1845

Uit Genealogie Limburg Wiki

mei

29 mei 1845
BELFELD - Hagelschade.
Brief van J. Kessels, burgemeester van Belfeld, aan de commissaris van het district Roermond.
'Eenen verschrikkelijken ramp heeft gisteren deze gemeente getroffen, tusschen drie en vier uren nademiddag woedde hier een onweder zoodanig (hagelsteenen ter dikte van hoender eyers en vuisten vielen neder) dat in weinige oogenblikken de te velde staende vruchten waren verpletterd, in eenige velden minder, doch de meeste teenemaal verloren, verscheide huizen de pannen ingeslagen, de leijen van het kerkdak van eenen kant bijna geheel vernietigd, en geene middelen ter herstelling, de moestuinen bedorven, takken en schaal van de boomen weggenomen, er schijnt voor den landman, die thans geheel moedeloos is, alle hoop verloren, de meeste in armoede gedompeld, zoodat ik ter hunne redding, geen middel ken. Van dezen voorval heb ik bereids aan den heer kontroleur der belastingen, volgens uwe geerde aanschrijving van 12 July 1840 N. 912 Beg. B. kennis gegeven.
RHCL Maastricht, Provinciaal Archief inv.nr. 11972.