Melis

Uit Genealogie Limburg Wiki
Tree3c.jpgTree3c.jpg

De familie Melis leefde in de 17e en 18e eeuw te Roermond. De familie was enkele decennia eigenaar van de Wilde Hoeve te Reuver, naar hen ook wel Melishof of Melyssenhof genoemd.

Naam

De familienaam Melis is een patroniem uitgaande van de roepnaam Melis. Melissen is een variant.
Het Meertensinstituut leidt de namen Melis, Melissen af (als verkorting) van de voornaam Amelis/Amilius, latinisering van een Germ. amal-naam of van de Lat.-Gr. voornaam Amilius/Aemilius.

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:

 • Ymmekine Melys dochter, Dordrecht 1286-87 [Stadsrek. Dordrecht 1283-87, p 73].
 • Michiel Melisz, Leeuwarden 1547 (Oldehoofsterespel) [Fontes Leovardienses, p 80].
 • 1286-87 Ymmekine Melys dochter, Dordrecht (DM); 1319 Heynekijn Melijs, Walcheren (HAMAKER I, 607); 1397 Jacop Melijs zone van Breda (WF); 1473 Jan Melis, Hontenisse (PARM.). [WFZ]

Bron: Meertensinstituut

Generatie 1

Philippus Melis. Tr. Roermond 29 mei 1630 (getuigen: Caspar Engelbertus Bree en Joannes Baptist de Haen) met Mechtildis Copmans (Coopmans, Coppens); zij hertr. 1) Roermond 23 december 1639 met Petrus van Helden; 2) … 1647 met Matthijs Dorsch. Uit dit huwelijk:

 1. Henrica Melys, ged. Roermond 22-2-1631 (get. mr. Joannes Woesten, door Nicolaus van Ipersen, en Maria Patientie; namen ouders: Philippus Melys en Maria Coopmans.
 2. Everardus Melis, ged. Roermond 2-2-1632 (get.: Andries Bordels en Margareta Melis; namen ouders: Philippus Melis en Mechgel Coopmans). Tr. … vóór 1656 met Catharina Meerts.
 3. Allegundis Melis, ged. Roermond 23-10-1633 (get. Aloisius van der Straelen en Elijsabeth Verstegen; namen ouders: Philippus Melis en Mechgel Coopmans).
 4. Henricus Melis, vermeld als zoon in 1647.

Op 7 september 1647 werden huwelijkse voorwaarden opgesteld tussen Matthijs Dors enerzijds en Mechel Coepmans, weduwe van Peter van Helden. Aangezien de bruid twee voorkinderen had uit haar eerder huwelijk met haar eerste man wijlen Philip Melis, te weten Evert en Hendrick Melis, werd bepaald dat elk van deze kinderen een bedrag van 500 gulden zou ontvangen plus een behoorlijke uitzet. Mocht de bruid vóór de bruidegom overlijden, dan zouden alle roerende en onroerende goederen, zowel van Matthijs' als Mechtildes zijde, in drieën worden gedeeld, waarvan de voorkinderen elk één deel zouden krijgen. Mocht één van beide kinderen overlijden vóór Mechel, dan zou het overlevende kind twee delen krijgen en de bruidegom één deel, waarbij de 500 gulden - zo de kinderen deze ontvangen zouden hebben - deel zouden uitmaken van de verdeling.
Mechgel Coopmans en haar tweede man Matthijs Dorsch kochten op 17-4-1657 de Wilde Hoeve bij Reuver-Leeuwen, op 2-10-1657 ook nog de Hoendercamp aldaar.

Generatie 2

Everardus Melis, ged. Roermond 2-2-1632, overl. ald. 11-9-1669. Tr. vóór 18-7-1655 met Catharina Meerts; zij hertr. Roermond 18-6-1672 met Joannes Antonius Vechmer. Uit dit huwelijk:

 1. Anna Elisabetha Melis, ged. Roermond 18-7-1655 (get. Mathias Doers en Beatrix Meerts, door Mechtildis van Breugel), verm. jong overl. (1656, z.d.: overl. NN, kind van Everart Melis — GA Roermond, Rekeningen Overluiden 1637-1731).
 2. Maria Elisabetha Melis, ged. Roermond 30-1-1657 (get. Henricus van Gaelen en Margarita Meerts, door Joanna Basel). Tr. Roermond 21 oktober 1675 met kapitein Casparus Jacobus Quadbach.
 3. Matthias Melis, ged. Roermond 16-1-1659 (get. Joannes Verwers, door Guilelmus van den Broeck, en Catharina Claessens, door Anna Tielen).
 4. Philippus Mattheus Melis, ged. Roermond 19-10-1660 (get. Maximilianus Coopmans, door Joannes Claessens, en Mechtildis Coopmans), genoemd als geërfde onder Beesel in 1703.
 5. Beatrix Melis, ged. Roermond 21-12-1662 (get. Hermannus van Heijthuijsen en Maria Ketelers, door Elisabetha van Wessem). Tr. vóór 20-11-1686 met Matthijs Joris.
 6. Franciscus Melis, ged. Roermond 18-12-1664 (get. Franciscus Knapen, burgemeester van Weert, door Matthias Dors, en Joanna Melis, door Mechtildis Breugels).
 7. Joannes Renerus Melis, ged. Roermond 5-9-1667 (get. Joannes Renerus Stepraij in Walbeck, door Matthias Dors, en Joanna Basel). Geprofest te Gebelbach nà 19-7-1687.
 8. Christoferus Philippus Melis, ged. Roermond 20-2-1669 (get. Joannes Gerardus Brants, pastoor en kanunnik, door de eerwaarde Jacobus Jacobi, en NN de Berenzouw, abdis van (Novesiensis?), door Anna Hillen).

Ten huize van J.A. Vechmer, genaamd In den Gulden Pauw te Roermond, werd op 14 mei 1675 een erfdeling getroffen door de gezamenlijke erfgenamen van wijlen Mechtelt Coppens, te weten:
- Matthijs Dorss, weduwnaar van Mechtelt voornoemd en nu hertrouwd met Helena Ketelers. Cornelis Ketelers, oud-burgemeester van de stad Weerdt, is hun getuige;
- Catharina Meerss, tegenwoordig gehuwd met Johan Anthonius Vechmer, bijgestaan door de schepen en doctor Martinus van de Velde en Guilliaume van den Broeck, beëdigde voogden van de gezamenlijke kinderen van wijlen Everaert Melis en Catharina Meerss voornoemd.
Het betrof de goederen die krachtens huwelijkse voorwaarden waren ingebracht bij haar huwelijk met Matthijs Dorss, waarbij was bepaald dat Dorss het 1/3 deel van deze goederen zou genieten, en de kinderen, "soo voor haer als oock van wijlen haeren overleden oome Hendrick Melis", de resterende 2/3 delen. De goederen werden gedeeld als volgt:
- lot A: Het huis genaamd Den Emmerick c.a., gelegen in de Neerstraete te Roermond tussen de erfgenamen Hans van den Steenwech en Peeter Haefsman, getaxeerd op 2.200 pattacons. Dit lot zou een bedrag van 892 pattacons moeten betalen aan lot C.
- lot B: De hof te Beesel c.a. met bouwland, weiden, bossen, tienden, veestapel en anderszins, getaxeerd op 1.450 pattacons en belast met een schuld van 300 pattacons (= Wilde Hoeve). Dit lot zou een bedrag van 142 pattacons moeten betalen aan lot C.
- lot C: Het huis achter de muur met de daarbij behorende moeshof, gelegen tussen de erfgenamen van wijlen Jan van Wessem enerzijds en Hendrick Luytens anderzijds, zoals dit tegenwoordig door de heer Dorss werd gebruikt, getaxeerd op 275 pattacons.
De totale waarde van deze goederen bedroeg 3.925 pattacons, waarvan elke partij op deze manier het 1/3 deel zou hebben, waarbij de resterende pattacon naar de armen zou gaan.
Na loting zag de verdeling er als volgt uit:
- Matthijs Dorss, als momber van zijn echtgenote Catharina Meerss, ontving lot A;
- De kinderen van wijlen Everardt Melis en Catharina Meerss ontvingen de loten B en C, met dien verstande dat Dorss omstreeks Pasen 1676 892 pattacons zou betalen aan de kinderen.
Op 19 september 1687 verklaarden seigneur Mattijs Joris, als man en voogd van Beatrix Melis, en Philip Melis op verleende aarde te Ruremonde dat zij een bedrag van 200 pattacons, besteed tot de professie van hun broer en zwager Joannes Reinerus Melis in de abdij van Gebelbach hadden opgenomen van Dorothea Sabors (?), weduwe van wijlen de scholtis van de heerlijkheid Valckenbergh, Joannes Fabritius, tegen een rente van 6¼%, met als onderpand hun hof genaamd de Wilde Hoeff en een perceel genaamd de Hondercamp onder Beesel, groot circa 40 morgen land alsmede bos, en het aandeel in het vee-bestand dat zou worden gedeeld met de pachter ('den halffman in halffwinninghe').
Op 16 oktober 1688 oorkondden schepenen van het kerspel Beesel dat de weduwe Vechmer, daartoe bijgestaan door de rechtsgeleerde ('doctor') schepen Marten van den Veldt en Jan van Broeck als haar gekozen voogden; Mattijs Joris als man en voogd van zijn echtgenote Beatrix Melis, mede als voogden van Cristofel Melis daartoe beëdigd door het Hoofdgerecht te Roermond, hadden bekend dat zij een bedrag van 200 rijksdaalder contant hadden opgenomen van jonkvrouwe Anna Catharina Carpentier, weduwe van wijlen de licentiaat en schepen Bossman, waarvoor zij verkocht hadden een jaarrente van 12½ gelijke rijksdaalder. Als onderpand stelden de oorkonders, zich tevens sterkmakend voor hun zuster gehuwd met kapitein Guido, de Campertiende langs de Maas gelegen, alsmede een obligatie van 318 rijksdaalder d.d. 12 juli 1688 ten laste van het kerspel Beesel.

Generatie 3

Philippus Everardus Melis. Tr. vóór 27 december 1711 met Maria Margarita La Verdure (Lavardeur, Laverduer, Laverdur); zij hertr. Roermond 23-12-1715 met Petrus Snoeck. Uit dit huwelijk:

 1. Adolphus Joannes Eduardus Meles, ged. Roermond 27-12-1711 (get. ...).
 2. Emilia Antonetta Meles, ged. Roermond 13-3-1714 (get. Everardus de Bockholt, vervangen door heer Bordels, en barones de Neussen, door Petronella Joris).

Ten overstaan van Christoffer Jacob Dirix, scholtis, Leonard Baenen, oudborgemeester, en Gerardus van Laer, schepenen van Ruremonde, bekenden Peter Snoeck en Maria Margaretha la Verdure, echtgenote, laatst weduwe van Philippus Melis, op 27 juni 1716 dat zij na gedane levering van vruchten alsmede geleend geld tot aflossing van schulden aan de advokaat Wessem, een bedrag van 36 pattacons 7 schelling schuldig waren aan advokaat Peter Petit, waarvoor zij als onderpand stelden al hun aanspraken op de goederen nagelaten door wijlen Philippus Melis voornoemd, namelijk het huis op de Steenwegh gelegen naast de Pauw, alsmede al hun roerende goederen. Peter Snoeck c.s. werden onterfd van het vruchtgebruik van het huis.