Kroniek

Uit Genealogie Limburg Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Een kroniek is een chronologisch geordende verzameling feiten en gebeurtenissen.
Vaak komen we in archiefstukken informatie tegen over besmettelijke ziekten, hongersnood, natuurrampen, historische gebeurtenissen in Limburg, etc. In deze kroniek vindt u enkele van deze gegevens gesorteerd op jaar, maand en dag.

Gelieve in deze kroniek enkel gegevens toe te voegen onder het betreffende jaar.
Hebt u meer informatie over een bepaald onderwerp of over een bepaalde gebeurtenis, maak hiervoor dan een aparte pagina met als titel de naam van dit onderwerp of van deze gebeurtenis, dus geen pagina met als titel een bepaalde datum.



vóór 1000

384 647 705 881 974

1001 – 1100

1001 1011 1021 1031 1041 1051 1061 1071 1081 1091
1002 1012 1022 1032 1042 1052 1062 1072 1082 1092
1003 1013 1023 1033 1043 1053 1063 1073 1083 1093
1004 1014 1024 1034 1044 1054 1064 1074 1084 1094
1005 1015 1025 1035 1045 1055 1065 1075 1085 1095
1006 1016 1026 1036 1046 1056 1066 1076 1086 1096
1007 1017 1027 1037 1047 1057 1067 1077 1087 1097
1008 1018 1028 1038 1048 1058 1068 1078 1088 1098
1009 1019 1029 1039 1049 1059 1069 1079 1089 1099
1010 1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 1100

1101 – 1200

1101 1111 1121 1131 1141 1151 1161 1171 1181 1191
1102 1112 1122 1132 1142 1152 1162 1172 1182 1192
1103 1113 1123 1133 1143 1153 1163 1173 1183 1193
1104 1114 1124 1134 1144 1154 1164 1174 1184 1194
1105 1115 1125 1135 1145 1155 1165 1175 1185 1195
1106 1116 1126 1136 1146 1156 1166 1176 1186 1196
1107 1117 1127 1137 1147 1157 1167 1177 1187 1197
1108 1118 1128 1138 1148 1158 1168 1178 1188 1198
1109 1119 1129 1139 1149 1159 1169 1179 1189 1199
1110 1120 1130 1140 1150 1160 1170 1180 1190 1200

1201 – 1300

1201 1211 1221 1231 1241 1251 1261 1271 1281 1291
1202 1212 1222 1232 1242 1252 1262 1272 1282 1292
1203 1213 1223 1233 1243 1253 1263 1273 1283 1293
1204 1214 1224 1234 1244 1254 1264 1274 1284 1294
1205 1215 1225 1235 1245 1255 1265 1275 1285 1295
1206 1216 1226 1236 1246 1256 1266 1276 1286 1296
1207 1217 1227 1237 1247 1257 1267 1277 1287 1297
1208 1218 1228 1238 1248 1258 1268 1278 1288 1298
1209 1219 1229 1239 1249 1259 1269 1279 1289 1299
1210 1220 1230 1240 1250 1260 1270 1280 1290 1300

1301 – 1400

1301 1311 1321 1331 1341 1351 1361 1371 1381 1391
1302 1312 1322 1332 1342 1352 1362 1372 1382 1392
1303 1313 1323 1333 1343 1353 1363 1373 1383 1393
1304 1314 1324 1334 1344 1354 1364 1374 1384 1394
1305 1315 1325 1335 1345 1355 1365 1375 1385 1395
1306 1316 1326 1336 1346 1356 1366 1376 1386 1396
1307 1317 1327 1337 1347 1357 1367 1377 1387 1397
1308 1318 1328 1338 1348 1358 1368 1378 1388 1398
1309 1319 1329 1339 1349 1359 1369 1379 1389 1399
1310 1320 1330 1340 1350 1360 1370 1380 1390 1400

1401 – 1500

1401 1411 1421 1431 1441 1451 1461 1471 1481 1491
1402 1412 1422 1432 1442 1452 1462 1472 1482 1492
1403 1413 1423 1433 1443 1453 1463 1473 1483 1493
1404 1414 1424 1434 1444 1454 1464 1474 1484 1494
1405 1415 1425 1435 1445 1455 1465 1475 1485 1495
1406 1416 1426 1436 1446 1456 1466 1476 1486 1496
1407 1417 1427 1437 1447 1457 1467 1477 1487 1497
1408 1418 1428 1438 1448 1458 1468 1478 1488 1498
1409 1419 1429 1439 1449 1459 1469 1479 1489 1499
1410 1420 1430 1440 1450 1460 1470 1480 1490 1500

1501 – 1600

1501 1511 1521 1531 1541 1551 1561 1571 1581 1591
1502 1512 1522 1532 1542 1552 1562 1572 1582 1592
1503 1513 1523 1533 1543 1553 1563 1573 1583 1593
1504 1514 1524 1534 1544 1554 1564 1574 1584 1594
1505 1515 1525 1535 1545 1555 1565 1575 1585 1595
1506 1516 1526 1536 1546 1556 1566 1576 1586 1596
1507 1517 1527 1537 1547 1557 1567 1577 1587 1597
1508 1518 1528 1538 1548 1558 1568 1578 1588 1598
1509 1519 1529 1539 1549 1559 1569 1579 1589 1599
1510 1520 1530 1540 1550 1560 1570 1580 1590 1600

1601 – 1700

1601 1611 1621 1631 1641 1651 1661 1671 1681 1691
1602 1612 1622 1632 1642 1652 1662 1672 1682 1692
1603 1613 1623 1633 1643 1653 1663 1673 1683 1693
1604 1614 1624 1634 1644 1654 1664 1674 1684 1694
1605 1615 1625 1635 1645 1655 1665 1675 1685 1695
1606 1616 1626 1636 1646 1656 1666 1676 1686 1696
1607 1617 1627 1637 1647 1657 1667 1677 1687 1697
1608 1618 1628 1638 1648 1658 1668 1678 1688 1698
1609 1619 1629 1639 1649 1659 1669 1679 1689 1699
1610 1620 1630 1640 1650 1660 1670 1680 1690 1700

1701 – 1800

1701 1711 1721 1731 1741 1751 1761 1771 1781 1791
1702 1712 1722 1732 1742 1752 1762 1772 1782 1792
1703 1713 1723 1733 1743 1753 1763 1773 1783 1793
1704 1714 1724 1734 1744 1754 1764 1774 1784 1794
1705 1715 1725 1735 1745 1755 1765 1775 1785 1795
1706 1716 1726 1736 1746 1756 1766 1776 1786 1796
1707 1717 1727 1737 1747 1757 1767 1777 1787 1797
1708 1718 1728 1738 1748 1758 1768 1778 1788 1798
1709 1719 1729 1739 1749 1759 1769 1779 1789 1799
1710 1720 1730 1740 1750 1760 1770 1780 1790 1800

1801 – 1900

1801 1811 1821 1831 1841 1851 1861 1871 1881 1891
1802 1812 1822 1832 1842 1852 1862 1872 1882 1892
1803 1813 1823 1833 1843 1853 1863 1873 1883 1893
1804 1814 1824 1834 1844 1854 1864 1874 1884 1894
1805 1815 1825 1835 1845 1855 1865 1875 1885 1895
1806 1816 1826 1836 1846 1856 1866 1876 1886 1896
1807 1817 1827 1837 1847 1857 1867 1877 1887 1897
1808 1818 1828 1838 1848 1858 1868 1878 1888 1898
1809 1819 1829 1839 1849 1859 1869 1879 1889 1899
1810 1820 1830 1840 1850 1860 1870 1880 1890 1900

1901 – 2000

1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991
1902 1912 1922 1932 1942 1952 1962 1972 1982 1992
1903 1913 1923 1933 1943 1953 1963 1973 1983 1993
1904 1914 1924 1934 1944 1954 1964 1974 1984 1994
1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995
1906 1916 1926 1936 1946 1956 1966 1976 1986 1996
1907 1917 1927 1937 1947 1957 1967 1977 1987 1997
1908 1919 1928 1938 1948 1958 1968 1978 1988 1998
1909 1919 1929 1939 1949 1959 1969 1979 1989 1999
1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000