Smid

Uit Genealogie Limburg Wiki
De smederij.

De smid kan niet worden weggedacht uit de gemeenschap waarin onze voorouders leefden. Hij zorgde voor het beslaan van paarden (hoefsmid), het maken van klein ijzerwerk (nagelsmid), muurankers voor huizen, hoepels voor karrenwielen en biervaten, etc. Op tal van plaatsen ontwikkelden zich uit het beroep van smid achternamen als Smeets of Schmitz. De smid hoorde in veel gevallen tot de aangeziene personen in een dorp of stad.

SWALMEN - Bezwaarschrift betreffende brandveiligheid van een smederij, ca. 1695

"Aen den eers. gerichte van Asselt ende Swalmen

Verthoonen reverentelijck den schepen Areth Meuter, Thijsken Coolen, Areth Mooren ende Gerardt Wijnen ende voorts de semptelijcke naebuyren, wie dat Hermen Eggels gehuyrt hebbende het huys van Areth Heijnen mit intentie van derselbsten te doen sitten eene smitze, wie hij in effect heeft gedaen, waervan den schouw gheen 10 voet boven een stroyen dack is staende, waerdoor gebueren can dat de geheele naeburschap door de gevaerlijckheyt in assche can worden geleydt, ende want soodaenighen gevaarlijcken timmer ende smitse niet en is geoirloft ende den voorss. Herman Eggels sulx niet en wil remedieren ende anders stellen, soo versoecken de supplianten outmoedelijck daaten selven Herman Eggels magh werden belast den voorn. schouw ofte schoorsteyn promptelijck aff te breeken ende te stellen soodaenig datte supplianten daerdoor in gheen gevaer en connen worden gestelt, ende dat tot sulcken eynde den heere scholtis ende twee schepenen van desen eers. gerighte moghen werden op costen van ongelijcken gecommitteert en volgens landtrechten pag. 120 n. 1 et 2 te visiteren den voors. timmer om …".