Kyspenning

Uit Genealogie Limburg Wiki
Versie door Eugene (overleg | bijdragen) op 2 feb 2024 om 21:03
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Tree3c.jpgTree3c.jpg

Kyspenning is een al in de 16e eeuw uitgestorven familie uit Venlo. De familie heeft lang gewoond aan de oostzijde van de Vleesstraat te Venlo in het grote huis met het huidige nummer 13.

De spelling kende varianten zoals: Kiespenninck, Kyspenningh.

Genealogie

I. Hendrik Kyspenning vermeld 1465-1498, trouwde met Baitze (wellicht was haar achternaam Lueffs gezien de naam van haar zoon). Hendrik Kyspenning was in 1474 en 1475 eigenaar van een huis in de Vleesstraat. 13 maart 1465: Akte van ruiling voor de schepenbank Venlo met Heynrick Kyespenninck en Baetsse waarbij de kruisheren een perceeltje akkerland op de Vleesstraat naast de boomgaard van het klooster verwerven. Akte van minnelijke schikking 25 april 1486 voor de schepenbank Venlo tussen de kruisheren en Hendrik Kiespenninck met echtgenote Baitz betreffende de gemeenschappelijke muur. Akte van overdracht 30 september 1498 aan de kruisheren door Hendrik Kiespenninck en Baitz van een grondrente van twee Rijnse gulden ten laste van een kamp in het Meeuwenven, met retroacta vanaf 1461.

Uit dit huwelijk:

 1. Gerrit Lueffs genaamd Kiespenninck volgt IIa.
 2. meyster Herman Kyspenning overleden Venlo januari 1538, vermeld vanaf 1513, medisch doctor, stadsarts, lijfarts van Hertog Karel van Gelder, woonde ook te Gelder(n), ongehuwd. Kocht op 18 juli 1523 een huis te Arnhem. Schonk al zijn bezittingen aan de armen van Venlo in 1533 en liet voor hen een huis bouwen aan het Maasschriksel bij de St. Jacobskapel. Karel van Egmond, hertog van Gelre, verkocht het stapelrecht/makelaardij-ambt van Venlo in 1532 voor 660 overlandse Rijnse guldens aan hem.
 3. meister Lenart Kyspenning volgt IIb.

1471: Heynrick Keyspenninck klaagt te Beesel over Geraert van Menss omdat deze heeft gedreigd zijn pachter armen en benen af te houwen, waardoor deze het goed niet durfde te bebouwen en de landerijen braak hebben gelegen. Keyspenninck eist hiervoor 100 gulden of hetgeen de schepenen zullen toewijzen. Geraert zegt hierop dat het goed van hem is en dat hij er daarom mee mag doen wat hij wil. Hij heeft getuigen (of zegt getuigen te hebben?) dat hij het goed van de leenheer heeft ontvangen. De getuigen, o.a. van de leenheer, zijn gehoord waarbij is gebleken dat Van Menss zijn dreigementen vaker dan eens heeft geuit en bovendien het land heeft bewerkt. Heynrick wordt in zijn gelijk gesteld en Geraert wordt veroordeeld tot schadevergoeding, maar de schepenen weten niet in welke mate. Het hoofdgerecht te Roermond bepaalt dat beide partijen advies moeten inwinnen van naaste vrienden; worden deze vrienden het niet eens, dan zal de vergoeding worden begroot en beraamd door vier schepenen "van der mynster partyen".

1471: De scholtis eist eerbiediging van de uitspraak van de schepenen van Besel waarbij is bepaald dat Geraert van Menss een nader te bepalen vergoeding moet betalen. De gedaagde heeft aangeboden 5 mark te betalen, maar de scholtis acht dit onvoldoende omdat de gedaagde meer van het land heeft genoten en de pachter meerdere malen heeft bedreigd, zodat Geraert nu ook het gelag moet betalen.

1498: Henrick Keespennynck en Baitz zijn wettelijke vrouw dragen het recht van een grondrente van 2 Rijnse guldens ten laste van een kamp groot 3 morgen "inden mewen venne" naast het erf van de klooster aan een zijde en een andere zijde het erf van Peter Poll over aan Jacob van Ner gevolmachtigde van het "senter Clais closter" te Venlo. Henrich had dit verkregen van Lenart van Beringen.

IIa. Gerrit Lueffs genaamd Kiespenninck peyburgemeester Venlo 1491, trouwde met Mechtildis, bezat de hof genaamd de Hoffacker te Baerle die gekocht was van Martin Haveacker in 1493. Zijn minderjarige kinderen werden beleend (hulder hun oom Herman) in 1516. Woonde en bezat het huis Vleesstraat (huidig nummer 13) in 1474.

Uit dit huwelijk:

 1. Mechtildis Kyspenning (Metgen/Mette) vermeld 1516-1558, trouwde circa 1533 met Peter van Vogelsanck overleden voor 1558, vermeld 1516-1558, zoon van Johan van Vogelsanck en Katharina van Beringen. Zij bezat de hof genaamd de Hoffacker te Baerle, vernieuwde de leeneed 19 juni 1556 en dit goed vererfde naar de familie van Vogelsanck.
 2. Anna Kyspenning overleden voor 1564, vermeld 1538 wanneer ze samen met haar zus Met met de hof Hoffacker beleend wordt, trouwde circa 1550 met Joannes van Oeyen, zoon van Willem van Oeyen en Lysbeth..
 3. Henrick Kyspenning (zoon of kleinzoon ?) volgt IIIa.
 4. Johan Kyspenning (zoon of kleinzoon ?) volgt IIIb.

IIb. meister Lenart Kyspenning peyburgemeester Venlo 1510, pachter van zoutaccijns 1511 en 1513 samen met Leonard van Stalbergen.

Uit zijn huwelijk:

 1. Beatrix Kiespenninck Lenartsdochter (ook Baetzken), trouwde Venlo 1523 met Johan van Vogelsanck, zoon van Johan van Vogelsanck en Katharina van Beringen. Hij was eerder weduwnaar van Catharina Wegge.

IIIa. Henrick Kyspenning overleden 1562/1563, trouwde met Elisabeth van Vogelsanck, vermeld 1563. Missive van 4 maart 1581 die van Venlo aan het Hof. Zij hebben de agenda van de landdag nog niet ontvangen. Komen zij niet spoedig, dan is er geen tijd meer om de ridderschap op te roepen. De erfgenamen van Henrick Kiespenninck beweren, dat de makelaardij van Venlo, die in hun bezit is, met goudguldens moet worden afgelost.

Uit dit huwelijk:

 1. Johan Kyspenning (Jan) vermeld 1563, trouwde met Maria (Merry).
 2. Metgen Kyspenning vermeld 1563 trouwde met Johan Beerman.
 3. Henrick Kyspenning (ook Henricus) overleden Xanten (Duitsland) 23 maart 1588, kruisheer, pastoor vanaf 1562 te Xanten, kannunik (1571), schrijver van geestelijke boeken. Bezat het familiehuis aan de Vleesstraat in 1572-1576. Maakte een testament op 15 maart 1588, waarin zijn bibliotheek werd vermaakt aan de kerk te Xanten.
 4. Truyken Kyspenning (Tringken) vermeld 1563. 22 juli 1566 (archief Venlo): Afschrift van een verklaring dat Catharina Kiespenning, weduwe van Johannes Heisters uit Dusseldorf, haar goederen heeft nagelaten aan het Weeshuis te Venlo.

11 september 1563: Magescheid te Venlo tussen Henrick Kysspenninck en zijn kinderen, te weten Johan Kysspenninck gehuwd met Merry; Johan Beerman gehuwd met Methgen; zijn dochter Tringken Kysspennink; alle drie mede namens hun broer Henrick Kysspenning, pastoor en kanunnik te Xanten, betreffende de goederen die zij hebben geërfd van wijlen Baetzken van Vogelsanck en die zij met de overige erfgenamen van Baetzken hebben gedeeld. Aan hen is daarbij toegedeeld de hof genaamd to Vogelsanck in het gericht van Hensbeek gelegen; Johan Vincken te Ruremunde heeft 15 daalder jaarlijks geërfd; Peter Coppen een jaarlijkse rente van 10 goudgulden; de erfgenamen Nyerhaven te Ruremunde 20 goudgulden; Jan te Bueker 11 daalder; en mr. Clas der Muerer up die Beeck 2 goudgulden. Elyzabeth, echtgenote van Henrick Kysspenninck senior, zal het vruchtgebruik van de hof behouden; van de rente van 10 goudgulden gevestigd op het kerspel ter Horst, afkomstig van Anna Kysspenninck; en van 10 goudgulden die zij te Aerssen hebben. Na haar overlijden zullen de goederen en renten aan de kinderen van Henrick vervallen, en niet aan de erven van Elyzabeth. Scheidslieden: Jan Kysspenninck, oom, Jan ingen Huijss, Jan van Vogelsanck, Jan Goeriss, en Jan Kysspenninck zoon. Getuigen: Van Lom en Greffraed, als schepenen van Venlo (bron: Loe Giessen).

IIIb. Johan Kyspenning.

Uit zijn huwelijk:

 1. Johan Kyspenning Johanssoen volgt IV.
 2. Lysbeth Kijsspenninks woonde 1572 in de Peperstraat en betaalde 3 gulden en 7 stuiver huisschatting.

IV. Johan Kyspenning Johanssoen rentmeester Venlo 1567, peyburgemeester Venlo 1568, raadsverwant 1570.

Wellicht uit zijn huwelijk:

 1. Mechtelt Kyspenning vermeld 1591-1611, trouwde met Aert Vinck(en), (ook genaamd Arnolt) overleden in 1603, zoon van Johan Vinck en Walburg van Bellinghoven. Procedeerde in 1611 tegen Johan van Wittenhorst.
 2. Willem Kyspenning heeft magescheid met zijn zwager Arnolt Vinck op 1583 en 1594.

Bronnen

In het gemeentearchief Venlo bevindt zich sinds 2007 een archief Kiespenninck.

Externe link

Biografie Henrick Kyspenning