:

 1. Joanna Maria Weijers gedoopt Aldekerk 24 november 1680, vermeld als meerderjarig 1708.
 2. Hendricus Weijers (Heinrich) vermeld als meerderjarig 1708, overleden Hastert onder Leuth (Duitsland) 1757, secretaris, op 8 januari 1705 benoemd tot landschrijver als opvolger van zijn vader.
 3. Bernardus Hubertus Weijers gedoopt Aldekerk 21 januari 1683, vermeld als meerderjarig 1708, vicarius.
 4. Balthasar Weijers minderjarig in 1708, begraven Swalmen 22 mei 1755, landschrijver en later (vanaf 1711) rentmeester kasteel Hillenraad, trouwde met Johanna Maria Christina Phillipina van Böckel van Böcklinsau, begraven Swalmen 16 maart 1756. Hij was bouwheer van de hoeve Oud Waterloo te Beesel, die ze in 1751 verkochten.
 5. Isabella Weijers vermeld als minderjarig 1708

12 december 1689: Wij Bartholomeus Verberckt, in plaetse van scholtis Jan Wijnandts, Jan Hacx, schepenen der heerlickheijdt Horst doen condt ende verclaeren mits desen dat voor ons in eijgener persoonnen gecompareert sijn monsieur Baltasar Wijers ende joffr. Clara Apollonia van Comnie, eheluijden. Ende hebben bekent van opgenomen penningen schuldigh te sijn aen monsieur Caspar van Lorijne ende Anna Arens Boutcamp sijn ehuijvrouwe de somme van vierhondert pattacons. Rente 6%. Onderpand hun goed te Drabbels onder Meterik.

28 februari 1690: Akte van cessie van een vordering op Balthasar Wijhers, groot 100 pattacons, door de executeurs van het testament van Gomar Francois baron de Grandvillers, onder de verplichting om vier missen per jaar te laten opdragen.

17 februari 1708: De raden van het Hof van Gelder in het Overkwartier verklaren dat de secretaris Hendricus Wijhers en de vicarius Bernardus Wijhers, mede namens hun meerderjarige afwezige zus Maria Wijhers, en de licentiaten Peter van Lom en Johan Martin Bosman, als voogden van de minderjarige zoon Balthasar Wijhers en de minderjarige dochter Isabella Wijhers, allen kinderen en erfgenamen van wijlen de lieutenant drossard Baltasar Wijhers en Clara van Lom, ten overstaan van Johan Gerard Cox, raad ordinaris van het Hof van Gelder en plaatsvervangend stadhouder van lenen en Francois Gaspar van Hemselrode en Johan Baltasar van Wevelinckhoven, leenmannen en raden ordinaris, krachtens toestemming van dat Hof verleend op 11 februari, hun 2/3 deel van het leengoed genaamd de Laeten van Aldenhoven, gelegen in de voogdij van Gelre, bestaande uit erfpachten van 41 malder 2 vat 3½ spint rogge en 54 malder 1 spint haver volgens pachtmaat van de voogdij, alsmede de bijbehorende cijns- en lijfgewinsboeken hebben over- en opgedragen aan voornoemde stadhouder van lenen, die vervolgens op verzoek van deze erfgenamen Bernardina Francisca van Rijswijck en haar hulder (en echtgenoot) jonker Philip Dirix heeft beleend met dit bijzonder dubbel kluppelleen, met 4 goudguldens te verheergewaden, ditmaal met dubbel heergewaad en dubbele heerlijke rechten van overdracht en belening.

IIIc. Joannes Nicolai Weijers gedoopt Venlo 7 februari 1635, in 1667 als Jean Nicolaes Wijhers benoemd tot landschrijver van de Voogdij Gelder(lands) door de stadhouder van de Hof van Gelder, trouwde voor 1671 met Lisbet Heymans.

Uit dit huwelijk:

 1. Hendric Wyhers gedoopt Nieukerk 4 oktober 1671.

Nog te plaatsen, maar vermoedelijk geen familie

 • I. Jacobus Wijers uit Beesel, begraven Swalmen 6 februari 1750, getrouwd Beesel 1723 met Catharina Slabbers, zij overleed Roermond 25 mei 1766.

Uit dit huwelijk:

 1. N.N. Weijers geboren 1722, begraven Swalmen 24 februari 1722.
 2. Balthazar Weijers volgt II.
 3. Petrus Weyers gedoopt Nieukerk 28 augustus 1726, trouwde Nieukerk 24 februari 1759 met Margaretha Thomassen.

26 november 1721: De promotor voert een proces tegen Jacob Wijhers uit Besel. Wijhers heeft langere tijd samengewoond met zijn dienstmeid Catharina Slabbers, die nu zwanger is van hem. Op 19 december 1721 spant zij een proces tegen hem aan omdat hij zijn trouwbelofte niet heeft nagekomen.

II. Balthazar Weyers gedoopt Beesel 5 november 1723, trouwde Nieuwstadt 22 april 1752 met Catharina Elisabetha Scherding/Chardingh/Jourding.

Uit dit huwelijk:

 1. Petrus Joannes Weyers gedoopt Nieukerk 28 oktober 1763.
 2. Henricus Wyers gedoopt Nieukerk 27 maart 1765.