Rijvers: verschil tussen versies

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken
(Genealogische fragmenten - Belfeld)
 
(geen verschil)

Huidige versie van 12 jul 2013 om 10:42

De familienaam Rijvers (Rievers, Reivers, Reijvers, Reiffers) komt vooral voor in Brabant en Limburg. De volkstelling van 1947 laat voor Rijvers 224 naamdragers ziens, waarvan 118 in Noord-Brabant en 92 in Limburg. In 2007 waren er 389 personen met de naam Rijvers; de zwaartepunten lagen toen rond Breda, Venlo en Heerlen. In met name Noord-Limburg zien we de varianten Rievers (in totaal 69 personen), Reivers (29). De spellingvariant Reijvers (12) komt alleen voor buiten Limburg.


Genealogische fragmenten - Belfeld

Grafsteen ter nagedachtenis aan Peter Reiffers (1624).
 • Matthias Rijvers, leeft 11-10-1600 te Venlo. Tr. vóór 11-10-1600 met NN.

Henricus Rijvers, overl. vóór 14-11-1618.
Op 14-11-1618 oorkondden Peter ahn genn Crutz en Gerardt op gen Steill, schepenen van het gerecht en kerspel Tegelen, dat Johan Rieverss en Michiel Rieverss voor hen hadden verklaard dat zij Heyn ahnn genn Broeck hadden gevolmachtigd in de rechtszaak die bij het gerecht van Beesel was gerezen betreffende de erfenis van goederen te Offenbeek die hen was toegevallen vanwege wijlen Heinrich Reiverss. Ze zouden Heyn schadeloos stellen voor alle gemaakte kosten.


 • Reinier Rijvers alias Goertzen. Tr. ... met Helena van Eick. Zij hertr. met Henricus Baeden.

Uit het eerste huwelijk:

 1. Leonardus Rijvers.
 2. Petrus Rijvers

Op 15-5-1628 droeg NN een overdrachtsbrief van Maria Magdalenadag (22 juli) 1611, geschreven door de bode van Leuth en ondertekend door Lenart en Peter Reivers, waarbij [voornoemde?] Heinrich Baeden van Heussen met volmacht van zijn vrouw Heilliken van Eick op 6 juni 1611 voor burgemeester, schepenen en raad van Arenm [Arnhem?] afgegeven, en met toestemming van Heillikens twee zonen uit haar eerder huwelijk, te weten Lenart en Peter Reivers, ten overstaan van schepenen van Belffen hun kindsdeel overdragen, welk Heilken van wijlen haar vader en moeder en haar zuster had geërfd, gelegen te Offenbeck op de Bergh, voor een bedrag van 425 gulden Venloos over aan Broun van Deuren en Marie van Eick.
In mei 1628 (z.d.) verklaarde Heinrich Meertz dat Heiken van Eick met haar twee zonen Leonart en Peter Reivers uit haar eerste huwelijk met Reiner Goertzen, 16 of 17 jaar geleden ten overstaan van hem en zijn medeschepenen aan Broun van Dueren al haar erflanden had verkocht, zowel patrimoniale als andere, haar bij de dood van haar zuster aangestorven.


 • Joannes Rijvers. Tr. met Catharina NN.

Uit dit huwelijk o.a.:

 1. Judith Rijvers
 2. Henrica Rijvers

In september 1612 droeg Jan Rijvers met toestemming van zijn vrouw Thrinen ongeveer 7 vierdel land tussen wijlen Peter Custers en de Ingerkamp gelegen, met een korte zijde grenzend aan de openbare straat, waarvan ½ morgen tiendvrij, voor een niet genoemd bedrag over aan Gerardt Wolffertz en Thonisken, echtelieden.
Op 1-3-1624 droegen Jutt en Heinrixsken, nagelaten kinderen van wijlen Jan Rijvers, mede namens hun broers en zusters, een stuk land in de Eckschip gelegen tussen Gerart ahn gen Broeck en Jan Hanen, met een korte zijde grenzend aan de maasoever, voor een niet genoemd bedrag over aan Wilhelm den Muller en Berben, echtelieden.
Op 1-12-1637 droeg Jutt Rivers als gevolmachtigde van haar broers en zussen 1 morgen akkerland gelegen tussen Jan Hanen en Lennard aen gen Eijndt, met de korte zijden grenzend aan de gemeinte, voor een bedrag van 150 gulden plus 2 rijksdaalder als vertegenispenning, over aan een niet genoemde aankoper.


 • Henricus Rijvers, vermeld 1628. Tr. vóór 28-2-1628 met Judith NN.

Op 28-2-1628 droeg Heinrich Rivers met toestemming en als gevolmachtigde van zijn mede-erfgenamen een stuk land te Belffent gelegen, genaamd den Broegkamp, belast met jaarlijks 1 malder rogge erfpacht aan de erfgenamen Cil Krompvoetz, voor een bedrag van 100 daalder Venloos en ½ rijksdaalder over aan Peter Wolffertz en Marie, echtelieden.
Tevens droeg Heinrich Rivers met toestemming van zijn vrouw Jutte een stukje moesgaard te Belfeld gelegen tussen de moeshof van de pastorie en het erf van Geerdtgen Custers, met de korte zijden grenzend aan het erf van de kinderen van heer Hanen en aan de straat naast het kerkhof, voor een bedrag van 50 gulden over aan Heinrich Wolffertz en Heilken, ook echtelieden.
In mei 1628 droeg Heinrich Rivers met toestemming van zijn vrouw Jutte een stuk land op de Broukamp gelegen tussen Geertgen Custers en de gemeinte en met de korte zijden grenzend aan het Gaessstraetgen en aan Goerdt Wolffertz, belast met jaarlijks 1 malder rogge aan de erfgenamen van Cill thoe Wijler, voor een bedrag van 100 daalder over aan Peter Wolffertz en Marie Haenen, echtelieden.


Grafsteen ter nagedachtenis van Michael Reyvers (1642), Cecilia Reyvers (1659) en haar man Jacob Cuerentzich (1663), in leven schepen van Tegelen.
 • Michael Rijvers, woonde op 10-8-1600 in Tegelen, bezat in 1608 land onder Belfeld, op 12-11-1616 vermeld als leenman van het huis Holtmeulen te Tegelen. Tr. vóór 18-11-1633 met Anna (Endtgen) NN.

Op 30-7-1622 droegen dragen Michel Rivers en Hein an gen Broeck samen met Wilhelm den Mullener, na een openbare verkoop bij opbod, een huis met 1½ morgen land alsmede ½ morgen bemd in de Neije Benden in het Meerlebroek gelegen voor een niet genoemd bedrag over aan Gerardt an gen Broeck en Berdten, echtelieden.
Op 18-11-1633 droeg Heinrich Bonenbecker, mede namens zijn broers Johan en Lambertt, 5 vierdel land in het Lohervelde gelegen naast Jacob van Lomb, voor 220 gulden per morgen over aan Michiel Rijvers en Endtgen, echtelieden.


Matthaeus Rijvers begr. Belfeld als Matthias Reiffers 8-6-1669. Tr. Belfeld 3-2-1662 met Henrica aen gen Loho.

Genealogische fragmenten - Tegelen

 • Mathias (ook: Theodorus) Rivers. Tr. Tegelen 17-4-1704 met Mechtildis Lenarts (Lenartz, Lenerts) alias Peters, verm. dr. van Leonardus.

Uit dit huwelijk:

 1. Joannes Rivers, ged. Tegelen 5-3-1705 (get. Peter op die Munt en Vicken Peters; zn. van Matis x Metien Lenerts).
 2. Leonardus Rivers, ged. Tegelen 10-5-1707 (get. Judocus Stevens en Catharina Vesloo; zn. van Mathias x Metgen Lenarts).
 3. Wilhelmus Rivers, ged. Tegelen 8-3-1709 (get. Judocus Illissen en Mettel Willems; zn. van Theodorus x Mechtildis Lenarts).
 4. Jacobus Rivers, ged. Tegelen 26-3-1713 (get. Petrus Rivers en Ida Sassen; zn. van Thedodorus x Mechtildis Peters).
 5. Joanna Rivers, ged. Tegelen 17-11-1715 (get. Henricus Sassen en Petergen Lenartz; dr. van Theodorus x Mechtildis Lenartz).


 • Petrus Rijvers [Rivers]. Tr. … vóór 26-10-1709 met Maria Francken alias Van Beek alias Verbeck.

Uit dit huwelijk:

 1. Christianus Rivers, ged. Tegelen 26-10-1709 (get. Joannes Rivers en Anna Verbeek; zn. van Petrus x Maria Verbeck?).
 2. Christina Rivers, ged. Tegelen 12-1-1712 (get. Joannes Hux en Maria op Heijs; dr. van Petrus x Maria Francken).
 3. Joannes Rivers, ged. Tegelen 21-8-1714 (get. Joannes op Heijs en Catharina Elters; zn. van Petrus x Maria van Beek), verm. jong overl.
 4. Joannes Rivers, ged. Tegelen 14-11-1715 (get. Henricus Weggen en Cornelia Engels; zn. van Petrus x Maria Francken).


 • Tilmanus Rijvers, overl. Belfeld 4-12-1746 als echtg. van Catharina Jansen, mogelijk ged. Tegelen ..-11-1671 als zn. van Michael in gen Strouck en Treincken NN. Tr. Belfeld 30-10-1709 (getuigen: Joannes Gerets en Joannes Steegen) met Catharina Gerets alias Jansen, overl. Belfeld 6-12-1746.

Uit dit huwelijk:

 1. Michael Rijvers, ged. Belfeld 8-11-1711 (get. Joannes Peters en Catharina Pecken; zn. van Tilmanus x Catharina Gerets).

Mogelijk behoren ook deze kinderen tot dit huwelijk [moeder: Catharina Janssen, overl. Belfeld 8-4-1750]:

 1. Michael Rijvers, ged. Belfeld 8-2-1718 (get. Joannes Janssen en Berta Rijvers; zn. van Tilmanus x Catharina Janssen), overl. ald. 19-3-1780. Tr. Belfeld 18-10-1740 met Joanna Hinssen.
 2. Maria Rijvers, ged. Belfeld 23-10-1720 (get. Tilmanus Lensen vervangen door Joannes Jansen en Maria Bosch; dr. van Tulmanus x Catharina Jansen), overl. ald. 15-6-1772. Tr. Belfeld 19-4-1741 met Joannes Verspaegen, begr. 4-11-1780.
 3. Bernardina Rijvers, ged. Belfeld 13-8-1726 (get. Gerardus Jansen en Willemina Michels; dr. van Tilmanus x Catharina Jansen), overl. ald. 21-11-1728.

Bekende personen met de familienaam Rijvers

 • Cornelus Bernardus (Kees) Rijvers (Princenhage (thans gem. Breda), 27 mei 1926) is een voormalig Nederlands voetballer en voetbaltrainer. Rijvers maakte als voetballer deel uit van het "Gouden Binnentrio", samen met Faas Wilkes en Abe Lenstra.