Molenaar

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

In iedere gemeenschap had de molenaar of mulder een belangrijke rol. Hij had dan ook een vrij hoge maatschappelijke status en was veelal relatief welgesteld. Tot aan de Franse Tijd was de molenaar gewoonlijk in dienst van de eigenaar van molen, waarbij hij werd geholpen door een of meerdere molenaarsknechten. Afhankelijk van het soort molen zorgde hij ervoor dat

  • de granen gemalen werden (graanmolen)
  • de lakens gevold werden (volmolen)
  • olie geslagen werd (oliemolen)
  • lompen tot pulp werden geslagen (papiermolen)
  • etc.

In Limburg zien we naast windmolens ook watermolens. Beide soorten molen kunnen weer worden onderverdeeld in verschillende typen.

Eed van de molenaar (begin 18e eeuw, z.d.)

Mullenaers Eydt

Wij belooven ende sweeren, geen borgers noch brouwers cooren ofte maldt onsens weetens te sullen maelen, dat niet veraccijst were ende om des te beter voor te coomen sullen geen borgers, inwoonders ofte militairen cooren dat op de meulen gebracht ofte gevaeren wordt, maelen, wij sien dan eerst die briefkens darvan, sullen oock geen cooren ofte malt verwisselen, valschen ofte eenigh bedrogh daerin gebruycken, goedt meel maelen, der goede luyden cooren ende meel niet onder een ander vermengelen ofte loopen laten, dan gebeurlijck ende in tijdts van een ander int maelen scheyden, voorts sullen oock geene andere nieuwe knechten mogen aennemen ten sije de selve alvoorens sijn vereydt, mitsgaeders die all bereyts gegevene ende alnoch wijders te geven or[donnantien] ons altijdt gemees halden, op verbeuringh van thien goltguldens ende boven dyen arbitrairlyck gestraft te worden, soo helpe ons Godt.

Prijsafspraken

15 augustus 1904

  • ROERMOND - Overeenkomst tot vaststelling van het maalloon voor zwart zaad, tussen [de molenaars] Theodoor van Grootel te Roermond; Johannes Biermans te Maasniel; Peter Mathijs Adams te Herten; Wijnand Jeuken te Nunhem; Jacob van Esser te Neer; Lambert van de Boel te Thorn; Antoon Coenen te Heijthuizen; Jan Nijs te Horn; Hendrik Ramakers te Roggel; Gerard Schreurs te Roggel; Frederik Grispen te Thorn; Louis Verstappen te Hunsel; Hendrik Symkens te Oolder; Peter Faems te Melick; Jan Biermans te Vlodrop; Peter van de Voort te Horn; Jan van Grootel te Buggenum; Peter Giesen te Haelen; Sibert Theelen te Neer; Frans Coolen te Hunsel; Peter Kessels te Leveroij; Hendrik Bonten te Kelpen; en Christiaan Bertjens te Nunhem.

24 augustus 1904

  • ROERMOND - Overeenkomst tot vaststelling van het maalloon voor zwart zaad, tussen [de molenaars] Jan Biermans te Maasniel; Jan Rutten te Roggel; Godfried Theelen te Beesel; Hendrik Cuijpers te Beesel; en Jan Stoks te Reuver.

Externe Links